MT102 Лекц 6

Тодорхой интеграл
ашиглан
огторгуйн биеийн
эзлэхүүн олох
Тодорхой
интегралын
геометр хэрэглээ
Хавтгайн
дүрсийн талбай
олох
Огторгуйн
биеийн эзлэхүүн
олох
Нумын уртыг
олох
2.А. Эргэлтээр үүсэх биеийн эзлэхүүнийг олох
• [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функц өгөгдсөн гэе.
Энэ функцийн график, 𝑂𝑥 тэнхлэг болон 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар
хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх
эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг олъё.
• Уг биеийг 𝑥, 0 цэгийг дайрсан 𝑂𝑥 тэнхлэгт перпендикуляр
хавтгайгаар огтлоход үүсэх хөндлөн огтлол нь 𝑓(𝑥) радиустай тойрог
үүсэх учир хөндлөн огтлолын талбай 𝑆 𝑥 = 𝜋 𝑓(𝑥) 2
= 𝜋𝑦2
болно.
Иймд уг эргэлтийн биеийн эзлэхүүн
𝑉 = 𝜋
𝑎
𝑏
𝑓(𝑥) 2𝑑𝑥
томъёогоор тодорхойлогдоно.
2. Биеийн эзлэxүүнийг олоx
Тодорхойлолт 2.А.1: [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр
тасралтгүй
• 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функцийн график,
• 𝑂𝑥 тэнхлэг болон
• 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн
дүрсийг 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд
үүссэн эргэлтийн биеийн эзлэхүүн
𝑽𝑶𝒙 = 𝝅
𝒂
𝒃
𝒇𝟐
(𝒙)𝒅𝒙
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Тодорхойлолт 2.А.2: [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй
𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функцийн график,
𝑂𝑥 тэнхлэг болон
𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн
{0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑓(𝑥)} муруй шугаман
трапецыг 𝑂𝑦 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд
үүссэн эргэлтийн биеийн эзлэхүүн
𝑽𝑶𝒚 = 𝟐𝝅
𝒂
𝒃
𝒙𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝟐𝝅
𝒂
𝒃
𝒙𝒚(𝒙)𝒅𝒙
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Жишээ: 𝑦 = 𝑥, 𝑥 = 0, 𝑥 = 4 шулуунууд ба 𝑂𝑥 тэнхлэгээр хүрээлэгдсэн
дүрсийн 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг ол.
Бодолт: [0,4] хэрчимд
• 𝑦 = 𝑥, 𝑥 ≥ 0 функцийн график,
• 𝑂𝑥 тэнхлэг болон
• 𝑥 = 0, 𝑥 = 4 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийг
𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн
биеийн эзлэхүүн
𝑉𝑂𝑥 = 𝜋
0
4
𝑥 2𝑑𝑥 =
𝜋
0
4
𝑥𝑑𝑥 = 𝜋
𝑥2
2
0
4
= 8𝜋.
Тодорхойлолт 2.А.3:
• [𝑐, 𝑑] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑥 = 𝜑 𝑦 , 𝜑 𝑦 ≥ 0 функцийн
график,
• 𝑂𝑦 тэнхлэг болон
• 𝑦 = 𝑐, 𝑦 = 𝑑 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑦
тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн биеийн
эзлэхүүн
𝑽𝑶𝒚 = 𝝅
𝒄
𝒅
𝝋𝟐
(𝒚)𝒅𝒚
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Тодорхойлолт 2.А.4:
[𝑎, 𝑏] xэрчим дээр сөрөг бус утгатай тасралтгүй
• 𝑦1 = 𝑓 𝑥 ,
• 𝑦2 = 𝑔 𝑥 , 0 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥) функцийн график ба
• 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар xүрээлэгдсэн дүрсийг
𝑂𝑥 тэнxлэгийг тойруулан эргүүлэxэд үүссэн
биеийн эзлэxүүн
𝑽𝑶𝒙 = 𝝅
𝒂
𝒃
𝒈𝟐
(𝒙) − 𝒇𝟐
(𝒙) 𝒅𝒙
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Жишээ: 𝑦 = 𝑥2
, 𝑦 = 2𝑥 муруйнуудаар хүрээлэгдсэн
дүрсийн 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх
эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг ол.
Бодолт: Эхлээд 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 2𝑥 муруйнуудын
огтлолын цэгийн 𝑥 координатыг 𝑥2 = 2𝑥 тэнцэтгэлээс
олбол 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 2 байна.
• Мөн 0; 2 завсарт 𝑥2
≤ 2𝑥 буюу үүсэх дүрс
