SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
ab : -tól,-t l
ő
Ich lerne Deutsch
ab heute.
Németül tanulok
mától.
etwas: valami,
valamit
Du kaufst etwas.
Veszel valamit.
das Holz: fa
Das Möbel ist aus
massivem Holz.
A bútor masszív
fából van.
neun: kilenc
Er hat neun
Hunde.
9 kutyája van.
stellen: állít
Er stellt eine Frage.
Feltesz (állít) egy
kérdést.
der Abend: este
Der Abend ist
sehr schön.
Az este nagyon
szép.
fahren: utazik,
vezet
Er fährt mit dem
Bus.
Er fährt Auto.
Autót vezet.
hören: hall,
hallgat
Ich höre deine
Stimme.
Hallom a
hangodat.
Ich höre Musik.
Zenét hallgatok.
nicht: nem
Ich gehe nicht.
Nem megyek.
die Straße: utca
Ich überquere die
Straße.
Átmegyek az utcán.
acht: nyolc
Ich habe acht
Kinder.
Nyolc gyerekem
van.
das Fahrrad: bicikli
Ich fahre Fahrrad.
Biciklizek.
der Hund: kutya
Der Hund beißt
nicht.
Nem harap a
kutya.
nichts: semmi,
semmit
Ich sehe nichts.
Semmit sem
látok.
das Stück: darab
Ich esse ein kleines
Stück.
Egy kicsi darabot
eszek.
Das Stück ist gut.
Jó a darab. (pl
színházban)
alle: mind,
mindenki
Die Karten sind
alle.
Minden jegy
elkelt. .
Alle sind hier
sympatisch.
Itt mindenki
szimpatikus.
fahren: utazik,
vezet
Er fährt langsam.
Lassan vezet.
der Hunger:
éhség
Ich habe großen
Hunger.
Nagyon éhes
vagyok.
nie: soha
Es ist nie zu spät.
Sohasem kés .
ő
die Stunde: óra
Er schläft drei
Stunden.
3 órát alszik.
allein: egyedül
Ich mache den
Kurs allein.
Egyedül csinálom
a tanfolyamot.
fallen: esik
Es fällt mir schwer.
Nehezemre esik.
ich: én
Ich bin klug.
Okos vagyok.
nehmen: vesz
Er nimmt
Abschied.
Búcsút vesz.
suchen: keres
Ich suche den Weg.
Keresem az utat.
als: amikor, mint
Als ich 20 ( Jahre
alt) war, hörte ich
immer
Rockmusik.
Amikor 20 (éves)
die Familie: család
Ich gründe eine
Familie.
Családot alapítok.
ihm: neki (fiú)
Er kauft ihm
etwas.
Vesz neki valamit.
noch: még
Er schläft noch.
Még alszik.
der Tag: nap
Ich lerne jeden Tag.
Minden nap tanulok.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
voltam, mindig
rockzenét
hallgattam.
Du bist netter als
ich.
Kedvesebb vagy
mint én.
also: tehát
Deine Mutter ist
also Lehrerin.
Anyukád tehát
tanárn .
ő
fangen: fog
Die Katze fängt
eine Maus.
A macska fog egy
egeret.
ihn: t (fiú)
ő
Er sieht ihn.
Látja t.
ő
nun: nos
Nun, gehen wir.
Nos, menjünk!
die Tante: nagynéni
Meine Tante ist lieb.
A nagynéném kedves.
alt: öreg, id s
ő
Meine Katze ist
alt.
A macskám öreg.
fast: majdnem
Ich schlafe fast ein.
Majdnem elalszom.
ihr: neki (lány)
Er schreibt ihr
einen Brief.
Ír neki egy levelet.
nur: csak
Er hat nur ein
Auto.
Csak egy autója
van.
der Teller: tányér
Mein Teller ist leer.
Üres a tányérom.
an: -ra,-re
Er hängt das Bild
an die Wand.
A képet a falra
akasztja.
fehlen: hiányzik
Das Geld fehlt mir.
Nincs pénzem.
im: -ban-ben
Er wohnt im
Haus.
A házban él.
ob: vajon
Ich weiß nicht, ob
ich es will.
Nem tudom,
(vajon) akarom-e.
tief: mély
Er atmet tief.
Mélyet lélegzik.
andere: más,
másik
Das andere
Fahrrad ist
schneller.
A másik bicikli
gyorsabb.
der Fehler: hiba
Ich lerne aus
deinem Fehler.
Tanulok a
hibádból.
immer: mindig
Du lachst immer.
Mindig nevetsz.
oben: fent, felül
Er sitzt oben.
Felül ül.
das Tier: állat
Das Tier frisst wenig.
Keveset eszik az állat.
anfangen: kezd,
kezd dik
ő
Das Konzert
fängt früh an.
A koncert korán
kezd dik.
ő
das Feld: mező
Ich sehe ein weites
Feld.
Egy széles mez t
ő
látok.
in: -ba,-be,-ban,-
ben
Er geht in die
Schule.
Iskolába megy.
Er lernt in der
Schule.
Az iskolában
tanul.
oder: vagy
Kommst du oder
nicht?-
Jössz vagy nem?
der Tisch: asztal
Er deckt den Tisch.
Megteríti az asztalt.
die Angst: félelem
Ich habe große
Angst.
das Fenster: ablak
Das Fenster ist
geschlossen.
ins: -ba,-be
(semleges
esetnél)
offen: nyitott,
nyitva
Ich lasse die Tür
tot: halott
Er ist tot.
Halott.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Nagyon félek. Zárva van az
ablak.
Ich gehe ins Kino.
Moziba megyek.
offen.
Nyitva hagyom az
ajtót.
(Ő) halott.
antworten: felel,
válaszol
Der Vater
antwortet ehrlich.
Az apa szintén
ő
válaszol.
die Ferien:
nyaralás, szünidő
Die Ferien sind
vorbei.
Vége van a
szünid nek.
ő
ist: van
Der Apfel ist
teuer.
Az alma drága.
öffnen: nyit, kinyit
Er öffnet das
Fenster.
Kinyitja az
ablakot.
tragen: hord, visel
Er trägt einen Anzug.
Öltönyt visel.
Er trägt die
Verantwortung.
Ő viseli a felel sséget.
ő
(Övé a felel sség.)
ő
der Apfel: alma
Der Apfel ist reif.
Az alma érett.
fertig: kész
Ich bin fertig.
Kész vagyok.
ja: igen
Hast du Geld? Ja.
Van pénzed?
Igen.
oft: gyakran
Er liest oft.
Gyakran olvas.
traurig: szomorú
Du machst mich
traurig.
Szomorúvá teszel.
die Arbeit: munka
Die Arbeit beginnt
heute.
Ma kezd dik a
ő
munka.
fest: szoros,
kemény
Ich glaube fest
daran.
Nagyon
(keményen) hiszek
abban.
das Jahr: év
Ich warte auf das
kommende Jahr.
Várom a
következ évet.
ő
ohne: nélkül
Er macht alles
ohne Hilfe.
Segítség nélkül
csinál mindent.
sich treffen: találkozik
Wir treffen uns
regelmäßig.
Rendszeresen
találkozunk.
arbeiten: dolgozik
Er arbeitet hart.
Keményen
dolgozik.
das Feuer: t z
ű
Er löscht das
Feuer.
Eloltja a tüzet.
jeder: mind,
mindenki
Jeder ist krank.
Mindenki beteg.
die Oma:
nagymama
Die Oma erzählt..
A nagymama
mesél.
trinken: iszik
Er trinkt Kaffee.
Kávét iszik.
der Arzt: orvos
Der Arzt
verschreibt mir
Medikamente.
Az orvos
gyógyszereket ír
fel nekem.
fiel: (el)esett
Das Blatt fiel von
dem Baum.
A levél leesett a
fáról.
jetzt: most
Er schreibt jetzt.
Most ír.
der Onkel:
nagybácsi
Der Onkel spricht
viel
A nagybácsi
sokat beszél..
tun: tesz, csinál
Er tut nichts.
Semmit sem tesz.
auch: is
Die Katze schläft
auch.
A macska is
alszik.
finden: (meg)talál,
talál valamilyennek
Er findet den Weg.
Megtalálja az utat.
jung: fiatal
Ich bin jung.
der Opa: nagyapa
Der Opa ist alt.
A nagyapa öreg.
die Tür: ajtó
Er schließt die Tür.
Becsukja az ajtót.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Ich finde dich
sympathisch.
Szimpatikusnak
talállak.
auf: -ra,-re
(vízszintesen)
Ich lege das Buch
auf den Tisch.
A könyvet az
asztalra fektetem.
-on, -en, -ön
(vízszintes)
Das Buch liegt
auf dem Tisch.
A könyv az
asztalon fekszik.
fing: fogott
Er fing einen Fisch.
Fogott egy halat.
der Junge: fiú
Der zehnjährige
Junge weint nicht.
A 10 éves fiú nem
sír.
packen: pakol
Ich packe meine
Sachen.
Pakolom
holmijaimat.
turnen: tornázik
Sie turnt oft.
Gyakran tornázik.
das Auge: szem
Du öffnest dein
Auge.
Kinyitod a
szemed.
der Finger: ujj
Er hat schlanke
Finger.
Vékony ujjai
vannak.
kalt: hideg
Es ist kalt.
Hideg van.
das Pferd: ló
Das Pferd
wiehert.
Nyerít a ló.
über: fölé, fölött
Ich hänge das Foto
über das Bett.
Az ágy fölé lógatom a
fényképet
Das Foto hängt über
dem Bett.
A fénykép az ágy fölött
lóg.
aus: -ból,-b l
ő
Er kommt aus der
Schule.
Az iskolából jön.
der Fisch: hal
Der Fisch
schmeckt gut.
Ízlik a hal.
kam: jött
Er kam nicht.
Nem jött.
der Platz: hely, tér
Er nimmt Platz.
Helyet foglal.
(Leül)
überall: mindenütt
Überall herrscht
Unordnung.
Mindenhol
rendetlenség uralkodik.
das Auto: autó
Das Auto ist
schnell.
Az autó gyors.
die Flasche: üveg
Die Flasche ist voll.
Tele van az üveg.
kann: tud, képes
rá
Er kann singen.
Tud énekelni.
plötzlich: hirtelen
Er stand plötzlich
da.
Hirtelen ott állt.
die Uhr: óra
Die Uhr tickt laut.
Hangosan ketyeg az
óra.
baden: fürdik
Er badet täglich.
Naponta fürdik.
fliegen: repül,
repül t vezet
ő
Der Vogel fliegt
schön.
A madár szépen
repül.
die Katze:
macska
Die Katze miaut
viel.
A macska sokat
nyávog.
die Polizei:
rend rség
ő
Die Polizei
alarmiert die
Leute.
