Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Anzeige
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf
Nächste SlideShare
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdfScan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Wird geladen in ... 3
1 von 130
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf(20)

Anzeige

Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (1).pdf

 1. ÙY BAN NHÂN DÂN TÍNH LÀo CAI
 2. QUY CHÊ
 3. IjY BAN NHÂN DÂN TíNH LÀo CAI QUY CHÊ QUÅN LÝ, BÅo TóN vÀ PHÁT TRIÊN THôN sÉo MÝ TÂp 2 ÐIÊU KIÊN TRÚc cÅNH QUAN vÀ HA TÁNG KÝ THUÂT (Ban hành kèm theo Quyãt d/nh sõ2628 /QÐ-UBND ngày 04 tháng 10 nãm 2013 cùa IJy ban nhân dân tinh Lào Cai) TM. ÚY BAN NHÂN DÂN TiNH LÀo CAI c:ttå Doan
 4. Sd xÂY DUNG TINH LÀo CAI Tô TrQng Tôn AQUI TAINE QUY CHÉ QUÅN LÝ, BÁo TON vÀ PHÁT TRIÊN THON SÉO MÝ TÝ TAP 2 ÐIÊU KIÉN TRÚc CÅNH QUAN vÀ HA TÀNG KŸ THUAT Chwong 4: Ðièu 14 kiên trúc cånh quan Chwong 5: Quån lý ha tàng kÿ thuãt úYBA HUYÊN Atc 9 b
 5. Institut d'amenage,ment, de tourisme & d'urbanisme Université Université Michel de ontaigne Bordeaux 3 Michel de Montaigne Bordeaux 3 ché guan l", bao tôn và phát triên thôn Séo NIý Ty Tháng 10 nám 2013 NHÓM DU ÁN BQ phân chuyên gia Pháp nghiên cúu chô: Cô Morgane Le Guilloux, truòng Ðai hoc Bordeaux 3 Anh Clément Tricot, truòng Bai hQC Bordeaux 3 Các chuyên gia quy h0?Ch Pháp: Trurò•ng Ðai hoc Bordeaux 3: Giáo su Maurice Goze Các cô vân: Ông Patrick Céleste, kiên tlúc su câp quôc gia, giång viên truòng hQC kiên trúc quôc gia Paris Malaquais, chuyên gia dô thi hoá Ông Laurent Fages Trq lý kÿ thuât quôc tê vùng Aquitaine - AFD (Co quan phát triên Pháp) Tô công tác tính Lào Cai: Ông Hà Håi Thanh, phó giám dôc Sð Xây Dung Lào Cai, tô truðng tô công tác. Ông Nguyên Quôc Huy, thac sÿ xây dung, phó tru&ng phòng KT-QH & PTÐT, Sð Xây Dung Lào Cai, tô phó tô công tác. Các thành viên trong Tô công tác quy hoqch Séo Mý Tý. Nhóm dich thuât: Cô Nguyên Quÿnh Vân, Phiên — Biên dich chung Ông Ngô Thê Quÿnh, Phiên — Biên dich
 6. 6 Tàp 2: Ðiêu lè kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuàt
 7. Quy lý, båo tôn phát triên thôn Séo Mý Tap 2: Ðièu kiên trúc cånh quan tâng k'ÿ thuât 7 chê quan và Tý Tháng 10 näm 2013 MUC LVC Muc luc.... ..7
 8. 9 0 1 1 1 . M a n g c á p ( d i ê n , v i ê n thông và chiêu sáng) và näng lugng tái tao.......................... ..• 92 1. Luói diên...................................................... ..... ..... ..... ..... ... .. ..... 92 2. Chiêu sáng......... 94 3. Mang viên thông................ 97 4. Näng luong tái • 97 Tù viêt tät và tù diên......................................................................................................... 97 lê và ha ChuŒng 4: Ðiêu IQ kiên trúc cånh quan 9 I. Giói thiêu tài liêu.... . 10 1. Muc dích cúa tài liêu........ 10 2. Pham vi cúa tài liêu.................................... ..... ...... 12 Il. Các nguyên täc và kiên nghi chung............. 13 1. Tham khåo lôi kiên tiúc và cånh quan dia 13 2. Các kiên nghi chung..................................................................................... 19 111. Lôi kiên trúc tham kháo theo tùng phân Thu.... . 25 l . Các khu dân cu, khu mð rêng thôn và co sð ha tâng (Khu U và E)........ 25 2. Các dur án du lich Sinh thái (Khu T và AD.... 30 3. Các không gian tu nhiên (Khu N)................ 39 IV. Làm dep thôn và cånh quan.. 40 1. Båo tôn vành dai xanh và co sð nông nghiêp.. 40 2. Phuc hôi các khu vuc bi ånh huðng..................... 43 3. Các nguyên täc làm dep thôn................. . 47 Chuong 5: Quán lý h? tâng kÿ thuât 57 I. Di chuyên, khå näng tiêp can và duðng bê... 60 l . Khå näng tiêp can lãnh thô................................................. 60 2. Tuyên duòng bê.... 64 3. Môi liên kêt Tây Bäc.......................................... .. .. ... . 75 Il. Quån lý các mang luói nuóc và chât thåi... 80 1. Thoát nuóc và dòng chåy............................................................. 80 2. Nuóc Sinh hoat........ 82 3. Quån lý hê thông nuóc thåi............................................................... 83 4. Båo vê chông cháy... 5 Quån lý chât thåi... 89
 9. Quy quån lý, bao tÔn phát triên thôn Séo Mý Tap 2: Ðièu kiên trúc cånh quan tâng k'ÿ thuât 9 TÀP 2: LÉ KIÉN TRÚc CÅNH QUAN vÀ HA TANG KÝ THUÅT CHUONG 4: ÐIÈU LÉ KIEN TRÚC CÅNH QUAN
 10. ehê và Ty Tháng 10 näm 2013 ChuŒng 4: Ðiêu IQ kiên trúc cånh quan I. Giói thiêu tài liêu Il. Các nguyên tic và kiên nghi Chung Ill. Tham khåo lôi kiên trúc theo tùng khu
 11. Quy quån lý, bao tÔn phát triên thôn Séo Mý Tap 2: Ðièu kiên trúc cånh quan tâng k'ÿ thuât 11 IV. Làm dep cånh quan cüa thôn lê và h?
 12. Quy quán lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Mý 10 2013 12 Tàp 2: kiên trúc canh quan và chê TS' Tháng näm ChuŒng 4: Ðiêu IQ kiên trúc cånh quan I. Giói thiêu tài liêu 1. Muc dích cüa tài liêu Theo quan sát cúa chúng tôi, nhùng ngôi nhà dã tùng duo xây durng trên suðn hoi dôc thoai thoåi và kêt hqp hài hòa vào phong cånh dôi núi. Nguði dân duqc xem là minh chúng cho su kiêm soát dáng kê môi tnrðng sông cua ho. Ngoài ra, hQ có phuo•ng pháp riêng vê quån lý khu vuc tu nhân, thât khó khän dê hiêu duqc ranh giói công - tu duói mät nguði nuóc ngoài. Các khu vuc dân cu dât rât xôp và rât dê dàng dê di chuyên bði vì rât ít hàng rào bao quanh. Ngoài ra còn có mât môi quan hê chät chë giùa môi truðng tu nhiên và không gian sông, làm nôi bât nhüng khó khän trong viêc xác dinh giói han cúa thôn. Chí các khu vuc trông trot duqc xác dinh ranh giói rõ ràng bði các hàng rào mà chú yêu duqc sir dung dê ngän chän dông vat xâm nhâp vào hon là cô gäng dê ngän chan mât sô nguði ghen ti. Ngoài ra, cách tô chúc này có dâu hiêu suy giåm, dãc biêt là kê tù khi di dði nhà vì dap nuóc. Rât nhiêu khu vuc dã duqc cåi tao dê làm khu dân cu. Ðiêu này dã xác dinh rõ ràng hon giói han giùa các không gian riêng tu' và môi truòng tur nhiên cho các khu nhà ð mói. Nó dã làm suy thoái nghiêm trQng dên cånh quan, dãc biêt là bði múc dô cua thåm thurc vât bi phá húy và bði viêc không tôn trQng dia hình mà nguði dân truóc dây dã làm. Hon nùa, viêc sù dung các vat liêu xây dvng truyên thông cho các khu nhà chính và các khu Phu khác nhau cho phép tích IWP hài hòa các ngôi nhà trong quang cånh lón. Nhung hiên nay, gô, tre, núa, hoäc dá dôi khi nhuðng chô cho tôn, bê tông, gach nung. Nhüng ngôi nhà nhó vói kiên trúc tiêu biêu, dang trð nên ngày càng phúc tap và duqc dua trên các mô hình và các tài liêu tham khåo bên ngoài dôi khi gân nhu không liên quan dên các kiên trúc bån dia. Tât cå nhùng yêu tô này kêt hqp vào dã làm sai lêch không khí nông thôn kêt nôi manh më vói môi truòng tu nhiên. Tính dích thuc cúa thôn H'mông theo mât cách nào dó bi giåm di và trð nên tâm thuòng hon. Các diêm du lich do dó cüng giåm dáng kê. Sur phát triên du lich Sinh thái trong tuong lai Phu thuQc phân lón vào chât lucng cüa cånh quan và tôn trong kiên trúc bån dia. Cånh quan xung quanh là mât trong nhü•ng dông luc chính cua khách du lich. Ngoài ra, câu trúc du lich Sinh thái mói cüng phåi duo tích IWP hài hòa vào cånh quan và thích úng vói kiên trúc dia phuong. Ðó là lý do tai sao
 13. Quy ché quån lý, hao tòn phát triên thôn Séo Mý Tap 2: Ðièu kiên trúc cånh quan tâng k'ÿ thuât 13 Dièu 1çA ho làng kÿ thuât Tý viêc dua ra các tiêu chuân và các quy täc chung, cho các công trình xây durng hiên tai và tuong lai, dura trên côt lõi cúa kiên trúc bån dia duðng nhu là cân thiêt. Do dó, Ðiêu lê kiên trúc cånh quan nhäm cung câp câu trå lòi cho nhùng vân dê này. Nó cung câp các kiên nghi và các nguyên täc dê hô trq nguði dân và các tô chúc dia phucng khác nhau, dê làm dep thôn. Muc tiêu chính là dê cung câp các tài liêu tham khåo cua các hình thúc xây dung các ngôi nhà, vat liêu và kiêu cách cúa mái nhà. Täng giá tri cua các di san kiên trúc bäng cách tìm kiêm sur gän kêt và hài hòa trong các công trình xây dung cúa thôn. Mât sô kiên nghi duoc dua ra cho các quy hoach khác nhau dê tôn trQng các hình thúc nhà truyên thông, môi truðng nông thôn và phong cånh tuyêt vði. Di sån H'mông và môi truðng dôi núi tu nhiên nên duqc täng giá tri bði vì chúng là nhùng nhân tô quan trQng thu hút khách du lich. Vì vây tài liêu này phvc vu nhiêu mvc dích: - Viêc båo tôn kiên trúc bån dia cüa nguòi H'mông bao gôm môi truòng sông cüa chính nó và các công trình phu, bao gôm cå khu vuòn và không gian xanh xung quanh. - Viêc làm dep các ngôi nhà, xác dinh các vêt liêu làm giám và tâm thuòng hóa cånh quan. - Các giåi pháp dôi mói durŒc dê xuât trong nhüng lïnh vuc bi ánh huÚng bói các hoat dông cüa con nguòi hoäc thiên tai. - Ting cuìmg các vùng nông thôn và các cånh quan lón xung quanh thôn. Ðiêu IQ duoc thurc hiên mât phân lón là do các nghiên Cú•u và quan sát trên lãnh thô thôn Séo Mý Tý. Các dê xuât và kiên nghi có nguôn gôc tù kiên trúc tham khåo dia phuong và các ví du bên ngoài phù hop vói däc thù cüa vùng lãnh thô này.
 14. Quy chè quan lý, bao tôn và phát triên thòn Séo Mý 10 2013 14 Tàp 2: Ðiêu kién trúc canh quan và T lè ià ha Ty Tháng näm 2. Pham vi cúa tài liêu Ðiêu lê kiên trúc cånh quan cúa Séo Mý Tý áp dung cho toàn bê Pham vi cua du án duqc xác dinh trong so dô phân khu. Ðiêu lê này cung câp các tài liêu tham khåo kiên trúc mà nguði dân và các nhà xây du•ng phåi tôn trqng các côt lõi cúa kiên trúc bån dia và dåm båo su hôi nhâp thành công cúa các câu trúc khác nhau. Cân tính dên các kiên nghi và nguyên täc cúa tài liêu này së cho phép dat duqc các muc tiêu nói trên, và do dó dåm båo su hâp dân du lich Sinh thái. Chú ý: Ðiêu lé này sê không ngãn cån svphát triên czia các dang nhà H'mông, dãc biêt cách thúc vê Sinh và sv thoåi mái, tuy nhiên phåi luuý ctê tránh viêc sw dvng các hình thúc kiên trúc làm giåm hoãc phá hoai kiên trúc cånh quan nông thôn cia thôn. Do âó, cân phåi có mpt sv chú dãc biêt vói sv' phát triên không kiêm soát ditgc cia các hình thúc mói cùa nhà 0' và cira hàng. Sa dô phân khu và các quy dinh xác dinh các khu vvc quy hoach cho phép. Ðôi vó'i các diêu lê, nó dåm båo viêc tuân thi các tiêu chuân và các hình thúc cùa kiên trúc bån dia (vêt liêu sti dung, hình thái hoc, các kiêu mái nhà ...).