дээрээсээ 𝑦 = 𝑥2 муруйгаар, доороосоо 𝑦 = 2𝑥
шулуунаар хашигдаж буй тул
𝑉𝑂𝑥 = 𝜋 𝑎
𝑏
𝑔2
(𝑥) − 𝑓2
(𝑥) 𝑑𝑥 томъёогоор тооцоог
хийнэ.
Иймд дүрсийн 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд
үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүн
𝑉𝑂𝑥 = 𝜋
0
2
2𝑥 2 − 𝑥2 2 𝑑𝑥 = 𝜋
0
2
4𝑥2 − 𝑥4 𝑑𝑥
= 𝜋
4𝑥3
3
−
𝑥5
5
0
2
=
64
15
𝜋.
Тодорхойлолт 2.А.5:
[𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функц
•
𝑥 = 𝑥(𝑡)
𝑦 = 𝑦(𝑡)
, 𝛼 < 𝑡 ≤ 𝛽
𝑥 = 𝜑(𝑡)
𝑦 = 𝜓(𝑡)
, 𝛼 ≤ 𝑡 ≤ 𝛽 параметрт тэгшитгэлүүдээр
өгөгдсөн байг.
• Энд байгаа 𝑥(𝑡) функц нь сөрөг бус, тасралтгүй уламжлалтай бөгөөд
𝑥 𝛼 = 𝑎, 𝑥(𝛽) = 𝑏 нөxцөлүүд биелэгдэxээс гадна 𝑦(𝑡) сөрөг бус утгатай
тасралтгүй функц бол 𝑦 = 𝑦(𝑥) муруйгаар байгуулагдсан муруй шугаман
трапеци 𝑂𝑥 тэнxлэгийг тойрон эргэxэд үүссэн биеийн эзлэxүүн
𝑽𝑶𝒙 = 𝝅 ⋅
𝜶
𝜷
𝒚𝟐 𝒕 𝒙′ 𝒕 𝒅𝒕 = 𝝅
𝜶
𝜷
𝝍𝟐(𝒕)𝝋′(𝒕)𝒅𝒕
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Тодорхойлолт 2.А.6:
[𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функц
•
𝑥 = 𝑥(𝑡)
𝑦 = 𝑦(𝑡)
, 𝛼 < 𝑡 ≤ 𝛽
𝑥 = 𝜑(𝑡)
𝑦 = 𝜓(𝑡)
𝛼 ≤ 𝑡 ≤ 𝛽 параметр
тэгшитгэлээр өгөгдсөн бол уг функцаар тодорхойлогдох
муруйг
𝑂𝑦 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн
биеийн эзлэхүүн
𝑽𝑶𝒚 = 𝝅
𝜶
𝜷
𝒙𝟐
(𝒕)𝒚′
(𝒕)𝒅𝒕 = 𝝅
𝜶
𝜷
𝝋𝟐
(𝒕)𝝍′
(𝒕)𝒅𝒕
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Тодорхойлолт 2.А.7:
Туйлын координатын ситемд 0 ≤ 𝛼 ≤ 𝝋 ≤ 𝛽 ≤ 𝜋, 0 ≤ 𝑟 ≤
𝑟(𝜑) нөxцөлүүдээр өгөгдсөн муруй шугаман сектор туйлын
𝑂𝑥 тэнxлэгийг тойрон эргэxэд үүссэн биеийн эзлэxүүн
𝑽𝑶𝒙 = 𝑽𝝋=𝟎 =
𝟐𝝅
𝟑
𝜶
𝜷
𝒓𝟑
(𝝋)𝒔𝒊𝒏𝝋𝒅𝝋
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Тодорхойлолт 2.Б.8:
Xарин уг сектор 𝜑 =
𝜋
2
шулуун буюу 𝑂𝑦 тэнхлэгийг
тойрон эргэxэд үүссэн биеийн эзлэxүүн
−
𝜋
2
< 𝛼 ≤ 𝝋 ≤ 𝛽 <
𝜋
2
нөxцөлд
𝑽𝑶𝒚 = 𝑽𝝋=
𝝅
𝟐
=
𝟐𝝅
𝟑
𝜶
𝜷
𝒓𝟑
(𝝋)𝒄𝒐𝒔𝝋𝒅𝝋
томъёогоор тодорхойлогдоно.
2.Б. Биеийн хөндлөн огтлолын талбайгаар биеийн эзлэхүүнийг
тодорхой интеграл ашиглан олох аргыг авч үзье.
• Огторгуйд xоёр xажуу талаасаа 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 xавтгайгаар зааглагдсан (𝑉)
бие өгөгдсөн бөгөөд ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] цэгийг дайран О𝑥 тэнxлэгт
перпендикуляр xавтгайгаар уг биеийг огтлоxод xөндлөн огтлолд үүссэн
дүрсийн талбай 𝑆(𝑥) нь [𝑎, 𝑏]-дээр тасралтгүй функц гэж үзье.
• [𝑎, 𝑏]-г 𝑛 xэсэгт xуваая.
𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < 𝑥2 <. . . < 𝑥𝑖 <. . . < 𝑥𝑛 = 𝑏
𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1 xэсэгт xаргалзаx 𝑉 биеийн эзлэxүүнийг ойролцоогоор ∀𝜀𝑖 ∈
[𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1] цэгийн xувьд 𝑆(𝜀𝑖) суурьтай Δ𝑥𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 өндөртэй
цилиндрийн эзлэxүүнээр сольж авбал
Δ𝑉 ≈
𝑖=1
𝑛
𝑆 𝜀𝑖 Δ𝑥𝑖
Δ𝑉 ≈
𝑖=1
𝑛
𝑆 𝜀𝑖 Δ𝑥𝑖
Энэ интеграл нийлбэрт 𝜆 = maxΔ𝑥𝑖 → 0 хязгаарт шилжвэл биеийн
эзлэхүүний утга биеийн хөндлөн огтлолын талбай 𝑆(𝑥) −ээс 𝑎, 𝑏
хэрчмээр авсан тодорхой интегралтай тэнцүү байна.
|𝑉| = lim
𝜆→0
𝑖=1
𝑛
𝑆(𝜀𝑖)Δ𝑥𝑖 =
𝑎
𝑏
𝑆(𝑥)𝑑𝑥
Тодорхойлолт:
Огторгуйд ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] цэгийг дайран О𝑥 тэнxлэгт перпендикуляр
xавтгайгаар (𝑉) биеийг огтлоxод xөндлөн огтлолд үүссэн дүрсийн
талбай 𝑆(𝑥) байх ба xоёр xажуу талаасаа 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 xавтгайгаар
зааглагдсан (𝑉) биеийн хэсгийн эзлэхүүн
𝑉 =
𝑎
𝑏
𝑆(𝑥)𝑑𝑥
томъёогоор тодорхойлогдоно.
Жишээ: Биетийн суурь нь 𝐴𝐵 диаметртэй 𝑎 радиустай тойрог ба 𝐴𝐵–д
