Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ang mga stratehiya sa pagtuturo atpagkatuto ay mga paraan na ginagamitsa paglilipat ng konsepto, ideya,katotohanan, kasana...
I. Isahang Pagkatuto(Individualized Instruction)LearningContractActivity CardKard ng mgaPangunahingIdeyaLearningCenterLear...
II. Pangkatang Pagkatuto(Group Instruction)TeamAcceleratedInstruction (TAI)LearningTogether (LT)Students Teams-Achievement...
Brainstorming Think-Pair-ShareInside-OutsideClassroomDebateJointStorytellingUnfinishedStory oReaction Story
Paglalakbay-isip o ImaginaryTraveloguePag-aaral ngkaso o CaseAnalysisStorylineIn the NewsBalitaan saKasaysayan Viewpoint
Di-inihandangTalumpati oImpromptuSpeech ImaginaryHistoryInquiry TeachingFishbowlKWL TechniquePandulangPagtatanghal
Plus,Minus,Interesting(PMI)Paggamit ng mgaLaro
I. ISAHANG PAKATUTO(INDIVIDUALIZED INSTRUCTION)• Ito ay isang stratehiya na tumutugon sa mgapangangailangan, interes at ka...
1. Learning Contract• Ito ay isang kasunduan ng nilagdaanng guro at isang mag-aaral. Nakatuonang kasunduan sa isang partik...
Dalawang Uri ng LearningContract• Open Learning Contract – maykalayaang pumili ang mag-aaral ngpagksang pag-aaralan, mga g...
2. Activity Card• Ang activity card na inihanda ng guro aynakatuon sa mga layunin• May mga mungkahing gawain ito kung paan...
3. Kard ng mga Pangunahing Ideya• Isusulat ng mag-aaral sa index card oibang card ang kanyang reaksyon saisang paksa, pang...
4. Learning Center• Ito ay isang lugar sa silid-aralan na maymga kagamitan sa pag-aaral at mgapanuto sa mga gagawin ng mag...
5. Learning Activity Package(LAP)• Ito ay isang paraan nag pag-ayos ng pagtuturongindibidwal. Binubuo ito ng pre-test, mga...
II. PANGKATANG PAGKATUTO(GROUP INSTRUCTION)• Cooperative Learning - Pinapangkatng mga mag-aaral sa maliliit na grupona mag...
Kagandahan:1. Natutuhan ng mga mag-aaral angpagiging responsable sa sarili at sa mgakapangkat.2. Naghihikayat ng interaksy...
Gampanin ng Guro• Tagalunsad ng aralin• Tagapagpasya• Tagapagmasid ng gawain• Tagapagsuring-halaga ng mgagawain ng mga mag...
Papel na gagampanan ng mag-aaral bilang kasapi ng pangkat• Tagabuod – lalagom ng lahat ng ginawa ngpangkat na kinabibilang...
1. Teams Accelerated Instruction(TAI)• Hahatiin ang klase sa maliliit na pangkat na binubuo ng 4hanggang 6 na mga kasapi.•...
2. Learning Together (LT)• Pinapangkat ang mga mag-aaral na iba-iba ang antas ng kakayahan.• Ang bawat pangkat ay binibigy...
3. Students Teams-AchievementDivision (STAD)• Binubuo ito ng may 4 na kasapi.• Ilalahad ng guro ang aralin at pagkatapos m...
4. Jigsaw• Binubuo ng anim na miyembro na bibigyan ngacademic material o paksa ng guro. Ang bawatacademic material ay haha...
5. Mock Meeting• Magkaaroon ng kunwaringpagpupulong tulad ngpagpupulong ng konseho nglungsod o pagpupulong ngmga organisas...
6. Brainstorming• Layunin nito na tulungan ang mgamag-aaral na makakagawa ngorihinal na solusyon sa mgasuliranin. Hinihika...
Tuntunin na dapat sundin sabrainstorming1. Pagbibigay ng isang suliranin ng mga mag-aaral nakanilang bibigyang-tuon.2. Mab...
7. Think-Pair-Share• Pinapangkat sa dalawahan ang mga mag-aaral.• Binibigyan sila ng isang tanong o suliranin.• May ilang ...
8. Inside - Outside• Pangkatin ang klase sa dalawa o tatlo.• Gumawa ng bilog sa gitna ng klase. May isang pangkat nanasa l...
9. Classroom debate• Binubuo ito ng dalawang pangkat nakumakatawan sa magkabilang panig ngiisang isyu. Ang isang pangkat a...
