Beleidsplanning voor starters

Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werksocial media, e-learning & kennismanagement in nonprofits um Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
Cursus	
  
beleidsplanning	
  
  Starters,	
  
   Deel	
  1	
  
 13/02/2009	
  
    	
  
           0
De	
  inhoud…	
  voor	
  vandaag	
  
•    Inhoud	
  deelnemersmap	
  
•    Interpreta5e	
  van	
          Streng	
  (binnen	
           Los	
  (niet	
  
    beleidsplanning:	
             keurslijf)	
            vrijblijvend)	
  
    	
  
    	
  

•    Inleiding	
  en	
  toelich5ng,	
  
    oefeningen,	
  uitwisseling	
  
•    Inpassen	
  van	
  beoordelingselementen	
  
•    De	
  voorstelling	
  van	
  het	
  planningsproces	
  =	
  
    ideaaltypisch...	
  
•    We	
  gaan	
  tot	
  aan	
  de	
  SWOT-­‐analyse,	
  volgende	
  keer	
  
    het	
  vervolg.	
  Wie	
  in	
  de	
  maand	
  tussen5jd	
  is	
  
    begonnen,	
  kan	
  de	
  volgende	
  maal	
  feedback	
  krijgen	
  
• 
	
  
    Geen	
  eenrich5ngsverkeer	
  

                                                    1
2
Denkmoment	
  
Na	
  de	
  kennismaking	
  en	
  de	
  inleiding	
  weten	
  we	
  
waartoe	
  de	
  inhoud	
  van	
  deze	
  cursus	
  moet	
  leiden:	
  
                	
  
 Vul	
  op	
  jullie	
  naamkaartje	
  de	
  twee	
  grootste	
  
             verwach7ngen	
  in:	
  
                     	
  

  •  Wat	
  hopen	
  jullie	
  te	
  weten/kunnen	
  tegen	
  het	
  einde?	
  
     •  Wat	
  zou	
  zeker	
  behandeld	
  moeten	
  zijn?	
  
        •  Welke	
  inhouden	
  zijn	
  essen7eel?	
  
                     	
  
                                       Individueel	
  
                                         Bijlage	
  1	
  

                                               3
Denkmoment	
  
      Heb	
  je	
  een	
  idee	
  over	
  wat	
  een	
  ‘beleidsplan’	
  
             zou	
  kunnen	
  of	
  moeten	
  zijn?	
  
                      	
  
        •  Denk	
  zelf	
  eens	
  goed	
  na	
  over	
  wat	
  een	
  beleidsplan	
  
            voor	
  jullie	
  eigenlijk	
  is	
  of	
  zou	
  moeten	
  zijn.	
  
       •  Wat	
  zijn	
  voor	
  jullie	
  basisvoorwaarden	
  om	
  te	
  spreken	
  
                  van	
  een	
  ‘goed’	
  beleidsplan?	
  

                                                    	
  
                                                    	
  
                                                    	
  
Zie ook Bijlage 2               Individueel	
  &	
  nadien	
  inventarisa5e	
  in	
  groep	
  


                                                     4
Gesitueerd	
  in	
  integrale	
  kwaliteitszorg	
  
Het	
  beleidsplan	
  is	
  een	
  deel	
  v/d	
  “kwaliteitsplanning”	
  
 	
  à	
  alle	
  stappen	
  die	
  genomen	
  worden	
  om	
  kwaliteit	
  te	
  plannen,	
  om	
  
    de	
  “klant”	
  en	
  de	
  organisa7e	
  tevreden	
  te	
  stellen	
  
	
  


Dit	
  staat	
  naast	
  de	
  “kwaliteitsbeheersing”	
  
 	
  àdaar	
  waar	
  reeds	
  kwaliteit	
  geleverd	
  wordt,	
  moet	
  zij	
  behouden	
  
    blijven	
  	
  nood	
  aan	
  meten,	
  indicatoren,	
  procesmanagement,	
  
    constante	
  kwaliteitsbewaking,	
  …	
  
	
  


En	
  de	
  “kwaliteitsverbetering”	
  
 	
  àdaar	
  waar	
  de	
  kwaliteit	
  niet	
  voldoet,	
  verbeteringen	
  aanbrengen	
  
    	
  nood	
  aan	
  verbeterprojecten,	
  procesma7ge	
  aanpassingen,	
  
    vernieuwing,	
  …	
  
                                                5
Betrokkenheid	
  bij	
  IKZ	
  
	
  
    •  Niet	
  iedereen	
  in	
  de	
  organisa5e	
  denkt	
  hetzelfde	
  
    De	
  ideeën	
  over	
  kwaliteit	
  verschillen	
  van	
  persoon	
  tot	
  
    persoon	
  	
  
      	
  
    •  Niet	
  iedereen	
  in	
  de	
  organisa5e	
  ziet	
  hetzelfde	
  
    Niet	
  iedereen	
  heeI	
  zicht	
  op	
  het	
  geheel	
  van	
  de	
  
       organisa7e,	
  weet	
  alles.	
  
       	
  
    •  Niet	
  iedereen	
  in	
  de	
  organisa5e	
  evalueert	
  hetzelfde	
  
    De	
  percep7e	
  van	
  mensen	
  op	
  hetzelfde	
  fenomeen	
  
       verschilt,	
  aJankelijk	
  van	
  hun	
  posi7e	
  t.o.v.	
  het	
  
       fenomeen.	
  Niet	
  iedereen	
  interpreteert	
  hetzelfde.	
  

                                            6
De	
  biotoop	
  van	
  een	
  SCvW	
  organisa5e...	
  
                              7
Vogels	
  en	
  kikkers	
  
     Het ‘vogelperspectief’

De leidinggevenden: AV, RvB, directie,
       coördinatie
      De organisatie
De medewerkers, de doelgroep en de
      partners
     Het ‘kikkerperspectief’
                     8
Samenvaend	
  …	
  
1.  Een	
  plan	
  is	
  maar	
  een	
  plan:	
  niet	
  teveel	
  woorden,	
  maar	
  vooral	
  
  daden!	
  Plan	
  ≠	
  beleid!	
  
2.  De	
  missie	
  is	
  de	
  spil	
  waarrond	
  alles	
  wordt	
  ontwikkeld	
  en	
  van	
  
  waaruit	
  de	
  aansturing	
  van	
  de	
  organisa5e	
  gebeurt.	
  
3.  Beleid	
  voeren	
  heeb	
  twee	
  belangrijke	
  aandachtspunten:	
  
  ‘intern’	
  en	
  ‘extern’.	
  
4.  Zowel	
  de	
  top	
  als	
  de	
  basis	
  moeten	
  zich	
  kunnen	
  (h)erkennen	
  
  in	
  het	
  plan	
  (en	
  iedereen	
  ertussen).	
  
5.  Betrokkenheid	
  is	
  van	
  extreem	
  belang,	
  zowel	
  van	
  de	
  
  beleidsmakers	
  en	
  –denkers	
  als	
  van	
  de	
  uitvoerders	
  (doeners).	
  
6.  IKZ	
  is	
  de	
  dingen	
  die	
  je	
  moet	
  doen,	
  goed	
  doen.	
  


                                                9
Waarom	
  een	
  beleidsplan?	
  
•  Gestructureerd	
  richtsnoer	
  
 	
  Iedere	
  dag	
  moeten	
  er	
  keuzes	
  gemaakt	
  worden	
  	
  een	
  BP	
  kan	
  helpen	
  
   om	
  gestructureerd	
  en	
  planma7g	
  te	
  kiezen	
  
•  Effec5ef	
  gebruik	
  van	
  beperkte	
  middelen	
  
 	
  Iedereen	
  heeI	
  een	
  tekort	
  aan	
  geld	
  en	
  7jd	
  een	
  BP	
  kan	
  helpen	
  om	
  de	
  
   beschikbare	
  7jd	
  en	
  middelen	
  op	
  de	
  juiste	
  dingen	
  in	
  te	
  zeNen	
  
•  Betere	
  samenhang	
  tussen	
  verschillende	
  
   ac5viteiten	
  
 	
  Als	
  men	
  veel	
  ac7viteiten	
  organiseert,	
  raak	
  je	
  soms	
  de	
  weg	
  kwijt	
  	
  
  een	
  BP	
  kan	
  helpen	
  om	
  de	
  samenhang	
  en	
  het	
  belang	
  van	
  het	
  
  dagelijkse	
  werk	
  niet	
  kwijt	
  te	
  raken	
  
../...	
  

                                                        10
•  Posi5eve	
  druk	
  uitoefenen	
  
 	
  Het	
  realiseren	
  van	
  plannen	
  stuit	
  soms	
  op	
  onwil	
  en/of	
  onvermogen	
  
   aan	
  de	
  basis	
  en/of	
  de	
  top	
  	
  een	
  BP	
  kan	
  helpen	
  om	
  het	
  doel	
  voor	
  
   ogen	
  te	
  blijven	
  houden	
  en	
  de	
  rich7ng	
  te	
  wijzen	
  
•  Stevige	
  posi5e	
  innemen	
  t.o.v.	
  anderen	
  
 	
  Quasi	
  iedereen	
  heeI	
  concurrenten	
  en/of	
  poten7ële	
  partners	
  	
  
   een	
  BP	
  kan	
  helpen	
  om	
  uw	
  eigen	
  plaats	
  te	
  vinden,	
  om	
  het	
  verschil	
  
   te	
  maken	
  
•  Verplich5ng	
  vanwege	
  de	
  overheid	
  
 	
  Steeds	
  meer	
  regelgevers	
  vragen	
  een	
  BP	
  als	
  basis	
  voor	
  subsidiëring	
  
  en/of	
  erkenning	
  	
  een	
  BP	
  helpt	
  hier	
  om	
  de	
  kwaliteit	
  van	
  uw	
  werk	
  
  aan	
  te	
  geven	
  
                                                      11
Effecten voor het dagelijks werk

•  Het	
  proces	
  zorgt	
  voor	
  gedragenheid	
  
	
   	
  hoe	
  meer	
  betrokkenheid,	
  hoe	
  meer	
  gedragenheid	
  
•  Alle	
  actoren	
  worden	
  erkend	
  in	
  hun	
  rol	
  
	
   	
  iedere	
  actor	
  op	
  het	
  veld	
  krijgt	
  een	
  duidelijke	
  rol	
  
•  Het	
  ‘eindpunt’	
  is	
  duidelijk	
  
	
   	
  iedereen	
  kan	
  aflezen	
  waarheen	
  het	
  beleid	
  wil	
  evolueren	
  
•  De	
  ‘weg’	
  is	
  geplaveid	
  met	
  de	
  juiste	
  keuzes	
  
	
   	
  hoe	
  het	
  eindpunt	
  bereikt	
  zal	
  worden,	
  is	
  onderwerp	
  van	
  
   	
  onderhandelingen	
  en	
  dagelijkse	
  keuzes	
  
	
                                               12
Wat	
  met	
  de	
  “planlast”	
  
Uit	
  de	
  oefening,	
  de	
  nega5eve	
  kanten:	
  
•  Teveel	
  werk?	
  
                             Jullie	
  
•  Te	
  rigide,	
  gebrek	
  aan	
  
  flexibiliteit,	
  keurslijf?	
  
•  Verlies	
  aan	
  autonomie	
  
  van	
  medewerkers,	
  
  vrijwilligers?	
  
•  ...	
  
           De	
  organisa5e	
  

                                 13
Kortom,	
  
                   	
  
Het	
  beleidsplan	
  zal	
  het	
  toetsingsinstrument	
  worden	
  
 voor	
  het	
  dagelijks	
  werk,	
  de	
  beleidsini5a5even	
  in	
  de	
  
 nabije	
  toekomst,	
  de	
  invulling	
  van	
  gedetecteerde	
  
 behoeben,	
  de	
  onderhandelingen	
  met	
  de	
  gebruikers	
  
    én	
  de	
  samenwerkingsprojecten	
  met	
  anderen	
  
            (intern	
  en	
  extern).	
  
                   	
  
        …	
  het	
  is	
  dus	
  géén	
  document	
  dat	
  in	
  de	
  schuif	
  eindigt	
  …	
                                                        14
Enkele basisvoorwaarden
          voor een geslaagd plan
•  Het	
  planningsproces	
  =	
  voor	
  iedereen	
  duidelijk	
  
 	
  	
  iedereen	
  die	
  betrokken	
  par7j	
  is,	
  weet	
  wat	
  er	
  te	
  gebeuren	
  
  staat,	
  tegen	
  wanneer	
  en	
  met	
  welk	
  doel	
  
•  Legi5em:	
  erken	
  en	
  respecteer	
  ieders	
  rol	
  
  	
   	
  daarnaast	
  kent	
  ieder	
  zijn/haar	
  rol,	
  het	
  toebedeelde	
  
    	
  mandaat	
  en	
  de	
  verkregen	
  bevoegdheid	
  
•  Er	
  is	
  iemand	
  die	
  het	
  proces	
  ‘vaart’	
  geeb	
  
 	
  	
  er	
  zijn	
  vele	
  par7jen	
  ‘betrokken’,	
  maar	
  één	
  zorgt	
  voor	
  
   	
  vooruitgang	
  (mandaat	
  en	
  bevoegdheid)	
  
../...	
  
                                                   15
•  Terugkoppeling	
  &	
  interne	
  communica5e	
  
 	
   	
  op	
  de	
  belangrijkste	
  sleutelmomenten	
  een	
  stand	
  van	
   	
  zaken	
  
   geven	
  over	
  de	
  vooruitgang	
  t.o.v.	
  de	
  planning	
  	
  (onderscheid	
  tussen	
  
   basis	
  en	
  RvB)	
  
•  Openstaan	
  voor	
  wat	
  het	
  proces	
  voortbrengt	
  
 	
  	
   	
  de	
  organisa7e	
  moet	
  de	
  ‘openheid’	
  en	
  het	
  ‘vertrouwen’	
  
    	
  hebben	
  om	
  te	
  aanvaarden	
  wat	
  het	
  proces	
  oplevert	
  
•  Gebruik	
  maken	
  van	
  informa5e	
  die	
  reeds	
  
   voorhanden	
  is	
  
 	
  	
   	
  zoek	
  vooral	
  naar	
  nieuwe	
  ‘bronnen’	
  en	
  maak	
  zoveel	
  	
  mogelijk	
  
  gebruik	
  van	
  de	
  bestaande	
  kanalen	
  voor	
  het	
  ‘warm	
  water’	
  

                                                  16
Beginnen:	
  een	
  7-­‐faseplan	
  
•   De	
  start	
  
•   De	
  missie	
  
•   De	
  gegevensverzameling	
  
•   De	
  beleidsuitdagingen	
  
•   De	
  doelstellingen	
  
•   De	
  strategie	
  
•   De	
  afronding	
  

                        17
Fase	
  1:	
  de	
  start	
  
 Vanaf	
  het	
  vertrekpunt,	
  doorlopen	
  we	
  volgende	
  stadia:	
  
	
  
•    Bevragen	
  van	
  mo5va5e	
  
•    Eerste	
  overleg	
  met	
  beleidsmakers	
  
•    Informa5eronde	
  van	
  belangrijkste	
  belanghebbenden	
  
•    Samenstellen	
  projeceam/planningsteam	
  
•    Tweede	
  overleg	
  met	
  beleidsmakers	
  
•    Vastleggen	
  5jdsschema	
  &	
  afspraken	
  met	
  
    beleidsmakers	
  
                                     18
1.1	
  Mo5va5e	
  
    	
  Belangrijk	
  uitgangspunt	
  voor	
  het	
  planningsproces	
  is	
  de	
  
    zoektocht	
  naar	
  de	
  reden	
  achter	
  de	
  keuze	
  om	
  een	
  
    beleidsplan	
  op	
  te	
  maken	
  
	
  

    –  Wie	
  heeb	
  waar	
  en	
  wanneer,	
  op	
  basis	
  van	
  welke	
  informa5e	
  
     beslist	
  dat	
  wij	
  een	
  beleidsplan	
  gingen	
  schrijven?	
  
