Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks

Kahulugan ng Ekonomiks

 • Als Erste(r) kommentieren

MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks

 1. 1. Aralin 1 Kahulugan ng Ekonomiks Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Panimula • Araw-araw ay gumagawa ng desisyon ang tao mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakumplikado. Nagpapasya siya kung ano at alin ang higit na mahalaga sa marami niyang pamimilian. • Sa kabila ng lahat, mapapansin na mayroong kaayusan na nag-uugnay sa bawat isa. Ang buhay ay tila isang malaking palaisipan. • Kaugnay nito, naisip mo ba kung ano ang ekonomiks at ano ang kaugnayan nito sa pang- araw-araw na pamumuhay?
 3. 3. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 1 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 4. 4. Gawain 1: Handa Ka na Ba? • Isang araw ng Sabado, umalis ang iyong mga magulang at naiwan kayo ng iyong bunsong kapatid sa bahay. Matapos mahimbing na makatulog ang iyong kapatid, ikaw ay naglaba at nagsaing. Matapos ang mga gawain naisipan mong maligo. Katatapos mo lang maligo nang biglang mangyari ng sabay-sabay ang mga sumusunod: • Biglang umulan ng malakas at nakasampay sa likod-bahay ang mga damit na iyong nilabhan. • Naamoy mo na nasusunog ang sinaing. • Narinig mo na nag-ring ang iyong celphone. • Umiyak ang iyong inaalagaang sanggol na kapatid.
 5. 5. Ano ang iyong uunahin? Lagyan ng bilang 1 ang una hanggang 4 ang pinakahuli. Damit na Nakasampay sa LabasKapatid na Umiiyak Nasusunog na Sinaing Nagriring na Cellphone
 6. 6. Pamprosesong Tanong • Maaari mo bang gawin ang mga sumusunod nang sabay-sabay? • Ano ang batayan sa iyong pagpilili sa kung anong gawain ang uunahin?
 7. 7. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 2 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 8. 8. Gawain 2: Paggawa ng Matalinong Desisyon Suriin ang bawat aytem sa una at ikalawang kolum. Pagpasyahan kung ano ang pipiliin mo sa OptionAat B. Isulat sa ikatlong kolum ang iyong desisyon at sa ika-apat na kolum ang dahilan ng iyong naging pasya. Option A Option B Desisyon Isulat kung A o B Dahilan Pagpapatuloy ng pag- aaral sa kolehiyo Pagtatrabaho pagkatapos ng high school Paglalakad papunta sa paaralan Pagsakay ng tricycle papunta sa paaralan Paglalaro ng Mobile Legends Pagpasok sa klase Pagbababad sa Internet Pamamasyal sa parke Paggawa ng Tiktok Videos Paggawa ng takdang-aralin
 9. 9. Pamprosesong Tanong • Bakit kailangang isaalang-alang ang mga pagpipilian sa paggawa ng desisyon? • Ano ang naging batayan mo sa iyong ginawang desisyon? Naging makatuwiran ka ba sa iyong pasya?
 10. 10. Araw-araw, ang tao ay laging nahaharap sa sitwasyong kailangan niyang pumili. Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot ng LUBOS na pakinabang.
 11. 11. Ang mabuting pasya ay magdudulot sa tao ng kasiyahan (satisfaction). Ang di-mabuting pasya ay magdudulot sa tao ng dusa (suffering). Ninanais ng tao ang maging masaya at iniiwasan ang pagdurusa.
 12. 12. Kahulugan ng Ekonomiks • Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na paraan. • Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa mga suliranin (economist’s perspective). • Sinisikap nitong mapalawak ang kakayahan ng tao sa pagbuo ng matalinong desisyon. • Pangunahing layunin nito ang pagtugon sa suliranin ng kakapusan.
 13. 13. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 3 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 14. 14. Gawain 3: Picture Analysis Pag-aralan ang comic strip sa ibaba at sagutin ang mga pamprosesong tanong ukol dito. Pinagkunan: Pugad Baboy by Pol Medina Jr. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147861036784901&set=gm.3182660 805118929&type=3&theater&ifg=1
 15. 15. Pamprosesong Tanong • Bakit kaya natatagalan si Debbie sa pagpapasya kung ano ang kanyang bibilhin? • Bakit mahalaga na pag-isipang mabuti kung ano ang bibilhin? • Anong kaisipan batay sa kahulugan ng ekonomiks ang inilalarawan ng comic strip?
 16. 16. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Bahagi na ng buhay ng tao ang pagkakaroon ng mga choices. Sa pagproseso ng pagpili hindi maiiwasan ang trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. Mahalaga ito sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring masuri ang mga pagpipilian sa pagbuo ng pinakamainam na pasya. Halimbawa, mag-aaral ka ba o maglalaro?
 17. 17. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Sa ginagawang pagsasakriprisyo ay may opportunity cost. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o ng best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang opportunity cost ng paglalaro sa naunang halimbawa ay ang halaga ng pag-aral na ipinagpalibang gawin.
