Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Young Marketers 4 (Round 2)- Amarketers - Pedigree Marketing Plan

After passing the round 1 with the 5th position, the judges required us to develop/ renew the plan to make it clear and has the unification between the big idea and deployment plan. We also had to fix the shallow insight and dug it deeper to touch the client pain-point - which was a very tough mission.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Young Marketers 4 (Round 2)- Amarketers - Pedigree Marketing Plan

  1. 1. Pedigree Marketing Communication -renewed version-
  2. 2. tARGET CUSTOMERS what do they do? - Ngư i tr : 18-35 tu i. - S ng t i các thành ph l n: Hà N i, H Chí Minh, Đà N ng, H i Phòng,.. - Tư duy m , cư ng đ ti p xúc v i internet và m ng xã h i cao. - Gia đình có thu nh p m c khá (>= 20 tri u VNĐ) - Nhà có nuôi chó nhưng v n ăn th t chó - Thư ng xuyên t t p, g p g b n bè, ngư i thân. 55.3 % Ngư i nuôi chó coi chó như thú cưng *Số liệu được lấy từ bản khảo sát của nhóm tháng 11/2015. Số mẫu 38 người nuôi chó nhưng có ăn thịt chó 81.6 % Không ăn th t chó thư ng xuyên (>1 l n/tu n) 94.7 % Ăn th t chó cùng b n bè, ngư i thân 86.8 % Coi nhà và quán ăn dân dã là nơi phù h p nh t đ thư ng th c “th t c y”
  3. 3. what do they THINK? 71.1 % Th t chó ngon, l mi ng. “B t rư u” t t nh t. 89.5 % Liên tư ng đ n hình nh đư c g n gũi, tho i mái cùng b n bè khi nói đ n “th t chó” 31.6 % Liên tư ng đ n chú chó mà nhà mình nuôi/ đã t ng nuôi khi ăn th t chó. 84.2 % C m th y tho i mái, vui v và g n gũi khi ăn th t chó cùng b n bè/ ngư i thân. dig deeper Đ i v i nh ng ngư i nuôi chó nhưng v n ăn th t chó thì: + Thích đư c t t p, giao lưu cùng b n bè, gia đình bên mâm th t chó mang tính ch t dân dã, tho i mái khi có chuy n vui/ bu n/ lâu ngày không g p. + Ni m vui đư c g n gũi b n bè/ ngư i thân là ưu tiên s m t. + Th t chó là cái c cho vi c t t p/ là s i dây k t n i, gi a h v i gia đình, b n bè, ngư i thân.
  4. 4. insight + big idea insight Key driver Ăn th t chó là m t phương th c giúp k t n i b n bè, ngư i thân. Key barrier Ăn th t chó n m Top of Mind khi suy nghĩ cách đ k t n i b n bè/ ngư i thân, ho c vì h không có nh ng cách khác. “Tôi thường nghĩ tới ăn thịt chó đầu tiên khi rủ bạn bè, người thân đi giao lưu, tụ tập mà không nghĩ tới những hình thức khác vì cùng ăn thịt chó với mọi người đem lại cho tôi cảm giác thoải mái nhất. Là một người nuôi chó, nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều đến việc điều này có ảnh hưởng hay liên quan gì đến chó nhà mình hay không. big idea = insight + social objective + brand objectives SOCIAL OBJECTIVE: H n ch t i đa và lên ti ng ph n đ i vi c ăn th t chó, đ ng viên vi c chăm sóc chó. BRAND OBJECTIVE: Giúp s c đưa loài chó tr thành “s gi ” k t n i b n bè, đ ng viên m i ngư i s d ng/ mua t ng Pedigree đ chăm sóc chó BIG IDEA: “VÌ CHÓ LÀ S I DÂY K T N I”
  5. 5. PHASE PHASE 1: TRIGGER PHASE 2: ENGAGE PHASE 3: AMPLIFY OBJECTIVE BRAND ROLE KEY MESSAGE KEY HOOK CHANNELS BUDGET Đem đ n nh n th c ăn th t chó ch là cái c đ k t n i con ngư i Đem đ n tr i nghi m k t n i nh nh ng chú chó Pedigree Ph n đ i ăn th t chó và kêu g i chăm sóc chó b ng s n ph m Pedigree Thương hi u g i m v n đ , khi n ngư i xem ph i suy nghĩ. Thương hi u đem đ n nh ng tr i nghi m m i m và th c t . Đ i s đ ng hành cùng chương trình chăm sóc và b o v chó. B n ch t mâm th t chó ch là cái c ch không t o nên s g n k t b n bè. Và còn nhi u cách khác đ g n k t mà không ph i ăn th t chó Vai trò chú chó trong g n k t b n bè/ gia đình là s i dây k t n i tình c m ch ko ph i là mi ng th t” Cùng b n bè và gia đình b o v nh ng s i dây k t n i Chu i Vlog “V n vui th ga- Ch c n th t chó” đ n t các Influencers - S ki n k t n i b n bè/ ngư i thân. - Viral clips: “Chó đưa thư” - Chu i clips đ ng sau s ph n nh ng chú chó đưa thư - Ho t đ ng đi m bán 01 - Ra m t t ch c b o v chó Pedigree. - Event: Cùng b n bè và ngư i thân chăm sóc chó vô gia cư b ng SP Pedi- gree. - Ho t đ ng đi m bán 02. 200.000.000 VNĐ 800.000.000 VNĐ 1.000.000.000 VNĐ - Social Media (Facebook, Youtube...) - Earned Media, Seeding. - Event. - Social Media. - Trade Marketing - Event. - Social Media - Trade Marketing. DEPLOYMENT PLAN
  6. 6. timeline + kpis phase 1 (1 months) phase 2 (2 months) phase 3 (1.5 months) Ra m tchu iVlog “V n vuith ga,ch c n th tchó”S ki n k tn ib n bè/ngư i thân b ng chó đưa thư Pedigree S ki n ra m tt ch cb o v chó Pedigree S ki n nh n nuôichó vô gia cư cùng b n bè nh n 1năm SP Pedigree m i n phí.Ho tđ ng đi m bán 02 ViralClip:Hành trình k tn i b ng chó đưa thư Pedigree Chu iclip “Câu chuy n đ ng sau nh ng chú chó đưa thư. Ho tđ ng đi m bán 01. T n d ng cáccâu chuy n PHASE PHASE 1: TRIGGER PHASE 2: ENGAGE PHASE 3: AMPLIFY KPIs - 3 tri u ngư i bi t đ n chương trình. - 5000 s n ph m Pedigree tiêu th - 2 tri u ngư i bi t đ n chương trình. - 50.000 Fan hâm m “Chó đưa thư” - 20.000 s n ph m Pedigree tiêu th - 1 tri u ngư i bi t đ n chương trình. - 10.000 đơn đăng ký nh n nuôi chó. - 30.000 s n ph m Pedigree tiêu th
  7. 7. - thank you -

×