A rend rség
ő
riadóztatja az
um: körül, -kor
Er läuft um das Haus.
A ház körül fut.
Um 9 (Uhr) esse ich
Frühstück.
9-kor reggelizem.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Er fliegt das
Flugzeug.
Vezeti a repül t.
ő
embereket.
bald: hamarosan
Wir sehen uns
bald.
Hamarosan látjuk
egymást.
die Frage: kérdés
Er beantwortet
meine Frage.
Megválaszolja a
kérdésemet.
kaufen: vesz
Er kauft ein Auto.
Vesz egy autót.
das Rad: kerék,
kerékpár
Ich fahre Rad.
Biciklizek.
uns: minket, nekünk
Er liebt uns.
Szeret minket.
Er gibt uns Zeit.
Ad nekünk id t.
ő
der Ball: labda
Der Ball ist rot.
A labda piros.
fragen: kérdez
Er fragt die Mutter.
Az anyát kérdezi.
kein: (tagadószó)
Ich habe keine
Zeit.
Nincs id m-
ő
rechnen: számol
Er rechnet im
Kopf.
Fejben számol.
unser: mienk
Unser Auto ist teuer.
Drága az autónk.
bauen: épít
Er baut ein Haus.
Épít egy házat.
die Frau: asszony,
nő
Die Frau ist schön.
Az asszony szép.
kennen: ismer
Ich kenne den
Mann.
Ismerem a férfit.
reden: beszél
Er redet
ununterbrochen.
Egyfolytában
beszél.
unten: lent, alul
Ich sehe unten etwas.
látok lent valamit.
der Bauer:
paraszt
Der Bauer ist
arm.
A paraszt
szegény.
frei: szabad,
ingyenes
Er lebt frei.
Szabadon él.
Der Eintritt ist frei.
A belépés
ingyenes.
das Kind: gyerek
Ich erziehe das
Kind.
Én nevelem a
gyereket.
reich: gazdag
Er ist ein reicher
Mann.
Ő egy gazdag
férfi.
unter: alá, alatt
Die Katze geht unter
das Auto.
A macska az autó alá
megy.
Die Katze ist unter
dem Auto.
A macska az autó alatt
van.
der Baum: fa
Der Baum ist alt.
A fa öreg.
fressen: eszik
(állat), zabál
Dieses Tier frisst
viel.
Ez az állat sokat
eszik.
die Klasse:
osztály
Er besucht die
vierte Klasse.
Negyedik
osztályba jár.
reiten: lovagol
Er reitet auf
einem Pferd.
Egy lovon
lovagol.
der Vater: apa
Mein Vater lebt in
Deutschland.
Apukám
Németországban él.
beginnen: kezd,
kezd dik
ő
Meine Karriere
beginnt jetzt.
Most kezd dik a
ő
karrierem.
die Freude: öröm
Er weint vor
Freude.
Örömében sír.
klein: kicsi
Die Gruppe ist
klein.
Kicsi a csoport.
rennen: fut, rohan
Er rennt auf die
Straße.
Az utcára rohan.
vergessen: elfelejt
Ich habe deinen
Namen vergessen.
Elfelejtettem a
nevedet.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
bei: -nál,-nél
Er wohnt bei
seiner Oma.
A
nagymamájánál
lakik.
sich freuen: örül
Ich freue mich
wahnsinnig!
Marhára (nagyon-
nagyon) örülök!
klettern: mászik
Er klettert auf den
Baum.
Felmászik a fára.
richtig: helyes
Ich wähle den
richtigen Weg.
A helyes utat
választom.
verkaufen: elad
Er verkauft sein Auto.
Eladja az autóját.
beide: mindkettő
Beide sind schön.
Mindkett szép.
ő
der Freund: barát
Er ist mein bester
Freund.
Ő a legjobb
barátom.
kochen: f z
ő
Ich koche Kaffee.
Kávét f zök.
ő
rot: piros
Ich mag die rote
Farbe.
Szeretem a piros
színt.
verlieren: veszít,
elveszít
Ich verliere meinen
Job.
Elveszítem az
állásomat.
das Bein: láb
Er hat lange
Beine.
Hosszúak a lábai.
fröhlich: vidám,
der s
ű
Er ist ein fröhlicher
Mensch.
Ő egy vidám
ember.
kommen: jön
Er kommt selten.
Ritkán jön.
rufen: hív
Er ruft Hilfe.
Segítséget hív.
verstecken: elrejt
Er versteckt das Geld
sorgfältig.
Gondosan elrejti a
pénzt.
das Beispiel:
példa
Das Beispiel ist
gut
Jó a példa.
früh: korai, korán
Am frühen Morgen
Korán reggel.
Wir haben einen
frühen Winter.
Korai telünk van.
können: tud.
képes
Wir können alles
machen
Mindent meg
tudunk csinálni.
ruhig: nyugodt
Er ist ruhig.
(Ő) nyugodt.
verstehen: ért
Ich verstehe jedes
Wort.
Minden szót értek.
beißen: harap
Der Hund beißt
nicht.
A kutya nem
harap.
fuhr utazott,
vezetett
Er fuhr schnell.
Gyorsan vezetett.
führen: vezet
Er führt ein
Gespräch.
Beszélget. (Egy
beszélgetést
vezet.)
der Kopf: fej
Er schüttelt den
Kopf.
Rázza a fejét.
rund: kerek
Er hat ein rundes
Gesicht.
Kerek arca van.
versuchen: megpróbál,
próbálkozik
Ich versuche alles..
Mindent megpróbálok.
Ich versuche
vergeblich.
Hiába próbálkozom.
bekommen: kap
Er bekommt eine
fünf: öt
Ich habe fünf
krank: beteg
Der Patient ist
die Sache: dolog
Ich erledige die
viel: sok
Ich habe viel Zeit.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Chance.
Kap egy esélyt.
Hunde.
Öt kutyám van.
krank.
A páciens beteg.
Sache.
Elintézem a
dolgot.
Sok id m van.
ő
der Berg: hegy
Der Berg ist
hoch.
A hegy magas.
für: számára,
részére
Das Programm ist
für Kinder.
A program
gyerekek számára
van.
kurz: rövid
Die Pause ist
kurz.
Rövid a szünet-
sagen: mond
Er sagt die
Wahrheit.
Az igazat mondja.
vielleicht: talán
Er kommt vielleicht.
Talán jön.
besser: jobb
Du bist besser.
Jobb vagy.
der Fuß: láb
Der linke Fuß tut
mir weh.
Fáj a bal lábam.
lachen: nevet
Er lacht laut.
Hangosan nevet.
sah: látott
Er sah mich.
Látott engem.
vier: négy
Er hat vier Katzen.
Négy macskája van.
das Bett: ágy
Das Bett ist leer..
Az ágy üres.
der Fußball: foci,
focilabda
Wir spielen
Fußball.
Focizunk.
das Land: ország
Ich verlasse das
Land.
Elhagyom az
országot.
sammeln: gy jt
ű
Er sammelt
Erfahrung.
Tapasztalatot
gy jt.
ű
der Vogel: madár
Der Vogel fliegt hoch.
Magasan repül a
madár.
das Bild: kép
Das Bild ist
schön.
A kép szép
gab: adott
es gab (volt)
Er gab mir
Auskunft.
Felvilágosítást
(információt) adott
nekem.
Es gab eine Katze
vor dem Haus.
Volt egy macska a
ház el tt.
ő
lang: hosszú
Der Weg ist lang.
Hosszú az út.
schaffen: teljesít,
teremt
Er schafft
Ordnung.
Rendet teremt.
voll: tele, teli
Das Glas ist voll.
Tele van a pohár.
(ich) bin: vagyok
Ich bin klug.
Okos vagyok.
ganz: egész
Ich lese den
ganzen Tag.
Egész nap olvasok.
langsam: lassú
Das Tempo ist
langsam.
Lassú a tempó.
vom: -tól,-t l (hímnem,
ő
semleges nem)
Er bekommt etwas
vom (von dem) Vater.
bis: ig
Er arbeitet bis 9.
9-ig dolgozik.
gar: egyáltalán
Er spricht gar nicht.
Egyáltalán nem
beszél.
las: olvasott
Er las ein Buch.
Olvasott egy
könyvet.
scheinen: t nik;
ű
süt, ragyog
Er scheint zu
schlafen.
Úgy t nik alszik.
ű
Die Sonne
scheint.
von: -tól, -t l
ő
Von 8 (Uhr )bin ich in
der Schule.
8 órától az iskolában
vagyok.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Süt a nap.
blau: kék
Der Himmel ist
blau.
Az ég kék.
der Garten: kert
Der Garten ist
schön.
lassen: hagy
Ich lasse dich in
Ruhe.
Békén hagylak.
schenken:
ajándékoz
Du schenkst
immer großzügig.
Mindig
nagyvonalúan
ajándékozol.
vor: elé, el tt
ő
Er steht vor das Haus.
A ház elé áll.
Er steht vor dem Haus.
A ház el tt áll.
ő
bleiben: marad
Er bleibt treu.
H séges marad.
ű
geben: ad
Er gibt mir recht.
Igazat ad nekem.
laufen: fut
Er läuft gut.
Jól fut.
schicken: küld
Er schickt einen
Brief.
Küld egy levelet.
vorbei: vmi mellett el,
vége van, elmúlt
Der Zug fuhr an ihm
vorbei.
Elment mellette a
vonat.!)
Die Zeiten sind vorbei.
Elmúltak azok az id k.
ő
die Blume: virág
Die Blume ist
frisch.
A virág friss.
der Geburtstag:
születésnap
Er feiert seinen
Geburtstag.
A szülinapját
ünnepli.
laut: hangos
Er spricht laut.
Hangosan beszél.
das Schiff: hajó
Er fährt mit dem
Schiff.
Hajóval utazik.
der Wagen: autó
Der Wagen parkt hier.
Itt parkol az autó.
der Boden: talaj
Der Boden ist
weich.
Puha a talaj.
gefährlich:
veszélyes
Er lebt gefährlich.
Veszélyesen él.
leben: él
Er lebt in
Deutschland.
Németországban
él.
schlafen: alszik
Er schläft tief.
Mélyen alszik.
wahr: igaz, való
Das ist nicht wahr.
Ez nem igaz.
böse: mérges,
gonosz, komisz
Er lacht böse.
Gonoszan nevet.
gegen: ellen, körül
(id pont)
ő
Ich spiele gegen
dich.
Ellened játszom.
Er kommt gegen
11 Uhr.
11körül jön.
legen: fektet
Er legt das Buch
auf den Tisch.
A könyvet az
asztalra fekteti.
schlagen: üt, ver
Mein Herz schlägt
schnell.
Gyorsan ver a
szívem.
der Wald: erdő
Wir machen in dem
Wald Picknick.
Az erd ben
ő
piknikezünk.
brauchen:
szüksége van rá
Ich brauche Zeit.
