SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Deutsches, Europäisches und
Internationale Marken- und
Wettbewerbsrecht (Alman, Avrupa
ve Uluslararası Marka ve Haksız
Rekabet Hukuku)
Istanbul
11.12.2013
1

© DIEM & PARTNER 2013
© DIEM & PARTNER 2013
Die Referent (Konuşmacı): Dr. Carsten
Ulbricht M.C.L.

Kanzlei Diem & Partner, Stuttgart (Diem & Partner
Avukatlık Ortaklığı, Stuttgart)
IT-Recht / Gewerblicher Rechtsschutz und Datenschutz,
e-commerce, Social Media & Recht (Bilişim Hukuku/Fikri
ve Sınai Haklar Hukuku ve Veri Koruma, É-Ticaret, Sosyal
Medya)
Blog zu „Web 2.0, Social Media & Recht“ unter
www.rechtzweinull.de (Blog: „Web 2.0, Sosyal Medya &
Hukuk“
2

© DIEM & PARTNER 2013
Überblick (Genel Bakış)
A. Einführung (Giriş)
B. Grundzüge des Markenrechts (Marka
Hukukunun Esasları)
C. EU-Geschmacksmuster (AB-Faydalı Model)
D. Grundzüge des Wettbewerbsrechts (Haksız
rekabet hukukunun esasları)
E. Resümee (Özet)

3

© DIEM & PARTNER 2013
A.
Einführung (Giriş)

4

© DIEM & PARTNER 2013
A. Einführung (Giriş)
Bedürfnis des nationalen und internationalen
Schutzes gewerblicher Schutzrechte für
Unternehmen in D und TR (Alman ve Türk Şirketler
için fikri ve sınai hakların ulusal ve uluslararası
platformda korunması zorunluluğu) :
- Erschließung anderer Märkte neben dem
Ursprungsmarkt, z.B. weltweite Belieferung von
Kunden (Asıl pazarın yanı sıra yeni pazarlar
oluşması, örn: müşterilerin dünya çapında mal
teslimi)
Aber auch (ayrıca):
- weltweite Konkurrenz (uluslar arası rekabet)
5

© DIEM & PARTNER 2013
A. Einführung (Giriş)
• Zwei wesentliche Schutzmechanismen (iki önemli
koruma mekanizması):
Wettbewerbsrecht
(Haksız Rekabet)

Markenrecht
(Marka Hukuku)

Gewerbliche
Schutzrechte (Fikri
ve Sınai Haklar)

(Patent ve

endüstriyel
tasarım )
6

© DIEM & PARTNER 2013
A. Einführung
• DE-Markenrecht (Alman
Marka Hukuku)
Sicherung der
Herkunftsfunktion
Relevanz insbes. bei:
(Özellikle önemli olduğu
hususlar):
- Unternehmensnamen und –
Kennzeichen
Şirket unvanı ve işaretleri
- Produktbezeichnungen
Ürün tanımları

• DE-Wettbewerbsrecht
(Alman Haksız Rekabet
Hukuku)
Sicherung eines freien
Leistungswettbewerbs
Relevanz z.B. Bei (önemi örn.):
- Werbung („Werberecht“), E-Mail/Telefonwerbung
(Reklam [“Reklam Hukuku”], EMail ve telefon reklamları)
- Produkt-/Preisangaben (ürün/fiyat
bilgileri)
- Verbraucherschutzvorschriften
- (Tüketicinin korunması hükümleri)
7

© DIEM & PARTNER 2013
A. Einführung (Giriş)
 Internationales Privatrecht (Uluslararası
Özel Hukuk)
– Internationales Deliktsrecht (Uluslararası Haksız Fiil Hukuku):
Tatortprinzip; maßgeblich sind nach Wahl des Verletzten Handlungsoder Erfolgsort (Art. 40 EGBGB): Ort des Uploads oder der
Abrufbarkeit; Serverstandort ist unerheblich (suç/olay yeri prensibi;
hakkı ihlal edilen kişinin seçimine göre eylemin işlendiği veya sonucun
gerçekleştiği yer m. 40 EGBGB: karşıdan yükleme veya erişim yeri,
Serverin bulunduğu yer önemsizdir.)
– Internationales Wettbewerbsrecht: Territorialitätsprinzip; Ort der
wettbewerblichen Interessenkollision - Zielrichtung der
Wettbewerbshandlung aus der Sicht des objektiven Empfängers
(gezielte und spürbare Einwirkung) (mülkilik prensibi; haksız rekabet
konusu menfaatlerin çatıştığı yer - Objektif (amaçlanan ve
hissedilen etki)
8

© DIEM & PARTNER 2013
B.
Markenrecht
(Marka Hukuku)

9

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hukuku)
Definition (Tanım): Marke (§ 3 MarkenG) ( Marka, Marka Kanunu m. 3)
Alle Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(Bir kuruluşun mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırmaya yarayan her türlü
işaretlerdir.)
 Wörter (Kelimeler)
 Abbildungen (Logos)
 Buchstaben, Zahlen (Harfler, sayılar)
 Hörzeichen (ses ve melodi)
 dreidimensionale Gestaltungen (üç boyutlu şekiller/tasarımlar)
 Form einer Ware oder ihrer Verpackung (bir ürünün şekli veya
ambalajı)
 Farben (renkler)

10

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hukuku)
Eintragungshindernisse (Tescil engelleri)
 fehlende Unterscheidungskraft (ayırt edici niteliğin
bulunmaması)
 für die allgemeine Benutzung freizuhaltende beschreibende
Angaben (herkesin kullanabileceği, karakteristik olmayan
bilgiler)
 geografische Angaben (coğrafi bilgiler)
 ersichtliche Irreführungsgefahr (yanıltıcı olma tehlikesi)
 in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen (markanın içinde
yer alan milli semboller)
 Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche
Ordnung (ahlaka ve kamu düzenine aykırılık)

11

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hukuku)
• Rechtliche Relevanz des Produkts (ürünün hukuki
önemi)
• Recherche (araştırma)
• Bewertung der Kollisionsgefahr (
• Bestandskraft der fremden Marke bewerten
 Schutzdauer (koruma süresi)
 Benutzungsschonfrist
 Eintragungshindernis (tescil engeli)
 ev. Widerspruch oder Löschung (itiraz ve
hükümsüzlük)
12

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hukuku)
Die Eintragung einer Marke (Markanın
Tescili)
– Markenstrategie (marka stratejisi)
– Abwägung nationale Marke, IR- oder
Gemeinschaftsmarke (ulusal, uluslararası ve
topluluk markası değerlendirmesi)
– Eintragungsfähigkeit (tescile elverişlilik)
– Klassifikation (sınıflandırma)

 Territorialer Schutz (bölgesel koruma)
13

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hukuku)
I.

Territorialitätsgrundsatz (Mülkilik İlkesi)
die an den jeweiligen Staat
gebundene Rechtsbindung der Marke (aus
Mangel an einer einheitlichen intern.
Rechtsordnung)
(uluslararası tek bir düzenlemenin eksikliği
nedeniyle) markanın tescilli olduğu hukuku düzene
bağlı olması

• Registermarke in DE
(Almanya’da tescilli marka)

Schutz in
(Almanya’da koruma)

• Gemeinschaftsmarke
(Topluluk markası)

Schutz in der EU
(AB ülkelerinde koruma)

• Registermarke in TR
(Türkiye’de tescilli marka)

Schutz in TR
(Türkiye’de koruma)
14

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht
2. Markenanmeldung in der EU (GMV)
(Topluluk Markası Tescil Başvurusu) (GMV=Topluluk Markası Hakkında
Yönetmelik)
a. Markenformen (Art. 4 GMV) und absolute Eintragungshindernisse (Art. 7
GMV) ähnlich wie bei DE-Anmeldung
(Marka şekilleri ve mutlak tescil engelleri, Alman tescil başvurusu ile benzer)
b. Voraussetzungen der Anmeldung beim HABM = Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt (Alicante, Spanien)
(İç Pazarın Uyumlaştırılması Dairesi’nin [Alicante, İspanya] tescil başvuru
şartları)
• Anmelder muss rechtsfähig sein (Art. 3 GMV)
(Başvuru sahibi hak ehliyetine sahip olmalıdır.)
• Anmeldegebühr: € 1.050 für drei Waren/Dienstleistungsklassen (online €
900), € 150 für jede weiter Klasse
(Başvuru harcı üç mal/hizmet sınıfı için 1.050 Euro, online başvuruda 900
Euro’dur. Her ek sınıf için 150 Euro daha ödenir.)
• Keine Beschleunigungsmöglichkeit (hızlandırılmış başvuru yoktur.)
15

