Anzeige

Dec 19 2022.pdf

spandane
Writer
19. Dec 2022
Dec 19 2022.pdf
Dec 19 2022.pdf
Nächste SlideShare
762) Hobbies.pdf762) Hobbies.pdf
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Dec 19 2022.pdf

  1. कल नरमाईचा भारतातील 'करकोळ महागाईचा दर 1रझव4 बँक े 8या सहनशील मया4दे8या खाल> ५.८८ वर आला आBण पाठोपाठ अमे1रक े तील महागाई देखील आटोHयात येत असIयाची आकडेवार> आल>. घाऊक दरांवर आधा1रत महागाईचा दर देखील गेIया २१ मQहRयां8या Sनचांकाला आला. पण भारतीय 1रझव4 बँक े Tमाणे अमे1रक े ची मUयवतV बँक असणाWया फ े डरल 1रझव4चा (फ े ड) पYवZा सावध होता [यावर बाजारात नाराजी ]यHत झाल>. फ े डचा Sनण4य झाIयावर बाजारातील घसरण ती^ झाल>. इतक े Qदवस तग धरलेIया बँकांचे समभागह> Yव`a8या माWयात आले व साbताQहक तुलनेत बाजाराने पुRहा एकदा एक टHHयांहून जाfत घसरण अनुभवल>. )यूब इ./हे2टम4)स ऑफ इं9डया ;ल;मटेड: १२२ वषh जुनी मुiगbपा समुहातील ह> क ं पनी आहे. उच्च गुणवlते8या fट>ल mयुnज व पo्या बनYवणार> ह> क ं पनी अनेक वाहन उpयोगांना लागणाWया mयुब व fट>ल q े म पुरYवते. तसेच सायकल Sनrम4तीमधे या क ं पनीचा मोठा वाटा आहे. हHयु4लस व बीएसए या नाममुsे8या सायकल लोकYTय आहेत. क ं पनी8या उप- क ं पRयांमधे Tामुtयाने सीजी पॉवर व शांती vगअस4 या क ं पRया आहेत. लहान क ं पRयांचे अvधwहण कxन ह> क ं पनी बॅटर>वर चालणार> जड वाहतूक वाहने व मोबाईल फोन मधील क ॅ मेWयाचे भाग बनYवzया8या ]यवसायात Yवfतार करत आहे. क ं पनीने बॅटर>वर चालणाWया तीन चाकa वाहनांचे उlपादन सुx क े ले आहे. सbट{बर अखेर8या Sतमाह>ची कामvगर> उIलेखनीय होती. क ं पनी8या उlपRनात ५३ टHक े तर न}यात २६ टHक े वाढ झाल> होती. क ं पनीचे YवYवध ÄेZातील Yवfतार व अनेक वषाÅची परंपरा लÄात घेता समभागातील सUया8या २८००-२९०० 8या पातळीमधे गुंतवणूक करता येईल. हॅवे>स: हॅवेIस इंÑडया rलrमटेड ह> भारतातील सवा4त वेगाने वाढणार> Yवpयुत आBण वीज Yवतरण उपकरणांची उlपादक क ं पनी आहे. क ं पनी8या उlपादनांत औpयोvगक आBण घरगुती स'क 4 ट संरÄण िfवचvगयर, क े बIस आBण वायस4, मोटस4, वॉटर ह>टस4, पंखे, पॉवर कपॅrसटर, सीएफएल Qदवे, Iयुrमनेअस4 यासारtया उlपादनांचा समावेश आहे. ` ॅ बá>, rसI]हेSनया, कॉRकॉड4, IयुrमअRस आBण rलनोलाइट सारtया काह> TSतिàठत जागSतक âँडची मालकa क ं पनीकडे आहे. 'हॅ]हIस गॅलेHसी' दालनां pवारे wाहकांना - सव4 इलेिHáकल आBण लाइQटंग गरजांसाठä एकाच Qठकाणी खरेद> करzयाचा अनुभव क ं पनी देते. सbट{बर अखेर8या Sतमाह>त क ं पनी8या उlपRनात १४ टHक े वाढ झाल> पण आधी8या जाfत 'कं मती8या उlपादन साåयामुळे न}याचे Tमाण ३८ टHHयांनी घसxन नफा १८७ कोट>ंवर आला. क ं पनी8या समभागात lयामुळे घसरण होऊन आता ते पुRहा गुंतवणूक योéय झाले आहेत. क ं पनी8या क88या माला8या 'कं मती आता िfथर झाIया आहेत तसेच गृह Sनमा4ण ÄेZाकडून येणाWया
