پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی

پیشنهاد

‫پیشنهاد‬‫اتی‬‫و‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫جذابیت‬ ‫برای‬
‫خستگی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫معلم‬
‫کارهای‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫پی‬ ‫اش‬ ‫تجربه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫معلمی‬ ‫هر‬
‫خود‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫نباید‬ ‫را‬ ‫اعمال‬ ‫بعضی‬ ، ‫نماید‬ ‫توجه‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ضروری‬
‫نماید‬ ‫فرض‬ ‫شاگردان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫دقایقی‬ ‫برای‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬.‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬
‫و‬ ‫عالقه‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ، ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫تحرک‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معلمانی‬
‫کمتری‬ ‫اعصاب‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درگیری‬ ، ‫دارند‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ، ‫ورزند‬ ‫می‬ ‫عشق‬
‫به‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫شکسته‬ ‫و‬ ‫فرسوده‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫دیر‬ ، ‫باشند‬ ‫داشته‬
‫موفق‬ ‫و‬ ‫نشاط‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫فردی‬ ‫عنوان‬‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫دیگران‬ ‫نزد‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫در‬
‫حلب‬ ‫باعث‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ "‫معموال‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ، ‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ . ‫اند‬
‫برگفته‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫آنان‬ ‫نشاط‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ، ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توجه‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫ذکر‬ ، ‫است‬ ‫شخصی‬ ‫تجارب‬ ‫از‬.
‫درس‬ ‫طرح‬ " ‫یا‬ " ‫برنامه‬ " ‫نام‬ ‫شنیدن‬ ‫با‬"‫طرحی‬ " ‫یا‬"‫کالس‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬،
‫ریز‬ ، ‫ثانیه‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کاغذ‬ ‫صفحه‬ ‫چندین‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫اذهان‬
‫محصور‬ ، ‫مقرراتی‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلم‬ ، ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫فعالیتها‬
‫اما‬ )‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫صحبت‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫ها‬ ‫خیلی‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫(و‬ ، ‫کند‬ ‫می‬
‫الزا‬ ، ‫برنامه‬ ‫داشتن‬ ‫از‬ ‫مقصود‬‫درس‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ( ‫آن‬ ‫ثبت‬ ‫با‬ "‫ما‬
‫دوره‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ . ‫نیست‬ ‫یکسان‬ ، ) ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫کتب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫شگرفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫دبیرستان‬ ‫تا‬ ‫ابتدایی‬
‫است‬ ‫داشته‬:
1-‫جریان‬ ، ‫آنان‬ ‫پرتی‬ ‫حواس‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫عالیم‬ ‫مشاهده‬ ‫محض‬ ‫به‬
‫تدریس‬‫خود‬ ‫جای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫اجازه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫یا‬
( ‫باشند‬ ‫آزاد‬ ‫کوتاه‬ ‫دقایقی‬ ‫و‬ ‫بکشند‬ ‫نفسی‬ ، ‫داشته‬ ‫عضالنی‬ ‫کشش‬ ، ‫شده‬ ‫بلند‬
‫اول‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرانی‬ ‫مزه‬ ‫برخی‬ ‫تحمل‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ،
‫تدریس‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫خستگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ‫اگر‬ ، ) ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫عادت‬ ‫سپس‬
‫خواهیم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ثمر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫بیهوده‬ ‫کاری‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ، ‫دهیم‬ ‫ادامه‬ ‫پرسش‬ ‫یا‬
‫کرد‬.
2-‫و‬ ‫نکنیم‬ ‫برگزار‬ ‫کتبی‬ ‫امتحان‬ ‫یا‬ ‫کالسی‬ ‫پرسش‬ ، ‫قبلی‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬ ‫هیچگاه‬
‫نوع‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ، ‫قبل‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫پرسش‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫حالت‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ "‫صرفا‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬ "‫تلویحا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شفاهی‬
‫برای‬ ‫معلمان‬ ‫برخی‬ ، ‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اضطراب‬‫حالت‬"‫بودن‬ ‫باش‬ ‫آماده‬ ‫همیشه‬
‫پرسش‬ ‫یا‬ ‫امتحان‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ " ‫کالس‬‫از‬ ، ‫قبلی‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نظر‬‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫گیری‬ ‫مچ‬ ‫نوعی‬
‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ "‫معموال‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫که‬
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تکلیف‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شوند‬
‫تمایل‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫هم‬ ‫داوطلبانه‬
‫هم‬ ‫بیشتری‬‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫خیلی‬ ‫ها‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دادن‬ ‫جواب‬ ‫برای‬.
3-‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫مطلب‬ ‫خالصه‬ ، ‫جدید‬ ‫درس‬ ‫تدریس‬ ‫از‬ ‫قبل‬ "‫حتما‬
‫داد‬ ‫ربط‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گفته‬.
4-‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫گذاشت‬ ‫نباید‬ ، ‫بود‬ ‫موجود‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫اضافه‬ ‫وقت‬ ‫اگر‬
‫ب‬ ‫بلکه‬ ‫بروند‬ ‫باال‬ ‫هم‬ ‫کول‬ ‫سرو‬‫به‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫آموزش‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫نحوی‬ ‫ه‬
‫وضع‬ ‫یا‬ ، ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسایل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫صحبت‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫نطر‬ ‫اظهار‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ، ‫غیره‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬.
5-‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫طوری‬، ‫پایه‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫دوره‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫که‬
‫حدود‬3‫ت‬‫ا‬5‫اجتماعی‬ ‫نیکو‬ ‫رفتار‬ ‫یک‬ ‫دقیقه‬‫ح‬ ‫یا‬ ‫روایت‬ ‫یک‬ ‫و‬ ، ‫فردی‬‫د‬‫یث‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ذکر‬ ‫کالس‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬
‫ریاضی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫یاداشت‬‫امکان‬ ‫هم‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬
‫تدر‬ ‫روش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ، ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫نظر‬ ‫اظهار‬ ‫حالت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پذیر‬‫یس‬"
"‫حقوقی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫قضاوت‬‫هم‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
6-‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬(‫دانش‬ ‫توسط‬ )‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫درسی‬ ‫هر‬ ‫برای‬
‫موضوع‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫منظور‬ ، ‫اموزان‬‫منتقل‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫سریعتر‬ ‫را‬
‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ ، ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫قرار‬ ، ‫قبل‬ ‫جلسه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ، ‫کنید‬
‫شوند‬ ‫مشخص‬.