    –  Peilt	
  naar	
  ‘intrinsieke’,	
  dan	
  wel	
  ‘extrinsieke’	
  mo5va5e	
  
    –  Hoe	
  ‘extrinsieker’,	
  hoe	
  meer	
  ‘van	
  buitenaf’,	
  hoe	
  belangrijker	
  
     de	
  informa5estap	
  zal	
  worden	
  
                                              19
Zeven	
  mogelijke	
  finaliteiten	
  van	
  je	
  beleidsplan	
  

•  Het	
  creëren	
  van	
  een	
  gezamenlijk	
  Perspec5ef.	
  
•  Het	
  opstellen	
  van	
  een	
  organisa5e-­‐Plan	
  voor	
  de	
  toekomst.	
  
•  Het	
  vinden	
  van	
  het	
  zich	
  ontwikkelende	
  of	
  ontwikkelde	
  
  organisa5e-­‐Patroon	
  dat	
  al	
  dan	
  niet	
  voortgezet	
  moet	
  
  worden	
  of	
  gecorrigeerd.	
  
•  Het	
  bepalen	
  van	
  een	
  te	
  bereiken	
  Posi5e	
  in	
  een	
  
  marktsegment	
  of	
  een	
  maatschappelijke	
  ruimte.	
  
•  Het	
  realiseren	
  van	
  een	
  opgedragen	
  Project.	
  
•  of	
  het	
  realiseren	
  van	
  een	
  bedrijfs-­‐Proces.	
  
•  Het	
  ontwikkelen	
  van	
  een	
  Ploy	
  (list)	
  om	
  de	
  anderen	
  
  (concurrenten	
  of	
  concullega’s)	
  te	
  verschalken	
  en	
  voorbij	
  te	
  
  steken	
  (Vergezocht?	
  Denk	
  eens	
  aan	
  binnen	
  ><	
  buiten	
  onze	
  
  sector).	
  

                                           20
Oefening	
  3	
  

    Welke	
  finaliteit	
  heeb	
  het	
  beleidsplan	
  bij	
  jullie?	
  
                    	
  
                    	
  
               Gebruik	
  bijlage	
  4	
  
	
  
	
  
	
  
                          Eerst	
  individueel	
  daarna	
  per	
  4	
                                                 21
1.2	
  Eerste	
  overleg	
  
    	
  Na	
  het	
  determineren	
  van	
  de	
  reden,	
  volgt	
  een	
  eerste	
  gesprek	
  met	
  
      de	
  beleidsverantwoordelijken:	
  
	
  
    –  Wat	
  zijn	
  hun	
  wensen	
  en	
  verwach5ngen	
  t.a.v.	
  dit	
  plan	
  én	
  het	
  
     opmaakproces?	
  
    –  Hoe	
  ver	
  willen/kunnen	
  zij	
  gaan	
  in	
  het	
  delegeren	
  van	
  bevoegdheden	
  
     en	
  mandaten?	
  
    –  Hoe	
  ver	
  willen/kunnen/moeten	
  zij	
  betrokken	
  worden?	
  
    –  Deze	
  wensen	
  en	
  verwach5ngen	
  zullen	
  een	
  raamwerk	
  worden	
  om	
  
     een	
  eerste	
  opzet	
  te	
  formuleren	
  en	
  de	
  organisa5e	
  te	
  gaan	
  
     informeren	
  
      	
  
                     Dit	
  is	
  een	
  informa7ef	
  gesprek!	
  

                                                  22
1.3	
  Informa5eronde	
  
	
  Het	
  werken	
  aan	
  (en	
  met)	
  een	
  beleidsplan	
  veroorzaakt	
  
een	
  fundamentele	
  wijziging	
  in	
  de	
  manier	
  van	
  werken	
  
voor	
  een	
  organisa5e.	
  Vandaar	
  dat	
  zoveel	
  mogelijk	
  
organisa5egenoten…	
  
	
  
    – …	
  zouden	
  moeten	
  weten	
  waarom	
  dit	
  nodig	
  is	
  
    – …	
  zouden	
  moeten	
  aanvoelen	
  dat	
  dit	
  belangrijk	
  is	
  
    – …	
  zouden	
  moeten	
  geloven	
  in	
  het	
  posi5eve	
  effect	
  
    – …	
  zouden	
  moeten	
  weten	
  welke	
  effecten	
  dit	
  (voor	
  hen)	
  
    	
  	
  	
  	
  	
  heeb	
  
    – …	
  zouden	
  gemo5veerd	
  moeten	
  zijn	
  om	
  mee	
  te	
  werken	
  
    – …	
  zouden	
  moeten	
  weten	
  wat	
  er	
  van	
  hen	
  verwacht	
  zal	
  
    	
  	
  	
  	
  	
  worden	
  
    – …	
  enzovoort	
  
                                           23
1.4	
  Het	
  planningsteam	
  
   	
  De	
  samenstelling	
  van	
  het	
  planningsteam	
  is	
  
     eigenlijk	
  de	
  eerste	
  concrete	
  stap	
  van	
  het	
  proces.	
  	
  
	
  
Dit	
  team	
  dient	
  vooral	
  om:	
  
•  Een	
  goed	
  overzicht	
  te	
  houden	
  op	
  de	
  werkzaamheden	
  
•  De	
  planning	
  in	
  de	
  gaten	
  te	
  houden	
  en	
  die	
  te	
  volgen	
  
•  Er	
  voor	
  te	
  zorgen	
  dat	
  het	
  draagvlak	
  groot	
  genoeg	
  is	
  
•  De	
  mate	
  van	
  objec5viteit	
  te	
  waarborgen	
  
•  Te	
  zorgen	
  voor	
  een	
  bredere	
  betrokkenheid	
  
	
  
Hun	
  doel?	
  	
  
Een	
  adequaat	
  beleidsplan	
  afleveren	
  vóór	
  de	
  deadline!	
  
                                             24
25
Werking	
  planningsteam	
  

  Grosso	
  modo	
  zijn	
  er	
  drie	
  verschillende	
  werkwijzen:	
  
1.  Een	
  centraal	
  planningsteam	
  en	
  meerdere	
  
  werkgroepen,	
  waarbij	
  de	
  werkgroepen	
  het	
  ‘werk’	
  
  doen	
  en	
  de	
  leden	
  van	
  het	
  planningsteam	
  
  coördineren	
  o.l.v.	
  één	
  voorzier	
  
2.  Eén	
  planningsteam	
  met	
  allemaal	
  ‘werkers’,	
  o.l.v.	
  
  een	
  procescoördinator	
  
3.  Eén	
  procescoördinator	
  die	
  als	
  een	
  spin	
  in	
  een	
  web	
  
  de	
  werkzaamheden	
  deels	
  zelf	
  uitvoert,	
  deels	
  
  medewerking	
  vraagt	
  van	
  collega’s/vrijwilligers	
  
	
                                          26
Wie	
  opnemen	
  in	
  het	
  	
  planningsteam	
  ?	
  
•  Mensen met verschillende focus.
•  Conform cultuur en waarden van de organisatie.
•  Anticipatie problemen implementatie.
•  Bereidheid aan de voorwaarden te voldoen (bijv.
  samen te werken).
•  Verschillende ‘soorten’ mensen: strateeg,
  actiemens, … .
•  Kleine org.: iemand die iets verder af staat (stelt
  vragen over vanzelfsprekendheden, jargon, …).
                              27
Valkuilen	
  vermijden	
  
	
  
•  Weet	
  dat	
  machtsverhoudingen	
  een	
  factor	
  zijn	
  die	
  in	
  de	
  gaten	
  
   gehouden	
  dienen	
  te	
  worden,	
  maar	
  laat	
  je	
  er	
  niet	
  door	
  leiden	
  
•  Beter	
  een	
  stapje	
  trager	
  mét	
  inspraak	
  en	
  ruggespraak	
  
•  Beter	
  een	
  man/vrouw	
  te	
  veel	
  dan	
  een	
  misnoegde	
  collega	
  
•  Zorg	
  voor	
  een	
  goede	
  verdeling	
  professionele	
  en	
  vrijwillige	
  
   medewerkers	
  
•  Awankelijk	
  van	
  de	
  werking	
  het	
  aantal	
  leden	
  zoeken	
  (max.	
  10)	
  
•  Geef	
  poten5ële	
  leden	
  een	
  duidelijk	
  overzicht	
  van	
  het	
  
   minimaal	
  verwachte	
  engagement	
  
•  Zorg	
  voor	
  een	
  aangename	
  en	
  inspirerende	
  infrastructuur	
  


                                                28
1.5	
  Tweede	
  overleg	
  
           Na	
  het	
  samenstellen	
  van	
  het	
  planningsteam,	
  volgt	
  	
  
          een	
  tweede	
  gesprek	
  met	
  de	
  beleidsverantwoordelijken	
  
	
  
    Op	
  basis	
  van	
  een	
  eerste	
  samenkomst	
  van	
  het	
  planningsteam	
  worden	
  in	
  dit	
  
            gesprek	
  met	
  de	
  beleidsmakers	
  volgende	
  thema’s	
  belicht:	
  
                              	
  
          •  In	
  welke	
  5ming	
  zien	
  we	
  het	
  plan	
  afgerond?	
  
          •  Welke	
  stappen	
  zullen	
  tegen	
  wanneer	
  afgerond	
  zijn?	
  
          •  Op	
  welke	
  momenten	
  zullen	
  zij	
  betrokken	
  worden?	
  
          •  Op	
  welke	
  momenten	
  wordt	
  er	
  ‘breder’	
  gecommuniceerd?	
  
          •  Welke	
  bevoegdheden	
  en	
  mandaten	
  hebben	
  wij	
  nodig?	
  
          •  Welke	
  middelen	
  hebben	
  wij	
  nodig	
  (5jd	
  en	
  geld)?	
  
          •  …	
  
          	
  
      Dit	
  is	
  een	
  concluderend	
  gesprek!	
  Hieruit	
  volgt	
  een	
  concreet	
  plan	
  (een	
  
       contract)	
  waaraan	
  het	
  planningsteam	
  en	
  de	
  beleidsmakers	
  zich	
  gaan	
  
                               houden	
  
                                                       29
1.6	
  Tijdschema	
  
•  Voor	
  een	
  eerste	
  keer	
  is	
  1	
  jaar	
  niet	
  overdreven	
  
•  Voor	
  een	
  tweede	
  keer	
  zou	
  9	
  maanden	
  moeten	
  
  volstaan	
  (mits	
  	
  zelfde	
  voorwaarden)	
  
•  Vanaf	
  een	
  derde	
  keer	
  zou	
  7	
  maanden	
  afdoende	
  
  moeten	
  zijn	
  
•  Probeer	
  bestaande	
  samenkomsten	
  op5maal	
  te	
  
  benuen	
  
•  Maak	
  gebruik	
  van	
  komende	
  ac5viteiten	
  en	
  projecten	
  
  om	
  gegevens	
  te	
  verzamelen	
  
•  Doorloop	
  de	
  verschillende	
  fases	
  overlappend	
  


                                      30
Ini5eel	
  akkoord	
  


Overeenkomst bekrachtigd door RvB
         en
    gecommuniceerd
   naar de niet team-leden
                  31
Inhoud	
  ini5eel	
  akkoord	
  

•  Doel van het te ontwikkelen beleid:
  intern? extern?
•  Rol, functies, mandaat teamleden.
•  Fasen en timing (ook van rapportage en
  terugkoppeling).
•  Te investeren tijd en middelen.


                      32
Rol	
  in	
  Fase	
  1	
  
       Als	
  ‘trekker’	
  	
             Als	
  ‘coördinator’	
  	
  
•  Mensen	
  samenbrengen	
           •  Mensen	
  enthousiasmeren	
  
•  Methodes	
  ontwikkelen	
           •  Ondersteuning	
  bieden	
  in	
  
•  Gesprekmodera5e	
  opnemen	
           ontwikkelen	
  methodes	
  
•  Terugkoppeling	
  naar	
  betrokkenen	
    •  Gesprekspartner	
  zijn,	
  als	
  
  en	
  beleidsmakers	
              denktank	
  fungeren	
  
•  Proces	
  ‘levend’	
  houden	
        •  Profileren	
  als	
  centrale	
  spil	
  
•  +	
  grote	
  delen	
  van	
  	
       •  Constant	
  vinger	
  aan	
  de	
  pols	
  
                         houden	
  
                        •  Consequent	
  en	
  open	
  naar	
  
                         iedereen	
  communiceren	
  
                        •  Zorgen	
  voor	
  de	
  essen5ële	
  
                         communica5edoorstroming	
  


                                                33
Oefening	
  

Stel	
  voor	
  jouw	
  organisa5e	
  het	
  ideale	
  
      planningsteam	
  samen.	
  
              	
  
       Mo5veer	
  je	
  keuze.	
                  Individueel	
  en	
  daarna	
  per	
  4	
  


                                    34
Fase	
  2:	
  de	
  missie	
  
         	
  
WAT	
  IS	
  EEN	
  MISSIE?	
  	
  
       Niet	
  dit	
  type!	
                       35
Missie	
  en/of	
  visie?	
  
   In de literatuur bestaan er 1001 verschillende interpretaties
       van deze twee termen. Wij doen het hiermee:

             Missie	
                                Visie	
  
•   Bestaansreden	
  of	
  de	
  essen5e	
  van	
  het	
       •   Gewenste	
  toekomstperspec5ef	
  voor	
  de	
  
   bestaan	
  van	
  de	
  organisa5e	
                  organisa5e	
  
•   De	
  brede	
  weg	
  naar	
  ‘het’	
  einddoel	
         •   In	
  termen	
  van	
  heldere	
  beelden	
  over	
  een	
  
•   De	
  fundamentele	
  én	
  gedeelde	
  waarden	
           gewenst	
  eindresultaat	
  
•   Dat	
  waar	
  de	
  organisa5e	
  voor	
  staat	
  en	
     •   Een	
  resultaat	
  dat	
  bekomen	
  wordt	
  door	
  
   gaat	
                                 ac5es	
  te	
  ondernemen	
  
•   Het	
  is	
  een	
  ‘opdruk	
  voor	
  een	
  T-­‐shirt’,	
    •   Een	
  ideaalbeeld	
  dat	
  wij	
  wensen	
  te	
  
   zonder	
  een	
  ‘slogan’	
  te	
  zijn.	
               creëren,	
  beschreven	
  alsof	
  het	
  nu	
  al	
  
                                     bestaat	
  
•   To	
  the	
  point,	
  wezenlijk,	
  beknopt	
  en	
  
   eenvoudig.	
                           •   ToelichEng,	
  verfijning,	
  verduidelijking,	
  
                                     nuancering	
  van	
  de	
  missie.	
                                                                 36
Kortom,	
  
           In	
  een	
  missie	
  staat:	
  
•  Het	
  eindresultaat	
  dat	
  de	
  organisa5e	
  wil	
  
  realiseren	
  (inclusief	
  een	
  aanduiding	
  van	
  de	
  
  doelgroep),	
  het	
  ‘ideaal’.	
  
•  Wat	
  de	
  organisa5e	
  daartoe	
  doet	
  
  (veranderingen,	
  ac5es,	
  diensten,	
  
  producten,	
  ...)	
  
•  De	
  waarden,	
  overtuigingen	
  of	
  principes	
  die	
  
  aan	
  de	
  grond	
  hiervan	
  liggen,	
  het	
  waarom.	
  

                                  37
Wat	
  vind	
  je	
  
 van	
  deze	
  
  missie?	
  
(ook	
  al	
  noemen	
  ze	
  
 het	
  hier	
  ‘visie’)	
  
        	
                   38
Nog wat argumenten om het belang
               van een missie te ondersteunen:


        Intern	
  belang	
                        Extern	
  belang	
  
•  Het	
  is	
  ons	
  kompas	
  en	
  geeb	
  constant	
     •  De	
  koers	
  is	
  voor	
  alle	
  (extern)	
  
  de	
  juiste	
  rich5ng	
  aan	
  :	
               betrokkenen	
  duidelijk	
  
   –  In	
  het	
  beleid	
  (kort	
  en	
  lang)	
  à	
    •  Deze	
  bestaansreden	
  is	
  de	
  
     denken	
                           toetssteen	
  om	
  verantwoording	
  af	
  te	
  
   –  In	
  het	
  dagelijks	
  werk	
  à	
  handelen	
      leggen	
  
•  Het	
  is	
  onze	
  vuurtoren,	
  dat	
  de	
  weg	
      •  Het	
  geeb	
  een	
  duidelijk	
  zicht	
  op	
  de	
  
  naar	
  de	
  toekomst	
  verlicht	
                idenEteit	
  en	
  het	
  
•  Het	
  zorgt	
  voor	
  conEnuïteit	
               verantwoordelijkheidsgebied	
  
•  Het	
  mobiliseert	
  de	
  kracht,	
  talenten	
        •  Het	
  is	
  een	
  deel	
  van	
  de	
  
  en	
  kernkwaliteiten	
  rondom	
  één	
              communica5e	
  en	
  is	
  dus	
  mee	
  
  ‘project’	
                            verantwoordelijk	
  voor	
  het	
  imago	
  
•  Het	
  is	
  de	
  basis	
  van	
  alle	
  werk,	
  van	
  
  top	
  to	
  boom	
  

                                                           39
Inhoudelijk	
  (1)	
  

     	
  Iedere	
  missie	
  is	
  uniek	
  en	
  specifiek	
  :	
  
                    	
  
    Wat	
  maakt	
  ons	
  anders	
  dan	
  alle	
  anderen?	
  
