Gabriela Smardzewska

sp20wek
Włocławek to miasto w Polsce, położone w
województwie kujawsko-pomorskim, nad
Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki. Jest siedzibą
powiatu włocławskiego i historyczną stolicą
Kujaw. Włocławek to nie tylko keczup i Zakłady
Azotowe. Jedno z najstarszych miast w
Polsce, pełne jest zabytków architektury,
bezcennej sztuki, osiągnięć techniki,
tajemniczych znalezisk oraz unikatowej
przyrody. Stolica Kujaw niejednym was
zaskoczy!
Włocławek is a city in Poland, located in the Kuyavian-
Pomeranian Voivodeship, on the Vistula River, at the
mouth of Zgłowiączka. It is the seat of the Włocławek
poviat and the historical capital of Kujawy. Włocławek is
not only ketchup and Zakłady Azotowe. One of the oldest
cities in Poland, it is full of architectural monuments,
priceless art, technical achievements, mysterious finds and
unique nature. The capital of Kujawy will surprise you with
more than one!
Włocławek – miasto, które warto odwiedzić
Włocławek - a city worth visiting
Właśnie stąd najlepiej rozpocząć odkrywanie
miasta. Nadwiślańskie bulwary Piłsudskiego
idealnie się do tego nadają.
Jeśli zdecydujemy się przekroczyć most im.
Marszałka E. Rydza-Śmigłego, powinniśmy
odwiedzić tzw. wzgórze szpetalskie (Zawiśle),
gdzie stoi pomnik Poległych Obrońców Wisły
1920 i skąd rozpościera się niezła panorama
miasta.
From here, it's best to start discovering the city. Pilsudski's
Vistula boulevards are perfectly suited to this.
If we decide to cross the bridge to them Marshal E. Rydza-
Śmigły, we should visit the so-called Szpetalski Hill
(Zawiśle), where there is a monument to the Fallen
Defenders of the Vistula 1920 and from where a good
panorama of the city stretches.
Włocławskie bulwary są najpiękniejsze w kraju!
Włocławek boulevards are the most beautiful in the country!
Idąc wzdłuż rzeki, trafimy na Pałac Biskupi.
Klasycystyczna rezydencja została ulokowana
w miejscu dawnego zamku, który można
podziwiać już tylko na starych rycinach. Nieco
dalej wzrok przykuwa nowoczesna przystań.
Od 2014 roku mogą korzystać z niej wioślarze.
Walking along the river, we will reach the Bishop's Palace.
The classicist residence was located in the place of the
former castle, which can be admired only in old
engravings. The modern marina catches the eye a little
further. Rangers can use it from 2014.
A oto atrakcje, jakie można ujrzeć w pobliżu
Here are the attractions that can be seen nearby
Przyjezdnym nie powinien ujść uwagi także
park im. Henryka Sienkiewicza. Należy do
najstarszych parków miejskich w naszym kraju
a ponadto znajduje się w nim nieduży
wodospad. Po prostu jest pięknie położony
(ujście Zgłowiączki do Wisły) i leży niedaleko
katedry, w której znajduje się bezcenny skarb.
Visitors should not miss the park as well. Henryk
Sienkiewicz. It belongs to the oldest municipal parks in our
country and, moreover, there is a small waterfall in it. It is
simply beautifully located (the mouth of Zgłowiączka to the
Vistula) and lies near the cathedral, where there is a
priceless treasure.
Park im. Henryka Sienkiewicza
Park Henryk Sienkiewicz
Tutejsza świątynia należy do najstarszych
katedr w Polsce. Zaczęto ją wznosić w 1340
roku. Budowla imponuje strzelistą bryłą,
połączoną z kaplicą wzorowaną na
Zygmuntowskiej, ale najciekawsze okazują się
wnętrza. Znajdziemy tu jeden z najstarszych,
gotyckich witraży, jednak największe wrażenie
robi wyposażenie kaplicy Najświętszego
Sakramentu. Stoi tam jeden z najbardziej
okazałych wyrobów złotniczych - srebrny Tron
Eucharystyczny z 1744 roku. Wykonany przez
toruńskiego mistrza, Jana Letyńskiego, ołtarz
wieńczy baldachimowe zadaszenie, na którym
artysta umieścił pelikana. Ptak ten, karmiący
pisklęta własną krwią, stanowi jeden ze
średniowiecznych symboli Chrystusa.
The local temple is one of the oldest cathedrals in Poland.
It was begun to be built in 1340. The building impresses
with its soaring shape combined with the chapel modeled
on Zygmuntowska, but the interiors are the most
interesting. We find here one of the oldest Gothic stained
glass windows, but the most impressive is the equipment
of the Holy Sacrament Chapel. There stands one of the
most magnificent goldsmiths - the silver Eucharistic Throne
from 1744. Made by the master Toruń, Jan Letyński, the
altar is crowned with a canopy roof, on which the artist