 15. Quy ché quån lý, hao tòn phát triên thôn Séo Mý Tap 2: Ðièu kiên trúc cånh quan tâng k'ÿ thuât 15 lé tâng kÿ thuât
 16. Quy chè quan lý, bao tòn phát triên thôn Séo Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuât 16 và My" Tý Il. Các nguyên täc và kiên nghi Chung Phân này cung câp tông quan vê hình thúc kiên trúc chính hiên nay (3 thôn Séo Mý Tý. Ðó là diêu cân thiêt và thích hQP dê xem xét trên các yêu tô xây dung khác nhau dê Cô gäng tìm hiêu tiên trmh phát triên cúa các di sån kiên trúc dia phuŒng. Ðiêu này cho phép chúng ta hiêu rõ hon vê các Côt lõi, các yêu tô hqp nhât và thuðng thây trong các công trình xây dung khác nhau. Chúng ta dã thây nhùng thay dôi tích cuc hay tiêu cuc trong kiên trúc truyên thông cúa thôn. Các yêu tô mói xuât hiên và tách rði các hình thúc thông thuùng. Các thay dôi lãnh thô theo công trình dap nuóc và su khan hiêm mot vài nguôn tài nguyên nhât dinh có vé có nhùng tác dông dáng kê dên câu trúc hình thái cúa thôn và dên các hình thúc công trình xây dung. Phân tích này cho phép xem xét các thành phân tao nên hoäc làm suy giåm các yêu tô thiêt lâp khu vuc nông thôn và cho phép hay không su hòa hop cånh quan cúa các công trình xây dung. Danh sách các yêu tô thông thuðng cho phép dê xuât các quy täc cho các ngôi nhà hiên tai và tuong lai. Viêc này nhäm muc dích hô tro làm dep thôn và dê dåm båo viêc båo vê bån säc nông thôn và dân têc. 1. Tham khåo lôi kiên trúc cånh quan dia phuŒng Hiên tai rât nhiêu hình thúc nhà ð truyên thông khác nhau ð Thôn Séo Mý Tý. Tuy nhiên, các nhà phô biên nhât nói Chung không cao, duqc xây dung bäng vat liêu tv nhiên (chú yêu là gô) và diên tích trung bình khoång 110 m2 . Tuy nhiên, nhüng thay dôi phåi kê dên là trong các dãc trung kiên trúc cùa thôn. vat liêu tu nhiên bi thay thê bði các sån phâm công nghiêp (tôn, bê tông ...w). Kích thuóc nhà ð cüng có xu huóng to ra và hình thúc kiên trúc mói xuât hiên. Phát triên không kiêm soát các loai nhà ð, khôi luong, hình dang hoac sù dung các vat liêu công nghiêp có nguy co thiêt hai cho chât lugng kiên trúc cúa Séo Mý Tý và hình ånh tông thê cúa thôn. Nhà truyên thông cüa nguòi H'mông lè h? Scdò 1ngôi nhà theo lõi truyèn thõng
 17. quan båo ton phát trièn thòn Séo Th,áng 10 2013 Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuât 17 (Ouy Tv Nhà H'mông truyên thông bao gôm mât ngôi nhà chính và rât nhiêu công trình phu. Ngôi nhà chính bao gôm mât gian trung tâm và gian bên duoc kê 2 chiêc giuòng. Nhüng ngôi nhà thuðng không cao và diên tích trung bình tir 80 dên 100 m2 không bao gôm các khu phu. Tâng áp mái duqc chuyên dôi và duqc xem nhu mât kho chúa thuc phâm. Luru ý räng nó sè là hoàn toàn có thê chuyên dôi thành phòng ngú (ví du nhu trong truòng hQP nhà trQ). Khu bêp tách ra khói ngôi nhà chính và chiêm phân lón khu phu. Viêc tách này làm giåm tác dông cúa khói bêp ra toàn bê không gian sông. Xa hŒn mât chút là nhà kho hoãc mot chuông gà. Xa hon ð phía duói vói mât hàng rào truyên thông bao quanh bäng dá hoac gô, khu vuòn cúa gia dình thuðng bao gôm mât sô loai rau, trái cây và cây thuôc chông dau da dày hoãc nhiêm trùng da. Môt trong nhùng däc diêm cúa nhà H'mông là không có cùa sô hoäc không gian mð khiên cho nó bên trong rât tôi. Tính dôc dáo này cho phép báo vê gô khói côn trùng hoöc dông vat gam nhâm hay chông muôi nhð làn khói dày dãc tir bêp. Truóc dây, các ngôi nhà này dã duoc xây durng hoàn toàn bäng gô po mu. Tuy nhiên, do sur khan hiêm và quy dinh khai thác gô po mu, các vât liêu khác dang ngày càng duqc sû dung nhu gach, bê tông, cüng nhu bäng våi dày. Mái nhà vói hai mång ttuyên thông bäng gach, gô hoäc lá CQ khô lón, bây gið duoc làm bäng tôn (hoãc xi mäng) và nên dât dôi khi duqc bao phú bði mât lóp xi mäng. Các buúc tiên triên cüa nhà truyên thông K)" hoa mât ngôi nhà truyên thông vói cira kính và czi•a sô Các buóc tiên triên cúa các ngôi nhà truyên thông có thê duoc nhìn thây thông qua các hình thúc kiên trúc và vat liêu duoc sû dung. Sv khác biêt chính näm trong su hiên diên cúa các cùa sô và cira kính, làm cho bên trong sáng hŒn nhiêu. Vât liêu cúa các bûc tuðng bên ngoài là da dang hon và các nhà (9 gân dây sir dung gach. Nhùng ånh huóng này chäc chän dên các thôn nguði H'mông frên các Chân dôi cúa Tà Van và Lao Chåi, nhüng thôn dón rât nhiêu khách du lich tù näm 1993. Tuy nhiên, cân duy trì các däc tính giông nhu các ngôi nhà truyên thông liên quan dên diÇn tích sir dung dât, so dô kiên trúc và so dô các khu phu.
 18. chè quan bao tôn và phát triêp, thòn Séo Mý 10 2013 18 Tàp 2: Ðiêu kién trúc canh quan và lé ha tåtl(' k'ù thtlût (Q)uy ehè Isa v à M.ý "18 näm Các hình d?ng nhà ó' phúc hçp và hiên Các kiêu kiên trúc mói hon và phúc tap hon Có thê nhìn thây ó' Séo Mý Tý, döc biêt là ó' lôi vào thôn tùphía Tci Van. Nhùng ngôi nhà này lón ho•n, dôi khi lên dên 300 m2 diên tích dât sú' dung, bao gôm nhà bêp. Bên trong rong rãi và thoáng hon. Hon nùa, chúng tôi không nhât thiêt phåi tìm ra sur dôi xúng nhu bên trong cúa ngôi nhà truyên thông (phân trung tâm và hai gian bên). Chúng cüng cao hon, là trong mot sô truòng hop cho thây rõ ràng tâng mot. Các khu nhà lón này duðng nhu dê dàng dón khách du lich. Tuy nhiên, ban quån lý thôn sè phåi giám sát và han chê khå näng dón khách dê tuân thú Các dinh huóng cúa PADE và kiêm soát su phát triên cua du lich sinh thái. Ðôi vói Các khu phu, nhà bêp không còn nhât thiêt phåi tách ra nhung luôn luôn thây su hiên diên cüa mot khu vuðn và mot nhà kho gân dó. Bên phåi, câu trúckhung bãnggô
 19. quan båo ton phát trièn thòn Séo Th,áng 10 2013 Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuât 19 Ié ha
 20. Quy chê quån lý, båo tòn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 2013 20 Tap 2: Ðiêu kiên trúc cánh quan và tâng kÿ thuât n,'im V/' du mêt ngôi nhà cúa nguÙi Dáy sú dung vât liêu cúng (bê tông, gach và thqch coo) Hình ånh và sc dò tðng quát cúa mêt ngôi nhà máÏdÕc và bäng gô phúc tqp han Các vat liêu sir dung cüng da dang hon. Nên dât nhìn Chung là bäng xi mäng hoac bê tông nhung dôi khi bäng gach bên trong mot sô nhà. Tuy nhiên, chúng tôi cåm thây tiêc viêc st dung xi mäng và bê tông cho mot vài công trình, làm giåm hình ånh cúa thôn và xa rði kiên trúc truyên thông cüa nguði H'mông. Chúng tôi hiêu ducc khuynh huóng tv nhiên cúa con nguði dê có duoc su thoåi mái hon, nhung chúng tôi nghï räng nhùng kÿ thuât mói duqc áp dung dê dat duqc diêu dó trong khi vân giü câu trúc truyên thông Chung. Ngoài ra, các búc tuðng bên ngoài dôi khi bäng gach. Viêc st dung kính là phô biên hon, cho phép ánh sáng bên ngoài xâm nhâp tôt hon. Các cùa sô và phân khung cüng duqc phát triên hon. Cuôi cùng, mái nhà là hình thúc phúc hqp hon ngay cå khi da sô là nhùng mång tôn lón. Ðôi khi có thê thây các mái này mð rông ra dê tao ra mái hiên dài. Ngay cå khi mot sô kiêu nhà này mang lai nhiêu chât luqng kiên frúc, däc biêt là khi chúng bäng gô, chúng có xu huóng tách ra tù kiên trúc truyên thông. Do dó cân phåi han chê sv phát triên lôi kiên trúc quá tách biêt lôi kiên trúc mang phong cách cúa ngôi nhà truyên thông.
 21. Quy chè quan lý, báo tôn và phát triên thòn Séo Tý Tháng 10 2013 Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuât 21 lè ha MS' näm Cúa hàng V/' du vè các CLfra hàng dQC theo tuyãn difðng huyãt mach Rât nhiêu cira hàng mQC lên bùa bãi doc theo duòng chính. Hiên tai chi có hai cira hàng nhung so vói các hiên tuong quan sát duqc các thôn khác huyên Sa Pa, chúng ta có thê giå dinh räng nêu không có kiêm soát, chúng có thê së sóm xuât hiên nhiêu hon nüa. Các công trình thuðng duqc làm bäng mât hôn hQP vat liêu công nghiêp và gô, kích thuóc thuèmg khiêm tôn (diên tích tù 90 dên 110 m2 ) và chiêu cao tuong duong vói nhà truyên thông. Mái hai bên bäng tôn. Chúng ta có thê thây su hiên diên cúa mât mái hiên lôi vào phía truóc. Bði khía canh kiên trúc cúa chúng, các công trình này làm suy giåm manh më cånh quan dia phuong. Chúng không tôn trong các hình dang cua nhà H'mông và vat liêu duqc sû dung dê biêu thi phân còn lai cúa thôn. Chúng duqc xây dung duöng nhu không tuân thú theo quy täc xây durng. Ðó là noi Sinh sông thuòng xuyên cua nhùng nguði không phåi nguði H'mông và nguði tir noi khác dên. Các loai hình kinh doanh này xuât hiên "mât cách tu nhiên" dQC tuyên duðng di dêu bi câm. Chúng phåi duqc dãt trong nhüng câu trúc cu thê nhu cho và nhà cong dông.
 22. Quy chê quån lý, båo tòn và phát trièn thôn Séo Mý Tý Tháng 10 nám 2013 22 2: Ðiêu kiên trúe eanh quan và tâng kÿ thutt lé ha Các CŒ só' tâng Khu 1<ÿ thuât cúa dâp Truðng hoc Co sð ha tâng nhu tnròng hoc, dap nuóc...biêu thi hoàn toàn khác vói bâu không khí nông thôn và phong cånh dôi núi cúa thôn. Chúng duqc xây dung bäng bê tông và thuöng duqc son màu vàng, chúng duqc làm vay vói muc dích xác dinh rõ dê dánh dâu lãnh thô, câu trúc xung quanh ngôi nhà «vùng chäc » vói chúc näng cúa chúng. Tuy nhiên, vói muc tiêu cuôi cùng cúa thôn truyên thông cúa nguði H'mông, các trung tâm hoat dông du lich Sinh thái mói trong tuong lai trong mât khung cånh thiên nhiên, chúng tôi nghï räng së là khôn ngoan dê thay dôi cách tiêp can này có loi cho viêc hêi nhâp tôt hon vê kiên trúc và cånh quan. Ðôi vói các du án co sð ha tâng (truðng hoc và tram y tê), diêu lê kiên nghi viêc sir dung các vat liêu và các hình thúc kiên trúc gân güi hon vói nguði H'mông. T£ô ,p lè h'£ž
 23. Quy chê quån lý, båo tòn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 2013 âp 2: Dièu kiên trúe quan tâng kÿ (huât 23 2. Các kiên nghi chung Các kiên nghi sau dây duqc dùng dê cung câp các giåi pháp dê làm dçp cånh quan tuyêt vði, khung cånh nông thôn, dôi núi cúa thôn Séo Mý Tý. Nhüng nguyên täc này áp dung cho nguði dân và các nhà phát triên dã có su châp thuân cúa ban quån lý thôn tù näm 2020 dê säp xêp khách san. Các kiên nghi liên quan dên các công trình xây du•ng khác nhau (nhà ð, frang trai, nhà xuðng thú công, du lich Sinh thái câu trúc và co sð ha tâng). Các ngôi nhà mói phåi tuân thú các dãc trung cùa kiên trúc dia phuo•ng nguði H'mông, xác dinh vi trí nhung tôn trqng dia hình và tích hQP vào cånh quan tuyêt vði. Tác dông cúa quy hoqch dôi vói thôn, các không gian tu nhiên và cånh quan phåi duqc giåm thiêu dê dåm båo tôi da loi ích du lich cüa Séo Mý Tý. Hô trQ' và khuyên khích các nguyên täc chung vê làm dep Ðiêu IQ này cung câp tài liêu tham khåo và kiên nghi dên các diêm dân cu. Nhüng nguyên täc làm dep tìm cách cåi thiên cånh quan tông thê cúa thôn, diêu dó sõ có tác dông tích cuc dên du lich Sinh thái cúa Séo Mý Tý nhu giåi thích trên. Nhung ngay cå khi nó là vì loi ích công dông, rât khó áp dãt nguði dân dê säp xêp lai nhà cúa hQ bäng cách theo sát diêu le. Công viêc làm dep së duoc làm theo khå näng cúa môi gia dình. Vì vay, thay vì bät buôc và dòi hòi phåi tuân thú các chính sách này, chúng tôi tin räng nó sè là thích hQP dê khuyên khích và tài trq vê mät tài chính. Trq câp cua tinh có thê duqc giao cho các hê có nhu câu ghi danh vào mot chuo•ng trình làm dep cho ngôi nhà cúa mình. Các gia dình phái trình ra mât "du án" phuc hôi chúc näng bäng viêc tuân thü các nguyên täc cua diêu IQ phong cånh. Ðiêu lê này phåi duqc xác nhân bði nhóm quån lý cong dông và sau dó trình lên huyên và tinh dê phê duyêt. Các tài trq tài chính hoãc các vat liêu có thê duqc phân phát cho nhùng gia dình tuân theo các quy dinh cua diêu lê. Các quy hoach hoàn thành phåi duoc xác nhân bði huyÇn hoac tinh dê dåm båo tuân thú tài lieu này. Bô trí nhà Kêt câu xây dung cúa thôn duroc dãc trung bði mât môi truðng sông tuo•ng dôi lan tóa, hâu hêt các công trình xây dung là nhà H'mông. Nguði dân có cách riêng cúa hQ vê quån lý tài sån cua hQ, tuy nhiên chúng tôi dã không thê có giây däng ký quyên st' dung dât dê xác dinh ranh giói cu thê. Môt co' quan quån lý dia chính cüng có thê duqc phát triên bði huyên, Vuòn Quôc gia vói sur giúp dð cua nguði dân. Ðiêu này cho phép làm rõ viêc sir dung dât và tô chúc vùng lãnh thô. Câu thôn thua thót mang lai tính xác thuc nhât dinh cho khu vuc và cho phép xác nhân quang cånh nông thôn. Hon nüa, theo nguði dân, chúng tôn trQng mât sô nguyên täc cüa phong thúy trong su Iva chQn cúa ho vê vi trí cúa các công trình. Nhu vay T lè eanh h? Ty
