Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Anzeige

Similar a Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville(19)

Más de Sirpa Pursiainen(20)

Anzeige

Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville

 1. Pedagogisia toimintamalleja Sirpa Pursiainen, YTM Tampereen seudun ammattiopisto EDU.FI/AMMATTIPEDA TOPLAAJA.PUROT.NET Laajennettu työssäoppiminen
 2. Työssäoppimisen laajentaminen Valtakunnallinen koordinointi Koulutuksen järjestäjien kokeilut Tiedotus Tutor- ja tuotteistamisryhmät Mallintaminen Vertaiskehittäminen OPH:n linjaukset Valtionavustukset Seminaarit, työleirit Tiimit Verkostoituminen
 3. Valtakunnallisen koordinoinnin myötä: • Valtakunnallinen laaja verkosto (30 koulutuksen järjestäjää mukana) • Tiivis yhteistyö OPH:n kanssa • Tieto säädös ja toiminnan muutostarpeista välittyy OKM:lle (koontiraportit, tulosraportit, tapaamiset)
 4. Tutorointi ja tuotteistaminen laajennetussa työssäoppimisessa Valtakunnallinen koordinointi Tutor- ja tuotteistamisryhmät Nopeat Hitaat, tuetut Yritysyhteistyö Ryhmämallit Oppisopimus Atot työssöoppien Yksilölliset polut Koulutuksen järjestäjien kokeilut
 5. Tutor- ja tuotteistamisprosessi Oman toimintamallin kehittäminen Oman toimintamallin testaus Oman toimintamallin mallintaminen Metamallien mallintaminen Metamallien sparraus Metamallien vertaiskehittä- mispäivä Vertaiskehittäen Tutorointi tuotteistamisen yhteydessä
 6. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku KENELLE? • motivoitunut opiskelija • nopea oppimaan • ylioppilaat • ammatillinen perustutkinto • toisen asteen opintoja suorittanut • työkokemusta omaava • opintoihin uudelleen palaaja TARVE: RAKENTEELLISET MUUTOKSET
 7. SOME PEDAGOGINEN JOHTAMINEN Näyttö TOP Valinnaiset OPS HOPS Peruskoulu Lukio Työelämä Ammatillinen tutkinto jne KV Läpäisy TOP Osaamisen tunnistaminen Strategiat TYÖELÄMÄ top Kivelä Hillevi, Lithén Annika, Pursiainen Sirpa, Suotunen Päivi, Vesterinen Eija NOPEA POLKU
 8. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? • opintoviikko ei ole 40h nopealla opiskelijalla • työssäoppimista tavallista enemmän • opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnon osaa samanaikaisesti työtehtävistä riippuen • työssäoppimisen laajentaminen keskiössä • työn tekeminen korostuu • opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka • laajennettu työssäoppiminen tukee työllistymistä • atot työssäoppien • atto-aineet suoritettu • atto-testit, osoittaa osaamisensa, ei tarvitse osallistua opetukseen
 9. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? • käy työssä opiskelun ohessa • alan harrastustoiminta • kansainvälinen vaihto • loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen • huomioi nuoren työntekijän suojelu • koulutus pysyy ajan tasalla osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat
 10. Rakenteet • tutkintojen perusteiden moduloiminen ja rakenteistaminen • opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksi ja tuki-ihmiseksi • työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden ja laaduntarkistaminen • modulointi tehty siten, että hopsaaminen onnistuu nopeutetusti (opintopolut) Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 11. Rakenteita voisi kehittää A) Isompi ryhmä tekee laajennettua työssäoppimista, jolloin opettajalle voidaan resurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuu esim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaan samassa suhteessa kuin opetus luokassa resurssoitaisiin) Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 12. Rakenteita voisi kehittää B) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi kerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus • opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan aikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti • ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan • opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja mahdollisuudet • työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät • arviointi on tasapuolista Työnkierrolla varmistetaan, että koko opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 13. Rakenteita voisi kehittää C) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö esimerkiksi 1pv/vk • opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen • opiskelijoille kohdennetaan aikaa • työssäoppimiseen • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen • näyttösuunnitelman tekemiseen • oppimistulosten kirjaamiseen • oppimispäiväkirjan tekemiseen • mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat opinnot) • puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen opiskelu ja tukiopetus Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 14. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Läpäisyn tehostuminen parantaa: - tuloksellisuutta - työllistymistä Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise! EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Eija Vesterinen, OSAO
 15. Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polku Pirkko Esko-Asikainen
 16. Kenelle? Mistä syystä? o Tekemällä oppija o Koulumuotoinen ei sovellu o Opintojen täydentäjä o Erilainen oppija o Oma uratavoite
 17. Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polku Mikä laajenee • Työssäoppimisaika pitenee • Työssäoppimisen ajankohdat laajenevat • Opiskeltavat sisällöt laajenevat • Valinnaisuus opinnoissa laajenee • Oppimisympäristö laajenee • Ohjausresurssien tarve kasvaa • Ohjausta antava henkilöstö kasvaa moniammatilliseksi EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Pirkko Esko-Asikainen, Hyria