placed the pelican. This bird, feeding the chicks with its
own blood, is one of the medieval symbols of Christ.
Katedra pw. Najświętszej Marii Panny we Włocławku
Cathedral Of the Blessed Virgin Mary in Włocławek
Skoro mowa o skarbach stolicy Kujaw, należy
wspomnieć o czarze włocławskiej. Badaczom
nie udało się dotąd ustalić, skąd pochodziła
ani do czego służyła. Trudno też porównać ją
do innych znalezisk w Europie. Wydaje się, że
unikalne, ozdobne naczynie mogło być
kielichem mszalnym, a okres jego powstania
szacuje się na X wiek. Niestety, aby zobaczyć
oryginał czary, trzeba udać się do Muzeum
Narodowego w Krakowie. W Muzeum Historii
Włocławka będącym Oddziałem Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, prezentowana
jest wierna kopia.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku należy do najstarszych w Polsce.
Speaking of the treasures of the capital of Kujawy, it is
worth mentioning the Włocławek chapel. Researchers
have not yet been able to determine where she came from
or what she served. It is also difficult to compare it to other
finds in Europe. It seems that the unique, decorative
vessel could be a Mass chalice, and the period of its
creation is estimated at the tenth century. Unfortunately, to
see the original of the spell, you have to go to the National
Museum in Krakow. In the Museum of History of
Włocławek, which is a branch of the Museum of the
Kujawy and Dobrzyń Land, a faithful copy is presented.
The Museum of the Kuyavian and Dobrzyń region in
Włocławek is one of the oldest in Poland.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej wraz z
Oddziałami
Museum of the Kuyavian and Dobrzyń Land with Branches
Na Starym Rynku wciąż pozostają barokowe
kamieniczki i późnogotycka fara pod
wezwaniem św. Jana. Jest to jednonawowy
kościół o dwuprzęsłowym prezbiterium
zamkniętym pierwotnie prostą ścianą, a
obecnie węższą i niższą od niego półkolistą
apsydą. Do wyposażenia wnętrza,
utrzymanego w stylu późnobarokowym i
rokokowym, należą m.in.: ołtarz główny z 1
połowy XVIII w., dwa ołtarz boczne z 3 ćwierci
XVIII w., obraz Anioła Stróża (1635 r.),
barokowa chrzcielnica (XVII w.) i rokokowa
ambona z XVII w.
Baroque tenement houses and the late Gothic parish
church of St. John. It is a single-aisle church with a two-
span presbytery closed by a simple wall, and now a
narrower and lower semicircular apse. The interior
furnishings, maintained in the late baroque and rococo
style, include the main altar from the first half of the 18th
century, two side altars from the 3rd quarter of the 18th
century, the image of the Guardian Angel (1635), the
Baroque font (XVII century) .) and Rococo pulpit from the
17th century
Kościół św. Jana Chrzciciela
Church of St. John the Baptist
Podczas zwiedzania nie sposób pominąć
Centrum Kultury „Browar B.”, w którym
organizowane są wydarzenia o różnej skali: od
kameralnych, klimatycznych spotkań czy
przeznaczonych dla kilkunastu osób
warsztatów po imprezy masowe, w których
uczestnicy kilka tysięcy widzów. Obiekt przy
ul. Łęgskiej we Włocławku to zespół fabryczny
zabytkowego Browaru Bojańczyka z lat 1832-
1880. Od lat 90 XIX w. browar był jedynym
tego typu przedsiębiorstwem we Włocławku i
zarazem największym browarem na znacznym
obszarze Królestwa Polskiego. Odegrał ważną
rolę w ukształtowaniu przemysłowego
wizerunku Włocławka, a jego kolejni
właściciele z rodziny Bojańczyków byli
znanymi społecznikami i kreowali życie miasta.
While visiting, it is impossible to skip the "Browar B."
Culture Center, which organizes events of varying scale:
from intimate, climatic meetings or workshops for mass
events for a dozen or so people, in which several thousand
spectators attend. Object przy
ul. Łęgska in Włocławek is a factory complex of the historic
Bojańczyk Brewery from 1832-1880. From the 1990s, the
brewery was the only such enterprise in Włocławek and, at
the same time, the largest brewery in a large area of the​​
Kingdom of Poland. He played an important role in
shaping the industrial image of Włocławek, and his
subsequent owners from the Bojańczyki family were well-
known social activists and created the city's life.
Ze starego w nowe, czyli Centrum Kultury „Browar B.”
From the old to the new, or Cultural Center "Browar B."
Ulica 3 Maja, główny deptak Włocławka, to
przejście łączące Stary Rynek z nowym, czyli