	
  
                                     40
Inhoudelijk	
  (2)	
  
    	
  Iedere	
  missie	
  geeb	
  uitdrukking	
  aan	
  onze	
  
                bestaansreden:	
  
                    	
  
    Wat	
  zou	
  de	
  wereld	
  missen	
  als	
  wij	
  er	
  morgen	
  	
  
            niet	
  meer	
  zouden	
  zijn?	
  
                    	
  
(Tip:	
  hier	
  kan	
  een	
  link	
  gelegd	
  worden	
  naar	
  de	
  omgevingsanalyse)	
  
	
  
                                              41
Inhoudelijk	
  (3)	
  
    	
  Iedere	
  missie	
  geeb	
  uitdrukking	
  aan	
  ons	
  	
  
       ideale	
  mens-­‐	
  en	
  maatschappijbeeld:	
  
                     	
  
        Hoe	
  zou,	
  in	
  onze	
  ogen,	
  de	
  wereld	
  	
  
         er	
  beter	
  en	
  mooier	
  uitzien?	
  
                     	
  
    (Tip:	
  kijk	
  even	
  naar	
  de	
  sociaal-­‐culturele	
  methodiek)	
  
	
  
                                            42
2de	
  keer,	
  beter?	
  
	
  
      Maar	
  wat	
  als	
  je	
  al	
  een	
  missie	
  hebt?	
  

•  Wat	
  te	
  doen	
  als	
  je	
  aan	
  een	
  beleidsplan	
  begint	
  en	
  de	
  
  organisa5e	
  heeb	
  al	
  een	
  missie?	
  
                     	
  
              Enkele	
  mogelijke	
  op5es	
  …	
  
                                              43
1.  Er	
  is	
  ooit	
  veel	
  5jd	
  gekropen	
  in	
  deze	
  discussie	
  en	
  we	
  hebben	
  
  sindsdien	
  geen	
  opmerkingen	
  gekregen.	
  
  	
  7jd	
  gewonnen	
  en	
  pas	
  op	
  voor:	
  
   	
  	
  
                                                    44
1.   Er	
  is	
  het	
  afgelopen	
  opmaakproces	
  veel	
  5jd	
  gekropen	
  in	
  deze	
  discussie	
  en	
  we	
  hebben	
  geen	
  
    opmerkingen	
  gekregen	
  

2.   Deze	
  horde	
  hebben	
  
    we	
  snel	
  genomen	
  
    en	
  er	
  is	
  nogal	
  wat	
  
    reac5e	
  op	
  gekomen.	
                               O	
  nee,	
  nog	
  
    	
  	
  1ste	
  ac7viteit	
  van	
  het	
                     iemand	
  met	
  een	
  
      planningsteam:	
                                 herformulering	
  
      huidige	
  missie	
  
      herbespreken	
  
	
  
                                                                       45
Oefening	
  
•  Bevraag 1 persoon per groepje met de
  richtvragen rond eindresultaat, omschrijving
  van wat de organisatie doet en waarden.
•  Noteer de antwoorden in
  gedachtestreepjes.
•  Breng het geheel samen in een
  missieformulering.

                       46
Rol	
  van	
  de	
  trekker/doener	
  in	
  Fase	
  2	
  
•  Bewaken	
  van	
  de	
  ‘kennis’	
  over	
  de	
  missie	
  en	
  de	
  inhoud	
  
  (verslaggeving,	
  documenteren).	
  
•  Constante	
  aandacht	
  voor	
  meningen	
  en	
  belanghebbende	
  
  betrokkenen.	
  
•  Agenderen	
  van	
  de	
  missie	
  op	
  zoveel	
  mogelijk	
  bestaande	
  
  ontmoe5ngsmomenten.	
  
•  Constant	
  bespreekbaar	
  stellen	
  van	
  dit	
  thema,	
  in	
  zoveel	
  
  mogelijk	
  persoonlijke	
  contacten.	
  
•  Duidelijk	
  versiebeheer	
  hanteren	
  en	
  naleven	
  van	
  afspraken	
  
  omtrent	
  verschijningsdata	
  van	
  verschillende	
  versies.	
  
•  Vooral	
  moderator,	
  ac5ef	
  luisteren	
  en	
  parafraseren.	
  

                                            47
Het	
  7-­‐faseplan	
  
	
  
•    De	
  start	
  
                          Klaar
•    De	
  missie	
  
	
  
•    De	
  gegevensverzameling	
  
•    De	
  beleidsuitdagingen	
  
•    De	
  doelstellingen	
  
•    De	
  strategie	
  
•    De	
  afronding	
  

                              48
Fase	
  3:	
  De	
  gegevensverzameling	
  
Uitgangspunten:	
                    	
  


         ⇒  De	
  omschrijving	
  van	
  de	
  situa5e	
  verfijnen	
  
         ⇒  Een	
  evenwich5g	
  pakket	
  aan	
  ‘data’	
  levert	
  een	
  
           goede	
  basis	
  voor	
  evenwich5ge	
  beleidskeuzes	
  
         ⇒  Zicht	
  krijgen	
  op	
  troeven,	
  kwaliteiten	
  en	
  
           zwaktes	
  van	
  de	
  organisa5e	
  
         ⇒  Voorkomen	
  om	
  in	
  oude	
  denk-­‐	
  of	
  
           oplossingspatronen	
  te	
  vervallen	
  	
  
         ⇒  Geeb	
  een	
  goed	
  beeld	
  van	
  wat	
  internen	
  en	
  
           externen	
  denken	
  over	
  de	
  organisa5e	
  
                                         49
Gegevens verzamelen
Opmaak van   Over en van  Over en van    Over en
 een profiel  “Interne   “Stakeholders”  van “Ext.
        werking”           omgeving”
 Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT)


        BELEIDSUITDAGINGEN

                            50
Fase	
  3.1	
  Opstellen	
  profiel	
  
Beschrijving	
  van	
  de	
  organisa5e	
  :	
  
	
  
1.  Feiten	
  uit	
  het	
  verleden	
  
2.  Inventarisa5e	
  van	
  het	
  heden	
  
3.  Evalua5egegevens	
  (ook	
  zeer	
  bruikbaar:	
  voortgangsrapporten)	
  
4.  De	
  juridische	
  context	
   	
  	
  
	
  
   Geef	
  deze	
  informa7e	
  schema7sch	
  en	
  overzichtelijk	
  
             weer	
  in	
  één	
  document	
  

                                     51
Opstellen	
  organisa5eprofiel	
  

Waarom?
•  Context van waaruit men komt, lessen uit
  het verleden en overbruggen verschil in
  anciënniteit.
•  Overzicht en inzicht in de organisatie nu.
•  In kaart brengen met wie (en hoe) men
  rekening moet houden.
                        52
Organisa5eprofiel,	
  vervolg	
  

Voorstel:
a.  Tijdslijn met een opsomming van de belangrijkste
  historische feiten en lessen.
b.  Een synthese v.d. belangrijkste juridische en
  subsidiëringsvoorwaarden.
c.  Programma-portofolio: Inventarisatieschema van
  de belangrijkste programma’s, projecten en
  diensten gegroepeerd per doel.
d.  Lijst belangrijkste interne en externe betrokkenen,
  evt. ook ‘Stakeholdersanalyse’.

                           53
‘85-’86      Hoofdproject                               Hoogtepunten
Brussel                Oprichting & start, experiment basiseducatie
      -  +
 1987           BE

 1988           BE      Omroep & Cult Ontw. / Vrijwilliger en SCW / Vlaanderen Leeft

 1989           BE      Basiseducatie naar onderwijs

 1990

 1991           NU      1ste NU conf. (250 dlnrs) / EBAE steunpunt
Mechelen

 1992           NU      2de NU conf., tweedaags en vernieuwend / SoCCuL

 1993           NU      Slotconf. NU project

 1994                 Info gezocht / SCW in gevang / Vervolg NU mislukt
Brussel

 1995           IKZ     Europees jaar levenslang leren

 1996           IKZ     Week v.d. VOW / Nieuwe spelling / Alice
             Promo
 1997           IKZ     Vl-Nl conf Mod. nomade / Werken a. goed werk / Edufora / Unesco conf.
             ICT
 1998           IKZ     Cursus Kwal.co. / IKZ: Blik nr. Buiten / Vl. Nl. Conf. ICT
             ICT
 1999          ICT/IKZ    Vl. Nl Ouderenconf. / Kwal.co. / Werksem. ICT / Lesgevers Internet
             Europa
 2000        Herv. steunpunt  Vl. Nl. Vorming & Mij. Betrokk. / Mediamix eigen publ./ SoCiuS
                                                      54
De	
  juridische	
  context	
  
•  Het	
  decreet	
  voor	
  het	
  sociaal-­‐cultureel	
  
  volwassenenwerk	
  is	
  eind	
  2008	
  lichtjes	
  aangepast.	
  Deze	
  
  aanpassing	
  werd	
  verwerkt	
  in	
  een	
  nieuwe	
  door	
  de	
  FOV	
  
  gecoördineerde	
  versie.	
  Zonder	
  een	
  dergelijke	
  
  coördina5e	
  zou	
  het	
  decreet	
  echt	
  onleesbaar	
  zijn.	
  De	
  
  huidige	
  decreeekst	
  zit	
  immers	
  verstopt	
  in	
  wel	
  6	
  
  decreten.	
  De	
  FOV-­‐coördina5e	
  verschilt	
  van	
  de	
  versie	
  
  van	
  de	
  Vlaamse	
  Codex	
  door	
  een	
  gebruiksvriendelijker	
  
  indeling	
  en	
  de	
  toevoeging	
  van	
  uitleg	
  bij	
  de	
  ar5kelen	
  
  (de	
  zogenaamde	
  Memorie	
  van	
  Toelich5ng).	
  
•  Je	
  vindt	
  het	
  gecoördineerde	
  decreet	
  hier:	
  
  hp://fov.be/docs/Decreet_SCVW_co_21_1_08.pdf	
  

                                         55
Decretaal	
  bepaalde	
  func5es	
  

•  Educa5eve	
  func5e	
  (zie	
  visietekst	
  SoCiuS)	
  
  hp://www.socius.be/socius/files/File/prak5jk/gedacht.pdf	
  
•  Maatschappelijke	
  ac5veringsfunc5e	
  (zie	
  visietekst	
  
  SoCiuS)	
  
  hp://www.socius.be/socius/files/File/prak5jk/visieac5vering.pdf	
  
•  Gemeenschapsvormende	
  func5e	
  
  hp://www.socius.be/socius/files/File/publica5es/onsgedacht.pdf	
  
•  Culturele	
  func5e	
  (beschikbaar	
  tegen	
  september	
  2009)	
  


                                      56
Beoordelingselementen	
  2008	
  
           (verschillend	
  per	
  werksoort!)	
  
•   De	
  manier	
  waarop	
  in	
  de	
  werking	
          •    Het	
  beleid	
  t.a.v.	
  De	
  deelnemers	
  
   rekening	
  wordt	
  gehouden	
  met	
                  (bestaande	
  en	
  beoogde	
  doelgroepen)	
  
   principes	
  van	
  IKZ	
                         en	
  de	
  link	
  naar	
  het	
  
•   De	
  zorg	
  voor	
  professionalisering,	
               communica5ebeleid.	
  
   professionaliteit	
  en	
  de	
  professionele	
          •    Vernieuwing	
  en	
  diversiteit	
  aanbod	
  
   uitbouw	
                             •    Maatschappelijke	
  relevan5e/
•   De	
  aanpak	
  van	
  de	
  diversiteit	
  met	
             verantwoording	
  
   specifieke	
  aandacht	
  voor	
                  •    Thema5sche	
  specialisa5e	
  
   interculturaliteit	
                        •    Spreiding	
  aanbod/ac5viteiten	
  
•   De	
  diversiteit	
  van	
  het	
  aanbod	
            •    Aantal	
  afdelingen/uren	
  
•   De	
  ac5es	
  met	
  het	
  oog	
  op	
  de	
  verdieping	
    •    Vrijwilligers	
  
   en	
  verbreding	
  van	
  de	
  par5cipa5e	
  
•   De	
  communica5e	
  met	
  de	
  leden	
             •    Engagement	
  t.a.v.	
  Beleidsprioriteiten	
  
•   Het	
  publieksbereik	
                      •    Begeleiding	
  afdelingen	
  en	
  groepen	
  
•   De	
  wijze	
  van	
  bekendmaking	
  van	
  het	
         •    Samenhang	
  en	
  realiteitswaarde	
  
   aanbod	
                                 beleidsplan	
  
•   De	
  mate	
  waarin	
  de	
  VHS	
  kansengroepen	
        •    Infrastructuur	
  
   bereikt,	
  of	
  via	
  het	
  werken	
  met	
                    Zie	
  in	
  cursusmap:	
  
   mul5plicatoren	
  van	
  betekenis	
  is	
  voor	
  
   kansengroepen	
                             “Criteria	
  waaraan	
  organisa5es	
  en	
  hun	
  
•   De	
  func5es...	
                              werking	
  worden	
  getoetst”	
  
•   Samenwerking	
  en	
  netwerkvorming	
  
                                                                57
Oefening	
  
Welke	
  beoordelingselementen	
  zijn	
  
   voor	
  jullie	
  van	
  toepassing?	
  
Overleg	
  hoe	
  ze	
  best	
  ingewerkt	
  worden	
  
      in	
  het	
  beleidsplan:	
  
             	
  
        Apart	
  document!	
  
  Ook	
  ingebouwd	
  in	
  de	
  doelstellingen?	
  
         Als	
  indicator?	
  
   Het	
  bovenstaande	
  gecombineerd?	
  
        Via	
  de	
  tekstlay-­‐out?	
  
           Nog	
  anders?	
  

                     In	
  groepjes	
  van	
  4,	
  dan	
  plenum	
  

                                           58
Fase	
  3.2	
  Interne	
  analyse	
  
          Wat?	
                      Waarom?	
  
	
                          	
  
1.  Deze	
  stap	
  peilt	
  naar	
  de	
       •  Het	
  beleidsplan	
  mag	
  niet	
  
   ‘sterktes’	
  en	
  ‘zwaktes’	
  van	
        enkel	
  gebaseerd	
  zijn	
  op	
  wat	
  
   de	
  werking,	
  gezien	
  door	
  de	
       externen	
  denken	
  
   bril	
  van	
  de	
  internen	
  (prof.,	
    •  Niet	
  enkel	
  uw	
  ‘output’	
  is	
  
   vrijwilligers,	
  strategische	
           belangrijk,	
  ook	
  de	
  manier	
  
   partners,	
  …)	
                   waarop	
  die	
  bereikt	
  wordt	
  
2.  Vooral	
  een	
  evalua5e	
  van	
  
   de	
  ‘achtergrond’;	
  minder	
  
   van	
  de	
  ac5viteiten	
  

                                                 59
2.  Stand	
  van	
  zaken	
  vaststellen	
  en	
  evalueren	
  
    –  Het	
  7-­‐S	
  of	
  McKinsey-­‐model	
  
    –  Zelfevalua5e	
  (aan	
  de	
  hand	
  van	
  Kwaliscoop	
  of	
  
     EFQM/INK)	
  
	
  
                                       60
McKinsey	
  checklist	
  
l   McKinsey-model:
    ⇒ Succesvol beleid vindt een evenwicht tussen 7-
     organisatie elementen.
    ⇒ Vertaling in een checklist aan de hand waarvan
     men een beschrijving kan geven van de interne
     situatie.
l   Beschrijving a.d.h.v. 7 S-en.
l   Kijken naar tegenstrijdigheden.
l   Samenvatten in een (voor derden toegankelijke
   tekst) die de interne organisatie beschrijft.