Id re van
ő
szükségem.
gehen: megy
Er geht in die
Schule.
Iskolába megy.
der Lehrer: tanár
Der Lehrer
unterrichtet hier.
Itt tanít a tanár.
schlecht: rossz
Ich sehe schlecht
Rosszul látok.
war: volt
Er war nett.
Kedves volt.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
braun: barna
Er hat braune
Augen.
Barna szemei
vannak.
gehören: tartozik
valakihez,
valamihez
valakié, valamié
Er gehört zu
unserer Familie.
A mi családunkhoz
tartozik.
Das Buch gehört
mir.
A könyv az enyém.
die Lehrerin:
tanárnő
Die Lehrerin fragt
mich.
Engem kérdez a
tanárn .
ő
schließen: zár,
bezár
Er schließt die
Tür.
Bezárja az ajtót.
warm: meleg
Wir haben heute
warmes Wetter.
Ma meleg az id .
ő
der Brief: levél
Der Brief ist lang.
A levél hosszú.
gelb: sárga
Die Blume ist gelb.
A virág sárga.
leicht: könnyű
Die Aufgabe ist
leicht.
Könny a feladat.
ű
schlimm: rossz
Es ist nicht
schlimm!
Nem rossz!
warten: vár
Er wartet auf meine
Antwort.
A válaszomra vár.
bringen: hoz, visz
Du bringst mir
gleich etwas.
Rögtön hozol
nekem valamit.
das Geld: pénz
Er verdient viel
Geld.
Sok pénzt keres.
leise: halk
Er spricht leise.
Halkan beszél.
der Schluss: vég,
Er macht
Schluss.
Véget vet
vminek,lezár
vmit..
warum: miért
Warum weinst du?
Miért sírsz?
das Brot: kenyér
Ich backe Brot.
Kenyeret sütök.
genau: pontosan
Er weiß es genau.
Pontosan tudja.
lernen: tanul
Ich lerne
Spanisch.
Spanyolul
tanulok.
der Schnee: hó
Der Schnee
knirscht.
Ropog a hó.
was: mi, mit
Was möchtest du?
Mit szeretnél?
der Bruder:
fiútestvér
Mein Bruder ist
jung.
A (fiú)testvérem
fiatal.
gerade: éppen,
egyenesen
Er telefoniert
gerade.
Éppen telefonál.
Der Weg ist
gerade.
Egyenes az út.
lesen: olvas
Er liest viel.
Sokat olvas.
schnell: gyors
Kinder wachsen
schnell.
Gyorsan n nek a
ő
gyerekek.
waschen: most
Ich wasche die
Wäsche.
Mosom a ruhákat.
das Buch: könyv
Ich lese ein Buch.
Olvasok egy
könyvet.
gern: szívesen
Ich lese gern.
Szívesen olvasok.
letzte: utolsó
Das ist das letzte
Buch.
Ez az utolsó
könyv.
schon: már
Er schläft schon.
Már alszik.
das Wasser: víz
Er trinkt Wasser.
Vizet iszik.
da: itt, ott das Geschenk:
ajándék
die Leute:
emberek
schön: szép der Weg: út
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Er steht da.
Itt (ott) áll. Ich kaufe dir ein
Geschenk.
Veszek neked egy
ajándékot.
Die Leute
sprechen viel.
Sokat beszélnek
az emberek.
Wir haben
schönes Wetter.
Szép id nk van.
ő
Der Weg ist steinig.
Köves az út.
dabei: annál
Ich bleibe dabei.
Annál maradok.
die Geschichte:
történet, történelem
Ich erzähle eine
Geschichte.
Elmesélek egy
történetet.
Die Geschichte ist
spannend.
A történelem/a
történet izgalmas.
das Licht: fény
Bei diesem Licht
kann ich nicht
arbeiten.
Ennél a fénynél
nem tudok
dolgozni.
schreiben: ír
Er schreibt ein
Buch.
Ír egy könyvet.
weg: el
Hände weg!
El a kezekkel!
dafür: azért
Er arbeitet dafür.
Azért dolgozik.
das Gesicht: arc
Er hat ein rundes
Gesicht.
Kerek arca van.
liegen: fekszik
Er liegt im Bett.
Ágyban fekszik.
schreien: kiabál,
kiált
Er schreit laut.
Hangosan kiabál.
das Weihnachten:
karácsony
Wir feiern
Weihnachten mit der
Familie.
A családdal ünnepeljük
a karácsonyt.
damit: azzal
Er spielt damit.
Azzal játszik.
gestern: tegnap
Ich habe gestern
gelesen.
Olvastam tegnap.
ließ: hagyott
Er ließ einen Brief
hier.
Itt hagyott egy
levelet.
schrieb: írt
Er schrieb einen
Brief.
Írt egy levelet.
weil: mert
Er geht schlafen, weil
er müde ist.
Aludni megy, mert
fáradt.
danach: azután
Ich gehe danach
schwimmen.
Azután úszni
megyek.
gesund:
egészséges
Ich lebe gesund.
Egészségesen
élek.
das Loch: lyuk
Das Loch ist
groß.
Nagy a lyuk.
die Schule: iskola
Er besucht die
Schule.
Iskolába jár.
weinen: sír
Er weint bitterlich.
Keservesen sír.
dann: aztán,
azután
Dann esse ich
etwas. Aztán
eszek valamit.
gewinnen: nyer
Ich gewinne das
Spiel.
Én nyerem meg a
játékot.
los: el
Er fährt los.
Elindul.
der Schüler:
tanuló
Der Schüler lernt
viel.
A tanuló sokat
tanul.
weiß: fehér
tud
Meine Bluse ist weiß.
Fehér a blúzom.
Ich weiß, dass ich nett
bin.
Tudom, hogy kedves
vagyok.
gibt: ad die Luft: levegő schwarz: fekete weit: távol, messze
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
daran arra
(függ leges)
ő
Ich hänge das
Buch daran.
Arra lógatom (pl.
a falra) a könyvet.
(es gibt: van)
Es gibt einen Apfel
auf dem Tisch.
Van egy alma az
asztalon.
Die Luft ist kühl.
H vös a leveg .
ű ő
Er hat schwarze
Haare.
Fekete haja van.
széles, bő
Die Stadt liegt weit.
Messze van a város.
Die Bluse ist zu weit.
A blúz túl b .
ő
darauf: arra
(vízszintes)
Ich lege das Buch
darauf.
Arra (pl asztalra)
fektetem a
könyvet.
ging: ment
Er ging nach
Hause.
Hazament.
lustig: vidám
Er ist lustig.
(Ő) vidám.
schwer: nehéz
Das Gepäck ist
schwer.
Nehéz a csomag.
die Welt: világ
Er ist in der ganzen
Welt bekannt.
( )
Ő az egész világon
ismert.
darin: abban
Er wohnt darin.
Abban lakik.
das Glas: üveg,
pohár
Das Glas ist dick.
Vastag az üveg.
Das Glas ist voll.
Tele van a pohár.
machen: csinál
Ich mache einen
Fehler.
Hibázok. (Hibát
csinálok)
die Schwester:
lánytestvér
Meine jüngere
Schwester heißt
Anna.
A fiatalabb
lánytestvéremet
Annának hívják.
wenig: kevés
Er hat weing Geld.
Kevés pénze van.
dauern: tart
(id ben)
ő
Es dauert eine
Weile.
Eltart egy
darabig.
glauben: hisz
Er glaubt an Gott.
Hisz Istenben.
das Mädchen:
kislány
Das Mädchen ist
hübsch.
A kislány csinos.
schwimmen:
úszik
Er schwimmt
langsam.
Lassan úszik.
wenn: ha
Ich esse, wenn ich
Hunger habe.
Eszek ha éhes vagyok.
davon: attól
Es hängt davon
ab.
Attól függ.
gleich: azonos,
rögtön
Ich komme gleich.
Rögtön jövök.
mal: -szor, -ször
Ich lese das Buch
zweimal.
Kétszer olvasom
el a könyvet.
sechs: hat
Er hat sechs
Geschwister.
6 testvére van.
wer: ki, aki
Ich weiß, wer du bist..
Tudom ki vagy.
dazu: ahhoz
Er läuft dazu.
Ahhoz fut.
das Glück:
szerencse
Ich habe Glück.
Szerencsém van.
man: általános
alany
Man spricht viel.
Sokat beszélnek.
der See: tó
die See: tenger
Der See ist voll
von Fischen.
A tó tele van
halakkal.
Die See ist ruhig.
A tenger nyugodt.
werden: lesz
Wir werden müde.
Fáradtak leszünk.
dem: annak
(hímnem,
semleges nem)
glücklich:
szerencsés, boldog
der Mann: férfi
Der Mann ist alt.
sehen: lát, néz
Ich sehe dich.
werfen: dob
Er wirft den Ball.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Ich gebe dem das
Wasser.
Annak adom a
vizet.
Er ist glücklich.
Szerencsés/Boldog
.
A férfi öreg. Látlak téged. Dobja a labdát.
den: azt
(hímnem)
Ich sehe den.
Azt látom.
der Gott: isten
Er glaubt an Gott.
Hisz Istenben.
die Maus: egér
Die Katze fängt
Mäuse.
A macska
egereket fog.
sehr: nagyon
Er ist sehr nett.
Nagyon kedves.
das Wetter: id járás
ő
Das Wetter ist
schlecht.
Rossz az id .
ő
denken: gondol,
gondolkodik
Er denkt an seine
Zukunft.
Gondol a
jöv jére.
ő
Er denkt logisch.
Logikusan
gondolkodik.
groß: nagy
Du bist groß.
Nagy vagy.
das Meer: tenger
Er schwimmt im
Meer.
A tengerben
úszik.
sein: lenni
Er ist alt.
Öreg.
wichtig: fontos
Dieses Thema ist
wichtig.
Ez a téma fontos.
deshalb: ezért
Ich bin deshalb
traurig.
Ezért vagyok
szomorú.
grün: zöld
Ich mag grünen
Tee.
Szeretem a zöld
teát.
mehr: több
Er lernt mehr.
Többet tanul.
die Seite: oldal
Die rechte Seite
des Hauses ist im
Schatten.
A ház jobb oldala
árnyékban van.
wie: hogy, hogyan
Wie geht es dir?
Hogy vagy?
dick: kövér
Die Katze ist dick.
A macska kövér.
gut: jó
Er hat gute Laune.
Jó kedve van.
mein: enyém
(hímnem,
semleges nem)
Das ist mein
Haus.
Az az én házam.
selbst: önmaga
Ich selbst habe
die Aufgabe
gemacht.
Én magam
csináltam a
feladatot.
wieder: újra, megint
Er schreibt wieder.
Megint ír.
diese: ez(t)
(n nem)
ő
Diese Frau ist
schön.