placem Wolności. To centrum miasta z
pomnikiem Żołnierza Polskiego na środku oraz
stojący przy nim neorenesansowy pałacyk
przemysłowca Hugo Mühsama, a także
znajdujący się troszkę dalej (ul. Brzeska)
zespół klasztorny oo. Franciszkanów
Reformatów.
Street 3 Maja, the main promenade of Włocławek, is the
passage connecting the Old Market Square with the new
one, ie Plac Wolności. It is the center of the city with the
monument of the Polish Soldier in the middle and the neo-
renaissance palace of the industrialist Hugo Mühsam
standing next to it, and also a little further away (Brzeska
Street) monastery complex o. Franciscans Reformed.
Znad Wisły do centrum miasta
From the Vistula to the city center
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego
The Impresario Theater Włodzimierz Gniazdowski
Nieopodal Placu Wolności znajduje się Teatr
Impresaryjny im. Włodzimierza
Gniazdowskiego. Działalność impresaryjna jest
prowadzona od 1990 r., Przez 28 lat
działalności odbyło się ponad 4,5 tysiąca
przedstawień, koncertów, recitali, wystaw itp.,
które obejrzało ponad 1,5 mln osób. Teatr na
stałe współpracuje z najlepszymi teatrami
warszawskimi i krakowskimi, stąd na
włocławskiej scenie goszczą najwybitniejsi
polscy aktorzy. W roku 2012 rozpoczął się
remont wysłużonego budynku. Ponowne
otwarcie nastąpiło 23 maja 2014 roku
Widowiskiem „W żywym ciele, w oddechu, w
głosie – wracamy!”
Near the Plac Wolności there is the Impresario Theater
named after Włodzimierz Gniazdowski. The work of the
writers has been carried out since 1990. Over 28 years of
activity, over 4,500 performances, concerts, recitals,
exhibitions, etc. have been held, which were watched by
over 1.5 million people. The theater permanently
cooperates with the best Warsaw and Krakow theaters,
hence the most outstanding Polish actors are attending the
Włocławek stage. In 2012, the renovation of the well-worn
building began. The reopening took place on May 23, 2014
with the show "In a living body, in a breath, in the voice -
we are back!"
Zataczamy pętlę i wracamy nad Wisłę.
We loop around and return to the Vistula.
Cel końcowy to stopień wodny. Dla jednych
pozostaje wielkim osiągnięciem hydrotechniki,
dla innych jest miejscem pamięci tragicznego
wydarzenia. To tutaj zginął, porwany i
torturowany wcześniej, ks. Jerzy Popiełuszko.
Na prawym brzegu rzeki, przy pamiątkowym
głazie, umieszczono ogromny krzyż papieski.
Florystyczne królestwo Włocławka to Rezerwat
Przyrody „Kulin”, znany głównie za sprawą tzw.
Gorejącego Krzewu Mojżesza, tj. dyptamu
jesionolistnego. Miejscowy rezerwat należy do
nielicznych miejsc w Polsce, gdzie występuje
ta niezwykle rzadka i przedziwna bylina. Jej
cechą szczególną są ulatniające się olejki
eteryczne, które w upalne dni ulegają
samozapłonowi. Być może tę „płonącą” roślinę
ujrzał Mojżesz w Egipcie…
The final goal is a water degree. For some it remains a
great achievement of hydrotechnics, for others it is a place
of remembrance for a tragic event. It was here that he
died, kidnapped and tortured earlier, Father Jerzy
Popiełuszko. On the right bank of the river, next to the
commemorative boulder, there is a huge papal cross.
The floristic kingdom of Włocławek is the Nature Reserve
"Kulin", known mainly due to the so-called Burning Bush of
Moses, i.e. ashifolium dittany. The local reserve belongs to
the few places in Poland, where this extremely rare and
strange perennial occurs. Its special feature is the
evaporating essential oils, which spontaneously ignite on
hot days. Perhaps this "burning" plant was seen by Moses
in Egypt ...
Włocławek to nie tylko tama, wiele cennych
zabytków, jak również miejsc ważnych dla
historii nie tylko regionu ale i naszego
państwa. Znajduje się tu również mnóstwo
atrakcji dla dzieci i młodzieży, jak baseny,
liczne place i sale zabaw oraz jeden z
największych parków linowych.
Włocławek is not only a dam, many valuable monuments,
as well as places important for the history of not only the
region but also our state. There are also plenty of
attractions for children and young people, such as
swimming pools, numerous playgrounds and playrooms,
and one of the largest rope parks.
Do zobaczenia we Włocławku !!!
See you in włocławek!!!
Dziękuję za uwagę
Gabriela Smardzewska
klasa 5e
Szkoła Podstawowa nr 20
w
Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1
we Włocławku
1 von 13