 24. Quy chè quan lý, bao tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 Tàp 2: Ðiêu kién trúc eånh quan và tâng kÿ thuât chúng ta có thê thây räng, nói chung nhùng ngôi nhà này quay lung lai vói núi và huóng vê phía hô nuóc và truóc dây dã duoc di chuyên vê phía con suôi duói dáy thung lüng. Cüng Itru ý tâm quan trQng cúa thuc vêt, yêu tô có mat ð khäp noi trong tât cå các khu vuc dông dân cu. Ðiêu quan trong là båo tôn câu trúc cua thôn trong khi cho phép tích hgp tron tru các ngôi nhà mói cüng nhu các câu trúc du lich Sinh thái mói. Vídg vè vi trí ngôi nhà phù hcyp Phác hoa mât ngôi nhà H 'mông và khu VLtðn có hàng rào Vi trí cúa các công trình xây dung phåi dåm båo các nguyên täc sau: båo tôn môi truðng tu nhiên, thåm thuc vât dày dãc, tôn trQng dia hình, sù dung vat liêu xây durng tu nhiên và hòa nhâp tôt vào cånh quan. Anh hu•ðng IÚn dén cånh quan cùa mât ngôi nhà trên khu dãt dã quy hoqch Nguqc 14i, cân phåi câm các công trình quá nôi bât, kém hài hòa vói cånh quan, yêu câu månh dât mói, sir dung các vat liêu xây dung công nghiêp và có ånh huðng nghiêm trQng dên các không gian thiên nhiên. Tôn trpng dia hình Ðia hình cúa khu vuc này là mât trong nhùng dac diêm chính cúa tu nhiên. Quy chê và OAP quy dinh các nguyên täc bät buêc dôi vói viêc xác dinh vi trí cua các công trình xây dung cân phåi xem xét tính näng này. Tuy nhiên, dê han chê su xói mòn cua suðn dôc và han chê ånh huðng dên cånh quan cua ruêng bâc thang hiên tai, dia hình phåi duqc cúng cô bäng dá hoãc có thê duoc trông thurc vêt. Ngoài ra, trong fruòng hgp quy hoach các chòi hoãc các diêm có tâm nhìn, viêc sû dung các vât liêu công nghiêp và su tàn phá cúa khu vuc tu nhiên dêu bi nghiêm câm. lê ha Tý
 25. Quy chè quan lý, bao tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 âp 2: Ðiêu kiên trúc cånh quan tâng kÿ thuât 25 Vât liêu bên ngoài cúa các công trình xây dvng Các vât liêu bi câm Ðôi vói tât cå các công trình xây dung, các vât liêu bên ngoài bi câm là : våi bat, bê tông, tôn kim loai, gach và gach không nung Các vêt liêu duqc phép Các vat liêu bên ngoài duqc phép là bäng gô, dá, tre núa và kính. Hon nüa, màu säc cua các vât liêu phåi hài hòa. Ðê tôn trong kiên thúc tillYên thông, gô phåi là vat liêu duqc ur u tiên hàng dâu. Ngoài ra, kêt hop nhiêu các chi tiêt vói gô có thê tao ra nhüng kêt quå hiêu quå nhu ví du minh hoa trên dây, kêt hgyp giüa gô và kính. Ðiêu này cho phép 'ánh sáng tu nhiên xâm nhâp vào bên trong ngôi nhà mà không nhât thiêt phåi xây durng các cùa sô giông kiên trúc H'mông. T lê và ha Xen gð/kính
 26. Quy chè quan lý, bao tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 26 Tàp 2: Diêu kiên trúe eánh quan và tang kÿ thuât Ty Mái nhà Các kiêu mái nhà bi câm Viêc st' dung tôn hoãc giå các vât liêu tu nhiên là hoàn toàn bi câm, dãc biêt là do ånh huðng lón dên cånh quan. Viêc sû dung nhiêu månh ghép thành mái cüng phåi bi han chê bði ban quån lý thôn. Các kiêu mái nhà duŒc phép Các mái nhà bäng gô, mái lá, hoäc thâm Chí mái dá hoäc gach vói màu tôi duoc phép.
 27. Quv chû bao phât triûn thön Süo Thâng nâm 2013 Tâp 2: kiân canh quan lâng k'y 27 lé qııan l'. fön TY 1 0 Câc phân ph!l cüa nhâ Câc phân ph!l (Bâ nu6c, ing ten truyân hinh...) phâi duqc tich hQP vâo ngöi nhâ; nhu vay lâ khöng nhin thây tü bân ngoâi, nen sü dung vat liÇu nhu nhâ chinh dâ höa nhâp v6i cânh quan khu vuc). Be nwdc nhin qud rö, thüng, chğu nwdc Vi dg VE viâc fiği höa bâ' nwdc vdi töa nhd chinh
 28. Quy Ché quån lý, bao tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 nám 2013 28 Tàp 2: Diêu kiên trúe eánh quan và tang kÿ thuât Dibu İŞ früc vü h? ihııât My" Tý Các khu phl,l (ngoài Các khu vuòn) Các kiêu khu Phu bi câm Các khu Phu không duqc cùng diên tích hoäc chiêu cao vuqt quá khu nhà chính. Chúng së phåi Có trong säc thái tuong tur vói nhà chính. Viêc dung tôn, bê tông, xi mäng, gach hoac våi bat bi câm. Các khu phv duçc phép Các khu Phu Có thê duo tách ra hoac tách ra hoàn toàn khòi ngôi nhà chính. Chúng phåi Có cùng loai vat liêu và màu säc tuŒng tv nhu khu nhà chính. Chúng phåi duo tích hQP vào môi truðng dac biêt viêc st dung Các vât liêu tu nhiên (gô, tre, núa, dá hoãc thúy tinh). Các khu vê sinh cüng phåi tuân thú Các khuyên cáo trên nhung mot sô truðng hop ngoai l? Có thê duoc cho phép do nhùng khó khän Cô lâp cúa Các khu Phu luc này. Chúng Có thê duqc xây dung bäng loai vat liêu công nghiêp vói gach hoäc bê tông nêu chúng duqc bao bQC bäng tre, gô hoãc dá. Mäc dù vây, giåi pháp tôt nhât là nên xây dung bäng dá.
 29. Quv chû bao phât triûn thön Süo Thâng nâm 2013 Tâp 2: kiân canh quan lâng k'y 29 IQ h?
 30. Quy Ché quån lý, bao tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 nám 2013 Tâp 2: kiân canh quan lâng k'y 30 Mý Ty III. LO?i hình kiên trúc tham khåo cho tùng khu Phân truóc cho phép làm nôi bât hình thúc kiên trúc khác nhau hiên có ð Séo Mý Tý. Ðiêu này cho phép xem lai nhüng dãc diêm Chung cúa các công trình. Các yêu tô nhân dang và dáng chú ý cúa lãnh thô cüng dã có thê duqc dua ra và các dâu hiêu khác nhau cúa sur suy thoái. Môt danh sách các quy täc Chung cho các công trình xây dlmg trong tuong lai dã duoc dê xuât vói muc dích båo tôn sv quyên rü cúa làng nông thôn và cåi thiên su tích hop cånh quan cúa ngôi nhà. Su phát triên trong tuong lai cúa thôn và các dv án câu trúc du lich sinh thái së phåi tôn trQng các nguyên täc Chung cúa diêu le. Tuy nhiên, diêu quan trQng là cung câp tài liêu tham khåo kiên trúc cho tùng loai công trình mói. Trên thuc tê, ví du câu trúc cúa các nhà nghi, không có ý nghïa lich sir, không theo mô hình dia phuong. Các tài liêu tham khåo sau dây, theo tùng vùng và theo chúc näng, cô gäng dê chi dao và huóng dân các nhà xây dung tuong lai dê các yêu tô xây dung duqc dåm båo và däc tnrng kiên trúc dia phuŒng duqc tôn trqng. 1. Khu dân cu, các khu mÚ rQng cüa thôn và các cc sÚ h? tâng (khu Nhà và nhà nghi Kê tù khi hô nuóc xuât hiên, thôn Séo Mý Tý duqc chia thành ba khu vuc sinh sông: - Khu "trung tâm thôn", khu vuc dông dân nhât, bao gôm môi truòng sông truyên thông Ian tóa. - Lôi vào thôn tùphía Tå Van, noi có rât nhiêu công trình xây dung mói ho•n, lón hon và phúc hQP hon so vói nhùng ngôi nhà truyên thông näm doc theo con duòng chính. - Khu vztc phía bãc tai trung tâm czia ruêng bâc thang, bao gôm các ngôi nhà tntyên thông tap trung, dó là khu vuc båo tôn nliât cúa Séo Mý Tý, giåm dân so vói truc duðng. Nhu chúng tôi dã giåi thích ngay dâu chuong này, các kiêu môi truðng sông truyên thông phúc hQP và các tài liêu tham khåo rât khác nhau vói lôi kiên trúc H'mông. Các quy täc Chung fruóc dó muc dích dê làrn dep các công trình hiên tai và tuo•ng lai, và tìm cách dåm båo sv hài hòa kiên trúc trong thôn. Tuy nhiên, vói sur phát triên cúa du lich sinh thái và dân cu cúa thôn trong tucng lai, diêu quan trong là cung câp tài liêu tham khåo xây dung cho ngôi nhà mói và nhà nghi, vói muc dích tôn trQng kiên trúc dia phuong. Các ngôi nhà mói và nhà nghi này së dua trên các hình thúc truyên thông cúa nhà ducc dê xuât sau dó. Các khu phu khác nhau, nông nghiêp hoac các làng nghê phåi duqc båo vê và nâng cao giá tri.
 31. Quv quan bao tün triân thön 10 2013 2: kiûn quan tâng 31 Diêu lê trúc và ho thuût Mý Tý Ltru ý räng các nhà nghi không nên có các dâu hiêu phô tiltong rõ ràng, khác biêt rõ ràng vói nhùng ngôi nhà tluyên thông. Chúng duqc thiêt kê dành cho các nhóm nhó bôn hoäc näm nguði, và bât kÿ diêu chinh (phòng ngú, khu vê Sinh ...w) không duqc phá hóng khu nhà chính. 1--1Œn nüa, các nhà nghí không nên duoc kêt hqp các kiên trúc cúa nguði Dáy nhu thuòng thây ð các thôn khác. Bði các công trình này thuc su quá lón và quá khác biêt so vói kiên trúc H'mông. Các 104i hình kiên trúc tham khåo cho nhà ô' và nhà nghi Các kiêu nhà tham khåo bi câm Các kiêu nhà tham khåo bi câm là các kiêu nhà không tôn trQng kiên trúc cúa nguði H'mông, các công trình quá lón hoac quá cao, các công trình và khu Phu không sir dung các vat liêu xây dvng thiên nhiên. Ngoài ra, các công trình có câu trúc bäng kim loai cüng bi câm.
 32. Quy chê quån lý, båo tôn và ph'át triên thôn Séo Tháne 10 2013 32 Tàp 2: kiên trúc quan và tâng kÿ thuât Dièu lè canh 110 cilâ IS', plıât Sek) Mü "I" Ç' Thüng ıy,-ıın Câc kiâu tham khâo duyc phâp Câc kiâu nhâ tham khâo duqc phâp lâ câc kiâu nhâ tmyân thöng H'möng khâc nhau nhu dâ duqc gibi thiÇu ö phân dâu chuong, vâ tuân thü câc kiân nghİ chung.
 33. Quv quan bao tün triân thön 10 2013 2: kiûn quan tâng 33 Tüp Diûıı İğ trüıc canlı kü tlıııâi
 34. (Quy chè quan bao ton phát trièn thòn Séo Tv 10 34 Tàp kien trúc IV Tháne nam Các loai hình tham khåo cho mãt tiên Chúng tôi nhân thây su gia täng cúa các kiêu mat tiên trong các thôn khác nhau cúa huyên Sa Pa. Chúng có tác dông truc tiêp dên chât luong kiên trúc cúa thôn. Ðiêu quan trqng duòng nhu dê ngän câm viêc sû dung hình thúc mat tiên "dô thi." Các loai hình bi câm Các mät tiên bi câm là nhùng mat tiên không tôn trQng kiên trúc truyên thông, không sû dung vat liêu tu nhiên mà lai sir dung các vat liêu công nghiêp và cùa mð quá lón. Do dó, ngôi nhà không nên trông giông nhu mât cira hàng. Cira xêp lón phía tnróc là hoàn toàn bi câm. Các 10?i hình duvc phép Mät tiên bäng gô tích hQP vói ngôi nhà, có hoac không có cira kính dêu duqc phép. Chúng phái có màu säc tuong tu vói phân còn lai cúa ngôi nhà. 2 • I)iêll lé canll ha kV thllàt
 35. Q)uy quan bao ton phát thÔn Séo Tv 2: kien trúe 35 ché ï à trièil Di sån nông nghiêp Vuùn và ruQng bâc thang Hoat dông nông nghiêp hiên diên chú yêu trong thôn. Vuðn và Vän hóa ruêng bâc thang rât quan trong dôi vói sån xuât nông nghiêp dia phuong, minh chúng cho viêc làm chû cúa nguði H'mông trên môi tnròng tu nhiên. Nhiêu ruông bâc thang phân nhiêu ngâp trong hô và chi còn lai mât vài khu vurc ngày hôm nay. Ðây là nhùng yêu tô làm nên cånh quan và nên kinh tê, do dó, diêu quan trQng là båo vê và là co sð dê các du án quy hoach cân cân nhäc. Nhùng hình thúc phong cånh và các 104i hoat dông cân duqc hô tro trong các khu dân ctr và tai các khu vuc mð rêng. Ap luc du lich trên các khu vuc này cân phåi duqc kiêm soát. Ruöng bâc thang, giàn cây và vwðn Båo vê các di sån nông nghiêp nhó To ong, chuòng gia súc và vwðn Ðê cho các hoat dông nông nghiÇp phát triên tu do, cân thiêt phåi båo tôn di sån nông nghiêp nhó cua nguði H'mông. Cân thiêt cho cây trông và vêt nuôi là nhùng câu trúc chi duqc phép trong khu U, bên ngoài khu dân cu trong khu U2. Gô, dá và tre là các vat liêu duoc tru tiên. Viêc sû dung tôn, våi bat, gach hoäc bê tông bi câm.
