Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Soc 399-2

Modern Toplum ve İşbölümü

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Soc 399-2

 1. 1. SOC 399 SOSYOLOJİDE GÜNCEL MESELELER
 2. 2. EMILE DURKHEIM (15 Nisan 1858-15 Kasım 1917) • Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından. • 19.yüzyılın sonunda Fransız sosyolojisini kurmuş olduğu L’Annee Sociologique isimli yayınla çok etkilemiştir.
 3. 3. DURKHEIM’A GÖRE; • Toplumsal olaylar bireyi aşkındır. Birey, toplumsal olaylara katılır. • Toplumsal olaylar genelde bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen bilim, sanat, din, hukuk, ekonomi, ahlak ve siyaset kaynaklı olduğundan, her birey için toplumsal olaylara duyarlı olmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. • İnsan genel doğruları tartışıp araştırmadan ve üzerinden düşünmeden, toplumdan alır ve bu doğrular bireyin doğa,evren olguları ve ilişkileri için temel dayanak olur.
 4. 4. • Durkheim bilgi anlayışında toplumun görüşünü örnek alır. Bilgide en genel kavramlar tek tek şeylerin tümünden bağımsız olmayıp tersine onlara uygulanabilen, topluma ilişkin kavramlar olduklarından en geçerli kavramlardır. Bu kavramların mutlak doğru oldukları söylenemez fakat zaman içinde toplumun yapısına uygun olarak oluşmuşlardır. • Din sosyolojisi ile ciddi anlamda ilgilenmiştir. • Durkheim, inançlı bir kimse davranışlarda bulunurken Tanrı'sını nasıl gözetirse "birey"inde davranışlarda bulunurken toplumu aynı şekilde gözettiğini ileri sürer.
 5. 5. • Durkheim toplumu bir bütünü oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzetirken bu toplumun onu oluşturan bireylere indirgenemeyecek nitelikte bağımsız, bireylerin üzerinde (yani bireylerden daha önemli) bir gerçekliği olduğunu düşünür ve savunur. • İşlevselci bir toplum modeli benimseyen Durkheim için toplumsal düzen ve dayanışma bir toplumun işlevsel öncelikli gereksinimlerinin en başında gelmektedir.
 6. 6. • Durkheim’a göre toplumda düzen ve dayanışmanın kaynağı iş bölümü ve uzmanlaşmadır. İş bölümü arttıkça bireylerin birbirine olan bağımlılığı da artmaktadır. Durkheim evrimci işlevselci bir bakış açısı sergilediği Toplumsal İşbölümü adlı çalışmasında hem toplumsal düzen ve dayanışmanın hem de toplumsal değişmenin sırasıyla mekanik ve organik adı altında iki farklı ideal tipinden söz eder.
 7. 7. • Mekanik dayanışma benzeşmeye dayalı basit bir iş bölümünün olduğu geleneksel toplumlarda söz konusudur. Bu düzen ve dayanışma tipinde kolektif bilinç ve kolektif kimlik bireysel bilinç ve kimliklerden daha güçlü ve baskındır. • Organik dayanışma ise farklılaşmaya dayalı karmaşık bir iş bölümü ve uzmanlaşmanın olduğu modern toplumlarda söz konusudur. • Durkheim’a göre mekanik dayanışma daha çok sanayi öncesi toplumlarda, organik dayanışma ise daha çok sanayi toplumlarında görülmektedir.
 8. 8. • Durkheim'e göre işbölümü, "Farklı ama bir bütün içindeki faaliyetleri yerine getiren kişi ya da grupları koordine etmeyi sağlayan, istikrarlı bir düzenlemeyi anlatır". Tanımdan da anlaşılacağı gibi işbölümü bir toplum içinde düzenlemeyi ve istikrarı sağlayan bir işleve sahiptir. Ona göre, işbölümünün gerçek işlevi "iki ya da daha fazla insan arasındaki bir dayanışma duygusu yaratmaktır" . Onun için, toplumdaki işbölümü görevler veya sorumluluklarda belli ölçüde uzmanlaşmayı gerektirdiği için maddi nitelikte bir toplumsal olgudur . Durkheim toplumsal evrimi işbölümü olgusu temelinde açıklamaktadır.
 9. 9. • Durkheim'e göre, modern toplumlarda birey kolektif bilincin kıskacından kurtulmuştur ve bireyselliğini ve kişiliğini daha rahat ortaya koymaktadır . Modern toplumda insanların daha çok birliktelik içinde olmalarının nedeni kolektif bilinç değildir. Çünkü bu toplumlarda insanları bir arada tutan şey ortak inanç ve duygulardan çok, bireylerin birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Diğer bir değişle, işbölümü sonucu birbirlerine yükledikleri ve birbirlerinden bekledikleri işlevsel ihtiyaçlan onları daha çok bir arada tutmaktadır.
 10. 10. DURKHEIM’A GÖRE İŞBÖLÜMÜ, SUÇ VE CEZA İLİŞKİSİ • Toplumlardaki bütün suçların tek ortak özelliği, her toplumun bütün üyelerince dışlanan davranışlar olmasıdır. • Modern toplumlarda suç sayılacak davranışları engellemek ve işlenmesi halinde cezalandırmak için belirli hukuk kuralları uygulanır. • Medeni hukuk toplum yaşamında olması gerekenleri belirtirken, ceza hukuku yaptırımları belirtir. • Bir geleneğin yazılı hukuka dönüşüp yasalaşması, anlaşmazlık konularının daha belirli çözümler gerektirmesinden dolayıdır.
 11. 11. ORTAK BİLİNÇ ‘Bir toplumu oluşturan üyelerin ortalamasında yaşayan inanç ve duyguların tümü, kendine özgü yaşamı olan belli bir dizge oluşturur. Buna ortak bilinç denilebilir.’ Emile Durkheim • Suç, ortak bilincin güçlü ve belirli durumlarını inciten bir edimdir diyebiliriz.
 12. 12. Modern Toplumda Barış ve İşbölümü İlişkisi • Tüm dünyada kardeşlik ve barış düşü gerçekleşebilir mi? • Bütün insanların aynı amaç için işbirliği yapıp aynı yaşamı yaşadığı bir dünya ortamına ulaşmak mümkün mü? • ‘Bireysel bencilliği hafifletebilecek tek güç, kümenin gücüdür; kümelerin bencilliğini hafifletebilecek tek güç ise onları içinde bulunduran bir başka kümenin gücüdür.’ Emile Durkheim.

×