10. Joint Storytelling• Kailangan dito na nabasa na ng mag-aaralang aralin.• Magpangkatang dalawan ang mga mag-aaral.Ang i...
11. Unfinished Story o ReactionStory• Ginagamit ito bilang pampasigla sa pagganap saisang sitwasyon.• Ipakikita ng mga mag...
12. Paglalakbay-isip o ImaginaryTravelogue• Isa itong likhang-isip o imahinasyon ngisang turista.• Isasalaysay ng turista ...
13. Pag-aaral ng Kaso• Pagsusuri ito sa suliranin, pasya o aksyon.• Mga Paraan:1. mga aklat na nagpapaliwanag ng kadahilan...
Mga hakbang na maaring isagawasa pag-aaral ng kaso1. Ipabasa ang kaso at isulat sa pisara ang mgamungkahing solusyon na su...
14. Story Line• Isa itong pagdulog naginagamit ang natutuhan atkaranasan ng mga mag-aaralsa pamamagitan ng aktibo atmakabu...
Mga hakbang sa paggawa ng storyline• Simulan ito sa pagsasabi sa klase na sama-samasilang bubuo ng isang kuwento.• Ibigay ...
15. Panayam• Ang pakikipanayam ay isang paraan ngpagtitipon ng mga datos na kailangansa aralinmula sa mayamang kaalaman ng...
Mga mungkahing hakbang saisasagawang panayam• Linawin ang paksa, paksang pag-uusapan• Gumawa ng talaan ng mga tanong at ia...
16. In the News• Isa itong peer teaching approach na magbibigayng karagdagang materyal at impormasyon namaiibahagai sa mga...
• Magtipon muli ang buong klase at ibahagisa bawat pangkat ang kanilang napilingaytem.• Makinig sa mahahalagang puntos nai...
17. Storyboard• Layunin:Iugnay at pagsunod-sunurin ang mgapangyayari at linangin ang pang-unawa ngmga mag-aaral sa mga bah...
Magbrainstorm ng mgaideya tulad ng mgakonsepto o pangyayarisa kasaysayanIpasulat ang mgaideya ng mga mag-aaral sa mga inde...
18. Balitaan sa KasaysayanBawat pangkat sa klaseay bigyan ng paksa obalita sa pahayagan namay kaugnayan saklaseIpasulat sa...
19. Viewpoint• Magpasulat ng thesis sentence sa isang opisyal opersonalidad sa kasaysayan ukol sa kanyang opinyon saisang ...
20. Di-inihandang talumpati orImpromptu Speaking• Layunin: Tayahin ang natutuhan sa paksang-aralin at linangin ang kasanay...
21. Imaginary History• Pumili ng isang kaganapan sa kasaysayan atlumikha ng sariling imaginary history na kakaibasa tunay ...
22. Inquiry Teaching• Itinuturo ang mga konsepto sa pamamaraang inductive (magbibigay ang guro ng ilang tiyak na halimbawa...
4. Tayahin ang mga sulosyon o paliwanagbatay sa mga katibayan.5. Bumuo ng konklusyon na sinusuportahanng mga matibay na eb...
23. Fishbowl• Nililinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-uusap liban sa kaalaman niya sa paksang tintalakay.• Mga Pa...
Magbigay ng puna, palitan ang paksa o kung nais niyangumupo sa inner circle, kailangan niyang tumayo attapikin ang balikat...
24. K-W-L Technique• Isa itong paraan bago simulan ang bagongaralin na inaalam kung may alam na ang mag-aaral tungkol dito...
K-now W-ant L-earnAno ang alam? Ano anggustongmapag-aralan?Ano angnatutuhan?
25. Pandulang Pagtatanghal• Nagbibigay ito ng pagkakataon samaayos na pagtataya sa natutuhan ngmga mag-aaral.• Natataya ng...
Dramatization Dramatic play PageantPantomimeReader’sTheater
26. Plus,Minus, Interesting(PMI)• Sinusuri ang paksa sapamamagitan ng plus point, mgaminus point at mga interestingpoint s...
27. Paggamit ng mga laroTeamCharadePerfectMatchGameCrosswordPuzzle
Sie haben dieses Dokument abgeschlossen.
Lade die Datei herunter und lese sie offline.
Nächste SlideShare
Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p
Weiter

Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan

 1. 1. Ang mga stratehiya sa pagtuturo atpagkatuto ay mga paraan na ginagamitsa paglilipat ng konsepto, ideya,katotohanan, kasanayan, at salobin sapag-iisip at mga gawain ng mga mag-aaral. Natatamo ang layuning ito samahusay at walang sawang pag-gabayng guro.
 2. 2. I. Isahang Pagkatuto(Individualized Instruction)LearningContractActivity CardKard ng mgaPangunahingIdeyaLearningCenterLearningActivityPackage
 3. 3. II. Pangkatang Pagkatuto(Group Instruction)TeamAcceleratedInstruction (TAI)LearningTogether (LT)Students Teams-AchievementDivision (STAD)Jigsaw Mock Meeting
 4. 4. Brainstorming Think-Pair-ShareInside-OutsideClassroomDebateJointStorytellingUnfinishedStory oReaction Story
 5. 5. Paglalakbay-isip o ImaginaryTraveloguePag-aaral ngkaso o CaseAnalysisStorylineIn the NewsBalitaan saKasaysayan Viewpoint
 6. 6. Di-inihandangTalumpati oImpromptuSpeech ImaginaryHistoryInquiry TeachingFishbowlKWL TechniquePandulangPagtatanghal
 7. 7. Plus,Minus,Interesting(PMI)Paggamit ng mgaLaro
 8. 8. I. ISAHANG PAKATUTO(INDIVIDUALIZED INSTRUCTION)• Ito ay isang stratehiya na tumutugon sa mgapangangailangan, interes at kakayahan ng bawatmag-aral. )• Isang paraan ng pagsasagawa nito ay ang pagpili ngmga kagamitan na angkop sa kakayahan ng mgamag-aaral.• May ilang learning modality na dapat isa-alang-alang –• visual (nakikita),• auditory (naririnig),• tactile (nahihipo) at• kinesthetic (nasasakilos o naiisagawa).
 9. 9. 1. Learning Contract• Ito ay isang kasunduan ng nilagdaanng guro at isang mag-aaral. Nakatuonang kasunduan sa isang partikular namag-aaral batay sa kanyang interesat kakayahan. Nakasaad dito angpagsang-ayon ng mag-aaral sa mgagawain na kailangan niyangmatutuhan.
 10. 10. Dalawang Uri ng LearningContract• Open Learning Contract – maykalayaang pumili ang mag-aaral ngpagksang pag-aaralan, mga gawain,takdang-aralin at paraan ng pagtataya.• Closed Learning Contract – ang guroang gumagawa ng mga layunin, gawain,takdang-aralin at paraan ng pagtataya samga gawain ng mag-aaral.
 11. 11. 2. Activity Card• Ang activity card na inihanda ng guro aynakatuon sa mga layunin• May mga mungkahing gawain ito kung paanomatatamo ang mga layunin.• Maaring bigyan ng isang activity card angisang mag-aaral ayon sa kanyang interes onatatanging pangangailangan.• Maari ding hayaang pumili ang mag-aaral ngisang activity card tungkol sa paksang aralin
 12. 12. 3. Kard ng mga Pangunahing Ideya• Isusulat ng mag-aaral sa index card oibang card ang kanyang reaksyon saisang paksa, pangyayari o bagay natinalakay sa klase.
 13. 13. 4. Learning Center• Ito ay isang lugar sa silid-aralan na maymga kagamitan sa pag-aaral at mgapanuto sa mga gagawin ng mag-aaral.• Mayroon itong mga gabay sa pag-aaralna may mga tanong na kailangangsagutin ng mga mag-aaral atpaglalarawan ng mga gawain na dapatnilang makompleto.