 36. Quv chè quan bao ton phát trièn thòn Séo Tv 10 2013 36 Tàp 2: kién trúe canh quan Dièti lè eanžž iaa thu.ll lú. v à MS' l'háng nàm CŒ tâng Truòng hQC, dap nuóc và nhà cúa kiêm lâm duqc xây dung bäng bê tông, gach, thach cao và duoc son màu vàng. Chúng có mât ånh huðng rât lón dên cånh quan, däc biêt là khi chúng duqc di kèm vói ruQng bâc thang. Viêc xây durng mot tram y tê và mât truðng hoc duqc du kiên (3 Séo Mý Tý. Các cc sð ha tâng này phåi tuân thú cùng mât däc trtrng kiên trúc so vói nhà truyên thông, liên quan dên vat lieu xây dung cho các búc tuðng bên ngoài và mái nhà cüng nhu các nguyên täc cúa hQi nhâp cua các yêu tô mói xuât hiên. 2. Các lôi kiên trúc tham khåo cho các dv 'án du lich Sinh thái (Khu Các loai câu trúc du lich Sinh thái khác nhau së duoc hình thành ð Séo Mý Tý. Ðiêu quan trQng là chúng không làm sai lêch hình ánh cúa thôn nguði H'mông và hòa nhâp hài hòa vói cånh quan chung. Các OAP chi rõ các quy täc hình thái hQC, nguyên täc bô trí và kích thuóc cúa các công trình trong tuon(' lai. Các tài liêu tham khåo sau dây là nhüng ví du mât lân nùa huóng dên nguði dân hoãc bât kÿ nhà dâu tu nào bên ngoài có sur dông ý cua ban quån lý thôn dê xây dung khách san. Hon nùa, diêu quan trong là phåi nhó các câu trúc du lich Sinh thái phåi tôn trong các nguyên täc chung vê vât liêu xây dung duqc phép, các phuong pháp tích hQP các truòng hop khân câp, hoãc trong các kiêu cúa mái nhà. Ðôi vói diêm cuôi cùng này, mot ngoai lê së duqc thuc hiên cho các khách san duói tán cây. Các ngôi nhà cong dông chung (T 1, ATI) Hai khu vuc này duqc dành dê xây durng ñhà cong dông chung. Nhà chính näm (9 Tây Bäc, trên mot không gian mð giùa các suðn núi cua vành dai xanh và khu vuc hô. Câu trúc này là mât yêu tô quyêt dinh trong su phát triên cua du lich Sinh thái và ban quån lý thôn. Nhà thú hai có khå näng có thê duqc xây dung trên quyêt dinh cúa ban quan lý thôn dê mð rong khå näng cua noi än nghi chung. Các dinh huóng ô' chuong 3 chi ra rõ các quy täc kiên trúc (kích cð và diÇn tích các công trình), mât vài nguyên täc chính dê hòa nhâp vào cånh quan trên các khu vuc bô trí và các khå näng tiêp dón. Chi nhùng công trình tuân thu các vat liêu xây dyng và các kiêu mái nhà duoc chi ra trong phân 2: các kiên nghi chung là duqc câp phép.
 37. Q)uy quan bao ton phát thÔn Séo Tv 2: kien trúe 37 Dién lé và ha ki thuàt
 38. quan båo ton phát trièn thòn Séo 10 2: kièn trúc canh quan tâng 38 (Ouv ehè Mir Ty nám Kiên trúc tham khåo: Nhà nghi ó' Vü Linh, hô Thác Bà, Tinh Yên Bái Khu Vü Linh trên hô Thác Bà, trwðng hoc và nhà nghí cöng döng Ngôi nhà chính cúa nhà nghi Sinh thái Vü Linh näm trong hô Thác Bà, lây cåm húng tù kiên trúc dia phuong cùa nguði Dao và tôn trong dia hình thông qua mot hê thông CQC. Các phòng näm trên tâng dâu tiên nhìn ra hô. Các không gian thu giãn và d? tiêc duqc bô trí ð tâng thâp nhât. Ngoài ra, •nhiêu loai cây trông dia phuo•ng làm täng cuò•ng canh quan cúa ngôi nhà. Kiên trúc tham khåo: Nhà Sinh thái Pan Hou, tinh Hà Giang
 39. Quy quan ton phát trièn thòn Séo 10 2013 2: kièn trúc canh quan tâng 39 T:.ìp Ðiéu và ho kÿ thuàt plrát Mý Tý nthm Nhà Sinh thái Pan Hou, thân thiên và am cúna Lây cåm húng tù lôi kiên trúc truyên thông, nhà nghi Sinh thái Pan Hou là mot noi âm áp và thân thiên ð giüa mot môi truòng tur nhiên duqc båo vÇ. Ðia diêm này quång bá các di sån và di sån vän hóa cúa dân têc. Nó rât phù hQP trong môi truòng cüa mình thông qua vat liêu xây dung (gô, dá, mái tranh) bði vì các thåm thuc vât bao quanh nó duqc båo quån và duy trì rât tôt. Các khu Phu và ngôi nhà chính tuân thú cùng mot däc trung kiên trúc, tao nên môt tông thê hài hòa. Ngoài ra, các phòng täm duqc trang bi máy nuóc nóng näng luqng mat trði phù hop tôt vào cånh quan. Kiên trúc tham kháo : Nhà cong dông chung, tinh Hòa Bình Nhà câng dòng Chung & Hòa Bình Ngôi nhà cong dông Chung này näm ð tinh Hòa Bình. Ðó là mot noi thân thiên, noi moi nguði có sù dung cho moi loai hình hoat dQng. Mac dù bât châp thuc tê là nó không cung câp dich vu nhà nghi, tuy nhiên, nó cho thây các nguyên täc rât thú vi liên
 40. Quy chê quan lý, bao tòn và triên thôn Séa 10 2013 40 2: lè kièn trúe eanh quan Ttip t)ièu h? tâng ehè IÝ. MS' Ty quan dên viêc tích hop vào cånh quan cúa công trình và sù dung các vat liêu tur nhiên cúa dia phuong. Câu trúc bäng tre cúa nó cüng dãc biêt dáng chú ý. Cuôi cùng, công trình này chú yêu là mot ví du diên hình cho các thiêt bi tiêt kiÇm näng lugng phån ánh trong kiên trúc cúa nó (näng luqng mat trði, gió, xù lý nuóc thåi). Chg Chung (T2) Näm ð trung tâm cúa thôn, cho Séo Mý Tý chú yêu là cho viêc bán các sån phâm hàng thú công dia phuong, dê phát huy chuyên môn và nghê thú công truyên thông. Ðây së là noi tôt nhât dê bán sån phâm du lich dê kiêm soát viêc bán tur phát trái phép, hình thúc này hoàn toàn bi câm. Nó cüng có thê duqc sir dung là noi dê trao dôi giùa nguði dân chú không phåi chi noi dành cho du lich. Nó së phåi mang lai mot bâu không khí cúa cho miên núi. Các công trình phåi tuân thú các nguyên täc cúa OAP và các kiên nghi cúa diêu IQ (vât liêu tu nhiên xây dung, các loai mái nhà, các khu Phu ...). Chúng cüng së phåi chú ý tói hình thái và kiên trúc cúa ngôi nhà truyên thông cúa nguði H'mông. Noi này phåi luôn mð và duqc thông khí dê tránh tao cåm giác nghçt thð và khó Chiu cho khách du lich. Chúng tôi khuyên nên dåm båo räng không gian ngoài trði duqc trông thuc vat và duy tri. Khôngkhí mong muôn :ChrBåc Hà và cha dân tôc Lào
 41. Quy quan ton phát trièn thòn Séo 10 2013 2: kièn trúc canh quan tâng 41 Táp Y)iéu ha k-ù thL1àt
 42. Quy Ché quån lý, bao tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 nám 2013 42 2: lgè kiên trúe canh quan và thuât MÝ Tý Khách nôi trên nuóc (ATI) Khách san nôi trên mat nuóc së duqc döt trên bð phía dông cúa Séo Mý Tý. Bao gôm mot ngôi nhà chính näm vi trí cúa ngôi nhà cü cúa các công nhân Trung Quôc và tôi da 14 boongalo nôi frên mat hô. Vi trí trên mat nuóc là mât tien nghi tiêm näng thuc su. Tuy nhiên, câu trúc có thê nhìn thây rât rõ. Ðãc biêt chú trqng dên tài liêu tham khåo kiên tlúc. OAP cô dinh nhüng quy täc hình thái và các nguyên täc thuc hiên cúa khách san trên khu vuc du án. Ðiêu lê dua ra các tài liêu kiên trúc tham khåo thích nghi vói hoàn cånh dia phuong. Vôt liêu xây dung duqc sir dung phåi giông nhu nhùng ngôi nhà cúa nguði dân (gô, tre, núa, dá, mái nhà gô hoäc lá ...), ngoai trù các sàn nôi. Hon nùa, theo OAP, các boongalo nên duqc cô dinh cho các nhóm tôi da 3 hoäc 4 nguði. Chúng tôi khuyên khích thêm cây nôi dê làm sach hô và có thê có mât loi ích cho cánh quan Tham khåo các kiêu kiên trúc bi câm Các kiêu kiên trúc tham khåo bi câm là các tô hqp khách san quá dày döc, là các boongalo quá khô và kiêu cách quá hiên dai.
 43. Quy quan hao tòn và phát triên thôn Séo Mý 10 2013 2: trúe canh quan và tâng thuât 43 Tûp Dièu ha lsÑ chê lý, Tý Tháne Tham khåo các kiêu kiên trúc duqc phép Khách sqn nði trên sông Mê Kong Các kiêu kiên trúc tham khåo duoc dê nghi là khu tô hQP khách san vói nhùng boongalo duqc lây cåm húng tù kiên trúc cúa ngôi nhà H'mông. Viêc sir dung các vêt liêu tu nhiên së làm nôi bât các ngôi nhà.
 44. Quy quan lý, bao ton và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 44 2: Ðiêu lè kiên tiúc cånh quan và tâng kÿ thuât Tâp Ðièu k'ièn kS' ehè Ty Khách duó'i tán cây (AT2) Khu vuc dành riêng khách san duói tán cây là trung tâm cúa thôn, cå trên mot ngqn dôi cây côi ram rap và cå ruông bac thang Cô xua. Không quá 20 boongalo có thê duoc xây dung trên khu vuc cây côi ram rap, trong khi ngôi nhà chính duoc sir dung làm lê tân và nhà hàng së bô trí ð phía duói. Gân vói thôn và vói dia hình däc biêt, cân phåi däc biêt chú {y dên các kiên nghi vê cånh quan và kiên trúc. Su thích úng vói dia hình cúa dât là tôi quan trong. Viêc dào däp cüng bi câm theo các kiên nghi OAP cúa khu vuc này. Båo tôn các thåm thuc vât là mot chìa khóa cua thành công vê mat tích hqp vói cånh quan. Ngoài ra, vat liÇu xây dung phåi tu nhiên và tôn trQng các kiên nghi vê kiên trúc. Cuôi cùng, vi trí cúa các boongalo duói tán cây cho phép sir dung các hình thúc kiên trúc don giån và hiên dai. Các kiêu kiên trúc tham khåo: Ví du vê boongalo du'ói tán cây ó' Caribe, Hawai Hai ví du vê câu trúc khách san minh hoa rõ cho nguyên täc kiên trúc tìm kiêm. Viêc st dung gô và dá dõ dàng tích hqp vói cånh quan và phù hQP vói vat liÇu xây dung vói môi truðng sông cúa nguði H'mông. Các boongalo trên côt, tránh phåi dào bói các khu dât mói. Cuôi cùng, thuc vat duqc båo tôn và nâng cao giá tri. Nó là mot phân không thê thiêu cúa công trình nhu trong các búc ånh, cây tích hQP vói sàn nhà.
 45. Quy quan hao tòn và phát triên thôn Séo Mý 10 2013 2: trúe canh quan và tâng thuât 45 Kiên trúc tham khåo: San Francisco, Mill Valley Cabins, Kiên trúc Feldman Giüa môi truùng tv nhiên Tâp
 46. Quy quan bao tòn và phát triên thôn Séo Mý 10 nâm 2013 2: kiên trúe cånh quan và tâng thuât 46 ché IS', Tý Thánc,ï Tôn trong dia hình Mái có thê' tròng thvc vât Các kiêu nhà cúa công ty Feldman là nhùng ví du cho boongalo nhó. Nguy trang hoàn toàn trong môi truöng, chúng hoàn toàn phù hop vói dia hình và hQP nhât vào môi truòng tv nhiên. Các cây xung quanh duoc båo tôn và mái nhà vói thåm thuc vât màu xanh lá cây làm cho chúng gân nhu biên mât. Cuôi cùng, mái cong cho phép st dung các cúa sô cao, täng cuðng ánh sáng tv nhiên vài ngôi nhà, làm täng cåm giác chìm trong môi truòng tv nhiên. Kiên trúc tham khåo: Nhà Fisher và biêt thu Valtanen Nhà Fisher, Kiãn trúc SIX Louis Kahn, Mÿ Biët thw Vltanen, Kién trúc sw Louekari,LapIand, Phän Lan
 47. Quy quan lý, bao ton và phát triên thòn Séo Tháng 10 näm 2013 2: kiên trúe cånh quan và tâng thuât 47 Tap Dièu lè h'£ì kÿ MS' Ty Sã dò: Nhà Fisher và biët thu Valtanen, các nguyên täc tðng hap các boonga/o Nhà Fisher và biêt thu Valtanen là mât tài liêu tham khåo thú vi vê quan diêm kiên trúc cho boongalo cúa khách san duói tán cây. Nhüng no•i ân náu näm hài hòa vào môi truòng xung quanh. Ðia hình duoc båo tôn và vêt liêu xây dung cúa các ngôi nhà này cong huðng vói các loài tu nhiên xung quanh. Tính dãc thù cúa hai câu trúc này näm ð gân nhiêu thuc thê. Ðiêu này cho phép kêt hQP các boongalo và giåm diên tích quy hoach. Hon nüa, nhð vào môt trò choi thông minh cúa các góc, không nhìn rõ các phòng tiêp giáp nhau, dê lai nhùng niêm vui cua thuðng thúc các diêm nhìn däc biÇt và båo tôn sur yên tïnh cho nguði sû dung.