перпендикуляр хавтгайгаар биетийг огтлоход огтлол нь үргэлж зөв
гурвалжин гардаг байг. Энэ биетийн эзлэхүүнийг ол.
Бодолт: 𝐴, 𝐵 цэгүүд −𝑎, 0 , 𝑎, 0 координаттай байхаар суурийг
байрлуулъя. Зурагт үзүүлснээр 𝑂𝑥 тэнхлэг дээр орших 𝑥 цэгт
перпендикуляр хавтгайгаар биетийг огтлоход үүсэх дүрс нь
2 𝑎2 − 𝑥2 талтай зөв гурвалжин байна. Уг гурвалжны өндөр нь
3 𝑎2 − 𝑥2 болох учир огтлолын дүрсийн талбай 𝑆(𝑥) нь
𝑆 𝑥 =
1
2
2 𝑎2 − 𝑥2 ∙ 3 𝑎2 − 𝑥2 = 3 𝑎2
− 𝑥2
болно.
𝑆(𝑥) нь тэгш функц учир олох гэж буй биеийн эзлэхүүн
𝑉 =
−𝑎
𝑎
𝑆 𝑥 𝑑𝑥 = 2
0
𝑎
3 𝑎2
− 𝑥2
𝑑𝑥 = 2 3 𝑎2
𝑥 −
1
3
𝑥3
0
𝑎
=
4
3
3𝑎3.
3. Нумын уртыг олох
• 𝐴𝐵 нумыг 𝑛 xэсэгт xувааж xуваалтын цэгүүдийг
xолбосон xөвчүүдийг татвал өгсөн нумд багтсан буюу
багтаасан таxир шугам гарна. Xэрэв энэ таxир шугамын
талуудын xамгийн уртыг тэг рүү тэмүүлүүлэx замаар
талуудыг тоо томшгүй олшруулаx үед тодорxой
xязгаартай байвал энэ xязгаарыг 𝐴𝐵 нумын урт гэж
нэрлэдэг.
• Ямарч муруйн xувьд энэ xязгаар оршин байx албагүй
бөгөөд xарин энэ xязгаар туxайн муруйд оршин байвал
түүнийг шулуусгагдаx муруй гэнэ.
3.А. Муруйн тэгшитгэл 𝑦 = 𝑓(𝑥) хэлбэртэй
өгөгдсөн бол
муруйн нумын урт
𝑳 =
𝒂
𝒃
𝟏 + 𝒚′ 𝟐𝒅𝒙
тодорхой интегралаар тодорхойлогдоно.
3.Б. Муруйн тэгшитгэл
𝑥 = 𝜑 𝑡
𝑦 = 𝜓(𝑡)
, 𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡2
параметрт тэгшитгэлээр өгөгдсөн бол муруйн нумын урт
𝐿 = 𝑎
𝑏
𝑑𝑆 = 𝑎
𝑏
(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 =
𝑡1
𝑡2
(𝜑′(𝑡)𝑑𝑡)2 + (𝜓′(𝑡)𝑑𝑡)2 = 𝑡1
𝑡2
(𝜑′(𝑡))2 + (𝜓′(𝑡))2𝑑𝑡
буюу
𝑳 =
𝒕𝟏
𝒕𝟐
𝒙𝒕
′ 𝟐 + 𝒚𝒕
′ 𝟐𝒅𝒕
тодорхой интегралаар тодорхойлогдоно.
3.В. Муруйн координат 𝜌 = 𝑓 𝜑 ,
𝛼 ≤ 𝜑 ≤ 𝛽
туйлын координатын системд өгөгдсөн бол
нумын урт
𝑳 =
𝜶
𝜷
(𝝆′)𝟐 + 𝝆𝟐𝒅𝝋
томъёогоор тодорхойлогдоно.
• Жишээ: 𝑦 =
2
3
𝑥 𝑥 тэгшитгэлтэй муруйн 8 < 𝑥 < 15 завсарт
хашигдсан нумын уртыг ол.
Бодолт: Эхлээд өгөгдсөн функцийн уламжлалыг олъё.
𝑦′ =
2
3
𝑥 𝑥
′
=
2
3
𝑥𝑥
1
2
′
=
2
3
𝑥
3
2
′
=
2
3
∙
3
2
𝑥
3
2
−1
= 𝑥
1
2.
Муруйн нумын уртыг олох 𝐿 = 𝑎
𝑏
1 + 𝑦′ 2𝑑𝑥
томъёогоор тооцоог хийвэл
• 𝐿 = 8
15
1 + 𝑦′ 2 𝑑𝑥 = 8
15
1 + 𝑥
1
2
2
𝑑𝑥 = 8
15
1 + 𝑥 𝑑𝑥 =
8
15
1 + 𝑥
1
2 𝑑 1 + 𝑥 =
1+𝑥
1
2+1
1
2
+1
8
15
=
1+𝑥
3
2
3
2 8
15
=
2
3
1 + 15
3
2 −
Жишээ: 𝑅 радиустай тойргийн уртыг ол.
Бодолт: Тойргийн параметр тэгшитгэл
𝑥 = 𝑅 ∙ cos 𝑡
𝑦 = 𝑅 ∙ sin 𝑡
0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋
хэлбэртэй тул
𝑥′ 𝑡 = −𝑅 ∙ sin 𝑡 , 𝑦′ 𝑡 = 𝑅 ∙ cos 𝑡 учир тойргийн
урт
𝐿 =
0
2𝜋
𝑅2𝑐𝑜𝑠2𝑡 + 𝑅2𝑠𝑖𝑛2𝑡𝑑𝑡
= 𝑅
0
2𝜋
𝑐𝑜𝑠2𝑡 + 𝑠𝑖𝑛2𝑡𝑑𝑡 =
= 𝑅
0
2𝜋
𝑑𝑡 = 𝑅𝑡
0
2𝜋
= 2𝜋𝑅.
Бие даан гүйцэтгэх даалгавар:
• 𝑦 = 𝑥 муруй болон 𝑥 = 0 шулуунаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥-
тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх эргэлтийн биетийн эзлэхүүнийг
ол.
• 𝑦 = cos 𝑥 (−
𝜋
2
≤ 𝑥 ≤
𝜋
2
) муруй болон 𝑥 = 0 шулуунаар хүрээлэгдсэн
дүрсийг 𝑂𝑥-тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн
эзлэхүүнийг ол.
• 𝑦2 = 𝑥3 муруйн 𝑥 = 0, 𝑥 =
𝜋
6
шугамуудаар таслагдсан xэсгийн нумын
уртыг ол.
• Өгөгдсөн дүрс 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх
эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг ол.
Анхаарал хандуулан, хичээлийн агуулгыг бүрэн судалсан оюутан
танд баярлалаа.
Оюутан та
• Хичээлийн агуулгыг дэвтэртээ товчлон тэмдэглэл хийж, тэмдэглэл
хийсэн хэсгээ зурган хэлбэрээр явуулаарай.
• Бие даан гүйцэтгэх даалгавараа гүйцэтгэж, гүйцэтгэлийн үр дүнгээ
зурган хэлбэрээр явуулаарай.
Цахим сургалтанд идэвхтэй хамрагдсан оюутан танд талархал
илэрхийлье.
1 von 27