 14. 14. 5. Learning Activity Package(LAP)• Ito ay isang paraan nag pag-ayos ng pagtuturongindibidwal. Binubuo ito ng pre-test, mga layunin, atpost-test.• Ito ay kagamitan sa pagtuturo na inihanda atisinasaayos ng guro para sa mga mag-aaral namay espesyal na pangangailangan. Malakingtulong ito sa paggabay sa mga mag-aaral sa mgaproyekto na kailangan ng pagsasaliksik.• May mga tuntunin ito kung ano ang gagawin ngmga mag-aaral.• Maingat na pagsubaybay ng guro sa gawain ngmga mag-aaral upang matukoy at malutas angsuliraning maaring makaharap ng mga mag-aaral.
 15. 15. II. PANGKATANG PAGKATUTO(GROUP INSTRUCTION)• Cooperative Learning - Pinapangkatng mga mag-aaral sa maliliit na grupona magkakaiba ang kakayahan,etnisidad at kasarian.
 16. 16. Kagandahan:1. Natutuhan ng mga mag-aaral angpagiging responsable sa sarili at sa mgakapangkat.2. Naghihikayat ng interaksyon sa pagitanng guro at mag-aaral.3. Naghihikayat ng aktibong interaksyon ngmga mag-aaral na makakapaglinang ngkanilang mga kasanayan, at pagtitiwalasa pakikipagtrabaho sa ibang tao.
 17. 17. Gampanin ng Guro• Tagalunsad ng aralin• Tagapagpasya• Tagapagmasid ng gawain• Tagapagsuring-halaga ng mgagawain ng mga mag-aaral
 18. 18. Papel na gagampanan ng mag-aaral bilang kasapi ng pangkat• Tagabuod – lalagom ng lahat ng ginawa ngpangkat na kinabibilangan• Tagatsek – tagatingin kung tama o may mali samga gawain ng pangkat• Tagapagsaliksik – may karanasan sapagmamasid, magsulat ng mga namasid napangyayari, at kasanayan sa paggamit ngaklatan• Tagapagtala – tagasulat ng lahat ng naganapsa pangkat
 19. 19. 1. Teams Accelerated Instruction(TAI)• Hahatiin ang klase sa maliliit na pangkat na binubuo ng 4hanggang 6 na mga kasapi.• Bibigyan sila ng kanya-kanyang kagamitan at mga tanong.• Isusulat ng mga mag-aaral sa sagutang papel ang kanilangmga sagot na ibibigay ng guro.• Magpapalitan ng papel ang mga magkakapangkat at itsetsekang kanilang sagot.• Ang score ng pangkat at batay sa kabuuang bilang ng yunit nanabuo sa bawat linggo at ang kawastuhan ng mga sagot aybatay sa kabuaang resulta sa mga sagutang papel.
 20. 20. 2. Learning Together (LT)• Pinapangkat ang mga mag-aaral na iba-iba ang antas ng kakayahan.• Ang bawat pangkat ay binibigyan nggawain at bawat kasapi ay inilalagay saisang bahagi ng proyekto na angkop sakanyang interes at kakayahan.• Tungkulin ng bawat pangkat na magtiponng impormasyon at mga kagamitan nakailangan sa kanilang gawain.
 21. 21. 3. Students Teams-AchievementDivision (STAD)• Binubuo ito ng may 4 na kasapi.• Ilalahad ng guro ang aralin at pagkatapos mapag-aaralan ang aralin sa kanya-kanyang pangkat.• Bibigyan ang bawat mag-aaral ng maiklingpagsusulit. Ang score ng mag-aaral ay batay sakanilang nagawa.• Ang kabuuang score ng bawat mag-aaral angmagiging score ng pangkat.• Tatanggap ng sertipiko o ibang gantimpala angpangkat na makakatugon sa criteria na ibinigay ngguro.
 22. 22. 4. Jigsaw• Binubuo ng anim na miyembro na bibigyan ngacademic material o paksa ng guro. Ang bawatacademic material ay hahatiin sa 6 na seksyon at angbawat myembro ng pangkat ay magtatrabaho sa isangseksyon. Ang mga myembro ng ibat-ibang pangkat naitinalaga sa magkakatulad na seksyon aymagsasama-sama. Ito ang tinatawag na expertgroup. Tatalakaying mabuti ng bawat expert groupang kanilang seksyon. Pagkatapos, babalik angmiyembro ng expert group sa orihinal nilang pangkatat tatalakayin ang buong academic material naibinigay sa pangkat.