Ez a n szép.
ő
das Haar: haj
Ich wasche mir die
Haare.
Megmosom a
hajamat.
der Mensch:
ember
Der Mensch
schadet seiner
Umwelt.
Az ember árt a
környezetének.
setzen: (le)ültet
Er setzt das Kind
auf den Stuhl.
Leülteti a
gyereket a
székre.
die Wiese: rét
Die Wiese ist grün.
Zöld a rét.
das Ding: dolog
Dieses Ding ist
mir wichtig.
Ez a dolog fontos
haben: birtokol,
van vmije
Ich habe ein Haus.
Van egy házam.
merken:
megjegyez
Ich merke mir
deinen Namen.
sich: maga
Er kämmt sich.
Megfésülködik.
(Megfésüli
will: akar
Er will laufen.
Futni akar.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
nekem Megjegyzem a
nevedet.
magát.)
dir: neked
Ich gebe dir
etwas.
Adok neked
valamit.
halb: fél
Ich habe eine
halbe Stunde.
Fél órám van.
mich: engem
Er liebt mich.
Szeret engem.
sicher: biztos
Er kommt sicher.
Biztos jön.
der Wind: szél
Der Wind weht.
Fúj a szél.
doch: de igen,
nyomatékosító
szó
Er ist nicht klug.
Doch!
Ő nem szép. De
igen!
halten: tart
Er hält eine Rede.
Beszédet tart.
die Milch: tej
Ich trinke frische
Milch.
Friss tejet iszom.
sieben: hét
Es ist sieben Uhr.
7 óra van.
der Winter: tél
Er heizt viel im Winter.
Télen sokat f t.
ű
das Dorf: falu
Er lebt in einem
Dorf.
Egy faluban él.
die Hand: kéz
Meine Hände sind
leer.
Üresek a kezeim.
die Minute: perc
Ich brauche eine
Minute.
Szükségem van
egy percre.
sieht: lát, néz
Er sieht mich.
Lát/Néz engem.
wir: mi
Wir gehen nach
Hause.
(Mi) Hazamegyünk.
dort: ott
Er singt dort.
Ott énekel.
hängen: lóg, függ
Das Bild hängt an
der Wand.
A kép a falon lóg.
mir: nekem
Er gibt mir eine
Blume.
Ad nekem egy
virágot.
sind: vannak
Sie sind dort.
Ott vannak.
wird: lesz
Er wird traurig.
Szomorú lesz.
draußen: kint,
kívül
Er wartet
draußen.
Kint vár.
hart: kemény
Die Arbeit ist hart.
Kemény a munka.
mit: -val,-vel
Er fährt mit dem
Bus.
Busszal utazik.
singen: énekel
Er singt ein Lied.
Egy dalt énekel.
wirklich: valóban,
tényleg
Du bist wirklich nett.
Tényleg kedves vagy.
drehen: teker,
forgat
Er dreht einen
Film.
Egy filmet forgat.
sich drehen:
fordul, forog
Das Rad dreht
sich.
Forog a kerék.
der Hase: nyúl
Der Hase hoppelt.
Ugrik a nyúl.
mögen: szeret
Wir mögen lesen.
Szeretünk
olvasni.
sitzen: ül
Er sitzt auf einer
Bank.
Egy padon ül.
wissen: tud (ésszel)
Wir wissen alle
Informationen.
Minden információt
tudunk.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
drei: három
Er hat drei
Birnen.
Három körtéje
van.
hast: van neked
Du hast ein Auto.
Van egy autód.
möglich:
lehetséges
Alles ist möglich.
Minden
lehetséges.
so: így, úgy, ilyen,
olyan
Er arbeitet so.
Így dolgozik.
Du bist so schön.
Olyan szép vagy.
wo: hol, ahol
Wo wohnst du?
Hol laksz?
dumm: buta
Sie ist eine
dumme Gans.
Ő egy buta liba.
hat: van neki
Er hat Glück.
Szerencséje van.
der Monat: hónap
Dieser Monat
besteht aus 31
Tagen.
Ez a hónap 31
napból áll.
sofort: rögtön
Er antwortet
sofort.
Rögtön válaszol.
die Woche: hét
Er arbeitet diese
Woche.
Ezen a héten dolgozik.
dunkel: sötét
Der Anzug ist
dunkel.
Az öltöny sötét.
hatte: volt
(birtoklás)
Sie hatte einen
Hund.
Volt egy hala.
müde: fáradt
Ich bin müde.
Fáradt vagyok.
der Sohn: vkinek
a fia
Mein Sohn ist
jung.
A fiam fiatal.
wohl: jól, bizony
Ich fühle mich wohl.
Jól érzem magam.
durch: át,
keresztül
Ich gehe durch
das Zimmer.
Átmegyek a
szobán.
das Haus: ház
Wir bauen ein
Haus.
Építünk egy házat.
die Musik: zene
Er macht Musik.
Zenél.
soll: kell
Er soll viel
arbeiten.
Sokat kell
dolgoznia.
wohnen: lakik
Er wohnt in einem
Hotel.
Egy hotelben lakik.
dürfen: szabad,
lehet
Ich darf
Schokolade
essen.
Ehetek csokit.
heiß: forró
Das Wasser ist
heiß.
Forró a víz.
muss: kell,
muszáj
Er muss arbeiten.
Dolgoznia kell.
sollen: kell
Wir sollen gehen.
Mennünk kell.
die Wohnung: lakás
Ich vermiete meine
Wohnung.
Kiadom a lakásomat.
eigentlich:
tulajdonképpen
Ich esse
eigentlich alles.
Tulajdonképpen
mindent
megeszek.
heißen: hívni vkit
Er heißt Peter.
Péternek hívják.
müssen: kell,
muszáj
Wir müssen
lernen.
Tanulnunk kell.
der Sommer: nyár
Ich verbringe den
Sommer in Italien.
Olaszországban
töltöm a nyarat.
wollen: akar
Er will essen.
Enni akar.
ein: egy
(hímnem,
semleges nem)
heißt: hívnak,
hívják
die Mutter: anya
Die Mutter hat
die Sonne: nap
Die Sonne
das Wort: szó
Er spricht kein Wort.
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Du bist ein Held.
Egy h s vagy.
ő
Wie heißt du?
Hogy hívnak?
eine Tochter.
Az anyának van
egy lánya.
scheint.
Süt a nap.
Egy szót sem szól.
einer: egy
(hímnem)
egynek (n nem
ő )
helfen: segít
Ich helfe dem Kind.
Segítek a
gyereknek.
nach: után
Ich lese nach der
Schule.
Iskola után
olvasok.
der Sonntag:
vasárnap
Der Sonntag ist
ein Feiertag bei
uns.
A vasárnap
nálunk ünnepnap.
wünschen: kíván
Ich wünsche dir alles
Gute.
Minden jót kívánok
neked.
einfach: egyszerű
Die Antwort ist
einfach.
A válasz
egyszer .
ű
her: ide
Komm her!
Gyere ide!
nächste:
következő
Er liest den
nächsten Brief.
Elolvassa a
következ levelet.
ő
sonst: különben
Ich gehe sonst
nach Hause.
Különben
hazamegyek.
die Zahl: szám
Die Zahl Drei mag ich.
Szeretem a hármas
számot.
einige: néhány
Ich habe einige
Fragen.
Van néhány
kérdésem.
heraus: ki, kifelé
Er geht heraus.
Kimegy.
die Nacht: éjjel,
éjszaka
Die Nacht ist still.
Csendes az éjjel.
Spaß: öröm,
móka
Es macht Spaß.
örömöt okoz.
zehn: tíz
Wir kaufen zehn
Bücher.
Tíz könyvet veszünk.
das Eis: jég, fagyi
Das Eis ist dünn.
Vékony a jég.
der Herr: úr
Herr Kiss ist krank.
Kiss úr beteg.
nah: közel
Du steht mir nah.
Közel állsz
hozzám.
spät: késő
Er kommt spät.
Kés n jön.
ő
zeigen: mutat
Ich zeige dir meine
Wohnung.
Megmutatom neked a
lakásomat.
die Eltern: szül k
ő
Meine Eltern sind
stark.
Er sek a szüleim.
ő
das Herz: szív
Mein Herz schlägt
schnell.
Gyorsan ver a
szívem.
nahm: vett
Er nahm
Abschied.
Búcsút vett.
das Spiel: játék
Er verliert das
Spiel.
Veszít a játékban.
die Zeit: idő
Die Zeit vergeht
schnell.
Gyorsan szalad az id .
ő
das Ende: vég
Das Ende des
Filmes ist
glücklich.
A film vége
vidám.
heute: ma
Ich laufe heute.
Ma futok.
der Name: név
Er ändert seinen
Namen.
Megváltoztatja a
nevét.
spielen: játszik
Er spielt Tennis.
Teniszezik.
(Teniszt játszik.)
die Zeitung: újság
Er liest die Zeitung.
Olvassa az újságot.
endlich: végre,
végül
Ich habe endlich
Zeit.
hier: itt
Du stehst hier.
Itt állsz.
nämlich: ugyanis
Er ist nämlich
klug.
Ő ugyanis okos.
sprechen: beszél
Er spricht
mehrere
Sprachen.
ziehen: húz
Er zieht den Schlitten
vorsichtig.
Óvatosan húzza a
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Van végre id m.
ő Több nyelven
beszél.
szánkót.
er: (fiú)
ő
Er ist klug.
( )
Ő okos.
die Hilfe: segítség
Ich brauche Hilfe.
Segítségre van
szükségem.
die Nase: orr
Mir blutet die
Nase.
Vérzik az orrom.
springen: ugrik
Er springt hoch.
Magasra ugrik.
das Zimmer: szoba
Wir verlassen das
Zimmer.
Elhagyjuk a szobát.
die Erde: föld,
Föld
Die Erde ist
feucht.
Nedves a föld-
Die Erde dreht
sich um die
Sonne.
A Föld a Nap
körül forog.
nass: nedves
Das Gras ist
nass.
Nedves a f .
ű
die Stadt: város
Die ganze Stadt
ist still.
Az egész város
csendes.
zu: -hoz, -hez, -höz
Er fährt zu mir.
Hozzám utazik.
erklären:
elmagyaráz,
magyaráz
Der Lehrer erklärt
alles.
A tanár mindent
elmagyaráz.
hin: oda
Ich gehe nicht hin.
Nem megyek oda.
natürlich:
természetesen
Ich helfe dir
natürlich.
Természetesen
segítek neked.
stand: állt
Er stand in der
Tür.
Az ajtóban állt.
der Zug: vonat
Der Zug fährt ab.
Elindul a vonat.
erschrecken
megijed,
megijeszt
Ich erschrecke
(mich).
Megijedek.
Du erschreckst
mich.
Megijesztesz.
hinein: -ba,-be
Ich lese hinein.
