Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SOC 399, 8. DERS

XXX

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

SOC 399, 8. DERS

 1. 1. ETNİSİTE, MİLLİYETÇİLİK,ETNİK GRUPLAR SOC 399
 2. 2. ETNİSİTEVE MİLLİYETÇİLİK  1900’lü yılların başlarında pekçok sosyal teorisyen bu kavramların önemini yitireceğini, modernleşme, sanayileşme ve bireyselleşmenin etkisiyle yok olacağını düşünüyordu.  Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmediği gibi, tam aksine II.Dünya Savaşı’ndan sonra bu olgular daha büyük önem kazandı.  1991 Dünyadaki 37 ana silahlı çatışmanın 35’i iç çatışma ve etnik çatışma.
 3. 3. ETNİSİTEVE MİLLİYETÇİLİK  Milliyetçilik siyasi ve ulusal birimin birbirine benzediğini iddia eden siyasi bir ilkedir. Yani milliyetçilik etnik sınırların siyasi sınırlarla kesişmemesini gerektiren bir siyasi meşrulaştırma teorisidir. (Ernest Gellner)  Bir ulus-devlet, dil veya din gibi resmi semboller ve meşrulaştırma içine gizlenmiş ve bir etnik grupça hakim olunan devletlerdir.  Uluslar, kültürel grup ve devlet arasında bir bağ kurmaya çalışan ideolojik yapılardır ve kendi geçmişlerini belirleyen hanedanlık devletleri veya akrabalığa dayalı topluluklardan daha farklı bir düzene sahip soyut topluluklar yaratırlar.
 4. 4. ETNİSİTEVE MİLLİYETÇİLİK  Hem sadece yerel toplumları inceleyen etnisite çalışmaları hem de devletleri inceleyen milliyetçilik çalışmaları, etnik yada milli kimliklerin birer inşa olduğunu vurgular. Bu kimlikler doğal değil, kültürel inşalardır.  Milliyetçilik kayıtlı tarih yazımlarından kaynaklı olarak ortaya çıkan modern bir fenomendir.  Milliyetçilik hareketinden ulus-devlet yaratılması; Türkiye ve Norveç örnekleri..
 5. 5. MİLLİYETÇİLİKVE SANAYİİTOPLUMU 19.yy  Sanayiileşme büyük bir coğrafi hareketliliği gerektirmekteydi ve çok sayıda insan iş ve kazanç için aynı ekonomik ve siyasi sistemin katılımcıları haline geldiler.  Akrabalık ideolojisi, feodalizm ve din artık insanları etkin biçimde örgütleyemiyordu.  Yeni endüstriyel üretim sistemi işçilerin geniş bir düzlemde değiştirilmesi kolaylığını gerektiriyordu ve bu nedenle işçilerin aynı beceri ve yeteneklere sahip olmaları koşuldu.  Sanayileşme becerilerin standartlaştırılması ihtiyacını getiriyordu. Bu aynı zamanda ‘kültürel homojenleşme’ demekti.  Bu homojenleştirici süreçte toplu eğitim de bir araçtı.
 6. 6. MİLLİYETÇİLİKVE SANAYİİTOPLUMU 19.yy  Bu değişim yaşanırken, sisteme yeni katılan bireyler arasında uyum ve sadakat yaratacak yeni bir ideolojiye ihtiyaç duyuldu.  Ortak kültüre dayalı, hayali bir topluluğun varlığını savunan milliyetçilik bu ihtiyacı giderebiliyordu ve bunu bireyleri devletin kurduğu bir sistemin içine yerleştirerek uyum yaratıyordu.  Bu noktada milliyetçi ideoloji devlet için işlevseldir.  Denilebilirki; milliyetçilik bireylerin kökenlerinden koptuğu bir zamanda, geçmişe yönelik bir bütünlük ve süreklilik duygusunu yeniden yaratarak, bireyler için güvenlik ve istikrar vaat eder.
 7. 7. MİLLİYETÇİLİKVE ULUS  Ulus bir inanç meselesidir.  Ulus, yani milliyetçiler tarafından hayal edilen halk, milliyetçi ideolojinin bir ürünüdür.  Bir ulus, bir avuç insanın öyle olması gerektiğine karar verdikleri an var olur ve çoğu zaman, bir kentli elit fenomeni olarak başlar.  Etkin bir siyasi araç olabilmesi için eninde sonunda kitle desteği başarması gerekmektedir.  İletişim teknolojileri (gazeteler,televizyon,radyo,internet) simgeleri yaygınlaştırmakta etkindir. (dil,din,kültür)
 8. 8. MİLLİYETÇİLİKVE SEMBOLLER  Diğer etnik ideolojiler gibi, milliyetçilik de insanlar için önem teşkil eden sembollere yüklenir ve bu sembollerin ulus- devleti temsil ettiğini iddia eder.  Ölüm milliyetçi sembolizmde genelde önemlidir; Savaşta ölen kişin şehit sayılması.  Akrabalık terimleri milliyetçi söylemde sıkça kullanılır; anavatan, ulusun atası, ağabey, kız kardeş gibi)  Milli dil, bayrak, harita
 9. 9. ETNİSİTEVE SINIF  Marksist bakış açısına göre bir sosyal sınıf toplumdaki üretken süreçle olan ilişkisine göre tanımlanır.  Marx’a göre kapitalist toplumlarda 3 temel sınıf mevcuttur. 1. Kapitalist sınıf yada Burjuvazi (üretim araçlarına sahiptirler ve diğer insanların işgücünü satın alırlar.) 2. Küçük Burjuvazi (üretim araçlarına sahiptirler fakat istihdam yaratmazlar.) 3. İşçi sınıfı (geçinmek için işgücünü kapitaliste satmak zorundadır.)  Marksist bakış, baskı gören sınıfların eninde sonunda kendine baskı yapanlara karşı ayaklanacaklarını ve devrim yaparak siyasi düzen ile işçi sınıfının sosyal örgütlenişini değiştireceklerini savunur.
 10. 10. ETNİSİTEVE SINIF  Weberci yaklaşım, sınıfların belirlenmesinde gelir, eğitim ve siyasi etki gibi çeşitli etkenlerden bahseder. Sınıflardan çok statü gruplarından bahsetmeyi yeğlemiştir.  Etnisite ve sınıf arasında güçlü bir karşılıklı etkileşim olabilir. Bu da belirli etnik gruplara ait insanların büyük olasılıkla belirli sosyal sınıflara da ait oldukları anlamına gelmektedir.  Sınıf ve etnisite arasında açıkca görünür bir ilişki olabilir, hem sınıf hem de etnisite toplumsal sıralama için birer kriter olbailir ve etnik aidiyet de sınıf üyeliği için önemli bir etken teşkil edebilir.
 11. 11. ETNİK GRUP KATEGORİLERİ 1. Kentsel Etnik Azınlıklar (örnek: göçmenler) 2. Yerli Halklar (baskın ulus-devlete entegre olamayan yerliler) 3. Ulus-öncesi Halklar (örnek:Kürtler,Filistinliler), (devletsiz halklar) 4. Çoğul toplumlara Etnik gruplar ( örnek:Kenya, Endonezya)

×