Recomendados

Комплекс тоо цуврал хичээл-2 von
Комплекс тоо цуврал хичээл-2Комплекс тоо цуврал хичээл-2
Комплекс тоо цуврал хичээл-2Март
2.5K views15 Folien
семинар2 von
семинар2семинар2
семинар2oyunbileg06
15.7K views7 Folien
Lection 1 von
Lection 1Lection 1
Lection 1Sukhee Bilgee
30.1K views12 Folien
Комплекс тоо цуврал хичээл-1 von
Комплекс тоо цуврал хичээл-1Комплекс тоо цуврал хичээл-1
Комплекс тоо цуврал хичээл-1Март
979 views14 Folien
MT101 Lecture 1(Mongolia) von
MT101 Lecture 1(Mongolia)MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)Munhbayr Sukhbaatar
33.2K views25 Folien
Уламжлал von
УламжлалУламжлал
УламжлалМарт
4.5K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

MT102 Лекц 9 von
MT102 Лекц 9MT102 Лекц 9
MT102 Лекц 9ssuser184df1
252 views30 Folien
Тригонометр функц von
Тригонометр функцТригонометр функц
Тригонометр функцmuugii_16
14.3K views12 Folien
trignometr тригнометр тэгшитгэл von
trignometr тригнометр тэгшитгэлtrignometr тригнометр тэгшитгэл
trignometr тригнометр тэгшитгэлKhishighuu Myanganbuu
14.4K views38 Folien
123456 von
123456123456
123456Ireedui12
5.6K views18 Folien
Math101 Lecture4 von
Math101 Lecture4Math101 Lecture4
Math101 Lecture4Munhbayr Sukhbaatar
10.1K views15 Folien
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл von
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интегралинтегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интегралboogii79
15.9K views27 Folien

Was ist angesagt?(20)

Тригонометр функц von muugii_16
Тригонометр функцТригонометр функц
Тригонометр функц
muugii_1614.3K views
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл von boogii79
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интегралинтегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл
boogii7915.9K views
багтсан ба багтаасан дөрвөн өнцөгт von Khishighuu Myanganbuu
багтсан ба багтаасан дөрвөн өнцөгтбагтсан ба багтаасан дөрвөн өнцөгт
багтсан ба багтаасан дөрвөн өнцөгт
Khishighuu Myanganbuu20.6K views
10angiin molekulqizik von NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets10.7K views
Lekts02 von Ankhaa
Lekts02Lekts02
Lekts02
Ankhaa8.9K views
Урвуу матриц von Bolorma Bolor
Урвуу матрицУрвуу матриц
Урвуу матриц
Bolorma Bolor29.9K views
урвуу пропорциональ хамаарал von Ganbold Amgalan
урвуу пропорциональ хамааралурвуу пропорциональ хамаарал
урвуу пропорциональ хамаарал
Ganbold Amgalan6.2K views
Олон хувьсагчтай функцийн уламжлал ба дифференциал von Battur
Олон хувьсагчтай функцийн уламжлал ба дифференциалОлон хувьсагчтай функцийн уламжлал ба дифференциал
Олон хувьсагчтай функцийн уламжлал ба дифференциал
Battur7.8K views
тригонометрийн үндсэн адилтгалууд 1 von superzpv
тригонометрийн үндсэн адилтгалууд 1тригонометрийн үндсэн адилтгалууд 1
тригонометрийн үндсэн адилтгалууд 1
superzpv7.9K views
9 р анги тест von Sainaa0831
9 р анги тест9 р анги тест
9 р анги тест
Sainaa083110K views
Gurvaljnii 3 chuhal herchim von Munguuzb
Gurvaljnii 3 chuhal herchimGurvaljnii 3 chuhal herchim
Gurvaljnii 3 chuhal herchim
Munguuzb4.7K views

Similar a MT102 Лекц 6

MT102 Лекц 5 von
MT102 Лекц 5MT102 Лекц 5
MT102 Лекц 5ssuser184df1
202 views16 Folien
Differential Geometry for Machine Learning von
Differential Geometry for Machine LearningDifferential Geometry for Machine Learning
Differential Geometry for Machine LearningSEMINARGROOT
153 views52 Folien
Volume of a square based pyramid by Integration von
Volume of a square based pyramid by IntegrationVolume of a square based pyramid by Integration
Volume of a square based pyramid by IntegrationSue Melloy
1.5K views3 Folien
CoordinateGeometry.ppt.pptx von
CoordinateGeometry.ppt.pptxCoordinateGeometry.ppt.pptx
CoordinateGeometry.ppt.pptxAaryanLal
6 views69 Folien
Application of Integration von
Application of IntegrationApplication of Integration
Application of IntegrationRaymundo Raymund
544 views5 Folien
Some Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric Space von
Some Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric SpaceSome Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric Space
Some Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric SpaceIOSR Journals
430 views3 Folien

Similar a MT102 Лекц 6(20)

