Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Control and cordination in plants and animals

1.690 Aufrufe

Veröffentlicht am

10th standard science ppt of karnataka state

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

Control and cordination in plants and animals

 1. 1. ¥Àæ¸ÀÄÛw: ±À²PÀĪÀiÁgï ©.J¸ï. JA.J¹ì, JA.¦ü¯ï. ©.Er. ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, AiÉįÉPÁåvÀ£ÀºÀ½î £É®ªÀÄAUÀ® vÁ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè zÀÆ: 9900276979
 2. 2. ಸಸಯ ಮತ್ತು ಩಺ಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭ಺ಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಾಣ
 3. 3. ಩ರಿಷರದ ಩ರಚೆ ೋದನೆಗಳಿಗೆ ಩ರತಿಕ್ರರಯಿಷು಴ ಜೋವಿಗಳ ಗುಣ  * ಚಲನೆ  *಩ರಜನನ  *ಪೋಶಣೆ  *ವಿಷಜಜನೆ  *ಈಸಿರಹಟ  *಩ರಚೆೋತನ  *ಬೆಳ಴ಣಿಗೆ ಩ಾಚ ೇತ್ನ
 4. 4. ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ರ಺ಸ಺ಯನಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಭ಺ಗಿತ್ವ: ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಩ಾಚ ೇತ್ನ಴ು ರ಺ಸ಺ಯನಿಕಗಳ (ಹ಺ರ್ೇೋನ್) ಈತ್಺ಾದನ ಯಂದ ನಡ ಯತತ್ುದ ಸ಺ಮ಺ನಯ ಸಸಯ ಹ಺ರ್ೇೋನ್ ಗಳ ಂದರ : ಅಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬ್ಬರ ಲ್ಲಿನ್, ಸ ೈಟ ೂೇಕ ೈನಿನ್, ಆಥಿಲ್ಲನ್, ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಅಮಿ
 5. 5. ಅಕ್ಸಿನ್ ಗಳ ಩ಾಮತಖ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಸಸಯಗಳ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಕ ೂೇವವಿಭಜನ , ಕ ೂೇವಗಳ ಈದದ/ದ಩ಾ ಮತ್ತು ವಿಬ ೇಧನ಴ನತು ಹ ಚ್ಚಿಸತ಴ುದತ 3. ಬ್ಸಳಿಲತ ಬ ೇರತಗಳನತು ಬ್ಸಡಲತ ಩ಾಚ ೂೇದ್ಧಸತತ್ುದ 4. ಬ ೇರತ, ಹೂ, ರ್ಗತು ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಯನತು ಈತ್ ುೇಜಿಸತ಴ುದತ
 6. 6. ಜಿಬ್ಬರ ಲ್ಲಿನ್ ಗಳ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಎಲ ಮತ್ತು ಚ್ಚಗತರತಗಳ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಯನತು ಩ ಾೇರ ೇಪಿಸತತ್ುದ 3. ಕ಺ಂಡ ಈದದ಴಺ಗಿ ಬ ಳ ಯಲತ ಮತ್ತು ಹೂ ಄ರಳಲತ ಩ಾಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ
