SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
2015 
Manifestatiouns 
an 
Ofallkalenner 
Tel. 23 66 40 28
Januar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
Neijoerschdag 
RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
Elvange / Burmerange / Emerange • Asammelen vun den Krëschtbeem • Jugendinitiative Boermereng 
Schengen / Remerschen / Wintrange • Asammelen vun den Krëschtbeem • Club des Jeunes Remerschen 
1 
EM-SPE • Porte Ouverte - Neijoersfeier • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng 
- + 
- + 
- + 
- + 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
Wellenstein / Bech-Maacher / Schwebsange • Asammelen vun den Krëschtbeem • Amicale Welleschter Pompjeeën 
Mondorf-les-Bains Cinéma • Petit-déjeuner • Elterevereenegung Welleschten 
BU-CMK • Théâtre français • Commission culturelle
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
RE-AC • Theater • Theaterraudien 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
BU-CMK • Spaghetti-Iessen • Welleschter Musek 
BU-COM • 20 Joër Feier • Jugendinitiative Boermereng 
Remerschen • Hämmelsmarsch • Schenger Musek 
BM-AE • 1.étage Cours de babysitting 
• Elterevereenegung Welleschten 
BU-CMK • Cabaret • Schenger Musek 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
RE-AC • Theater • Theaterraudien 
RE-AC • Theater • Theaterraudien 
BU-CMK • Iessen • Haffer Hummelen 
BU-CMK • Cabaret • Schenger Musek 
BM-AE • 1.étage Cours de babysitting 
• Elterevereenegung Welleschten
Februar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
Halle Schwebsange • Musel am Dusel • Club des Jeunes Remerschen 
BU-CMK • Wëldiessen • HSV Boermereng 
2 
BU-CMK • Cabaret • Schenger Musek 
Wellenstein, Bech-Kleinmacher, Schwebsange • Liichten • Elterevereenegung Welleschten 
- + 
- + 
- + 
- + Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
BU-CMK • Kannerfuesbal • Elterevereenegung Schoul Elweng 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + - + 
Elvange beim Wasserturm • Buergbrennen • Jugendinitiative Boermereng 
Remerschen op Kaerp • Buergbrennen • SIS Schengen 
Elvange Sportshall • Tournoi 50 Joër Desch-Tennis • DT Bech-Maacher 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
BU-CMK • Cabaret Muselmänner • Syndicat d’Initiative Boermereng 
Fuesméindeg 
Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» 
Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» 
Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» 
Wellenstein op Decker • Buergbrennen • Amicale Welleschter Pompjeeën 
BU-CMK • Cabaret Muselmänner • Syndicat d’Initiative Boermereng 
BM-CA • Kannerfuesbal • Welleschter Musek
- + 
- + 
- + 
- + 
März 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
3 
BU-CMK • Auditioun Solfège 
RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
BM-CA • Séance académique 50 Joër DT Bech-Maacher • DT Bech-Maacher 
- + 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
BU-CMK • Fréijoërsfest • Fraen a Mammen Elweng/Eimeréng 
Schengen • Bénédiction des bateaux à Schengen • Motor Yacht Club du G-D de Luxembourg 
BU-CMK • Fréijoërsfest • Fraen a Mammen Elweng/Eimeréng 
Schengen • Aweiung Ponton-Boot
- + 
- + 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen 
Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» 
BU-CMK • Concert de Gala • Schenger Musek 
Grouss Botz an der Gemeng • Emwelltkommissioun 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
BU-CMK • Cabaret • Pompjeeën Boermereng 
Schwebsange Augustinshaus • Marche gourmande • Schwéidsbenger Wäifescht 
EM-SPE • Porte Ouverte • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
RE-AC • Secondhand • Elterevereenegung Remerschen 
KLEIDER AIDE AUX ENFANTS 
Rentnerfeier op der Marie-Astrid
Abrëll 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
4 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
Ouschterméindeg 
RE-GK • Gebaake Fësch • Fëscherveräin Remerschen 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» 
Ouschteren 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen 
Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» 
Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» 
Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» 
BU-CMK • Spaghetti-Iessen • Jugendinitiative Boermereng 
Remerschen • Erste Hl. Kommunion
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen 
Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» 
Schengen • Hämmelsmarsch • Schenger Musek 
Schengen / enner de Lannen • Kiermes • Syndicat d’Initiative Schengen 
Elvange Sportshall • Tournoi - Journée des anciens • DT Bech-Maacher 
BU-CMK • Iessen - Journée des anciens • DT Bech-Maacher 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
Schengen / enner de Lannen • Kiermes • Syndicat d’Initiative Schengen 
Bech-Kleinmacher • Familienfest - Divers ateliers de bricolage pour toute la famille •Elterevereenegung Welleschten 
EM-SPE • Porte Ouverte • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
Bech-Maacher • Erste Hl. Kommunion 
Welleschter Kellerei • Concert de Gala • Welleschter Musek
- + 
- + 
Mee 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
5 
Boermereng • Blummentreff • Syndicat d’Initiative Boermereng 
1. Mee 
Christi Himmelfahrt 
- + 
- + 
- + 
BU-CMK • Vernissage • Syndicat d’Initiative Boermereng 
Boermereng • Erste Hl. Kommunion 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
BU-CMK • Dance with Friends • Line Dance Friendship Luxembourg 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen 
Remerschen • Nuit du Sport • Commission du sport et de la jeunesse 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» 
- + 
Bech-Kleinmacher • Päischtatelier - Musëk • Musée «A Possen» 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
Päischtméindeg 
Wintrange • Donatusfeier • Schenger Musek - SIS Schengen 
Bech-Kleinmacher • Journée Internationale des Musées • Musée «A Possen» 
Wintrange • Donatusfeier • Schenger Musek
Juni 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
6 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
- + 
- + 
- + 
- + 
BM-CA • Auditioun Instrumenteschüler 
30 Joër Accord de Schengen – Musique Militaire 
Schengen • Fête de la musique • Miseler Museksfrënn 
- + 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
Schwebsange • Grillfescht • Fescherveräin Muselfrenn 
Bech-Kleinmacher • Päischtatelier - Musëk • Musée «A Possen» 
Schwebsange • Grillfescht • Fescherveräin Muselfrenn 
BU-COM • Grillfest • Pompjeeën Boermereng 
30 Joër Accord de Schengen 
Schengen • Fête de la musique • Miseler Museksfrënn 
Bech-Kleinmacher • Päischtatelier - Musek • Musée «A Possen» 