 23. 23. 5. Mock Meeting• Magkaaroon ng kunwaringpagpupulong tulad ngpagpupulong ng konseho nglungsod o pagpupulong ngmga organisasyongpambansa, panrehiyon opandaigdig.
 24. 24. 6. Brainstorming• Layunin nito na tulungan ang mgamag-aaral na makakagawa ngorihinal na solusyon sa mgasuliranin. Hinihikayat nito angmga mag-aaral na magbigay ngmaraming sagot sa suliraningbinibigyang-tuon.
 25. 25. Tuntunin na dapat sundin sabrainstorming1. Pagbibigay ng isang suliranin ng mga mag-aaral nakanilang bibigyang-tuon.2. Mabilis na pagbibigay ng mag-aaral ng mga ideya.Kailangang gawin ito ng mabilis, tulad ng isang bagyo ostorm of the brain.3. Huwag magbigay ng mga puna maging ito ay positibo onegatibo man sa mga binibigay na mga ideya. Lahat ngideya ay tatanggapin.4. Itala ang lahat ng mga ideya.5. Isulat ang lahat ng mga ideyang ibinigay.6. Itigil na ang pagbibigay ng mga ideya kapag humina naang pagbibigay nito.7. Magkaroon ng pangkalahatang talakayan ng mgaideya.
 26. 26. 7. Think-Pair-Share• Pinapangkat sa dalawahan ang mga mag-aaral.• Binibigyan sila ng isang tanong o suliranin.• May ilang sandali silang mag-iisip tungkol sa tanong osuliranin.• Sa hudyat ng guro, ibabahagi ng mga mag-aaral angkanilang mga sagot sa kani-kanilang pangkat.• Pagkaraan ng kanilang talakayan sa pangkat,ibabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga sagotsa klase.Sa ganitong stratehiya, mauunawaan ng mga mag-aaralang kahalagahan ng pagsasama-sama ng kanilangmga ideya at pagkakasundo.
 27. 27. 8. Inside - Outside• Pangkatin ang klase sa dalawa o tatlo.• Gumawa ng bilog sa gitna ng klase. May isang pangkat nanasa loob at isang pangkat sa loob ng klase.• Tungkulin ng bawat kasapi ng pangkat na nasa labas napagmasdan ang mga kasapi na nasa loob. Ang pangkat nanasa loob ay ang magtatalakay ng paksa.• Pagkatapos gampanan ng bawat pangkat ang kanilangtungkulin, magpapalita ng tungkulin ang bawat pangkat.Higit na nagiging produktibo ang mga mag-aral na nabibigyanng pagkakataon na lumahok sa ganitong gawain atnapapalakas ang kanilang kasanayan sa pangkatanggawain.
 28. 28. 9. Classroom debate• Binubuo ito ng dalawang pangkat nakumakatawan sa magkabilang panig ngiisang isyu. Ang isang pangkat ay sa panigna sang-ayon (pro) at ang isa pangpangkat ay sa panig na (salungat). Isangmag-aaral ang magsisilbing kritiko.• Ang paksa ng debate ay isang isyungmaaring pagtalunan. Isa itong panukala nanangangailangan ng pagsagot.
 29. 29. 10. Joint Storytelling• Kailangan dito na nabasa na ng mag-aaralang aralin.• Magpangkatang dalawan ang mga mag-aaral.Ang isa ay ang Partner A at ang isa ay angPartner B.• Magtulungan ang dalawang pangkat sapagkuwento ng aralin.• Sundan ito ng tanungan, sagutan at talakayantungkol sa kanilang kuwento.
 30. 30. 11. Unfinished Story o ReactionStory• Ginagamit ito bilang pampasigla sa pagganap saisang sitwasyon.• Ipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang gagawinkung sakaling kasangkot sila sa isang pangyayari.• Ikukuwento ng isa o dalawang mag-aaral angtungkol sa isang suliranin.• Pagkatapos mapakinggan ang kuwento, isasadulang mga mag-aaral ang solusyon.• Susundan ito ng pagkuha ngreaksyon/ebalwasyon ng mga mag-aral saisinadula.
