Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Sześciolatek w szkole

 1. Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole
 2. ASPEKTY PRAWNE Podstawa programowa dla klas I-III szkoły podstawowej  Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatad naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzid ich w świat szkoły.  Od 1 września 2009 r. każde dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.  Od 1 września 2014 r. każde dziecko sześcioletnie ma obowiązek nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
 3. Realizacja podstawy programowej Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego  w początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty     w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania, w klasie I około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą wykorzystad na rysowanie i pisanie siedząc przy stolikach, dominującą formą zajęd w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, dzieci korzystają z zeszytów dwiczeo najwyżej jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną, realizowane są zajęcia w naturalnym środowisku, uczniowie z klas I – III winni mied możliwośd korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej.
 4. Podstawa programowa dla klas I-III szkoły podstawowej  Sale lekcyjne powinny składad się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej.  Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęd.  Uczeo powinien mied możliwośd pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.
 5. Jak jest u nas – w SP 20?
 6.  Przestrzeo edukacyjna sal podzielona jest na dwie odpowiednio przystosowane i wyposażone części: edukacyjną i rekreacyjną.  Każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęd.  Uczniowie mają możliwośd pozostawienia części swoich podręczników i przyborów szkolnych w swoich salach lekcyjnych.
 7. Sale lekcyjne – częśd dydaktyczna Jedne z sal lekcyjnych: częśd dydaktyczna.
 8. Sale lekcyjne – częśd rekreacyjna Jedne z sal lekcyjnych: częśd rekreacyjna.
 9. Wykorzystanie części rekreacyjnej w salach lekcyjnych
 10. Praca w grupach Zaadaptowanie sali do pracy grupowej.
 11. Pracownia komputerowa Pracownia komputerowa - uczniowie pracują na zajęciach przy indywidualnych stanowiskach.
 12. Świetlica szkolna GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ dzień tygodnia godziny pracy poniedziałek 6.45-16.30 wtorek 6.45-16.30 środa 6.45-16.30 czwartek 6.45-16.30 piątek 6.45-16.30 Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców i dostosowujemy godziny pracy świetlicy do ich potrzeb.
 13. Świetlica szkolna
 14. Biblioteka i czytelnia Biblioteka i czytelnia czynna codziennie od 8 do 16.00.
 15. Oddziały zerowe Oddziały przedszkolne są przygotowane do pracy z dziedmi 6- letnimi.
 16. Oddziały zerowe
 17. Miejsce zabaw - Frajdolandia Zajęcia z zastosowaniem metod stymulujących aktywnośd dziecka.
 18. Sala gimnastyczna
 19. Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA Zajęcia ruchowe na placu zabaw wyposażonego w ramach programu Radosna Szkoła.
 20. Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA Zajęcia ruchowe na placu zabaw wyposażonego w ramach programu Radosna Szkoła.
 21. Z wizytą u logopedy Tu dzieci znajdą fachową pomoc logopedyczną.
 22. Z wizytą u pedagoga Pani pedagog chętnie pomoże dzieciom w każdej sytuacji.
 23. Z wizytą u psychologa
 24. Sala zajęd terapeutycznych Sala wyposażona i do potrzeb uczniów pozyskanych z udziału LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. dostosowana ze środków w programie
 25. Sala Doświadczania Świata Sala Doświadczania Świata Snoezelen świat wieloma zmysłami. pozwala dzieciom poznawać
 26. Opieka medyczna Higienistka szkolna jest codziennie do dyspozycji dzieci.
 27. Opieka stomatologiczna
 28. Stołówka szkolna Obiady:  11:25 – 12:40  12:25 – 13:40
 29. Stołówka szkolna
 30. Szafki szkolne W ubiegłym roku szkoła została doposażona w szafki dla uczniów.
 31. Prezentacja osiągnięd uczniów Stwarzamy warunki do prezentowania osiągnięd uczniów. Efekty prac dzieci prezentowane są na: holach - wystawy prac uczniowskich, apelach grupy wiekowej, Gali laureatów, imprezach szkolnych i międzyszkolnych, stronie internetowej szkoły.
 32. Nasze sukcesy
 33. Wystawy prac uczniów
 34. Multimedialne tablice interaktywne Każda sala klas I-III wyposażona jest w multimedialną tablicę interaktywną.
 35. Czas i miejsce na rozwijanie zainteresowao  Dla uczniów uzdolnionych z klas I – III działają liczne koła zainteresowań, które rozwijają ich umiejętności i zaspokajają ich twórczą aktywność. Prowadzone są:  zajęcia matematyczne, ekologiczne, gastronomiczne, teatralne, sportowe, plastyczne i taneczne,  wycieczki edukacyjne, wyjazdy na Zieloną Szkołę,  zajęcia doskonalące naukę pływania.
 36. Zajęcia na basenie
 37. Zajęcia sportowe
 38. Zajęcia artystyczne
 39. Zielone szkoły
 40. Imprezy szkolne Co roku odbywają się bale karnawałowe.
 41. Imprezy klasowe Andrzejki Dzieo Kobiet Wigilia Mikołajki
 42. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ”, działa w szkole od 1 października 2010 r.
 43. Jego celem jest działalnośd charytatywna na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży uczącej się w SP 20. Członkami stowarzyszenia są rodzice naszych uczniów i nauczyciele szkoły.     Ważniejsze działania: Organizacja wypoczynku letniego dla naszych uczniów Dofinansowanie leczenia chorej uczennicy Dofinansowanie zakupu szafek szkolnych Stypendia dla uzdolnionych. Zapraszamy do współpracy!
 44. Półkolonie Organizujemy w czasie ferii półkolonie zimowe oraz letnie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem uczniów oraz ich rodziców. Proponowany program zajęd jest bardzo atrakcyjny dla dzieci (m.in. basen, lodowisko, wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe).
 45. Szanowni Rodzice!  Sześciolatki uczą się już w ponad 90% szkół podstawowych.  Analizy wykazują, że bardzo dobrze sobie radzą w szkole, osiągając czasem lepsze wyniki niż ich siedmioletni koledzy.  Wcześniejsza nauka w szkole nie oznacza odbierania dziecku dzieciostwa – przeciwnie w pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza warunki rozwoju.
 46.  Jeśli Paostwa dziecko dobrze radzi sobie w przedszkolu, jest bystre, ciekawe świata, zadaje pytania i chce iśd do szkoły, dajcie mu Paostwo szansę na szybszy rozwój.  Pozwólcie Waszemu dziecku iśd o krok dalej…
Anzeige