Beleolvasok.
neben: mellé,
mellett
Ich stehe neben
das Haus..
A ház mellé állok.
Ich stehe neben
dem Haus.
A ház mellett
állok.
stark: er s
ő
Der Wind weht
stark.
Er sen fúj a szél.
ő
zum: -hoz, -hez, -höz
(hímnem, semleges
nem)
Er geht zum Café.
A kávézóhoz megy.
erst: első
Die ersten zwei
Beispiele sind
gut.
Az els kett
ő ő
példa jó.
hinter: mögött,
mögé
Er steht hinter dem
Auto.
Az autó mögött áll.
Er steht hinter das
Auto.
Az autó mögé áll.
nehmen: vesz
Er nimmt
Abschied.
Búcsút vesz.
stehen: áll
Er steht im
Mittelpunkt.
zur: -hoz, -hez, -höz
(n nem)
ő
Ich gehe zur (zu der)
Omi.
A nagymamához
megyek.
erzählen:
(el)mesél
hoch: magas nein: nem
Hast du Hunger?
steigen: mászik,
emelkedik
zurück: vissza
www.lupannemetonline.com
Lupán Német Online –
Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben
Er erzählt einen
Witz.
Elmesél egy
viccet.
Der Baum ist hoch.
Magas a fa.
Nein.
Éhes vagy? Nem. Er steigt auf die
Treppe.
Felmászik a
lépcs re.
ő
Die Preise
steigen.
Emelkednek az
árak.
Er kommt zurück.
Visszajön.
es: , az
ő
(semleges nem)
Es ist schön.
(Ő, az) szép.
holen: hoz
Ich hole einen
Apfel.
Hozok egy almát.
nennen: nevez
Er nennt mich
einen Engel.
Angyalnak nevez
engem.
der Stein: kő
Er wirft mit
Steinen.
Kövekkel
dobálózik.
zusammen: együtt
Wir wohnen
zusammen.
Együtt lakunk.
essen: eszik
Er isst Kuchen.
Sütit eszik.
neu: új
Das Album ist
neu.
die Stelle: hely,
állás
Es ist eine
schöne Stelle
zum Campen.
Ez egy szép hely
a
kempingezéshez.
Ich habe eine
gute Stelle.
Jó állásom van.
zwei: kettő
Ich habe zwei Fragen.
Kett kérdésem van.
ő
www.lupannemetonline.com

Weitere ähnliche Inhalte

Empfohlen

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Empfohlen (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

LupanNemetOnline-a-leggyakoribb-szavak-a-nemet-nyelvben.pdf

 • 1. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben ab : -tól,-t l ő Ich lerne Deutsch ab heute. Németül tanulok mától. etwas: valami, valamit Du kaufst etwas. Veszel valamit. das Holz: fa Das Möbel ist aus massivem Holz. A bútor masszív fából van. neun: kilenc Er hat neun Hunde. 9 kutyája van. stellen: állít Er stellt eine Frage. Feltesz (állít) egy kérdést. der Abend: este Der Abend ist sehr schön. Az este nagyon szép. fahren: utazik, vezet Er fährt mit dem Bus. Er fährt Auto. Autót vezet. hören: hall, hallgat Ich höre deine Stimme. Hallom a hangodat. Ich höre Musik. Zenét hallgatok. nicht: nem Ich gehe nicht. Nem megyek. die Straße: utca Ich überquere die Straße. Átmegyek az utcán. acht: nyolc Ich habe acht Kinder. Nyolc gyerekem van. das Fahrrad: bicikli Ich fahre Fahrrad. Biciklizek. der Hund: kutya Der Hund beißt nicht. Nem harap a kutya. nichts: semmi, semmit Ich sehe nichts. Semmit sem látok. das Stück: darab Ich esse ein kleines Stück. Egy kicsi darabot eszek. Das Stück ist gut. Jó a darab. (pl színházban) alle: mind, mindenki Die Karten sind alle. Minden jegy elkelt. . Alle sind hier sympatisch. Itt mindenki szimpatikus. fahren: utazik, vezet Er fährt langsam. Lassan vezet. der Hunger: éhség Ich habe großen Hunger. Nagyon éhes vagyok. nie: soha Es ist nie zu spät. Sohasem kés . ő die Stunde: óra Er schläft drei Stunden. 3 órát alszik. allein: egyedül Ich mache den Kurs allein. Egyedül csinálom a tanfolyamot. fallen: esik Es fällt mir schwer. Nehezemre esik. ich: én Ich bin klug. Okos vagyok. nehmen: vesz Er nimmt Abschied. Búcsút vesz. suchen: keres Ich suche den Weg. Keresem az utat. als: amikor, mint Als ich 20 ( Jahre alt) war, hörte ich immer Rockmusik. Amikor 20 (éves) die Familie: család Ich gründe eine Familie. Családot alapítok. ihm: neki (fiú) Er kauft ihm etwas. Vesz neki valamit. noch: még Er schläft noch. Még alszik. der Tag: nap Ich lerne jeden Tag. Minden nap tanulok. www.lupannemetonline.com
 • 2. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben voltam, mindig rockzenét hallgattam. Du bist netter als ich. Kedvesebb vagy mint én. also: tehát Deine Mutter ist also Lehrerin. Anyukád tehát tanárn . ő fangen: fog Die Katze fängt eine Maus. A macska fog egy egeret. ihn: t (fiú) ő Er sieht ihn. Látja t. ő nun: nos Nun, gehen wir. Nos, menjünk! die Tante: nagynéni Meine Tante ist lieb. A nagynéném kedves. alt: öreg, id s ő Meine Katze ist alt. A macskám öreg. fast: majdnem Ich schlafe fast ein. Majdnem elalszom. ihr: neki (lány) Er schreibt ihr einen Brief. Ír neki egy levelet. nur: csak Er hat nur ein Auto. Csak egy autója van. der Teller: tányér Mein Teller ist leer. Üres a tányérom. an: -ra,-re Er hängt das Bild an die Wand. A képet a falra akasztja. fehlen: hiányzik Das Geld fehlt mir. Nincs pénzem. im: -ban-ben Er wohnt im Haus. A házban él. ob: vajon Ich weiß nicht, ob ich es will. Nem tudom, (vajon) akarom-e. tief: mély Er atmet tief. Mélyet lélegzik. andere: más, másik Das andere Fahrrad ist schneller. A másik bicikli gyorsabb. der Fehler: hiba Ich lerne aus deinem Fehler. Tanulok a hibádból. immer: mindig Du lachst immer. Mindig nevetsz. oben: fent, felül Er sitzt oben. Felül ül. das Tier: állat Das Tier frisst wenig. Keveset eszik az állat. anfangen: kezd, kezd dik ő Das Konzert fängt früh an. A koncert korán kezd dik. ő das Feld: mező Ich sehe ein weites Feld. Egy széles mez t ő látok. in: -ba,-be,-ban,- ben Er geht in die Schule. Iskolába megy. Er lernt in der Schule. Az iskolában tanul. oder: vagy Kommst du oder nicht?- Jössz vagy nem? der Tisch: asztal Er deckt den Tisch. Megteríti az asztalt. die Angst: félelem Ich habe große Angst. das Fenster: ablak Das Fenster ist geschlossen. ins: -ba,-be (semleges esetnél) offen: nyitott, nyitva Ich lasse die Tür tot: halott Er ist tot. Halott. www.lupannemetonline.com
 • 3. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Nagyon félek. Zárva van az ablak. Ich gehe ins Kino. Moziba megyek. offen. Nyitva hagyom az ajtót. (Ő) halott. antworten: felel, válaszol Der Vater antwortet ehrlich. Az apa szintén ő válaszol. die Ferien: nyaralás, szünidő Die Ferien sind vorbei. Vége van a szünid nek. ő ist: van Der Apfel ist teuer. Az alma drága. öffnen: nyit, kinyit Er öffnet das Fenster. Kinyitja az ablakot. tragen: hord, visel Er trägt einen Anzug. Öltönyt visel. Er trägt die Verantwortung. Ő viseli a felel sséget. ő (Övé a felel sség.) ő der Apfel: alma Der Apfel ist reif. Az alma érett. fertig: kész Ich bin fertig. Kész vagyok. ja: igen Hast du Geld? Ja. Van pénzed? Igen. oft: gyakran Er liest oft. Gyakran olvas. traurig: szomorú Du machst mich traurig. Szomorúvá teszel. die Arbeit: munka Die Arbeit beginnt heute. Ma kezd dik a ő munka. fest: szoros, kemény Ich glaube fest daran. Nagyon (keményen) hiszek abban. das Jahr: év Ich warte auf das kommende Jahr. Várom a következ évet. ő ohne: nélkül Er macht alles ohne Hilfe. Segítség nélkül csinál mindent. sich treffen: találkozik Wir treffen uns regelmäßig. Rendszeresen találkozunk. arbeiten: dolgozik Er arbeitet hart. Keményen dolgozik. das Feuer: t z ű Er löscht das Feuer. Eloltja a tüzet. jeder: mind, mindenki Jeder ist krank. Mindenki beteg. die Oma: nagymama Die Oma erzählt.. A nagymama mesél. trinken: iszik Er trinkt Kaffee. Kávét iszik. der Arzt: orvos Der Arzt verschreibt mir Medikamente. Az orvos gyógyszereket ír fel nekem. fiel: (el)esett Das Blatt fiel von dem Baum. A levél leesett a fáról. jetzt: most Er schreibt jetzt. Most ír. der Onkel: nagybácsi Der Onkel spricht viel A nagybácsi sokat beszél.. tun: tesz, csinál Er tut nichts. Semmit sem tesz. auch: is Die Katze schläft auch. A macska is alszik. finden: (meg)talál, talál valamilyennek Er findet den Weg. Megtalálja az utat. jung: fiatal Ich bin jung. der Opa: nagyapa Der Opa ist alt. A nagyapa öreg. die Tür: ajtó Er schließt die Tür. Becsukja az ajtót. www.lupannemetonline.com