 31. 31. 12. Paglalakbay-isip o ImaginaryTravelogue• Isa itong likhang-isip o imahinasyon ngisang turista.• Isasalaysay ng turista o ng tour guide angmahahalaga at makasaysayang pook okunwang nakikita o pinapasyalan.• Susundan ito ng malayang talakayan atmga puna ng mga mag-aaral kung wastoo ayos ang pagsasalaysay
 32. 32. 13. Pag-aaral ng Kaso• Pagsusuri ito sa suliranin, pasya o aksyon.• Mga Paraan:1. mga aklat na nagpapaliwanag ng kadahilanan2. dokumento na nagpapakita ng pinagmulan ngisang lugar, bagay o institusyon3. mga kuwento na maaring totoo o hindi4. datos mula sa pananaliksik na ginamit napatunay5. Vignettes na nagpapakita ng isang karanasan6. Interpretative essay na ginagamit upangmakabuo ng konklusyon tungkol sa usapin.
 33. 33. Mga hakbang na maaring isagawasa pag-aaral ng kaso1. Ipabasa ang kaso at isulat sa pisara ang mgamungkahing solusyon na suliraning tinalakay sakaso2. Magtalakayan sa pamamagitan ng pagbasa sa mgaginawang solusyon ng mga mag-aaral3. Tiyakin na nauunawaan ng lahat ang bawat isyu namaririnig at ang lahat ng paniniwala, isyu at angmga solsuyong iniharap ay makatwiran.4. Ipabuod ang bawat isyu. Magpasya ang klase kungaling solusyon ang pinakamabuti.
 34. 34. 14. Story Line• Isa itong pagdulog naginagamit ang natutuhan atkaranasan ng mga mag-aaralsa pamamagitan ng aktibo atmakabuluhang usapan atdayalogo. Mahalaga angpakikilahok ng mga mag-aaral.
 35. 35. Mga hakbang sa paggawa ng storyline• Simulan ito sa pagsasabi sa klase na sama-samasilang bubuo ng isang kuwento.• Ibigay ang pinangyarihan at panahon kung kailannaganap ang kuwento na naaayon sa mga layuninng aralin. Magkaroon ng talakayan ang mga mag-aaral tungkol dito at magpasya.• Bumuo ng mga tauhan sa kuwento na pag-uusapan at pagpapasyahan ng mga mag-aaral.• Magbigay ng mga pangyayari na naayon salayunin ng aralin na siyang batayan sa pagbubuong kwento.• Magkaroon ng talakayan tungkol sa nabuongkwento.
 36. 36. 15. Panayam• Ang pakikipanayam ay isang paraan ngpagtitipon ng mga datos na kailangansa aralinmula sa mayamang kaalaman ng isangdalubhasa ukol sa isang paksa o kanyangkaranasan sa isang pangyayari. Mabisangparaan ito sa pagpapayaman ng aralain• Sa mock interview na gaagwin sa klase,sundan ang pakikipanayam ng pagbibigay punasa mga tanong at sagot na naganap. Suriin itona ayon sa layunin at paksa ng panayam.
 37. 37. Mga mungkahing hakbang saisasagawang panayam• Linawin ang paksa, paksang pag-uusapan• Gumawa ng talaan ng mga tanong at iayos ayonsa pagkakasunod-sunod• Isulat ang mga sagot o gumamit ng taperecorder.• Humingi ng pahintulot sa kinapanayam sapamamagitan ng imbestigasyong na nakasulat ooral at linawin ang paksa, petsa, oras at pook.• Maging magalang sa pagtatanong at iwasan angpersonal na bagay.
 38. 38. 16. In the News• Isa itong peer teaching approach na magbibigayng karagdagang materyal at impormasyon namaiibahagai sa mga mag-aaral.• Magpadala sa mga mag-aaral ng mga artikulo,news items, editoryal at mga cartoon namaiiugnay sa aralin.• Pangkatin ang klase at ibahagi ang dalangartikulo at aytem sa kanilang kamag-arla atpumili ng dalawa o tatlo rito na kanilangnagustuhan.