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht
3. Internationale Markenanmeldungen nach dem MMA und dem PMMA
(Madrid Sözleşmesi ve Madrid Protokolü uyarınca uluslar arası Marka Tescili)
MMA = Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken v. 1891
PMMA = Protokoll zum MMA v. 1989

Zuständige Behörde: World Intellectual Property Organization (WIPO) mit Sitz in Genf
(CH)
(Yetkili mercii: WIPO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, merkezi Cenevre/İsviçre)
Deutschland  Mitglied des MMA und PMMA;
(Almanya  MS ve MP’ye taraf);
EU und TR  Mitglieder des PMMA
(AB ve Türkiye  MP’ye taraf)
a. Voraussetzung: angemeldet (PMMA) oder eingetragene (MMA) Basismarke
(Şart: tescil başvurusu yapılmış (MP) veya tescilli (MS) Marka)
b. Möglichkeit des Schutzes in mehreren Staaten mittels einer Anmeldung
(Tek bir başvuru ile birçok ülkede koruma imkanı)
c. Möglichkeit der Priorität der früheren nationalen Marke (Sechs-Monatsfrist)
(Ulusal markanın rüçhan hakkı [6 ay süre])
16

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht
d. Anmeldung erfolgt über die Ausgangsbehörde:
(Tescil başvurusu ulusal marka dairesi aracılığıyla gerçekleşir):
DE-Basismarke: DPMA (Weiterleitungsgebühr € 180)
(Alman markalar: Alman Patent ve Marka Dairesi ( Başvuru iletim ücreti 10 Euro)
EU-Basismarke: HABM (Weiterleitungsgebühr € 300)
(Topluluk Markası: İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi (Başvuru iletim ücreti 300 Euro)
e. Gebühren: abhängig von Anzahl der Länder und Waren-/Dienstleistungsklassen
(Harçlar: Ülke sayısı ile mal ve hizmet sınıflarına bağlıdır.)

Gebührenberechnung (Harç hesaplama):
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
f. Übermittlung der IR-Anmeldungen an die nationalen Markenämter und dortige
Prüfung
(uluslararası başvuruların ulusal marka dairelerine bildirimi)
g. Erfolgreiche Markeneintragung: Schutz wie eine nationale Marke
(Tescil: ulusal bir marka gibi koruma)
h. Besonderheit: Abhängigkeit der IR-Marke von der Basismarke in den ersten fünf
Jahren (Art. 6 Abs. 2 MMA bzw. PMMA)
(Özellik: Uluslararası markanın ilk 5 yıl içerisinde ulusal/kaynak markaya bağımlılığı
[MS ve MP m. 6/2])
17

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hukuku)
Prioritätsprinzip
(Öncelik ilkesi/Rüçhan Hakkı)
– Vorrang der ‚älteren‘ Marke (daha eski
markanın öncelik hakkı)
– Zeitpunkt des Eintragungsantrags
entscheidet (Tescil başvuru anı belirleyicidir.)
– Rückwirkung im internationalen
Markenrecht (Uluslar arası marka hukukuna
etkisi)
18

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hakkı)
Rechte des Markeninhabers (Marka Sahibinin Hakları)
• Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung kann
sich unter bestimmten Voraussetzungen auf ein ausschließliches,
also gegenüber jedermann geltendes Recht berufen.
• (Marka veya ticaret ünvanı sahibinin hakkı, şartlarının bulunması
halinde herkese karşı ileri sürülebilen inhisari bir haktır.)
 Dritten ist nach den §§ 14, 15 MarkenG eine Benutzung der Marke
oder der geschäftlichen Bezeichnung ohne Zustimmung des
Markeninhabers weitgehend verboten.
(Marka veya ticaret ünvanının marka sahibinin izni olmaksızın
üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaktır, Marka Kanunu m.
14,15)

19

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hakkı)
Vor Anmeldung oder Verwendung einer
(möglichen) Marke unbedingt eine
AUSREICHENDE RECHERCHE durchgeführt
Werden (Bir markanın tescil başvurusundan veya kullanımından önce
YETERLİ ARAŞTIRMANIN yapılması gerekir.)

–
–
–
–
–
–

DPMA (Alman Paten ve Marka Dairesi)
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)
HABM (İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi)
Handelsregister (Ticaret Sicili)
Titelschutzanzeiger (Unvan koruma gazetesi)
Internet (Internet)

20

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht (Marka Hakkı)
Markenverletzung (Marka İhlali)
• Handeln im geschäftlichen Verkehr (Ticari işlerde kullanma)
• Markenmäßige Benutzung (Marka gibi kullanma)
• Ausnutzung der Wertschätzung oder der
Unterscheidungskraft der Marke (Markanın değerinden veya
ayırt edicilik özelliğinden haksız olarak yararlanma)
 Identitätschutz (benzerlik konusunda koruma)
 Verwechslungsschutz (karıştırılmaya karşı koruma)
 Bekanntheitschutz (tanınmışlık koruması)
• Unlautere Art und Weise (Haksız kullanımlar)

21

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht
Ausnutzung der Unterscheidungskraft
(Ayırt edici özellikten yararlanma)
• Verwechslungsgefahr
(Karıştırılma tehlikesi)
Identität / Ähnlichkeit der Zeichen
Benzerlik/İşaretin benzerliği
Identität / Ähnlichkeit der Waren /
Dienstleistungen
Benzerlik/Mal ve Hizmetlerin Benzerliği
22

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht
Ausnutzung der Wertschätzung
(Değerinden haksız olarak yararlanma)
• Annäherung an den guten Ruf (Gütevorstellung), die der Verkehr mit den unter der
Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet
(İyi itibara yaklaşma, marka ile pazarlanan
ürünlerle bağlantılı olduğu izleniminin
yaratılması)
• Ausnutzung des guten Rufs (İyi itibardan haksız
olarak yararlanma)
23

© DIEM & PARTNER 2013
Beispiele

Bei identischen Warenklassen  Verwechslungsgefahr bejaht
Benzer mal sınıflarında

Karıştırılma tehlikesi vardır

Bei teilweise ähnlichen Warenklassen  Verwechslungsgefahr bejaht
Kısmen benzer mal sınıfları

Karıştırılma tehlikesi vardır

EuG 18.6.2009, Rs T-418/07 – „LIBRO“
LG Hamburg 22.4.2010, 312 O 394/08 – „Springender Pudel“
24

© DIEM & PARTNER 2013
Beispiele

Bei ähnlichen Warenklassen  Verwechslungsgefahr verneint
Benzer mal sınıflarında

Karıştırılma tehlikesi yoktur

Bei identischen Warenklassen  Verwechslungsgefahr verneint
Benzer mal sınıflarında

Karıştırılma tehlikesi yoktur

EuGH 11.11.1997, Rs C-251/95 – „Sabèl/PUMA“
BGH 20.10.1999, I ZR 110/97– „ARD-1“
25

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht

 Rechtsfolgen einer Verletzung des
Markenrechts (Marka Hakkının
İhlalinin Hukuki Sonuçları)





Unterlassungsanspruch (Tecavüzün önlenmesi davası)
Beseitigungsanspruch (Tecavüzün giderilmesi davası)
Schadenersatzanspruch (Tazminat davası)
Auskunftsanspruch (Hükmün bildirimi, duyurulması ve ilanı)

26

© DIEM & PARTNER 2013
B. Markenrecht
2.

