Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

WHAT IS ERP ?

614 Aufrufe

Veröffentlicht am

Enterprise Resource Planning

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Als Erste(r) kommentieren

WHAT IS ERP ?

 1. 1. ‫نده‬‫ر‬‫گردآو‬:‫ر‬‫پو‬ ‫عباس‬ ‫سیامک‬ ‫سمنان‬ ‫اسالمی‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫دانشگاه‬ ‫مالی‬‫مدیریت‬‫شد‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫ی‬‫دانشجو‬ ‫استاد‬:‫یه‬‫ر‬‫حید‬ ‫عبدهللا‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫سال‬ ‫دیبهشت‬‫ر‬‫ا‬1394
 2. 2. .1‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ERP .2‫تعريف‬ERP .3‫با‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫بهبود‬ERP .4‫در‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ERP .5‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ERP .6‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ERP .7‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ERP .8‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫معایب‬ERP .9‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ERP .10‫با‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫در‬ERP‫بدانیم‬‫بیشتر‬ .11‫منابع‬‫مراجع‬ ‫و‬ 12/24/2015
 3. 3. ‫سال‬ ‫اوایل‬ ‫از‬1950‫سیس‬ ‫که‬‫شد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مالی‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬ ‫پیچیدگی‬‫تم‬ ‫گردد‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مالی‬‫های‬. ‫ما‬‫ی‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ، ‫اطالعات‬ ‫ن‬‫و‬‫افز‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫نند‬ ‫سیستم‬MRP I(‫مواد‬‫احتیاجات‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬Material Requirement Planning)‫سیستم‬ ‫و‬MRP II(‫منابع‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫تولید‬Manufacturing Resource Planning)‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫شدند‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬. ‫ق‬‫فو‬ ‫سیستمهای‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫اطالعات‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫سیستمهای‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫تمرکز‬‫هیچ‬ ‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬ ‫گونه‬(‫اطالعات‬‫کردن‬ ‫بدل‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬)‫جز‬ ‫ت‬‫ر‬‫بصو‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬‫ای‬‫یره‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫عمل‬.
 4. 4. ‫شد‬‫می‬ ‫بدل‬‫و‬‫د‬‫ر‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫سیستمهای‬‫بین‬ ‫مشترک‬ ‫ت‬‫ر‬‫بصو‬‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫از‬ ‫ی‬‫بسیار‬‫بایست‬ ‫می‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫از‬‫ا‬‫ر‬‫یادی‬‫ز‬‫مان‬‫ز‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬‫گردید‬ ‫می‬‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫سیستم‬ ‫هر‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬‫مجددا‬‫می‬ ‫شد‬‫می‬ ‫متعدد‬ ‫خطاهای‬‫ز‬‫و‬‫بر‬ ‫باعث‬ ‫نیز‬‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫باعث‬‫و‬ ‫گرفت‬. ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫شد‬‫تولید‬ ‫اطالعاتی‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫سیستمهای‬ ‫اولین‬‫و‬‫ر‬ ‫این‬ ‫از‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بود‬ ‫متمرکز‬‫فعالیتها‬. ‫قابت‬‫ر‬ ‫توان‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫جهت‬ ‫صحیح‬‫و‬‫موقع‬ ‫به‬ ‫تصمیمات‬‫اخذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شرکتها‬‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫در‬ ‫مدیریتی‬ ‫ی‬ ‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫به‬‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬‫و‬ ‫سود‬ ‫بردن‬‫باال‬ ‫و‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫عرصه‬‫تا‬‫بودند‬ ‫نمایند‬‫اتخاذ‬ ‫صحیح‬ ‫تصمیم‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬‫بتوانند‬. ‫این‬ ‫افتاد‬ ‫اتفاق‬ ‫سود‬ ‫بردن‬ ‫باال‬‫و‬‫ها‬ ‫هزینه‬‫کاهش‬‫جهت‬‫ر‬‫د‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫اتفاقی‬‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کاهش‬، ‫اطالعات‬‫کامل‬ ‫ن‬‫اتوماسیو‬ ‫سیستمها‬ ‫این‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬TPS‫ی‬‫ساز‬‫بهینه‬ ‫دانش‬، ‫ها‬ ‫مانند‬ ‫منابع‬MRP I‫و‬MRP II‫گرف‬‫بکار‬ ‫موفق‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬‫ها‬ ‫تجربه‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫ته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫جدید‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫نام‬‫و‬ ‫شد‬ERP‫نامیدند‬.
 5. 5. ERP‫مخفف‬Enterprise Resource Planning‫بوده‬‫و‬‫از‬‫لحاظ‬‫ی‬‫لغو‬‫به‬ ‫معنای‬‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫جامع‬‫منابع‬‫یک‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫می‬‫باشد‬. ‫در‬‫یر‬‫ز‬‫چهار‬‫تعریف‬‫از‬ERP‫بیان‬‫شده‬‫است‬: .11-‫یک‬‫اه‬‫ر‬‫حل‬‫مبتنی‬‫بر‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫اطالعات‬‫است‬‫که‬‫تمام‬‫منابع‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫توسط‬‫یک‬‫س‬‫یستم‬‫به‬ ‫هم‬‫پیوسته‬‫با‬‫سرعت‬،‫دقت‬‫و‬‫کیفیت‬‫باال‬‫در‬‫ل‬‫کنتر‬‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫سطوح‬‫مختلف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫تا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫بتوانند‬‫ر‬‫بطو‬‫مناسب‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫و‬‫عملیات‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫مدیریت‬‫نمای‬‫ند‬. .22-‫یک‬‫نگرش‬‫انه‬‫ر‬‫فناو‬‫و‬‫سیستماتیک‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مدیریت‬‫موثرتر‬‫تمام‬‫منابع‬‫در‬‫یک‬‫ز‬‫سا‬‫مان‬‫است‬ ‫که‬‫این‬‫مدیریت‬‫از‬‫طریق‬‫ن‬‫اتوماسیو‬‫و‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫کردن‬‫تمام‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫با‬‫ال‬‫بردن‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ها‬‫اعمال‬‫می‬‫شود‬.
 6. 6. 3-، ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫تناقض‬ ‫حذف‬‫با‬ ‫که‬‫است‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ا‬‫ر‬‫ایندگ‬‫ر‬‫ف‬‫های‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬. 4-‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫کلیه‬‫واحدهای‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬،‫عملکردهای‬‫متقابل‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬،‫گردش‬‫ها‬‫ر‬‫کا‬، ‫اطالعات‬....‫که‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫موثر‬‫در‬‫یک‬‫سیستم‬‫ی‬‫کامپیوتر‬‫واحد‬،‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬،‫بهبود‬‫و‬‫م‬‫کانیزه‬‫می‬ ‫کند‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫اکثر‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫یک‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫پوشش‬‫دهد‬.
 7. 7. ‫اصلی‬ ‫هدف‬ERP‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬‫تمام‬ ‫های‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫و‬‫داده‬ ‫کردن‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫م‬‫کار‬ ‫یافتن‬ ‫جریان‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫دستیابی‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫آن‬‫کردن‬‫یکی‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫باشد‬ ‫ی‬. ERP‫م‬ ‫گرفتن‬‫بکار‬ ‫و‬‫واحد‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫معموال‬‫ل‬‫و‬‫اژ‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مختلفی‬‫های‬‫محدوده‬‫و‬‫دهد‬ ‫می‬‫انجام‬‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تهیه‬‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬.