 • 4. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Ich finde dich sympathisch. Szimpatikusnak talállak. auf: -ra,-re (vízszintesen) Ich lege das Buch auf den Tisch. A könyvet az asztalra fektetem. -on, -en, -ön (vízszintes) Das Buch liegt auf dem Tisch. A könyv az asztalon fekszik. fing: fogott Er fing einen Fisch. Fogott egy halat. der Junge: fiú Der zehnjährige Junge weint nicht. A 10 éves fiú nem sír. packen: pakol Ich packe meine Sachen. Pakolom holmijaimat. turnen: tornázik Sie turnt oft. Gyakran tornázik. das Auge: szem Du öffnest dein Auge. Kinyitod a szemed. der Finger: ujj Er hat schlanke Finger. Vékony ujjai vannak. kalt: hideg Es ist kalt. Hideg van. das Pferd: ló Das Pferd wiehert. Nyerít a ló. über: fölé, fölött Ich hänge das Foto über das Bett. Az ágy fölé lógatom a fényképet Das Foto hängt über dem Bett. A fénykép az ágy fölött lóg. aus: -ból,-b l ő Er kommt aus der Schule. Az iskolából jön. der Fisch: hal Der Fisch schmeckt gut. Ízlik a hal. kam: jött Er kam nicht. Nem jött. der Platz: hely, tér Er nimmt Platz. Helyet foglal. (Leül) überall: mindenütt Überall herrscht Unordnung. Mindenhol rendetlenség uralkodik. das Auto: autó Das Auto ist schnell. Az autó gyors. die Flasche: üveg Die Flasche ist voll. Tele van az üveg. kann: tud, képes rá Er kann singen. Tud énekelni. plötzlich: hirtelen Er stand plötzlich da. Hirtelen ott állt. die Uhr: óra Die Uhr tickt laut. Hangosan ketyeg az óra. baden: fürdik Er badet täglich. Naponta fürdik. fliegen: repül, repül t vezet ő Der Vogel fliegt schön. A madár szépen repül. die Katze: macska Die Katze miaut viel. A macska sokat nyávog. die Polizei: rend rség ő Die Polizei alarmiert die Leute. A rend rség ő riadóztatja az um: körül, -kor Er läuft um das Haus. A ház körül fut. Um 9 (Uhr) esse ich Frühstück. 9-kor reggelizem. www.lupannemetonline.com
 • 5. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Er fliegt das Flugzeug. Vezeti a repül t. ő embereket. bald: hamarosan Wir sehen uns bald. Hamarosan látjuk egymást. die Frage: kérdés Er beantwortet meine Frage. Megválaszolja a kérdésemet. kaufen: vesz Er kauft ein Auto. Vesz egy autót. das Rad: kerék, kerékpár Ich fahre Rad. Biciklizek. uns: minket, nekünk Er liebt uns. Szeret minket. Er gibt uns Zeit. Ad nekünk id t. ő der Ball: labda Der Ball ist rot. A labda piros. fragen: kérdez Er fragt die Mutter. Az anyát kérdezi. kein: (tagadószó) Ich habe keine Zeit. Nincs id m- ő rechnen: számol Er rechnet im Kopf. Fejben számol. unser: mienk Unser Auto ist teuer. Drága az autónk. bauen: épít Er baut ein Haus. Épít egy házat. die Frau: asszony, nő Die Frau ist schön. Az asszony szép. kennen: ismer Ich kenne den Mann. Ismerem a férfit. reden: beszél Er redet ununterbrochen. Egyfolytában beszél. unten: lent, alul Ich sehe unten etwas. látok lent valamit. der Bauer: paraszt Der Bauer ist arm. A paraszt szegény. frei: szabad, ingyenes Er lebt frei. Szabadon él. Der Eintritt ist frei. A belépés ingyenes. das Kind: gyerek Ich erziehe das Kind. Én nevelem a gyereket. reich: gazdag Er ist ein reicher Mann. Ő egy gazdag férfi. unter: alá, alatt Die Katze geht unter das Auto. A macska az autó alá megy. Die Katze ist unter dem Auto. A macska az autó alatt van. der Baum: fa Der Baum ist alt. A fa öreg. fressen: eszik (állat), zabál Dieses Tier frisst viel. Ez az állat sokat eszik. die Klasse: osztály Er besucht die vierte Klasse. Negyedik osztályba jár. reiten: lovagol Er reitet auf einem Pferd. Egy lovon lovagol. der Vater: apa Mein Vater lebt in Deutschland. Apukám Németországban él. beginnen: kezd, kezd dik ő Meine Karriere beginnt jetzt. Most kezd dik a ő karrierem. die Freude: öröm Er weint vor Freude. Örömében sír. klein: kicsi Die Gruppe ist klein. Kicsi a csoport. rennen: fut, rohan Er rennt auf die Straße. Az utcára rohan. vergessen: elfelejt Ich habe deinen Namen vergessen. Elfelejtettem a nevedet. www.lupannemetonline.com
 • 6. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben bei: -nál,-nél Er wohnt bei seiner Oma. A nagymamájánál lakik. sich freuen: örül Ich freue mich wahnsinnig! Marhára (nagyon- nagyon) örülök! klettern: mászik Er klettert auf den Baum. Felmászik a fára. richtig: helyes Ich wähle den richtigen Weg. A helyes utat választom. verkaufen: elad Er verkauft sein Auto. Eladja az autóját. beide: mindkettő Beide sind schön. Mindkett szép. ő der Freund: barát Er ist mein bester Freund. Ő a legjobb barátom. kochen: f z ő Ich koche Kaffee. Kávét f zök. ő rot: piros Ich mag die rote Farbe. Szeretem a piros színt. verlieren: veszít, elveszít Ich verliere meinen Job. Elveszítem az állásomat. das Bein: láb Er hat lange Beine. Hosszúak a lábai. fröhlich: vidám, der s ű Er ist ein fröhlicher Mensch. Ő egy vidám ember. kommen: jön Er kommt selten. Ritkán jön. rufen: hív Er ruft Hilfe. Segítséget hív. verstecken: elrejt Er versteckt das Geld sorgfältig. Gondosan elrejti a pénzt. das Beispiel: példa Das Beispiel ist gut Jó a példa. früh: korai, korán Am frühen Morgen Korán reggel. Wir haben einen frühen Winter. Korai telünk van. können: tud. képes Wir können alles machen Mindent meg tudunk csinálni. ruhig: nyugodt Er ist ruhig. (Ő) nyugodt. verstehen: ért Ich verstehe jedes Wort. Minden szót értek. beißen: harap Der Hund beißt nicht. A kutya nem harap. fuhr utazott, vezetett Er fuhr schnell. Gyorsan vezetett. führen: vezet Er führt ein Gespräch. Beszélget. (Egy beszélgetést vezet.) der Kopf: fej Er schüttelt den Kopf. Rázza a fejét. rund: kerek Er hat ein rundes Gesicht. Kerek arca van. versuchen: megpróbál, próbálkozik Ich versuche alles.. Mindent megpróbálok. Ich versuche vergeblich. Hiába próbálkozom. bekommen: kap Er bekommt eine fünf: öt Ich habe fünf krank: beteg Der Patient ist die Sache: dolog Ich erledige die viel: sok Ich habe viel Zeit. www.lupannemetonline.com
 • 7. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Chance. Kap egy esélyt. Hunde. Öt kutyám van. krank. A páciens beteg. Sache. Elintézem a dolgot. Sok id m van. ő der Berg: hegy Der Berg ist hoch. A hegy magas. für: számára, részére Das Programm ist für Kinder. A program gyerekek számára van. kurz: rövid Die Pause ist kurz. Rövid a szünet- sagen: mond Er sagt die Wahrheit. Az igazat mondja. vielleicht: talán Er kommt vielleicht. Talán jön. besser: jobb Du bist besser. Jobb vagy. der Fuß: láb Der linke Fuß tut mir weh. Fáj a bal lábam. lachen: nevet Er lacht laut. Hangosan nevet. sah: látott Er sah mich. Látott engem. vier: négy Er hat vier Katzen. Négy macskája van. das Bett: ágy Das Bett ist leer.. Az ágy üres. der Fußball: foci, focilabda Wir spielen Fußball. Focizunk. das Land: ország Ich verlasse das Land. Elhagyom az országot. sammeln: gy jt ű Er sammelt Erfahrung. Tapasztalatot gy jt. ű der Vogel: madár Der Vogel fliegt hoch. Magasan repül a madár. das Bild: kép Das Bild ist schön. A kép szép gab: adott es gab (volt) Er gab mir Auskunft. Felvilágosítást (információt) adott nekem. Es gab eine Katze vor dem Haus. Volt egy macska a ház el tt. ő lang: hosszú Der Weg ist lang. Hosszú az út. schaffen: teljesít, teremt Er schafft Ordnung. Rendet teremt. voll: tele, teli Das Glas ist voll. Tele van a pohár. (ich) bin: vagyok Ich bin klug. Okos vagyok. ganz: egész Ich lese den ganzen Tag. Egész nap olvasok. langsam: lassú Das Tempo ist langsam. Lassú a tempó. vom: -tól,-t l (hímnem, ő semleges nem) Er bekommt etwas vom (von dem) Vater. bis: ig Er arbeitet bis 9. 9-ig dolgozik. gar: egyáltalán Er spricht gar nicht. Egyáltalán nem beszél. las: olvasott Er las ein Buch. Olvasott egy könyvet. scheinen: t nik; ű süt, ragyog Er scheint zu schlafen. Úgy t nik alszik. ű Die Sonne scheint. von: -tól, -t l ő Von 8 (Uhr )bin ich in der Schule. 8 órától az iskolában vagyok. www.lupannemetonline.com
 • 8. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Süt a nap. blau: kék Der Himmel ist blau. Az ég kék. der Garten: kert Der Garten ist schön. lassen: hagy Ich lasse dich in Ruhe. Békén hagylak. schenken: ajándékoz Du schenkst immer großzügig. Mindig nagyvonalúan ajándékozol. vor: elé, el tt ő Er steht vor das Haus. A ház elé áll. Er steht vor dem Haus. A ház el tt áll. ő bleiben: marad Er bleibt treu. H séges marad. ű geben: ad Er gibt mir recht. Igazat ad nekem. laufen: fut Er läuft gut. Jól fut. schicken: küld Er schickt einen Brief. Küld egy levelet. vorbei: vmi mellett el, vége van, elmúlt Der Zug fuhr an ihm vorbei. Elment mellette a vonat.!) Die Zeiten sind vorbei. Elmúltak azok az id k. ő die Blume: virág Die Blume ist frisch. A virág friss. der Geburtstag: születésnap Er feiert seinen Geburtstag. A szülinapját ünnepli. laut: hangos Er spricht laut. Hangosan beszél. das Schiff: hajó Er fährt mit dem Schiff. Hajóval utazik. der Wagen: autó Der Wagen parkt hier. Itt parkol az autó. der Boden: talaj Der Boden ist weich. Puha a talaj. gefährlich: veszélyes Er lebt gefährlich. Veszélyesen él. leben: él Er lebt in Deutschland. Németországban él. schlafen: alszik Er schläft tief. Mélyen alszik. wahr: igaz, való Das ist nicht wahr. Ez nem igaz. böse: mérges, gonosz, komisz Er lacht böse. Gonoszan nevet. gegen: ellen, körül (id pont) ő Ich spiele gegen dich. Ellened játszom. Er kommt gegen 11 Uhr. 11körül jön. legen: fektet Er legt das Buch auf den Tisch. A könyvet az asztalra fekteti. schlagen: üt, ver Mein Herz schlägt schnell. Gyorsan ver a szívem. der Wald: erdő Wir machen in dem Wald Picknick. Az erd ben ő piknikezünk. brauchen: szüksége van rá Ich brauche Zeit. Id re van ő szükségem. gehen: megy Er geht in die Schule. Iskolába megy. der Lehrer: tanár Der Lehrer unterrichtet hier. Itt tanít a tanár. schlecht: rossz Ich sehe schlecht Rosszul látok. war: volt Er war nett. Kedves volt. www.lupannemetonline.com