Verwechslungsgefahr zwischen „HELLIM“ und „HALLOUMI“
(„HELLIM“ ve „HALLOUMI“ arasındaki karıştırılma tehlikesi)

Wortzeichen „HELLIM“ ist für die Waren „Milch und Milchprodukte“ (Klasse
29) beim HABM angemeldet worden. Widerspruch wurde aus der
Gemeinschaftkollektivmarke „HALLOUMI“ eingelegt.
(„HELLIM“ kelimesi Topluluk markası olarak “süt ve süt ürünleri” (29. Sınıf)
tescil edilmiştir. Bu tescile topluluk kolektif markası „HALLOUMI“
tarafından itiraz edilmiştir.)

27

© DIEM & PARTNER 2013
HABM: Keine Verwechslungsgefahr (Karıştırılma tehlikesi yoktur.)
(bestätigt durch EuGH, Beschluss v. 21.03.2013 – C-393712 P)
(C-393712 P sayı, 21.03.2013 tarihli Avrupa Adalet Divanı Kararı)
• keine schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit
(yazım görüntüsü ve telafuz açısından benzerlik yoktur.)
• geringe Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke, da „HALLOUMI“ in Zypern eine
Käsespezialität bezeichnet
(itiraz eden markanın ayırt ediciliği zayıftır, çünkü
„HALLOUMI“ Kıbrıs’ta bir peynir türüdür.
• Maßgebend sind Amtssprachen der EU, so dass es auf
eine beschreibende Bedeutung des Wortes „HELLIM“ in der TR
nicht ankommt
(belirleyeci olan AB’nin resmi dilleridir. Bu nedenle Türkçe
Hellim kelimesinin anlamının bir önemi yoktur.)

© DIEM & PARTNER 2013

28
C.
EU-Geschmacksmuster
(AB-Endüstriyel Tasarım)

29

© DIEM & PARTNER 2013
C. EU-Geschmacksmuster
• Eingetragen
• Schutzdauer: 25 Jahre
• Entstehung:
Anmeldung
• Wirkung:
– Ausschließliches
Benutzungsrecht
(Sperrwirkung)

• Nicht eingetragen
• Schutzdauer: 3 Jahre
nach Offenbarung
• Entstehung:
Offenbarung in der
EU (Web reicht wohl
nicht)
• Wirkung:
Verbietungsrecht nur
bei Nachbildung
(subjektiver
Tatbestand)
30

© DIEM & PARTNER 2013

30
C. EU-Geschmacksmuster

Schutzvoraussetzungen
nach Art.4 GGV
• Neuheit Art.5
– Nicht zuvor identisch offenbart
• Eigenart Art. 6
– Wenn sich der Gesamteindruck für den
informierten Benutzer von dem
Gesameindruck unterscheidet , den ein
anderes bekanntes Muster bei diesem
Benutzer hervorruft
31

© DIEM & PARTNER 2013

31
D.
Wettbewerbsrecht
(Rekabet Hukuku)

32

© DIEM & PARTNER 2013
D. Wettbewerbsrecht
• Bekämpfung unlauterer Wettbewerbshandlungen
(UWG)
(Haksız rekabet teşkil eden işlemlerle mücadele)
• Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(Kartellrecht)
(Rekabet sınırlandırmalarına karşı haklar [Kartel Hukuku])
• Zielsetzung: Regulierung des Wettbewerbs zwischen den
Marktteilnehmern
Amaç: Piyasa katılımcıları arasında rekabetin
düzenlenmesi
 Freier Leistungswettbewerb
(Serbest rekabet)

33

© DIEM & PARTNER 2013
D. Wettbewerbsrecht
§ 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen
Unlauter handelt insbesondere, wer
1. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sonstiger
Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in menschenverachtender Weise oder durch sonstigen unangemessenen unsachlic
en Einfluss zu beeinträchtigen;
2. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind geistige oder körperliche Gebrechen, das Alter, die geschäftliche
Unerfahrenheit, die Leichtgläubigkeit, die Angst oder die Zwangslage von Verbrauchern auszunutzen:
3. den Werbecharakter von geschäftlichen Handlungen verschleiert;
4. bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken die Bedingungen für ihre
Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt;
5. bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbecharakter die Teilnahmebedingungen nicht klar und eindeutig angibt;
6. die Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von dem Erwerb einer Ware oder der
Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig macht, es sei denn, das Preisausschreiben oder Gewinnspiel ist naturgemäß mit
der Ware oder der Dienstleistung verbunden;
7. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers
herabsetzt oder verunglimpft;
8. über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der
Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des
Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; Handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat
der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die
Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
10. Mitbewerber gezielt behindert;
11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten
zu regeln.

34

© DIEM & PARTNER 2013
D. Wettbewerbsrecht

• Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz
(Taklit ürünlere karşı haksız rekabet hükümleri ile sağlanan koruma)
• Sklavische Nachahmung (aynen taklit etme)
– Grundsatz: Anlehnung an eine bestehende Gestaltung ohne
Eingriff in ein Sonderschutzrecht ist nur dann als Ausnutzung
fremder Leistung wettberwerbswidrig wenn weitere unlautere
Umstände hinzutreten.
– Schutzvor.: wettbewerbliche Eigenart

35

© DIEM & PARTNER 2013

35
D. Wettbewerbsrecht
Praxisbeispiel (Uygulamadan örnek):
 Industrielle Steckkupplungen (endüstriyel bağlantı
elemanları)
 Europäischer Marktführer vs. Türkischen Importeur
(Avrupalı piyasa lideri vs. Türk ithalatçı)
 Angelehnter Nachbau (hafif benzer yapımlar)
 Vorwurf Sicherheitsrisiken (güvenlik ve emniyet riskleri)

36

© DIEM & PARTNER 2013

36
D. Wettbewerbsrecht
Praxisbeispiel (Uygulamadan örnek) :






Rechtsstreit seit 2009 (2009’dan beri tartışmalı)
Sachverständigengutachten (Bilirkişi raporu)
Unterlassungsansprüche (Tecavüzün durdurulması)
Schadensersatz (Tazminat)
Gerichts- und Anwaltskosten (Yargılama Giderleri ve
Avukatlık Ücretleri)

37

© DIEM & PARTNER 2013

37
E.
Durchsetzung von Ansprüchen und
mögliche Reaktionen
(Hakların ileri sürülmesi ve
başvurulacak yollar)
38

© DIEM & PARTNER 2013
1. SCHRITT
1. ADIM

ABMAHNUNG
(İHTARNAME)

39

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)


Weshalb erhält man Abmahnungen?
(İhtarname keşide edilmesinin nedenleri)
 Markenverletzung (Marka İhlali)
 Verletzung anderer Schutzrechte (Diğer fikri ve sınai hak
ihlalleri)
 Verwendung fremder Texte, Bilder etc. (Başkalarına ait
metin, resim vb. kullanılması)
 Wettbewerbswidrige AGB (rekabete aykırı genel işlem
şartları)
 Ungenügende Preisangaben (yetersiz fiyat bilgileri)
 Wettbewerbsrecht (Rekabet Hukuku)

40

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)

 Inhalt einer Abmahnung
(İhtarnamenin içeriği)
 Beschwerde über Rechtsverletzung
(Hak ihlali nedeniyle şikayet)
 Strafbewährte Unterlassungserklärung
(Müeyyidesi ile birlikte tecavüzün önlenmesi
beyanı)
 (kurze) Frist (belirli bir süre)
 Kostennote (masrafların bildirilmesi)
41

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)

 Mögliche Folgen einer Abmahnung
(İhtarnamenin olası sonuçları)
 Erstattung der Abmahnkosten
(İhtar masraflarının karşılanması)
 Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung (Son verme,kaçınma beyanı
imzalanması)
 Abmahnkosten (İhtarname masrafları)
 Schadenersatz (Tazminat)
42

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)


Wie verhalte ich mich bei einer Abmahnung?
(İhtarnameye karşı neler yapılabilir?)
 Abmahnung ernst nehmen
(İhtarname ciddiye alınmalıdır.)
 Reichweite der Unterlassungserklärung prüfen (lassen) (Son
verme, kaçınma beyanının kapsamı incelenmeli veya
incelettirilmelidir.)
 Kostennote verhandeln (lassen) (masraflar konusu
müzakere edilebilir)
 Keine Rechtsschutzversicherung (hukuki koruma
sigortasından yararlanılamaz)
 Bei Unbegründetheit: Ablehnung (mit
Verzichtsaufforderung bzw. negative Feststellungsklage)
(Dayanaksızsa: Red ( feragat talebi ve menfi tespit davası
ile birlikte)
43