  2. वाढlया मागणी मुळे क ं पनी पुRहा पूवV सारखी कामvगर> बजावेल. समभागा8या ११५० 8या पातळीवर>ल गुंतवणूक वष4भरात चांगला फायदा देऊ शकते. अ>@ाटेक ;सम4ट: पुढ>ल दोन वषh rसम{ट क ं पRयांना चांगल> जाzयाची लÄणे आहेत. सरकार8या पायाभूत सोयी व Tधान मंZी आवास योजनेवर वाढणारा खच4 rसम{ट8या मागणीत वाढ करेल. बांधकाम ]यवसायाकडूनह> चांगल> मागणी अपेëÄत आहे. समाधान कारक पावसामुळे wामीण भागातूनह> rसम{टला मागणी वाढेल. मागील दोन Sतमाह>त इंधन दर वाढ>मुळे न}याचे कमी झालेले Tमाण आता वाढेल. कोळशा8या व Ñडझेल8या 'कं मती गेIया दोन मQहRयांत खाल> आIया आहेत. क ं पRयांनी काह> Tमाणात rसम{ट8या 'कं मती वाढवIयाह> आहेत. या ]यवसायात सुx असलेIया YवYवध क ं पRयां8या एकZीकरणाचा व अvधwहणांचा प1रणाम 'कं मती वरचा ताण कमी करेल. अIáाटेक rसम{ट आपल> Äमता सUया8या ११६ वxन वष4भरात १३१ दशलÄ टनांवर नेत आहे. Ñडस{बर मQहRयांत साडेपाच मेá>क टनांची भर घालून क ं पनीची Äमता १२१ टनांवर गेल> आहे. सUया एक ू ण उlपादन Äमतेचा होणारा ७६ टHक े वापर होत आता वाढेल व क ं पनीला नफा वाढवायला मदत करेल. सUया8या ७००० 8या घसरलेIया भावात गुंतवणूकaला वाव आहे. ]ह>-गाड4: एक े काळी कॉíbयुटर, एसी, 'qज अशा महागìया उपकरणाना लागणारे ]होIटेज fटॅîबलायझर, युपीएस अïया उlपादनांत ह> क ं पनी नावाजलेल> होती. पण क ं पनीने पुढे पाzयाचे पंप, ह>टर, Yप]ह>सी क े बIस, पंखे, सौर उजा4 जSनZे, घरगुती Qद]यांची बटणे अशी उlपादन ]याbती वाढवीत fवयंपाक घरातील उपकरणे बनYवzयासह> सुरवात क े ल>. क ं पनी rमHसर wाóडर, गॅस8या शेगìया, इंडHशन क ु 'कं ग टॉप, टोfटर, wील अशी आधुSनक उlपादने सादर क े ल>. आता सन}लेम या TrसUद क ं पनीमधे Qहfसा खरेद> कxन क ं पनी आपIया fवयंपाक घरातील उपकरणांचे आधुSनकaकरण व Yवfतार करत आहे. lयामुळे क ं पनीची Yवपणन Äमता वाढेल तसेच दëÄण रा[यांपल>कडे क ं पनीला सुलभतेने Yवfतार करता येईल. क ं पनी8या एक ू ण उlपादनात उ8च 'कं मती व नफा असणाWया घटकांचा टHका वाढेल. क ं पनी8या समभागात थोìया घसरणीची वाट पाहून २५० 8या पातळीत खरेद> फायpयाची ठरेल. सरIया सbताहात ]याज दरात झालेल> वाढ शेवटची असzयाची बाजाराची अपेÄा फोल ठरल>. ]याज दर वाढ>चा मUयवतV बँकांचा पYवZा आ`मक राह>ला व पुढ>ल वेळी lयात vधíया गतीने पण आणखी वाढ होzयाचे संक े त rमळाले. सUया तर> भारतीय बाजार परदेशी गुंतवणूकदारांना फारसे आकष4क वाटणार नाह>त. lयामुळे बाजाराचा कल नरमाईचाच राह>ल. गुंतवणूकदारांनी घसरलेIया बाजारात चोखंदळ राहून चांगल> कारकaद4 असणाWया बचावाlमक क ं पRयांमधे वाजवी मूIय rमळेल ते]हाच खरेद> करावी.
Anzeige