7-‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫معلم‬ ‫صالحدید‬ ‫به‬
‫این‬ ( ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫مطالبی‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫انتخاب‬
‫کنفرانس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بین‬ ‫کار‬‫بتواند‬ ‫معلم‬ ‫اگر‬ . )‫است‬ ‫مشهور‬
‫ه‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫تشریح‬ "‫کامال‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اهداف‬‫شاگردان‬ ، ‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ای‬
، ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫کالس‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ، ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫عالقمند‬ ‫بدان‬ ‫هم‬
‫مانند‬ ‫موانعی‬‫به‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫همکالسی‬ ‫روبروی‬ ‫در‬ ‫صحبت‬ ‫،اضراب‬ ‫دیگران‬ ‫تمسخر‬
‫تدریج‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬.
8-‫لفظ‬ ‫تشویق‬ ‫یعنی‬ ‫ها‬ ‫تشویق‬ ‫کاراترین‬ ‫و‬ ‫ارزانترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬ ( ‫ی‬
: ‫مانند‬ ‫کلماتی‬ . ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫هرگز‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬ ) ‫کالمی‬ ‫عادت‬ ‫طبق‬ ‫نه‬ ‫دلیل‬
! ‫آفرین‬! ‫احسنت‬‫تشکر‬ !...‫ا‬ ‫باریک‬ ! ‫خوبه‬!‫غیره‬ ‫و‬ ! ‫خوشحالم‬ ! ‫جابود‬ ‫به‬
‫دارد‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫اثری‬.
9-‫از‬ ‫استفاده‬‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫موفقیتهای‬ ‫برای‬ ‫کالس‬ ‫کل‬ ‫توسط‬ " ‫زدن‬ ‫کف‬ " ‫تشویق‬
‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫یا‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کل‬ ‫آمادگی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫یا‬ ، ‫آنان‬
‫و‬ ‫مناسب‬ ‫نظرهای‬ ‫اظهار‬ ، ‫مطلوب‬ ‫نمرات‬ ‫کسب‬ ، ‫درس‬ ‫اتمام‬ ، ‫درس‬ ‫به‬ ‫گویی‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫حال‬ ، ‫غیره‬.
11-‫نباید‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫دو‬‫در‬ ‫آسایی‬ ‫معجزه‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ، ‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫مواقع‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫صلوات‬ ‫ذکر‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫آرامش‬
‫این‬ ‫و‬ . ‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬ ‫ترجمه‬ ‫با‬ ‫مجید‬ ‫قرآن‬ ‫از‬ ‫آیاتی‬ ‫تالوت‬
‫پرورشی‬ ‫و‬ ‫دینی‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫نباید‬ ‫اینکه‬ ‫ندارد‬ ‫خاص‬ ‫دروس‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫کار‬
‫قرآ‬ ‫یا‬‫در‬ ‫قرآن‬ ‫تالوت‬ ‫با‬ ‫کالس‬ ‫شروع‬ ‫یکبار‬ ‫جلسه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫حداقل‬ . ‫بسپاریم‬ ‫ن‬
‫است‬ ‫موثر‬ ‫شاگردان‬ ‫آرامش‬...
11-‫از‬ ‫دقایقی‬ ‫اختصاص‬ ‫،و‬ ‫یکبار‬ ‫هفته‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ، ‫حتی‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫روزنامه‬ ‫بردن‬
‫است‬ ‫مفید‬ ،‫باشد‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬ ‫خالصه‬ ‫ذکر‬.
12--‫آ‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫الزامی‬ ‫تخته‬ ‫پای‬ ‫پرسش‬ ‫برای‬‫دانش‬ ‫روبروی‬ ‫و‬ ‫سرپا‬ ‫موز‬
‫صندلی‬ ‫یک‬ ، ‫دارند‬ ‫اضطراب‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ، ‫بیاستد‬ ‫آموزان‬
‫و‬ ‫نشسته‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫هستند‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫گذاشت‬ ‫معلم‬ ‫میز‬ ‫روبروی‬
‫کلیه‬ ، ‫روش‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ( ‫گویند‬ ‫پاسخ‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫مصاحبه‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫حالت‬ ‫با‬
‫مضطر‬ ‫شاگردان‬ "‫خصوصا‬ ، ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫مطلوبی‬ ‫نمرات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تمایل‬ ، ‫ب‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬)
13-‫یکبار‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نظر‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫مورد‬‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطالبی‬ ، ‫بسنجید‬ ‫آن‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫شیوه‬
‫خواهن‬‫د‬‫دانش‬ ‫انتقادات‬ ‫خوانده‬ ‫یا‬ ‫کرد!(شنیدن‬ ‫خواهید‬ ‫تعجب‬ "‫قطعا‬ ‫که‬ ‫گفت‬
‫آموزان‬‫خود‬ ‫روش‬ ‫نقایص‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ )! ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫خاصی‬ ‫جرات‬
‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫آنان‬ ‫رضایت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫بیاندیشید‬ ‫اقداماتی‬.
14-‫جمعی‬ ‫دسته‬ ‫عکس‬ ‫تعدادی‬ ‫خود‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬
‫بود‬ ‫دیجیتالی‬ ‫یااگر‬ ‫عکس‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫اسامی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫بیاندازید‬
‫ب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫خیلی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ، ‫نویسد‬
‫کالس‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫معلم‬ ‫با‬ ‫خاصی‬ ‫صمیمیت‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫است‬
‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫تغییراتی‬ ، ‫اعمال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫ساز‬ ‫سر‬ ‫درد‬.‫امروزه‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫دوربین‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫کار‬.
15-‫در‬ ‫حتی‬‫و‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫بیرون‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫دبیرستان‬
‫نمایید‬ ‫توجه‬ ، ‫دارند‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫یا‬ ‫ابخوری‬‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫راهنمایی‬ ‫در‬ ‫و‬
‫کالس‬ ‫در‬ ‫اجبار‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ، ‫نشوید‬ ‫مانع‬ ‫وجه‬
‫ت‬ : ‫مثل‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫ای‬ ‫ناخواسته‬ ‫مشکالت‬ ‫شاهد‬ "‫گاها‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نشسته‬، ‫هوع‬
‫عدم‬ ، ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫معلمان‬ ‫برخی‬ ، ‫آنان‬ ‫شرمندگی‬ ‫احساس‬ ‫یا‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫بیهوش‬
‫دانند‬ ‫می‬ ‫کالس‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫مطلوب‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اجازه‬
‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫دفتر‬ ‫با‬ ‫الزم‬ ‫هماهنگی‬ ‫معلمان‬ ‫شورای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫برای‬ !
‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫عدم‬ ‫برای‬ ‫کنترل‬ ‫مانند‬...
16-‫مانند‬ ‫ساده‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫جوایز‬ ‫اولیا‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫دفتر‬ ‫هماهنگی‬ ‫با‬
‫دانش‬ ‫به‬ ‫یکبار‬ ‫مدت‬ ‫هر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بهانه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫خودکار‬
‫اند‬ ‫داشته‬ ‫پیشرفتهایی‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اهدا‬ ‫آموزان‬
‫جایزه‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫نشده‬ ‫مشاهده‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬‫را‬
‫کنند‬ ‫رد‬‫این‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫مدرسه‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫اولیا‬ ‫انجمن‬ ‫که‬ ‫نبوده‬ ‫هم‬ ‫سالی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬
‫کوچک‬ ‫جوایز‬‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫حتی‬ . ‫نمایند‬ ‫خوداری‬
‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ، ‫هستند‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫مالی‬ ‫توانایی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫و‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫خوشحال‬ ‫بسیار‬ ‫معلم‬.
17-‫تراکت‬ ‫تهیه‬‫موضوعات‬ ‫یا‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫کالس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ( ‫کالس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دیگر‬)‫جلب‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫توجه‬
‫ای‬ ‫مدرسه‬ ‫هر‬ ‫امروزه‬ ‫ولی‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫مازیک‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫قبال‬ ( ‫کند‬ ‫می‬
‫بلکه‬ ‫دانست‬ ‫پرورشی‬ ‫مربی‬ ‫وظیفه‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫...)نباید‬ ‫دارد‬ ‫چاپگر‬
‫برا‬‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫درسی‬ ‫هر‬ ‫ی‬.
18-‫مصاحبه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬2‫یا‬4‫موضوعات‬ ‫یا‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نفری‬
‫که‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫آنان‬ ‫برای‬ ‫معلم‬ ‫هدایت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توسط‬ ‫اجتماعی‬
‫تخته‬ ‫پای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میز‬ ‫دو‬ ‫توان‬ ‫می‬‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫هم‬ ‫روبروی‬4‫نفر‬‫به‬ ‫دو‬‫برای‬ ‫دو‬
‫مدت‬5‫تا‬11‫دقیقه‬‫موضوع‬ ‫قبل‬ ‫جلسه‬ ‫باید‬ ‫البته‬ . ‫بپردازند‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫با‬
‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫معلم‬ ‫کامل‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬ ‫افراد‬ ‫و‬
‫گیرد‬.
19-‫دانش‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫میتواند‬ ‫الزم‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫معلمی‬ ‫هر‬
‫میتوان‬ ، ‫حسادت‬ ‫از‬ ‫کوتاه‬ ‫خاطره‬ ‫یک‬ ‫ذکر‬ ‫وقت‬ ‫گاهی‬ ‫دهد‬ ‫آموزش‬ ‫آموزان‬‫در‬ ‫د‬
‫درگیری‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کالسی‬ ‫های‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫بسیار‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نگرش‬ ‫تغییر‬
‫نصایح‬ ‫و‬ ‫پند‬ ‫قبل‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫معلمان‬ ، ‫داد‬ ‫کاهش‬ ‫چشمگیری‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دفتر‬ ‫با‬
‫عموما‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫نمی‬ ‫دریغ‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬"‫شما‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫مطلوبی‬ ‫نتایج‬
‫کالس‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫اعمال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خاطره‬ "‫حتما‬ ‫هم‬‫دارید‬.
21-‫جلسه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫دروس‬ ‫زمانبندی‬ ‫رعایت‬3‫شود‬ ‫داده‬ ‫درس‬
‫یا‬ ‫و‬3، ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫تدریس‬ ‫بدون‬ ‫تخته‬ ‫پای‬ ‫پرسش‬ ‫فقط‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫جلسه‬
‫افزایش‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫خستگی‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫اشکال‬‫بی‬
‫باشید‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫اعصاب‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫نظمی‬.
21-‫چ‬ ‫هر‬‫خود‬ ‫بد‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫خاطرات‬ ‫بدهیم‬ ‫اجازه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫ند‬
‫کالس‬ ‫از‬ ‫را‬‫عالوه‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ، ‫کنند‬ ‫تعریف‬ ‫کالس‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫کالس‬ ‫یا‬ ‫شما‬
‫کالس‬ ‫جذابیت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫شماست‬ ‫روش‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫بازخورد‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬‫و‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اضطراب‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نگرانی‬ ‫رفع‬.
22-‫مهمترین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ، ‫بود‬ ‫موجود‬ ‫ای‬ ‫اضافه‬ ‫وقت‬ ‫اگر‬
‫آنها‬ ‫دید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫شهر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫هفته‬ ‫اتفاقات‬
‫نمایید‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫بیانشان‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫مسایل‬ ‫به‬.
23-‫دارد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توجه‬ ‫حلب‬ ‫بر‬ ‫خوبی‬ ‫اثر‬ ، ‫درس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کتابهای‬ ‫بردن‬
‫ا‬ ‫این‬ ‫و‬‫و‬ ‫دلسوز‬ ‫معلمی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫نکرده‬ ‫فراموش‬ ‫هرگز‬ ‫را‬ ‫عمال‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬.
24-‫تمام‬ ‫جواب‬ ‫و‬ ‫سئوال‬ ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ "‫"تدریس‬ ، ‫معلمان‬ ‫برخی‬ ‫متاسفانه‬
‫باعث‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ! ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ، ‫خودشان‬ ‫توسط‬ ‫متن‬
‫دانش‬ ‫کاوشگری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫انهدام‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫خسته‬ ‫را‬ ‫معلم‬ ‫بلکه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آموز‬
‫گرفت‬ ‫نخواهد‬ ‫یاد‬ ‫ای‬ ‫تازه‬ ‫چیز‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬‫در‬ ‫والدین‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ !
، ‫خود‬ ‫خیال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫معلم‬ ‫کار‬ ‫این‬
‫الزم‬ ‫سوال‬ ‫نمونه‬ ‫نوشتن‬ ‫اگر‬ ! ‫کند‬ ‫آماده‬ ‫سال‬ ‫آخر‬ ‫امتحان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فرزندشان‬
‫این‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫است‬‫تدریس‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آنهم‬ ، ‫کنیم‬ ‫محول‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬
‫برخی‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫متاسفانه‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫و‬ ،‫محدود‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫و‬
‫حتی‬ ‫؛‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تمجید‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫معلمان‬ ‫بعضی‬ ‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫والدین‬
‫نداده‬ ‫توضیح‬ ‫هم‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫والبته‬ ( ‫گذارد‬ ‫نمی‬ ‫جا‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫یک‬!)
25-‫حیاط‬ ‫و‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫مختصر‬ ‫بسیار‬ ‫صحبتهای‬‫درب‬ ‫حای‬ ‫یا‬
‫احساس‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫آرام‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ، ‫مدرسه‬
‫بیشتری‬ ‫صمیمیت‬‫و‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫صحبتها‬ ‫کرد.این‬ ‫خواهند‬ ‫معلم‬ ‫با‬
‫خوانده‬ ‫خب‬ ‫رو‬ ‫درست‬ ‫دیشب‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫"معلوم‬ : ‫مانند‬ ‫باشد‬ ‫خصوصی‬ ‫غیر‬"! ‫بودی‬
‫یا‬" ‫بود‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫امروز‬ ‫کنفرانس‬ ‫برای‬ ‫تو‬ ‫آمادگی‬ "‫یا‬"‫می‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫ایا‬
‫توانی‬3‫دوره‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ... "‫؟‬ ‫بنویسی‬ ‫فالن‬ ‫درس‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫خط‬
‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫اخالل‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫مهم‬‫در‬
‫چشمگ‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫ابتدایی‬ ‫دوره‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آنان‬ ‫اضطراب‬ ‫یر‬.
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رو‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫این‬ "‫که‬ ‫شده‬ ‫شنیده‬ ‫متاسفانه‬
26-‫پاگیر‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫مقررات‬ ‫نکردن‬ ‫وضع‬‫خستگی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫عث‬ ‫با‬ ‫کالسی‬ ‫خشک‬ ‫و‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫معلم‬‫کالس‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫اینکه‬ ‫مهمتر‬
‫ناپذیر‬ ‫گریز‬ ‫جوش‬ ‫و‬ ‫جنب‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حساسیت‬ ‫معلمان‬ ‫بعضی‬ . ‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫دلزده‬
‫گرانبهای‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫تنبیه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شاگردان‬
‫به‬ (. ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ، ‫خود‬ ‫مقررات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تنبیه‬ ‫و‬ ‫درگیری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالس‬
‫به‬ ‫کسی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫کند‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫برگردد‬ ‫نباید‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬
‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫کالس‬ ‫پنجره‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫نگاه‬ ‫یا‬ ...!)
27-‫پخش‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫هر‬
‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫جالب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ، ‫درس‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫تراکهایی‬
‫است‬ ‫موثر‬ ‫خیلی‬ ‫یادگیری‬.
28-‫م‬‫تاس‬‫جدیت‬ ‫فانه‬‫باعث‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫بودن‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫افراطی‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مدرسه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ، ‫وی‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫عالقه‬ ‫عدم‬
‫دانست‬ ‫خواهند‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫معلم‬ "‫تحمل‬ "‫باعث‬ ‫افراطی‬ ‫سختگیری‬ ‫و‬ ‫جدیت‬ ‫این‬ ‫حتی‬ ،
‫جدا‬ ‫رشته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برخی‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫و‬ ‫داشته‬ ‫واهمه‬ "
، ‫شود‬ ‫عوض‬ ‫آنها‬ ‫زندگی‬ ‫مسیر‬‫لب‬ ‫بر‬ ‫تبسم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اخالق‬ ‫خوش‬ ‫که‬ ‫معلمانی‬
‫؛‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ، ‫ترند‬ ‫موفق‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬
‫مدیریت‬ ، ‫قاطعیت‬ ‫(نباید‬ . ‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫حدی‬ ‫در‬
‫سختگیری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫مطلوب‬ ‫اداره‬ ‫وتوانایی‬‫گرفت‬ ‫اشتباه‬ ، ‫معلم‬ ‫افراطی‬).
29-‫معلم‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫شاگردان‬ ‫کردن‬ ‫عالقمند‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫همچنین‬ ‫و‬
‫است‬ ‫کالسی‬ ‫علمی‬ ‫گردش‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بردن‬ ، ‫طرفین‬ ‫احتمالی‬ ‫کدورتهای‬ ‫رفع‬
، ‫آموزی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫جشنواره‬ ، ‫دستی‬ ‫صنایع‬ ، ‫کتاب‬ ‫نمایشگاههای‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫حتی‬
‫شهد‬ ‫مزار‬ ‫در‬ ‫حضور‬‫متوسطه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫با‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫هواشناسی‬ ،
‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫فواید‬ ، ‫متبوع‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫دفتر‬ ‫هماهنگی‬...

Recomendados

Suggestions for the Sake of Pakistan von
Suggestions for the Sake of PakistanSuggestions for the Sake of Pakistan
Suggestions for the Sake of Pakistanstudybusiness
131 views4 Folien
Suggestion for the Sake of Pakistan von
Suggestion for the Sake of PakistanSuggestion for the Sake of Pakistan
Suggestion for the Sake of Pakistanstudybusiness
183 views6 Folien
Fundraising for Boards von
Fundraising for BoardsFundraising for Boards
Fundraising for BoardsCharitably Speaking
461 views33 Folien
Tutorial membuat inputan von
Tutorial membuat inputanTutorial membuat inputan
Tutorial membuat inputanIndra Abdam Muwakhid
560 views16 Folien
Marketing assists von
Marketing assistsMarketing assists
Marketing assistsScreen Pages
411 views15 Folien
Kajian Pembangunan von
Kajian PembangunanKajian Pembangunan
Kajian PembangunanDadang Solihin
1.5K views101 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa... von
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Dadang Solihin
2.2K views41 Folien
Memasukkan unsur resiko ke dalam analisa capital budgeting pendekatan certai... von
Memasukkan unsur resiko ke dalam analisa capital budgeting pendekatan certai...Memasukkan unsur resiko ke dalam analisa capital budgeting pendekatan certai...