Recomendados

Atrakcje pragi by cyprian von
Atrakcje pragi by cyprianAtrakcje pragi by cyprian
Atrakcje pragi by cyprianAnna Sz.
445 views16 Folien
Zabytki UNESCO w Polsce von
Zabytki UNESCO w PolsceZabytki UNESCO w Polsce
Zabytki UNESCO w PolsceAnna Sz.
3.5K views16 Folien
Dzierżoniów in the past and now by dawid von
Dzierżoniów in the past and now by dawidDzierżoniów in the past and now by dawid
Dzierżoniów in the past and now by dawidAnna Sz.
404 views13 Folien
Zabytki Pragi von
Zabytki PragiZabytki Pragi
Zabytki PragiAnna Sz.
610 views14 Folien
Czechy - kraj bliski a mało znany von
Czechy - kraj bliski a mało znanyCzechy - kraj bliski a mało znany
Czechy - kraj bliski a mało znanyAnna Sz.
241 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Franciszek Pilewski von
Franciszek Pilewski Franciszek Pilewski
Franciszek Pilewski sp20wek
170 views11 Folien
Zamkimazowsza von
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowszasp2zabki
493 views15 Folien
Bol Sara von
Bol SaraBol Sara
Bol SaraTeresa
459 views11 Folien
Boleslawiec von
BoleslawiecBoleslawiec
BoleslawiecTeresa
592 views11 Folien
Kulturalna wycieczka po Kobyłce von
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłcesp2zabki
1K views20 Folien
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian von
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAnna Sz.
907 views37 Folien

Was ist angesagt?(20)

Franciszek Pilewski von sp20wek
Franciszek Pilewski Franciszek Pilewski
Franciszek Pilewski
sp20wek170 views
Zamkimazowsza von sp2zabki
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki493 views
Bol Sara von Teresa
Bol SaraBol Sara
Bol Sara
Teresa459 views
Boleslawiec von Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa592 views
Kulturalna wycieczka po Kobyłce von sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K views
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian von Anna Sz.
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian
Anna Sz.907 views
Prezentacja - Zawiercie von DawidWu
Prezentacja - ZawierciePrezentacja - Zawiercie
Prezentacja - Zawiercie
DawidWu113 views
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... von Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
Boleslawiec von Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa476 views
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce von gckis
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
gckis1.2K views
Prezentacja zabytki białegostoku von Jasiukiewicz
Prezentacja zabytki białegostokuPrezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Jasiukiewicz1.4K views

Similar a Gabriela Smardzewska

Prezentacja1 von
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1agatalipo
347 views12 Folien
Prezentacja e learning informatyka poprawiona von
Prezentacja e learning informatyka poprawionaPrezentacja e learning informatyka poprawiona
Prezentacja e learning informatyka poprawionaMagdalena Bednarczyk
674 views17 Folien
Prezentacja Miasta Olkusz von
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkuszmsowula
475 views13 Folien
Płock1 von
Płock1Płock1
Płock1sp2zabki
465 views8 Folien
Prezentacja olkusz. von
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.msowula
546 views13 Folien
Prezentacja aleksandra skrzekpokaz von
Prezentacja aleksandra skrzekpokazPrezentacja aleksandra skrzekpokaz
Prezentacja aleksandra skrzekpokazAleksandra Skrzek
1.1K views13 Folien

Similar a Gabriela Smardzewska(20)