30 Joër Accord de Schengen – Séance académique 
Mammendag 
Schengen • Fête de la musique • Miseler Museksfrënn 
SC-KH • Diskussiouns-Owend mam Jean Pütz • Schengen asbl
- + - + 
- + 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
EM-SPE • Porte Ouverte Mammendag • Amiperas Boermereng Elweng Eimeréng 
Nationalfeierdag 
«TE DEUM» 
Remerschen • Hämmelsmarsch • Schenger Musek 
Schengen ennert de Lannen • Pe’teschkiermes • Fëscherveräin Remerschen 
Remerschen Terrain • Jugendturnéier • FC Schengen 
Elvange • Grillfest • Amicale Pompjeeën Elweng 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
Schengen ennert de Lannen • Pe’teschkiermes • Fëscherveräin Remerschen 
Remerschen Terrain • Jugendturnéier • FC Schengen 
- + 
- +
Juli 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
7 
Bech-Maacher • Grillfest • DT Bech-Maacher 
Wintrange • Grillfest • Frënn vun den Wëntrenger Pompjeeën 
- + 
- + 
- + 
- + 
Bech-Kleinmacher • Grillfest • DT Bech-Maacher 
Wintrange • Grillfest • Frënn vun den Wëntrenger Pompjeeën 
Bech-Kleinmacher - Ecole • Fête de fin d’année • Elterevereenegung Welleschten 
BU-COM • Grillfest • Chorale Boermereng 
Bech-Maacher • Grillfest • Frënn vun den Bech-Maacher Pompjeeën 
Schengen • E Weekend zu Schengen • FC Schengen 
Rallye nautique • Motor Yacht Club du G-D de Luxembourg 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Bech-Maacher • Grillfest • Frënn vun den Bech-Maacher Pompjeeën 
Schengen • E Weekend zu Schengen • FC Schengen
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
Wellenstein • Vernissage • Syndicat d’Initiative Wellenstein 
Wellenstein • Hämmelsmarsch • Welleschter Musek 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
Wellenstein • Welleschter Kiermes • Syndicat d’Initiative Wellenstein 
Wellenstein • Welleschter Kiermes • Syndicat d’Initiative Wellenstein 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen»
August 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
8 
Halle Schwebsange • Beach Party • Club des Jeunes Bech-Maacher 
Schengen • Festival du Pinot et de la Friture • Amicale Schengen + 
Jugendinitiative Boermereng 
Maria Himmelfahrt 
Remerschen Terrain • Coupe Dräilännereck • FC Schengen 
Bech-Maacher • Hämmelsmarsch • Welleschter Musek 
Schengen • Festival du Pinot et de la Friture • Amicale Schengen + 
Jugendinitiative Boermereng 
- + 
- + 
- + 
- + 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
Remerschen Terrain • Coupe Dräilännereck • FC Schengen 
Remerschen Terrain • Coupe Dräilännereck • FC Schengen
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
Bech-Maacher • Frituresfest • Fescherveräin Wellenstein 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
Bech-Maacher • Frituresfest • Fescherveräin Wellenstein 
Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen 
Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen 
Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen 
Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen 
Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen 
- +
September 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
9 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
- + 
- + 
- + 
- + 
Schwebsange • Wäifescht • Schwéidsbenger Wäifescht 
Schwebsange • Hämmelsmarsch • Welleschter Musek 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
Schwebsange Augustinshaus • Vernissage • Schwéidsbenger Wäifescht 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» 
Journée dans un parc d’attraction • Elterevereenegung Welleschten
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
EM-SPE • Porte Ouverte • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Elvange • Porte Ouverte um Terrain • HSV Boermereng 
KLEIDER KOLPING 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
Schwebsange-Schengen • Ruderregatta • Luxembourg International Rowing Club 
Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen»
Oktober 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
10 
RE-AC • Secondhand • Elterevereenegung Remerschen 
Elvange • Journée commémorative 
- + 
- + 
- + 
- + 
Pappendag 
EM-SPE • Kaffisstuff • Fraen a Mammen Elweng Eimereng 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
EM-SPE • Porte Ouverte Pappendag • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
RE-AC • Theater • Theaterraudien 
Schengen • Hunnefeier • Syndicat d’Initiative Schengen 
BU-CMK • Choucroute Owend • Syndicat d’Initiative Boermereng 
RE-AC • Theater • Theaterraudien 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Bech-Kleinmacher • Handarbechtstreff • Musée «A Possen» 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
RE-AC • Theater • Theaterraudien 
D’Miselerland brennt • Brenner am Miselerland 
RE-AC • Halloweenparty • Elterevereenegung Remerschen 
Bech-Kleinmacher • Halloweenatelier • Musée «A Possen»
November 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
11 
RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
BU-CMK • Kenns de Bal? • Club des Jeunes Remerschen 
Elvange • Hämmelsmarsch • Chorale Elweng Eimereng 
Wellenstein-Leeëkeller • Kellerowend • Syndicat d’Initiative Wellenstein 
Allerséilen 
Allerhelljen 
- + 
- + 
- + 
- + 
Dag vum Baam 
Wintrange • Hämmelsmarsch • Schenger Musek 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
BU-CMK • Märteskiermes - Raclette • Chorale Elweng Eimereng 
Wintrange • Kiermes 
Elvange • Kiermes
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen Journée du Grand Âge • Amiperas Remerschen 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
Elvange-Sportshall • Bichermaart • Elterenvereenegung Schoul Elweng 
- + 
Emerange • Kiermes 
BM-SMR • Kaffistuff • DT Bech-Maacher 
BU-CMK • Wanterfest • Line Dance Friendship 
Schengen, op der Brëck • Krëschtbamverkaaf • FC Schengen 
Bech-Kleinmacher • Adventsatelier • Musée «A Possen» 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
Elvange-Sportshall • Bichermaart • Elterenvereenegung Schoul Elweng 
BU-CMK • Wëldowend • KC Wentréng 
BM-CA • Cäecilie-Concert • Welleschter Musek 
Journée du Grand Âge 
Elvange-Sportshall • Bichermaart • Elterenvereenegung Schoul Elweng 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» 
- +
Dezember 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
12 
EM-SPE • Porte Ouverte Kleeschen • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng 
RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen 
Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 
Wellenstein • Kleeschen 
Burmerange • Kleeschen 
Schengen, op der Brëck • Krëschtbamverkaaf • FC Schengen 