Memasukkan unsur resiko ke dalam analisa capital budgeting pendekatan certai...Futurum2
4K views32 Folien
Entrepreneurship von
EntrepreneurshipEntrepreneurship
EntrepreneurshipDwi Mardianti
3.2K views20 Folien
1.2. Cell ultrastructure von
1.2. Cell ultrastructure1.2. Cell ultrastructure
1.2. Cell ultrastructureMiltiadis Kitsos
3.5K views34 Folien
Linda von
LindaLinda
LindaIndra Abdam Muwakhid
556 views10 Folien
Pertemuan 10 von
Pertemuan 10Pertemuan 10
Pertemuan 10Indra Abdam Muwakhid
533 views21 Folien

Destacado(9)

Similar a پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی

کارگاه آزمون سازی von
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
2.3K views40 Folien
گربه را دم حجله نکشید von
گربه را دم حجله نکشیدگربه را دم حجله نکشید
گربه را دم حجله نکشیدSelf-employed
698 views9 Folien
Student managing von
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
264 views4 Folien
"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریم von
"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریم"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریم
"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریمSchool
425 views23 Folien
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx von
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptxنقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptxssuser4a2f31
4 views6 Folien
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien

Similar a پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی(20)

کارگاه آزمون سازی von mjanatifar
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازی
mjanatifar2.3K views
گربه را دم حجله نکشید von Self-employed
گربه را دم حجله نکشیدگربه را دم حجله نکشید
گربه را دم حجله نکشید
Self-employed698 views
Student managing von neginrmn
Student managingStudent managing
Student managing
neginrmn264 views
"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریم von School
"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریم"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریم
"اسلاید خلاصه کتاب "بیاموزیم چگونه گوش بدهیم تا یاد بگیریم
School425 views
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx von ssuser4a2f31
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptxنقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx
ssuser4a2f314 views
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
جاسوسی برای تدریس von Self-employed
جاسوسی برای تدریسجاسوسی برای تدریس
جاسوسی برای تدریس
Self-employed528 views
دامن کلوش von simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 views
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation von Soraya Ghoddousi
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
Soraya Ghoddousi86 views
4raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-2 von MBarzegar
4raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-24raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-2
4raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-2
MBarzegar428 views
رپورتاژ سه تار - Copy.docx von ali eghbal
رپورتاژ سه تار - Copy.docxرپورتاژ سه تار - Copy.docx
رپورتاژ سه تار - Copy.docx
ali eghbal4 views
چگونه دانشمند شویم von Majid h
چگونه دانشمند شویمچگونه دانشمند شویم
چگونه دانشمند شویم
Majid h1.2K views
21اصل برای یک معلم خوب von reza kaboli
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب
reza kaboli129 views
مفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptx von fatemehfarahani4
مفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptxمفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptx
مفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptx
fatemehfarahani420 views
تربيت معنوي و اخلاقي شاه von Homa Raeisdana
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
Homa Raeisdana164 views

پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی

 • 1. ‫پیشنهاد‬‫اتی‬‫و‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫جذابیت‬ ‫برای‬ ‫خستگی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫کارهای‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫پی‬ ‫اش‬ ‫تجربه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫معلمی‬ ‫هر‬ ‫خود‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫نباید‬ ‫را‬ ‫اعمال‬ ‫بعضی‬ ، ‫نماید‬ ‫توجه‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ضروری‬ ‫نماید‬ ‫فرض‬ ‫شاگردان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫دقایقی‬ ‫برای‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬.‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ، ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫تحرک‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معلمانی‬ ‫کمتری‬ ‫اعصاب‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درگیری‬ ، ‫دارند‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ، ‫ورزند‬ ‫می‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫شکسته‬ ‫و‬ ‫فرسوده‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫دیر‬ ، ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫و‬ ‫نشاط‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫فردی‬ ‫عنوان‬‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫دیگران‬ ‫نزد‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫حلب‬ ‫باعث‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ "‫معموال‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ، ‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ . ‫اند‬ ‫برگفته‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫آنان‬ ‫نشاط‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ، ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توجه‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ذکر‬ ، ‫است‬ ‫شخصی‬ ‫تجارب‬ ‫از‬. ‫درس‬ ‫طرح‬ " ‫یا‬ " ‫برنامه‬ " ‫نام‬ ‫شنیدن‬ ‫با‬"‫طرحی‬ " ‫یا‬"‫کالس‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬، ‫ریز‬ ، ‫ثانیه‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کاغذ‬ ‫صفحه‬ ‫چندین‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫اذهان‬ ‫محصور‬ ، ‫مقرراتی‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلم‬ ، ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫فعالیتها‬ ‫اما‬ )‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫صحبت‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫ها‬ ‫خیلی‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫(و‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫الزا‬ ، ‫برنامه‬ ‫داشتن‬ ‫از‬ ‫مقصود‬‫درس‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ( ‫آن‬ ‫ثبت‬ ‫با‬ "‫ما‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ . ‫نیست‬ ‫یکسان‬ ، ) ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫کتب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫شگرفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫دبیرستان‬ ‫تا‬ ‫ابتدایی‬ ‫است‬ ‫داشته‬: 1-‫جریان‬ ، ‫آنان‬ ‫پرتی‬ ‫حواس‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫عالیم‬ ‫مشاهده‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫تدریس‬‫خود‬ ‫جای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫اجازه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫یا‬ ( ‫باشند‬ ‫آزاد‬ ‫کوتاه‬ ‫دقایقی‬ ‫و‬ ‫بکشند‬ ‫نفسی‬ ، ‫داشته‬ ‫عضالنی‬ ‫کشش‬ ، ‫شده‬ ‫بلند‬ ‫اول‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرانی‬ ‫مزه‬ ‫برخی‬ ‫تحمل‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ، ‫تدریس‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫خستگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ‫اگر‬ ، ) ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫عادت‬ ‫سپس‬ ‫خواهیم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ثمر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫بیهوده‬ ‫کاری‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ، ‫دهیم‬ ‫ادامه‬ ‫پرسش‬ ‫یا‬ ‫کرد‬. 2-‫و‬ ‫نکنیم‬ ‫برگزار‬ ‫کتبی‬ ‫امتحان‬ ‫یا‬ ‫کالسی‬ ‫پرسش‬ ، ‫قبلی‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬ ‫هیچگاه‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ، ‫قبل‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫پرسش‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫حالت‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ "‫صرفا‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬ "‫تلویحا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شفاهی‬ ‫برای‬ ‫معلمان‬ ‫برخی‬ ، ‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اضطراب‬‫حالت‬"‫بودن‬ ‫باش‬ ‫آماده‬ ‫همیشه‬ ‫پرسش‬ ‫یا‬ ‫امتحان‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ " ‫کالس‬‫از‬ ، ‫قبلی‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬
 • 2. ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نظر‬‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫گیری‬ ‫مچ‬ ‫نوعی‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ "‫معموال‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تکلیف‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تمایل‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫هم‬ ‫داوطلبانه‬ ‫هم‬ ‫بیشتری‬‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫خیلی‬ ‫ها‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دادن‬ ‫جواب‬ ‫برای‬. 3-‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫مطلب‬ ‫خالصه‬ ، ‫جدید‬ ‫درس‬ ‫تدریس‬ ‫از‬ ‫قبل‬ "‫حتما‬ ‫داد‬ ‫ربط‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گفته‬. 4-‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫گذاشت‬ ‫نباید‬ ، ‫بود‬ ‫موجود‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫اضافه‬ ‫وقت‬ ‫اگر‬ ‫ب‬ ‫بلکه‬ ‫بروند‬ ‫باال‬ ‫هم‬ ‫کول‬ ‫سرو‬‫به‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫آموزش‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫نحوی‬ ‫ه‬ ‫وضع‬ ‫یا‬ ، ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسایل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫صحبت‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫نطر‬ ‫اظهار‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ، ‫غیره‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬. 5-‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫طوری‬، ‫پایه‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫دوره‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫حدود‬3‫ت‬‫ا‬5‫اجتماعی‬ ‫نیکو‬ ‫رفتار‬ ‫یک‬ ‫دقیقه‬‫ح‬ ‫یا‬ ‫روایت‬ ‫یک‬ ‫و‬ ، ‫فردی‬‫د‬‫یث‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ذکر‬ ‫کالس‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ریاضی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫یاداشت‬‫امکان‬ ‫هم‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫تدر‬ ‫روش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ، ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫نظر‬ ‫اظهار‬ ‫حالت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پذیر‬‫یس‬" "‫حقوقی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫قضاوت‬‫هم‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. 6-‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬(‫دانش‬ ‫توسط‬ )‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫درسی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫منظور‬ ، ‫اموزان‬‫منتقل‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫سریعتر‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ ، ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫قرار‬ ، ‫قبل‬ ‫جلسه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ، ‫کنید‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬. 7-‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫معلم‬ ‫صالحدید‬ ‫به‬ ‫این‬ ( ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫مطالبی‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫کنفرانس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بین‬ ‫کار‬‫بتواند‬ ‫معلم‬ ‫اگر‬ . )‫است‬ ‫مشهور‬ ‫ه‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫تشریح‬ "‫کامال‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اهداف‬‫شاگردان‬ ، ‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ای‬ ، ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫کالس‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ، ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫عالقمند‬ ‫بدان‬ ‫هم‬ ‫مانند‬ ‫موانعی‬‫به‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫همکالسی‬ ‫روبروی‬ ‫در‬ ‫صحبت‬ ‫،اضراب‬ ‫دیگران‬ ‫تمسخر‬ ‫تدریج‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬. 8-‫لفظ‬ ‫تشویق‬ ‫یعنی‬ ‫ها‬ ‫تشویق‬ ‫کاراترین‬ ‫و‬ ‫ارزانترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬ ( ‫ی‬ : ‫مانند‬ ‫کلماتی‬ . ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫هرگز‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬ ) ‫کالمی‬ ‫عادت‬ ‫طبق‬ ‫نه‬ ‫دلیل‬ ! ‫آفرین‬! ‫احسنت‬‫تشکر‬ !...‫ا‬ ‫باریک‬ ! ‫خوبه‬!‫غیره‬ ‫و‬ ! ‫خوشحالم‬ ! ‫جابود‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫اثری‬. 9-‫از‬ ‫استفاده‬‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫موفقیتهای‬ ‫برای‬ ‫کالس‬ ‫کل‬ ‫توسط‬ " ‫زدن‬ ‫کف‬ " ‫تشویق‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫یا‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کل‬ ‫آمادگی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫یا‬ ، ‫آنان‬
 • 3. ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫نظرهای‬ ‫اظهار‬ ، ‫مطلوب‬ ‫نمرات‬ ‫کسب‬ ، ‫درس‬ ‫اتمام‬ ، ‫درس‬ ‫به‬ ‫گویی‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫حال‬ ، ‫غیره‬. 11-‫نباید‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫دو‬‫در‬ ‫آسایی‬ ‫معجزه‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ، ‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مواقع‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫صلوات‬ ‫ذکر‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫این‬ ‫و‬ . ‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬ ‫ترجمه‬ ‫با‬ ‫مجید‬ ‫قرآن‬ ‫از‬ ‫آیاتی‬ ‫تالوت‬ ‫پرورشی‬ ‫و‬ ‫دینی‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫نباید‬ ‫اینکه‬ ‫ندارد‬ ‫خاص‬ ‫دروس‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫کار‬ ‫قرآ‬ ‫یا‬‫در‬ ‫قرآن‬ ‫تالوت‬ ‫با‬ ‫کالس‬ ‫شروع‬ ‫یکبار‬ ‫جلسه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫حداقل‬ . ‫بسپاریم‬ ‫ن‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫شاگردان‬ ‫آرامش‬... 11-‫از‬ ‫دقایقی‬ ‫اختصاص‬ ‫،و‬ ‫یکبار‬ ‫هفته‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ، ‫حتی‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫روزنامه‬ ‫بردن‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ،‫باشد‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬ ‫خالصه‬ ‫ذکر‬. 12--‫آ‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫الزامی‬ ‫تخته‬ ‫پای‬ ‫پرسش‬ ‫برای‬‫دانش‬ ‫روبروی‬ ‫و‬ ‫سرپا‬ ‫موز‬ ‫صندلی‬ ‫یک‬ ، ‫دارند‬ ‫اضطراب‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ، ‫بیاستد‬ ‫آموزان‬ ‫و‬ ‫نشسته‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫هستند‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫گذاشت‬ ‫معلم‬ ‫میز‬ ‫روبروی‬ ‫کلیه‬ ، ‫روش‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ( ‫گویند‬ ‫پاسخ‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫مصاحبه‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫مضطر‬ ‫شاگردان‬ "‫خصوصا‬ ، ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫مطلوبی‬ ‫نمرات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تمایل‬ ، ‫ب‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬) 13-‫یکبار‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نظر‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مورد‬‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطالبی‬ ، ‫بسنجید‬ ‫آن‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫شیوه‬ ‫خواهن‬‫د‬‫دانش‬ ‫انتقادات‬ ‫خوانده‬ ‫یا‬ ‫کرد!