200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

D
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM um Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng. Những đề tài luận văn logistics CHỌN LỌC, ĐIỂM CAO. NHẬN VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, ZALO/TELEGRAM 0917 193 864

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng
Dưới đây là 200 đề tài ngắn gọn về luận văn trong ngành chuỗi cung ứng:
1. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng.
3. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp.
4. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
5. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng.
6. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
7. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng.
8. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.
9. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng.
10. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường.
11. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng.
12. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
13. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
14. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng.
15. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng.
16. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng.
17. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
18. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng.
19. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng.
20. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
21. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng.
22. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa.
23. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh
reputation của doanh nghiệp.
24. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng trong chuỗi cung ứng.
25. Tối ưu hóa quy trình quản lý nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
26. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu hàng hóa.
27. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) đối với đáp ứng nhanh
chóng yêu cầu khách hàng.
28. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
29. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
30. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng.
31. Nghiên cứu về vai trò của quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng.
32. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
33. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng.
34. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp.
35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
36. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng.
37. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
38. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng.
39. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.
40. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng.
41. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường.
42. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng.
43. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
44. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
45. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng.
46. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng.
47. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng.
48. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
49. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng.
50. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng.
51. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
52. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng.
53. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa.
54. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh
reputation của doanh nghiệp.
55. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
56. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
57. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng.
58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chất lượng sản phẩm.
59. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng.
60. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân phối đa kênh (multichannel distribution) trong chuỗi
cung ứng.
61. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển bền vững và xã hội.
62. Tối
63. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất trong chuỗi
cung ứng.
64. Nghiên cứu về tầm quan trọng của đổi mới và sáng tạo trong chuỗi cung ứng.
65. Phân tích tác động của sự toàn cầu hóa đối với chuỗi cung ứng.
66. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao thông thông minh (smart transportation) trong chuỗi
cung ứng.
67. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thảm họa tự nhiên và khủng hoảng.
68. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy (reliability management) trong chuỗi cung ứng.
69. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trung tâm phân phối (distribution center) trong chuỗi cung
ứng.
70. Nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hiệu suất
toàn bộ hệ thống.
71. Tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu và thông tin trong chuỗi cung ứng.
72. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đàn hồi (resilient supply chain) trong bối
cảnh khủng hoảng.
73. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển khu vực kinh tế địa phương.
74. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
75. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống định vị và theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
76. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sự không ổn định chính trị đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
77. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho phức tạp trong chuỗi cung ứng.
78. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao dịch điện tử và thanh toán trong chuỗi cung ứng.
79. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý thông tin và dữ liệu trong chuỗi cung ứng.
80. Phân tích tác động của các quy định về tuân thủ môi trường và an toàn lao động đối với chuỗi
cung ứng.
81. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
82. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình chuỗi cung ứng.
83. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí.
84. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận chuyển quốc tế và biên giới trong chuỗi cung ứng.
85. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong chuỗi cung ứng.
86. Nghiên cứu về sự tương tác giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng.
87. Tối ưu hóa quy trình quản lý kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng.
88. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nhanh (real-time tracking) trong chuỗi
cung ứng.
89. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong xây dựng độ tin cậy và lòng tin của khách hàng.
90. Tối ưu hóa quy trình quản lý đội ngũ nhân viên và lao động trong chuỗi cung ứng.
91. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân tích dữ liệu và dự báo trong chuỗi cung ứng.
92. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng phụ trợ (secondary supply chain) trong đảm
bảo cung cấp hàng hóa.
93. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công (outsourcing) trong chuỗi cung ứng.
94. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong tăng
cường sự đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thay đổi của thị trường.
95. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý và giảm thiểu rủi ro hỗn hợp (hybrid
risk) đối với doanh nghiệp.
96. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho đa cấp (multi-tier inventory management) trong chuỗi cung
ứng toàn cầu.
97. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng hành (collaborative supply chain) trong
tăng cường tính liên kết giữa các bên liên quan.
98. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đáng tin cậy (dependable supply chain) trong
chuỗi cung ứng.
99. Tối ưu hóa quy trình quản lý đồng thời nhiều dự án trong chuỗi cung ứng phức tạp.
100. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain)
trong giảm thiểu tác động đến môi trường.
101. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển kinh tế xanh (green economy).
102. Tối ưu hóa quy trình quản lý đánh giá nhà cung cấp và hiệu suất sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
103. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng dẻo dai (resilient supply chain) trong
đối mặt với các tình huống khẩn cấp và không thường xuyên.
104. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý tài nguyên con người (human resource
management) trong chuỗi cung ứng.
105. Tối ưu hóa quy trình quản lý lưu thông vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
106. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tiên tiến và tự động hóa trong chuỗi cung
ứng.
107. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm
bảo an toàn thực phẩm.
108. Tối ưu hóa quy trình quản lý mối quan hệ với khách hàng trong chuỗi cung ứng.
109. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đôi bên (bilateral supply chain) trong
tăng cường hiệu suất toàn bộ hệ thống.
110. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
111. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
112. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
113. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
114. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
115. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
116. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
117. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
118. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
119. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
120. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
121. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
122. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
123. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
124. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
125. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
126. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
127. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
128. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
129. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
130. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
131. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
132. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
133. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
134. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
135. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
136. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
137. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
138. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
139. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
140. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
141. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
142. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
143. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
144. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
145. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
146. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
147. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
148. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
149. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
150. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
151. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
152. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
153. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
154. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
155. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
156. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
157. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
158. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
159. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
160. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
161. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
162. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
163. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
164. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
165. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
166. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
167. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
168. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
169. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
170. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
171. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
172. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
173. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
174. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
175. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
176. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
177. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
178. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
179. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
180. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
181. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
182. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
183. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
184. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
185. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
186. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
187. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
188. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
189. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
190. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
191. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
192. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
193. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
194. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
195. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
196. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
197. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
198. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
199. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
200. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
201. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một số ví dụ đa dạng về đề tài nghiên cứu về chuỗi cung ứng. Mỗi đề
tài sẽ đòi hỏi phương pháp nghiên cứu và phân tích cụ thể, cũng như ứng dụng những công cụ và kiến
thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Recomendados

