Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Soc 399 7.ders

xxx

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Soc 399 7.ders

 1. 1. IRK ULUS SINIF SOC 399 SOSYOLOJİDE GÜNCEL MESELELER
 2. 2. IRK NEDİR? • Aynı soydan geldigine inanılan ve ortak genetik özellikler taşıyan insanları, diger insanlardan ayıran sistem. • Aynı etnik grupdan olan insanlar. ETNİK GRUP,ETNİSİTE NEDİR? • Biyolojik olarak kendi varlığını yeni nesillere aktarabilen,açık bir şekilde ortak bazı temel kültürel değerler taşıyan, karşılıklı etkileşim ve iletişimin bulunduğu bir alan yaratabilen ve farklı etnik gruplara ait bireyler tarafından bir etnik gruba ait olarak tanımlanan insanlardan meydana gelen bir toplumsal kategori.
 3. 3. ETNİSİTE,ETNİK,IRK • 19.yüzyılın son yarısından itibaren bu sözcükler birbirlerine anlam bakımından oldukça yakın kullanılmışlar ve üyeleri birbirine benzeyen gruplara bir kimlik çerçevesi sağlamak için kullanılmışlardır. • Irk, görünür fiziksel biçime sahip olan bir genetik kategori olarak tanımlanırken, etnik grup ise nesilden nesile geçen ve devlet sınırlarına bağlı olmaksızın çeşitli davranış süreklilikleri gösteren bir kültürel kategori olarak tanımlanmaktadır.
 4. 4. • Bugün sosyal bilimlerde ‘etnik’ kelimesi ‘ırk’ kelimesine oranla daha fazla kullanılmaktadır, çünkü ‘ırk’ kelimesi itibarını kaybetmiş ve kötü niyetli uygulamaların çağrışımlarıyla yüklenmiştir. • Dünya toplumlarını ve toplum içinde bireyleri ‘ırk’ kavramına göre sınıflandırmayı reddetmemize rağmen, ‘ırk’ terimini kapsayan bir terminolojiyi tamamen bırakmamızı engelleyen tek neden, beyinlerimizdeki ‘ırk’ sisteminin sosyal ilişkilerin düzenlenmesinin güçlü bir özelliği olarak kalmayı sürdürmesidir.
 5. 5. IRK FİKRİNİN TARİHSEL BAĞLARI • 19.yüzyıl ve 20.yüzyılın büyük bölümündeki inanış, insanlığın kaçınılmaz bir şekilde kapasiteleri farklı ve eşit olmayan ırklara bölünmüş olduğu yönündeydi. • Sosyal söylem ‘beyazları’, ‘Avrupalıları’ ve ‘Kafkasyanları’ insanlığa dair bir hiyerarşinin zirvesinde gördü. • Deri rengi, saç tipi, endam ve yüz görünüşü gibi fiziksel özellikler üzerinden insanlar ‘ırklara’ ayrıldı. • Genetik bilim geliştikten sonra var olduğu iddia edilen ırklarn kendi içlerinde gösterdikleri çeşitliliğin, kendi aralarında gösterdikleri çeşitlilikten daha fazla olduğu anlaşıldı. Böylece herhangi bir sınıflandırma sisteminin kabul edilmesinin imkansızlığı anlaşıldı.
 6. 6. IRK FİKRİNİN TARİHSEL BAĞLARI • Zaman içerisinde, ırksal farklılığın, ırksal olarak genetikle geldiği düşünülen diğer birçok farklılığı da açıklayabileceği şeklindeki önermenin yerini, tarihsel koşulların ve kültürel farklılığın, bu farklılığı çok daha doyurucu bir şekilde açıkladığını savunan sosyolojik ve antropolojik yorum hakim oldu. • 20.yüzyıla gelindiğinde ırksal farklılık fikrinin, geçmişte insanlık onurunun ve aşağı ve gereksiz görülen ırkların yaşama hakkının hiçe sayılmasına neden olduğu ortaya çıktı. • Böyle tüm bu sebeplerden dolayı, ‘ırk’ kelimesi yerini ‘kültürel’ farklılıkları ön plana çıkaran ‘etnik’ kelimesine bıraktı.
 7. 7. ULUS NEDİR? • Bir devletin fiili yada muhtemel sınırlarına her nasılsa bağlı olan toplumsal-siyasal bir kategori. • Millet kelimesiyle eş anlamlıdır. • Bu topluluk tanımı feodalitenin bitişi ve kapitalist düzenin oluşum sürecinde ortaya çıkmıştır. • Ortak bir geçmişe sahip olmak, aynı tarih yazımına inanmak bir ulusa mensup kişilerin ortak özelliğidir. • Ortak geçmiş, bireylerin toplumsallaşmaları, grup dayanışmasının korunması, toplumsal meşruiyetin oluşturulması ya da ona meydan okunması için merkezi bir öğedir.
 8. 8. ULUS • Dünya sisteminin siyasi yapılanmasından doğar. • Bugün BM’nin üyesi olan devletlerin hepsi modern dünya sisteminin yaratımlarıdır. • Birçok bölgede, yeni egemen devletlerin kurulmasını talep eden milliyetçi hareketler devletlerarası sistemin işlemeye başlamasından sonra ortaya çıkmıştır. • Devletler bir kez egemen olarak tanındıktan sonra kendilerini iç parçalanma ve dış saldırı tehdidi altında bulurlar ve bundan korunmanın en mümkün yolu ulusal duyguları güçlendirmekten geçer.
 9. 9. IRK, ETNİK GRUP, ULUS • Tüm bu toplumsal gruplama sistemlerinin kökeni, kapitalist dünya ekonomisinin tarihsel yapısında yatar. • IRK kavramı dünya ekonomisindeki bölgesel işbölümüyle, ULUS kavramı kapitalist sistemin siyasal üst yapısıyla, yani devletlerarası sistemi biçimlendiren ve odan türeyen egemen devletlerle ilgilidir. ETNİK GRUP kategorisi ise, sermaye birikiminde ücretsiz emeğin büyük payının korunmasını sağlayan hane yapılarının yaratılmasıyla ilgilidir.
 10. 10. IRK, ETNİK GRUP, ULUS • Devletler etnik grupların varoluşunu desteklerler çünkü işgücünün makul özgül tutumlar gösterecek şekilde toplumsallaştırılması gereklidir. • Etnik grupta ‘kültür’ anne-babanın çocuğunu toplumsallaştırması yoluyla oluşur. • Devlet yada eğitim sistemi, bir bireye kültür aşılayamaz, çünkü bu etik sayılmaz. • Etnik grup kendi içinde,kendiliğinden belirli kurallar çerçevesinde toplumsallaşır. • Bu da düzenin devamı için gerekli ve şarttır.

×