Prezentacja1 von agatalipo
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
agatalipo347 views
Prezentacja Miasta Olkusz von msowula
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkusz
msowula475 views
Płock1 von sp2zabki
Płock1Płock1
Płock1
sp2zabki465 views
Prezentacja olkusz. von msowula
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
msowula546 views
Beata rzeczkowska prezentacja 2 von Ange_Frrappe
Beata rzeczkowska  prezentacja 2Beata rzeczkowska  prezentacja 2
Beata rzeczkowska prezentacja 2
Ange_Frrappe530 views
Adam pluta prezentacja von Adam AAA
Adam pluta prezentacjaAdam pluta prezentacja
Adam pluta prezentacja
Adam AAA205 views
Dagmara węgrzynowicz.prezentacja von Dagmara012
Dagmara węgrzynowicz.prezentacjaDagmara węgrzynowicz.prezentacja
Dagmara węgrzynowicz.prezentacja
Dagmara012595 views
Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego von Promuje Łódzkie
Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego
Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego
Promuje Łódzkie1.7K views
Kraków Dariusz ZDAŃSKI von Darekdzdz
Kraków Dariusz ZDAŃSKIKraków Dariusz ZDAŃSKI
Kraków Dariusz ZDAŃSKI
Darekdzdz2.1K views
niesamowite miejsce na ziemi : Kraków von Łukasz Kuźnik
niesamowite miejsce na ziemi : Krakówniesamowite miejsce na ziemi : Kraków
niesamowite miejsce na ziemi : Kraków
Łukasz Kuźnik170 views

Más de sp20wek

Krzysztof Siemianowski von
Krzysztof SiemianowskiKrzysztof Siemianowski
Krzysztof Siemianowskisp20wek
196 views11 Folien
Gabriela Ferner von
Gabriela FernerGabriela Ferner
Gabriela Fernersp20wek
144 views15 Folien
Rekrutacja 2019/2020 von
Rekrutacja 2019/2020Rekrutacja 2019/2020
Rekrutacja 2019/2020sp20wek
7.7K views10 Folien
8b stewardessa von
8b stewardessa8b stewardessa
8b stewardessasp20wek
352 views8 Folien
8a lekarz von
8a lekarz8a lekarz
8a lekarzsp20wek
274 views17 Folien
8c cukiernik von
8c cukiernik8c cukiernik
8c cukierniksp20wek
274 views6 Folien

Más de sp20wek(20)

Krzysztof Siemianowski von sp20wek
Krzysztof SiemianowskiKrzysztof Siemianowski
Krzysztof Siemianowski
sp20wek196 views
Gabriela Ferner von sp20wek
Gabriela FernerGabriela Ferner
Gabriela Ferner
sp20wek144 views
Rekrutacja 2019/2020 von sp20wek
Rekrutacja 2019/2020Rekrutacja 2019/2020
Rekrutacja 2019/2020
sp20wek7.7K views
8b stewardessa von sp20wek
8b stewardessa8b stewardessa
8b stewardessa
sp20wek352 views
8a lekarz von sp20wek
8a lekarz8a lekarz
8a lekarz
sp20wek274 views
8c cukiernik von sp20wek
8c cukiernik8c cukiernik
8c cukiernik
sp20wek274 views
4e prokurator von sp20wek
4e prokurator4e prokurator
4e prokurator
sp20wek350 views
4a policjant von sp20wek
4a policjant4a policjant
4a policjant
sp20wek171 views
Egzamin ósmoklasisty von sp20wek
Egzamin ósmoklasistyEgzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
sp20wek134 views
Projekt Bez Słów... von sp20wek
Projekt Bez Słów...Projekt Bez Słów...
Projekt Bez Słów...
sp20wek139 views
Rekrutacja do przedszkoli von sp20wek
Rekrutacja do przedszkoliRekrutacja do przedszkoli
Rekrutacja do przedszkoli
sp20wek758 views
Projekt młodzi,sprawni,świadomi... von sp20wek
Projekt młodzi,sprawni,świadomi...Projekt młodzi,sprawni,świadomi...
Projekt młodzi,sprawni,świadomi...
sp20wek170 views
Wszawica - prezentacja von sp20wek
Wszawica - prezentacjaWszawica - prezentacja
Wszawica - prezentacja
sp20wek8K views
Świerzb - prezentacja von sp20wek
Świerzb - prezentacjaŚwierzb - prezentacja
Świerzb - prezentacja
sp20wek4.6K views
Owsica - prezentacja von sp20wek
Owsica - prezentacjaOwsica - prezentacja
Owsica - prezentacja
sp20wek6.3K views
EKOstrażnicy w akcji - SP20 we Włocławku von sp20wek
EKOstrażnicy w akcji - SP20 we WłocławkuEKOstrażnicy w akcji - SP20 we Włocławku
EKOstrażnicy w akcji - SP20 we Włocławku
sp20wek738 views
Hans Christian Andersen - prawa autorskie von sp20wek
Hans Christian Andersen - prawa autorskieHans Christian Andersen - prawa autorskie
Hans Christian Andersen - prawa autorskie
sp20wek3.4K views
Aktywna edukacja organiazcja kursu von sp20wek
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
sp20wek1.3K views
Z kulturą za pan brat-1 von sp20wek
Z kulturą za pan brat-1Z kulturą za pan brat-1
Z kulturą za pan brat-1
sp20wek806 views
Z kulturą za pan brat-6 von sp20wek
Z kulturą za pan brat-6Z kulturą za pan brat-6
Z kulturą za pan brat-6
sp20wek603 views