 • 9. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben braun: barna Er hat braune Augen. Barna szemei vannak. gehören: tartozik valakihez, valamihez valakié, valamié Er gehört zu unserer Familie. A mi családunkhoz tartozik. Das Buch gehört mir. A könyv az enyém. die Lehrerin: tanárnő Die Lehrerin fragt mich. Engem kérdez a tanárn . ő schließen: zár, bezár Er schließt die Tür. Bezárja az ajtót. warm: meleg Wir haben heute warmes Wetter. Ma meleg az id . ő der Brief: levél Der Brief ist lang. A levél hosszú. gelb: sárga Die Blume ist gelb. A virág sárga. leicht: könnyű Die Aufgabe ist leicht. Könny a feladat. ű schlimm: rossz Es ist nicht schlimm! Nem rossz! warten: vár Er wartet auf meine Antwort. A válaszomra vár. bringen: hoz, visz Du bringst mir gleich etwas. Rögtön hozol nekem valamit. das Geld: pénz Er verdient viel Geld. Sok pénzt keres. leise: halk Er spricht leise. Halkan beszél. der Schluss: vég, Er macht Schluss. Véget vet vminek,lezár vmit.. warum: miért Warum weinst du? Miért sírsz? das Brot: kenyér Ich backe Brot. Kenyeret sütök. genau: pontosan Er weiß es genau. Pontosan tudja. lernen: tanul Ich lerne Spanisch. Spanyolul tanulok. der Schnee: hó Der Schnee knirscht. Ropog a hó. was: mi, mit Was möchtest du? Mit szeretnél? der Bruder: fiútestvér Mein Bruder ist jung. A (fiú)testvérem fiatal. gerade: éppen, egyenesen Er telefoniert gerade. Éppen telefonál. Der Weg ist gerade. Egyenes az út. lesen: olvas Er liest viel. Sokat olvas. schnell: gyors Kinder wachsen schnell. Gyorsan n nek a ő gyerekek. waschen: most Ich wasche die Wäsche. Mosom a ruhákat. das Buch: könyv Ich lese ein Buch. Olvasok egy könyvet. gern: szívesen Ich lese gern. Szívesen olvasok. letzte: utolsó Das ist das letzte Buch. Ez az utolsó könyv. schon: már Er schläft schon. Már alszik. das Wasser: víz Er trinkt Wasser. Vizet iszik. da: itt, ott das Geschenk: ajándék die Leute: emberek schön: szép der Weg: út www.lupannemetonline.com
 • 10. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Er steht da. Itt (ott) áll. Ich kaufe dir ein Geschenk. Veszek neked egy ajándékot. Die Leute sprechen viel. Sokat beszélnek az emberek. Wir haben schönes Wetter. Szép id nk van. ő Der Weg ist steinig. Köves az út. dabei: annál Ich bleibe dabei. Annál maradok. die Geschichte: történet, történelem Ich erzähle eine Geschichte. Elmesélek egy történetet. Die Geschichte ist spannend. A történelem/a történet izgalmas. das Licht: fény Bei diesem Licht kann ich nicht arbeiten. Ennél a fénynél nem tudok dolgozni. schreiben: ír Er schreibt ein Buch. Ír egy könyvet. weg: el Hände weg! El a kezekkel! dafür: azért Er arbeitet dafür. Azért dolgozik. das Gesicht: arc Er hat ein rundes Gesicht. Kerek arca van. liegen: fekszik Er liegt im Bett. Ágyban fekszik. schreien: kiabál, kiált Er schreit laut. Hangosan kiabál. das Weihnachten: karácsony Wir feiern Weihnachten mit der Familie. A családdal ünnepeljük a karácsonyt. damit: azzal Er spielt damit. Azzal játszik. gestern: tegnap Ich habe gestern gelesen. Olvastam tegnap. ließ: hagyott Er ließ einen Brief hier. Itt hagyott egy levelet. schrieb: írt Er schrieb einen Brief. Írt egy levelet. weil: mert Er geht schlafen, weil er müde ist. Aludni megy, mert fáradt. danach: azután Ich gehe danach schwimmen. Azután úszni megyek. gesund: egészséges Ich lebe gesund. Egészségesen élek. das Loch: lyuk Das Loch ist groß. Nagy a lyuk. die Schule: iskola Er besucht die Schule. Iskolába jár. weinen: sír Er weint bitterlich. Keservesen sír. dann: aztán, azután Dann esse ich etwas. Aztán eszek valamit. gewinnen: nyer Ich gewinne das Spiel. Én nyerem meg a játékot. los: el Er fährt los. Elindul. der Schüler: tanuló Der Schüler lernt viel. A tanuló sokat tanul. weiß: fehér tud Meine Bluse ist weiß. Fehér a blúzom. Ich weiß, dass ich nett bin. Tudom, hogy kedves vagyok. gibt: ad die Luft: levegő schwarz: fekete weit: távol, messze www.lupannemetonline.com
 • 11. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben daran arra (függ leges) ő Ich hänge das Buch daran. Arra lógatom (pl. a falra) a könyvet. (es gibt: van) Es gibt einen Apfel auf dem Tisch. Van egy alma az asztalon. Die Luft ist kühl. H vös a leveg . ű ő Er hat schwarze Haare. Fekete haja van. széles, bő Die Stadt liegt weit. Messze van a város. Die Bluse ist zu weit. A blúz túl b . ő darauf: arra (vízszintes) Ich lege das Buch darauf. Arra (pl asztalra) fektetem a könyvet. ging: ment Er ging nach Hause. Hazament. lustig: vidám Er ist lustig. (Ő) vidám. schwer: nehéz Das Gepäck ist schwer. Nehéz a csomag. die Welt: világ Er ist in der ganzen Welt bekannt. ( ) Ő az egész világon ismert. darin: abban Er wohnt darin. Abban lakik. das Glas: üveg, pohár Das Glas ist dick. Vastag az üveg. Das Glas ist voll. Tele van a pohár. machen: csinál Ich mache einen Fehler. Hibázok. (Hibát csinálok) die Schwester: lánytestvér Meine jüngere Schwester heißt Anna. A fiatalabb lánytestvéremet Annának hívják. wenig: kevés Er hat weing Geld. Kevés pénze van. dauern: tart (id ben) ő Es dauert eine Weile. Eltart egy darabig. glauben: hisz Er glaubt an Gott. Hisz Istenben. das Mädchen: kislány Das Mädchen ist hübsch. A kislány csinos. schwimmen: úszik Er schwimmt langsam. Lassan úszik. wenn: ha Ich esse, wenn ich Hunger habe. Eszek ha éhes vagyok. davon: attól Es hängt davon ab. Attól függ. gleich: azonos, rögtön Ich komme gleich. Rögtön jövök. mal: -szor, -ször Ich lese das Buch zweimal. Kétszer olvasom el a könyvet. sechs: hat Er hat sechs Geschwister. 6 testvére van. wer: ki, aki Ich weiß, wer du bist.. Tudom ki vagy. dazu: ahhoz Er läuft dazu. Ahhoz fut. das Glück: szerencse Ich habe Glück. Szerencsém van. man: általános alany Man spricht viel. Sokat beszélnek. der See: tó die See: tenger Der See ist voll von Fischen. A tó tele van halakkal. Die See ist ruhig. A tenger nyugodt. werden: lesz Wir werden müde. Fáradtak leszünk. dem: annak (hímnem, semleges nem) glücklich: szerencsés, boldog der Mann: férfi Der Mann ist alt. sehen: lát, néz Ich sehe dich. werfen: dob Er wirft den Ball. www.lupannemetonline.com
 • 12. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Ich gebe dem das Wasser. Annak adom a vizet. Er ist glücklich. Szerencsés/Boldog . A férfi öreg. Látlak téged. Dobja a labdát. den: azt (hímnem) Ich sehe den. Azt látom. der Gott: isten Er glaubt an Gott. Hisz Istenben. die Maus: egér Die Katze fängt Mäuse. A macska egereket fog. sehr: nagyon Er ist sehr nett. Nagyon kedves. das Wetter: id járás ő Das Wetter ist schlecht. Rossz az id . ő denken: gondol, gondolkodik Er denkt an seine Zukunft. Gondol a jöv jére. ő Er denkt logisch. Logikusan gondolkodik. groß: nagy Du bist groß. Nagy vagy. das Meer: tenger Er schwimmt im Meer. A tengerben úszik. sein: lenni Er ist alt. Öreg. wichtig: fontos Dieses Thema ist wichtig. Ez a téma fontos. deshalb: ezért Ich bin deshalb traurig. Ezért vagyok szomorú. grün: zöld Ich mag grünen Tee. Szeretem a zöld teát. mehr: több Er lernt mehr. Többet tanul. die Seite: oldal Die rechte Seite des Hauses ist im Schatten. A ház jobb oldala árnyékban van. wie: hogy, hogyan Wie geht es dir? Hogy vagy? dick: kövér Die Katze ist dick. A macska kövér. gut: jó Er hat gute Laune. Jó kedve van. mein: enyém (hímnem, semleges nem) Das ist mein Haus. Az az én házam. selbst: önmaga Ich selbst habe die Aufgabe gemacht. Én magam csináltam a feladatot. wieder: újra, megint Er schreibt wieder. Megint ír. diese: ez(t) (n nem) ő Diese Frau ist schön. Ez a n szép. ő das Haar: haj Ich wasche mir die Haare. Megmosom a hajamat. der Mensch: ember Der Mensch schadet seiner Umwelt. Az ember árt a környezetének. setzen: (le)ültet Er setzt das Kind auf den Stuhl. Leülteti a gyereket a székre. die Wiese: rét Die Wiese ist grün. Zöld a rét. das Ding: dolog Dieses Ding ist mir wichtig. Ez a dolog fontos haben: birtokol, van vmije Ich habe ein Haus. Van egy házam. merken: megjegyez Ich merke mir deinen Namen. sich: maga Er kämmt sich. Megfésülködik. (Megfésüli will: akar Er will laufen. Futni akar. www.lupannemetonline.com