Bech-Kleinmacher • D’Seeche vum Zinniklos • Musée «A Possen» 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
Bech-Kleinmacher • Krëschtatelier • Musée «A Possen» 
+ 
HAUSMÜLL - + PMG 
GLAS 
PAPIER 
Remerschen • Kleeschen 
Boermereng • Kiermes • Chorale Boermereng
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
ven/Fr 
sam/Sa 
dim/So 
lun/Mo 
mar/Di 
mer/Mi 
jeu/Do 
RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen 
Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures 
Wellenstein • Krëschtmaart • Club des Jeunes Bech-Maacher 
Wellenstein • Krëschtmaart • Club des Jeunes Bech-Maacher 
Krëschtdag 
Stiefesdag 
Sylvester 
Schoulvakanz 
Vacances scolaires 
Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti 
Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole 
Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach 
Em-SP • Emerange Salle Polyvalente 
El-SMR • Elvange Salle Maison Relais 
Re-AC • Remerschen Adm. Communale 
Re-GK • Remerschen Gergeskeller 
Sc-Kh • Schengen Kochhaus 
Sc-Kk • Schengen Kochkeller 
Sc-Pro • Schengen Protexbau 
- + 
- + 
- + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT 
- + 
Kleider 
Aide aux enfants 
- + 
- +
RECYCLING CENTER 
«am Haff» in Bech-Kleinmacher 
Den Einwohnern der Gemeinde Schengen steht auf dem Betriebsgelände der Firma Hein Déchets in Bech-Kleinmacher ein modernes Recycling Center zur Verfügung. 
Hier können Privathaushalte Wert- und Problemstoffe sowie Spermüll kostenfrei* anliefern. 
Hausmüll wird nicht angenommen. 
Für Handel- und Gewerbe besteht die Möglichkeit die Abfälle auf der betriebseigenen Waage der Firma Hein Déchets neben dem Containerpark zu den sonst üblichen Konditionen zu entsorgen. 
* Gebührenpflichtige Abfälle: (Taxe im voraus bei der Gemeinde zu zahlen - Autoreifen (ohne Felgen) Abholen durch die Gemeinde von Abfällen. 
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 11:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag von 9:00 bis 16:00 Uhr 
Informationen: Hein Déchets: Tel: 2 66 62-1 
GEMENG 
vu SCHENGEN
A partir du 1ier juin 2012 l’accès au centre de recyclage « am Haff » à Bech-Kleinmacher, exploité par les communes de Bous, Remich, Schengen et Stadtbredimus en collaboration avec la société Hein Déchets sàrl, sera réglé par l’installation d’une barrière de contrôle. 
A partir de cette date, l’accès sera donc strictement réservé aux détenteurs d’une carte d’accès émise par la commune de résidence. 
La carte d’accès est personnelle et permet au détenteur d’ouvrir la barrière du centre de recyclage. 
Le nombre est limité à une carte par ménage, délivrée contre paiement d’une taxe forfaitaire non restituable de 10.- €. 
En cas de perte de la carte d’accès, une nouvelle carte sera délivrée contre paiement d’une taxe forfaitaire non restituable de 25.- €. 
En cas de changement de domicile du ménage en dehors du territoire de la commune et en cas d’usage abusif 
(p.ex. remise de la carte à des personnes non autorisées), la carte sera automatiquement bloquée par la commune. 
La carte d’accès ne porte pas de données personnelles, mais uniquement un numéro courant. Des contrôles systématiques par le personnel du centre de recyclage sont prévus. 
En cas d’intérêt, nous vous prions faire le virement suivant : 
montant 10,00 € 
bénéficiaire RECETTE COMMUNALE SCHENGEN 
code IBAN CCPLLULL 
n° compte bancaire LU36 1111 0010 8619 0000 
communication carte HEIN 
La carte vous sera envoyée dès réception du paiement par voie postale. 
! Important : 
Veuillez noter que par le paiement de la taxe et la réception de la carte d’accès, vous déclarez accepter les dispositions du règlement d’ordre intérieur sur le centre de recyclage en annexe de la présente. 
Centre de recyclage « am Haff » Bech-Kleinmacher 
Carte d’accès 
Ab dem 1. Juni 2012 wird der Zugang zum Recyclingcenter « am Haff » in Bech-Kleinmacher der Gemeinden Bous, Remich, Schengen und Stadtbredimus in Zusammenarbeit mit der Firma Hein Déchets, durch die Einrichtung einer Schranke geregelt. 
Ab diesem Datum, ist der Zugang also nur den Inhabern einer Zugangskarte, die durch ihre Wohngemeinde ausgestellt wurde, gestattet. Die Zugangskarte ist persönlich und ermöglicht den Inhabern das Öffnen der Schranke. Die Anzahl der Karten ist begrenzt auf eine pro Haushalt und ist gegen Zahlung einer nicht rückzahlbare Taxe von 10.- € erhältlich. 
Bei Verlust der Zugangskarte wird eine neue Karte ausgestellt gegen eine nicht rückzahlbare Taxe von 25.- €. 
Im Falle eines Umzugs eines Haushaltes in eine andere Gemeinde und im Falle widerrechtlicher Nutzung der Karte (z.B. Ausleihen der Karte an Unbefugte), wird die Karte automatisch durch die Gemeinde gesperrt. 
Die Zugangskarte enthält keine persönlichen Daten, nur eine laufende Nummer. Systematische Kontrollen sind durch das Personal des Recyclingcenters vorgesehen. 
Wenn Interesse am Erhalt einer solchen Zugangskarte besteht, bitten wir Sie um folgende Überweisung: 
Betrag 10,00 € 
Empfänger RECETTE COMMUNALE SCHENGEN 
IBAN code CCPLLULL 
Kontonummer LU36 1111 0010 8619 0000 
Betreff carte HEIN 
Nach Erhalt der Bezahlung wird die Karte Ihnen per Post zugestellt. 
! Wichtig: 
Wir bitten Sie zur Kenntnis zu nehmen dass Sie durch die Bezahlung und den Erhalt einer Zugangskarte die 
Bestimmungen der Betriebsordnung im Anhang anerkennen. 
Recyclingcenter « am Haff » Bech-Kleinmacher 
Zugangskarte
Offallkalenner a Manifestatiounskalenner 2015
Bicherthéik Schwéidsbengen 51, Wäistrooss Tel: +352 23 60 92 49 / Fax:26 66 59 22 Email: bichertheik@pt.lu www.bichertheik-schengen.lu Méindeg -Dënschdeg -Donneschdeg: 14.00 – 18.00 Mëttwoch:09.00-12.00 Freideg: 09.00-12.00 / 16.00 – 18.00 Samschdeg: 09.00 – 12.00 Däitsch,franséisch,englesch a lëtzebuergesch Romaner a Sachbicher Eng grouss Auswiel vu Kanner- a Jugendbicher Dageszeitungen: Wort-Tageblatt-Journal + Revue an Télécran Gemittleche Liessall mat Internetzougank Fotothéik, (wou mir all interessant Fotoen aus der Gemeng scannen) Aschreiwung an Ausléinen gratis
GEMENG 
vu SCHENGEN 
Wéi - Wat - Wou ? Infoen fannt dir op: www.schengen.lu soss frot bei ons no um: info@schengen.lu 
Heures d’ouverture de nos services 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
Population 
Secretariat Recette 
Service 
Technique 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
8.00-11.50 
Matin 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
13.30-17.00 
13.30-17.00 
13.30-19.00 
13.30-17.00 
13.30-16.00 
Population 
Secretariat Recette 
Service 
Technique 
13.30-17.00 
13.30-17.00 
13.30-17.00 
13.30-17.00 
13.30-16.00 
sur rdv 
sur rdv 
sur rdv 
sur rdv 
sur rdv 
Après-midi
Offallkalenner a Manifestatiounskalenner 2015

