Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Soc 399 3.ders

xxx

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Soc 399 3.ders

 1. 1. SOC 399 SOSYOLOJİDE GÜNCEL MESELELER
 2. 2. TALCOTT PARSONS (1902-1979) • Amerikalı sosyolog • Yapısal işlevselcilik kuramının yaratıcısı, modern sosyolojinin temsilcilerinden • İlk önemli yayını: ‘The Structure of Social Action’(1937) ve sonraki önemli kitabı ‘The Social System’ (1951)
 3. 3. PARSONS VE SOSYOLOJİ • Modern sosyolojide yaşanan tartışmaları Parsons’çı sosyolojiyi kavramadan anlamak çok zordur, çünkü Parsons’ın toplumsal eylem, toplumsal yapı, işlev, kültür ve toplumsal fikirleri ele alış biçimi, doğrudan Amerika ve Avrupa’da sosyoloji alanında yaşanan gelişmeleri biçimlendirmiştir. • Sosyoloji bilim dalına baktığımızda kuramsal fikirler ve teorilerle, uygulama arasında farklılıklar ve çelişkiler görürüz. Parsons bu çelişkileri çözmek anlamından yol katedilmesine önemli katkı sağlamıştır.
 4. 4. PARSONS VE SOSYOLOJİ Parsons’ın erken dönem sosyolojisi iki temel meselenin etkisi altında kalmıştır: Dini değerler (protestanlık) ve Biyoloji bilimleri (tıp) • Bireyin değer yönelimi sorununun gerçekte toplumsal eylem yapısının temelinde olduğunu öne sürer. Yani bireyin beynindeki değer sistemi, içinde yaşadığı toplumun eylemlerinin temelini oluşturur. (protestanlıktan gelen anlayış) • Ona göre insani değerler sosyolojik analiz için esastır.
 5. 5. PARSONS VE SOSYOLOJİ Sosyolojiye yöneldiği ilk yıllarda özellikle iki soruyla ilgilenmiştir ① Avrupa ve uygarlığının evrimine, Yunan, Roma ve az da olsa İslam kültürüne kıyasla hristiyanlığın katkısı ne olmuştur?’ ②Hristiyan değerlerin etkisi, 16. yüzyıl sonundan itibaren kapitalist kurumların giderek büyüyen tahakkümüyle ne ölçüde azalmıştır?’
 6. 6. PARSONS VE SOSYOLOJİ • Parsons’a göre hristiyanlık, bireysel sorumluluk, çilecilik ve rasyonalizme yaptığı vurguyla ve siyaset ve maneviyatı birbirinden ayırmasıyla, Batılı kapitalist uygarlığı temel bir biçimde şekillendirmiştir.
 7. 7. PARSONS VE SOSYOLOJİ • İlerleyen yıllarında ise Parsons çalışmalarını iktisadi analizlere yöneltmiştir. • Dini değerlerin siyasal ve iktisadi meseleler üzerindeki etkisine yoğun ilgi duymaktadır. • Ona göre kapitalist, işgücünü işçiye varoluş araçlarını (giyecek ve yiyecek) doğrudan sağlayarak değil, para biçimindeki bir ücret aracılığıyla alır.
 8. 8. PARSONS VE SOSYOLOJİ • Aile, ahlaki öğretiler Toplumsal İlişkiler • Toplumsal düzen, şayet toplumsal aktörler, işbirliksel faaliyetleri paylaşmak ve gerçekleştirmek üzere onları birleştiren bir ortak değerler kültürünü paylaşıyorlarsa mümkündür. Toplumsal Düzen
 9. 9. PARSONS’A GÖRE BİREY VE SİSTEM • Parsons’a göre kişilik ve kültürel sistemler arasındaki değiş tokuş, toplumsal sistemin istikrarı açısından önemli anlamlar barındırır. • Toplumsal aktörler, ailede toplumsallaşma aracılığıyla değerli ‘içselleştirdikleri’ zaman, toplumsal sistemdeki hakim değer örüntülerine uyum sağlamaktan kişilik anlamında memnuniyet duyarlar. Birey ve kültür arasında karşılıklı zorunsuzluk vardır. • Toplumsal düzenin muhafaza edilmesinin sebebii toplumsal aktörlerin verdikleri destek karşılığından ödüllendirilmeleridir.
 10. 10. BİREY,YAPI,SİSTEM • Toplumu bir organizmaya benzeten Parsons’a göre sosyal sistem birbiriyle fonksiyonel olarak bağlantılı alt sistemlerden oluşur. Ve bu sistemde gerek birey gerek toplum bir aktördür ve her aktörün fonksiyonel bir rolü vardır. • Parsons’a göre sosyal sistem(toplum) birbiriyle fonksiyonel bağıntı ve etki-tepki ilişkisi içinde olan ekonomi, eğitim, hukuk gibi çeşitli kurumların birbiriyle uyumlu ilişkisinden oluşur. Bu kurumların her birinin sistemin devamı için olumlu bir katkısı vardır. Ve her kurum bu fonksiyonunu yerine getirdikçe devam var olur.
 11. 11. BİREY,YAPI,SİSTEM • Talcott Parsons’a göre sosyal sistemin devamı için alt sistemlerin gerek birbirleriyle gerekse bir üstü olan sosyal sistemle uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerekir. Toplum dışında bütün bu alt sistemler birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Örneğin aile kurumu eğitim kurumuna birey hazırlar. Ekonomi aileye kaynak sunar. Din, değerler ve normlar insanları kontrol eder, bütünleştirir. Hiçbir sisteme gereksinim duymaksızın varlığını devam ettirme yetisi sadece topluma aittir.
 12. 12. PARSONS’A KARŞI ELEŞTİRİLER ①Toplumsal düzende gündelik yaşamın, bilgili kişilerin süregiden pratikleriyle korunan kabullenilmiş pratik kuralları üzerine temellendiğini öne sürenlerin eleştirileri.. ②Parsons’ın işlevselci toplumsal düzen açıklamasına karşı çıkanların eleştirileri.. ③Parsons’ı muhafazakar bir düşünür olarak görenlerin eleştirileri.. ④Karl Marx’ı ihmal ettiği yönündeki eleştiriler.. ⑤Modern ilerlemenin zirvesi olarak Amerikan uygarlığının bir müdafaasını temsil ettiğini düşünenlerin eleştirileri..
 13. 13. PARSONS SAVUNULARI • Parsons’ı muhafazakar olarak gören görüşe karşın; Parsons’ın aslında Amerikalı siyasiler için tam vatandaşlık hakları gibi ilerici siyasi değişimleri savunmaya çalışan bir yeni düzen liberali olması.. • Işlevselcilikte boğulduğunu söyleyenlere karşı, sosyolojideki çağdaş tartışmaları ışık tutması.. • Kültürel sosyolojiye olan katkısının önemi.. • Modernitenin bir kuramcısı ve öncüsü olması..

×