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY von
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAYĐề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
8.5K views66 Folien
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu von
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập KhẩuKho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập KhẩuDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
1.2K views8 Folien
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics von
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logisticsCâu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logisticsThanh Uyển
61.4K views11 Folien
Đề tài hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển rất hay điểm cao von
Đề tài hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển rất hay điểm caoĐề tài hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển rất hay điểm cao
Đề tài hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển rất hay điểm caoDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
2.3K views46 Folien
Đề tài: Quy trình xuất nhập khẩu tại công ty Siêu Ký, 9 ĐIỂM! von
Đề tài: Quy trình xuất nhập khẩu tại công ty Siêu Ký, 9 ĐIỂM!Đề tài: Quy trình xuất nhập khẩu tại công ty Siêu Ký, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Quy trình xuất nhập khẩu tại công ty Siêu Ký, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
7.7K views41 Folien
MÔ HÌNH CHINA SMART OGISTICS CỦA ALIBABA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGH... von
MÔ HÌNH CHINA SMART OGISTICS CỦA ALIBABA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGH...MÔ HÌNH CHINA SMART OGISTICS CỦA ALIBABA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGH...
MÔ HÌNH CHINA SMART OGISTICS CỦA ALIBABA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGH...nataliej4
2K views60 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H... von
Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H...Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H...
Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H...huyền phạm
959 views16 Folien
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu... von
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu...Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu...
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu...Man_Book
10.3K views72 Folien
Luận án: Năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam von
Luận án: Năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt NamLuận án: Năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam
Luận án: Năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt NamDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
1.4K views28 Folien
Luận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAY von
Luận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAYLuận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAY
Luận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
16.4K views120 Folien
Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển của côn... von
Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển của côn...Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển của côn...
Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển của côn...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
4.9K views65 Folien
Luận văn: Quản trị chất lượng "Dịch vụ giao nhận hàng hóa" tại công ty vận tả... von
Luận văn: Quản trị chất lượng "Dịch vụ giao nhận hàng hóa" tại công ty vận tả...Luận văn: Quản trị chất lượng "Dịch vụ giao nhận hàng hóa" tại công ty vận tả...
Luận văn: Quản trị chất lượng "Dịch vụ giao nhận hàng hóa" tại công ty vận tả...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
3.2K views101 Folien

Was ist angesagt?(20)

Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H... von huyền phạm
Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H...Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H...
Báo cáo tìm hiểu hoạt động chuỗi cung ứng của Tổng Công ty cổ phần Dệt May H...
huyền phạm959 views
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu... von Man_Book
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu...Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu...
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu ngu...
Man_Book10.3K views
Báo cáo thực tập Xuất nhập khẩu hàng hóa Cont bằng đường biển von Khotailieu - Kiều My
Báo cáo thực tập Xuất nhập khẩu hàng hóa Cont bằng đường biểnBáo cáo thực tập Xuất nhập khẩu hàng hóa Cont bằng đường biển
Báo cáo thực tập Xuất nhập khẩu hàng hóa Cont bằng đường biển
Tieu luan Quản trị Chiến lược Vinamilk von Quang Đại Trần
Tieu luan Quản trị Chiến lược VinamilkTieu luan Quản trị Chiến lược Vinamilk
Tieu luan Quản trị Chiến lược Vinamilk
Quang Đại Trần133.3K views
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh von IESCL
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanhGiáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
IESCL65.6K views
Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1 von Lê Tiến
Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1
Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1
Lê Tiến9.3K views
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng final von Trần Trung
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng finalđề Cương quản trị chuỗi cung ứng final
đề Cương quản trị chuỗi cung ứng final
Trần Trung17K views
Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường... von TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường...Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường...
Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường...
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703 von nataliej4
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703
nataliej41.8K views
Bài Thảo Luận Quản Trị Sản Xuất: Phân Tích Mô Hình Sản Xuất Mì Ăn Liền Hảo Hảo von Khotailieu - Kiều My
Bài Thảo Luận Quản Trị Sản Xuất: Phân Tích Mô Hình Sản Xuất Mì Ăn Liền Hảo Hảo Bài Thảo Luận Quản Trị Sản Xuất: Phân Tích Mô Hình Sản Xuất Mì Ăn Liền Hảo Hảo
Bài Thảo Luận Quản Trị Sản Xuất: Phân Tích Mô Hình Sản Xuất Mì Ăn Liền Hảo Hảo

Similar a 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docx von
Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docxTrọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docx
Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
9 views8 Folien
Trọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá Giỏi von
Trọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá GiỏiViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
572 views7 Folien
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docx von
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docxList 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docx
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
9 views7 Folien
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại Học von
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại HọcKho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại Học
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại HọcDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
100 views9 Folien
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docx von
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docxTuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docx
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
5 views10 Folien

Similar a 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng(20)

Más de Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562

Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi von
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
25 views8 Folien
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao von
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
10 views8 Folien
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao von
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
125 views8 Folien
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY von
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
19 views9 Folien
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân von
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân DânDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
17 views8 Folien

Más de Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562(20)

Último

1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
10 views6 Folien
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
10 views7 Folien
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 views931 Folien
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
28 views102 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
18 views92 Folien
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
16 views92 Folien

Último(20)

1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 views
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx von AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 views
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 views
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