 18. 18. Para mas lalo mong maintindihan ang kung bakit may nagaganap na trade-off, panuorin ang video sa Youtube gamit ang link na https://www.youtube.com/watch?v=4Sy8V58aGfc&t=185s Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
 19. 19. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Ang incentives ay tumutukoy sa bagay o karanasan na nagiging pagganyak upang tagkilikin ang isang kalakal o paglilingkod. Tulad ng pag- aalok ng mas mura at magandang serbisyo at pagbibigay ng mas maraming pakinabang sa bawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo. • Ang marginal thinking ay ang pagsasaalang-alang sa karagdagang pakinabang sa pagpili ng isang kalakal o serbisyo. Ang ibig sabihin nito ay dapat suriin ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon.
 20. 20. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Ang mga kaalaman sa konsepto ng trade-off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa pagbuo ng desisyon.
 21. 21. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 5 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 22. 22. Para mas lalong maintindihan ang kung bakit mahalaga ang matalinong pagdedesisyon, panuorin ang video mula sa Youtube gamit ang link na https://www.youtube.com/watch?v=73p2xoygjLw Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
 23. 23. Kaisipan sa Pag-aaral ng Ekonomiks • Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan. • Ang mga bagay na tumutugon sa kanyang kagustuhan at pangangailangan ay may hangganan. • Kailangang gumawa ng matalinong pagpapasya upang matugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan gamit ang kanyang limitadong pinagkukunang-yaman. • Ang di-matalinong pagpapasya ng tao ay nagdudulot ng suliranin ng kakapusan.
 24. 24. Dibisyon ng Ekonomiks • Maykroekonomiks (Microeconomics) ay tungkol sa galaw at desisyon ng bawat bahay kalakal at sambahayan. Ito ay tumitingin sa bawat indibidwal na yunit – sambahayan, bahay-kalakal at industriya. Ang mga desisyon ng bawat indibidwal ay napakahalaga sa pag-unawa ng ekonomiya. • Makroekonomiks (Macroeconmics) ay tumitingin sa kabuuang ekonomiya ng isang bansa. Sinusuri nito ang pambansang ekonomiya pati na ang pangkahalatang antas ng presyo at pambansang kita. Ito ay tumitingin sa kabuuan.
 25. 25. Ano ang KAKAPUSAN ? • Ang kakapusan (scarcity) ay ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahilan ng Kakapusan • Maaksayang paggamit ng pinagkukunang- yaman. • Non-renewability ng ilang pinagkukunang- yaman. • Kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao.
 26. 26. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 4 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 27. 27. Uri ng Kakapusan ayon sa kalagayan • Pisikal na Kalagayan • Tumutukoy sa aktwal na kawalan ng yaman na tutugon sa mga pangangailangan ng tao. • Dahilan ito ng limitadong pinagkukunang yaman. • Pangkaisipan na Kalagayan • Tumutukoy sa pagpigil ng tao na tugunan ang pangangailangan kahit may kakayanan siya na tugunan nito. • Dahilan nito ang walang katapusan pangangailangan at kagustuhan ng tao.
 28. 28. Pagkakaiba ng Kakapusan at Kakulangan
 29. 29. Para mas lalo mong maintindihan ang pagkakaiba ng Kakapusan sa Kakulangan, panuorin ang video sa Youtube gamit ang link na https://www.youtube.com/watch?v=xxvtTaC8Jgw Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
 30. 30. Ano ang pagkakaiba ng Pangangailangan sa Kagustuhan? Pangangailangan Kagustuhan • Mga bagay na lubhang mahalaga upang ang tao ay mabuhay • Mga bagay na ginusto lamang ng tao at maari itong mabuhay kahit wala ito. • Kung ipagkakait ito, magdudulot ito ng sakit o kamatayan. • Ang pagnanais na tugunan ito ay bunga lamang ng layaw ng tao.
 31. 31. Ekonomiks bilang Isang Agham Panlipunan • Ang agham panlipunan ay isang sangay ng kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga pag-uugali ng tao habang siya ay nakikipag- ugnayan sa kanyang kapwa at kapaligiran. • Isang displina ng agham panlipunan ang ekonomiks. Nakatuon ang ekonomiks sa pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan.
 32. 32. Ang Pamamaraang Siyentipiko
 33. 33. Ang Pamamaraang Siyentipiko Hakbang Saklaw at Paliwanag Kahalagahan Halimbawa Paglalahad ng Suliranin • Paglilinaw at pagtatakda ng katanungan nais na sagutin. • Pagpokus ng pananalisik sa isang tiyak na suliranin • Ano ang ugnayan ng presyo ng bilihin at dami ng bibilhin ng mga mamimili? Pagbuo ng Hypothesis • Pagbuo ng pangunahing paniniwala na sasagot sa katanungan. • Pagsubok sa ugnayan ng mga piling elemento (variables) ng pag- aaral. • Maaring kapag mataas ang bilihin, kaunti ang bibilhin ng mga mamimili.