 48. Quy Ché quån lý, bao tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 nám 2013 48 2: Ðiéu kiên trúc quan và tâng kÿ thuât Tâp lê eånh ho ehè Mý Ty 3. Các không gian thiên nhiên (Khu N) Khu vuc tu nhiên rât quan trong dê båo tôn các vùng nông thôn cúa thôn Séo Mý Tý. Phong phú và da dang, dó là nhùng yêu tô cúa mot cånh quan dep nhu tranh võ. Chúng có mat trong thôn và kêt thúc tai duðng chân núi cúa các ngQn núi xung quanh. Môi quan h? giùa môi truðng sông, khu vuc rìmg trông, dòng chåy cùa nuóc hoãc các khu vuc có thê tap thê duc. Ðiêu này có nghïa là khuyên khích viêc trông cây và thuc vat bån dia (nhu tre hoac po mu chäng han) dê cåi thiên viêc tích hop vói cånh quan cúa các công trình hoac tôn tao các khu vurc bi phá hüy. Làm sach các khu vuc này là rât quan trQng, döc biêt là các dòng chåy cúa nuóc. Các công trình chi duoc phép xây dung trong các khu vuc này së là các yêu tô di sån nhó cân thiêt cho lâm nghiêp nhu lò nuóng thåo quå là môt ví du. Tap Diêu lê V/' du lò nwúng thåo quå
 49. Quy quan lý, bao ton và phát triên thòn Séo Tháng 10 näm 2013 2: kiên trúe cånh quan và tâng thuât kÿ
 50. Quy Ché quån lý, bao tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 nám 2013 2: Ðièu kiên trúe cánh quan và tàng kÿ thuât IMS' TS' IV. Làm dep Séo Mý Tý và cånh quan lón Thôn không chi bi suy thoái hoãc täng giá tri bði các hình thúc xây durng và boi phát triên kiên trúc. Nhiêu yêu tô khác làm nên phong cånh thiên nhiên dep: dia hình, thåm thuc vât, noi trông trot, khu vurc âm uót ngap nuóc, ruQng bâc thang ...w. Vì vây, các chü dê khác nhau sè duoc thåo luân trong phân này dê dê xuât các giåi pháp và nguyên täc làm dep Séo Mý Tý. Trong búc ånh này, chúng ta thây tác dông truc quan trên cånh quan bði các cáp treo diên, ruông bâc thang và các khu vuc không có thåm thuc vât cúa thôn. 1. Båo tôn vành dai xanh và các cc sÚ nông nghiêp
 51. (Quy quán lý, báo ton phát triën thön Séo Tháncr 10 nám 2013 2: kiën trúc quan táng 51 Vành dai xanh Tâp lè Sœðn dông và tây ho ehë vii MŚ' Tý Hai suön núi chính phía döng vi phía tay cůa hö có mot dia hinh đöi núi rat quan tręng
 52. Quy chê quån lý, båo tôn và ph'át triên thôn Séo Tháne 10 2013 Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng thuàt Các SLt'čn doc bł dnh htl&ng vň thám thuc vat dňy đąc. Suön núi phía bňc, phía tay vi phía đöng nam dň bi dám cháy lón cách döy vii nňm vň thám thuc vat mói tir tir moc lën. Dë báo ve vňnh dai xanh, các thám thuc vat phái duqc ton trong. ClŇt cay vň vięc tiëu thu thi nguyën möi truöng phái duoc sv giám sát cůa ban quán lý thön vi cůa Vuön quöc gia dë dám báo tính bën vüng sau my. Tąo dung các đuöng mön có thë trong các khu vuc nňy vói diëu kien chúng tuan thů các han chë cůa dia hinh, các thám thłrc vat vň các kiën nghi cůa Chuďng 5. Cuöi cůng, trong các khu vuc bi cháy, tröng các loňi cay bán đia, do nguöi dan các nhön viën cůa Vuön quöc gia, thöng qua các hoat đ0ng Sinh thái cůa khách du lich), duqc khuyën khích đë tim mot loąi cay turong tli' nhu bën phía đöng vň phía tay. Tąip Diëu 10 eánh ho ki' thuąit Mý Tý ntim vu cháy
 53. (Quy quán lý, báo ton phát triën thön Séo Tháncr 10 nám 2013 2: kiën trúc quan táng 53 Các không gian rìrng cúa thôn Các không gian rùng hiên tqi cùa bån Các dôi rùng khác nhau xung quanh hô là tu nhiên nôi bat và tao nên câu trúc cånh quan Chung. Do dó chúng ta phåi làm täng giá tri và båo tôn. Các thåm thuc vat, nhiêu hay ít dày dãc dôi khi bao gôm cây cao, ngay cå khi viÇc chat phá có vé khá nhiêu trong các khu vuc này. Kích thuóc cây dê dù dung làm cúi nên duqc giói han và viêc dôn cây së phåi duqc bù däp bäng mot loài tucng duong. Các cc só' nông nghiêp Hai cc nông nghiêp phía Båc và phía Tây Tiêp giáp vói hô, ruông bâc thang, cho dù sù dung hay không, là nhùng ví du chính cúa hoat dông nông nghiêp cúa dia phuong. Hai khu vuc lón nhât, dánh dâu manh mê cånh quan cùa Séo Mý Tý, tao thành các co sð trên dó duòng nhu là các khu dân cu (phía tây và phía bäc). Các thùa ruêng xuông thâp dân và tråi dân vê phía hô. Chúng cân thiêt cho sv bên vü•ng cüa nông nghiêp và là biêu tuQng cúa mot phong cånh nông thôn, là nhùng gì khách du lich tìm kiêm.
 54. Quy chê quån lý, båo tôn và ph'át triên thôn Séo Tháne 10 2013 Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng thuàt 42 lè Is-ÿ
 55. chè quan bao tòn phát trién Séo 2: kièn trúe canh quan tâng 55 Qtly IS', Illòn Ms" Tv 2. Phuc hôi các khu vuc bi ánh htró'ng nãng nê Các bÙ rãt xuðng cãp Thtxc vât bi phá hùy sau thði gian dài ngâm nwðc Khu vuc rông lón bi ngap nuóc sau su xuât hiên cüa hô. Phân còn lai cüa môi truðng tv nhiên biên mât có thê nhìn thây trên bð hô, giüa dQ cao 1550 và 1562 mét trên muc nuóc biên, tuo•ng úng vói múc tôi thiêu và múc tôi da. Tuy nhiên, các thåm thuc vat truóc dây không thích úng nêu ngâm trong nuóc quá lâu. Vì vay, hiên nay, khu vuc xung quanh hô dôi khi bao quanh bði mot dåi thåm thuc vat bi phá húy và bi cháy khi nuóc ð múc thâp hon. Phuc hôi các bð hô là cân thiêt tù môt diêm cånh quan. Hon nüa, nó phåi duy trì de dåm båo tiêp can vào hô ð môt vài nci. Ðiêu này phåi dåm båo sur phát triên cúa các hoat dông nhu boi IQi hoäc chèo thuyên. Cuôi cùng, phuc hôi cúa các không gian tu nhiên dê tìm cách giåm su xói mòn cüa các bð dôi khi rât dôc. Viêc quån lý dòng chåy cúa nuóc, dac biêt là khi mura lón cüng rât quan trong. Chúng tôi kiên nghi nên su dung các không gian tu nhiên trong rùng Hoàng Liên dê dåm båo Cô dinh các bð trong khu vurc bi ngâp (giùa cao dô 1550 và 1562 m) và dQ dôc lón, ít nhât là cho dên khi theo dõi h? thông duðng chính trong mot sô lïnh vuc. Tât nhiên, loai thuc vat duqc scr dung có thê thay dôi cho phù hop vói nhüng han chê tu nhiên. Cân luu ý räng chúng có thê Cô dinh các suðn núi tv nhiên và nhùng loài duqc chQn ð phân ngâp nuóc phåi duqc ngâm trong mot thði gian dài.
 56. Quy chè quan lý, bao ton phát triên thòn Séo Th,áno 10 2013 Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng thuàt •rap Ðièu lè và h? IQV thilût vêl Mý Ty näm V/' dg tröng cd trên các sttðn dõc gðn dâp hay dòng chåy cùa nu'ðc Ví du, chúng tôi trình bày viêc sùa chùa các bð vói mât loài thurc vât nhu có huong bài. Theo quån lý cúa Vuðn quôc gia Hoàng Liên, mât loai tuŒng tu hiÇn dièn trong công viên. Loài cây này có nhiêu tính chât thú vi. Nó tao thành hàng rào dày döc có hiÇu quå dê làm cham và lan rong dòng chåy và làm giåm xói mòn dât trong khi duy trì dô âm. Nó cüng có khå näng chiu duqc ngap nuóc kéo dài. Ngoài ra, loài có này ít cân sur chäm sóc. Ngoài ra, loài có này có thê duqc st dung làm nguyên liêu dê dan rô (nghê thú công cúa nguòi H'mông). Nó cüng có thê duqc sû dung dê tråi các mái nhà và cåi thiên cånh quan. Tuy nhiên khi cät, nên cân thân không dê phá húy hoàn toàn các cây này vì së có không dû nhiêu dê sta chüa các bð. Vuðn quôc gia phåi dåm båo viêc duy trì và trông có huong bài. HQ cüng có thê làm viÇc vói nguði dân dê ho có thê tham gia vào viÇc båo tôn các khu vUc này. Tù' trái qua phåi, bð dô' bê tông trong tÌnh trqng xãu, lan can cô' ãinh và ånh hwðng cúa dâp vði cånh quan Ðâp nuóc näm ð phía dông nam thôn Séo Mý Tý. Viêc tích hqp vói cånh quan cua dap nuóc dã không duqc tính dên truóc khi xây dvng và bây giò' cånh quan suy thoái nghiêm trQng. Suòn dôc bê tông có thê nhìn thây nó, rác thåi liên quan dên viêc xây durng và dê lai tai chô, hoäc nhà ð cü IQP mái tôn màu dó và trang thiêt bi bó roi trong hon hai näm, là nhùng yêu tô có hai nhât dôi vói chât luong cua cånh quan. Ðiêu quan trQng là phåi nhó räng trong truòng hqp viêc xây durng các dâp khác trên các khu vuc khác, tôn trQng môi truðng tu nhiên và phong cånh nên duqc nghï dên thông qua mât nghiên cúu tính khå thi và nghiên cúll tác dông môi truðng và xã hôi.
 57. chê quán bao tòn phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 Tàp 2: k'iên trúe canh quan tâng thuât 57 lê IIQ kÿ Quy lý, và IMý Tý I-lcn nüa, nó là mât diêm bät buêc phåi di qua dê có duoc dên trung tâm thôn bäng duðng bê hay tiêp tuc dên thôn khác cúa Vuòn quôc gia (bao gôm Dên Thàng). Mat dât và lan can có chât luong kém, dó là không dät câu hói vê vân dê an ninh. Công ty xây dung dâp së trå chi phí cho viêc phuc hôi các khu vuc bi ånh huóng. HQ së phåi dåm båo các nghiên cúu kÿ thuât theo quy dinh trong OAP cho dâp nuóc. Minh hea các swðn bê tông bóp méo cånh quan. Rãt cao (khoång 43 m) chúng là nhüng dãu hiêu ngày càng dáng báo dông vè thiêt hqi. Mât sõ vêt nút dã xuãt hiên có thê gây ra mât nguy co' xói rnòn hoãc sqt Ið dat toi tê hcn. Do thiêu thông tin kÿ thuât vê dô cúng cua các suðn núi, dôc, thành phân dât hoäc câu trúc vat lý cúa dâp, rât khó cho chúng tôi dê cung câp câu trå lði và giåi pháp phù hQP vói phuc hôi chúc näng cúa luu vuc hô. Mât nghiên cúu cu thê cân duoc thurc hiên và giám sát bði các ban ngành xây dung trên dia bàn tính Lào Cai.
 58. Quy chè quan lý, bao ton phát triên thòn Séo Th,áno 10 2013 Tap 2: Ðièu kiên trúc canh quan và tâng thuàt Diêu lè và h'£ì k'ÿ
 59. chè bao tÔn phát trièn thòn Séo Tháng 10 59 Tàp lè kién canh quan (Ouv (litan MS' Ty nám Môt khi dòng chåy cúa nuóc duqc dåm båo, chúng ta phåi suy nghï vê viêc phuc hôi cånh quan luti vuc hô. Chúng tôi kiên nghi nên sû dung các loài cây dia phuong. Trong các búc ånh duói dây, có huong bài là cô dinh: hoac là vói su tro giúp cúa mât kêt câu bê tông duói tán thurc vat cho phép cây phát triên, hoöc sir dung mât hê thông bâc thang và các ô cô dinh dô dôc và các loài cây.
 60. chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 60 Tàp 2: Dièu lè kiên trúc eanh quan tâng thuât 2' I)iéu true tanz kù thL1àt (Ouv quàn IV. vil IMÝ Ty Cuôi cùng, các Ian can båo vê phåi duo thay thê và phåi dáp úng tiêu chuân an toàn theo quy dinh cúa Bê Xây Dung. Chúng phåi dåm båo su an toàn cho nguði di bê mà còn cho xe dua dón du lich Sinh thái. Chúng duqc làm bäng gô nêu nó dáp ffilg các tiêu chí dú vùng chäc hoãc bäng dá và chúng phåi duqc Cô dinh. Mêt mät bäng mói dâp (giông vói duðng chính chi tiêt trong chucng 5) duqc gän liên dê nâng cao chât luong cånh quan. Ånh huðng cånh quan cüa các tuyên dtròng ViÇc xây dung các tuyên duòng dã cät sâu vào suðn núi, diêu này có mot tác dêng lón dên cånh quan. Theo thði gian, có vé nhu là các thåm thuc vât dân phát triên. Vì vay, chäm sóc và trông các cây leo dia phuong là mot giåi pháp tôt dê sùa chüa các luu vuc hô bi phá húy, kiêm soát xói mòn và giåm bót tác dông dên cånh quan. Viêc trông các cây cao hoac cây thâp duói chân các suðn núi hoac hai bên duðng cüng duqc khuyên khích dê han chê tác dêng truc quan cúa cånh quan quy mô lón. Vuòn quôc gia hoac nguði dân së lua chon các loài cây dia phuo•ng Cho phép phú xanh các khu vuc bi suy thoái.