© DIEM & PARTNER 2013
2. SCHRITT: EINSTWEILIGE VERFÜGUNG
(2. ADIM:İHTİYATİ TEDBİR)

44

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)






Einstweilige Verfügung (§§935, 940 ZPO)
(İhtiyati tedbir (Medeni Usul Kanunu m. 935, 940)
Verfügungsanspruch: Der Antragsteller muss einen Anspruch gegen
den Schuldner haben (keinen Anspruch auf Geldzahlung), dessen
Sicherung er begehrt
(Tedbir hakkı: Talepte bulunanın borçluya karşı teminat altına alınması
gereken bir hakkı [para ödenmesini talep hakkı yoktur] olmalıdır.)
Verfügungsgrund: Ein Verfügungsgrund besteht, wenn ohne die
Verfügung die Durchsetzung des Anspruchs gefährdet wäre oder die
Verfügung zur Erhaltung des Rechtsfriedens notwendig erscheint. Der
Verfügungsgrund ist der Anlass, aus dem die Verfügung begehrt wird.
(Tedbir sebebi: Tedbir alınmazsa, hakkın yerine getirilmesinin tehlikeye
girmesi veya hukuk düzeni açısından tedbirin şart olması)

45

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)
Ab Zustellung einer einstweiligen Verfügung:
(İhtiyati tedbirin tebliğinden itibaren):
Unterlassungsverpflichtung (gleich, ob eV tatsächlich begründet!)
(Son verme, kaçınma yükümlülüğü [iht. Tedbir gerekçeli olsun veya
olmasın)
bei Zuwiderhandlung: Ordnungsgeld bis zu 250.000,-- €
Uyulmaması halinde: 250.000 Euro’ya kadar para cezası

§

m.

Widerspruch: keine aufschiebende Wirkung!
(İtiraz: erteleyici etkisi yoktur!)
wenn unbegründet: verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch
945 ZPO!
(dayanaksızsa: kusura dayanmayan tazminat hakkı, Medeni Usul Kanunu

945!)

46

© DIEM & PARTNER 2013

46
3. SCHRITT: KLAGE
(3. ADIM: DAVA)

47

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)
3. Schritt: Ordentliche Klage auf
3. Adım: Dava açılması
- Unterlassung
(Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi)
- Beseitigung/Vernichtung
(Tecavüzün giderilmesi/imha)

- Schadensersatz
(bei Möglichkeit der Schadensschätzung § 287 ZPO)
(Tazminat [zararın tahmin edilebilmesi halinde, Medeni Usul Kanunu
m. 287)
48

© DIEM & PARTNER 2013

48
4. SCHRITT: EINLEITUNG
STRAFRECHTLICHER MASSNAHMEN
(4. ADIM: CEZAİ ÖNLEMLER)

49

© DIEM & PARTNER 2013
E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)

§

§ 143 MarkenG (Marka Kanunu m. 143)
(3 yıla kadar hapis cezası ve para
cezası
Ticari amaçlarla ihlal edilmesi halinde 3
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası)

50

© DIEM & PARTNER 2013

50
B. Markenrecht

Zusammenfassung und
Handlungsempfehlungen

51

© DIEM & PARTNER 2013
D. Resümee







Vor Aktivitäten in Deutschland/Ansprache deutscher Kunden
Markenrechte prüfen
(Almanya’da faaliyete geçmeden önce Alman müşterilerle
görüşerek marka haklarının kontrolü)
Angebot/Vertrieb von Produkten in Deutschland gewerbliche
Schutzrechte prüfen
(Almanya’ya verilen tekliflerde ve satışlarda fikri sınai hakların
kontrolü)
Eigene Schutzrechte ggfls. sichern (kendi fikri sınai haklarını
güvence altına alma)
Abmahnungen ernst nehmen (ihtarnameleri ciddiye alma)

52

© DIEM & PARTNER 2013







Bei Zustellung einstweilige Verfügung, Widerspruchsfrist
beachten (ihtiyati tedbir halinde itiraz süresine dikkat edilmesi)
Weitere Verstöße nach Zustellung Ordnungsgeld-/haft (İhtiyati
tedbirden sonra hakkın ihlal edilmeye devam edilmesi halinde
para ve hapis cezası)
Zustellung Klage Fristen (Verteidigungsanzeige Klageerwiderung
beachten) (Davanın açılması halinde sürelere dikkat edilmesi,
savunma bildirimi, cevap dilekçesi sürelerinin kaçırılmaması)
Strafrechtliche Maßnahmen (Akteneinsicht und ggfls Reaktion)
(cezai tedbirler [dosyanın incelenmesi ve karşı tedbirler])

53

© DIEM & PARTNER 2013
İSTANBUL OFİSİMİZ
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merk. 187/5 (Locus Office)
34433 Galatasaray
Beyoğlu/ISTANBUL
Telefon: +90 212 247 48 11
Faks: +90 212 247 47 87
E-Mail: istanbul@diempartner.com
Alman Hukuku hakkında bilgiler: www.alman-hukuku.com

54

© DIEM & PARTNER 2013
ALMANYA VE FRANSA OFİSLERİMİZ
Stuttgart Merkez Ofisimiz
Hölderlinplatz 5
D-70193 Stuttgart
Telefon: + 49 (0) 711 228 54 50
Telefax: + 49 (0) 711 228 54 99
E-Mail: stuttgart@diempartner.com

Fransa - Lyon Ofisimiz
55 Boulevard des Brotteaux
F- 69006 Lyon
Telefon: + 33 (0) 426 84 24 34
Telefax: + 33 (0) 472 41 15 74
E-Mail: lyon@diempartner.com
55

© DIEM & PARTNER 2013
www.diempartner.com

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit …

FRAGEN?
RA Dr. Carsten Ulbricht M.C.L.
culbricht@diempartner.de

Hölderlinplatz 5 • D-70193 Stuttgart
Tel. +49 711 228545-0 • Fax +49 711 2265570
© DIEM & PARTNER 2013

56

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Alman, Avrupa ve Uluslararası Marka ve Haksız Rekabet Hukuku

[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...
[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...
[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 
FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...
FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...
FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...
RESMEDIA - Anwälte für IT-IP-Medien
 
Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...
Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...
Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...
Stephan Schmidt
 
DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?
DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?
DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?
Michael Rohrlich
 
Markenbekanntheit schafft Vertrauen
Markenbekanntheit schafft VertrauenMarkenbekanntheit schafft Vertrauen
Markenbekanntheit schafft Vertrauen
Krisenkommunikation
 
Namics DSGVO Angebot
Namics DSGVO AngebotNamics DSGVO Angebot
Namics DSGVO Angebot
Namics
 
Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...
Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...
Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...Stephan Schmidt
 
IP meets innovation
IP meets innovationIP meets innovation
20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck
20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck
20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck
Werbeplanung.at Summit
 
IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?
IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?
IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?
Simon Dierks
 
Liefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbH
Liefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbHLiefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbH
Liefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbH
Flughafen München GmbH
 
«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...
«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...
«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...
SOMshare
 
Datenschutz-Vortrag im Axis Linz
Datenschutz-Vortrag im Axis LinzDatenschutz-Vortrag im Axis Linz
Datenschutz-Vortrag im Axis Linz
Michael Lanzinger
 
Buzzerstar Business Präsentation
Buzzerstar Business PräsentationBuzzerstar Business Präsentation
Buzzerstar Business Präsentation
FH Brandenburg
 
Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...
Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...
Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...
eBusiness-Lotse Potsdam
 
Gewerbliche Schutzrechte für Gründer
Gewerbliche Schutzrechte für GründerGewerbliche Schutzrechte für Gründer
Gewerbliche Schutzrechte für Gründer
Hermann Hohenberger
 
IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid
IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der FörderbescheidIP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid
IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid
förderbar GmbH Die Fördermittelmanufaktur
 
Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...
Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...
Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...
Connected-Blog
 
Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)
Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)
Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)Christian Hauth
 

Ähnlich wie Alman, Avrupa ve Uluslararası Marka ve Haksız Rekabet Hukuku (20)

[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...
[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...
[DE] Aktuelles zu Rechtsfragen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Vortrag 4 | Update...
 