Gabriela Smardzewska

 • 1. Włocławek to miasto w Polsce, położone w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki. Jest siedzibą powiatu włocławskiego i historyczną stolicą Kujaw. Włocławek to nie tylko keczup i Zakłady Azotowe. Jedno z najstarszych miast w Polsce, pełne jest zabytków architektury, bezcennej sztuki, osiągnięć techniki, tajemniczych znalezisk oraz unikatowej przyrody. Stolica Kujaw niejednym was zaskoczy! Włocławek is a city in Poland, located in the Kuyavian- Pomeranian Voivodeship, on the Vistula River, at the mouth of Zgłowiączka. It is the seat of the Włocławek poviat and the historical capital of Kujawy. Włocławek is not only ketchup and Zakłady Azotowe. One of the oldest cities in Poland, it is full of architectural monuments, priceless art, technical achievements, mysterious finds and unique nature. The capital of Kujawy will surprise you with more than one! Włocławek – miasto, które warto odwiedzić Włocławek - a city worth visiting
 • 2. Właśnie stąd najlepiej rozpocząć odkrywanie miasta. Nadwiślańskie bulwary Piłsudskiego idealnie się do tego nadają. Jeśli zdecydujemy się przekroczyć most im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego, powinniśmy odwiedzić tzw. wzgórze szpetalskie (Zawiśle), gdzie stoi pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920 i skąd rozpościera się niezła panorama miasta. From here, it's best to start discovering the city. Pilsudski's Vistula boulevards are perfectly suited to this. If we decide to cross the bridge to them Marshal E. Rydza- Śmigły, we should visit the so-called Szpetalski Hill (Zawiśle), where there is a monument to the Fallen Defenders of the Vistula 1920 and from where a good panorama of the city stretches. Włocławskie bulwary są najpiękniejsze w kraju! Włocławek boulevards are the most beautiful in the country!
 • 3. Idąc wzdłuż rzeki, trafimy na Pałac Biskupi. Klasycystyczna rezydencja została ulokowana w miejscu dawnego zamku, który można podziwiać już tylko na starych rycinach. Nieco dalej wzrok przykuwa nowoczesna przystań. Od 2014 roku mogą korzystać z niej wioślarze. Walking along the river, we will reach the Bishop's Palace. The classicist residence was located in the place of the former castle, which can be admired only in old engravings. The modern marina catches the eye a little further. Rangers can use it from 2014. A oto atrakcje, jakie można ujrzeć w pobliżu Here are the attractions that can be seen nearby
 • 4. Przyjezdnym nie powinien ujść uwagi także park im. Henryka Sienkiewicza. Należy do najstarszych parków miejskich w naszym kraju a ponadto znajduje się w nim nieduży wodospad. Po prostu jest pięknie położony (ujście Zgłowiączki do Wisły) i leży niedaleko katedry, w której znajduje się bezcenny skarb. Visitors should not miss the park as well. Henryk Sienkiewicz. It belongs to the oldest municipal parks in our country and, moreover, there is a small waterfall in it. It is simply beautifully located (the mouth of Zgłowiączka to the Vistula) and lies near the cathedral, where there is a priceless treasure. Park im. Henryka Sienkiewicza Park Henryk Sienkiewicz
 • 5. Tutejsza świątynia należy do najstarszych katedr w Polsce. Zaczęto ją wznosić w 1340 roku. Budowla imponuje strzelistą bryłą, połączoną z kaplicą wzorowaną na Zygmuntowskiej, ale najciekawsze okazują się wnętrza. Znajdziemy tu jeden z najstarszych, gotyckich witraży, jednak największe wrażenie robi wyposażenie kaplicy Najświętszego Sakramentu. Stoi tam jeden z najbardziej okazałych wyrobów złotniczych - srebrny Tron Eucharystyczny z 1744 roku. Wykonany przez toruńskiego mistrza, Jana Letyńskiego, ołtarz wieńczy baldachimowe zadaszenie, na którym artysta umieścił pelikana. Ptak ten, karmiący pisklęta własną krwią, stanowi jeden ze średniowiecznych symboli Chrystusa. The local temple is one of the oldest cathedrals in Poland. It was begun to be built in 1340. The building impresses with its soaring shape combined with the chapel modeled on Zygmuntowska, but the interiors are the most interesting. We find here one of the oldest Gothic stained glass windows, but the most impressive is the equipment of the Holy Sacrament Chapel. There stands one of the most magnificent goldsmiths - the silver Eucharistic Throne from 1744. Made by the master Toruń, Jan Letyński, the altar is crowned with a canopy roof, on which the artist placed the pelican. This bird, feeding the chicks with its own blood, is one of the medieval symbols of Christ. Katedra pw. Najświętszej Marii Panny we Włocławku Cathedral Of the Blessed Virgin Mary in Włocławek