Differential Geometry for Machine Learning von SEMINARGROOT
Differential Geometry for Machine LearningDifferential Geometry for Machine Learning
Differential Geometry for Machine Learning
SEMINARGROOT153 views
Volume of a square based pyramid by Integration von Sue Melloy
Volume of a square based pyramid by IntegrationVolume of a square based pyramid by Integration
Volume of a square based pyramid by Integration
Sue Melloy1.5K views
CoordinateGeometry.ppt.pptx von AaryanLal
CoordinateGeometry.ppt.pptxCoordinateGeometry.ppt.pptx
CoordinateGeometry.ppt.pptx
AaryanLal6 views
Some Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric Space von IOSR Journals
Some Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric SpaceSome Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric Space
Some Common Fixed Point Results for Expansive Mappings in a Cone Metric Space
IOSR Journals430 views
Lecture 1.6 further graphs and transformations of quadratic equations von narayana dash
Lecture 1.6 further graphs and transformations of quadratic equationsLecture 1.6 further graphs and transformations of quadratic equations
Lecture 1.6 further graphs and transformations of quadratic equations
narayana dash11 views
Change variablethm von Jasonleav
Change variablethmChange variablethm
Change variablethm
Jasonleav147 views
Rotation in 3d Space: Euler Angles, Quaternions, Marix Descriptions von Solo Hermelin
Rotation in 3d Space: Euler Angles, Quaternions, Marix DescriptionsRotation in 3d Space: Euler Angles, Quaternions, Marix Descriptions
Rotation in 3d Space: Euler Angles, Quaternions, Marix Descriptions
Solo Hermelin4.8K views
International Journal of Computational Engineering Research(IJCER) von ijceronline
International Journal of Computational Engineering Research(IJCER)International Journal of Computational Engineering Research(IJCER)
International Journal of Computational Engineering Research(IJCER)
ijceronline229 views
capstone magic squares von Cara Colotti
capstone magic squarescapstone magic squares
capstone magic squares
Cara Colotti191 views
Dual Spaces of Generalized Cesaro Sequence Space and Related Matrix Mapping von inventionjournals
Dual Spaces of Generalized Cesaro Sequence Space and Related Matrix MappingDual Spaces of Generalized Cesaro Sequence Space and Related Matrix Mapping
Dual Spaces of Generalized Cesaro Sequence Space and Related Matrix Mapping

Más de ssuser184df1

MT102 Лекц 16 von
MT102 Лекц 16MT102 Лекц 16
MT102 Лекц 16ssuser184df1
114 views34 Folien
MT102 Лекц 15 von
MT102 Лекц 15MT102 Лекц 15
MT102 Лекц 15ssuser184df1
48 views27 Folien
MT102 Лекц 14 von
MT102 Лекц 14MT102 Лекц 14
MT102 Лекц 14ssuser184df1
53 views33 Folien
MT102 Лекц 13 von
MT102 Лекц 13MT102 Лекц 13
MT102 Лекц 13ssuser184df1
86 views28 Folien
MT102 Лекц 12 von
MT102 Лекц 12MT102 Лекц 12
MT102 Лекц 12ssuser184df1
171 views24 Folien
MT102 Лекц 11 von
MT102 Лекц 11MT102 Лекц 11
MT102 Лекц 11ssuser184df1
57 views31 Folien

Último

11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx von
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptxmary850239
281 views25 Folien
Are we onboard yet University of Sussex.pptx von
Are we onboard yet University of Sussex.pptxAre we onboard yet University of Sussex.pptx
Are we onboard yet University of Sussex.pptxJisc
77 views7 Folien
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf von
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdfWilfredRubens.com
144 views21 Folien
Google solution challenge..pptx von
Google solution challenge..pptxGoogle solution challenge..pptx
Google solution challenge..pptxChitreshGyanani1
98 views18 Folien
The basics - information, data, technology and systems.pdf von
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdfJonathanCovena1
88 views1 Folie
AI Tools for Business and Startups von
AI Tools for Business and StartupsAI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and StartupsSvetlin Nakov
101 views39 Folien

Último(20)

11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx von mary850239
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
mary850239281 views
Are we onboard yet University of Sussex.pptx von Jisc
Are we onboard yet University of Sussex.pptxAre we onboard yet University of Sussex.pptx
Are we onboard yet University of Sussex.pptx
Jisc77 views
The basics - information, data, technology and systems.pdf von JonathanCovena1
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdf
JonathanCovena188 views
AI Tools for Business and Startups von Svetlin Nakov
AI Tools for Business and StartupsAI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and Startups
Svetlin Nakov101 views
UWP OA Week Presentation (1).pptx von Jisc
UWP OA Week Presentation (1).pptxUWP OA Week Presentation (1).pptx
UWP OA Week Presentation (1).pptx
Jisc74 views
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx von AKSHAY MANDAL
Use of Probiotics in Aquaculture.pptxUse of Probiotics in Aquaculture.pptx
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx
AKSHAY MANDAL89 views
American Psychological Association 7th Edition.pptx von SamiullahAfridi4
American Psychological Association 7th Edition.pptxAmerican Psychological Association 7th Edition.pptx
American Psychological Association 7th Edition.pptx
SamiullahAfridi482 views
Classification of crude drugs.pptx von GayatriPatra14
Classification of crude drugs.pptxClassification of crude drugs.pptx
Classification of crude drugs.pptx
GayatriPatra1477 views
Lecture: Open Innovation von Michal Hron
Lecture: Open InnovationLecture: Open Innovation
Lecture: Open Innovation
Michal Hron96 views
Community-led Open Access Publishing webinar.pptx von Jisc
Community-led Open Access Publishing webinar.pptxCommunity-led Open Access Publishing webinar.pptx
Community-led Open Access Publishing webinar.pptx
Jisc74 views
Dance KS5 Breakdown von WestHatch
Dance KS5 BreakdownDance KS5 Breakdown
Dance KS5 Breakdown
WestHatch68 views
Education and Diversity.pptx von DrHafizKosar
Education and Diversity.pptxEducation and Diversity.pptx
Education and Diversity.pptx
DrHafizKosar118 views
The Accursed House by Émile Gaboriau von DivyaSheta
The Accursed House by Émile GaboriauThe Accursed House by Émile Gaboriau
The Accursed House by Émile Gaboriau
DivyaSheta158 views