 • 13. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben nekem Megjegyzem a nevedet. magát.) dir: neked Ich gebe dir etwas. Adok neked valamit. halb: fél Ich habe eine halbe Stunde. Fél órám van. mich: engem Er liebt mich. Szeret engem. sicher: biztos Er kommt sicher. Biztos jön. der Wind: szél Der Wind weht. Fúj a szél. doch: de igen, nyomatékosító szó Er ist nicht klug. Doch! Ő nem szép. De igen! halten: tart Er hält eine Rede. Beszédet tart. die Milch: tej Ich trinke frische Milch. Friss tejet iszom. sieben: hét Es ist sieben Uhr. 7 óra van. der Winter: tél Er heizt viel im Winter. Télen sokat f t. ű das Dorf: falu Er lebt in einem Dorf. Egy faluban él. die Hand: kéz Meine Hände sind leer. Üresek a kezeim. die Minute: perc Ich brauche eine Minute. Szükségem van egy percre. sieht: lát, néz Er sieht mich. Lát/Néz engem. wir: mi Wir gehen nach Hause. (Mi) Hazamegyünk. dort: ott Er singt dort. Ott énekel. hängen: lóg, függ Das Bild hängt an der Wand. A kép a falon lóg. mir: nekem Er gibt mir eine Blume. Ad nekem egy virágot. sind: vannak Sie sind dort. Ott vannak. wird: lesz Er wird traurig. Szomorú lesz. draußen: kint, kívül Er wartet draußen. Kint vár. hart: kemény Die Arbeit ist hart. Kemény a munka. mit: -val,-vel Er fährt mit dem Bus. Busszal utazik. singen: énekel Er singt ein Lied. Egy dalt énekel. wirklich: valóban, tényleg Du bist wirklich nett. Tényleg kedves vagy. drehen: teker, forgat Er dreht einen Film. Egy filmet forgat. sich drehen: fordul, forog Das Rad dreht sich. Forog a kerék. der Hase: nyúl Der Hase hoppelt. Ugrik a nyúl. mögen: szeret Wir mögen lesen. Szeretünk olvasni. sitzen: ül Er sitzt auf einer Bank. Egy padon ül. wissen: tud (ésszel) Wir wissen alle Informationen. Minden információt tudunk. www.lupannemetonline.com
 • 14. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben drei: három Er hat drei Birnen. Három körtéje van. hast: van neked Du hast ein Auto. Van egy autód. möglich: lehetséges Alles ist möglich. Minden lehetséges. so: így, úgy, ilyen, olyan Er arbeitet so. Így dolgozik. Du bist so schön. Olyan szép vagy. wo: hol, ahol Wo wohnst du? Hol laksz? dumm: buta Sie ist eine dumme Gans. Ő egy buta liba. hat: van neki Er hat Glück. Szerencséje van. der Monat: hónap Dieser Monat besteht aus 31 Tagen. Ez a hónap 31 napból áll. sofort: rögtön Er antwortet sofort. Rögtön válaszol. die Woche: hét Er arbeitet diese Woche. Ezen a héten dolgozik. dunkel: sötét Der Anzug ist dunkel. Az öltöny sötét. hatte: volt (birtoklás) Sie hatte einen Hund. Volt egy hala. müde: fáradt Ich bin müde. Fáradt vagyok. der Sohn: vkinek a fia Mein Sohn ist jung. A fiam fiatal. wohl: jól, bizony Ich fühle mich wohl. Jól érzem magam. durch: át, keresztül Ich gehe durch das Zimmer. Átmegyek a szobán. das Haus: ház Wir bauen ein Haus. Építünk egy házat. die Musik: zene Er macht Musik. Zenél. soll: kell Er soll viel arbeiten. Sokat kell dolgoznia. wohnen: lakik Er wohnt in einem Hotel. Egy hotelben lakik. dürfen: szabad, lehet Ich darf Schokolade essen. Ehetek csokit. heiß: forró Das Wasser ist heiß. Forró a víz. muss: kell, muszáj Er muss arbeiten. Dolgoznia kell. sollen: kell Wir sollen gehen. Mennünk kell. die Wohnung: lakás Ich vermiete meine Wohnung. Kiadom a lakásomat. eigentlich: tulajdonképpen Ich esse eigentlich alles. Tulajdonképpen mindent megeszek. heißen: hívni vkit Er heißt Peter. Péternek hívják. müssen: kell, muszáj Wir müssen lernen. Tanulnunk kell. der Sommer: nyár Ich verbringe den Sommer in Italien. Olaszországban töltöm a nyarat. wollen: akar Er will essen. Enni akar. ein: egy (hímnem, semleges nem) heißt: hívnak, hívják die Mutter: anya Die Mutter hat die Sonne: nap Die Sonne das Wort: szó Er spricht kein Wort. www.lupannemetonline.com
 • 15. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Du bist ein Held. Egy h s vagy. ő Wie heißt du? Hogy hívnak? eine Tochter. Az anyának van egy lánya. scheint. Süt a nap. Egy szót sem szól. einer: egy (hímnem) egynek (n nem ő ) helfen: segít Ich helfe dem Kind. Segítek a gyereknek. nach: után Ich lese nach der Schule. Iskola után olvasok. der Sonntag: vasárnap Der Sonntag ist ein Feiertag bei uns. A vasárnap nálunk ünnepnap. wünschen: kíván Ich wünsche dir alles Gute. Minden jót kívánok neked. einfach: egyszerű Die Antwort ist einfach. A válasz egyszer . ű her: ide Komm her! Gyere ide! nächste: következő Er liest den nächsten Brief. Elolvassa a következ levelet. ő sonst: különben Ich gehe sonst nach Hause. Különben hazamegyek. die Zahl: szám Die Zahl Drei mag ich. Szeretem a hármas számot. einige: néhány Ich habe einige Fragen. Van néhány kérdésem. heraus: ki, kifelé Er geht heraus. Kimegy. die Nacht: éjjel, éjszaka Die Nacht ist still. Csendes az éjjel. Spaß: öröm, móka Es macht Spaß. örömöt okoz. zehn: tíz Wir kaufen zehn Bücher. Tíz könyvet veszünk. das Eis: jég, fagyi Das Eis ist dünn. Vékony a jég. der Herr: úr Herr Kiss ist krank. Kiss úr beteg. nah: közel Du steht mir nah. Közel állsz hozzám. spät: késő Er kommt spät. Kés n jön. ő zeigen: mutat Ich zeige dir meine Wohnung. Megmutatom neked a lakásomat. die Eltern: szül k ő Meine Eltern sind stark. Er sek a szüleim. ő das Herz: szív Mein Herz schlägt schnell. Gyorsan ver a szívem. nahm: vett Er nahm Abschied. Búcsút vett. das Spiel: játék Er verliert das Spiel. Veszít a játékban. die Zeit: idő Die Zeit vergeht schnell. Gyorsan szalad az id . ő das Ende: vég Das Ende des Filmes ist glücklich. A film vége vidám. heute: ma Ich laufe heute. Ma futok. der Name: név Er ändert seinen Namen. Megváltoztatja a nevét. spielen: játszik Er spielt Tennis. Teniszezik. (Teniszt játszik.) die Zeitung: újság Er liest die Zeitung. Olvassa az újságot. endlich: végre, végül Ich habe endlich Zeit. hier: itt Du stehst hier. Itt állsz. nämlich: ugyanis Er ist nämlich klug. Ő ugyanis okos. sprechen: beszél Er spricht mehrere Sprachen. ziehen: húz Er zieht den Schlitten vorsichtig. Óvatosan húzza a www.lupannemetonline.com
 • 16. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Van végre id m. ő Több nyelven beszél. szánkót. er: (fiú) ő Er ist klug. ( ) Ő okos. die Hilfe: segítség Ich brauche Hilfe. Segítségre van szükségem. die Nase: orr Mir blutet die Nase. Vérzik az orrom. springen: ugrik Er springt hoch. Magasra ugrik. das Zimmer: szoba Wir verlassen das Zimmer. Elhagyjuk a szobát. die Erde: föld, Föld Die Erde ist feucht. Nedves a föld- Die Erde dreht sich um die Sonne. A Föld a Nap körül forog. nass: nedves Das Gras ist nass. Nedves a f . ű die Stadt: város Die ganze Stadt ist still. Az egész város csendes. zu: -hoz, -hez, -höz Er fährt zu mir. Hozzám utazik. erklären: elmagyaráz, magyaráz Der Lehrer erklärt alles. A tanár mindent elmagyaráz. hin: oda Ich gehe nicht hin. Nem megyek oda. natürlich: természetesen Ich helfe dir natürlich. Természetesen segítek neked. stand: állt Er stand in der Tür. Az ajtóban állt. der Zug: vonat Der Zug fährt ab. Elindul a vonat. erschrecken megijed, megijeszt Ich erschrecke (mich). Megijedek. Du erschreckst mich. Megijesztesz. hinein: -ba,-be Ich lese hinein. Beleolvasok. neben: mellé, mellett Ich stehe neben das Haus.. A ház mellé állok. Ich stehe neben dem Haus. A ház mellett állok. stark: er s ő Der Wind weht stark. Er sen fúj a szél. ő zum: -hoz, -hez, -höz (hímnem, semleges nem) Er geht zum Café. A kávézóhoz megy. erst: első Die ersten zwei Beispiele sind gut. Az els kett ő ő példa jó. hinter: mögött, mögé Er steht hinter dem Auto. Az autó mögött áll. Er steht hinter das Auto. Az autó mögé áll. nehmen: vesz Er nimmt Abschied. Búcsút vesz. stehen: áll Er steht im Mittelpunkt. zur: -hoz, -hez, -höz (n nem) ő Ich gehe zur (zu der) Omi. A nagymamához megyek. erzählen: (el)mesél hoch: magas nein: nem Hast du Hunger? steigen: mászik, emelkedik zurück: vissza www.lupannemetonline.com
 • 17. Lupán Német Online – Ajándékaink: A leggyakoribb szavak a német nyelvben Er erzählt einen Witz. Elmesél egy viccet. Der Baum ist hoch. Magas a fa. Nein. Éhes vagy? Nem. Er steigt auf die Treppe. Felmászik a lépcs re. ő Die Preise steigen. Emelkednek az árak. Er kommt zurück. Visszajön. es: , az ő (semleges nem) Es ist schön. (Ő, az) szép. holen: hoz Ich hole einen Apfel. Hozok egy almát. nennen: nevez Er nennt mich einen Engel. Angyalnak nevez engem. der Stein: kő Er wirft mit Steinen. Kövekkel dobálózik. zusammen: együtt Wir wohnen zusammen. Együtt lakunk. essen: eszik Er isst Kuchen. Sütit eszik. neu: új Das Album ist neu. die Stelle: hely, állás Es ist eine schöne Stelle zum Campen. Ez egy szép hely a kempingezéshez. Ich habe eine gute Stelle. Jó állásom van. zwei: kettő Ich habe zwei Fragen. Kett kérdésem van. ő www.lupannemetonline.com