                             61
                                61
McKinsey	
  checklist:	
  7	
  S-­‐Model	
  

  l   Skills
  l   Structure
  l   Systems
  l   Shared Values
  l   Staff
  l   Style
  l   Strategy

  (Zie spoorboekje blz 36 en verder)


                        62
                          62
Zelfevalua5e	
  
•  Kwaliscoop:	
  zie	
  Spoorboekje	
  blz.	
  41	
  
•  EFQM	
  /	
  INK:	
  
       Medewerkers          Waardering
       management            door
                      medewerkers        Beleid &    Manage-   Waardering
 Leider            ment van            Eind
        Strategie          door klanten
 schap            processen          resultaten       Middelen           Waardering
       management            door
                      maatschappij

      ORGANISATIE              RESULTAAT    63
Een	
  voorbeeld	
  van	
  zelfevalua5e…	
  
               Deskundigheidsbevordering
     In welke mate worden de professionele en vrijwillige
     medewerkers aangemoedigd om vorming te volgen?

    Posi5eve	
  vaststellingen	
                Nega5eve	
  vaststellingen	
  
•  Alle	
  betaalde	
  krachten	
  hebben	
         •  Te	
  weinig	
  oog	
  voor	
  de	
  vrijwilligers	
  
  eigen	
  vormingsbudget	
                •  Budget	
  is	
  te	
  laag	
  om	
  alle	
  noden	
  te	
  
•  In	
  ieder	
  func5oneringsgesprek	
  is	
  dit	
     dekken	
  
  een	
  vast	
  thema	
                  •  Teveel	
  willekeur	
  bij	
  keuzes	
  
•  Iedere	
  stafvergadering	
  wordt	
  een	
       •  Opgedane	
  kennis	
  gaat	
  verloren	
  
  overzicht	
  gegeven	
  van	
  poten5ële	
  
  vormingen	
  
•  VTO-­‐beleid	
  zit	
  bij	
  één	
  persoon	
  

                                                          64
Gegevens verzamelen
Opmaak van   Over en van  Over en van    Over en
 een profiel  “Interne   “Stakeholders”  van “Ext.
        werking”           omgeving”
 Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT)


        BELEIDSUITDAGINGEN

                            65
Fase	
  3.3	
  Stakeholdersanalyse	
  
           Wie?	
                       Waarom?	
  
	
                            	
  
    De	
  stakeholders	
  zijn	
  alle	
        •  Je	
  werkt	
  niet	
  in	
  een	
  vacuüm	
  
      individuen,	
  groepen,	
           •  Je	
  werkt	
  vóór	
  mensen,	
  met	
  
     partners,	
  organisa5es	
  en	
           mensen	
  en	
  bestaat	
  dankzij	
  
    instan5es	
  die	
  op	
  de	
  één	
  of	
      mensen	
  
    andere	
  manier	
  er	
  belang	
  bij	
     •  Zij	
  hebben	
  allemaal	
  een	
  
    hebben	
  om	
  ‘invloed’	
  op	
  de	
         ‘gedacht’	
  over	
  de	
  
     organisa5e	
  (nu	
  of	
  in	
  de	
        organisa5e	
  
     toekomst)	
  uit	
  te	
  oefenen	
  


                                                   66
 
                	
  
a.  Lijst van alle stakeholders.
b.  Schat sterkte (mogelijke invloed) of relevantie
  voor de organisatie in.
c.  Selecteer de belangrijkste.
d.  Benoem het belang dat hij/zij
  vertegenwoordigt nu en in de toekomst.
e.  Per stakeholder en belang a.d.h.v.
  ‘geobjectiveerde info’ nagaan hoe je hierop
  scoort.
f.  Samenvatting in tabel.
                           67
‘Ge-­‐objec5veerde	
  info’	
  verzamelen	
  
•  Algemeen doel is altijd:
  •  Voorkomen van enkel rekening te houden met
    de gewoonlijke percepties en evidenties,
    discussie verdiepen.
  •  De omschrijving van een situatie verfijnen.
  •  Niet: een wetenschappelijke studie maken.
•  Concreet doel goed voor ogen te houden: wat wil ik
  weten, wat kan ik beslissen op basis van die
  info, wat is de prijs voor de info (moeite,
  weerstand, financieel, …)?
•  Infoverzameling goed organiseren.
                         68
‘Ge-­‐objec5veerde	
  info’	
  i.f.v.	
  
       stakeholdersanalyse	
  
•  Doel: verbreden van de eigen perceptie van de
  organisatie en van haar toekomst.

•  Waar info halen?
  •  Bij stakeholders zelf
  •  Collega's binnen of buiten de organisatie
  •  De federatie, ondersteuningscentrum
  •  Beleidsplannen van overheden,...
  •  Vgl. met gelijkaardige in organisaties binnen-
   of buitenland (benchmarking)
                            69
Uit	
  de	
  actualiteit:	
  
 “Beste stakeholders,
   tot voor kort
   stockholders,
er zijn grote voordelen
 verbonden aan het
bestaan als non-profit
 organisatie, zelfs als
     we er
   ongewild en
 onvoorzien onlangs
 een geworden zijn”
                70
Wat	
  met	
  de	
  behoebedetec5e?	
  
•  In	
  te	
  schaen	
  als	
  gegevensverzameling	
  bij	
  
  stakeholders	
  maar	
  ook	
  als	
  element	
  van	
  de	
  
  omgevingsanalyse.	
  
•  Algemene	
  conclusies,	
  zoals	
  bijvoorbeeld	
  over	
  
  een	
  bevolkingsgroep,	
  bijvoorbeeld	
  de	
  
  ‘medioren’,	
  zijn	
  eerder	
  omgevingsvariabelen.	
  
•  Bijzondere	
  vragen,	
  specifiek	
  naar	
  de	
  
  organisa5e	
  gericht,	
  is	
  eerder	
  stakeholders	
  
  input.	
  

                                71
Techniek: prioriteitenmatrix

        Kennis Belang Bereik-   ...    SOM
        van ons voor ons baar


   Gewicht  10      15    5

Stakeholder 1  +++   +    ++      6 55

Stakeholder 2  ++    0    +++      5  35
Stakeholder 3  ++++   +    0       5
                          55
...                       …                             72
Indien	
  toch	
  geopteerd	
  voor	
  een	
  
     bevraging,	
  enkele	
  5ps	
  …	
  
•  Wees	
  zéér	
  crea5ef	
  in	
  bevragingstechnieken	
  …	
  
•  Denk	
  niet	
  te	
  snel,	
  we	
  weten	
  het	
  wel	
  …	
  
•  Vraag	
  mensen	
  niet	
  naar	
  de	
  bekende	
  weg	
  …	
  
•  Weet	
  dat	
  vragen	
  verwach5ngen	
  creëert	
  …	
  
	
  
Belangrijkste	
  5p:	
  
	
  
•  Weet	
  dat	
  alle	
  binnengekomen	
  reac5es	
  verwerkt	
  
   moeten	
  worden!!!	
  

                                    73
Gegevens verzamelen
Opmaak van   Over en van  Over en van    Over en
 een profiel  “Interne   “Stakeholders”  van “Ext.
        werking”           omgeving”
 Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT)


        BELEIDSUITDAGINGEN

                            74
Fase	
  3.4	
  Omgevingsanalyse	
  
            Wat?	
                    Waarom?	
  
	
                          	
  
•     Deze	
  stap	
  inventariseert	
  de	
   •  Een	
  organisa5e	
  zit	
  vervat	
  in	
  
     globale	
  trends	
  in	
  de	
         een	
  dynamische	
  omgeving,	
  
     omgeving	
  of	
  in	
  de	
  ruimere	
     een	
  evoluerende	
  
     context,	
  die	
  een	
  invloed	
       samenleving.	
  
     (kunnen)	
  uitoefenen	
  op	
  de	
   •  De	
  tendensen	
  hier	
  oefenen	
  
     organisa5e	
                   een	
  invloed	
  uit	
  op	
  uw	
  
•     Gebruik	
  maken	
  van	
            succes	
  
     ‘geobjec5veerd’	
  materiaal	
   •  Dit	
  ‘inschaen’	
  levert	
  een	
  
                            stevigere	
  greep	
  op	
  uw	
  
                            succes	
  
    Zie Voorzet omgevingsanalyse door SoCiuS

                                                75
De	
  STEP-­‐methode	
  (DESTEP,	
  DECEPT,	
  ea)	
  
•  Sociologisch	
  
  –  Levenss5jl,	
  familiestructuren,	
  demografische	
  trends,	
  
   a‚tudes	
  naar	
  de	
  gemeenschap	
  
•  Technologisch	
  
  –  Communica5e	
  op	
  het	
  werk	
  en	
  met	
  klanten,	
  
   vooruitgang	
  
•  Economisch	
  
  –  Tewerkstelling,	
  levensstandaard,	
  arbeidskosten	
  
•  PoliEek	
  
  –  Arbeidswetgeving,	
  gezondheid	
  en	
  veiligheid,	
  EU	
  
                                     76
Hoe?	
  
1.  Het	
  planningteam	
  bepaalt	
      4.  Het	
  planningteam	
  legt	
  de	
  
  de	
  thema’s	
  en	
  verdeelt	
       tendensen	
  vast	
  +	
  het	
  
  (delegeert)	
  de	
  taken	
          belang	
  daarvan	
  voor	
  de	
  
2.  Tendensen	
  worden	
             organisa5e	
  
  gezocht,	
  gestaafd	
  door	
       5.  Ze	
  bepalen	
  ook	
  of	
  deze	
  
  ‘geobjec5veerd’	
  materiaal	
         tendens	
  een	
  ‘kans’,	
  dan	
  
3.  De	
  ‘zoeker’	
  geeb	
  het	
        wel	
  een	
  ‘bedreiging’	
  vormt	
  
  verband	
  (het	
  belang	
  voor)	
    6.  Deze	
  benoeming	
  vinden	
  
  met	
  de	
  organisa5e	
  aan	
        we	
  terug	
  in	
  de	
  SWOT-­‐tabel	
  
                         (zie	
  verder)	
                                               77
www.?.be	
  
    Veel	
  materiaal	
  is	
  te	
  vinden	
  op	
  het	
  internet	
  :	
  
                     	
  
  www.socius.be/socius/files/File/ikz/omgevingsanalyse.pdf	
  
          www.aps.vlaanderen.be	
  
             www.nis.be	
  
             www.lokalesta5s5eken.be	
  
                      	
  
Op	
  de	
  workshop	
  «	
  Een	
  omgevingsanalyse	
  maken	
  en	
  gebruiken	
  in	
  
       beleidsplanning	
  »	
  wordt	
  hier	
  dieper	
  op	
  in	
  gegaan	
  

                                            78
79
Bronnen	
  van	
  de	
  “voorzet”	
  
Gebruik van die bronnen die de gewenste informatie
synthetiseren of overzichten geven van bronnenmateriaal en
dat vanuit een min of meer objectiverende autoriteit doen

 •  	
  Coolsaet	
  (Rik).	
  De	
  geschiedenis	
  van	
  de	
  wereld	
  van	
  morgen.	
  
   Leuven,	
  2008.	
  (En	
  de	
  bronnen	
  die	
  hij	
  gebruikte).	
  
 •  Lammer5jn	
  (Frans).	
  Het	
  begin	
  van	
  de	
  21ste	
  eeuw,	
  een	
  
   sociologische	
  Ejdsdiagnose.	
  In:	
  Desmet	
  (A.),	
  Baert	
  (H.),	
  
   Bouverne-­‐De	
  Bie	
  (M.),	
  Verbeke	
  (L.)	
  red.	
  Handboek	
  
   Samenlevingsopbouw	
  in	
  Vlaanderen.	
  Die	
  Keure,	
  Brugge,	
  2008,	
  
   pp.	
  97-­‐126.	
  (En	
  de	
  bronnen	
  die	
  hij	
  gebruikte).	
  
 •  Jacobs	
  (Michèle).	
  Samenlevingsopbouw	
  Vlaanderen.	
  Algemene	
  
   Omgevingsanalyse	
  voor	
  de	
  Sector	
  Samenlevingsopbouw.	
  
   Brussel,	
  2007.	
  (En	
  de	
  bronnen	
  die	
  zij	
  gebruikte).	
  
 •  Studiedienst	
  Vlaamse	
  Regering.	
  Vlaamse	
  Regionale	
  
   Indicatoren	
  2007	
  (VRIND).	
  Brussel,	
  2008.	
  	
              80
Breedbeeld	
  (1)	
  
•  Mondialisering	
  
  –  Doorgedreven	
  globalisering	
  
  –  Kennis-­‐	
  of	
  informa5emaatschappij	
  
  –  Netwerkonderneming	
  
  –  Flexibilisering	
  en	
  individualisering	
  
  –  Dereguleren,	
  liberaliseren	
  en	
  priva5seren	
  
                                81
Breedbeeld	
  (2)	
  
•  Technologische	
  omwenteling	
  
  –  Kenniseconomie	
  en	
  digitale	
  kloof	
  
  –  Nieuwe	
  sociale	
  prak5jken	
  
•  Een	
  nieuwe	
  wereld(wan)orde	
  
•  De	
  mens	
  en	
  zijn	
  omgeving:	
  risico’s	
  
  –  Klimaatsverandering	
  en	
  de	
  opwarming	
  van	
  de	
  
    aarde	
  


                                    82
Inzoomen	
  
•   Individualisering	
  
•   Waarden	
  en	
  normen	
  
•   Samenleven	
  
•   Diversiteit	
  
•   Demografie:	
  ontgroening,	
  vergrijzing	
  en	
  migra5e	
  
•   Mul5culturele	
  samenleving	
  
•   De	
  20:70:10	
  samenleving	
  
•   Meerpalen,	
  percep5e	
  en	
  ontreddering	
  
                                 83
Close-­‐up:	
  armoede	
  en	
  achterstelling	
  
1.   Demografische	
  trends	
  
2.   Armoede	
  en	
  bestaansonzekerheid	
  
3.   Onderwijs	
  en	
  vorming	
  
4.   Arbeidsmarkt	
  
5.   Huisves5ng	
  
6.   Gezondheid	
  
7.   Maatschappelijke	
  en	
  poli5eke	
  par5cipa5e	
  
8.   Sociale	
  zekerheid	
  

                               84
STEP,	
  DESTEP,	
  DECEPT	
  of...	
  
                                SCENARIO’s	
  
•  Eenvoudige	
  versie:	
  
  droom	
  of	
  doem?	
  
•  Grondige	
  versie:	
  
  zie	
  ‘Spoorboekje’	
  blz.	
  50	
  
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  of	
  
          	
  Wisselwerk	
  Cahier’07	
  
            ‘Er	
  is	
  leven	
  na	
  de	
  Mort	
  Subite’	
  
                                                                                      85
Droom-­‐	
  en	
  doemscenario’s	
  
•  Droom:	
  als	
  alles	
  meezit	
  en	
  we	
  zonder	
  problemen	
  of	
  
  weerstanden	
  kunnen	
  verder	
  werken...	
  hoe	
  ziet	
  onze	
  
  werking	
  er	
  binnen	
  deze	
  (een	
  of	
  meerdere)	
  kerntaak	
  
  (kerntaken)	
  uit	
  tegen	
  het	
  einde	
  van	
  de	
  
  beleidsperiode?	
  
•  Doem:	
  als	
  alles	
  tegenzit	
  en	
  we	
  voortdurend	
  met	
  
  tegenslagen	
  en	
  weerstanden	
  te	
  maken	
  krijgen...	
  hoe	
  
  slecht	
  ziet	
  onze	
  werking	
  voor	
  deze	
  kernta(a)k(en)	
  er	
  
  uit	
  tegen	
  het	
  einde	
  van	
  de	
  beleidsperiode?	
  


                                        86
Droom-­‐	
  en	
  doemscenario’s	
  
•  Vertrekkend	
  vanuit	
  de	
  kerntaken	
  van	
  een	
  
  organisa5e.	
  