 61. chè báo ton phát trièn thòn Séo Tlráng 10 näm 2013 Tâp 2: Ðièu kièn trúc canh quan tàng thuàt 61 ISS vå ho 107' Quy Mý Tý 3. Các nguyên tic làm dçp thôn Hê thuc vât cúa thôn Các không gian xanh là mât trong nhùng giá tri mang tính biêu tuqng cua Séo Mý Tý. Chúng chúng minh môi quan hê chät chë giùa nhùng nguði H'mông và môi truðng tu nhiên xung quanh. Ðê làm dep thôn, xây dung và båo vê các khu vuc này là rât quan trQng. Các VI' du vè viêc trðng cây Trông tre, cây än quå hoäc các loai cây khác - loài duy nhât dia phuŒng - duqc khuyên khích manh më trong thôn. Ðiêu này däc biêt có thê là giåi pháp dê cåi thiên cånh quan cúa các công trình và các quy hoach, phuc hôi khu vuc bi suy thoái và båo vê nguôn nuóc. Hon nùa, nó së giúp phát triên cây trông dia phuŒng (cây än quå, hoa, cây thuôc...) da dang hóa sån phâm du lich. Ðiêu này có thê cung câp nguyên liêu thô cho cu dân (gô, tre dan). du
 62. chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 62 Tàp 2: Dièu lè kiên trúc eanh quan tâng thuât Nhüng thúa ruQng bâc thang Minh hoa ruêng bâc thang: mi thu giãn, không gian rnð và dat nông nghiêp kÿ
 63. chê lý, båo tôn phát trièn thòn Séo Tháng 10 näm 2013 'Tàp 2: Ðiêu kiên trúc cånh quan tâng thuât (Ouy qutin V'à Mý Tý Mât trong nhfrng däc thù cua thôn nguði dân tôc näm trong su hiên diên cúa ruông bâc thang. Nhùng nguði có thði gian dài, làm chû nhùng ngqn dôi núi dôc. Cånh quan nông thôn cúa nguði dân toc là mât biêu tuqng và minh chúng tính xác thuc cúa vùng. Di sån nông nghiêp này là cân duoc båo tôn và duy tri. Chúng ta cân phåi khuyên khích viêc sir dung các quy hoach này, dù trong muc dích nông nghiêp (ngü côc, cây än quå) hoãc don giån là giåi trí và cånh quan (không gian mð thåm thuc vêt, các hoat dông khác nhau). Mät bäng phåi duqc duy trì và thuc hiên theo nhùng kÿ näng truyên thông cua nguði H'mông. Vuùn Các logi hình vwðn khác nhau Bäng chúng cho các hoat dông nông nghiêp dia phuung, các khu vuòn có nhiêu hình thúc khác nhau. Trông trot thay dôi theo mùa; màu säc là mât yêu tô cua cånh quan. Chúng cân duqc khuyên khích và hô trq, nhung các khu vuòn trong không gian tu nhiên vân phåi duqc su giám sát cúa Ban quån lý thôn và Vuðn quôc gia. Mât sô kiên nghi vê hàng rào duo dua trong phân tiêp theo cúa diêu lê. Dào däp dât và dQ dôc cüa chúng Mât sô dât xây durng yêu câu viêc dào däp dáng kê, phåi kê dên cå nhùng viêc do xây dung dâp. Viêc này có thê thây rât rõ ràng trong các búc ånh duói dây. Viêc sû dung dá hoãc thuc vat duroc khuyên cáo dê giåm thiêu tác dông cúa các suòn dôc cüa viêc dào däp gây nên. Ngoài ra, dât bi thoái hóa nên duqc phuc hôi bäng cách sû dung các loài cây dia phuong.
 64. chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 64 Tàp 2: Dièu lè kiên trúc eanh quan tâng thuât lé và ha kÿ Quy Né lý "I'ý Tù trái sang phåi: dào däp nhièu cho vi trí nhà ð có ãê doc can dLtqc cåi too; búc tuÙng dá, VI' du vè rnöt hê thvc vât bâc thang trên swðn doc Ao, bê chúa nu'óc Vídu vè ao nwðc bi cam : hình chü' nhât và str dung vat liêu không phù hap Ao Cá không duqc xây dung bäng xi mäng và không duqc dào dât không theo dia hình. Hình dang hình hoc không phù hqp và viêc sir dung bê tông hoac gach khôi dêu bi câm W du vè ao hòa nhâp vðj thiên nhiên và tôn trong dja hình võn có Viêc st dung các vat liêu nhu dá và cây cao giúp các ao hòa nhâp vào thiên nhiên. Nhùng ao này phåi tuân theo các duðng cong cúa dia hình.
 65. chê quan bao tòn phát trièn thÔn Séo Tháne 10 201 2: Dièu kièn trúe eanh quan tâng thuàt 65 và h? Is-Sr Q)uy IÝ, Èvlý Tý Công và hàng rào cüa các khu dât và vuòn Ranh giói cúa các khu dât nói chung rât ít ð Séo Mý Tý ngoai trù các khu vuðn. Ðê båo tôn vùng nông thôn cua thôn, chúng ta phåi giù nhüng nguyên täc trang thái xôp. Tuy nhiên, vói sur gia täng du lich, chúng ta có thê giå dinh räng ranh giói cúa không gian riêng tu có thê täng. Vì vây, cân thiêt dê thiêt lâp mât danh sách các vat liêu cho phép làm hàng rào. Các hàng rào này së xây dung trên nhùng truyên thông duqc sû dung trong khu vuðn dê có sur gän kêt tôt hcn vói cånh quan. Các vêt liêu hàng rào và Citra bi cãm : xi mäng, bê tông, IwÚi, såt, våi bat... Viêc sû dung bê tông, xi mäng, luói thép, våi, nhua, kim 104i hoäc giå vat liêu tu nhiên dêu bi câm. Công dô SQ và quá lón cüng bi nghiêm câm. Các muc duqc phép cho hàng rào là nhùng vât liêu tu nhiên nhu gô, tre, núa, dá, hoäc kêt hQP chúng vói nhau. Viêc xây dung cùa có thê së duqc châp nhân nêu nó là khiêm tôn vê kích thuóc và khôi luong và chúng duqc dùng các vêt liêu tuong tur nhu hàng rào.
 66. chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 66 Tàp 2: Dièu lè kiên trúc eanh quan tâng thuât Tû,p lè i à kV
 67. quan bao ton và phát trièn thòn Séo 67 2: Diêu kién trúc eanh quan tang thuàt (Ouv ehè IO W dg vè các khu vvc bi suy thoái và ô nhiem bði các bãi chôn lãp t?' phát hoãc Iwu trü rác thåi Tât cå các loai chât thåi näm råi rác trong thôn Séo Mý Tý. Chúng làm suy giåm và gây ô nhiêm nghiêm trong cho các khu vuc tu' nhiên. Tuy nhiên, môi tnrðng sach là mot diêm trong tâm dê làm dep thôn, nêu nó không thành công, chäc chän dân dên mot su suy giåm vê khách du lich. Nêu viêc tô chúc thu gom rác duqc dê cap dên trong chuong 5 cúa PAD, diêu quan trQng là dåm båo môi truòng sach cúa thôn. Ban quån lý thôn xem xét viêc cân thiêt quét dQn và han chê bãi rác thåi tu phát. Ðiêu này dòi hói sur phát triên cúa mot chiên luqc thu gom không chi ò' các thôn mà trên toàn xã, và cüng thông qua dào tao và nâng cao nhân thúc thông qua lði nhän cho khách du lich. Tuo•ng tu nhu vây, khu vuc luu trù chât thåi gia dình, thâm chí tam thði, không duqc phân tán trên các tuyên duòng hoãc trong các khu vuc tu nhiên. Chât thåi së duoc luu trù trong các thùng xây bäng vât liêu tu nhiên (xem dê nghi cúa thu gom chât thåi, chuong 5). Các khu ngâp nuóc và dòng chåy cüa nu'óc V1' du vè các dòng chåy không duac tôn tqo gây xói mòn nguy hiêm Nhiêu suôi nhó và vùng dât ngâp nuóc näm råi rác khäp khu vuc Séo Mý Tý, tù các su•ðn dôc khác nhau tir núi ra dên hô. Ngoài viêc thê hiên mot Iqi ích sinh thái nôi bât, nhùng không gian là cân thiêt cho nông nghiêp hoäc thú công mÿ nghê và dôi khi nhüT1g nguôn chính cúa nuóc uông cho nguði dân. Viêc duy trì và båo tôn các khu vuc này là mot yêu câu quan trong.
 68. quan bao tön và phát trièn thòn Séo näm 68 2: Diêu kién trúc eanh quan tang thuàt T413 lé va Iro k'ÿ (Oliv ché If• Thántž, 10 Tù trái sang phåi: xói mòn, båo trì ãwðng nuø ðc và dwðng õng twÚi tiêu nðm ân trong thvc vêt Tù quan diêm vê cånh quan, các hê thông thúy loi phåi tôt nhât là sû dung ông tre hoãc ông nhva chôn chú không phåi là ông nhva trên mat dât. Nhùng ông nhua này duqc châp nhân nêu chúng duqc nguy trang trong các thåm thuc vât. Các khu vurc thoát nuóc cân duoc båo vê và phuc hôi. Nó là bät buôc dê dåm båo tính liên tuc cúa dòng nuóc chåy ô' các tuyên duòng dê chông xói mòn dôi khi nguy hiêm nhu dQC theo tuyên duðng chính ô' phía dông cua thôn. Cân thiêt dê båo vê các bð sông suôi cúa tât cå các ngôi nhà và dê thúc dây su phát triên cúa tê bào thurc vât båo vê và vùng dèm chông lai mua gió. l'âp lè kièl à ha k ü Quv ehè IS, MSv Tv Tháng 1 0 2013 Biên quång cáo, biên hiêu Các biên quång cáo, biên hiêu và áp phích không thê duqc phép trong thôn và nói Chung trong Vuòn Hoàng Liên. Biên báo phåi duqc gän vào nhà tro, nhà chung, và theo các duðng mòn rùng. Chúng phåi kín dáo và làm bäng gô hoac dá, nhua bi câm. Chúng phåi dáp úng mot gam màu Säc tinh tê, không nên quá lón hoãc quá cao (không nhiêu hon näm mét so vói mät dât). Ngoài ra, nhùng biên hiêu và biên tuyên truyên không nên duqc gän vào mái nhà hoäc trên cùa ra vào.
 69. quan bao tòn phát trién thon Séo nûm 2013 2: Dièu quan 69 Ví du vè cåc tuyên truyèn và biãn hiêu quång cáo bi cam Các thông tin cüng së phåi sir dung gô và màu Säc tuong tv nhu màu nhà cúa nguði H'mông. VI' du vè các biên hiêu duqc phép Tàp Ié và kt
 70. quan båo ton phát trièn thòn Séo Tháng näm 2013 Tàp 2: Ðiêu kién trúc canh quan tang 70 Quy ehè N'lý Ty IO
 71. quan båo ton phát trièn thòn Séo Th,áng 10 2013 Tip 2: kién trúc eanh quan tang 71 lê và h? kÿ thuât TAP 2: DIËU LĘ KIEN TRÚC CÁNH QUAN VA 1-14 TANG KŇ THUÁT Tli CHUONG 5: QUAN LÝ HA TANG KÝ THUÁT
 72. (Ouv ehë Ty Chucng 5: Quin lý h? tang ký thuąt I. Di chuyën, khá nňng tiëp cąn vi bą
 73. quan båo ton phát trièn thòn Séo Th,áng 10 2013 Tip 2: kién trúc eanh quan tang 73 II. Quán lý cap nuúc, thoát nuúc vi chit thái III. Mąng cáp (dięn, viën thöng vi chiëu sáng) vi nňng luvng tái tąo ł)iéu 10 vii ho kę thuąit
 74. Q)uy chê quán bao tòn và phát triên thôn Séo Mý nám 2013 74 Tap 2: Ðiêu kiên trúc cánh quan và tâng kÿ thuât lý, Tý 10 ChuŒng 5: Quån lý 114 tâng kÿ thuât Täng truðng dân sô và các dòng khách du lich së dân dên áp luc hon nüa trên các hê Sinh thái vôn dã rât cân duqc chú ý. Trong bôi cånh lãnh thô nhu vây, cân thiêt dê tính dên môi trtròng vì nhùng lý do kinh tê và xã hQi. Mât mät, cuôc sông cua nhùng nguði dân dia phuŒng có liên quan chat chë vói tài nguyên thiên nhiên. Mat khác, khái niêm vê du lich Sinh thái ngu ý mât su phát triên lãnh thô tôn trqng và hài hòa cua các hê Sinh thái dia phuong. Trong thành phân cua nó, phát triên lãnh thô Séo Mý Tý phåi tích IWP các nguyên täc cua du lich Sinh thái và phát triên bên vü•ng. Nhùng nguði dân, trong nhiêu thâp ký, dã có thê sông hài hòa và tôn trong vói môi truòng tur nhiên. Tuy nhiên, viêc sir dung các sån phâm công nghiêp gây thiêt hai cho các thành phân tu nhiên trong các công trình xây durng và các thói quen mói dã làm dåo lôn dâu ân Sinh thái cúa nguði dân dia phuo•ng trên lãnh thô cúa mình. Do dó có vé nhu thích hqp dê giáo duc nguði dân båo vê môi truòng cüng nhu tránh nhüng viêc có hai (bãi thåi ...vv) dê nâng cao chât lugng cua hê Sinh thái. Hon nüa, hê thông luói diên, duòng bê khác nhau hoãc quån lý nuóc thåi dôi khi nguy hiêm và không thích nghi (diên), không tôn tai (nuóc thåi, viên thông) hoãc trong tình trang rât xâu (duðng bê). Kinh tê và tài chính cüng nhu viêc mð cùa gân dây cua vùng dât truóc dây là nhùng lý do có thê giåi thích viêc thiêu các loai ha tâng này. Sv phát triên du lich Sinh thái së dân dên dòng khách du lich vào Séo Mý Tý và yêu câu xây dung các công trình du lich Sinh thái mói. Các công trình này së phåi tham gia vào quá trình båo vê môi truòng. Dâu ân Sinh thái và tác dông cúa các công trình dên môi truòng së duqc giåm thiêu. Chúng cân phåi là ví du vê sån xuât näng luo•ng, quån lý nuóc thåi, xù lý chât thåi ...vv. Ðiêu này quan trQng nhu nhân thúc vê båo vê môi truðng tu nhiên, dó là mât trong nhùng nguyên täc chû dao vê khái niêm du lich Sinh thái có trách nhiêm. Tât cå nhùng yêu tô góp phân vào su cân thiêt phåi phát triên các hê thông mói và phuc hôi các ha tâng khác nhau. Nhiêu dôi tác du án, trong dó có Vuön Quôc gia cân hô tro nguði dân trong viêc thiêt lâp các ha tâng và hô tro kÿ thuât. Trong suôt chuong này, chúng tôi muôn cung câp các chi dân và nguyên täc dê huóng dân nguði dân và các nhà xây dung. Tài liêu này nhäm muc dích dáp úng mât sô muc tiêu: - Ðê xuât dôi vúi mQt SŒ dô duùng bQ phù hçp và tôn trpng lãnh thô: Séo Mý Tý là trung tâm cua môt khu vuc tu nhiên duqc båo vê. Ðó là mât noi nông thôn và miên núi. Các loai hình thái khác nhau cua con duðng, nhùng con duðng mòn và duðng nhó phåi hoàn toàn khác vói nhùng con dl.rðng chúng ta gap phåi trong khu vuc dô thi. Trên thuc tê, các tuyên duðng phåi duo diêu chinh dê st dung. Bãi dô xe phåi duqc säp xêp
 75. quan bao tòn phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 2013 ap 2: kiên trúe eanh quan và tâng kÿ thuât 75 lè Qtly chê lý, và Tý và không ånh huðng dên cånh quan xung quanh. Các vat liêu phú dât phåi mang tính chât nông thôn và tu nhiên. Cuôi cùng, han chê các tác dêng ngät quãng liên quan dên hô không cân thiêt viêc xây dung các câu trúc lón và các khu vuc làm giåm phong cånh và tu nhiên. Hon nùa, ngay cå khi tuyên duòng kêt nôi tù Tå Van dên Séo Mý Tý không phåi là truc tiêp trên khu vuc nghiên cúu cúa chúng tôi, du lich dia phuong Phu thuôc chú yêu. Có vé nhu bät buêc dê kiêm soát dòng chåy trên con duðng này và phuc hôi chúc näng Cho phép di chuyên an toàn cúa bât kÿ tuyên xe dua dón khách du lich. - Viêc truy cap vào thôn, h? thông xe dua dón: Ðê kiêm soát và diêu tiêt dòng chåy cúa khách du lich, chúng tôi ling hê viêc thành lâp mot hê thông xe dua dón khách tù Sa Pa. Ðây phåi là chiêc xe duy nhât van chuyên khách du lich duqc phép dê tránh nhüng gì xåy ra vói Tå Van, dó là mot bãi dâu không duqc säp xêp, các tuyên xe buýt du lich ra vào không ngùng, vô tô chúc và không thê quån lý. - Viêc quån lý m?ng lurói nuóc: Su phát triên du lich Sinh thái và täng tnrðng dân sô së có ånh huðng dên môi truðng nuóc và tài nguyên nuóc. Ðâu tiên, vân dê nuóc uông së duqc giåi quyêt ngay cå khi các kÿ näng kÿ thuât cúa chúng tôi duqc giói han trong lïnh vuc này. Nguôn nuóc cân duoc båo tôn dên múc tôi da. Vân dê tiêu thoát nuóc là quan trQng dê han chê xói mòn. Cuôi cùng, vân dê quan trong vê nuóc thåi cüng së duoc giåi quyêt. Ðây thuc su là mot vân dê vê y tê công cong và tôn trong hê Sinh thái. Chúng tôi dê xuât mot danh muc chi dân cüa các quá trình don giån và khå näng thích úng tai dia phuo•ng. Ðây là lði dê nghi tù' các ví du mà së phåi làm phong phú, ngoài nghiên cúu này, vói các chuyên gia kÿ thuât trong lïnh vuc này. - Thu gom rác thåi: Sur sach së và ve Sinh cüa khu vuc së xác dinh chât luqng cúa du lich Sinh thái. Làm sach các khu vuc bi ånh huóng, thu gom và xù lý nhiêu chât thåi nhua cân duqc tô chúc càng sóm càng tôt. Hê thông diên, chiêu sáng, viên thông và sån xuât näng luçng tái t?o: các mang luói diên ð Séo Mý Tý là rât thô so và dôi khi rât nguy hiêm. Ðiêu quan trQng là dánh dâu nhùng nô luc phåi du•qc thuc hiÇn trong lïnh vu•c này. Trong vân dê ánh sáng, cân thiêt dê ngän chän cuêc sông vê dêm cúa các ngôi làng gân các khu dô thi hoac dia diêm du lich. Han chê ô nhiêm ánh sáng là cân thiêt cho chât luQng cúa du lich Sinh thái và båo vê các loài tu nhiên. Mang viên thông là mot Iffi thê nhât dinh cho quån lý du lich. Cuôi cùng, các công trình du lich Sinh thái mói së tham gia vào su phát triên cúa hê thông sån xuât näng luqng tái tao thân thiên vói môi truòng. Ðây cüng là môt phân cúa du lich Sinh thái bên vüng.