 7. 7. ಸ ೈಟ ೂೇಕ ೈನಿನ್ ಗಳ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಕ ೂೇವವಿಭಜನ ಯನತು ಩ಾಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ 3. ಩಺ವವೋ ರ್ಗತುಗಳ ಬ ಳ಴ಣಿಗ 4. ಕ಺ಂಡಗಳ ಈದದ ಹ ಚ್ಿಳ 5. ಕ ಲ಴ು ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಩ತ್ಾರಂಧಾಗಳ ತ್ ರ ಯತವಿಕ ಯನತು ಚ ೂೇದ್ಧಸತತ್ುದ
 8. 8. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಅಮಿದ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಕತಂಠಿತ್ಗೂಳಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಩ತ್ಾರಂಧಾಗಳ ಮತಚ್ತಿವಿಕ ಯನತು ಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ 3. ಕ಺ಂಡದ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಯನತು ಕತಂಠಿತ್ಗೂಳಿಸತತ್ುದ 4. ಎಲ ಈದತರತವಿಕ ಯನತು ನಿಧ಺ನಗ ೂಳಿಸತತ್ುದ
 9. 9. ಆಥಿಲ್ಲನ್ ಗಳ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಹೂ ಮತ್ತು ಎಲ ಗಳು ಈದತರಲತ ಩ಾಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ 3. ಹಣತು ಮ಺ಗತವಿಕ ಯನತು ಈತ್ ುೇಜಿಸತತ್ುದ
 10. 10. ಮ಺ನ಴ನಲ್ಲಿ ಸಹಭ಺ಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಾಣ: ಩ರಚೆ ೋದನೆಗೆ ಩ರತಿಕ್ರರಯಿಷಲು ಷಸಕರಿಷು಴ ಭಹಗಗಳು I ನಿನ಺ೋಳ ಗಾಂಥಿಗಳು II ನರ಴ಯಯಹ III ಜ್ಞ಺ನ ೇಂದ್ಧಾಯಗಳು
 11. 11. ಄ಂತ್ಃಸ಺ಾ಴ಕ ಗಾಂಥಿಗಳು
 12. 12. III.಄ಂತಃಸ್ಹರ಴ಕ (ನಿನಹಜಳ)ಗರಂಥಿಗಳು ಪಿಟುುಟರಿ ಗರಂಥಿ – ಬೆಳ಴ಣಿಗೆ ಹಹರ್ೋಜನ್ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ- ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಹಹರ್ೋಜನ್ ಪ್ಹುರಹ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ-ಪ್ಹುರಹಥಹರ್ೋಜನ್ ಄ಡ್ರರನಲ್ ಗರಂಥಿ – ಄ಡ್ರರನಲಿನ್ ಹಹರ್ೋಜನ್ ಮೋದೆ ೋಜೋರಕ- ಆನುಿಲಿನ್ & ಗುುಕಗಹನ್ ಄ಂಡಹವಯ(ಸಿರೋ ಗರಂಥಿ)-ಇಸ್ೆ ರೋಜನ್ ಴ೃಶಣಗಳು(಩ುರುಶಗರಂಥಿ)-ಟೆಸ್ೆ ಟೋಸಿಟೋರಹನ್
 13. 13. ಄ಂತಃಸ್ಹರ಴ಕ (ನಿನಹಜಳ)ಗರಂಥಿಗಳು ಴ೃಶಣಗಳು ಄ಡ್ರರನಲ್ ಗರಂಥಿ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಪಿಟುುಟರಿ ಮೋದೆ ೋಜೋರಕ ಄ಂಡಹವಯ
 14. 14. 1 ಪಿಟುುಟರಿ ಗರಂಥಿ
 15. 15. ಪಿ 1 ಪಿಟುುಟರಿ ಗರಂಥಿ
 16. 16. ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ- ಥೆೈರಹಯಿಡ್