•  Invulling	
  van	
  de	
  twee	
  scenario’s	
  
  –  Definiëren	
  van	
  de	
  kerntaken	
  
  –  Aanspreken	
  van	
  scenarioschrijvers	
  
•  Bespreken	
  van	
  scenario’s	
  
  –  Klemtoon	
  op	
  de	
  feitelijke	
  evolu5es	
  en	
  hun	
  consequen5es	
  
  –  Nadien	
  pas	
  interpreteren	
  volgens	
  kansen	
  en	
  bedreigingen	
  
•  Belangrijk	
  hulpmiddel:	
  werken	
  met	
  richtvragen	
  
  (zie	
  ‘Spoorboekje’	
  blz.	
  48)	
  
                                           87
Interpreteren	
  
      als	
  kans(en)	
  of	
  bedreiging(en)	
  
                  	
  
•  Interpreteren	
  van	
  zich	
  tegensprekende	
  
  bronnen	
  (vergelijken)	
  
•  Dagelijkse	
  percep5e	
  overs5jgen	
  
•  One	
  is	
  a	
  poor	
  sample	
  
•  Informa5e	
  indiges5e	
  vermijden...	
  
•  Valkuil:	
  volgorde	
  =	
  na	
  sterktes	
  en	
  zwaktes	
  
•  Tip:	
  toets	
  aan	
  missie	
  

                                   88
SWOT-­‐tabel	
  
     Kans  Bedreiging
  X

SterkteZwakte                  89
Het	
  7-­‐faseplan	
  
	
  
•  De	
  start	
  
•  De	
  missie	
  
•  De	
                    Klaar
   gegevensverzameling	
  
•  De	
  beleidsuitdagingen	
  
•  De	
  doelstellingen	
  
•  De	
  strategie	
  
•  De	
  afronding	
                 90
Fase	
  4:	
  Beleidsuitdagingen	
  
De	
  beleidsuitdagingen	
  volgen	
  uit	
  :	
  	
  
	
  
l  De	
  confronta5e	
  tussen	
  de	
  sterktes	
  en	
  zwaktes	
  van	
  
   de	
  organisa5e	
  enerzijds	
  en	
  de	
  kansen	
  en	
  
   bedreigingen	
  in	
  haar	
  omgeving	
  anderzijds	
  

l   Een	
  gesprek	
  over	
  en	
  conclusies	
  uit	
  deze	
  confronta5e,	
  
   leiden	
  tot	
  de	
  detec5e	
  van	
  de	
  belangrijkste	
  
   beleidsuitdagingen	
  voor	
  de	
  toekomst	
  

l   …	
  en	
  dit	
  ALTIJD	
  i.f.v.	
  de	
  realisa5e	
  van	
  de	
  Missie	
  
                                             91
Welke	
  beleidsruimte	
  heb	
  je?	
  
                      92
Oefening	
  

      Schat	
  de	
  beleidsruimte	
  in	
  
       die	
  jouw	
  organisa5e	
  heeb.	
  
       Deel	
  je	
  conclusie	
  mee.	
  
Welke	
  beperkingen	
  of	
  mogelijkheden	
  biedt	
  dit?	
  	
  
                	
  
                	
  
                           (groepjes	
  van	
  4)	
                                        93
SWOT-­‐analyse:	
  de	
  werkwijze	
  

•  Overloop	
  het	
  ingevulde	
  SWOT-­‐correla5e	
  rooster	
  
•  Discussie	
  en	
  algemene	
  conclusies	
  a.d.h.v.:	
  
                     	
  
     Overloop	
  wat	
  ieder	
  kenmerk	
  links	
  betekent	
  in	
  het	
  
     licht	
  van	
  ieder	
  kenmerk	
  rechts.	
  Hou	
  hierbij	
  de	
  
      realisa5e	
  van	
  de	
  missie	
  in	
  het	
  achterhoofd	
  
	
  
•  Noteer	
  de	
  conclusies	
  

                                           94
Conclusies	
  uit	
  correla5etabel	
  
   +  Kans             Bedreiging


Sterkte  Investeren          Verdedigen
     ‘voor gaan’, gebruik van   mobiliseer middelen
     maken, dit leidt tot een   (alleen of samen met
     ‘concurrentieel’ voordeel  anderen) om vanuit de
                    sterkte te verdedigen

Zwakte  Beslissen          Schadebeheersing
     Investeren, samenwerken
     om er sterker in te worden
     of afbouwen                                95
Voorbeeld       Kansen:                      Bedreigingen:
beleidsuitdagingen •  Groeiende nood aan                 •  Professionalisering
   uit SWOT   vorming omtrent IKZ                  vs. vrijwilligerswerk
  confrontatie  •  enz.                        •  enz.

Sterktes :            Gezien S1 en K1 :            Gezien S1 en B1 :
•  Vormingen en           “investeren in een              “zoeken naar
begeleidingen zijn sterk     uitbreiding v/h aanbod           inrijpoorten om prof.
op maat                voor nieuwe             toch toe te passen op
•  enz.                doelgroepen”                 vrijw.”

Zwaktes :            Gezien Z1 en K1 :            Gezien Z1 en B1 :
•  Te weinig tijd om        “continueren van  “verouderd en niet-
iedereen eenzelfde       bestaand aanbod naar  succesvol aanbod
aanbod te doen          nieuwe doelgroepen” vervangen door nieuwe
•  enz.                          initiatieven”

                                                96
         En	
  schrijf	
  dit	
  uit	
  in	
  volzinnen!!!	
  
Beleidsuitdagingen,	
  een	
  voorbeeld	
  
	
  	
  
	
  Omwille	
  van	
  onze	
  beperkte	
  kennis	
  van	
  
  concurrerende	
  ac5viteiten	
  binnen	
  en	
  buiten	
  onze	
  
  sector	
  én	
  de	
  steeds	
  afnemende	
  interesse	
  voor	
  ons	
  
  tradi5oneel	
  aanbod,	
  gaan	
  wij	
  ons	
  eigen	
  aanbod	
  
  uitbreiden	
  en	
  inhoudelijk	
  verbreden	
  met	
  meer	
  focus	
  
  op	
  klantgeoriënteerde	
  ac5viteiten	
  
                                      97
Oefening	
  (huiswerk)	
  
•  Breng	
  de	
  missie	
  van	
  je	
  organisa5e	
  mee	
  of	
  
  althans	
  de	
  eerste	
  aanzet.	
  
•  Breng	
  een	
  organisa5eprofiel	
  mee.	
  
•  Breng	
  een	
  opsomming	
  van	
  jullie	
  sterktes	
  en	
  
  zwaktes	
  mee.	
  
                                    98
Volgende	
  sessie	
  op	
  13/03/09	
  
•  Bekijken	
  we	
  jullie	
  missie	
  
•  Oefenen	
  we	
  de	
  SWOT	
  met	
  jullie	
  voorbeelden	
  en	
  
  ervaringen	
  
•  Kijken	
  we	
  of	
  er	
  een	
  alterna5eve	
  werkwijze	
  is.	
  
•  Maken	
  we	
  doelstellingen	
  en	
  indicatoren	
  
•  Passen	
  we	
  de	
  beoordelingselementen	
  in	
  het	
  
  beleidsplan	
  in	
  
•  Ronden	
  we	
  de	
  beleidsplanning	
  af	
  
•  Kijken	
  we	
  hoe	
  je	
  kan	
  werken	
  met	
  een	
  beleidsplan	
  

                                      99
100
1 von 101

Recomendados

Bob model bij groepsbesluiten von
Bob  model bij groepsbesluitenBob  model bij groepsbesluiten
Bob model bij groepsbesluitenMarieke Hofman
7.4K views26 Folien
Software Common Defect Enumeration von
Software Common Defect EnumerationSoftware Common Defect Enumeration
Software Common Defect EnumerationAnnMarieNeufelder1
112 views21 Folien
DevOps adoption in the enterprise von
DevOps adoption in the enterpriseDevOps adoption in the enterprise
DevOps adoption in the enterpriseSanjeev Sharma
2.3K views50 Folien
4 b smart_time_2_quick_test von
4 b smart_time_2_quick_test4 b smart_time_2_quick_test
4 b smart_time_2_quick_testmemyself078
640 views2 Folien
19. cuestionario de proverbios 18 sabiduría contra necedad von
19. cuestionario de proverbios 18 sabiduría contra necedad19. cuestionario de proverbios 18 sabiduría contra necedad
19. cuestionario de proverbios 18 sabiduría contra necedadComparte la Biblia
836 views4 Folien
YCAJ_IOM von
YCAJ_IOMYCAJ_IOM
YCAJ_IOMJayan Krishnadas
3.1K views84 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

DevOps Explained von
DevOps ExplainedDevOps Explained
DevOps ExplainedDevOpsAnon
1.5K views7 Folien
Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014 von
Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014
Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014johnfcshaw
7.3K views30 Folien
9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vida von
9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vida9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vida
9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vidaComparte la Biblia
1.4K views4 Folien
16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedad von
16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedad16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedad
16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedadComparte la Biblia
1K views2 Folien
DevOps Evolution - The Next Generation ? von
DevOps Evolution - The Next Generation ?DevOps Evolution - The Next Generation ?
DevOps Evolution - The Next Generation ?Marc Hornbeek
2.3K views36 Folien
18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedad von
18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedad18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedad
18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedadComparte la Biblia
1K views2 Folien

Was ist angesagt?(10)

DevOps Explained von DevOpsAnon
DevOps ExplainedDevOps Explained
DevOps Explained
DevOpsAnon1.5K views
Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014 von johnfcshaw
Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014
Four pillars of DevOps - John Shaw - Agile Cambridge 2014
johnfcshaw7.3K views
9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vida von Comparte la Biblia
9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vida9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vida
9. cuestionario de proverbios 10 contrastes de estilos de vida
Comparte la Biblia1.4K views
16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedad von Comparte la Biblia
16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedad16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedad
16. Cuestionario de proverbios 15 Más contrastes entre sabiduría y necedad
DevOps Evolution - The Next Generation ? von Marc Hornbeek
DevOps Evolution - The Next Generation ?DevOps Evolution - The Next Generation ?
DevOps Evolution - The Next Generation ?
Marc Hornbeek2.3K views
18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedad von Comparte la Biblia
18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedad18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedad
18. cuestionario de proverbios 17 Sabiduría contra necedad
20. cuestionario de proverbios 19 sabiduría contra necedad von Comparte la Biblia
20. cuestionario de proverbios 19 sabiduría contra necedad20. cuestionario de proverbios 19 sabiduría contra necedad
20. cuestionario de proverbios 19 sabiduría contra necedad
Comparte la Biblia1.1K views

Destacado

Архивное хранение документов в условиях электронного документооборота von
Архивное хранение документов в условиях электронного документооборотаАрхивное хранение документов в условиях электронного документооборота
Архивное хранение документов в условиях электронного документооборотаNatasha Khramtsovsky
1.4K views15 Folien
Master final-2014-learning-symposium von
Master final-2014-learning-symposiumMaster final-2014-learning-symposium
Master final-2014-learning-symposiumBruce Gilbert
529 views78 Folien
д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ... von
д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ...д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ...
д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ...Natasha Khramtsovsky
2.9K views64 Folien
Innoveren naar een duurzame toekomst - Matthias lievens von
Innoveren naar een duurzame toekomst - Matthias lievensInnoveren naar een duurzame toekomst - Matthias lievens
Innoveren naar een duurzame toekomst - Matthias lievensSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
1.3K views15 Folien
Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064 von
Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064
Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064jaspang
481 views20 Folien

Destacado(20)

Архивное хранение документов в условиях электронного документооборота von Natasha Khramtsovsky
Архивное хранение документов в условиях электронного документооборотаАрхивное хранение документов в условиях электронного документооборота
Архивное хранение документов в условиях электронного документооборота
Master final-2014-learning-symposium von Bruce Gilbert
Master final-2014-learning-symposiumMaster final-2014-learning-symposium
Master final-2014-learning-symposium
Bruce Gilbert529 views
д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ... von Natasha Khramtsovsky
д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ...д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ...
д-р Лючиана Дюранти - Презентация на английском языке к семинару в Москве 23 ...
Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064 von jaspang
Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064
Powerpoint Presentation On Animated Flipbook Ryan Mcginty Dd07064
jaspang481 views
Hs Classroom Guidelines von jaspang
Hs Classroom GuidelinesHs Classroom Guidelines
Hs Classroom Guidelines
jaspang210 views
AllOver Media Indoor Billboards von sdeane
AllOver Media Indoor BillboardsAllOver Media Indoor Billboards
AllOver Media Indoor Billboards
sdeane359 views
Что происходило в отрасли в 2014 году: Достижения и планы на будущее von Natasha Khramtsovsky
Что происходило в отрасли в 2014 году: Достижения и планы на будущееЧто происходило в отрасли в 2014 году: Достижения и планы на будущее
Что происходило в отрасли в 2014 году: Достижения и планы на будущее
Diana L. Digital Scrapbook von mrounds5
Diana L. Digital ScrapbookDiana L. Digital Scrapbook
Diana L. Digital Scrapbook
mrounds51.9K views
Pubquiz von 0773247
PubquizPubquiz
Pubquiz
0773247359 views
Flipbook Yo von jaspang
Flipbook YoFlipbook Yo
Flipbook Yo
jaspang2.1K views

Similar a Beleidsplanning voor starters

Beleidsplanning algemeen - deel 1 von
Beleidsplanning algemeen - deel 1Beleidsplanning algemeen - deel 1
Beleidsplanning algemeen - deel 1Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
984 views102 Folien
Beleidsplanning voor bewegingen von
Beleidsplanning voor bewegingenBeleidsplanning voor bewegingen
Beleidsplanning voor bewegingenSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
679 views101 Folien
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid von
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidQ-Consult
1.1K views32 Folien
Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord von
Hnw Presentatie Mt Retraite FeijenoordHnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord
Hnw Presentatie Mt Retraite FeijenoordOdette de Koning
223 views17 Folien
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren! von
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Patricia Engelaar-Kammeijer
434 views16 Folien
Vanaerschot von
VanaerschotVanaerschot
VanaerschotEllen Excelmans
163 views30 Folien

Similar a Beleidsplanning voor starters(20)

Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid von Q-Consult
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Q-Consult1.1K views
Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord von Odette de Koning
Hnw Presentatie Mt Retraite FeijenoordHnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord
Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord
Odette de Koning223 views
MBA in één dag NEN - Bob Alisic over uitvoering von Hans Janssen
MBA in één dag NEN - Bob Alisic over uitvoeringMBA in één dag NEN - Bob Alisic over uitvoering
MBA in één dag NEN - Bob Alisic over uitvoering
Hans Janssen316 views
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams von Kelly Adegeest
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teamsDiana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Kelly Adegeest1.1K views
Positief coachen.kbkb def von Freek Onzia
Positief coachen.kbkb defPositief coachen.kbkb def
Positief coachen.kbkb def
Freek Onzia439 views
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker von Isabel De Clercq
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe MedewerkerChecklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker
Isabel De Clercq11.7K views
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013 von Noorderlink ...
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013
Noorderlink ...394 views
Slides killian (pdf) von Crowdale.com
Slides killian (pdf)Slides killian (pdf)
Slides killian (pdf)
Crowdale.com1.4K views
Workinprogress - Beheer en Borging von KING
Workinprogress - Beheer en BorgingWorkinprogress - Beheer en Borging
Workinprogress - Beheer en Borging
KING664 views
Microsoft Word Pop Training Voor Medewerkers von elsfrigge
Microsoft Word  Pop Training Voor MedewerkersMicrosoft Word  Pop Training Voor Medewerkers
Microsoft Word Pop Training Voor Medewerkers
elsfrigge606 views

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk

Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf von
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfScannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
21 views17 Folien

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk(20)