 76. Quy chè quan bao tÔn và phát trièn than Séo Mý IO nam 201 3 76 Tap 2: Ðiêu kiên trúc cánh quan và tâng kÿ thuât T Ðièu lè ha li', Tv Tháno I. Di chuyên, khå näng tiêp can và duròng bQ Trong phân dâu tiên này, chúng tôi muôn liêt kê các tiêu chí cân thiêt khác nhau dê quån lý du lich và các dòng du lich. Ðiêm dâu tiên này thuðng liên quan dên cách thúc tiêp can vào thôn tù' Sa Pa Các vân dê vê mot loai xe trung chuyên duy nhât cüng duqc thåo luân. Phân thú hai giåi quyêt cu thê hon vê viêc di chuyên trong lãnh thô cüa Séo Mý Tý. Chúng tôi tìm kiêm tru tiên và tô chúc làn duòng và các liên kêt mêm, dê thích úng vói viêc sir dung chúng trong tuong lai, và dê dåm båo phù hQP vói cånh quan và môi truòng tur nhiên. 1. Khå näng tiêp can vùng lãnh thô Tuyên duùng tiêp can Séo IVIý Tý tù phía Tå Van Tuyên duðng duy nhât, cho phép dên Séo Mý Tý bäng ô tô, duqc xây dung vì các công viêc xây durng dâp. Truóc viêc hình thành này, ngôi làng chi có thê truy cap bäng cách di bê. Thði gian di chuyên giùa Tå Van và Séo Mý Tý giò' là tir 45 phút dên I giò' di xe hai. Và là 11120 tir Sa Pa. Con duòng này dã có mot tác dêng dáng kê dên môi tnròng tur nhiên và phong Tinh trang tuyãn dwðng giõra Tå Van và Séo Mý Tý cånh. Tuy nhiên, nó cho phép nguði dân di lai dê dàng hon tù Tå Van và dãc biêt là tù Sa Pa Tuyên duðng này là không näm trong khu vuc nghiên cúu cúa chúng tôi. Tuy nhiên, nó ánh huðng nhiêu vào su xuât hiên cúa khách du lich dên Séo Mý Tý. Kiêm soát các dòng chåy së chú yêu tir tuyên duòng này. Hiên nay, nó dang trong tình trang tôi tè rnà duðng nhu tôi te hon vì su luu thông cüa các phuung tiên và dòng chåy cúa nuóc mà thiêu su quån lý gây ra hiên tuong xói mòn dáng kê. Tuyên duðng này trð nên nguy hiêm. Nó duðng nhu không thích hop cho khách du lich di qua.
 77. quan bao tòn phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 2013 ap 2: kiên trúe eanh quan và tâng kÿ thuât 77 Phuc hôi chúc näng cúa con duðng này là tôi quan trQng. Chúng tôi dê nghi vat liêu sù dung cho con duðng này cüng tuong tu nhu các kiên nghi cúa các duðng chính, mà chúng tôi së thåo luân sau trong chuong này. lê ho
 78. quan båo ton phát trièn thòn Séo Th,áng 10 2013 ap 2: kièn trúc canh quan và tâng kÿ thuåt Q)Lžy ellé Iý, "l'y liâm Ðôi tác kÿ thuât và thê chê cúa Ban quån lý thôn (Vuðn Quôc gia Hoàng Liên, Tå Van và tinh Lào Cai) nên dåm båo tình trang cúa tuyên duðng. LLru {y räng trong truðng hop viêc thành lâp mât tuyên xe van chuyên (xem bên duói), các khoån thuê trên vé cúa các xe trung chuyên hoãc trên vé vào cira Vuðn quôc gia có thê duoc thu dê tài tro cho viêc duy trì tuyên duòng.
 79. Quy quin båo ton phát trièn thòn Séo Tháng 10 2013 Tàp 2: Diêu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuàt T Ðièu lè IVIý Ty Thánu Lôi vào và bãi dâu xe trên ph?m vi thôn Ðê diêu chinh dòng chåy cúa khách du lich, chi di vào thôn bäng xe trung chuyên du lich công cong hoãc các phuung tiên cúa các dôi tác cúa úy ban quån lý thôn và Vuðn quôc gia së duqc phép. Ðiêu này së cho phép kiêm soát tôt ho•n cúa các luông giao thông và ngän chän sv ra vào liên tuc và không kiêm soát duoc cúa xe có dông co. Tuy nhiên, mot ngoai IG së duo thuc hiên cho các loai xe công, hoãc các dich vu khân câp. Các xe co giói cá nhân së bi câm cho nhùng cá nhân không phåi là cu dân cúa mot trong nhùng thôn ò' Vuòn quôc gia. Liên quan dên các bãi dô xe, tránh nhùng gì xåy ra vói Tå Van, nghïa là mot bãi dô xe ånh huðng rât nhiêu dôi vói lôi vào thôn. Bãi dô xe sé duqc giói hm và kiêm soát dê tránh làm tôn hai dên cånh quan và båo v? bâu không khí nông thôn cúa thôn. Xe trung chuyên du lich sinh thái (xem phân sau) së duqc phép dâu ò' gân nhà cong dông chính, tuyên duðng quay xe dv trù (xem so dô). Ðiêu này không cân thiêt dào bói hoac dô bê tông. Xe câp cúu có thê dô gân noi câp cúu. Liên quan dên nhùng chiêc xe hai bánh cúa nguði dân, ho së phåi dâu duói tán cây canh các ngôi nhà dê ít nhìn thây nhât có thê. Ðây cüng là mQt yêu câu bät buôc cho các công trình xây dumg trong tuong lai nhu chi tiêt trong Chuong 2. Lôi vào thôn Liên quan dên viêc tiêp can vào Séo Mý Tý, di ngang qua con duòng kêt nôi Tå Van vói Séo Mý Tý yêu câu thanh toán tiên dê vào cùa Vuòn quôc gia Hoàng Liên. MQt vé mói cüng cân duqc áp dung ð Tå Van. Trên thuc tê, viêc mua vé là cân thiêt cho khách du lich, nhü•ng nguði sir dung các dich vu xe trung chuyên nhu cho nhùng nguði di bQ tir Phan Xi Pan dên. Do dó, mot phân vé sé duoc chuyên tói ban quån lý thôn dê tài tro cho hoat dông cüa ho và mot phân khác dên Vuðn quôc gia trong viêc duy trì môi truòng tur nhiên. Ðiêu thú vi là mot phân cúa vé cho các xe ttung chuyên cüng có sän dê tài tro cho viêc xây dung lai tuyên duðng là mQt ví du. Xe trung chuyên Ðiêu tiêt dòng chåy du lich là mot trong nhùng muc tiêu cúa PADE Ðiêu quan trqng là dê dê xuât giåi pháp cho Vuðn quôc gia và các ban quån lý thôn có thê diêu chinh sô luo»ng khách du lich. Nhung Séo Mý Tý chi có thê tiêp can bäng xe hai kê tir khi tuyên duòng thông qua Lao Chåi và Tå Van. Hê thông bán vé, hiên diên trên tuyên duòng này có thê duqc sir dung dê tính toán và theo dõi dòng chåy cúa khách du lich nhung së không dil dê ngän chän sô luqng xe xuât hiên.
 80. (Quy chè quan lý, bao ton và phát triên thòn Séo IO näm 2013 80 Tap 2: Ðiêu kiên trúc cánh quan và tâng kÿ thuât le; lui chè IÝ V'à Mý Ty Su gia täng cúa các công ty du lich së mang lai lucng khách du lich cho Séo Mý Tý, diêu này mang lai khó khän trong viêc quån lý dòng chåy du lich. Ðê dân dät khách du lich trên thôn, chúng tôi khuyên nên thiêt lap mot tuyên xe trung chuyên duy nhât, liên kêt Séo Mý Tý dên Sa Pa. MQt xe minibus có thê chð hai muoi nguði mot lân và có thê thuc hiên nhiêu chuyên mot ngày nêu tuyên duòng cho phép. Sau mot quá trình dâu thâu, các công ty vân chuyên cüng có thê có quyên tiêp can dQc quyên cho Séo Mý Tý. Uý ban quån lý thôn và công viêc trong hQ'P tác vói các công ty duqc lua chQn, së phåi cam kêt tuân thú các hoat dQng rõ ràng, duqc thành lâp truóc dây. Giá tuyên là Cô dinh cho nhùng nguði không có nhu câu ngú lai Séo Mý Tý. Môt phân cúa giá phåi duqc trå lai cho thôn và Vuðn quôc gia dê båo duðng các khu vuc tu nhiên hoac cüa tuyên duòng. Ðôi vói phân còn lai, nó së là cüa các công ty. Ngoài ra, chi phí cúa vé có thê duoc bao gôm trong mot gói phí bao gôm nghí qua dêm tai co so ltru trú. Mêt phân së duoc trå lai cho công ty van chuyên. Xe trung chuyên di tù Sa Pa. Nó së phuc vu các câu trúc du lich Sinh thái khác nhau và các diêm chiên luqc khác nhau cúa Séo Mý Tý. Chúng së duqc phép dau xe tam thði dê dón hoac trå khách hàng. Viêc này së không buQc phåi mua vé khú hôi. Ví du, mot du khách di bô tù Sa Pa, có thê di xe trung chuyên dê trð vê. Luu ý räng diêu quan trQng là thiêt lâp lich trình và tân sô cho các tuyên duòng dua trên sô lu•qng khách du lich. Lich trình cu thê së duoc däng nhüng noi du lich Sinh thái cüng nhu Sa Pa và xe trung chuyên së khði hành và dên mot thði diêm dinh sän. Hê thông này dã tôn tai trong vùng lân cân cúa Sa Pa. Khu nhà nghi Topas Ecolodge, gân Bån Hô, dã thiêt lap mot hê thông dua dón cúa loai hình này. Câu trúc nhà nghi này tôn trQng cånh quan thiên nhiên và su yên tinh dia phuo•ng. Nó cách Sa Pa 45 phút và có xe dua dón tói lui thuðng xuyên (khoång 2 gið). Môt hoat dêng tuo•ng tur có thê phù hop vói Séo Mý Tý. Hon nùa, nêu hê thông này duoc nhanh chóng chúng minh và quån lý du lich Sinh thái hoat dêng, xe dua dón có thê duo xem xét giåm hoac mð rQng dê dón trå khách ð các co sð luu trú du lich, khách tai ga Lào Cai.