 • 1. 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng Dưới đây là 200 đề tài ngắn gọn về luận văn trong ngành chuỗi cung ứng: 1. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng. 3. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp. 4. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 5. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng. 6. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 7. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng. 8. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng. 9. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng. 10. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường. 11. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng. 12. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. 13. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 14. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 15. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng. 16. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng. 17. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 18. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng. 19. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng. 20. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 21. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng. 22. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa. 23. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh reputation của doanh nghiệp. 24. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng trong chuỗi cung ứng. 25. Tối ưu hóa quy trình quản lý nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 26. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu hàng hóa. 27. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) đối với đáp ứng nhanh chóng yêu cầu khách hàng.
 • 2. 28. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 29. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng. 30. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng. 31. Nghiên cứu về vai trò của quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng. 32. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 33. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng. 34. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp. 35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 36. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng. 37. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 38. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng. 39. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng. 40. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng. 41. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường. 42. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng. 43. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. 44. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 45. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 46. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng. 47. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng. 48. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 49. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng. 50. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng. 51. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 52. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng. 53. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa. 54. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh reputation của doanh nghiệp. 55. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 56. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
 • 3. 57. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng. 58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chất lượng sản phẩm. 59. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng. 60. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân phối đa kênh (multichannel distribution) trong chuỗi cung ứng. 61. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển bền vững và xã hội. 62. Tối 63. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất trong chuỗi cung ứng. 64. Nghiên cứu về tầm quan trọng của đổi mới và sáng tạo trong chuỗi cung ứng. 65. Phân tích tác động của sự toàn cầu hóa đối với chuỗi cung ứng. 66. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao thông thông minh (smart transportation) trong chuỗi cung ứng. 67. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thảm họa tự nhiên và khủng hoảng. 68. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy (reliability management) trong chuỗi cung ứng. 69. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trung tâm phân phối (distribution center) trong chuỗi cung ứng. 70. Nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hiệu suất toàn bộ hệ thống. 71. Tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu và thông tin trong chuỗi cung ứng. 72. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đàn hồi (resilient supply chain) trong bối cảnh khủng hoảng. 73. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển khu vực kinh tế địa phương. 74. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 75. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống định vị và theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 76. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sự không ổn định chính trị đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 77. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho phức tạp trong chuỗi cung ứng. 78. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao dịch điện tử và thanh toán trong chuỗi cung ứng. 79. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý thông tin và dữ liệu trong chuỗi cung ứng. 80. Phân tích tác động của các quy định về tuân thủ môi trường và an toàn lao động đối với chuỗi cung ứng. 81. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
 • 4. 82. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình chuỗi cung ứng. 83. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí. 84. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận chuyển quốc tế và biên giới trong chuỗi cung ứng. 85. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong chuỗi cung ứng. 86. Nghiên cứu về sự tương tác giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng. 87. Tối ưu hóa quy trình quản lý kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng. 88. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nhanh (real-time tracking) trong chuỗi cung ứng. 89. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong xây dựng độ tin cậy và lòng tin của khách hàng. 90. Tối ưu hóa quy trình quản lý đội ngũ nhân viên và lao động trong chuỗi cung ứng. 91. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân tích dữ liệu và dự báo trong chuỗi cung ứng. 92. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng phụ trợ (secondary supply chain) trong đảm bảo cung cấp hàng hóa. 93. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công (outsourcing) trong chuỗi cung ứng. 94. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong tăng cường sự đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thay đổi của thị trường. 95. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý và giảm thiểu rủi ro hỗn hợp (hybrid risk) đối với doanh nghiệp. 96. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho đa cấp (multi-tier inventory management) trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 97. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng hành (collaborative supply chain) trong tăng cường tính liên kết giữa các bên liên quan. 98. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đáng tin cậy (dependable supply chain) trong chuỗi cung ứng. 99. Tối ưu hóa quy trình quản lý đồng thời nhiều dự án trong chuỗi cung ứng phức tạp. 100. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) trong giảm thiểu tác động đến môi trường. 101. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển kinh tế xanh (green economy). 102. Tối ưu hóa quy trình quản lý đánh giá nhà cung cấp và hiệu suất sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 103. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng dẻo dai (resilient supply chain) trong đối mặt với các tình huống khẩn cấp và không thường xuyên. 104. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý tài nguyên con người (human resource management) trong chuỗi cung ứng.
 • 5. 105. Tối ưu hóa quy trình quản lý lưu thông vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 106. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tiên tiến và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 107. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. 108. Tối ưu hóa quy trình quản lý mối quan hệ với khách hàng trong chuỗi cung ứng. 109. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đôi bên (bilateral supply chain) trong tăng cường hiệu suất toàn bộ hệ thống. 110. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 111. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 112. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 113. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 114. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 115. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 116. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 117. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 118. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 119. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 120. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 121. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 122. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 123. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 124. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 125. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 126. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
 • 6. 127. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 128. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 129. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 130. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 131. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 132. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 133. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 134. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 135. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 136. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 137. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 138. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 139. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 140. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 141. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 142. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 143. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 144. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng. 145. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 146. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 147. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
 • 7. 148. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 149. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 150. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 151. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 152. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 153. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 154. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 155. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 156. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 157. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 158. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 159. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 160. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 161. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 162. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng. 163. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 164. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 165. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 166. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 167. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 168. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
 • 8. 169. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 170. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 171. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 172. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 173. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 174. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 175. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 176. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 177. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 178. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 179. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 180. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 181. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 182. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 183. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 184. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 185. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 186. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 187. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 188. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 189. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 190. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
 • 9. 191. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 192. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 193. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 194. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 195. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 196. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 197. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 198. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 199. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 200. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 201. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một số ví dụ đa dạng về đề tài nghiên cứu về chuỗi cung ứng. Mỗi đề tài sẽ đòi hỏi phương pháp nghiên cứu và phân tích cụ thể, cũng như ứng dụng những công cụ và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.