 8. 8. •‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫های‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫یر‬‫ز‬‫در‬ERP‫شده‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫است‬‫شامل‬ ‫که‬،‫همه‬ ‫های‬‫داده‬‫است‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫واحدهای‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫م‬‫ز‬‫ال‬: ‫مالی‬‫ی‬‫حسابدار‬: ‫ائی‬‫ر‬‫دا‬،‫دفاتر‬ ‫و‬ ‫ی‬‫حسابدار‬‫اسناد‬‫تحکیم‬ ،‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫مدیریت‬،‫مطالبات‬،‫ها‬ ‫بدهی‬ ،‫ثابت‬‫های‬‫مال‬‫ی‬ ‫مدیریت‬‫ی‬‫حسابدار‬: ‫فعالیت‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫یابی‬ ‫هزینه‬ ،‫هزینه‬ ‫مدیریت‬ ،‫یابی‬ ‫هزینه‬ ،‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬: ‫خدمت‬‫از‬‫ترک‬،‫نشستگی‬‫ز‬‫با‬ ،‫تنوع‬ ‫مدیریت‬،‫ایا‬‫ز‬‫م‬،‫دستمزد‬‫و‬ ‫ق‬‫حقو‬ ،‫ش‬‫ز‬‫آمو‬،‫استخدام‬ ‫تولید‬: ‫کنت‬ ،‫کار‬‫گردش‬ ‫مدیریت‬،‫ظرفیت‬ ،‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ،‫کار‬‫ر‬‫دستو‬،‫مواد‬‫تحساب‬‫ر‬‫صو‬،‫ی‬ ‫مهندس‬‫و‬‫فنی‬،‫کیفیت‬‫ل‬‫ر‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫مدیریت‬،‫ساخت‬‫جریان‬ ،‫تولیدی‬‫های‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ،‫تولید‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫ل‬‫محصو‬
 9. 9. ‫نجیره‬‫ز‬‫مدیریت‬‫تامین‬: ‫تنظی‬ ،‫موجودی‬ ،‫خرید‬،‫نقدی‬‫ش‬‫ر‬‫سفا‬،‫کنندگان‬ ‫تامین‬‫مانبندی‬‫ز‬،‫تامین‬ ‫نجیره‬‫ز‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬، ‫ل‬‫محصو‬‫م‬ ‫ادعا‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫مدیریت‬: ‫برنامه‬‫هزی‬ ‫و‬‫مان‬‫ز‬،‫حساب‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫ر‬‫صدو‬، ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫شده‬‫تمام‬‫بهای‬ ،‫منابع‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ،‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬،‫نه‬ ‫فعالیت‬ ‫مدیریت‬ ،‫عملکردی‬‫واحدهای‬ ‫ی‬‫مشتر‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬: ،‫مشتریان‬‫با‬ ‫تماس‬ ،‫خدمات‬،‫ن‬‫کمیسیو‬ ،‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫خدمات‬: ‫مختلف‬‫های‬ ‫ابط‬‫ر‬"‫یس‬‫و‬‫سر‬‫سلف‬"‫و‬‫کنندگان‬‫تامین‬،‫مشتریان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬/‫کارکنان‬‫یا‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ل‬‫کنتر‬: ‫مختلف‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫های‬‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫مدیریت‬
 10. 10. ‫پ‬ ، ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ، ‫شدید‬ ‫قابت‬‫ر‬، ‫منابع‬‫کاهش‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫ر‬‫د‬‫یچیده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫حجم‬ ‫نگی‬‫و‬‫افز‬، ‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫شدن‬.....‫سیستمهای‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ی‬‫قدر‬ ‫به‬ ‫سو‬ ‫ی‬‫مدیر‬‫هیچ‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫در‬ ‫که‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫وجود‬ ‫مدیریتی‬ ‫پیشرفته‬‫از‬ ‫ال‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫مطرح‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬. ‫ض‬ ‫این‬ ‫گ‬‫ر‬‫بز‬ ‫صنایع‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫که‬‫است‬ ‫سالی‬ ‫چند‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫کشو‬‫در‬ ‫خوشبختانه‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ر‬ ‫اند‬‫داده‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫خویش‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اهداف‬‫و‬‫جز‬ ‫و‬‫کرده‬ ‫درک‬ ‫ا‬‫ر‬. ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ً ‫ضمنا‬ERP‫گیرد‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫بایستی‬.
 11. 11. ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫و‬ ‫عملیاتی‬‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ال‬‫و‬‫ر‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫اطالعاتی‬‫هماهنگی‬‫ایجاد‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اطالعات‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬، ‫بودن‬‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫و‬ ‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫بهبود‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ت‬‫ر‬‫چا‬ ‫بهبود‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کل‬‫در‬‫همزبانی‬ ‫و‬‫هماهنگی‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫بوجود‬ ، ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫فرهنگ‬‫ایجاد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫منعطف‬‫محیطی‬‫ایجاد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ساختهای‬ ‫یر‬‫ز‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