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Pemerintah kab. toraja utara
Pemerintah kab. toraja utaraPemerintah kab. toraja utara
Pemerintah kab. toraja utara
smpn05makassar
 
Pemerintah kab. bulukumba
Pemerintah kab. bulukumbaPemerintah kab. bulukumba
Pemerintah kab. bulukumba
smpn05makassar
 
Maritim Equity 3
Maritim Equity 3 Maritim Equity 3
Maritim Equity 3
Thomas Lambrecht
 
Pemerintah kab. luwu utara
Pemerintah kab. luwu utaraPemerintah kab. luwu utara
Pemerintah kab. luwu utara
smpn05makassar
 
Global Language Teaching
Global Language TeachingGlobal Language Teaching
Global Language Teaching
aquarana
 
Pemerintah kab. sidenreng rappang
Pemerintah kab. sidenreng rappangPemerintah kab. sidenreng rappang
Pemerintah kab. sidenreng rappang
smpn05makassar
 
Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?
Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?
Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?
Liliana Elena Gonzalez Castro
 
fvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Ziel
fvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Zielfvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Ziel
fvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Ziel
Martin Schobert
 
PROFACTOR Gruppe | PRODUCTION
PROFACTOR Gruppe | PRODUCTIONPROFACTOR Gruppe | PRODUCTION
PROFACTOR Gruppe | PRODUCTION
PROFACTOR Group
 
So War Das Damals
So War Das DamalsSo War Das Damals
So War Das Damals
cstar00
 
Twitter Watch
Twitter WatchTwitter Watch
Twitter Watch
Boris Janek
 
Welcome Kit
Welcome KitWelcome Kit
Welcome Kit
mrswitch
 
Swiss Halley Geschäftspräsentation
Swiss Halley GeschäftspräsentationSwiss Halley Geschäftspräsentation
Swiss Halley Geschäftspräsentation
SwissHalleyOfficial
 
Herz
HerzHerz
Herz
haber
 
Abschlussbericht Online-Marketing-Projekt
Abschlussbericht Online-Marketing-ProjektAbschlussbericht Online-Marketing-Projekt
Abschlussbericht Online-Marketing-Projekt
aquarana
 