 39. 39. • Magtipon muli ang buong klase at ibahagisa bawat pangkat ang kanilang napilingaytem.• Makinig sa mahahalagang puntos nainiulat ng pangkat.• Gawin itong impormasyon upangpasimulan ang talakayan sa klase.
 40. 40. 17. Storyboard• Layunin:Iugnay at pagsunod-sunurin ang mgapangyayari at linangin ang pang-unawa ngmga mag-aaral sa mga bahagi ng kwento.Pamamaraan:
 41. 41. Magbrainstorm ng mgaideya tulad ng mgakonsepto o pangyayarisa kasaysayanIpasulat ang mgaideya ng mga mag-aaral sa mga indexcardIpadikit ang mgaindex card sa mgaposter board atpagsunud-sunorinito.Isabit ang mgaposter board sapaligid ng silid-aralanat hayaaang tingnanito ng mga maga-aralSimulan angtalakayan tungkol saginawa ng mga mag-aaral
 42. 42. 18. Balitaan sa KasaysayanBawat pangkat sa klaseay bigyan ng paksa obalita sa pahayagan namay kaugnayan saklaseIpasulat sa papel sabawat pangkat angpaksa at ang limangsalitang pananong tuladng:Ipapasa ng mga mag-aaral sakanilang kapangkat ang papelat sa bawat ikot nito,magdadagdag sila ngmahalagang impormasyon nasasagot sa salitang pananong.Kapag nasagot na ang mga ito,isusulat ng bawat pangkat angkanilang artikulo batay saimpormasyong kanilang nabuo.Ipabasa ang artikulo ng bawatpangkat at iproseso.PaksaSino? ______________Ano?_______________Kailan?_______________Saan?_______________Bakit?__________________
 43. 43. 19. Viewpoint• Magpasulat ng thesis sentence sa isang opisyal opersonalidad sa kasaysayan ukol sa kanyang opinyon saisang isyu at pasuportahan ito ng mga katibayan• Halimbawa:Si Mohandas Ghandi ay laban sa pamamahala ng mgaingles at nakita ito sa kanyang sinimulang kilusangpassive resistance sa kanyang pananalita.• Gagamitin ang sipi ng mga mag-aaral sa pagsulat ngsanaysay tungkol sa opinion ng napiling personalidad.
 44. 44. 20. Di-inihandang talumpati orImpromptu Speaking• Layunin: Tayahin ang natutuhan sa paksang-aralin at linangin ang kasanayan ng mag-aaralsa komunikasyon at ipahayag ang kanilangsaloobin tungkol sa isang paksa• Binibigyan ng paksa ang mag-aaral sa klase atdoon din ay magtatalumpati.• Hindi siya binibigyan ng panahong magsulat ngtalumpati o magbasa ng mga babasahin upangmadagdagan ang kanyang kaalaman tungkol sapaksa
 45. 45. 21. Imaginary History• Pumili ng isang kaganapan sa kasaysayan atlumikha ng sariling imaginary history na kakaibasa tunay na pangyayari.• Itanong: Ano ang maaring nangyari kung sakali?• Ipasulat ang tanong sa isang papel at kasunodnito, itala ang mga pangyayari na sa palagay ngmga mag-aaral na nabago ng binagongpangyayari.• Ibahagi ang tala upang malaman kung angnilikhang imaginative history ay kapani-paniwala
 46. 46. 22. Inquiry Teaching• Itinuturo ang mga konsepto sa pamamaraang inductive (magbibigay ang guro ng ilang tiyak na halimbawa, pag-aaralan ito at pagkatapos ay bubuo ng konklusyon bataysa mga katangian ng ibinigay na halimbawa)• Mga hakbang:1. Ilarawan ang mga pangunahing katangian ng suliranino sitwasyon2. Magbigay ng mga solusyon o paliwanag3. Magtipon ng mga katibayan na magagamoit sapagtataya ng kawastuhan ng mga solusyon opaliwanag