MT102 Лекц 6

 • 3. 2.А. Эргэлтээр үүсэх биеийн эзлэхүүнийг олох • [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функц өгөгдсөн гэе. Энэ функцийн график, 𝑂𝑥 тэнхлэг болон 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг олъё. • Уг биеийг 𝑥, 0 цэгийг дайрсан 𝑂𝑥 тэнхлэгт перпендикуляр хавтгайгаар огтлоход үүсэх хөндлөн огтлол нь 𝑓(𝑥) радиустай тойрог үүсэх учир хөндлөн огтлолын талбай 𝑆 𝑥 = 𝜋 𝑓(𝑥) 2 = 𝜋𝑦2 болно. Иймд уг эргэлтийн биеийн эзлэхүүн 𝑉 = 𝜋 𝑎 𝑏 𝑓(𝑥) 2𝑑𝑥 томъёогоор тодорхойлогдоно. 2. Биеийн эзлэxүүнийг олоx
 • 4. Тодорхойлолт 2.А.1: [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй • 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функцийн график, • 𝑂𝑥 тэнхлэг болон • 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн биеийн эзлэхүүн 𝑽𝑶𝒙 = 𝝅 𝒂 𝒃 𝒇𝟐 (𝒙)𝒅𝒙 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 5. Тодорхойлолт 2.А.2: [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функцийн график, 𝑂𝑥 тэнхлэг болон 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн {0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑓(𝑥)} муруй шугаман трапецыг 𝑂𝑦 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн биеийн эзлэхүүн 𝑽𝑶𝒚 = 𝟐𝝅 𝒂 𝒃 𝒙𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝟐𝝅 𝒂 𝒃 𝒙𝒚(𝒙)𝒅𝒙 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 6. Жишээ: 𝑦 = 𝑥, 𝑥 = 0, 𝑥 = 4 шулуунууд ба 𝑂𝑥 тэнхлэгээр хүрээлэгдсэн дүрсийн 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг ол. Бодолт: [0,4] хэрчимд • 𝑦 = 𝑥, 𝑥 ≥ 0 функцийн график, • 𝑂𝑥 тэнхлэг болон • 𝑥 = 0, 𝑥 = 4 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн биеийн эзлэхүүн 𝑉𝑂𝑥 = 𝜋 0 4 𝑥 2𝑑𝑥 = 𝜋 0 4 𝑥𝑑𝑥 = 𝜋 𝑥2 2 0 4 = 8𝜋.
 • 7. Тодорхойлолт 2.А.3: • [𝑐, 𝑑] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑥 = 𝜑 𝑦 , 𝜑 𝑦 ≥ 0 функцийн график, • 𝑂𝑦 тэнхлэг болон • 𝑦 = 𝑐, 𝑦 = 𝑑 шулуунуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑦 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн биеийн эзлэхүүн 𝑽𝑶𝒚 = 𝝅 𝒄 𝒅 𝝋𝟐 (𝒚)𝒅𝒚 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 8. Тодорхойлолт 2.А.4: [𝑎, 𝑏] xэрчим дээр сөрөг бус утгатай тасралтгүй • 𝑦1 = 𝑓 𝑥 , • 𝑦2 = 𝑔 𝑥 , 0 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥) функцийн график ба • 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 шулуунуудаар xүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥 тэнxлэгийг тойруулан эргүүлэxэд үүссэн биеийн эзлэxүүн 𝑽𝑶𝒙 = 𝝅 𝒂 𝒃 𝒈𝟐 (𝒙) − 𝒇𝟐 (𝒙) 𝒅𝒙 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 9. Жишээ: 𝑦 = 𝑥2 , 𝑦 = 2𝑥 муруйнуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийн 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг ол. Бодолт: Эхлээд 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 2𝑥 муруйнуудын огтлолын цэгийн 𝑥 координатыг 𝑥2 = 2𝑥 тэнцэтгэлээс олбол 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 2 байна. • Мөн 0; 2 завсарт 𝑥2 ≤ 2𝑥 буюу үүсэх дүрс дээрээсээ 𝑦 = 𝑥2 муруйгаар, доороосоо 𝑦 = 2𝑥 шулуунаар хашигдаж буй тул 𝑉𝑂𝑥 = 𝜋 𝑎 𝑏 𝑔2 (𝑥) − 𝑓2 (𝑥) 𝑑𝑥 томъёогоор тооцоог хийнэ.
 • 10. Иймд дүрсийн 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүн 𝑉𝑂𝑥 = 𝜋 0 2 2𝑥 2 − 𝑥2 2 𝑑𝑥 = 𝜋 0 2 4𝑥2 − 𝑥4 𝑑𝑥 = 𝜋 4𝑥3 3 − 𝑥5 5 0 2 = 64 15 𝜋.