 17. 17. 2 ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ- ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಹಹರ್ೋಜನ್(಴ುಕ್ರಿತವದ ಹಹರ್ೋಜನ್) • ಹೆೈಪೋಥೆೈರಹಯಿಡ್ರಷಂ • ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಕಡ್ರಮ ಷರವಿಕೆ • ಷರಳ ಗಹಯಿಟರ್ ಮಿಕ್ರಿಡ್ರಮಹ & ಕ್ರರಟಿನಿಷಮ್ • ಹೆೈ಩ರ್ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ರಷಂ • ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಹೆಚುು ಷರವಿಕೆ • ಬಿಪಿ,ಮಹನಸಿಕ ಑ತಿಡ,ಬೆ಴ರುವಿಕೆ,ಅಯಹಷ ಮತುಿ ದೆೋಸದ ತ ಕ ನಶಟ
 18. 18. ಸ್ಹಾಯು ಸ್ೆಡೆತ ಕಹುಲಿಿಯಂ ಲ಴ಣಗಳ ನಿಯಂತರಣ 3 ಪ್ಹುರಹ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ-ಪ್ಹುರಹಥಹರ್ೋಜನ್ ಪ್ಹುರಹ ಥೆೈರಹಯಿಡ್
 19. 19. ಄ಡ್ರರನಲಿನ್-ತುತುಜ಩ರಿಸಿಿತಿ ಹಹರ್ೋಜನ್ 4 ಄ಡ್ರಾನಲ್ ಗಾಂಥಿಗಳು • ತೆ ಗಟೆ-ಕಹಟಿಜಸ್ೆ ೋನ್ • ಮಡುಲ್ಹು –1.಄ಡ್ರರನಲಿನ್ 2ನಹ಄ಜಡ್ರರನಲಿನ್ 3.ಡೆ ೋ಩ಮಿನ್ ಄ಡ್ರರನಲ್ ಄ಡ್ರರನಲ್ ನಿೋಳ ಛೆೋದ ನೆ ೋಟ ಕಹಟೆಜಕ್ಸಿ ಮಡುಲ್ಹು
 20. 20. ನರ಴ಯುಸದ 3 ಕಹಯಜಘಟಕಗಳು ಗಹರಸಕಗಳು ಜ್ಞಹನೆೋಂದ್ರರಯಗಳು ಕಹಯಜಘಟಕಗಳು ಸ್ಹಾಯು ಮತುಿ ಗರಂಥಿಗಳು ವಹಸಕಗಳು ನರ ಄ಂಗಹಂವ
 21. 21. 5 -ಮೇದ ೂೇಜಿೇರಕ- (ಲ಺ಯಂಗರ್ ಹ಺ಯನ್ಿ ಕ್ಸರತದ್ಧೇ಩)
 22. 22. 5 -ಮೋದೆ ೋಜೋರಕ- (ಲ್ಹುಂಗರ್ ಹಹುನ್ಿ ಕ್ರರುದ್ರೋ಩) ಆನುಿಲಿನ್  ಗುುಕೆ ೋಷನುಾ ಗೆುೈಕೆ ೋಜನಹಾಗಿ ಩ರಿ಴ತಿಜಷು಴ುದು  ಆದರ ಕೆ ರತೆಯಿಂದ ಮದುಮೋಸ ಄ಥವಹ ಸಿಹಿಮ ತರ ರೆ ೋಗ ಫರುತಿದೆ ಗುುಕಗಹನ್  ಗೆುೈಕೆ ೋಜನನುಾ ಗುುಕೆ ೋಸ್ ಅಗಿ ಩ರಿ಴ತಿಜಷು಴ುದು
 23. 23. 6. ಜನನ ಗಾಂಥಿಗಳು ಄ಂಡ಺ವಯ(ಸಿರೇ ಗಾಂಥಿ)- ಇಸ ೂರೇಜನ್  ಸಿರೇ ಸಂಬ್ಂಧಿ ಹ಺ರ್ೇೋನತಗಳ ಬ್ಸಡತಗಡ  ಕ ೂರತ್ ಯಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಕತಂಠಿ ತ್ಗ ೂಳುುತ್ುದ  ಇಸರಡಯಲ್ &ಪ್ರಾಜ ಸ಺ರನ್ ಹ಺ರ್ೋನ್ ಬ್ಸಡತಗಡ ಴ೃಶಣಗಳು(಩ುರುಶಗರಂ ಥಿ)-ಟೆಸ್ೆ ಟೋಸಿಟೋರಹನ್  ಩ುರುಶಷಂಫಂಧಿ ಹಹರ್ೋಜನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ  ಕೆ ರತೆಯಿಂದ ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಬೆಳ಴ಣಿಗೆ ಕುಂಠಿ ತಗೆ ಳುುತಿದೆ
 24. 24. ಮಹನ಴ನ ನರ಴ಯುಸ ನರ಴ಯುಸ ಕೆೋಂದರನರ಴ಯುಸ 1.ಮದುಳು 2.ಮದುಳು ಫಳಿು ಩ರಿಧಿ ನರ಴ಯುಸ 1 ಮದುಳು ನರಗಳು 2.ಮದುಳು ಫಳಿುನರಗಳು ಷವಯಂ ನಿಯಂತರಕ 1 ಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ 2 ಪ್ಹುರಹ ಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ
 25. 25. ನರ಴ಯಯಹ
 26. 26. 1 ಮದುಳಿನ ನಿೋಳ ಛೆೋದ ನೆ ೋಟ
 27. 27. 1 ಮದತಳಿನ ಭ಺ಗಗಳು ಮದುಳು ಮುಮೆದುಳು 1 ಸ್ೆರಫರಮ್ 2 ಡೆೈಎನ್ ಸ್ೆಪಲ್ಹನ್ ಮಧುದ ಮದುಳು ಹಿಮೆದುಳು 1 ಪ್ಹನ್ಿ 2 ಄ನುಮಸಿಿಶಕ 3 ಮಡುಲ್ಹು ಄ಬಹುಂಗೆೋಟಹ