«Intellectual Property Rights»
«Intellectual Property Rights»«Intellectual Property Rights»
«Intellectual Property Rights»
 
FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...
FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...
FAQ zum Markenrecht - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Anmeldung von ...
 
Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...
Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...
Apfelkind, Alphabet und Kraftwerk – Auf was man bei der Namenswahl achten s...
 
DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?
DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?
DSGVO: Was tun bei einer Abmahnung?
 
Markenbekanntheit schafft Vertrauen
Markenbekanntheit schafft VertrauenMarkenbekanntheit schafft Vertrauen
Markenbekanntheit schafft Vertrauen
 
Namics DSGVO Angebot
Namics DSGVO AngebotNamics DSGVO Angebot
Namics DSGVO Angebot
 
Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...
Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...
Richtlinie über Rechte der Verbraucher - kommt das einheitliche europäische F...
 
IP meets innovation
IP meets innovationIP meets innovation
IP meets innovation
 
20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck
20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck
20140703 Innovatives Display-Trademarketing für Brands Criteo Falck
 
IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?
IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?
IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?
 
Liefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbH
Liefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbHLiefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbH
Liefer- und Leistungsbeziehungen der Flughafen München GmbH
 
«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...
«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...
«SOMshare» 22.6.2016: «4 Likes für ein Hallelujah / Beachten Sie die Packungs...
 
Datenschutz-Vortrag im Axis Linz
Datenschutz-Vortrag im Axis LinzDatenschutz-Vortrag im Axis Linz
Datenschutz-Vortrag im Axis Linz
 
Buzzerstar Business Präsentation
Buzzerstar Business PräsentationBuzzerstar Business Präsentation
Buzzerstar Business Präsentation
 
Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...
Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...
Mindestanforderungen an die rechtssichere Nutzung von Website, Social Media &...
 
Gewerbliche Schutzrechte für Gründer
Gewerbliche Schutzrechte für GründerGewerbliche Schutzrechte für Gründer
Gewerbliche Schutzrechte für Gründer
 
IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid
IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der FörderbescheidIP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid
IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid
 
Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...
Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...
Rechtsfallen in Google AdWords, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im...
 
Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)
Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)
Online Marketing nach der Privacy Debatte (German)
 