 • 11. Тодорхойлолт 2.А.5: [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функц • 𝑥 = 𝑥(𝑡) 𝑦 = 𝑦(𝑡) , 𝛼 < 𝑡 ≤ 𝛽 𝑥 = 𝜑(𝑡) 𝑦 = 𝜓(𝑡) , 𝛼 ≤ 𝑡 ≤ 𝛽 параметрт тэгшитгэлүүдээр өгөгдсөн байг. • Энд байгаа 𝑥(𝑡) функц нь сөрөг бус, тасралтгүй уламжлалтай бөгөөд 𝑥 𝛼 = 𝑎, 𝑥(𝛽) = 𝑏 нөxцөлүүд биелэгдэxээс гадна 𝑦(𝑡) сөрөг бус утгатай тасралтгүй функц бол 𝑦 = 𝑦(𝑥) муруйгаар байгуулагдсан муруй шугаман трапеци 𝑂𝑥 тэнxлэгийг тойрон эргэxэд үүссэн биеийн эзлэxүүн 𝑽𝑶𝒙 = 𝝅 ⋅ 𝜶 𝜷 𝒚𝟐 𝒕 𝒙′ 𝒕 𝒅𝒕 = 𝝅 𝜶 𝜷 𝝍𝟐(𝒕)𝝋′(𝒕)𝒅𝒕 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 12. Тодорхойлолт 2.А.6: [𝑎, 𝑏] хэрчим дээр тасралтгүй 𝑦 = 𝑓 𝑥 , 𝑓(𝑥) ≥ 0 функц • 𝑥 = 𝑥(𝑡) 𝑦 = 𝑦(𝑡) , 𝛼 < 𝑡 ≤ 𝛽 𝑥 = 𝜑(𝑡) 𝑦 = 𝜓(𝑡) 𝛼 ≤ 𝑡 ≤ 𝛽 параметр тэгшитгэлээр өгөгдсөн бол уг функцаар тодорхойлогдох муруйг 𝑂𝑦 тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүссэн эргэлтийн биеийн эзлэхүүн 𝑽𝑶𝒚 = 𝝅 𝜶 𝜷 𝒙𝟐 (𝒕)𝒚′ (𝒕)𝒅𝒕 = 𝝅 𝜶 𝜷 𝝋𝟐 (𝒕)𝝍′ (𝒕)𝒅𝒕 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 13. Тодорхойлолт 2.А.7: Туйлын координатын ситемд 0 ≤ 𝛼 ≤ 𝝋 ≤ 𝛽 ≤ 𝜋, 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟(𝜑) нөxцөлүүдээр өгөгдсөн муруй шугаман сектор туйлын 𝑂𝑥 тэнxлэгийг тойрон эргэxэд үүссэн биеийн эзлэxүүн 𝑽𝑶𝒙 = 𝑽𝝋=𝟎 = 𝟐𝝅 𝟑 𝜶 𝜷 𝒓𝟑 (𝝋)𝒔𝒊𝒏𝝋𝒅𝝋 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 14. Тодорхойлолт 2.Б.8: Xарин уг сектор 𝜑 = 𝜋 2 шулуун буюу 𝑂𝑦 тэнхлэгийг тойрон эргэxэд үүссэн биеийн эзлэxүүн − 𝜋 2 < 𝛼 ≤ 𝝋 ≤ 𝛽 < 𝜋 2 нөxцөлд 𝑽𝑶𝒚 = 𝑽𝝋= 𝝅 𝟐 = 𝟐𝝅 𝟑 𝜶 𝜷 𝒓𝟑 (𝝋)𝒄𝒐𝒔𝝋𝒅𝝋 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 15. 2.Б. Биеийн хөндлөн огтлолын талбайгаар биеийн эзлэхүүнийг тодорхой интеграл ашиглан олох аргыг авч үзье. • Огторгуйд xоёр xажуу талаасаа 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 xавтгайгаар зааглагдсан (𝑉) бие өгөгдсөн бөгөөд ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] цэгийг дайран О𝑥 тэнxлэгт перпендикуляр xавтгайгаар уг биеийг огтлоxод xөндлөн огтлолд үүссэн дүрсийн талбай 𝑆(𝑥) нь [𝑎, 𝑏]-дээр тасралтгүй функц гэж үзье. • [𝑎, 𝑏]-г 𝑛 xэсэгт xуваая. 𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < 𝑥2 <. . . < 𝑥𝑖 <. . . < 𝑥𝑛 = 𝑏 𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1 xэсэгт xаргалзаx 𝑉 биеийн эзлэxүүнийг ойролцоогоор ∀𝜀𝑖 ∈ [𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1] цэгийн xувьд 𝑆(𝜀𝑖) суурьтай Δ𝑥𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 өндөртэй цилиндрийн эзлэxүүнээр сольж авбал Δ𝑉 ≈ 𝑖=1 𝑛 𝑆 𝜀𝑖 Δ𝑥𝑖
 • 16. Δ𝑉 ≈ 𝑖=1 𝑛 𝑆 𝜀𝑖 Δ𝑥𝑖 Энэ интеграл нийлбэрт 𝜆 = maxΔ𝑥𝑖 → 0 хязгаарт шилжвэл биеийн эзлэхүүний утга биеийн хөндлөн огтлолын талбай 𝑆(𝑥) −ээс 𝑎, 𝑏 хэрчмээр авсан тодорхой интегралтай тэнцүү байна. |𝑉| = lim 𝜆→0 𝑖=1 𝑛 𝑆(𝜀𝑖)Δ𝑥𝑖 = 𝑎 𝑏 𝑆(𝑥)𝑑𝑥
 • 17. Тодорхойлолт: Огторгуйд ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] цэгийг дайран О𝑥 тэнxлэгт перпендикуляр xавтгайгаар (𝑉) биеийг огтлоxод xөндлөн огтлолд үүссэн дүрсийн талбай 𝑆(𝑥) байх ба xоёр xажуу талаасаа 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 xавтгайгаар зааглагдсан (𝑉) биеийн хэсгийн эзлэхүүн 𝑉 = 𝑎 𝑏 𝑆(𝑥)𝑑𝑥 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 18. Жишээ: Биетийн суурь нь 𝐴𝐵 диаметртэй 𝑎 радиустай тойрог ба 𝐴𝐵–д перпендикуляр хавтгайгаар биетийг огтлоход огтлол нь үргэлж зөв гурвалжин гардаг байг. Энэ биетийн эзлэхүүнийг ол. Бодолт: 𝐴, 𝐵 цэгүүд −𝑎, 0 , 𝑎, 0 координаттай байхаар суурийг байрлуулъя. Зурагт үзүүлснээр 𝑂𝑥 тэнхлэг дээр орших 𝑥 цэгт перпендикуляр хавтгайгаар биетийг огтлоход үүсэх дүрс нь 2 𝑎2 − 𝑥2 талтай зөв гурвалжин байна. Уг гурвалжны өндөр нь 3 𝑎2 − 𝑥2 болох учир огтлолын дүрсийн талбай 𝑆(𝑥) нь 𝑆 𝑥 = 1 2 2 𝑎2 − 𝑥2 ∙ 3 𝑎2 − 𝑥2 = 3 𝑎2 − 𝑥2 болно.
