Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

สพม.17

8.126 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

สพม.17

  1. 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ---------------------------------------------------- ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555โดยได้ดาเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ที่สอบได้ ในตาแหน่งครูผู้ช่วย โดยแยกตามสาขาวิชาเอก และบรรจุตามจานวนตาแหน่งว่าง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ดังกล่าว จะถือยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 2. ผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันมารายงานตัว 3. คุรุสภาตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 4. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 5. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกาหนดเวลา 6. ผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ สอบแข่งขันได้ 7. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สอบได้รายนั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะดาเนินการเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป -2- / ทั้งนี้ ...
  2. 2. -2 - ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้แยกตามสาขาวิชาเอก ลาดับที่ 1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 พร้อมทั้งให้เตรียม เอกสารหลักฐานไปในวันรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง สาหรับ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้ไปรายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ว่าที่ร้อยตรี (อานนท์ สุขภาคกิจ) ผูอานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ้ ้ ่ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผูได้รับมอบหมายจาก ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ้ - 3- บัญชีรายละเอียด...
  3. 3. -3- บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ตาแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ขั้น 8,340 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4ปี) และขั้น 9,140 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี)ที่ กลุ่มวิชา/วิชาเอก ตาแหน่งว่างโรงเรียน อาเภอ จังหวัด1 ภาษาอังกฤษ แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว จันทบุรี2 ภาษาจีน เขาสมิงวิทยาคม”จินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” เขาสมิง ตราด3 ฟิสิกส์ บ่อวิทยาคาร ขลุง จันทบุรี4 สังคมศึกษา ทุ่งขนานวิทยา สอยดาว จันทบุรี5 พลศึกษา เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูด ตราด รวม 5 อัตรา - 4 – /รายละเอียด...
  4. 4. -4 – รายละเอียดและเอกสารหลักฐานที่ต้องนาไปในการรายงานตัว ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ในลาดับที่ 1 ของแต่ละสาขาวิชาเอกที่สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีโดยนาเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัวด้วย ดังนี้.- 1. ปริญญาบัตร,วุฒิบัตร,และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 2 ชุด 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้นพร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 4. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริงจานวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ดังนี้ 1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2) วัณโรคในระยะติดต่อ 3) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับ ครูผู้ช่วยไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 8. บัตรประจาตัวข้าราชการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ สาหรับข้าราชการซึ่งประสงค์ย้าย/โอน 9. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู้ที่ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในครั้งนี้เมื่อรายงานตัวเสร็จสิ้น จะดาเนินการจัดทาแฟ้มประวัติราชการ และจะส่งตัวไปรายงานตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนนั้น ๆ และต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลา (ภายในวันเดียวกัน) ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุในครั้งนี้จึงให้เตรียมสัมภาระเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555ส่วนการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - 5 - / ให้จัดเตรียม...
  5. 5. - 5- ให้จัดเอกสาร จานวน 1 ชุด ดังนี้ (เพื่อใช้ประกอบการจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โครงการจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล) ไปในวันรายงานตัว ประกอบด้วย1. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของ - ตนเอง, คู่สมรส (ถ้ามี); จานวน 1 ฉบับ - บุตร (ทุกราย) จานวน 1 ฉบับ- บิดา, มารดา (ของตนเอง) จานวน 1 ฉบับ2. สาเนาทะเบียนการสมรส ของ - ตนเอง จานวน 1 ฉบับ - บิดา, มารดา (ของตนเอง) จานวน 1 ฉบับ3. สาเนาใบสูติบัตร ของ - บุตร (ทุกราย) จานวน 1 ฉบับ4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบมรณบัตร (บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร) ใบสาคัญการหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ จานวน 1 ฉบับ5. ใบตรวจหมู่โลหิต จานวน 1 ฉบับ

×