Andere mochten auch (17)

Pemerintah kab. toraja utara
Pemerintah kab. toraja utaraPemerintah kab. toraja utara
Pemerintah kab. toraja utara
 
Pemerintah kab. bulukumba
Pemerintah kab. bulukumbaPemerintah kab. bulukumba
Pemerintah kab. bulukumba
 
Maritim Equity 3
Maritim Equity 3 Maritim Equity 3
Maritim Equity 3
 
Pemerintah kab. luwu utara
Pemerintah kab. luwu utaraPemerintah kab. luwu utara
Pemerintah kab. luwu utara
 
Global Language Teaching
Global Language TeachingGlobal Language Teaching
Global Language Teaching
 
Pemerintah kab. sidenreng rappang
Pemerintah kab. sidenreng rappangPemerintah kab. sidenreng rappang
Pemerintah kab. sidenreng rappang
 
Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?
Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?
Que pasaría si tú o un familiar enfermaran de gravedad?
 
Rachel 10
Rachel 10Rachel 10
Rachel 10
 
fvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Ziel
fvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Zielfvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Ziel
fvw online marketing day - Destinationsmarketing Direkt zum Ziel
 
PROFACTOR Gruppe | PRODUCTION
PROFACTOR Gruppe | PRODUCTIONPROFACTOR Gruppe | PRODUCTION
PROFACTOR Gruppe | PRODUCTION
 
So War Das Damals
So War Das DamalsSo War Das Damals
So War Das Damals
 
Twitter Watch
Twitter WatchTwitter Watch
Twitter Watch
 
Welcome Kit
Welcome KitWelcome Kit
Welcome Kit
 
Swiss Halley Geschäftspräsentation
Swiss Halley GeschäftspräsentationSwiss Halley Geschäftspräsentation
Swiss Halley Geschäftspräsentation
 
Herz
HerzHerz
Herz
 
Abschlussbericht Online-Marketing-Projekt
Abschlussbericht Online-Marketing-ProjektAbschlussbericht Online-Marketing-Projekt
Abschlussbericht Online-Marketing-Projekt
 