Alman, Avrupa ve Uluslararası Marka ve Haksız Rekabet Hukuku

 • 1. Deutsches, Europäisches und Internationale Marken- und Wettbewerbsrecht (Alman, Avrupa ve Uluslararası Marka ve Haksız Rekabet Hukuku) Istanbul 11.12.2013 1 © DIEM & PARTNER 2013 © DIEM & PARTNER 2013
 • 2. Die Referent (Konuşmacı): Dr. Carsten Ulbricht M.C.L. Kanzlei Diem & Partner, Stuttgart (Diem & Partner Avukatlık Ortaklığı, Stuttgart) IT-Recht / Gewerblicher Rechtsschutz und Datenschutz, e-commerce, Social Media & Recht (Bilişim Hukuku/Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Veri Koruma, É-Ticaret, Sosyal Medya) Blog zu „Web 2.0, Social Media & Recht“ unter www.rechtzweinull.de (Blog: „Web 2.0, Sosyal Medya & Hukuk“ 2 © DIEM & PARTNER 2013
 • 3. Überblick (Genel Bakış) A. Einführung (Giriş) B. Grundzüge des Markenrechts (Marka Hukukunun Esasları) C. EU-Geschmacksmuster (AB-Faydalı Model) D. Grundzüge des Wettbewerbsrechts (Haksız rekabet hukukunun esasları) E. Resümee (Özet) 3 © DIEM & PARTNER 2013
 • 5. A. Einführung (Giriş) Bedürfnis des nationalen und internationalen Schutzes gewerblicher Schutzrechte für Unternehmen in D und TR (Alman ve Türk Şirketler için fikri ve sınai hakların ulusal ve uluslararası platformda korunması zorunluluğu) : - Erschließung anderer Märkte neben dem Ursprungsmarkt, z.B. weltweite Belieferung von Kunden (Asıl pazarın yanı sıra yeni pazarlar oluşması, örn: müşterilerin dünya çapında mal teslimi) Aber auch (ayrıca): - weltweite Konkurrenz (uluslar arası rekabet) 5 © DIEM & PARTNER 2013
 • 6. A. Einführung (Giriş) • Zwei wesentliche Schutzmechanismen (iki önemli koruma mekanizması): Wettbewerbsrecht (Haksız Rekabet) Markenrecht (Marka Hukuku) Gewerbliche Schutzrechte (Fikri ve Sınai Haklar) (Patent ve endüstriyel tasarım ) 6 © DIEM & PARTNER 2013
 • 7. A. Einführung • DE-Markenrecht (Alman Marka Hukuku) Sicherung der Herkunftsfunktion Relevanz insbes. bei: (Özellikle önemli olduğu hususlar): - Unternehmensnamen und – Kennzeichen Şirket unvanı ve işaretleri - Produktbezeichnungen Ürün tanımları • DE-Wettbewerbsrecht (Alman Haksız Rekabet Hukuku) Sicherung eines freien Leistungswettbewerbs Relevanz z.B. Bei (önemi örn.): - Werbung („Werberecht“), E-Mail/Telefonwerbung (Reklam [“Reklam Hukuku”], EMail ve telefon reklamları) - Produkt-/Preisangaben (ürün/fiyat bilgileri) - Verbraucherschutzvorschriften - (Tüketicinin korunması hükümleri) 7 © DIEM & PARTNER 2013
 • 8. A. Einführung (Giriş)  Internationales Privatrecht (Uluslararası Özel Hukuk) – Internationales Deliktsrecht (Uluslararası Haksız Fiil Hukuku): Tatortprinzip; maßgeblich sind nach Wahl des Verletzten Handlungsoder Erfolgsort (Art. 40 EGBGB): Ort des Uploads oder der Abrufbarkeit; Serverstandort ist unerheblich (suç/olay yeri prensibi; hakkı ihlal edilen kişinin seçimine göre eylemin işlendiği veya sonucun gerçekleştiği yer m. 40 EGBGB: karşıdan yükleme veya erişim yeri, Serverin bulunduğu yer önemsizdir.) – Internationales Wettbewerbsrecht: Territorialitätsprinzip; Ort der wettbewerblichen Interessenkollision - Zielrichtung der Wettbewerbshandlung aus der Sicht des objektiven Empfängers (gezielte und spürbare Einwirkung) (mülkilik prensibi; haksız rekabet konusu menfaatlerin çatıştığı yer - Objektif (amaçlanan ve hissedilen etki) 8 © DIEM & PARTNER 2013
 • 10. B. Markenrecht (Marka Hukuku) Definition (Tanım): Marke (§ 3 MarkenG) ( Marka, Marka Kanunu m. 3) Alle Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Bir kuruluşun mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırmaya yarayan her türlü işaretlerdir.)  Wörter (Kelimeler)  Abbildungen (Logos)  Buchstaben, Zahlen (Harfler, sayılar)  Hörzeichen (ses ve melodi)  dreidimensionale Gestaltungen (üç boyutlu şekiller/tasarımlar)  Form einer Ware oder ihrer Verpackung (bir ürünün şekli veya ambalajı)  Farben (renkler) 10 © DIEM & PARTNER 2013
 • 11. B. Markenrecht (Marka Hukuku) Eintragungshindernisse (Tescil engelleri)  fehlende Unterscheidungskraft (ayırt edici niteliğin bulunmaması)  für die allgemeine Benutzung freizuhaltende beschreibende Angaben (herkesin kullanabileceği, karakteristik olmayan bilgiler)  geografische Angaben (coğrafi bilgiler)  ersichtliche Irreführungsgefahr (yanıltıcı olma tehlikesi)  in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen (markanın içinde yer alan milli semboller)  Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung (ahlaka ve kamu düzenine aykırılık) 11 © DIEM & PARTNER 2013
 • 12. B. Markenrecht (Marka Hukuku) • Rechtliche Relevanz des Produkts (ürünün hukuki önemi) • Recherche (araştırma) • Bewertung der Kollisionsgefahr ( • Bestandskraft der fremden Marke bewerten  Schutzdauer (koruma süresi)  Benutzungsschonfrist  Eintragungshindernis (tescil engeli)  ev. Widerspruch oder Löschung (itiraz ve hükümsüzlük) 12 © DIEM & PARTNER 2013
 • 13. B. Markenrecht (Marka Hukuku) Die Eintragung einer Marke (Markanın Tescili) – Markenstrategie (marka stratejisi) – Abwägung nationale Marke, IR- oder Gemeinschaftsmarke (ulusal, uluslararası ve topluluk markası değerlendirmesi) – Eintragungsfähigkeit (tescile elverişlilik) – Klassifikation (sınıflandırma)  Territorialer Schutz (bölgesel koruma) 13 © DIEM & PARTNER 2013
 • 14. B. Markenrecht (Marka Hukuku) I. Territorialitätsgrundsatz (Mülkilik İlkesi) die an den jeweiligen Staat gebundene Rechtsbindung der Marke (aus Mangel an einer einheitlichen intern. Rechtsordnung) (uluslararası tek bir düzenlemenin eksikliği nedeniyle) markanın tescilli olduğu hukuku düzene bağlı olması • Registermarke in DE (Almanya’da tescilli marka) Schutz in (Almanya’da koruma) • Gemeinschaftsmarke (Topluluk markası) Schutz in der EU (AB ülkelerinde koruma) • Registermarke in TR (Türkiye’de tescilli marka) Schutz in TR (Türkiye’de koruma) 14 © DIEM & PARTNER 2013
 • 15. B. Markenrecht 2. Markenanmeldung in der EU (GMV) (Topluluk Markası Tescil Başvurusu) (GMV=Topluluk Markası Hakkında Yönetmelik) a. Markenformen (Art. 4 GMV) und absolute Eintragungshindernisse (Art. 7 GMV) ähnlich wie bei DE-Anmeldung (Marka şekilleri ve mutlak tescil engelleri, Alman tescil başvurusu ile benzer) b. Voraussetzungen der Anmeldung beim HABM = Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Alicante, Spanien) (İç Pazarın Uyumlaştırılması Dairesi’nin [Alicante, İspanya] tescil başvuru şartları) • Anmelder muss rechtsfähig sein (Art. 3 GMV) (Başvuru sahibi hak ehliyetine sahip olmalıdır.) • Anmeldegebühr: € 1.050 für drei Waren/Dienstleistungsklassen (online € 900), € 150 für jede weiter Klasse (Başvuru harcı üç mal/hizmet sınıfı için 1.050 Euro, online başvuruda 900 Euro’dur. Her ek sınıf için 150 Euro daha ödenir.) • Keine Beschleunigungsmöglichkeit (hızlandırılmış başvuru yoktur.) 15 © DIEM & PARTNER 2013
 • 16. B. Markenrecht 3. Internationale Markenanmeldungen nach dem MMA und dem PMMA (Madrid Sözleşmesi ve Madrid Protokolü uyarınca uluslar arası Marka Tescili) MMA = Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken v. 1891 PMMA = Protokoll zum MMA v. 1989 Zuständige Behörde: World Intellectual Property Organization (WIPO) mit Sitz in Genf (CH) (Yetkili mercii: WIPO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, merkezi Cenevre/İsviçre) Deutschland  Mitglied des MMA und PMMA; (Almanya  MS ve MP’ye taraf); EU und TR  Mitglieder des PMMA (AB ve Türkiye  MP’ye taraf) a. Voraussetzung: angemeldet (PMMA) oder eingetragene (MMA) Basismarke (Şart: tescil başvurusu yapılmış (MP) veya tescilli (MS) Marka) b. Möglichkeit des Schutzes in mehreren Staaten mittels einer Anmeldung (Tek bir başvuru ile birçok ülkede koruma imkanı) c. Möglichkeit der Priorität der früheren nationalen Marke (Sechs-Monatsfrist) (Ulusal markanın rüçhan hakkı [6 ay süre]) 16 © DIEM & PARTNER 2013