 • 6. Skoro mowa o skarbach stolicy Kujaw, należy wspomnieć o czarze włocławskiej. Badaczom nie udało się dotąd ustalić, skąd pochodziła ani do czego służyła. Trudno też porównać ją do innych znalezisk w Europie. Wydaje się, że unikalne, ozdobne naczynie mogło być kielichem mszalnym, a okres jego powstania szacuje się na X wiek. Niestety, aby zobaczyć oryginał czary, trzeba udać się do Muzeum Narodowego w Krakowie. W Muzeum Historii Włocławka będącym Oddziałem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, prezentowana jest wierna kopia. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku należy do najstarszych w Polsce. Speaking of the treasures of the capital of Kujawy, it is worth mentioning the Włocławek chapel. Researchers have not yet been able to determine where she came from or what she served. It is also difficult to compare it to other finds in Europe. It seems that the unique, decorative vessel could be a Mass chalice, and the period of its creation is estimated at the tenth century. Unfortunately, to see the original of the spell, you have to go to the National Museum in Krakow. In the Museum of History of Włocławek, which is a branch of the Museum of the Kujawy and Dobrzyń Land, a faithful copy is presented. The Museum of the Kuyavian and Dobrzyń region in Włocławek is one of the oldest in Poland. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej wraz z Oddziałami Museum of the Kuyavian and Dobrzyń Land with Branches
 • 7. Na Starym Rynku wciąż pozostają barokowe kamieniczki i późnogotycka fara pod wezwaniem św. Jana. Jest to jednonawowy kościół o dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym pierwotnie prostą ścianą, a obecnie węższą i niższą od niego półkolistą apsydą. Do wyposażenia wnętrza, utrzymanego w stylu późnobarokowym i rokokowym, należą m.in.: ołtarz główny z 1 połowy XVIII w., dwa ołtarz boczne z 3 ćwierci XVIII w., obraz Anioła Stróża (1635 r.), barokowa chrzcielnica (XVII w.) i rokokowa ambona z XVII w. Baroque tenement houses and the late Gothic parish church of St. John. It is a single-aisle church with a two- span presbytery closed by a simple wall, and now a narrower and lower semicircular apse. The interior furnishings, maintained in the late baroque and rococo style, include the main altar from the first half of the 18th century, two side altars from the 3rd quarter of the 18th century, the image of the Guardian Angel (1635), the Baroque font (XVII century) .) and Rococo pulpit from the 17th century Kościół św. Jana Chrzciciela Church of St. John the Baptist
 • 8. Podczas zwiedzania nie sposób pominąć Centrum Kultury „Browar B.”, w którym organizowane są wydarzenia o różnej skali: od kameralnych, klimatycznych spotkań czy przeznaczonych dla kilkunastu osób warsztatów po imprezy masowe, w których uczestnicy kilka tysięcy widzów. Obiekt przy ul. Łęgskiej we Włocławku to zespół fabryczny zabytkowego Browaru Bojańczyka z lat 1832- 1880. Od lat 90 XIX w. browar był jedynym tego typu przedsiębiorstwem we Włocławku i zarazem największym browarem na znacznym obszarze Królestwa Polskiego. Odegrał ważną rolę w ukształtowaniu przemysłowego wizerunku Włocławka, a jego kolejni właściciele z rodziny Bojańczyków byli znanymi społecznikami i kreowali życie miasta. While visiting, it is impossible to skip the "Browar B." Culture Center, which organizes events of varying scale: from intimate, climatic meetings or workshops for mass events for a dozen or so people, in which several thousand spectators attend. Object przy ul. Łęgska in Włocławek is a factory complex of the historic Bojańczyk Brewery from 1832-1880. From the 1990s, the brewery was the only such enterprise in Włocławek and, at the same time, the largest brewery in a large area of the​​ Kingdom of Poland. He played an important role in shaping the industrial image of Włocławek, and his subsequent owners from the Bojańczyki family were well- known social activists and created the city's life. Ze starego w nowe, czyli Centrum Kultury „Browar B.” From the old to the new, or Cultural Center "Browar B."