Beleidsplanning voor starters

 • 1. Cursus   beleidsplanning   Starters,   Deel  1   13/02/2009     0
 • 2. De  inhoud…  voor  vandaag   •  Inhoud  deelnemersmap   •  Interpreta5e  van   Streng  (binnen   Los  (niet   beleidsplanning:   keurslijf)   vrijblijvend)       •  Inleiding  en  toelich5ng,   oefeningen,  uitwisseling   •  Inpassen  van  beoordelingselementen   •  De  voorstelling  van  het  planningsproces  =   ideaaltypisch...   •  We  gaan  tot  aan  de  SWOT-­‐analyse,  volgende  keer   het  vervolg.  Wie  in  de  maand  tussen5jd  is   begonnen,  kan  de  volgende  maal  feedback  krijgen   •    Geen  eenrich5ngsverkeer   1
 • 3. 2
 • 4. Denkmoment   Na  de  kennismaking  en  de  inleiding  weten  we   waartoe  de  inhoud  van  deze  cursus  moet  leiden:     Vul  op  jullie  naamkaartje  de  twee  grootste   verwach7ngen  in:     •  Wat  hopen  jullie  te  weten/kunnen  tegen  het  einde?   •  Wat  zou  zeker  behandeld  moeten  zijn?   •  Welke  inhouden  zijn  essen7eel?     Individueel   Bijlage  1   3
 • 5. Denkmoment   Heb  je  een  idee  over  wat  een  ‘beleidsplan’   zou  kunnen  of  moeten  zijn?     •  Denk  zelf  eens  goed  na  over  wat  een  beleidsplan   voor  jullie  eigenlijk  is  of  zou  moeten  zijn.   •  Wat  zijn  voor  jullie  basisvoorwaarden  om  te  spreken   van  een  ‘goed’  beleidsplan?         Zie ook Bijlage 2 Individueel  &  nadien  inventarisa5e  in  groep   4
 • 6. Gesitueerd  in  integrale  kwaliteitszorg   Het  beleidsplan  is  een  deel  v/d  “kwaliteitsplanning”    à  alle  stappen  die  genomen  worden  om  kwaliteit  te  plannen,  om   de  “klant”  en  de  organisa7e  tevreden  te  stellen     Dit  staat  naast  de  “kwaliteitsbeheersing”    àdaar  waar  reeds  kwaliteit  geleverd  wordt,  moet  zij  behouden   blijven    nood  aan  meten,  indicatoren,  procesmanagement,   constante  kwaliteitsbewaking,  …     En  de  “kwaliteitsverbetering”    àdaar  waar  de  kwaliteit  niet  voldoet,  verbeteringen  aanbrengen     nood  aan  verbeterprojecten,  procesma7ge  aanpassingen,   vernieuwing,  …   5
 • 7. Betrokkenheid  bij  IKZ     •  Niet  iedereen  in  de  organisa5e  denkt  hetzelfde   De  ideeën  over  kwaliteit  verschillen  van  persoon  tot   persoon       •  Niet  iedereen  in  de  organisa5e  ziet  hetzelfde   Niet  iedereen  heeI  zicht  op  het  geheel  van  de   organisa7e,  weet  alles.     •  Niet  iedereen  in  de  organisa5e  evalueert  hetzelfde   De  percep7e  van  mensen  op  hetzelfde  fenomeen   verschilt,  aJankelijk  van  hun  posi7e  t.o.v.  het   fenomeen.  Niet  iedereen  interpreteert  hetzelfde.   6
 • 8. De  biotoop  van  een  SCvW  organisa5e...   7
 • 9. Vogels  en  kikkers   Het ‘vogelperspectief’ De leidinggevenden: AV, RvB, directie, coördinatie De organisatie De medewerkers, de doelgroep en de partners Het ‘kikkerperspectief’ 8
 • 10. Samenvaend  …   1.  Een  plan  is  maar  een  plan:  niet  teveel  woorden,  maar  vooral   daden!  Plan  ≠  beleid!   2.  De  missie  is  de  spil  waarrond  alles  wordt  ontwikkeld  en  van   waaruit  de  aansturing  van  de  organisa5e  gebeurt.   3.  Beleid  voeren  heeb  twee  belangrijke  aandachtspunten:   ‘intern’  en  ‘extern’.   4.  Zowel  de  top  als  de  basis  moeten  zich  kunnen  (h)erkennen   in  het  plan  (en  iedereen  ertussen).   5.  Betrokkenheid  is  van  extreem  belang,  zowel  van  de   beleidsmakers  en  –denkers  als  van  de  uitvoerders  (doeners).   6.  IKZ  is  de  dingen  die  je  moet  doen,  goed  doen.   9
 • 11. Waarom  een  beleidsplan?   •  Gestructureerd  richtsnoer    Iedere  dag  moeten  er  keuzes  gemaakt  worden    een  BP  kan  helpen   om  gestructureerd  en  planma7g  te  kiezen   •  Effec5ef  gebruik  van  beperkte  middelen    Iedereen  heeI  een  tekort  aan  geld  en  7jd  een  BP  kan  helpen  om  de   beschikbare  7jd  en  middelen  op  de  juiste  dingen  in  te  zeNen   •  Betere  samenhang  tussen  verschillende   ac5viteiten    Als  men  veel  ac7viteiten  organiseert,  raak  je  soms  de  weg  kwijt     een  BP  kan  helpen  om  de  samenhang  en  het  belang  van  het   dagelijkse  werk  niet  kwijt  te  raken   ../...   10
 • 12. •  Posi5eve  druk  uitoefenen    Het  realiseren  van  plannen  stuit  soms  op  onwil  en/of  onvermogen   aan  de  basis  en/of  de  top    een  BP  kan  helpen  om  het  doel  voor   ogen  te  blijven  houden  en  de  rich7ng  te  wijzen   •  Stevige  posi5e  innemen  t.o.v.  anderen    Quasi  iedereen  heeI  concurrenten  en/of  poten7ële  partners     een  BP  kan  helpen  om  uw  eigen  plaats  te  vinden,  om  het  verschil   te  maken   •  Verplich5ng  vanwege  de  overheid    Steeds  meer  regelgevers  vragen  een  BP  als  basis  voor  subsidiëring   en/of  erkenning    een  BP  helpt  hier  om  de  kwaliteit  van  uw  werk   aan  te  geven   11
 • 13. Effecten voor het dagelijks werk •  Het  proces  zorgt  voor  gedragenheid       hoe  meer  betrokkenheid,  hoe  meer  gedragenheid   •  Alle  actoren  worden  erkend  in  hun  rol       iedere  actor  op  het  veld  krijgt  een  duidelijke  rol   •  Het  ‘eindpunt’  is  duidelijk       iedereen  kan  aflezen  waarheen  het  beleid  wil  evolueren   •  De  ‘weg’  is  geplaveid  met  de  juiste  keuzes       hoe  het  eindpunt  bereikt  zal  worden,  is  onderwerp  van    onderhandelingen  en  dagelijkse  keuzes     12
 • 14. Wat  met  de  “planlast”   Uit  de  oefening,  de  nega5eve  kanten:   •  Teveel  werk?   Jullie   •  Te  rigide,  gebrek  aan   flexibiliteit,  keurslijf?   •  Verlies  aan  autonomie   van  medewerkers,   vrijwilligers?   •  ...   De  organisa5e   13
 • 15. Kortom,     Het  beleidsplan  zal  het  toetsingsinstrument  worden   voor  het  dagelijks  werk,  de  beleidsini5a5even  in  de   nabije  toekomst,  de  invulling  van  gedetecteerde   behoeben,  de  onderhandelingen  met  de  gebruikers   én  de  samenwerkingsprojecten  met  anderen   (intern  en  extern).     …  het  is  dus  géén  document  dat  in  de  schuif  eindigt  …   14
 • 16. Enkele basisvoorwaarden voor een geslaagd plan •  Het  planningsproces  =  voor  iedereen  duidelijk      iedereen  die  betrokken  par7j  is,  weet  wat  er  te  gebeuren   staat,  tegen  wanneer  en  met  welk  doel   •  Legi5em:  erken  en  respecteer  ieders  rol      daarnaast  kent  ieder  zijn/haar  rol,  het  toebedeelde    mandaat  en  de  verkregen  bevoegdheid   •  Er  is  iemand  die  het  proces  ‘vaart’  geeb      er  zijn  vele  par7jen  ‘betrokken’,  maar  één  zorgt  voor    vooruitgang  (mandaat  en  bevoegdheid)   ../...   15
 • 17. •  Terugkoppeling  &  interne  communica5e      op  de  belangrijkste  sleutelmomenten  een  stand  van    zaken   geven  over  de  vooruitgang  t.o.v.  de  planning    (onderscheid  tussen   basis  en  RvB)   •  Openstaan  voor  wat  het  proces  voortbrengt        de  organisa7e  moet  de  ‘openheid’  en  het  ‘vertrouwen’    hebben  om  te  aanvaarden  wat  het  proces  oplevert   •  Gebruik  maken  van  informa5e  die  reeds   voorhanden  is        zoek  vooral  naar  nieuwe  ‘bronnen’  en  maak  zoveel    mogelijk   gebruik  van  de  bestaande  kanalen  voor  het  ‘warm  water’   16
 • 18. Beginnen:  een  7-­‐faseplan   •  De  start   •  De  missie   •  De  gegevensverzameling   •  De  beleidsuitdagingen   •  De  doelstellingen   •  De  strategie   •  De  afronding   17
 • 19. Fase  1:  de  start   Vanaf  het  vertrekpunt,  doorlopen  we  volgende  stadia:     •  Bevragen  van  mo5va5e   •  Eerste  overleg  met  beleidsmakers   •  Informa5eronde  van  belangrijkste  belanghebbenden   •  Samenstellen  projeceam/planningsteam   •  Tweede  overleg  met  beleidsmakers   •  Vastleggen  5jdsschema  &  afspraken  met   beleidsmakers   18
 • 20. 1.1  Mo5va5e    Belangrijk  uitgangspunt  voor  het  planningsproces  is  de   zoektocht  naar  de  reden  achter  de  keuze  om  een   beleidsplan  op  te  maken     –  Wie  heeb  waar  en  wanneer,  op  basis  van  welke  informa5e   beslist  dat  wij  een  beleidsplan  gingen  schrijven?   –  Peilt  naar  ‘intrinsieke’,  dan  wel  ‘extrinsieke’  mo5va5e   –  Hoe  ‘extrinsieker’,  hoe  meer  ‘van  buitenaf’,  hoe  belangrijker   de  informa5estap  zal  worden   19
 • 21. Zeven  mogelijke  finaliteiten  van  je  beleidsplan   •  Het  creëren  van  een  gezamenlijk  Perspec5ef.   •  Het  opstellen  van  een  organisa5e-­‐Plan  voor  de  toekomst.   •  Het  vinden  van  het  zich  ontwikkelende  of  ontwikkelde   organisa5e-­‐Patroon  dat  al  dan  niet  voortgezet  moet   worden  of  gecorrigeerd.   •  Het  bepalen  van  een  te  bereiken  Posi5e  in  een   marktsegment  of  een  maatschappelijke  ruimte.   •  Het  realiseren  van  een  opgedragen  Project.   •  of  het  realiseren  van  een  bedrijfs-­‐Proces.   •  Het  ontwikkelen  van  een  Ploy  (list)  om  de  anderen   (concurrenten  of  concullega’s)  te  verschalken  en  voorbij  te   steken  (Vergezocht?  Denk  eens  aan  binnen  ><  buiten  onze   sector).   20
 • 22. Oefening  3   Welke  finaliteit  heeb  het  beleidsplan  bij  jullie?       Gebruik  bijlage  4         Eerst  individueel  daarna  per  4   21
 • 23. 1.2  Eerste  overleg    Na  het  determineren  van  de  reden,  volgt  een  eerste  gesprek  met   de  beleidsverantwoordelijken:     –  Wat  zijn  hun  wensen  en  verwach5ngen  t.a.v.  dit  plan  én  het   opmaakproces?   –  Hoe  ver  willen/kunnen  zij  gaan  in  het  delegeren  van  bevoegdheden   en  mandaten?   –  Hoe  ver  willen/kunnen/moeten  zij  betrokken  worden?   –  Deze  wensen  en  verwach5ngen  zullen  een  raamwerk  worden  om   een  eerste  opzet  te  formuleren  en  de  organisa5e  te  gaan   informeren     Dit  is  een  informa7ef  gesprek!   22
 • 24. 1.3  Informa5eronde    Het  werken  aan  (en  met)  een  beleidsplan  veroorzaakt   een  fundamentele  wijziging  in  de  manier  van  werken   voor  een  organisa5e.  Vandaar  dat  zoveel  mogelijk   organisa5egenoten…     – …  zouden  moeten  weten  waarom  dit  nodig  is   – …  zouden  moeten  aanvoelen  dat  dit  belangrijk  is   – …  zouden  moeten  geloven  in  het  posi5eve  effect   – …  zouden  moeten  weten  welke  effecten  dit  (voor  hen)            heeb   – …  zouden  gemo5veerd  moeten  zijn  om  mee  te  werken   – …  zouden  moeten  weten  wat  er  van  hen  verwacht  zal            worden   – …  enzovoort   23
 • 25. 1.4  Het  planningsteam    De  samenstelling  van  het  planningsteam  is   eigenlijk  de  eerste  concrete  stap  van  het  proces.       Dit  team  dient  vooral  om:   •  Een  goed  overzicht  te  houden  op  de  werkzaamheden   •  De  planning  in  de  gaten  te  houden  en  die  te  volgen   •  Er  voor  te  zorgen  dat  het  draagvlak  groot  genoeg  is   •  De  mate  van  objec5viteit  te  waarborgen   •  Te  zorgen  voor  een  bredere  betrokkenheid     Hun  doel?     Een  adequaat  beleidsplan  afleveren  vóór  de  deadline!   24
 • 26. 25
 • 27. Werking  planningsteam   Grosso  modo  zijn  er  drie  verschillende  werkwijzen:   1.  Een  centraal  planningsteam  en  meerdere   werkgroepen,  waarbij  de  werkgroepen  het  ‘werk’   doen  en  de  leden  van  het  planningsteam   coördineren  o.l.v.  één  voorzier   2.  Eén  planningsteam  met  allemaal  ‘werkers’,  o.l.v.   een  procescoördinator   3.  Eén  procescoördinator  die  als  een  spin  in  een  web   de  werkzaamheden  deels  zelf  uitvoert,  deels   medewerking  vraagt  van  collega’s/vrijwilligers     26
 • 28. Wie  opnemen  in  het    planningsteam  ?   •  Mensen met verschillende focus. •  Conform cultuur en waarden van de organisatie. •  Anticipatie problemen implementatie. •  Bereidheid aan de voorwaarden te voldoen (bijv. samen te werken). •  Verschillende ‘soorten’ mensen: strateeg, actiemens, … . •  Kleine org.: iemand die iets verder af staat (stelt vragen over vanzelfsprekendheden, jargon, …). 27
 • 29. Valkuilen  vermijden     •  Weet  dat  machtsverhoudingen  een  factor  zijn  die  in  de  gaten   gehouden  dienen  te  worden,  maar  laat  je  er  niet  door  leiden   •  Beter  een  stapje  trager  mét  inspraak  en  ruggespraak   •  Beter  een  man/vrouw  te  veel  dan  een  misnoegde  collega   •  Zorg  voor  een  goede  verdeling  professionele  en  vrijwillige   medewerkers   •  Awankelijk  van  de  werking  het  aantal  leden  zoeken  (max.  10)   •  Geef  poten5ële  leden  een  duidelijk  overzicht  van  het   minimaal  verwachte  engagement   •  Zorg  voor  een  aangename  en  inspirerende  infrastructuur   28
 • 30. 1.5  Tweede  overleg   Na  het  samenstellen  van  het  planningsteam,  volgt     een  tweede  gesprek  met  de  beleidsverantwoordelijken     Op  basis  van  een  eerste  samenkomst  van  het  planningsteam  worden  in  dit   gesprek  met  de  beleidsmakers  volgende  thema’s  belicht:     •  In  welke  5ming  zien  we  het  plan  afgerond?   •  Welke  stappen  zullen  tegen  wanneer  afgerond  zijn?   •  Op  welke  momenten  zullen  zij  betrokken  worden?   •  Op  welke  momenten  wordt  er  ‘breder’  gecommuniceerd?   •  Welke  bevoegdheden  en  mandaten  hebben  wij  nodig?   •  Welke  middelen  hebben  wij  nodig  (5jd  en  geld)?   •  …     Dit  is  een  concluderend  gesprek!  Hieruit  volgt  een  concreet  plan  (een   contract)  waaraan  het  planningsteam  en  de  beleidsmakers  zich  gaan   houden   29