Dorothea Utzt
Dorothea UtztDorothea Utzt
Dorothea Utzt
 

Offallkalenner a Manifestatiounskalenner 2015

 • 1. 2015 Manifestatiouns an Ofallkalenner Tel. 23 66 40 28
 • 2. Januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do Neijoerschdag RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen Elvange / Burmerange / Emerange • Asammelen vun den Krëschtbeem • Jugendinitiative Boermereng Schengen / Remerschen / Wintrange • Asammelen vun den Krëschtbeem • Club des Jeunes Remerschen 1 EM-SPE • Porte Ouverte - Neijoersfeier • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng - + - + - + - + + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER Wellenstein / Bech-Maacher / Schwebsange • Asammelen vun den Krëschtbeem • Amicale Welleschter Pompjeeën Mondorf-les-Bains Cinéma • Petit-déjeuner • Elterevereenegung Welleschten BU-CMK • Théâtre français • Commission culturelle
 • 3. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa RE-AC • Theater • Theaterraudien RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + BU-CMK • Spaghetti-Iessen • Welleschter Musek BU-COM • 20 Joër Feier • Jugendinitiative Boermereng Remerschen • Hämmelsmarsch • Schenger Musek BM-AE • 1.étage Cours de babysitting • Elterevereenegung Welleschten BU-CMK • Cabaret • Schenger Musek - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants RE-AC • Theater • Theaterraudien RE-AC • Theater • Theaterraudien BU-CMK • Iessen • Haffer Hummelen BU-CMK • Cabaret • Schenger Musek BM-AE • 1.étage Cours de babysitting • Elterevereenegung Welleschten
 • 4. Februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen Halle Schwebsange • Musel am Dusel • Club des Jeunes Remerschen BU-CMK • Wëldiessen • HSV Boermereng 2 BU-CMK • Cabaret • Schenger Musek Wellenstein, Bech-Kleinmacher, Schwebsange • Liichten • Elterevereenegung Welleschten - + - + - + - + Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures BU-CMK • Kannerfuesbal • Elterevereenegung Schoul Elweng + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER
 • 5. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + - + Elvange beim Wasserturm • Buergbrennen • Jugendinitiative Boermereng Remerschen op Kaerp • Buergbrennen • SIS Schengen Elvange Sportshall • Tournoi 50 Joër Desch-Tennis • DT Bech-Maacher RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants BU-CMK • Cabaret Muselmänner • Syndicat d’Initiative Boermereng Fuesméindeg Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher • Fuesatelier • Musée «A Possen» Wellenstein op Decker • Buergbrennen • Amicale Welleschter Pompjeeën BU-CMK • Cabaret Muselmänner • Syndicat d’Initiative Boermereng BM-CA • Kannerfuesbal • Welleschter Musek
 • 6. - + - + - + - + März 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 3 BU-CMK • Auditioun Solfège RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures BM-CA • Séance académique 50 Joër DT Bech-Maacher • DT Bech-Maacher - + + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER BU-CMK • Fréijoërsfest • Fraen a Mammen Elweng/Eimeréng Schengen • Bénédiction des bateaux à Schengen • Motor Yacht Club du G-D de Luxembourg BU-CMK • Fréijoërsfest • Fraen a Mammen Elweng/Eimeréng Schengen • Aweiung Ponton-Boot
 • 7. - + - + 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» BU-CMK • Concert de Gala • Schenger Musek Grouss Botz an der Gemeng • Emwelltkommissioun Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + BU-CMK • Cabaret • Pompjeeën Boermereng Schwebsange Augustinshaus • Marche gourmande • Schwéidsbenger Wäifescht EM-SPE • Porte Ouverte • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants RE-AC • Secondhand • Elterevereenegung Remerschen KLEIDER AIDE AUX ENFANTS Rentnerfeier op der Marie-Astrid
 • 8. Abrëll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi 4 Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen Ouschterméindeg RE-GK • Gebaake Fësch • Fëscherveräin Remerschen - + - + - + - + - + Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» Ouschteren + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher • Ouschteratelier • Musée «A Possen» BU-CMK • Spaghetti-Iessen • Jugendinitiative Boermereng Remerschen • Erste Hl. Kommunion
 • 9. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» Schengen • Hämmelsmarsch • Schenger Musek Schengen / enner de Lannen • Kiermes • Syndicat d’Initiative Schengen Elvange Sportshall • Tournoi - Journée des anciens • DT Bech-Maacher BU-CMK • Iessen - Journée des anciens • DT Bech-Maacher Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + Schengen / enner de Lannen • Kiermes • Syndicat d’Initiative Schengen Bech-Kleinmacher • Familienfest - Divers ateliers de bricolage pour toute la famille •Elterevereenegung Welleschten EM-SPE • Porte Ouverte • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants Bech-Maacher • Erste Hl. Kommunion Welleschter Kellerei • Concert de Gala • Welleschter Musek
 • 10. - + - + Mee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen 5 Boermereng • Blummentreff • Syndicat d’Initiative Boermereng 1. Mee Christi Himmelfahrt - + - + - + BU-CMK • Vernissage • Syndicat d’Initiative Boermereng Boermereng • Erste Hl. Kommunion + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER
 • 11. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So BU-CMK • Dance with Friends • Line Dance Friendship Luxembourg RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen Remerschen • Nuit du Sport • Commission du sport et de la jeunesse Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + - + Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» - + Bech-Kleinmacher • Päischtatelier - Musëk • Musée «A Possen» - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants Päischtméindeg Wintrange • Donatusfeier • Schenger Musek - SIS Schengen Bech-Kleinmacher • Journée Internationale des Musées • Musée «A Possen» Wintrange • Donatusfeier • Schenger Musek
 • 12. Juni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo 6 Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen - + - + - + - + BM-CA • Auditioun Instrumenteschüler 30 Joër Accord de Schengen – Musique Militaire Schengen • Fête de la musique • Miseler Museksfrënn - + + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER Schwebsange • Grillfescht • Fescherveräin Muselfrenn Bech-Kleinmacher • Päischtatelier - Musëk • Musée «A Possen» Schwebsange • Grillfescht • Fescherveräin Muselfrenn BU-COM • Grillfest • Pompjeeën Boermereng 30 Joër Accord de Schengen Schengen • Fête de la musique • Miseler Museksfrënn Bech-Kleinmacher • Päischtatelier - Musek • Musée «A Possen» 30 Joër Accord de Schengen – Séance académique Mammendag Schengen • Fête de la musique • Miseler Museksfrënn SC-KH • Diskussiouns-Owend mam Jean Pütz • Schengen asbl