 • 17. B. Markenrecht d. Anmeldung erfolgt über die Ausgangsbehörde: (Tescil başvurusu ulusal marka dairesi aracılığıyla gerçekleşir): DE-Basismarke: DPMA (Weiterleitungsgebühr € 180) (Alman markalar: Alman Patent ve Marka Dairesi ( Başvuru iletim ücreti 10 Euro) EU-Basismarke: HABM (Weiterleitungsgebühr € 300) (Topluluk Markası: İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi (Başvuru iletim ücreti 300 Euro) e. Gebühren: abhängig von Anzahl der Länder und Waren-/Dienstleistungsklassen (Harçlar: Ülke sayısı ile mal ve hizmet sınıflarına bağlıdır.)  Gebührenberechnung (Harç hesaplama): http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp f. Übermittlung der IR-Anmeldungen an die nationalen Markenämter und dortige Prüfung (uluslararası başvuruların ulusal marka dairelerine bildirimi) g. Erfolgreiche Markeneintragung: Schutz wie eine nationale Marke (Tescil: ulusal bir marka gibi koruma) h. Besonderheit: Abhängigkeit der IR-Marke von der Basismarke in den ersten fünf Jahren (Art. 6 Abs. 2 MMA bzw. PMMA) (Özellik: Uluslararası markanın ilk 5 yıl içerisinde ulusal/kaynak markaya bağımlılığı [MS ve MP m. 6/2]) 17 © DIEM & PARTNER 2013
 • 18. B. Markenrecht (Marka Hukuku) Prioritätsprinzip (Öncelik ilkesi/Rüçhan Hakkı) – Vorrang der ‚älteren‘ Marke (daha eski markanın öncelik hakkı) – Zeitpunkt des Eintragungsantrags entscheidet (Tescil başvuru anı belirleyicidir.) – Rückwirkung im internationalen Markenrecht (Uluslar arası marka hukukuna etkisi) 18 © DIEM & PARTNER 2013
 • 19. B. Markenrecht (Marka Hakkı) Rechte des Markeninhabers (Marka Sahibinin Hakları) • Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung kann sich unter bestimmten Voraussetzungen auf ein ausschließliches, also gegenüber jedermann geltendes Recht berufen. • (Marka veya ticaret ünvanı sahibinin hakkı, şartlarının bulunması halinde herkese karşı ileri sürülebilen inhisari bir haktır.)  Dritten ist nach den §§ 14, 15 MarkenG eine Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung ohne Zustimmung des Markeninhabers weitgehend verboten. (Marka veya ticaret ünvanının marka sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaktır, Marka Kanunu m. 14,15) 19 © DIEM & PARTNER 2013
 • 20. B. Markenrecht (Marka Hakkı) Vor Anmeldung oder Verwendung einer (möglichen) Marke unbedingt eine AUSREICHENDE RECHERCHE durchgeführt Werden (Bir markanın tescil başvurusundan veya kullanımından önce YETERLİ ARAŞTIRMANIN yapılması gerekir.) – – – – – – DPMA (Alman Paten ve Marka Dairesi) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) HABM (İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi) Handelsregister (Ticaret Sicili) Titelschutzanzeiger (Unvan koruma gazetesi) Internet (Internet) 20 © DIEM & PARTNER 2013
 • 21. B. Markenrecht (Marka Hakkı) Markenverletzung (Marka İhlali) • Handeln im geschäftlichen Verkehr (Ticari işlerde kullanma) • Markenmäßige Benutzung (Marka gibi kullanma) • Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der Marke (Markanın değerinden veya ayırt edicilik özelliğinden haksız olarak yararlanma)  Identitätschutz (benzerlik konusunda koruma)  Verwechslungsschutz (karıştırılmaya karşı koruma)  Bekanntheitschutz (tanınmışlık koruması) • Unlautere Art und Weise (Haksız kullanımlar) 21 © DIEM & PARTNER 2013
 • 22. B. Markenrecht Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Ayırt edici özellikten yararlanma) • Verwechslungsgefahr (Karıştırılma tehlikesi) Identität / Ähnlichkeit der Zeichen Benzerlik/İşaretin benzerliği Identität / Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen Benzerlik/Mal ve Hizmetlerin Benzerliği 22 © DIEM & PARTNER 2013
 • 23. B. Markenrecht Ausnutzung der Wertschätzung (Değerinden haksız olarak yararlanma) • Annäherung an den guten Ruf (Gütevorstellung), die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet (İyi itibara yaklaşma, marka ile pazarlanan ürünlerle bağlantılı olduğu izleniminin yaratılması) • Ausnutzung des guten Rufs (İyi itibardan haksız olarak yararlanma) 23 © DIEM & PARTNER 2013
 • 24. Beispiele Bei identischen Warenklassen  Verwechslungsgefahr bejaht Benzer mal sınıflarında Karıştırılma tehlikesi vardır Bei teilweise ähnlichen Warenklassen  Verwechslungsgefahr bejaht Kısmen benzer mal sınıfları Karıştırılma tehlikesi vardır EuG 18.6.2009, Rs T-418/07 – „LIBRO“ LG Hamburg 22.4.2010, 312 O 394/08 – „Springender Pudel“ 24 © DIEM & PARTNER 2013
 • 25. Beispiele Bei ähnlichen Warenklassen  Verwechslungsgefahr verneint Benzer mal sınıflarında Karıştırılma tehlikesi yoktur Bei identischen Warenklassen  Verwechslungsgefahr verneint Benzer mal sınıflarında Karıştırılma tehlikesi yoktur EuGH 11.11.1997, Rs C-251/95 – „Sabèl/PUMA“ BGH 20.10.1999, I ZR 110/97– „ARD-1“ 25 © DIEM & PARTNER 2013
 • 26. B. Markenrecht  Rechtsfolgen einer Verletzung des Markenrechts (Marka Hakkının İhlalinin Hukuki Sonuçları)     Unterlassungsanspruch (Tecavüzün önlenmesi davası) Beseitigungsanspruch (Tecavüzün giderilmesi davası) Schadenersatzanspruch (Tazminat davası) Auskunftsanspruch (Hükmün bildirimi, duyurulması ve ilanı) 26 © DIEM & PARTNER 2013
 • 27. B. Markenrecht 2. Verwechslungsgefahr zwischen „HELLIM“ und „HALLOUMI“ („HELLIM“ ve „HALLOUMI“ arasındaki karıştırılma tehlikesi) Wortzeichen „HELLIM“ ist für die Waren „Milch und Milchprodukte“ (Klasse 29) beim HABM angemeldet worden. Widerspruch wurde aus der Gemeinschaftkollektivmarke „HALLOUMI“ eingelegt. („HELLIM“ kelimesi Topluluk markası olarak “süt ve süt ürünleri” (29. Sınıf) tescil edilmiştir. Bu tescile topluluk kolektif markası „HALLOUMI“ tarafından itiraz edilmiştir.) 27 © DIEM & PARTNER 2013
 • 28. HABM: Keine Verwechslungsgefahr (Karıştırılma tehlikesi yoktur.) (bestätigt durch EuGH, Beschluss v. 21.03.2013 – C-393712 P) (C-393712 P sayı, 21.03.2013 tarihli Avrupa Adalet Divanı Kararı) • keine schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit (yazım görüntüsü ve telafuz açısından benzerlik yoktur.) • geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, da „HALLOUMI“ in Zypern eine Käsespezialität bezeichnet (itiraz eden markanın ayırt ediciliği zayıftır, çünkü „HALLOUMI“ Kıbrıs’ta bir peynir türüdür. • Maßgebend sind Amtssprachen der EU, so dass es auf eine beschreibende Bedeutung des Wortes „HELLIM“ in der TR nicht ankommt (belirleyeci olan AB’nin resmi dilleridir. Bu nedenle Türkçe Hellim kelimesinin anlamının bir önemi yoktur.) © DIEM & PARTNER 2013 28
 • 30. C. EU-Geschmacksmuster • Eingetragen • Schutzdauer: 25 Jahre • Entstehung: Anmeldung • Wirkung: – Ausschließliches Benutzungsrecht (Sperrwirkung) • Nicht eingetragen • Schutzdauer: 3 Jahre nach Offenbarung • Entstehung: Offenbarung in der EU (Web reicht wohl nicht) • Wirkung: Verbietungsrecht nur bei Nachbildung (subjektiver Tatbestand) 30 © DIEM & PARTNER 2013 30
 • 31. C. EU-Geschmacksmuster Schutzvoraussetzungen nach Art.4 GGV • Neuheit Art.5 – Nicht zuvor identisch offenbart • Eigenart Art. 6 – Wenn sich der Gesamteindruck für den informierten Benutzer von dem Gesameindruck unterscheidet , den ein anderes bekanntes Muster bei diesem Benutzer hervorruft 31 © DIEM & PARTNER 2013 31
 • 33. D. Wettbewerbsrecht • Bekämpfung unlauterer Wettbewerbshandlungen (UWG) (Haksız rekabet teşkil eden işlemlerle mücadele) • Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellrecht) (Rekabet sınırlandırmalarına karşı haklar [Kartel Hukuku]) • Zielsetzung: Regulierung des Wettbewerbs zwischen den Marktteilnehmern Amaç: Piyasa katılımcıları arasında rekabetin düzenlenmesi  Freier Leistungswettbewerb (Serbest rekabet) 33 © DIEM & PARTNER 2013
 • 34. D. Wettbewerbsrecht § 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen Unlauter handelt insbesondere, wer 1. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in menschenverachtender Weise oder durch sonstigen unangemessenen unsachlic en Einfluss zu beeinträchtigen; 2. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind geistige oder körperliche Gebrechen, das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die Leichtgläubigkeit, die Angst oder die Zwangslage von Verbrauchern auszunutzen: 3. den Werbecharakter von geschäftlichen Handlungen verschleiert; 4. bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt; 5. bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbecharakter die Teilnahmebedingungen nicht klar und eindeutig angibt; 6. die Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig macht, es sei denn, das Preisausschreiben oder Gewinnspiel ist naturgemäß mit der Ware oder der Dienstleistung verbunden; 7. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; 8. über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; Handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; 9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat; 10. Mitbewerber gezielt behindert; 11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. 34 © DIEM & PARTNER 2013