 • 9. Ulica 3 Maja, główny deptak Włocławka, to przejście łączące Stary Rynek z nowym, czyli placem Wolności. To centrum miasta z pomnikiem Żołnierza Polskiego na środku oraz stojący przy nim neorenesansowy pałacyk przemysłowca Hugo Mühsama, a także znajdujący się troszkę dalej (ul. Brzeska) zespół klasztorny oo. Franciszkanów Reformatów. Street 3 Maja, the main promenade of Włocławek, is the passage connecting the Old Market Square with the new one, ie Plac Wolności. It is the center of the city with the monument of the Polish Soldier in the middle and the neo- renaissance palace of the industrialist Hugo Mühsam standing next to it, and also a little further away (Brzeska Street) monastery complex o. Franciscans Reformed. Znad Wisły do centrum miasta From the Vistula to the city center
 • 10. Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego The Impresario Theater Włodzimierz Gniazdowski Nieopodal Placu Wolności znajduje się Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego. Działalność impresaryjna jest prowadzona od 1990 r., Przez 28 lat działalności odbyło się ponad 4,5 tysiąca przedstawień, koncertów, recitali, wystaw itp., które obejrzało ponad 1,5 mln osób. Teatr na stałe współpracuje z najlepszymi teatrami warszawskimi i krakowskimi, stąd na włocławskiej scenie goszczą najwybitniejsi polscy aktorzy. W roku 2012 rozpoczął się remont wysłużonego budynku. Ponowne otwarcie nastąpiło 23 maja 2014 roku Widowiskiem „W żywym ciele, w oddechu, w głosie – wracamy!” Near the Plac Wolności there is the Impresario Theater named after Włodzimierz Gniazdowski. The work of the writers has been carried out since 1990. Over 28 years of activity, over 4,500 performances, concerts, recitals, exhibitions, etc. have been held, which were watched by over 1.5 million people. The theater permanently cooperates with the best Warsaw and Krakow theaters, hence the most outstanding Polish actors are attending the Włocławek stage. In 2012, the renovation of the well-worn building began. The reopening took place on May 23, 2014 with the show "In a living body, in a breath, in the voice - we are back!"
 • 11. Zataczamy pętlę i wracamy nad Wisłę. We loop around and return to the Vistula. Cel końcowy to stopień wodny. Dla jednych pozostaje wielkim osiągnięciem hydrotechniki, dla innych jest miejscem pamięci tragicznego wydarzenia. To tutaj zginął, porwany i torturowany wcześniej, ks. Jerzy Popiełuszko. Na prawym brzegu rzeki, przy pamiątkowym głazie, umieszczono ogromny krzyż papieski. Florystyczne królestwo Włocławka to Rezerwat Przyrody „Kulin”, znany głównie za sprawą tzw. Gorejącego Krzewu Mojżesza, tj. dyptamu jesionolistnego. Miejscowy rezerwat należy do nielicznych miejsc w Polsce, gdzie występuje ta niezwykle rzadka i przedziwna bylina. Jej cechą szczególną są ulatniające się olejki eteryczne, które w upalne dni ulegają samozapłonowi. Być może tę „płonącą” roślinę ujrzał Mojżesz w Egipcie… The final goal is a water degree. For some it remains a great achievement of hydrotechnics, for others it is a place of remembrance for a tragic event. It was here that he died, kidnapped and tortured earlier, Father Jerzy Popiełuszko. On the right bank of the river, next to the commemorative boulder, there is a huge papal cross. The floristic kingdom of Włocławek is the Nature Reserve "Kulin", known mainly due to the so-called Burning Bush of Moses, i.e. ashifolium dittany. The local reserve belongs to the few places in Poland, where this extremely rare and strange perennial occurs. Its special feature is the evaporating essential oils, which spontaneously ignite on hot days. Perhaps this "burning" plant was seen by Moses in Egypt ...
 • 12. Włocławek to nie tylko tama, wiele cennych zabytków, jak również miejsc ważnych dla historii nie tylko regionu ale i naszego państwa. Znajduje się tu również mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży, jak baseny, liczne place i sale zabaw oraz jeden z największych parków linowych. Włocławek is not only a dam, many valuable monuments, as well as places important for the history of not only the region but also our state. There are also plenty of attractions for children and young people, such as swimming pools, numerous playgrounds and playrooms, and one of the largest rope parks. Do zobaczenia we Włocławku !!! See you in włocławek!!!
 • 13. Dziękuję za uwagę Gabriela Smardzewska klasa 5e Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 we Włocławku