 • 13. - + - + - + 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di EM-SPE • Porte Ouverte Mammendag • Amiperas Boermereng Elweng Eimeréng Nationalfeierdag «TE DEUM» Remerschen • Hämmelsmarsch • Schenger Musek Schengen ennert de Lannen • Pe’teschkiermes • Fëscherveräin Remerschen Remerschen Terrain • Jugendturnéier • FC Schengen Elvange • Grillfest • Amicale Pompjeeën Elweng Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants Schengen ennert de Lannen • Pe’teschkiermes • Fëscherveräin Remerschen Remerschen Terrain • Jugendturnéier • FC Schengen - + - +
 • 14. Juli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi 7 Bech-Maacher • Grillfest • DT Bech-Maacher Wintrange • Grillfest • Frënn vun den Wëntrenger Pompjeeën - + - + - + - + Bech-Kleinmacher • Grillfest • DT Bech-Maacher Wintrange • Grillfest • Frënn vun den Wëntrenger Pompjeeën Bech-Kleinmacher - Ecole • Fête de fin d’année • Elterevereenegung Welleschten BU-COM • Grillfest • Chorale Boermereng Bech-Maacher • Grillfest • Frënn vun den Bech-Maacher Pompjeeën Schengen • E Weekend zu Schengen • FC Schengen Rallye nautique • Motor Yacht Club du G-D de Luxembourg + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Bech-Maacher • Grillfest • Frënn vun den Bech-Maacher Pompjeeën Schengen • E Weekend zu Schengen • FC Schengen
 • 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr Wellenstein • Vernissage • Syndicat d’Initiative Wellenstein Wellenstein • Hämmelsmarsch • Welleschter Musek Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + - + Wellenstein • Welleschter Kiermes • Syndicat d’Initiative Wellenstein Wellenstein • Welleschter Kiermes • Syndicat d’Initiative Wellenstein - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen»
 • 16. August 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa 8 Halle Schwebsange • Beach Party • Club des Jeunes Bech-Maacher Schengen • Festival du Pinot et de la Friture • Amicale Schengen + Jugendinitiative Boermereng Maria Himmelfahrt Remerschen Terrain • Coupe Dräilännereck • FC Schengen Bech-Maacher • Hämmelsmarsch • Welleschter Musek Schengen • Festival du Pinot et de la Friture • Amicale Schengen + Jugendinitiative Boermereng - + - + - + - + + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» Remerschen Terrain • Coupe Dräilännereck • FC Schengen Remerschen Terrain • Coupe Dräilännereck • FC Schengen
 • 17. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo Bech-Maacher • Frituresfest • Fescherveräin Wellenstein Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + - + - + - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants Bech-Maacher • Frituresfest • Fescherveräin Wellenstein Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen Remerschen Terrain • Fussball Camp 2015 für Jugendliche • FC Schengen - +
 • 18. September 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di 9 Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» - + - + - + - + Schwebsange • Wäifescht • Schwéidsbenger Wäifescht Schwebsange • Hämmelsmarsch • Welleschter Musek + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» Schwebsange Augustinshaus • Vernissage • Schwéidsbenger Wäifescht Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen» Journée dans un parc d’attraction • Elterevereenegung Welleschten
 • 19. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi EM-SPE • Porte Ouverte • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + - + - + Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Elvange • Porte Ouverte um Terrain • HSV Boermereng KLEIDER KOLPING - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants Schwebsange-Schengen • Ruderregatta • Luxembourg International Rowing Club Bech-Kleinmacher • Summerakademie • Musée «A Possen»
 • 20. Oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do 10 RE-AC • Secondhand • Elterevereenegung Remerschen Elvange • Journée commémorative - + - + - + - + Pappendag EM-SPE • Kaffisstuff • Fraen a Mammen Elweng Eimereng + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen EM-SPE • Porte Ouverte Pappendag • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng
 • 21. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa RE-AC • Theater • Theaterraudien Schengen • Hunnefeier • Syndicat d’Initiative Schengen BU-CMK • Choucroute Owend • Syndicat d’Initiative Boermereng RE-AC • Theater • Theaterraudien Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Bech-Kleinmacher • Handarbechtstreff • Musée «A Possen» Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + - + RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants RE-AC • Theater • Theaterraudien D’Miselerland brennt • Brenner am Miselerland RE-AC • Halloweenparty • Elterevereenegung Remerschen Bech-Kleinmacher • Halloweenatelier • Musée «A Possen»
 • 22. November 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So 11 RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen BU-CMK • Kenns de Bal? • Club des Jeunes Remerschen Elvange • Hämmelsmarsch • Chorale Elweng Eimereng Wellenstein-Leeëkeller • Kellerowend • Syndicat d’Initiative Wellenstein Allerséilen Allerhelljen - + - + - + - + Dag vum Baam Wintrange • Hämmelsmarsch • Schenger Musek + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER BU-CMK • Märteskiermes - Raclette • Chorale Elweng Eimereng Wintrange • Kiermes Elvange • Kiermes
 • 23. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo RE-GK • Porte Ouverte + Iessen Journée du Grand Âge • Amiperas Remerschen Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + - + - + Elvange-Sportshall • Bichermaart • Elterenvereenegung Schoul Elweng - + Emerange • Kiermes BM-SMR • Kaffistuff • DT Bech-Maacher BU-CMK • Wanterfest • Line Dance Friendship Schengen, op der Brëck • Krëschtbamverkaaf • FC Schengen Bech-Kleinmacher • Adventsatelier • Musée «A Possen» - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants Elvange-Sportshall • Bichermaart • Elterenvereenegung Schoul Elweng BU-CMK • Wëldowend • KC Wentréng BM-CA • Cäecilie-Concert • Welleschter Musek Journée du Grand Âge Elvange-Sportshall • Bichermaart • Elterenvereenegung Schoul Elweng Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Bech-Kleinmacher • Handaarbechtstreff • Musée «A Possen» - +