 12. 12. ‫ها‬ ‫سیستم‬‫ایی‬‫ر‬‫همگ‬ ‫کمک‬ ‫به‬‫خطاها‬‫کاهش‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫یت‬‫ر‬‫مامو‬‫نمودن‬ ‫استا‬‫ر‬‫هم‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کار‬‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫کاهش‬ ‫اطالعاتی‬‫های‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫مان‬‫ز‬‫و‬ ‫هزینه‬‫کاهش‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫منابع‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬ ‫امکان‬ ‫پویا‬ ‫شهای‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫انواع‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ ‫محاسبه‬ ‫امکان‬KPI‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬(‫عملکرد‬ ‫بودن‬‫خوب‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫سنجش‬)‫تهیه‬‫و‬ ‫مدیریتی‬‫دهای‬‫ر‬‫داشبو‬ ‫انواع‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫دلیل‬ ‫به‬ ‫پشتیبانی‬ ‫امر‬‫در‬ ‫سهولت‬Bug‫و‬Error ‫فعالیتها‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫ر‬‫مانیتو‬ ‫امکان‬
 13. 13. ‫یسک‬‫ر‬‫باال‬ ‫سرمایه‬‫ی‬‫گذار‬‫اولیه‬‫نسبتا‬‫یاد‬‫ز‬ ‫درگیر‬‫شدن‬‫قسمتهای‬‫یادی‬‫ز‬‫از‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫عدم‬‫استفاده‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ها‬‫از‬‫کلیه‬‫امکانات‬ERP ‫مان‬‫ز‬‫نسبتا‬‫طوالنی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پیاده‬‫ی‬‫ساز‬‫در‬‫مانهای‬‫ز‬‫سا‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫اس‬‫ت‬. ‫مقاومت‬‫برخی‬‫از‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫در‬‫اه‬‫ر‬‫ی‬‫انداز‬ERP ‫احتیاج‬‫به‬‫ی‬ ‫مهندس‬‫مجدد‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬
 14. 14. ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫و‬ ‫مایش‬‫ز‬‫آ‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ر‬‫سفا‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫ها‬ ‫بهترین‬‫جایگزینی‬(‫انسانی‬ ‫منابع‬) ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تمام‬ ‫گاه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ساز‬‫پیاده‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫کار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬
 15. 15. ERP‫جر‬‫و‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫یک‬‫و‬ ‫است‬ ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫اتر‬‫ر‬‫ف‬‫بحثی‬‫احی‬ ‫شود‬ ‫می‬‫محسوب‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫داخل‬. ERP‫است‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ‫آن‬‫از‬ ‫سطحی‬ ‫به‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫هر‬ ،‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫مختلفی‬‫سطوح‬. ‫های‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬‫های‬ ‫یشه‬‫ر‬ERP‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬‫دو‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬:1) ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬ ‫بستر‬2)‫صحنه‬ ‫ان‬‫ر‬‫یگ‬‫ز‬‫با‬‫دانش‬ERP ERP‫مهمتری‬‫و‬ ‫است‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫آن‬‫از‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫تنها‬ ‫که‬‫است‬‫مدیریتی‬ ‫اهکار‬‫ر‬ ‫یک‬ ،‫عامل‬‫ن‬ ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬، ‫آن‬.
 16. 16. ‫نشریه‬208‫تدبیر‬–‫در‬ ‫موفقیت‬‫کلیدی‬ ‫عوامل‬‫میزگرد‬ERP ‫کامل‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫یک‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫منابع‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫مقاله‬ ‫آفتاب‬‫اینترنتی‬ ‫شبکه‬ ، ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫مدیریت‬‫وبالگ‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫متفرقه‬ ‫مقاالت‬

×