 18. Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus? • Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset? • Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaan opiskelijalle sopivia? • Opiskelija hyväksyy työpaikan? • Työpaikkaohjaaja perehdytetty laajennettuun työssäoppimiseen ja opetussuunnitelmaan • Otetaanko huomioon opiskelijan erityisyys?
 19. Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö EDU.FI/AMMATTIPEDA Kuvat Hanna Toijala WIN-WIN-WIN Maarit Kuosa
 20. Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Maarit Kuosa, Salpaus KENELLE? • Yleensä aktiiviset, motivoituneet ja mahdollisesti nopeutetusti etenevät opiskelijat. • Kenelle tahansa, jolle löytyy sopiva yritysyhteistyökumppani. MISTÄ KYSE? • Opiskelija voi perustaa oman yrityksen tai toiminimen ja toimia alihankkijana yritykselle. • Voi toteutua osana Nuori Yrittäjyys- tai osuuskuntatoimintaa. • Yritysyhteistyössä voidaan hyödyntää myös tilaajamallia, jossa yritys “tilaa” opiskelijoita työssäoppimaan silloin kun yrityksessä on perustutkinnon tavoitteisiin nähden mielekkäitä työtehtäviä tarjolla.
 21. Oppisopimus
 22. Oppisopimus - Olennaisin ero on siinä, että laajennettu osa on opiskelijalle palkallista työtä. Koskeeko laajentaminen yhtä opiskelijaa, osaa opiskelijoista vai koko ryhmää?
 23. Oppisopimus - Tässä muodossa toteutettava laajentaminen voidaan toteuttaa yksittäiselle opiskelijalle, osaryhmälle tai kokonaiselle ryhmälle. - Koulutuksen järjestäjä voi päättää laajennuksesta myös koulutusohjelmittain tai tutkintonimikkeittäin. EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjät: Liisa Uusitalo, Tredu & Jaakko Lainio TAOS
 24. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: Teoreettisen tiedon ja käytännön kokoaminen Henkilökohtainen ohjaus yhteydet ja tehtävät, kirjaamiset Opiskelijapalvelut Veli-Pekka Körkkö
 25. Ryhmämalli KENELLE? • kaikille halukkaille • motivoituneille • toisen tutkinnon omaaville • kouluallergisille • työorientoituneille • haasteita haluaville • oman tien kulkijoille EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Veli- Pekka Körkkö, Tavastia Yksilöllisesti ryhmässä • ryhmällä yhteinen suunnitelma ja päämäärä • yhteiset toimintamallit • yhteisiä kiintopisteitä: • perehdytykset ja orientaatiot • lähiopetusjaksot • ammatitaitoa täydentävien opintojen jaksot ja ammattitaitoa täydentävien opintojen integroinnit • opetusmateriaalit/oppimistehtävät • sosiaalisen median ryhmät • oppimisalusta esim: Wikispaces, Purot, Moodle • arvioinnin ja palautteen jaksotus
 26. Veli-Pekka Körkkö
 27. Tulevaisuuden tarpeita Yksilölliset opintopolut (ja laajennetun työssäoppimisen yksilölliset polut) tulee mahdollistaa (rakenteet, strategia johtaminen) ja ottaa osaksi toimintakulttuuria
 28. Rakenteelliset ratkaisut Rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan • Pedagoginen johtajuus • Strateginen suunnittelu • Toimintatapojen muutokset
 29. Pedagogiset toimintamallit Toiminnan juurruttaminen Vertaiskehittäminen Toimintamallin levittäminen Yhteneväiset käytänteet MITEN?
 30. Yhteistyö omalla koulutusalalla Oppimisympäristön & Toimintamallin käytettävyyden varmistaminen Toimintamallin testaus Pedagoginen tuki Uudistuva opettajuus Koulutus Muutosohjaus Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallien levittäminen Opiskelijoiden kokemukset Työelämän kokemukset Pedagoginen johtaminen Palaute & arviointi Strategia Palautteen keruu järjestelmä Uusi pedagoginen toimintamalli KV-yhteistyö Alueellinen yhteistyö Vaikuttavuus alan työpaikkoihin Rakenteelliset ratkaisut Välineet Resurssit Pedagogiset toimintalinjaukset Heino Aki Pursiainen Sirpa 12.12.12
 31. Tulevaisuudessa Rakenteelliset ratkaisut? Osaamisperustaisuus Rakenteellisten ratkaisujen testaus Rakenteellisten ratkaisujen mallintaminen Rakenteellisten ratkaisut osaksi toimintastrategiaa Yksilölliset opintopolut
 32. Tulevaisuudessa Avoin ammattiopisto? Nuorisotakuu Riittävästi osaavaa työvoimaa Kokonaisvaltaisuus opiskelussa
 33. Mitä vaatii opettajuudelta? Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä Opiskelijan elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen Aikuisen roolimallina Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Miksi opetan sitä mitä opetan? • Työelämän tarpeet • Opiskelijan tarpeet Voimauttavaa Valtaistavaa Osaamisen ja tiedon jakaminen Aitojen yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu, toteutus, ohjaus Tutkinnon perusteiden tulkinta Oppimisympäristöjen laaja hyödyntäminen Osaamisen päivittäminen Awareness In Action Guidance Steering Direction Navigation Yhteisöllisyys Being part of Sharing results Sirpa Pursiainen, YTM Uudistavaa
 34. Sirpa Pursiainen, YTM Kehittämistyö Projektipäällikkö • Edu.fi pedagogiset toimintamallit "Yksilölliset polut" • Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämisen • Laajennetun työssäoppimisen kokeilun valtakunnallinen koordinointihanke • Valtakunnallisen työpaikalla tapahtuvan oppaan kirjoittaminen Tampereen seudun ammattiopisto Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere puh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51 sirpa.pursiainen@tampere.fi www.tredu.fi

Hinweis der Redaktion

 1. Voit käyttää tätä tiedostoa kuva-albumin aloitustiedostona.
Anzeige