 81. Quy quin båo ton phát trièn thòn Séo Tháng 10 2013 Tàp 2: Diêu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuàt 1ç3 ho 63
 82. Quy chê quán lý, bao tòn và phát trièn thôn Séo IO 2013 82 Tâp 2: kièn trúe cånh quan và tâng kÿ MÝ Tý Tháll¶ž n,'im 2. M?ng luói duùng bQ Phân câp m?ng lu'ó'i duùng bQ Ðê tô chúc mang luói duðng bQ trên lãnh thô Séo Mý Tý, có vé nhu thích hQP dê cung câp mQt hê thông phân câp don giån các tuyên duðng khác nhau. Bån dô trên cho thây viêc tô chúc mang luói duðng bô theo ba loai: duðng chính, duèmg thú câp và Sd dvðng
 83. Quy quan bao ton phát trièn thòn Séo Tiráng IO 2013 Tàp 2: Diêu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuàt Dièu lè h? thilât ehè Mý Ty näm duðng dât. Ðinh nghïa cúa các truc và các kiên nghi vê chât lucyng duqc dua ra sau phân này. Nhùng con duòng mòn và các tuyên duðng dên nhà dân sé duoc xù lý trong phân sau. Ðê xuât môt hê thông phân câp mang luói duðng bô duqc thiêt kê dê cung câp mot cái nhìn tông quan cúa các truc duðng khác nhau và tuóng tucng lóp bê mat và phù hop vó'i muc dích sir dung cúa chúng. Thât vay, nó không phåi là cân thiêt dê dê nghi các con duðng quá rong trong Ichi su chuyên dông cúa xe có dêng co' phåi duqc han chê nghiêm trong hoäc bi câm. Nói chung, con duòng là trong tình trang rât xâu. Các con duòng mói duqc lâp nên trong viêc xây durng dâp, không có lóp bê mät thô nhuõng phù hop hoac hê thông dòng cháy thoát nuóc. Nhu thê hiên trong các búc ånh sau dây, chúng có mot tác dêng dáng kê dên cånh quan ngoài làm cho nó hâu nhu không thê dê xe co luu thông. Không thê tuðng tuqng nêu dê các xe dua dón khách du lich cao tuôi hoac phkl nù mang thai trên loai duðng nhu vây. Chúng tôi dê xuât viêc tô chúc mang luói duðng bê, có tính dên ba loai duðng. thê'
 84. Quy chê quán lý, bao tòn và phát trièn thôn Séo IO 2013 84 Tâp 2: kièn trúe cånh quan và tâng kÿ lé ho Mý Tý Tháng Các tuyên duròng chính Con duòng này là su tiêp nôi cúa con duòng dân dên Tå Van và là truc chính cúa lãnh thô, nhôn nhip nhât mac dù tình trang tôi t? cüa nó. Ðây là tuyên duòng van chuyên duy nhât cho phép xe du lich vào trong thôn và cung câp hê thông duðng bQ kêt nôi các phân khác nhau cúa thôn. Các khu vuc khác nhau cüa nhiêu du án câu trúc du lich sinh thái tât cå dêu duqc kêt nôi vói tuyên duðng này. Ðây cüng là lôi duy nhât xe trung chuyên dua dón có thê di qua. Ngoài ra, mot phân cúa truc duòng này di qua dâp. Viêc nâng câp phân này cüa con duðng së duqc thuc hiên cùng thði diêm vói các công viêc làm duðng chính và phåi tôn trQng các nguyên täc cúa OAP cho dâp. Công ty nhuqng quyên sir dung dâp sé cung câp kinh phí cho viêc tái nâng câp cúa phân này. 5,50 m Mät cåt tuyãn duùng chính Phuc hôi chúc näng cúa con duòng này là cân thiêt cho viêc luu thông cúa xe dua dón. Nó phåi là không quá Ión (không quá 5,50 m) dê không làm suy giåm phong cånh. Các phuong tiên di lai phåi châm và cân thân v-à chiêu rong cúa duðng së dám båo viêc an toàn cho nguði di bô. Mêt mucmg 1,20 mét phåi duqc thuc hiên phù hqp vói các kiên nghi cúa các phân truóc cüa chuong này cho các dòng chåy cúa nuóc. Các không gian giao nhau (dâu châm màu tím trên so dô) së duqc phát triên dê cho phép hai xe giao nhau. Ðon giån chí là dê mð rong duòng trên mot phân nhó dê cho phép giao nhau cua hai xe dua dón. Ðiêu dó së tránh duoc viêc phåi xây dung mot con duöng rong trên tât cå thôn, diêu này së có mot tác dQng dáng kê dên cånh quan. Nhùng doan phình to (lên dên 10,9 m) sé tao ra tuyên duðng 7,40 mét chiêu rong (1,20 cho muro•ng nuóc dên 6,20 m mat duðng).
 85. Quy quan bao ton phát trièn thòn Séo Tiráng IO 2013 Tàp 2: Diêu kiên trúc canh quan và tâng kÿ thuàt Ðiêu 1C thuât
 86. Quy quan bao tòn phát trièn thôn Séo Tháng IO 2: Dièu k'ièn trúc quan thuat che; lý, i à M)" Ts; 201-; Tuyên duùng thú câp Mät cät tuyãn dwðng thú cãp 4,20 m Su khác biêt chính giùa duòng chính và phu là kích thuóc cúa chúng. Ðuðng thú câp së cho phép nguði di bô và xe hai bánh. Phuong thúc van tåi khác së bi câm, trù' các xe khân câp vì kích thuóc cho phép. Các con duòng này së là 4,20 mét chiêu rêng bao gôm mot muong thoát nuóc ít nhât là 1,20 m (xem phân trên dòng chåy cúa nuóc). Tuyên duò'ng thú' 3 Con duðng thú 3 là con duðng hep chú yêu dê phuc vu khu vuc dông dân cu. Xe hai bánh së có thê di trên các tuyên duò•ng này, nhung không phåi xe ô tô. Chúng bây gið duqc che phù bäng bê tông kém chât luqng tích hQP kém trong các vùng nông thôn. Hon nüa, các yêu tô duqc dô bê tông lên làm cho quá trình di chuyên bäng xe máy có thê là nguy hiêm. Phåi dåm båo räng chúng 1,20 m duo Mät cåt con duùng thú nhùng vat liêu tôn trQng canh quan xung quanh. Ngoài ra, viêc thoát nuóc mät cüng nên duoc tính dên.
 87. quan bao tòn phát triên thôn Séo Tv Tháng 10 201 2: Dièu kièn trúe eanh quan V1' du 'v'è các con ãœðng Iåîp lè eanll ha tànsž 67 Hiên tai có mot liên kêt trên can phía tây bäc (xem ð phân sau), dây là loai duòng së duoc phát triên nhà cong dông và tai các bð phía Bäc. Phân di qua ruQng bâc thang së không làm gián doan các hoat dQng nông nghiêp và không làm suy thoái cånh quan. Hai búc ånh cho thây nhùng ví dv vê sur quy hoqch tuyên duòng này duqc thây trong các làng lân cân. Khu vvc quay xe Khu vuc quay xe duqc du trù gân Nhà cong dông chính (xem so dô), dê cho phép các xe dua dón có thê quay dâu. Không thê di vòng quanh hô bäng xe trung chuyên. Nó së phåi có bán kính quay 7,30 mét. Bê mat duùng Tôn trQng phong cånh tuyêt vði và môi tnrthlg tu nhiên là nhùng yêu tô tru tiên hàng dâu trong dv án quy hoach, phát triên và làm dep Séo Mý Tý. MQt lua chQn tôt cúa viêc phú dât së cho phép con duòng hQi nhâp cånh. Lóp bê mat này phåi duoc thích nghi vói các loai xe di qua các con duðng (tuyên duthlg chính phåi chiu xe dua dón tù nhiêu lân trong ngày). MQ)t vài ví du duqc dua ra cho các tuyên duðng chính, duòng thú câp và duòhg thú 3. Ðuðng thú câp và duðng thú 3 phåi phù lóp có thê chiu duqc dQ dôc, tuong úng là 22% và 18%. Chúng ta cüng phåi dåm
 88. (Ouy chè quan bao ton phát trièn thòn Séo Tv 88 Tàp 2: kién trúe canh quan tang k'ÿ båo räng các bê mat duòng phåi lâu bên và båo trì tuong dôi don giån. Nó phåi chiu duqc dóng bäng và tan bäng. Chi có các tuyên duòng bê cân phåi có lóp bê mät. Nhüng con duòng mòn và duòng dân dên các hê dân së giù nguyên tình trang tu nhiên cúa chúng. Diêu IG 110 thilût Q)uv ehé lý i à n.'lm Bê mat câp phôi dá Bê mat câp phôi dá duqc làm bäng cách dâm dá vào mat dât. Các tuyên duðng së thâm nuóc và có khía canh tu nhiên thú vi. Ðiêu này là phù hQP vói nhüng xe hang nang (nhu xe dua dón du lich Sinh thái) vói diêu kiên là các tuyên duòng duqc cúng cô, täng cuòng. Chúng cüng cân duqc båo duðng thuòng xuyên bði vì chúng có thê xâu di mot cách nhanh chóng, däc biêt là nêu h? thông thoát nuóc không duqc quån lý tôt. V/' du vè phú dãt và dá Bê tông vói sói Ðây là loai lóp bê mat bê mat duðng có mot dQ bên tôt (tù 20 dên 30 näm) mac dù các phuong tiên di qua khá nang. Nó dòi hòi båo trì ít nhung phuc hôi nó là khó khän. Cân thiêt dê lua chQn màu säc sáng tích hçyp vào cånh quan. Thât vay, su lua chon cúa xi mäng và W du vè màu såc cúa lðp phú bê tông vái sói Côt liêu cho phép tích hop hiêu quå vào môi truòng xung quanh tu nhiên. Ngoài ra, nó có khå näng chông mài mòn và strung giá.
 89. quan bao tòn phát triên thôn Séo Tv Tháng 10 201 2: Dièu kièn trúe eanh quan Không giông nhu bê tông thông thuòng st dung ð các thôn khác nhu Tå Van. Bê tông min dêu bi câm. Cuôi cùng, vân ðê lón nhât là viêc thuc hiên công viêc kÿ thuât. Phåi tránh tình frang duòng duqc tôn lên quá cao và dåm båo räng nó bäng vói mat dât hoàn toàn tu nhiên. Vi du ãwðng bê tông b/ cam Tå Van Tûp lè tàne k V thilåt
 90. Q)uy chè quan bao tôn phát trièn thòn Séo Tv Tháng näm 2013 90 Tàp 2: Dièu kien trúe canh quan ha lý, i'à MS' Kêt dính vói nhva duùng phü màu Vídu vè con ãvðng phù lÚp màu be IO Viêc thuc hiên cúa loai hình này dòi hói phái có lóp bê mät bê mät kï thuât tôt. Cân tránh các tuyên duòng duqc nâng lên cao hon so vói mät dât và dòng chåy thoát nuóc duqc quån lý dúng cách. Ngoài ra, nó có thê có mot sô nguy co dôi vói súc khóe vì thành phân nhura cúa nó. Tuy nhiên, nó cung câp mot su bám dính tôt và nhò' vào su Pha tron linh hoat có thê dê dàng tích hop vào các cånh quan. Nó là mot lóp bê mat cho xe hàng nang. Chúng có tuôi thQ cao (15-20 näm) nêu nó duoc duy trì thuòng xuyên (làm co, thoát nuóc dê tránh su phát triên cúa các vêt nút). Kêt dính liên kêt vó'i thvc vat cho ngwði khuyãt tât Loai lóp bê mat này là không phù hQP vói con duòng chính và thú câp. Sé rât phù hop vói tuyên duðng thú 3. Nó dät hon là phú nhua duðng thông thuòng, nhung phù hQP rât tôt trong cånh quan. Ðây là mot lóp bê mat thân thiên vói môi truòng và có thê tái chê. Nó duqc làm tù nguyên liêu thurc vat, vì vây nó ít gây ô nhiêm. Ðây là mot quá trình mói, và tuôi thQ cúa dât trên chi ð múc khoång 15 näm nêu duoc duy trì (làm có, thoát nuóc). Thuc hiên nó dãt ra nhùng khó khän kÿ thuât tuong tur nhu các diêm truóc dó.
 91. chè quan bao ton và phát thòn Séo Mý Tv Tháng 10 nám 2013 2: Diéu kièn trúc canh quan tang thuût 91 IG va tan" le? tht¼lt (Ouy trichl Phuc hôi chúc näng khu vuc hai bên duùng V/' du vê các khu vvc 2 bên duùng doc theo hô trong tình trqng xðu Chúng tôi thây räng các khu vuc 2 bên duòng trong tình trang rât xâu. HQ thuc vât cua các khu vurc này cho phép chông lai xói mòn dât hoäc do dôc. Sat lð dât trên duòng là hiên tuong thuòng xåy ra trong vùng lân cân cúa Sa Pa. Ðiêu này cüng së tao diêu kiên cho su hôi nhâp cua khu vuc suy thoái vào cånh quan. Hê thuc vat vói các loài ban dia có thê dánh dâu các giói han cúa duðng bQ. Ðô dôc lón, xói mòn duqc minh hQa bäng nhùng búc ånh truóc có thê duqc nguy trang bði thåm thuc vat dày däc và cao. Tuy nhiên, chúng ta có thê nhân thây su trð lai dân dân cúa thåm thuc vêt tu nhiên. Hiên tuqng tu nhiên này có thê duqc di kèm và hô tro. Công viêc làm dep và phuc hôi chúc näng có thê duoc thuc hiên song song vái viêc tôn tao các tuyên duðng. Mucng thoát nuóc và khu vuc 2 bên duùng phåi duoc nâng câp cùng mât lúc.
 92. Quv ché quan bao tòn và phát triên thÔn Séo Mý Thán[ž 10 nám 2013 92 Tàp 2: Dièu kien trúe canh quan ha lé và ký lý, "ly Ðuòng mòn và dtrò•ng dân Sc dò duùng bô bao gòm cåc con dtrðng môn Chúng tôi lap bån dô ð trên, nhùng con duðng mòn H'mông khác nhau và các tuyên duðng dân dên các ngôi nhà hiên có. Vi trí cúa nhüng con duòng này không cô dinh và có thê thay dôi theo thði gian. Chúng së không phåi là muc tiêu quy hoach cu thê nhur duròng chính, duòng thú câp và duèmg thú' 3. Chúng chi don giån là phåi tôn trQng các nguyên täc cúa hôi nhâp và tôn trQng cånh quan môi truòng tu nhiên.
 93. chè quan bao ton và phát thòn Séo Mý Tv Tháng 10 nám 2013 2: Diéu kièn trúc canh quan tang thuût 93 lè i à tàng kV thuåt
Anzeige