 • 35. D. Wettbewerbsrecht • Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz (Taklit ürünlere karşı haksız rekabet hükümleri ile sağlanan koruma) • Sklavische Nachahmung (aynen taklit etme) – Grundsatz: Anlehnung an eine bestehende Gestaltung ohne Eingriff in ein Sonderschutzrecht ist nur dann als Ausnutzung fremder Leistung wettberwerbswidrig wenn weitere unlautere Umstände hinzutreten. – Schutzvor.: wettbewerbliche Eigenart 35 © DIEM & PARTNER 2013 35
 • 36. D. Wettbewerbsrecht Praxisbeispiel (Uygulamadan örnek):  Industrielle Steckkupplungen (endüstriyel bağlantı elemanları)  Europäischer Marktführer vs. Türkischen Importeur (Avrupalı piyasa lideri vs. Türk ithalatçı)  Angelehnter Nachbau (hafif benzer yapımlar)  Vorwurf Sicherheitsrisiken (güvenlik ve emniyet riskleri) 36 © DIEM & PARTNER 2013 36
 • 37. D. Wettbewerbsrecht Praxisbeispiel (Uygulamadan örnek) :      Rechtsstreit seit 2009 (2009’dan beri tartışmalı) Sachverständigengutachten (Bilirkişi raporu) Unterlassungsansprüche (Tecavüzün durdurulması) Schadensersatz (Tazminat) Gerichts- und Anwaltskosten (Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretleri) 37 © DIEM & PARTNER 2013 37
 • 38. E. Durchsetzung von Ansprüchen und mögliche Reaktionen (Hakların ileri sürülmesi ve başvurulacak yollar) 38 © DIEM & PARTNER 2013
 • 40. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)  Weshalb erhält man Abmahnungen? (İhtarname keşide edilmesinin nedenleri)  Markenverletzung (Marka İhlali)  Verletzung anderer Schutzrechte (Diğer fikri ve sınai hak ihlalleri)  Verwendung fremder Texte, Bilder etc. (Başkalarına ait metin, resim vb. kullanılması)  Wettbewerbswidrige AGB (rekabete aykırı genel işlem şartları)  Ungenügende Preisangaben (yetersiz fiyat bilgileri)  Wettbewerbsrecht (Rekabet Hukuku) 40 © DIEM & PARTNER 2013
 • 41. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)  Inhalt einer Abmahnung (İhtarnamenin içeriği)  Beschwerde über Rechtsverletzung (Hak ihlali nedeniyle şikayet)  Strafbewährte Unterlassungserklärung (Müeyyidesi ile birlikte tecavüzün önlenmesi beyanı)  (kurze) Frist (belirli bir süre)  Kostennote (masrafların bildirilmesi) 41 © DIEM & PARTNER 2013
 • 42. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)  Mögliche Folgen einer Abmahnung (İhtarnamenin olası sonuçları)  Erstattung der Abmahnkosten (İhtar masraflarının karşılanması)  Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung (Son verme,kaçınma beyanı imzalanması)  Abmahnkosten (İhtarname masrafları)  Schadenersatz (Tazminat) 42 © DIEM & PARTNER 2013
 • 43. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)  Wie verhalte ich mich bei einer Abmahnung? (İhtarnameye karşı neler yapılabilir?)  Abmahnung ernst nehmen (İhtarname ciddiye alınmalıdır.)  Reichweite der Unterlassungserklärung prüfen (lassen) (Son verme, kaçınma beyanının kapsamı incelenmeli veya incelettirilmelidir.)  Kostennote verhandeln (lassen) (masraflar konusu müzakere edilebilir)  Keine Rechtsschutzversicherung (hukuki koruma sigortasından yararlanılamaz)  Bei Unbegründetheit: Ablehnung (mit Verzichtsaufforderung bzw. negative Feststellungsklage) (Dayanaksızsa: Red ( feragat talebi ve menfi tespit davası ile birlikte) 43 © DIEM & PARTNER 2013
 • 44. 2. SCHRITT: EINSTWEILIGE VERFÜGUNG (2. ADIM:İHTİYATİ TEDBİR) 44 © DIEM & PARTNER 2013
 • 45. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi)    Einstweilige Verfügung (§§935, 940 ZPO) (İhtiyati tedbir (Medeni Usul Kanunu m. 935, 940) Verfügungsanspruch: Der Antragsteller muss einen Anspruch gegen den Schuldner haben (keinen Anspruch auf Geldzahlung), dessen Sicherung er begehrt (Tedbir hakkı: Talepte bulunanın borçluya karşı teminat altına alınması gereken bir hakkı [para ödenmesini talep hakkı yoktur] olmalıdır.) Verfügungsgrund: Ein Verfügungsgrund besteht, wenn ohne die Verfügung die Durchsetzung des Anspruchs gefährdet wäre oder die Verfügung zur Erhaltung des Rechtsfriedens notwendig erscheint. Der Verfügungsgrund ist der Anlass, aus dem die Verfügung begehrt wird. (Tedbir sebebi: Tedbir alınmazsa, hakkın yerine getirilmesinin tehlikeye girmesi veya hukuk düzeni açısından tedbirin şart olması) 45 © DIEM & PARTNER 2013
 • 46. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi) Ab Zustellung einer einstweiligen Verfügung: (İhtiyati tedbirin tebliğinden itibaren): Unterlassungsverpflichtung (gleich, ob eV tatsächlich begründet!) (Son verme, kaçınma yükümlülüğü [iht. Tedbir gerekçeli olsun veya olmasın) bei Zuwiderhandlung: Ordnungsgeld bis zu 250.000,-- € Uyulmaması halinde: 250.000 Euro’ya kadar para cezası § m. Widerspruch: keine aufschiebende Wirkung! (İtiraz: erteleyici etkisi yoktur!) wenn unbegründet: verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch 945 ZPO! (dayanaksızsa: kusura dayanmayan tazminat hakkı, Medeni Usul Kanunu 945!) 46 © DIEM & PARTNER 2013 46
 • 47. 3. SCHRITT: KLAGE (3. ADIM: DAVA) 47 © DIEM & PARTNER 2013
 • 48. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi) 3. Schritt: Ordentliche Klage auf 3. Adım: Dava açılması - Unterlassung (Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi) - Beseitigung/Vernichtung (Tecavüzün giderilmesi/imha) - Schadensersatz (bei Möglichkeit der Schadensschätzung § 287 ZPO) (Tazminat [zararın tahmin edilebilmesi halinde, Medeni Usul Kanunu m. 287) 48 © DIEM & PARTNER 2013 48
 • 49. 4. SCHRITT: EINLEITUNG STRAFRECHTLICHER MASSNAHMEN (4. ADIM: CEZAİ ÖNLEMLER) 49 © DIEM & PARTNER 2013
 • 50. E. Durchsetzung (Hakkın ileri sürülmesi) § § 143 MarkenG (Marka Kanunu m. 143) (3 yıla kadar hapis cezası ve para cezası Ticari amaçlarla ihlal edilmesi halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası) 50 © DIEM & PARTNER 2013 50
 • 52. D. Resümee     Vor Aktivitäten in Deutschland/Ansprache deutscher Kunden Markenrechte prüfen (Almanya’da faaliyete geçmeden önce Alman müşterilerle görüşerek marka haklarının kontrolü) Angebot/Vertrieb von Produkten in Deutschland gewerbliche Schutzrechte prüfen (Almanya’ya verilen tekliflerde ve satışlarda fikri sınai hakların kontrolü) Eigene Schutzrechte ggfls. sichern (kendi fikri sınai haklarını güvence altına alma) Abmahnungen ernst nehmen (ihtarnameleri ciddiye alma) 52 © DIEM & PARTNER 2013
 • 53.     Bei Zustellung einstweilige Verfügung, Widerspruchsfrist beachten (ihtiyati tedbir halinde itiraz süresine dikkat edilmesi) Weitere Verstöße nach Zustellung Ordnungsgeld-/haft (İhtiyati tedbirden sonra hakkın ihlal edilmeye devam edilmesi halinde para ve hapis cezası) Zustellung Klage Fristen (Verteidigungsanzeige Klageerwiderung beachten) (Davanın açılması halinde sürelere dikkat edilmesi, savunma bildirimi, cevap dilekçesi sürelerinin kaçırılmaması) Strafrechtliche Maßnahmen (Akteneinsicht und ggfls Reaktion) (cezai tedbirler [dosyanın incelenmesi ve karşı tedbirler]) 53 © DIEM & PARTNER 2013
 • 54. İSTANBUL OFİSİMİZ İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merk. 187/5 (Locus Office) 34433 Galatasaray Beyoğlu/ISTANBUL Telefon: +90 212 247 48 11 Faks: +90 212 247 47 87 E-Mail: istanbul@diempartner.com Alman Hukuku hakkında bilgiler: www.alman-hukuku.com 54 © DIEM & PARTNER 2013
 • 55. ALMANYA VE FRANSA OFİSLERİMİZ Stuttgart Merkez Ofisimiz Hölderlinplatz 5 D-70193 Stuttgart Telefon: + 49 (0) 711 228 54 50 Telefax: + 49 (0) 711 228 54 99 E-Mail: stuttgart@diempartner.com Fransa - Lyon Ofisimiz 55 Boulevard des Brotteaux F- 69006 Lyon Telefon: + 33 (0) 426 84 24 34 Telefax: + 33 (0) 472 41 15 74 E-Mail: lyon@diempartner.com 55 © DIEM & PARTNER 2013
 • 56. www.diempartner.com Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit … FRAGEN? RA Dr. Carsten Ulbricht M.C.L. culbricht@diempartner.de Hölderlinplatz 5 • D-70193 Stuttgart Tel. +49 711 228545-0 • Fax +49 711 2265570 © DIEM & PARTNER 2013 56