(شنیدن‬ ‫خواهید‬ ‫تعجب‬ "‫قطعا‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫آموزان‬‫خود‬ ‫روش‬ ‫نقایص‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ )! ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫خاصی‬ ‫جرات‬ ‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫آنان‬ ‫رضایت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫بیاندیشید‬ ‫اقداماتی‬. 14-‫جمعی‬ ‫دسته‬ ‫عکس‬ ‫تعدادی‬ ‫خود‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫بود‬ ‫دیجیتالی‬ ‫یااگر‬ ‫عکس‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫اسامی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫بیاندازید‬ ‫ب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫خیلی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ، ‫نویسد‬ ‫کالس‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫معلم‬ ‫با‬ ‫خاصی‬ ‫صمیمیت‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫تغییراتی‬ ، ‫اعمال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫ساز‬ ‫سر‬ ‫درد‬.‫امروزه‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫دوربین‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫کار‬. 15-‫در‬ ‫حتی‬‫و‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫بیرون‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫دبیرستان‬ ‫نمایید‬ ‫توجه‬ ، ‫دارند‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫یا‬ ‫ابخوری‬‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫راهنمایی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫اجبار‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ، ‫نشوید‬ ‫مانع‬ ‫وجه‬ ‫ت‬ : ‫مثل‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫ای‬ ‫ناخواسته‬ ‫مشکالت‬ ‫شاهد‬ "‫گاها‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نشسته‬، ‫هوع‬ ‫عدم‬ ، ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫معلمان‬ ‫برخی‬ ، ‫آنان‬ ‫شرمندگی‬ ‫احساس‬ ‫یا‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫بیهوش‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫کالس‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫مطلوب‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اجازه‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫دفتر‬ ‫با‬ ‫الزم‬ ‫هماهنگی‬ ‫معلمان‬ ‫شورای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ! ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫عدم‬ ‫برای‬ ‫کنترل‬ ‫مانند‬...
 • 4. 16-‫مانند‬ ‫ساده‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫جوایز‬ ‫اولیا‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫دفتر‬ ‫هماهنگی‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫یکبار‬ ‫مدت‬ ‫هر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بهانه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫پیشرفتهایی‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اهدا‬ ‫آموزان‬ ‫جایزه‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫نشده‬ ‫مشاهده‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬‫را‬ ‫کنند‬ ‫رد‬‫این‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫مدرسه‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫اولیا‬ ‫انجمن‬ ‫که‬ ‫نبوده‬ ‫هم‬ ‫سالی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫جوایز‬‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫حتی‬ . ‫نمایند‬ ‫خوداری‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ، ‫هستند‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫مالی‬ ‫توانایی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫خوشحال‬ ‫بسیار‬ ‫معلم‬. 17-‫تراکت‬ ‫تهیه‬‫موضوعات‬ ‫یا‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫کالس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ( ‫کالس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دیگر‬)‫جلب‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫توجه‬ ‫ای‬ ‫مدرسه‬ ‫هر‬ ‫امروزه‬ ‫ولی‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫مازیک‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫قبال‬ ( ‫کند‬ ‫می‬ ‫بلکه‬ ‫دانست‬ ‫پرورشی‬ ‫مربی‬ ‫وظیفه‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫...)نباید‬ ‫دارد‬ ‫چاپگر‬ ‫برا‬‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫درسی‬ ‫هر‬ ‫ی‬. 18-‫مصاحبه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬2‫یا‬4‫موضوعات‬ ‫یا‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نفری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫آنان‬ ‫برای‬ ‫معلم‬ ‫هدایت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توسط‬ ‫اجتماعی‬ ‫تخته‬ ‫پای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میز‬ ‫دو‬ ‫توان‬ ‫می‬‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫هم‬ ‫روبروی‬4‫نفر‬‫به‬ ‫دو‬‫برای‬ ‫دو‬ ‫مدت‬5‫تا‬11‫دقیقه‬‫موضوع‬ ‫قبل‬ ‫جلسه‬ ‫باید‬ ‫البته‬ . ‫بپردازند‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫معلم‬ ‫کامل‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫گیرد‬. 19-‫دانش‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫میتواند‬ ‫الزم‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫معلمی‬ ‫هر‬ ‫میتوان‬ ، ‫حسادت‬ ‫از‬ ‫کوتاه‬ ‫خاطره‬ ‫یک‬ ‫ذکر‬ ‫وقت‬ ‫گاهی‬ ‫دهد‬ ‫آموزش‬ ‫آموزان‬‫در‬ ‫د‬ ‫درگیری‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کالسی‬ ‫های‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫بسیار‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نگرش‬ ‫تغییر‬ ‫نصایح‬ ‫و‬ ‫پند‬ ‫قبل‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫معلمان‬ ، ‫داد‬ ‫کاهش‬ ‫چشمگیری‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دفتر‬ ‫با‬ ‫عموما‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫نمی‬ ‫دریغ‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬"‫شما‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫مطلوبی‬ ‫نتایج‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫اعمال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خاطره‬ "‫حتما‬ ‫هم‬‫دارید‬. 21-‫جلسه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫دروس‬ ‫زمانبندی‬ ‫رعایت‬3‫شود‬ ‫داده‬ ‫درس‬ ‫یا‬ ‫و‬3، ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫تدریس‬ ‫بدون‬ ‫تخته‬ ‫پای‬ ‫پرسش‬ ‫فقط‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫جلسه‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫خستگی‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫اشکال‬‫بی‬ ‫باشید‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫اعصاب‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫نظمی‬. 21-‫چ‬ ‫هر‬‫خود‬ ‫بد‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫خاطرات‬ ‫بدهیم‬ ‫اجازه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫ند‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫را‬‫عالوه‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ، ‫کنند‬ ‫تعریف‬ ‫کالس‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫کالس‬ ‫یا‬ ‫شما‬ ‫کالس‬ ‫جذابیت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫شماست‬ ‫روش‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫بازخورد‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اضطراب‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نگرانی‬ ‫رفع‬. 22-‫مهمترین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ، ‫بود‬ ‫موجود‬ ‫ای‬ ‫اضافه‬ ‫وقت‬ ‫اگر‬ ‫آنها‬ ‫دید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫شهر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫هفته‬ ‫اتفاقات‬ ‫نمایید‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫بیانشان‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫مسایل‬ ‫به‬.