 47. 47. 4. Tayahin ang mga sulosyon o paliwanagbatay sa mga katibayan.5. Bumuo ng konklusyon na sinusuportahanng mga matibay na ebidensya.
 48. 48. 23. Fishbowl• Nililinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-uusap liban sa kaalaman niya sa paksang tintalakay.• Mga Pamamaran:1. Ayusin ang mga silya sa dalawang concentric circles nanakaharap sa loob.2. Bigyang laya ang mga mag-aaral na pumili kung saansila uupo – sa inner or outer circle.3. Ang mga mag-aaral sa inner circle ay may kalayaangmagsalita subalit ang mga nasa outer circle ay dapatmanatiling tahimik.4. Kapag ang mag-aaral na nasa outer circle ay nais
 49. 49. Magbigay ng puna, palitan ang paksa o kung nais niyangumupo sa inner circle, kailangan niyang tumayo attapikin ang balikat ng isang kasapi ng inner circle atmagpalitan ng upuan.5. Ang kasapi naman ng inner circle ay hindi maaringumalis hanggat hindi siya pinipili ng mga mieymbro ngouter circle.Walang ibibigay na gantimpala o parusa sa hindi lumahoksa talakayan. Malaya nilang gawin ang kanilang naissubalit kailangang sumunod sa mga tuntunin.
 50. 50. 24. K-W-L Technique• Isa itong paraan bago simulan ang bagongaralin na inaalam kung may alam na ang mag-aaral tungkol dito.• Pagkatapos inaalam naman ang naismatutuhan ng mga mag-aaral sa bagongaralin• Pagkatapos mapag-aralan ang bagong aralin,itatanong kung ano ang natutunan tungkoldito.
 51. 51. K-now W-ant L-earnAno ang alam? Ano anggustongmapag-aralan?Ano angnatutuhan?
 52. 52. 25. Pandulang Pagtatanghal• Nagbibigay ito ng pagkakataon samaayos na pagtataya sa natutuhan ngmga mag-aaral.• Natataya ng guro ang pang-unawa ngmga mag-aaral sa mga konsepto, angpagpapahayag ng kanilang saloobin atpagpapakita ng kanilang pagkamalikhain.
 53. 53. Dramatization Dramatic play PageantPantomimeReader’sTheater
 54. 54. 26. Plus,Minus, Interesting(PMI)• Sinusuri ang paksa sapamamagitan ng plus point, mgaminus point at mga interestingpoint sa paksang tinatalakay
 55. 55. 27. Paggamit ng mga laroTeamCharadePerfectMatchGameCrosswordPuzzle
 • ZhieChangx

  Aug. 5, 2021
 • JiaNicoleGalace

  May. 28, 2021
 • juniereca

  May. 13, 2021
 • christenjoyrivera

  Apr. 5, 2021
 • adoraortego1

  Dec. 16, 2020
 • MaricarTambis

  Nov. 14, 2020
 • NikkoPaoloFontano

  Nov. 14, 2020
 • JenessaOrongan

  Sep. 29, 2020
 • AnisaUlomodin

  Aug. 27, 2020
 • DhezMarzan

  Jul. 16, 2020
 • ReneAbejaron

  Jul. 12, 2020
 • RonalynGalit

  Jun. 19, 2020
 • NailaAcero

  May. 25, 2020
 • SharraJoyNiones

  May. 15, 2020
 • EdnaGamo

  May. 9, 2020
 • YzaganyCayang

  Mar. 29, 2020
 • MaricorJacalan

  Mar. 6, 2020
 • NoreenGuillermo1

  Feb. 25, 2020
 • crazymee

  Feb. 16, 2020
 • JolinaCapili

  Feb. 15, 2020

mula sa Guro Mo Guro ko Bayani ng Bayan III presentasyon ni Ms. Bacay

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

187.679

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

10

Befehle

Downloads

7.621

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

277

×