 • 24. Dezember 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di 12 EM-SPE • Porte Ouverte Kleeschen • Amiperas Boermereng Elweng Eimereng RE-GK • Porte Ouverte • Amiperas Remerschen Schengen • Moart • Syndicat d’Initiative Schengen Wellenstein • Kleeschen Burmerange • Kleeschen Schengen, op der Brëck • Krëschtbamverkaaf • FC Schengen Bech-Kleinmacher • D’Seeche vum Zinniklos • Musée «A Possen» - + - + - + - + - + - + Bech-Kleinmacher • Krëschtatelier • Musée «A Possen» + HAUSMÜLL - + PMG GLAS PAPIER Remerschen • Kleeschen Boermereng • Kiermes • Chorale Boermereng
 • 25. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do ven/Fr sam/Sa dim/So lun/Mo mar/Di mer/Mi jeu/Do RE-GK • Porte Ouverte + Iessen • Amiperas Remerschen Remerschen • Bicherbus 10.30 - 11.00 heures Wellenstein • Krëschtmaart • Club des Jeunes Bech-Maacher Wellenstein • Krëschtmaart • Club des Jeunes Bech-Maacher Krëschtdag Stiefesdag Sylvester Schoulvakanz Vacances scolaires Légende: Bu-CMK • Burmerange Centre Maus Ketti Bm-AE • Bech-Macher Anc. Ecole Bm-CA • Bech-Macher Centre Albaach Em-SP • Emerange Salle Polyvalente El-SMR • Elvange Salle Maison Relais Re-AC • Remerschen Adm. Communale Re-GK • Remerschen Gergeskeller Sc-Kh • Schengen Kochhaus Sc-Kk • Schengen Kochkeller Sc-Pro • Schengen Protexbau - + - + - + SDK-Haus zu Haus GRÜNSCHNITT - + Kleider Aide aux enfants - + - +
 • 26. RECYCLING CENTER «am Haff» in Bech-Kleinmacher Den Einwohnern der Gemeinde Schengen steht auf dem Betriebsgelände der Firma Hein Déchets in Bech-Kleinmacher ein modernes Recycling Center zur Verfügung. Hier können Privathaushalte Wert- und Problemstoffe sowie Spermüll kostenfrei* anliefern. Hausmüll wird nicht angenommen. Für Handel- und Gewerbe besteht die Möglichkeit die Abfälle auf der betriebseigenen Waage der Firma Hein Déchets neben dem Containerpark zu den sonst üblichen Konditionen zu entsorgen. * Gebührenpflichtige Abfälle: (Taxe im voraus bei der Gemeinde zu zahlen - Autoreifen (ohne Felgen) Abholen durch die Gemeinde von Abfällen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11:00 bis 18:00 Uhr Samstag von 9:00 bis 16:00 Uhr Informationen: Hein Déchets: Tel: 2 66 62-1 GEMENG vu SCHENGEN
 • 27. A partir du 1ier juin 2012 l’accès au centre de recyclage « am Haff » à Bech-Kleinmacher, exploité par les communes de Bous, Remich, Schengen et Stadtbredimus en collaboration avec la société Hein Déchets sàrl, sera réglé par l’installation d’une barrière de contrôle. A partir de cette date, l’accès sera donc strictement réservé aux détenteurs d’une carte d’accès émise par la commune de résidence. La carte d’accès est personnelle et permet au détenteur d’ouvrir la barrière du centre de recyclage. Le nombre est limité à une carte par ménage, délivrée contre paiement d’une taxe forfaitaire non restituable de 10.- €. En cas de perte de la carte d’accès, une nouvelle carte sera délivrée contre paiement d’une taxe forfaitaire non restituable de 25.- €. En cas de changement de domicile du ménage en dehors du territoire de la commune et en cas d’usage abusif (p.ex. remise de la carte à des personnes non autorisées), la carte sera automatiquement bloquée par la commune. La carte d’accès ne porte pas de données personnelles, mais uniquement un numéro courant. Des contrôles systématiques par le personnel du centre de recyclage sont prévus. En cas d’intérêt, nous vous prions faire le virement suivant : montant 10,00 € bénéficiaire RECETTE COMMUNALE SCHENGEN code IBAN CCPLLULL n° compte bancaire LU36 1111 0010 8619 0000 communication carte HEIN La carte vous sera envoyée dès réception du paiement par voie postale. ! Important : Veuillez noter que par le paiement de la taxe et la réception de la carte d’accès, vous déclarez accepter les dispositions du règlement d’ordre intérieur sur le centre de recyclage en annexe de la présente. Centre de recyclage « am Haff » Bech-Kleinmacher Carte d’accès Ab dem 1. Juni 2012 wird der Zugang zum Recyclingcenter « am Haff » in Bech-Kleinmacher der Gemeinden Bous, Remich, Schengen und Stadtbredimus in Zusammenarbeit mit der Firma Hein Déchets, durch die Einrichtung einer Schranke geregelt. Ab diesem Datum, ist der Zugang also nur den Inhabern einer Zugangskarte, die durch ihre Wohngemeinde ausgestellt wurde, gestattet. Die Zugangskarte ist persönlich und ermöglicht den Inhabern das Öffnen der Schranke. Die Anzahl der Karten ist begrenzt auf eine pro Haushalt und ist gegen Zahlung einer nicht rückzahlbare Taxe von 10.- € erhältlich. Bei Verlust der Zugangskarte wird eine neue Karte ausgestellt gegen eine nicht rückzahlbare Taxe von 25.- €. Im Falle eines Umzugs eines Haushaltes in eine andere Gemeinde und im Falle widerrechtlicher Nutzung der Karte (z.B. Ausleihen der Karte an Unbefugte), wird die Karte automatisch durch die Gemeinde gesperrt. Die Zugangskarte enthält keine persönlichen Daten, nur eine laufende Nummer. Systematische Kontrollen sind durch das Personal des Recyclingcenters vorgesehen. Wenn Interesse am Erhalt einer solchen Zugangskarte besteht, bitten wir Sie um folgende Überweisung: Betrag 10,00 € Empfänger RECETTE COMMUNALE SCHENGEN IBAN code CCPLLULL Kontonummer LU36 1111 0010 8619 0000 Betreff carte HEIN Nach Erhalt der Bezahlung wird die Karte Ihnen per Post zugestellt. ! Wichtig: Wir bitten Sie zur Kenntnis zu nehmen dass Sie durch die Bezahlung und den Erhalt einer Zugangskarte die Bestimmungen der Betriebsordnung im Anhang anerkennen. Recyclingcenter « am Haff » Bech-Kleinmacher Zugangskarte
 • 29. Bicherthéik Schwéidsbengen 51, Wäistrooss Tel: +352 23 60 92 49 / Fax:26 66 59 22 Email: bichertheik@pt.lu www.bichertheik-schengen.lu Méindeg -Dënschdeg -Donneschdeg: 14.00 – 18.00 Mëttwoch:09.00-12.00 Freideg: 09.00-12.00 / 16.00 – 18.00 Samschdeg: 09.00 – 12.00 Däitsch,franséisch,englesch a lëtzebuergesch Romaner a Sachbicher Eng grouss Auswiel vu Kanner- a Jugendbicher Dageszeitungen: Wort-Tageblatt-Journal + Revue an Télécran Gemittleche Liessall mat Internetzougank Fotothéik, (wou mir all interessant Fotoen aus der Gemeng scannen) Aschreiwung an Ausléinen gratis
 • 30. GEMENG vu SCHENGEN Wéi - Wat - Wou ? Infoen fannt dir op: www.schengen.lu soss frot bei ons no um: info@schengen.lu Heures d’ouverture de nos services Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 Population Secretariat Recette Service Technique 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 8.00-11.50 Matin Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 13.30-17.00 13.30-17.00 13.30-19.00 13.30-17.00 13.30-16.00 Population Secretariat Recette Service Technique 13.30-17.00 13.30-17.00 13.30-17.00 13.30-17.00 13.30-16.00 sur rdv sur rdv sur rdv sur rdv sur rdv Après-midi