Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
่ัPhantasy Star Online 2 เวอร์ชน PS Vita กำล ังมำ 28 ก.พ. ปี หน้ำเจอก ัน                     ั่หลังจา...
ั่Online 2 เวอร์ชน PS Vita อย่างเป็ นทางการจะมีขนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี หน ้า 2013 ทีประเทศญีปน แต่          ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Phantasy star online 2 เวอร์ชั่น ps vita กำลังมา 28 ก

Phantasy star online 2 เวอร์ชั่น ps vita กำลังมา 28 ก

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Phantasy star online 2 เวอร์ชั่น ps vita กำลังมา 28 ก

 1. 1. ่ัPhantasy Star Online 2 เวอร์ชน PS Vita กำล ังมำ 28 ก.พ. ปี หน้ำเจอก ัน ั่หลังจากทีประสบความสาเร็จอย่างงดงามในเวอร์ชน PC ทาง Phantasy Star Online 2 ก็พร ้อมเดินหน ้า ่ตามแผนงานทีได ้วางไว ้ตังแต่ต ้น ทีจะให ้ผู ้เล่นสามารถเข ้าถึงตัวเกมส์ได ้ทุกทีทกเวลาด ้วย Device ทีแตกต่าง ่ ้ ่ ่ ุ ่ ิ้ ่อุปกรณ์ชนทีสองต่อจาก PC หรือเครืองคอมพิวเตอร์ตามบ ้านก็คอ PS Vita เครืองเล่นเกมส์มอถือจากค่าย ่ ื ่ ืSony ถ ้าถามว่าทาไมต ้องลงเครือง PS Vita ด ้วยหล่ะ ก็ขอบอกการ์ตนดังเลยว่าทาง SEGA นั นเป็ นค่ายเกมส์ ่ ู ้ของ ญีปนทีเติบโตมาเคียงข ้างกับเครืองของ Sony มาตังแต่ต ้นถึงแม ้จะนอกใจจาก Sony ไปบ ้างก็ตามที ่ ุ่ ่ ่ ้ ่ ่ ั่ออกนอกเรืองเสียเพลินไปหน่อยมาว่ากันต่อเรืองเกมส์ Phantasy Star Online 2 เวอร์ชน PS Vita กันต่อดีกว่า เมือวันที่ 22 พฤษจิกายน ทีผานมาทาง SEGA ได ้เปิ ดเผยถึงวันวางจาหน่ายของ Phantasy Star ่ ่ ่
 2. 2. ั่Online 2 เวอร์ชน PS Vita อย่างเป็ นทางการจะมีขนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี หน ้า 2013 ทีประเทศญีปน แต่ ึ้ ่ ่ ุ่ ั่ ั่ตัวเกมส์ยงหาดาวน์โหลดได ้ฟรีเช่นเดิมเหมือนกับในเวอร์ชน PC ส่วนกาหนดการ CBT สาหรับเวอร์ชน PS ัVita นั นจะมีขนในช่วงกลางเดือน มกราคม ปี หน ้า และเริมให ้ แทงบอล sbobet ลงทะเบียนสมัครไอดี ้ ึ้ ่ ั่สาหรับเวอร์ชน PS Vita ในช่วงเดือนหน ้าผ่านทาง PlayStation Store ้ ั่สาหรับเกมส์ Phantasy Star Online 2 ทังเวอร์ชน PC และ PS Vita นั นผู ้เล่นจะถูกบรรจุอยูใน แทงบอล ้ ่sbobet เซิรฟเวอร์เดียวกัน ทาให ้ผู ้เล่นสามารถผจญภัยไปในโลกของ Phantasy Star Online 2 ได ้ทุกทีทก ์ ่ ุเวลานอกจากนี้เพือเป็ นการฉลองการเปิ ด Phantasy Star Online 2 ทาง SEGA ได ้จัดแพคเกจพิเศษขึนในราคา ่ ้ ่5,229 เยน หรือราวๆ 1,900 บาท ซึงในแพคเกจจะประกอบไปด ้วย ชุด costumes พิเศษ 8 ชุด แต่สามารถ ้ ้ ้เลือกได ้เพียง 2 แบบเท่านัน อาวุธพิเศษ 3 ชิน MAG device 1 ชิน Little Wing Sticker 1 ชิน Music Disk ้ ้อีก 2 ชิน รวมไปถึง premium Sun set แบบ 30 วันและ Point ภายในเกมจานวน 1,000 Fun อีกด ้วย ั่ ั่แต่ในส่วนของเวอร์ชน iOS และเวอร์ชนของ Android นั นจากเดิมทีเคยมีกาหนดเปิ ดให ้บริการภายในปี นี้ ้ ่กลับถูกเลือนออกไป ทังนี้น่าจะเนื่องมาจากในระบบปฏิบตการทังสองนันมีการเปลียนแปลงและอัพเดทอยู่ ่ ้ ั ิ ้ ้ ่ ่ตลอด ซึงน่าจะทาให ้การพัฒนาลงทังสองระบบนี้เป็ นไปได ้อย่างยากเย็นพอสมควร ้ ่ ื่ใครทีชนชอบเกมส์ออนไลน์นและมีเครือง PS Vita อยูแล ้วก็เตรียมหามาลงกันนะครับ อ่อเกือบลืมไปว่าตอน ี้ ่ ่เล่นต ้องแทงบอล sbobetใช ้อินเตอร์เน็ ตในการเล่นด ้วยนะครับ สงสัยงานนีผมเองก็คงถึงเวลาทีต ้องสอย ้ ่เครือง PS Vita มาครอบครองเสียทีหลังจากทีจดๆ จ ้องๆ มานาน ่ ่

×