 34. 34. Ang Pamamaraang Siyentipiko Hakbang Saklaw at Paliwanag Kahalagahan Halimbawa Pagsubok at Pagpapa- tunay sa Hypothesis • Pagkalap ng impormasyon na mag-uugnay sa elemento (variables) mula sa pagsasaliksik o obserbasyon. • Pagtatala at pagsasa-ayos ng mga nakalap na impormasyon. • Pagbuo ng mataas na kalidad ng kaalaman. • Pagpunta sa pamilihan at pakikipanaya m sa mga mamimili tungkol sa hypothesis. • Pagsusuri sa relasyon ng presyo at dami ng binibili.
 35. 35. Ang Pamamaraang Siyentipiko Hakbang Saklaw at Paliwanag Kahalagahan Halimbawa Pagbibigay ng Conclusion • Pormal na pagtatakda ng ugnayan ng mga pinag-aaralang elemento at pagpapaliwanag. • Pagpapa- totoo o pagtanggi (accept or reject) ng hypothesis. • May epekto ang presyo ng kalakal sa dami na nais bilhin ng mga mamimili. Paglalapat • Pagsasagawa ng natutunan sa totoong buhay. • Matutu- gunan ang kagustuhan at panganga- ilangan. • Pagbebenta sa mas murang halaga upang mahikayat ang mas maraming mamimili.
 36. 36. Kakapusan bilang suliraning panlipunan • Nag-iiba ang pag-uugali ng tao kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan. • Ang pag-uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Natututo siyang magdamot, mandaya, magnakaw at manlinlang sa kapwa. • Nagiging bunga ng kakapusan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin (inflation) na nagiging dahilan naman ng kaguluhan at pagdurusa ng mga tao sa lipunan.
 37. 37. Bilang Pagtatapos….. • Ang pag-aaral ng ekonomiks ay nakatutulong upang magkaroon ng tamang pagpapasya at pagpili ang tao.
 38. 38. Isaisip: • Ang ekonomiks ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang- yaman • Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagiging limitado ng mga pinagkukunang yaman. • Makakatulong sa matalinong pagpapasya ang mga konsepto ng ekonomiks gaya ng opportunity cost at trade-off.
 39. 39. Isaisip: • Dahil sa kakapusan, kailangan ng tao ang wastong pagpili sa mga bagay na nais niyang gawin o mga produktong nais niyang bilhin. Mahirap ang pagpili kung parehong may positibong pakinabang ang mga pagpipilian. Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kanyang pangangailangan. Dahil dito, hindi maiiwasan ang trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o ang pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay.
 40. 40. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 6 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 41. 41. • Bakit mahalaga para sa mga kabataan ang pag-aaral ng ekonomiks? PAGPAPAHALAGA TAKDA: Isulat ang sagot sa ½ crosswise na papel. COPYAND ANSWER. Isulat ang pangalan, lagda at Valid ID number ng magulang o guardian.
 42. 42. References: • Balitao B.R. (2015), EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon, Department of Education • De Leon, Z.M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, Vibal Publishing House • Francisco V.J. (2015), Ekonomiks, The Library Publishing House, Inc. • Mateo, G.C. et. al.(2012), Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon, Vibal Publishing House • Nolasco, L.I. et. al. (2004), Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, Vibal Publishing House • Rivera A. O. (2020) Araling Panlipunan Unang Markahan-Modyul 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks, (Unpublished) DepEd Division of Bacoor City
 43. 43. References: • Activity Sheets Secondary Quarter 1, Vibal Publishing (2020) retrieved March 20, 2020 from https://www.vibalgroup.com/learnathome/wp- content/uploads/2020/05/Activity_Sheets_Secondary_Tabbed.pdf • Eko and Miya characters used with permission from the National Economic Development Authority (NEDA) retrieved March 20, 2020 from http://2040.neda.gov.ph/eko-and-miya-series • ERNESTO TABIOS (2020), Bakit Kailangang Pumili (Trade Off), retrieved June 25, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=4Sy8V58aGfc&t=185s • Mendoza R. (2016), Ano ang Kahulugan ng Ekonomiks: Ang mga Pangunahing Detalye na Kailangang Malaman Ukol sa Kung ano ang Ibig Sabihin ng Ekonomiks, retrieved June 14, 2020 from https://ekonomiks.info/kahulugan-ng-ekonomiks/ • Ser Ian’s Class (2019), MELC-Based Week 1-2 Kakapusan at Kakulangan: Kahulugan at Pagkakaiba (Araling Panlipunan 9), retrieved June 14, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=xxvtTaC8Jgw

×