 • 31. 1.6  Tijdschema   •  Voor  een  eerste  keer  is  1  jaar  niet  overdreven   •  Voor  een  tweede  keer  zou  9  maanden  moeten   volstaan  (mits    zelfde  voorwaarden)   •  Vanaf  een  derde  keer  zou  7  maanden  afdoende   moeten  zijn   •  Probeer  bestaande  samenkomsten  op5maal  te   benuen   •  Maak  gebruik  van  komende  ac5viteiten  en  projecten   om  gegevens  te  verzamelen   •  Doorloop  de  verschillende  fases  overlappend   30
 • 32. Ini5eel  akkoord   Overeenkomst bekrachtigd door RvB en gecommuniceerd naar de niet team-leden 31
 • 33. Inhoud  ini5eel  akkoord   •  Doel van het te ontwikkelen beleid: intern? extern? •  Rol, functies, mandaat teamleden. •  Fasen en timing (ook van rapportage en terugkoppeling). •  Te investeren tijd en middelen. 32
 • 34. Rol  in  Fase  1   Als  ‘trekker’     Als  ‘coördinator’     •  Mensen  samenbrengen   •  Mensen  enthousiasmeren   •  Methodes  ontwikkelen   •  Ondersteuning  bieden  in   •  Gesprekmodera5e  opnemen   ontwikkelen  methodes   •  Terugkoppeling  naar  betrokkenen   •  Gesprekspartner  zijn,  als   en  beleidsmakers   denktank  fungeren   •  Proces  ‘levend’  houden   •  Profileren  als  centrale  spil   •  +  grote  delen  van     •  Constant  vinger  aan  de  pols   houden   •  Consequent  en  open  naar   iedereen  communiceren   •  Zorgen  voor  de  essen5ële   communica5edoorstroming   33
 • 35. Oefening   Stel  voor  jouw  organisa5e  het  ideale   planningsteam  samen.     Mo5veer  je  keuze.   Individueel  en  daarna  per  4   34
 • 36. Fase  2:  de  missie     WAT  IS  EEN  MISSIE?     Niet  dit  type!   35
 • 37. Missie  en/of  visie?   In de literatuur bestaan er 1001 verschillende interpretaties van deze twee termen. Wij doen het hiermee: Missie   Visie   •  Bestaansreden  of  de  essen5e  van  het   •  Gewenste  toekomstperspec5ef  voor  de   bestaan  van  de  organisa5e   organisa5e   •  De  brede  weg  naar  ‘het’  einddoel   •  In  termen  van  heldere  beelden  over  een   •  De  fundamentele  én  gedeelde  waarden   gewenst  eindresultaat   •  Dat  waar  de  organisa5e  voor  staat  en   •  Een  resultaat  dat  bekomen  wordt  door   gaat   ac5es  te  ondernemen   •  Het  is  een  ‘opdruk  voor  een  T-­‐shirt’,   •  Een  ideaalbeeld  dat  wij  wensen  te   zonder  een  ‘slogan’  te  zijn.   creëren,  beschreven  alsof  het  nu  al   bestaat   •  To  the  point,  wezenlijk,  beknopt  en   eenvoudig.   •  ToelichEng,  verfijning,  verduidelijking,   nuancering  van  de  missie.   36
 • 38. Kortom,   In  een  missie  staat:   •  Het  eindresultaat  dat  de  organisa5e  wil   realiseren  (inclusief  een  aanduiding  van  de   doelgroep),  het  ‘ideaal’.   •  Wat  de  organisa5e  daartoe  doet   (veranderingen,  ac5es,  diensten,   producten,  ...)   •  De  waarden,  overtuigingen  of  principes  die   aan  de  grond  hiervan  liggen,  het  waarom.   37
 • 39. Wat  vind  je   van  deze   missie?   (ook  al  noemen  ze   het  hier  ‘visie’)     38
 • 40. Nog wat argumenten om het belang van een missie te ondersteunen: Intern  belang   Extern  belang   •  Het  is  ons  kompas  en  geeb  constant   •  De  koers  is  voor  alle  (extern)   de  juiste  rich5ng  aan  :   betrokkenen  duidelijk   –  In  het  beleid  (kort  en  lang)  à   •  Deze  bestaansreden  is  de   denken   toetssteen  om  verantwoording  af  te   –  In  het  dagelijks  werk  à  handelen   leggen   •  Het  is  onze  vuurtoren,  dat  de  weg   •  Het  geeb  een  duidelijk  zicht  op  de   naar  de  toekomst  verlicht   idenEteit  en  het   •  Het  zorgt  voor  conEnuïteit   verantwoordelijkheidsgebied   •  Het  mobiliseert  de  kracht,  talenten   •  Het  is  een  deel  van  de   en  kernkwaliteiten  rondom  één   communica5e  en  is  dus  mee   ‘project’   verantwoordelijk  voor  het  imago   •  Het  is  de  basis  van  alle  werk,  van   top  to  boom   39
 • 41. Inhoudelijk  (1)    Iedere  missie  is  uniek  en  specifiek  :     Wat  maakt  ons  anders  dan  alle  anderen?     40
 • 42. Inhoudelijk  (2)    Iedere  missie  geeb  uitdrukking  aan  onze   bestaansreden:     Wat  zou  de  wereld  missen  als  wij  er  morgen     niet  meer  zouden  zijn?     (Tip:  hier  kan  een  link  gelegd  worden  naar  de  omgevingsanalyse)     41
 • 43. Inhoudelijk  (3)    Iedere  missie  geeb  uitdrukking  aan  ons     ideale  mens-­‐  en  maatschappijbeeld:     Hoe  zou,  in  onze  ogen,  de  wereld     er  beter  en  mooier  uitzien?     (Tip:  kijk  even  naar  de  sociaal-­‐culturele  methodiek)     42
 • 44. 2de  keer,  beter?     Maar  wat  als  je  al  een  missie  hebt?   •  Wat  te  doen  als  je  aan  een  beleidsplan  begint  en  de   organisa5e  heeb  al  een  missie?     Enkele  mogelijke  op5es  …   43
 • 45. 1.  Er  is  ooit  veel  5jd  gekropen  in  deze  discussie  en  we  hebben   sindsdien  geen  opmerkingen  gekregen.     7jd  gewonnen  en  pas  op  voor:       44
 • 46. 1.  Er  is  het  afgelopen  opmaakproces  veel  5jd  gekropen  in  deze  discussie  en  we  hebben  geen   opmerkingen  gekregen   2.  Deze  horde  hebben   we  snel  genomen   en  er  is  nogal  wat   reac5e  op  gekomen.   O  nee,  nog      1ste  ac7viteit  van  het   iemand  met  een   planningsteam:   herformulering   huidige  missie   herbespreken     45
 • 47. Oefening   •  Bevraag 1 persoon per groepje met de richtvragen rond eindresultaat, omschrijving van wat de organisatie doet en waarden. •  Noteer de antwoorden in gedachtestreepjes. •  Breng het geheel samen in een missieformulering. 46
 • 48. Rol  van  de  trekker/doener  in  Fase  2   •  Bewaken  van  de  ‘kennis’  over  de  missie  en  de  inhoud   (verslaggeving,  documenteren).   •  Constante  aandacht  voor  meningen  en  belanghebbende   betrokkenen.   •  Agenderen  van  de  missie  op  zoveel  mogelijk  bestaande   ontmoe5ngsmomenten.   •  Constant  bespreekbaar  stellen  van  dit  thema,  in  zoveel   mogelijk  persoonlijke  contacten.   •  Duidelijk  versiebeheer  hanteren  en  naleven  van  afspraken   omtrent  verschijningsdata  van  verschillende  versies.   •  Vooral  moderator,  ac5ef  luisteren  en  parafraseren.   47
 • 49. Het  7-­‐faseplan     •  De  start   Klaar •  De  missie     •  De  gegevensverzameling   •  De  beleidsuitdagingen   •  De  doelstellingen   •  De  strategie   •  De  afronding   48
 • 50. Fase  3:  De  gegevensverzameling   Uitgangspunten:     ⇒  De  omschrijving  van  de  situa5e  verfijnen   ⇒  Een  evenwich5g  pakket  aan  ‘data’  levert  een   goede  basis  voor  evenwich5ge  beleidskeuzes   ⇒  Zicht  krijgen  op  troeven,  kwaliteiten  en   zwaktes  van  de  organisa5e   ⇒  Voorkomen  om  in  oude  denk-­‐  of   oplossingspatronen  te  vervallen     ⇒  Geeb  een  goed  beeld  van  wat  internen  en   externen  denken  over  de  organisa5e   49
 • 51. Gegevens verzamelen Opmaak van Over en van Over en van Over en een profiel “Interne “Stakeholders” van “Ext. werking” omgeving” Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT) BELEIDSUITDAGINGEN 50
 • 52. Fase  3.1  Opstellen  profiel   Beschrijving  van  de  organisa5e  :     1.  Feiten  uit  het  verleden   2.  Inventarisa5e  van  het  heden   3.  Evalua5egegevens  (ook  zeer  bruikbaar:  voortgangsrapporten)   4.  De  juridische  context         Geef  deze  informa7e  schema7sch  en  overzichtelijk   weer  in  één  document   51
 • 53. Opstellen  organisa5eprofiel   Waarom? •  Context van waaruit men komt, lessen uit het verleden en overbruggen verschil in anciënniteit. •  Overzicht en inzicht in de organisatie nu. •  In kaart brengen met wie (en hoe) men rekening moet houden. 52
 • 54. Organisa5eprofiel,  vervolg   Voorstel: a.  Tijdslijn met een opsomming van de belangrijkste historische feiten en lessen. b.  Een synthese v.d. belangrijkste juridische en subsidiëringsvoorwaarden. c.  Programma-portofolio: Inventarisatieschema van de belangrijkste programma’s, projecten en diensten gegroepeerd per doel. d.  Lijst belangrijkste interne en externe betrokkenen, evt. ook ‘Stakeholdersanalyse’. 53
 • 55. ‘85-’86 Hoofdproject Hoogtepunten Brussel Oprichting & start, experiment basiseducatie - + 1987 BE 1988 BE Omroep & Cult Ontw. / Vrijwilliger en SCW / Vlaanderen Leeft 1989 BE Basiseducatie naar onderwijs 1990 1991 NU 1ste NU conf. (250 dlnrs) / EBAE steunpunt Mechelen 1992 NU 2de NU conf., tweedaags en vernieuwend / SoCCuL 1993 NU Slotconf. NU project 1994 Info gezocht / SCW in gevang / Vervolg NU mislukt Brussel 1995 IKZ Europees jaar levenslang leren 1996 IKZ Week v.d. VOW / Nieuwe spelling / Alice Promo 1997 IKZ Vl-Nl conf Mod. nomade / Werken a. goed werk / Edufora / Unesco conf. ICT 1998 IKZ Cursus Kwal.co. / IKZ: Blik nr. Buiten / Vl. Nl. Conf. ICT ICT 1999 ICT/IKZ Vl. Nl Ouderenconf. / Kwal.co. / Werksem. ICT / Lesgevers Internet Europa 2000 Herv. steunpunt Vl. Nl. Vorming & Mij. Betrokk. / Mediamix eigen publ./ SoCiuS 54
 • 56. De  juridische  context   •  Het  decreet  voor  het  sociaal-­‐cultureel   volwassenenwerk  is  eind  2008  lichtjes  aangepast.  Deze   aanpassing  werd  verwerkt  in  een  nieuwe  door  de  FOV   gecoördineerde  versie.  Zonder  een  dergelijke   coördina5e  zou  het  decreet  echt  onleesbaar  zijn.  De   huidige  decreeekst  zit  immers  verstopt  in  wel  6   decreten.  De  FOV-­‐coördina5e  verschilt  van  de  versie   van  de  Vlaamse  Codex  door  een  gebruiksvriendelijker   indeling  en  de  toevoeging  van  uitleg  bij  de  ar5kelen   (de  zogenaamde  Memorie  van  Toelich5ng).   •  Je  vindt  het  gecoördineerde  decreet  hier:   hp://fov.be/docs/Decreet_SCVW_co_21_1_08.pdf   55
 • 57. Decretaal  bepaalde  func5es   •  Educa5eve  func5e  (zie  visietekst  SoCiuS)   hp://www.socius.be/socius/files/File/prak5jk/gedacht.pdf   •  Maatschappelijke  ac5veringsfunc5e  (zie  visietekst   SoCiuS)   hp://www.socius.be/socius/files/File/prak5jk/visieac5vering.pdf   •  Gemeenschapsvormende  func5e   hp://www.socius.be/socius/files/File/publica5es/onsgedacht.pdf   •  Culturele  func5e  (beschikbaar  tegen  september  2009)   56
 • 58. Beoordelingselementen  2008   (verschillend  per  werksoort!)   •  De  manier  waarop  in  de  werking   •  Het  beleid  t.a.v.  De  deelnemers   rekening  wordt  gehouden  met   (bestaande  en  beoogde  doelgroepen)   principes  van  IKZ   en  de  link  naar  het   •  De  zorg  voor  professionalisering,   communica5ebeleid.   professionaliteit  en  de  professionele   •  Vernieuwing  en  diversiteit  aanbod   uitbouw   •  Maatschappelijke  relevan5e/ •  De  aanpak  van  de  diversiteit  met   verantwoording   specifieke  aandacht  voor   •  Thema5sche  specialisa5e   interculturaliteit   •  Spreiding  aanbod/ac5viteiten   •  De  diversiteit  van  het  aanbod   •  Aantal  afdelingen/uren   •  De  ac5es  met  het  oog  op  de  verdieping   •  Vrijwilligers   en  verbreding  van  de  par5cipa5e   •  De  communica5e  met  de  leden   •  Engagement  t.a.v.  Beleidsprioriteiten   •  Het  publieksbereik   •  Begeleiding  afdelingen  en  groepen   •  De  wijze  van  bekendmaking  van  het   •  Samenhang  en  realiteitswaarde   aanbod   beleidsplan   •  De  mate  waarin  de  VHS  kansengroepen   •  Infrastructuur   bereikt,  of  via  het  werken  met   Zie  in  cursusmap:   mul5plicatoren  van  betekenis  is  voor   kansengroepen   “Criteria  waaraan  organisa5es  en  hun   •  De  func5es...   werking  worden  getoetst”   •  Samenwerking  en  netwerkvorming   57
 • 59. Oefening   Welke  beoordelingselementen  zijn   voor  jullie  van  toepassing?   Overleg  hoe  ze  best  ingewerkt  worden   in  het  beleidsplan:     Apart  document!   Ook  ingebouwd  in  de  doelstellingen?   Als  indicator?   Het  bovenstaande  gecombineerd?   Via  de  tekstlay-­‐out?   Nog  anders?   In  groepjes  van  4,  dan  plenum   58
 • 60. Fase  3.2  Interne  analyse   Wat?   Waarom?       1.  Deze  stap  peilt  naar  de   •  Het  beleidsplan  mag  niet   ‘sterktes’  en  ‘zwaktes’  van   enkel  gebaseerd  zijn  op  wat   de  werking,  gezien  door  de   externen  denken   bril  van  de  internen  (prof.,   •  Niet  enkel  uw  ‘output’  is   vrijwilligers,  strategische   belangrijk,  ook  de  manier   partners,  …)   waarop  die  bereikt  wordt   2.  Vooral  een  evalua5e  van   de  ‘achtergrond’;  minder   van  de  ac5viteiten   59
 • 61. 2.  Stand  van  zaken  vaststellen  en  evalueren   –  Het  7-­‐S  of  McKinsey-­‐model   –  Zelfevalua5e  (aan  de  hand  van  Kwaliscoop  of   EFQM/INK)     60
 • 62. McKinsey  checklist   l  McKinsey-model: ⇒ Succesvol beleid vindt een evenwicht tussen 7- organisatie elementen. ⇒ Vertaling in een checklist aan de hand waarvan men een beschrijving kan geven van de interne situatie. l  Beschrijving a.d.h.v. 7 S-en. l  Kijken naar tegenstrijdigheden. l  Samenvatten in een (voor derden toegankelijke tekst) die de interne organisatie beschrijft. 61 61
 • 63. McKinsey  checklist:  7  S-­‐Model   l  Skills l  Structure l  Systems l  Shared Values l  Staff l  Style l  Strategy (Zie spoorboekje blz 36 en verder) 62 62