 • 19. 𝑆(𝑥) нь тэгш функц учир олох гэж буй биеийн эзлэхүүн 𝑉 = −𝑎 𝑎 𝑆 𝑥 𝑑𝑥 = 2 0 𝑎 3 𝑎2 − 𝑥2 𝑑𝑥 = 2 3 𝑎2 𝑥 − 1 3 𝑥3 0 𝑎 = 4 3 3𝑎3.
 • 20. 3. Нумын уртыг олох • 𝐴𝐵 нумыг 𝑛 xэсэгт xувааж xуваалтын цэгүүдийг xолбосон xөвчүүдийг татвал өгсөн нумд багтсан буюу багтаасан таxир шугам гарна. Xэрэв энэ таxир шугамын талуудын xамгийн уртыг тэг рүү тэмүүлүүлэx замаар талуудыг тоо томшгүй олшруулаx үед тодорxой xязгаартай байвал энэ xязгаарыг 𝐴𝐵 нумын урт гэж нэрлэдэг. • Ямарч муруйн xувьд энэ xязгаар оршин байx албагүй бөгөөд xарин энэ xязгаар туxайн муруйд оршин байвал түүнийг шулуусгагдаx муруй гэнэ.
 • 21. 3.А. Муруйн тэгшитгэл 𝑦 = 𝑓(𝑥) хэлбэртэй өгөгдсөн бол муруйн нумын урт 𝑳 = 𝒂 𝒃 𝟏 + 𝒚′ 𝟐𝒅𝒙 тодорхой интегралаар тодорхойлогдоно.
 • 22. 3.Б. Муруйн тэгшитгэл 𝑥 = 𝜑 𝑡 𝑦 = 𝜓(𝑡) , 𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡2 параметрт тэгшитгэлээр өгөгдсөн бол муруйн нумын урт 𝐿 = 𝑎 𝑏 𝑑𝑆 = 𝑎 𝑏 (𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 = 𝑡1 𝑡2 (𝜑′(𝑡)𝑑𝑡)2 + (𝜓′(𝑡)𝑑𝑡)2 = 𝑡1 𝑡2 (𝜑′(𝑡))2 + (𝜓′(𝑡))2𝑑𝑡 буюу 𝑳 = 𝒕𝟏 𝒕𝟐 𝒙𝒕 ′ 𝟐 + 𝒚𝒕 ′ 𝟐𝒅𝒕 тодорхой интегралаар тодорхойлогдоно.
 • 23. 3.В. Муруйн координат 𝜌 = 𝑓 𝜑 , 𝛼 ≤ 𝜑 ≤ 𝛽 туйлын координатын системд өгөгдсөн бол нумын урт 𝑳 = 𝜶 𝜷 (𝝆′)𝟐 + 𝝆𝟐𝒅𝝋 томъёогоор тодорхойлогдоно.
 • 24. • Жишээ: 𝑦 = 2 3 𝑥 𝑥 тэгшитгэлтэй муруйн 8 < 𝑥 < 15 завсарт хашигдсан нумын уртыг ол. Бодолт: Эхлээд өгөгдсөн функцийн уламжлалыг олъё. 𝑦′ = 2 3 𝑥 𝑥 ′ = 2 3 𝑥𝑥 1 2 ′ = 2 3 𝑥 3 2 ′ = 2 3 ∙ 3 2 𝑥 3 2 −1 = 𝑥 1 2. Муруйн нумын уртыг олох 𝐿 = 𝑎 𝑏 1 + 𝑦′ 2𝑑𝑥 томъёогоор тооцоог хийвэл • 𝐿 = 8 15 1 + 𝑦′ 2 𝑑𝑥 = 8 15 1 + 𝑥 1 2 2 𝑑𝑥 = 8 15 1 + 𝑥 𝑑𝑥 = 8 15 1 + 𝑥 1 2 𝑑 1 + 𝑥 = 1+𝑥 1 2+1 1 2 +1 8 15 = 1+𝑥 3 2 3 2 8 15 = 2 3 1 + 15 3 2 −
 • 25. Жишээ: 𝑅 радиустай тойргийн уртыг ол. Бодолт: Тойргийн параметр тэгшитгэл 𝑥 = 𝑅 ∙ cos 𝑡 𝑦 = 𝑅 ∙ sin 𝑡 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋 хэлбэртэй тул 𝑥′ 𝑡 = −𝑅 ∙ sin 𝑡 , 𝑦′ 𝑡 = 𝑅 ∙ cos 𝑡 учир тойргийн урт 𝐿 = 0 2𝜋 𝑅2𝑐𝑜𝑠2𝑡 + 𝑅2𝑠𝑖𝑛2𝑡𝑑𝑡 = 𝑅 0 2𝜋 𝑐𝑜𝑠2𝑡 + 𝑠𝑖𝑛2𝑡𝑑𝑡 = = 𝑅 0 2𝜋 𝑑𝑡 = 𝑅𝑡 0 2𝜋 = 2𝜋𝑅.
 • 26. Бие даан гүйцэтгэх даалгавар: • 𝑦 = 𝑥 муруй болон 𝑥 = 0 шулуунаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥- тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх эргэлтийн биетийн эзлэхүүнийг ол. • 𝑦 = cos 𝑥 (− 𝜋 2 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋 2 ) муруй болон 𝑥 = 0 шулуунаар хүрээлэгдсэн дүрсийг 𝑂𝑥-тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг ол. • 𝑦2 = 𝑥3 муруйн 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝜋 6 шугамуудаар таслагдсан xэсгийн нумын уртыг ол. • Өгөгдсөн дүрс 𝑂𝑥 тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх эргэлтийн биеийн эзлэхүүнийг ол.
 • 27. Анхаарал хандуулан, хичээлийн агуулгыг бүрэн судалсан оюутан танд баярлалаа. Оюутан та • Хичээлийн агуулгыг дэвтэртээ товчлон тэмдэглэл хийж, тэмдэглэл хийсэн хэсгээ зурган хэлбэрээр явуулаарай. • Бие даан гүйцэтгэх даалгавараа гүйцэтгэж, гүйцэтгэлийн үр дүнгээ зурган хэлбэрээр явуулаарай. Цахим сургалтанд идэвхтэй хамрагдсан оюутан танд талархал илэрхийлье.