Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a plan rada odeljenskog staresi perduv.docx(20)

Anzeige

plan rada odeljenskog staresi perduv.docx

  1. 1 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗA ШЕСТИ РАЗРЕД Школска година 2019/2020. Одељењски старешина 7-3: Пердув Слађана ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА (месец) АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ -септембар  Школски кућни ред, кодекс понашања ученика, родитеља и наставника  Избор руководства одељенске заједнице, вршњачки тим, ученикчки парламент  Усклађивање ставова породице и школе везаних за васпитање ученика  Доношење одељенских правила  Сређивањепедагошкедокументације  доношење плана и програма сопственог рада  организација свих видова наставе и других активности везаних за успешну реализацију планова и програма школе  утврђивање распореда писмених задатака и свих писмених вежби у сарадњи са осталим одељењскимстарешинама и предметнимнаставницима  остваривање сарадње са родитељима ученика организацијом родитељских састанака и других облика сарадње (учешће родитеља у раду школе -разговор - евиденција у Дневику рада дискусија -одељењски старешина -ученици -октобар  Обележавање Дечије недеље  Значај хуманитарних акција  Упознавање својих и потреба других  Изражавање сопствених и разумевање туђих -разговор -дискусија -евиденција у Дневику рада -одељењски старешина -ученици -стручни сарадник
  2. 2 осећања  Организовање индивидуалних разговора  Сређивање педагошке документације  пружање помоћи ученицима у избору слободних активности  евидентирање слободних активности , додатне наставе и секција на које су ученици ОЗ пријављени  остваривање сарадње са родитељима ученика у виду индивидуалних контаката  организовање радионице у сарадњи са Тимом зазаштитудецеоднасиља,злостављања и занемаривања  организовање и -едукативна радионица -новембар  Обележавање Дана школе  Развијање толеранције на различите ставове, особине и потребе  Месец борбе против болести зависности  Грађење сарадничког односа у групи (одељењу)  Анализа успеха на крају I квартала Сређивање педагошке документације  социјално-педагошки проблеми ученика из угрожених породица  -организовање родитељског састанка -разговор -евиденција у Дневику рада -едукативна радионица -одељењски старешина -ученици -децембар  Решавање проблема  Подршка и значај социјалне групе у превазилажењу личних проблема  Анализа успеха на крају полугодишта  Значај новогодишњих и божићних празника  Сређивањепедагошкедокументације  организовање радионице у сарадњи са Тимом за заштиту деце од -разговор -дискусија -евиденција у Дневику рада -одељењски старешина -ученици -стручни сарадник
  3. 3 насиља,злостављања и занемаривања  планирање рада у другом полугодишту  пружање помоћи заједници ученика и интересних колектива ученика у школи  праћење редовног похаћања додатне и допунске наставе  -јануар  организација родитељских састанака у 2.полугодишту  учешће ОЗ у обележавању школске славе  упућивање ученика на ефикасан рад и учење у 2.полугодишту  Радне навике – имаш ли их или не -разговор -одељењски старешина -ученици -фебруар  Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење  Помоћ ученицима при укључивању у такмичења  Разрешавањесукоба  активно учешће ученика у креирању активности које побољшавају квалитет живота у школи - едукативне радионице -разговор -изабрани ученици-чланови ученичког парламента -стручни сарадник - сарадници Завода за јавно здравље -одељенски старшина -март  Грађење и јачање личних вредности и ставова  Значај преслишавања у учењу  Сређивање педагошке документације  Развој сарадничке комуникације у разреду (активно слушање других )  - 3. Родитељскисастанак  Праћењеученика на такмичењима  реализација радионицана ЧОС –овима у сарадњисаПП службом  -едукативна радионица -разговор -евиденција у Дневику рада -одељењски старешина -стручни сарадник -април  Анализа успеха на крају III класификационог периода -разговор -дискусија- -ученици -одељенски старешина
  4. 4  Стресогене животне ситуације  Учење и изградња одбрамбених механизама за превазилажење стреса  Значај правилног избора занимања  анализа оптерећености ученика наставним и ваннаставним обавезама  успех и учешће ученика одељенске заједнице на такмичењима  4.родитељски састанак  посете Зонској смотри позоришта у Црвенки  организовање радионице у сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања -презентација -стручни сарадник -сарадници Вишег суда- Ужице -мај  Организовање и извођење екскурзије  Ризична понашања (пушење, алкохолизам, наркоманија)  Учење вредносних судова.  Сређивање педагошке документације --дискусија- -презентација - чишћење учиноице -разговор - ученици -одељенски старешина -јун  Анализа успеха на крају школске године  Анализа рада одељенског старешине  Сређивање педагошке документације  утврђивање оцена из владања  предлози за похвале и награде ученика -разговор -дискусија -ученици -одељенски старешина
Anzeige