 • 64. Zelfevalua5e   •  Kwaliscoop:  zie  Spoorboekje  blz.  41   •  EFQM  /  INK:   Medewerkers Waardering management door medewerkers Beleid & Manage- Waardering Leider ment van Eind Strategie door klanten schap processen resultaten Middelen Waardering management door maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT 63
 • 65. Een  voorbeeld  van  zelfevalua5e…   Deskundigheidsbevordering In welke mate worden de professionele en vrijwillige medewerkers aangemoedigd om vorming te volgen? Posi5eve  vaststellingen   Nega5eve  vaststellingen   •  Alle  betaalde  krachten  hebben   •  Te  weinig  oog  voor  de  vrijwilligers   eigen  vormingsbudget   •  Budget  is  te  laag  om  alle  noden  te   •  In  ieder  func5oneringsgesprek  is  dit   dekken   een  vast  thema   •  Teveel  willekeur  bij  keuzes   •  Iedere  stafvergadering  wordt  een   •  Opgedane  kennis  gaat  verloren   overzicht  gegeven  van  poten5ële   vormingen   •  VTO-­‐beleid  zit  bij  één  persoon   64
 • 66. Gegevens verzamelen Opmaak van Over en van Over en van Over en een profiel “Interne “Stakeholders” van “Ext. werking” omgeving” Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT) BELEIDSUITDAGINGEN 65
 • 67. Fase  3.3  Stakeholdersanalyse   Wie?   Waarom?       De  stakeholders  zijn  alle   •  Je  werkt  niet  in  een  vacuüm   individuen,  groepen,   •  Je  werkt  vóór  mensen,  met   partners,  organisa5es  en   mensen  en  bestaat  dankzij   instan5es  die  op  de  één  of   mensen   andere  manier  er  belang  bij   •  Zij  hebben  allemaal  een   hebben  om  ‘invloed’  op  de   ‘gedacht’  over  de   organisa5e  (nu  of  in  de   organisa5e   toekomst)  uit  te  oefenen   66
 • 68.     a.  Lijst van alle stakeholders. b.  Schat sterkte (mogelijke invloed) of relevantie voor de organisatie in. c.  Selecteer de belangrijkste. d.  Benoem het belang dat hij/zij vertegenwoordigt nu en in de toekomst. e.  Per stakeholder en belang a.d.h.v. ‘geobjectiveerde info’ nagaan hoe je hierop scoort. f.  Samenvatting in tabel. 67
 • 69. ‘Ge-­‐objec5veerde  info’  verzamelen   •  Algemeen doel is altijd: •  Voorkomen van enkel rekening te houden met de gewoonlijke percepties en evidenties, discussie verdiepen. •  De omschrijving van een situatie verfijnen. •  Niet: een wetenschappelijke studie maken. •  Concreet doel goed voor ogen te houden: wat wil ik weten, wat kan ik beslissen op basis van die info, wat is de prijs voor de info (moeite, weerstand, financieel, …)? •  Infoverzameling goed organiseren. 68
 • 70. ‘Ge-­‐objec5veerde  info’  i.f.v.   stakeholdersanalyse   •  Doel: verbreden van de eigen perceptie van de organisatie en van haar toekomst. •  Waar info halen? •  Bij stakeholders zelf •  Collega's binnen of buiten de organisatie •  De federatie, ondersteuningscentrum •  Beleidsplannen van overheden,... •  Vgl. met gelijkaardige in organisaties binnen- of buitenland (benchmarking) 69
 • 71. Uit  de  actualiteit:   “Beste stakeholders, tot voor kort stockholders, er zijn grote voordelen verbonden aan het bestaan als non-profit organisatie, zelfs als we er ongewild en onvoorzien onlangs een geworden zijn” 70
 • 72. Wat  met  de  behoebedetec5e?   •  In  te  schaen  als  gegevensverzameling  bij   stakeholders  maar  ook  als  element  van  de   omgevingsanalyse.   •  Algemene  conclusies,  zoals  bijvoorbeeld  over   een  bevolkingsgroep,  bijvoorbeeld  de   ‘medioren’,  zijn  eerder  omgevingsvariabelen.   •  Bijzondere  vragen,  specifiek  naar  de   organisa5e  gericht,  is  eerder  stakeholders   input.   71
 • 73. Techniek: prioriteitenmatrix Kennis Belang Bereik- ... SOM van ons voor ons baar Gewicht 10 15 5 Stakeholder 1 +++ + ++ 6 55 Stakeholder 2 ++ 0 +++ 5 35 Stakeholder 3 ++++ + 0 5 55 ... … 72
 • 74. Indien  toch  geopteerd  voor  een   bevraging,  enkele  5ps  …   •  Wees  zéér  crea5ef  in  bevragingstechnieken  …   •  Denk  niet  te  snel,  we  weten  het  wel  …   •  Vraag  mensen  niet  naar  de  bekende  weg  …   •  Weet  dat  vragen  verwach5ngen  creëert  …     Belangrijkste  5p:     •  Weet  dat  alle  binnengekomen  reac5es  verwerkt   moeten  worden!!!   73
 • 75. Gegevens verzamelen Opmaak van Over en van Over en van Over en een profiel “Interne “Stakeholders” van “Ext. werking” omgeving” Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT) BELEIDSUITDAGINGEN 74
 • 76. Fase  3.4  Omgevingsanalyse   Wat?   Waarom?       •  Deze  stap  inventariseert  de   •  Een  organisa5e  zit  vervat  in   globale  trends  in  de   een  dynamische  omgeving,   omgeving  of  in  de  ruimere   een  evoluerende   context,  die  een  invloed   samenleving.   (kunnen)  uitoefenen  op  de   •  De  tendensen  hier  oefenen   organisa5e   een  invloed  uit  op  uw   •  Gebruik  maken  van   succes   ‘geobjec5veerd’  materiaal   •  Dit  ‘inschaen’  levert  een   stevigere  greep  op  uw   succes   Zie Voorzet omgevingsanalyse door SoCiuS 75
 • 77. De  STEP-­‐methode  (DESTEP,  DECEPT,  ea)   •  Sociologisch   –  Levenss5jl,  familiestructuren,  demografische  trends,   a‚tudes  naar  de  gemeenschap   •  Technologisch   –  Communica5e  op  het  werk  en  met  klanten,   vooruitgang   •  Economisch   –  Tewerkstelling,  levensstandaard,  arbeidskosten   •  PoliEek   –  Arbeidswetgeving,  gezondheid  en  veiligheid,  EU   76
 • 78. Hoe?   1.  Het  planningteam  bepaalt   4.  Het  planningteam  legt  de   de  thema’s  en  verdeelt   tendensen  vast  +  het   (delegeert)  de  taken   belang  daarvan  voor  de   2.  Tendensen  worden   organisa5e   gezocht,  gestaafd  door   5.  Ze  bepalen  ook  of  deze   ‘geobjec5veerd’  materiaal   tendens  een  ‘kans’,  dan   3.  De  ‘zoeker’  geeb  het   wel  een  ‘bedreiging’  vormt   verband  (het  belang  voor)   6.  Deze  benoeming  vinden   met  de  organisa5e  aan   we  terug  in  de  SWOT-­‐tabel   (zie  verder)   77
 • 79. www.?.be   Veel  materiaal  is  te  vinden  op  het  internet  :     www.socius.be/socius/files/File/ikz/omgevingsanalyse.pdf   www.aps.vlaanderen.be   www.nis.be   www.lokalesta5s5eken.be     Op  de  workshop  «  Een  omgevingsanalyse  maken  en  gebruiken  in   beleidsplanning  »  wordt  hier  dieper  op  in  gegaan   78
 • 80. 79
 • 81. Bronnen  van  de  “voorzet”   Gebruik van die bronnen die de gewenste informatie synthetiseren of overzichten geven van bronnenmateriaal en dat vanuit een min of meer objectiverende autoriteit doen •   Coolsaet  (Rik).  De  geschiedenis  van  de  wereld  van  morgen.   Leuven,  2008.  (En  de  bronnen  die  hij  gebruikte).   •  Lammer5jn  (Frans).  Het  begin  van  de  21ste  eeuw,  een   sociologische  Ejdsdiagnose.  In:  Desmet  (A.),  Baert  (H.),   Bouverne-­‐De  Bie  (M.),  Verbeke  (L.)  red.  Handboek   Samenlevingsopbouw  in  Vlaanderen.  Die  Keure,  Brugge,  2008,   pp.  97-­‐126.  (En  de  bronnen  die  hij  gebruikte).   •  Jacobs  (Michèle).  Samenlevingsopbouw  Vlaanderen.  Algemene   Omgevingsanalyse  voor  de  Sector  Samenlevingsopbouw.   Brussel,  2007.  (En  de  bronnen  die  zij  gebruikte).   •  Studiedienst  Vlaamse  Regering.  Vlaamse  Regionale   Indicatoren  2007  (VRIND).  Brussel,  2008.     80
 • 82. Breedbeeld  (1)   •  Mondialisering   –  Doorgedreven  globalisering   –  Kennis-­‐  of  informa5emaatschappij   –  Netwerkonderneming   –  Flexibilisering  en  individualisering   –  Dereguleren,  liberaliseren  en  priva5seren   81
 • 83. Breedbeeld  (2)   •  Technologische  omwenteling   –  Kenniseconomie  en  digitale  kloof   –  Nieuwe  sociale  prak5jken   •  Een  nieuwe  wereld(wan)orde   •  De  mens  en  zijn  omgeving:  risico’s   –  Klimaatsverandering  en  de  opwarming  van  de   aarde   82
 • 84. Inzoomen   •  Individualisering   •  Waarden  en  normen   •  Samenleven   •  Diversiteit   •  Demografie:  ontgroening,  vergrijzing  en  migra5e   •  Mul5culturele  samenleving   •  De  20:70:10  samenleving   •  Meerpalen,  percep5e  en  ontreddering   83
 • 85. Close-­‐up:  armoede  en  achterstelling   1.  Demografische  trends   2.  Armoede  en  bestaansonzekerheid   3.  Onderwijs  en  vorming   4.  Arbeidsmarkt   5.  Huisves5ng   6.  Gezondheid   7.  Maatschappelijke  en  poli5eke  par5cipa5e   8.  Sociale  zekerheid   84
 • 86. STEP,  DESTEP,  DECEPT  of...   SCENARIO’s   •  Eenvoudige  versie:   droom  of  doem?   •  Grondige  versie:   zie  ‘Spoorboekje’  blz.  50                                                                                  of    Wisselwerk  Cahier’07   ‘Er  is  leven  na  de  Mort  Subite’   85
 • 87. Droom-­‐  en  doemscenario’s   •  Droom:  als  alles  meezit  en  we  zonder  problemen  of   weerstanden  kunnen  verder  werken...  hoe  ziet  onze   werking  er  binnen  deze  (een  of  meerdere)  kerntaak   (kerntaken)  uit  tegen  het  einde  van  de   beleidsperiode?   •  Doem:  als  alles  tegenzit  en  we  voortdurend  met   tegenslagen  en  weerstanden  te  maken  krijgen...  hoe   slecht  ziet  onze  werking  voor  deze  kernta(a)k(en)  er   uit  tegen  het  einde  van  de  beleidsperiode?   86
 • 88. Droom-­‐  en  doemscenario’s   •  Vertrekkend  vanuit  de  kerntaken  van  een   organisa5e.   •  Invulling  van  de  twee  scenario’s   –  Definiëren  van  de  kerntaken   –  Aanspreken  van  scenarioschrijvers   •  Bespreken  van  scenario’s   –  Klemtoon  op  de  feitelijke  evolu5es  en  hun  consequen5es   –  Nadien  pas  interpreteren  volgens  kansen  en  bedreigingen   •  Belangrijk  hulpmiddel:  werken  met  richtvragen   (zie  ‘Spoorboekje’  blz.  48)   87
 • 89. Interpreteren   als  kans(en)  of  bedreiging(en)     •  Interpreteren  van  zich  tegensprekende   bronnen  (vergelijken)   •  Dagelijkse  percep5e  overs5jgen   •  One  is  a  poor  sample   •  Informa5e  indiges5e  vermijden...   •  Valkuil:  volgorde  =  na  sterktes  en  zwaktes   •  Tip:  toets  aan  missie   88
 • 90. SWOT-­‐tabel   Kans Bedreiging X Sterkte Zwakte 89
 • 91. Het  7-­‐faseplan     •  De  start   •  De  missie   •  De   Klaar gegevensverzameling   •  De  beleidsuitdagingen   •  De  doelstellingen   •  De  strategie   •  De  afronding   90
 • 92. Fase  4:  Beleidsuitdagingen   De  beleidsuitdagingen  volgen  uit  :       l  De  confronta5e  tussen  de  sterktes  en  zwaktes  van   de  organisa5e  enerzijds  en  de  kansen  en   bedreigingen  in  haar  omgeving  anderzijds   l  Een  gesprek  over  en  conclusies  uit  deze  confronta5e,   leiden  tot  de  detec5e  van  de  belangrijkste   beleidsuitdagingen  voor  de  toekomst   l  …  en  dit  ALTIJD  i.f.v.  de  realisa5e  van  de  Missie   91
 • 94. Oefening   Schat  de  beleidsruimte  in   die  jouw  organisa5e  heeb.   Deel  je  conclusie  mee.   Welke  beperkingen  of  mogelijkheden  biedt  dit?         (groepjes  van  4)   93
 • 95. SWOT-­‐analyse:  de  werkwijze   •  Overloop  het  ingevulde  SWOT-­‐correla5e  rooster   •  Discussie  en  algemene  conclusies  a.d.h.v.:     Overloop  wat  ieder  kenmerk  links  betekent  in  het   licht  van  ieder  kenmerk  rechts.  Hou  hierbij  de   realisa5e  van  de  missie  in  het  achterhoofd     •  Noteer  de  conclusies   94
 • 96. Conclusies  uit  correla5etabel   + Kans Bedreiging Sterkte Investeren Verdedigen ‘voor gaan’, gebruik van mobiliseer middelen maken, dit leidt tot een (alleen of samen met ‘concurrentieel’ voordeel anderen) om vanuit de sterkte te verdedigen Zwakte Beslissen Schadebeheersing Investeren, samenwerken om er sterker in te worden of afbouwen 95
 • 97. Voorbeeld Kansen: Bedreigingen: beleidsuitdagingen •  Groeiende nood aan •  Professionalisering uit SWOT vorming omtrent IKZ vs. vrijwilligerswerk confrontatie •  enz. •  enz. Sterktes : Gezien S1 en K1 : Gezien S1 en B1 : •  Vormingen en “investeren in een “zoeken naar begeleidingen zijn sterk uitbreiding v/h aanbod inrijpoorten om prof. op maat voor nieuwe toch toe te passen op •  enz. doelgroepen” vrijw.” Zwaktes : Gezien Z1 en K1 : Gezien Z1 en B1 : •  Te weinig tijd om “continueren van “verouderd en niet- iedereen eenzelfde bestaand aanbod naar succesvol aanbod aanbod te doen nieuwe doelgroepen” vervangen door nieuwe •  enz. initiatieven” 96 En  schrijf  dit  uit  in  volzinnen!!!  
 • 98. Beleidsuitdagingen,  een  voorbeeld        Omwille  van  onze  beperkte  kennis  van   concurrerende  ac5viteiten  binnen  en  buiten  onze   sector  én  de  steeds  afnemende  interesse  voor  ons   tradi5oneel  aanbod,  gaan  wij  ons  eigen  aanbod   uitbreiden  en  inhoudelijk  verbreden  met  meer  focus   op  klantgeoriënteerde  ac5viteiten   97
 • 99. Oefening  (huiswerk)   •  Breng  de  missie  van  je  organisa5e  mee  of   althans  de  eerste  aanzet.   •  Breng  een  organisa5eprofiel  mee.   •  Breng  een  opsomming  van  jullie  sterktes  en   zwaktes  mee.   98
 • 100. Volgende  sessie  op  13/03/09   •  Bekijken  we  jullie  missie   •  Oefenen  we  de  SWOT  met  jullie  voorbeelden  en   ervaringen   •  Kijken  we  of  er  een  alterna5eve  werkwijze  is.   •  Maken  we  doelstellingen  en  indicatoren   •  Passen  we  de  beoordelingselementen  in  het   beleidsplan  in   •  Ronden  we  de  beleidsplanning  af   •  Kijken  we  hoe  je  kan  werken  met  een  beleidsplan   99
 • 101. 100