 • 5. 23-‫دارد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توجه‬ ‫حلب‬ ‫بر‬ ‫خوبی‬ ‫اثر‬ ، ‫درس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کتابهای‬ ‫بردن‬ ‫ا‬ ‫این‬ ‫و‬‫و‬ ‫دلسوز‬ ‫معلمی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫نکرده‬ ‫فراموش‬ ‫هرگز‬ ‫را‬ ‫عمال‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬. 24-‫تمام‬ ‫جواب‬ ‫و‬ ‫سئوال‬ ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ "‫"تدریس‬ ، ‫معلمان‬ ‫برخی‬ ‫متاسفانه‬ ‫باعث‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ! ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ، ‫خودشان‬ ‫توسط‬ ‫متن‬ ‫دانش‬ ‫کاوشگری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫انهدام‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫خسته‬ ‫را‬ ‫معلم‬ ‫بلکه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آموز‬ ‫گرفت‬ ‫نخواهد‬ ‫یاد‬ ‫ای‬ ‫تازه‬ ‫چیز‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬‫در‬ ‫والدین‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ! ، ‫خود‬ ‫خیال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫معلم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫الزم‬ ‫سوال‬ ‫نمونه‬ ‫نوشتن‬ ‫اگر‬ ! ‫کند‬ ‫آماده‬ ‫سال‬ ‫آخر‬ ‫امتحان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فرزندشان‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫است‬‫تدریس‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آنهم‬ ، ‫کنیم‬ ‫محول‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫برخی‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫متاسفانه‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫و‬ ،‫محدود‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫حتی‬ ‫؛‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تمجید‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫معلمان‬ ‫بعضی‬ ‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫والدین‬ ‫نداده‬ ‫توضیح‬ ‫هم‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫والبته‬ ( ‫گذارد‬ ‫نمی‬ ‫جا‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫یک‬!) 25-‫حیاط‬ ‫و‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫مختصر‬ ‫بسیار‬ ‫صحبتهای‬‫درب‬ ‫حای‬ ‫یا‬ ‫احساس‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫آرام‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ، ‫مدرسه‬ ‫بیشتری‬ ‫صمیمیت‬‫و‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫صحبتها‬ ‫کرد.این‬ ‫خواهند‬ ‫معلم‬ ‫با‬ ‫خوانده‬ ‫خب‬ ‫رو‬ ‫درست‬ ‫دیشب‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫"معلوم‬ : ‫مانند‬ ‫باشد‬ ‫خصوصی‬ ‫غیر‬"! ‫بودی‬ ‫یا‬" ‫بود‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫امروز‬ ‫کنفرانس‬ ‫برای‬ ‫تو‬ ‫آمادگی‬ "‫یا‬"‫می‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫ایا‬ ‫توانی‬3‫دوره‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ... "‫؟‬ ‫بنویسی‬ ‫فالن‬ ‫درس‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫اخالل‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫مهم‬‫در‬ ‫چشمگ‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫ابتدایی‬ ‫دوره‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آنان‬ ‫اضطراب‬ ‫یر‬. ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رو‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫این‬ "‫که‬ ‫شده‬ ‫شنیده‬ ‫متاسفانه‬ 26-‫پاگیر‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫مقررات‬ ‫نکردن‬ ‫وضع‬‫خستگی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫عث‬ ‫با‬ ‫کالسی‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫معلم‬‫کالس‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫اینکه‬ ‫مهمتر‬ ‫ناپذیر‬ ‫گریز‬ ‫جوش‬ ‫و‬ ‫جنب‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حساسیت‬ ‫معلمان‬ ‫بعضی‬ . ‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫دلزده‬ ‫گرانبهای‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫تنبیه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شاگردان‬ ‫به‬ (. ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ، ‫خود‬ ‫مقررات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تنبیه‬ ‫و‬ ‫درگیری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫کند‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫برگردد‬ ‫نباید‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫کالس‬ ‫پنجره‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫نگاه‬ ‫یا‬ ...!) 27-‫پخش‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫جالب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ، ‫درس‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫تراکهایی‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫خیلی‬ ‫یادگیری‬. 28-‫م‬‫تاس‬‫جدیت‬ ‫فانه‬‫باعث‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫بودن‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫افراطی‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مدرسه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ، ‫وی‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫عالقه‬ ‫عدم‬ ‫دانست‬ ‫خواهند‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫معلم‬ "‫تحمل‬ "‫باعث‬ ‫افراطی‬ ‫سختگیری‬ ‫و‬ ‫جدیت‬ ‫این‬ ‫حتی‬ ، ‫جدا‬ ‫رشته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برخی‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫و‬ ‫داشته‬ ‫واهمه‬ " ، ‫شود‬ ‫عوض‬ ‫آنها‬ ‫زندگی‬ ‫مسیر‬‫لب‬ ‫بر‬ ‫تبسم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اخالق‬ ‫خوش‬ ‫که‬ ‫معلمانی‬
 • 6. ‫؛‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ، ‫ترند‬ ‫موفق‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مدیریت‬ ، ‫قاطعیت‬ ‫(نباید‬ . ‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫حدی‬ ‫در‬ ‫سختگیری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫مطلوب‬ ‫اداره‬ ‫وتوانایی‬‫گرفت‬ ‫اشتباه‬ ، ‫معلم‬ ‫افراطی‬). 29-‫معلم‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫شاگردان‬ ‫کردن‬ ‫عالقمند‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کالسی‬ ‫علمی‬ ‫گردش‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بردن‬ ، ‫طرفین‬ ‫احتمالی‬ ‫کدورتهای‬ ‫رفع‬ ، ‫آموزی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫جشنواره‬ ، ‫دستی‬ ‫صنایع‬ ، ‫کتاب‬ ‫نمایشگاههای‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫حتی‬ ‫شهد‬ ‫مزار‬ ‫در‬ ‫حضور‬‫متوسطه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫با‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫هواشناسی‬ ، ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫فواید‬ ، ‫متبوع‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫دفتر‬ ‫هماهنگی‬...