 28. 28. ಮಹಹಮಸಿಿಶಕ ಥಲ್ಹಮಸ್ಮಧುದ ಮದುಳು ಪ್ಹನ್ಿ ಄ನುಶಕಮಸಿಿಶಕ ಮಣಿಶಿರ ಮದುಳಿನ ಭಹಗಗಳು
 29. 29. 1.ಮದತಳಿನ ಭ಺ಗಗಳ ಕ಺ಯೋಗಳು: • 1 ಸ್ೆರಫರಮ್ – ಩ರಜ್ಞೆ,ಚಟು಴ಟಿಕೆ&ಫುದ್ರಿ಴ಂತಿಕೆಯ ಕೆೋಂದರ • 2.ಡೆೈಎನ್ ಸ್ೆಪಲ್ಹನ್-1 ಥಲ್ಹಮಸ್ 2 ಎಪಿ ಥಲ್ಹಮಸ್ 3,ಹೆೈಪೋ ಥಲ್ಹಮಸ್ –ಏ)ಈಶಣ,ನಿೋರಿನ ಷಮತೆ ೋಲನ,ಅಹಹರ,಄ಪ್ೆೋಕ್ಷೆ, ನಿದೆರ ಮುಂತಹದ಴ುಗಳ ನಿಯಂತರಣ • ಬಿ) ಷವಯಂ ನಿಯಂತರಕ ಹಹಗ ಪಿಟ ುಟರಿ ಗರಂಥಿಯ ನಿಯಂತರಣ • 3 ಮಧುದ ಮದುಳು— ಏ)ಹಿಮೆದುಳಿನಿಂದ ಮುಮೆದುಳಿಗೆ ಷಂದೆೋವ ರವಹನೆ • ಬಿ) ಕಣುಣ ಮತುಿ ಕ್ರವಿಗಳಿಗೆ ಷಂದೆೋವಗಳ ರವಹನೆ • ಪ್ಹನ್ಿ – ಷಂದೆೋವಗಳ ಸ್ಹಗಣಿಕ ಮಹಗಜ
 30. 30. ಮದಳು ಮದುಳು
 31. 31. 3 ಮಡತಲ಺ಿ ಄ಬ಺ಿಂಗ ೇಟ಺
 32. 32. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು
 33. 33. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು
 34. 34. ಮಧು ಕಹಲುವೆ ಬಿಳಿಯ ಴ಷುಿ ಫ ದುಫಣಣದ ಴ಷುಿ ಮೋಲಿನ ಮ ಲ ಕೆಳಗಿನ ಮ ಲ ಮಿದುಳು ಫಳಿು ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು
 35. 35. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿುಕ಺ಯೋಗಳು ಩ರಹ಴ತಿಜತ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಕೆೈಕಹಲುಗಳ ಮತುಿ ಆತರ ಄ಂಗಗಳ ಚಲನೆಯಲಿು ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆಯನುಾ ಈಂಟು ಮಹಡುತಿದೆ
 36. 36. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು • ಩ರಹ಴ತಿಜತ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆ • ಑ಂದು ಩ರಚೆ ೋದನೆಗೆ ತಹನೆತಹನಹದ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆ • ಆದರ ಕೆೋಂದರ ಮಿದುಳು ಫಳಿು • ಆದು ಮದುಳಿನ ಅಜ್ಞೆಗೆ ಑ಳ಩ಟಿಟಲು • ಩ರಹ಴ತಿಜತ ಚಹ಩ • ಑ಂದು ಩ರಚೆ ೋದನೆಗೆ ನರ ಷಂದೆೋವದ್ರಂದ ಈಂಟಹದ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆ • ಆದರ ಕೆೋಂದರ ನರ಴ಯಯಹ • ಆದು ಮದುಳಿನ ಅಜ್ಞೆಗೆ ಑ಳ಩ಟಿಟರುತಿದೆ
 37. 37. 2 ಩ರಿಧಿ ನರ಴ಯಯಹ • ಸನೆಾರಡು ಜೆ ತೆ ಮದುಳಿನ ನರಗಳು ಮತುಿ 31 ಜೆ ತೆ ಮಿದುಳು ಫಳಿು ನರಗಳನುಾ ಹೆ ಂದ್ರದೆ • ಮದುಳಿನ ನರಗಳು –ಜ್ಞಹನವಹಹಿ,ಕ್ರರಯಹವಹಹಿ & ಮಿವರನರಗಳಹಗಿದುಿ ದೆೋಸದ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳಿಗೆ ಷಂ಩ಕಜ ಹೆ ಂದ್ರವೆ • ಮಿದುಳು ಫಳಿು ನರಗಳು -ಜ್ಞಹನವಹಹಿ,ಕ್ರರಯಹವಹಹಿ & ಮಿವರನರಗಳಹಗಿದುಿ ದೆೋಸದ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳಿಗೆ ಷಂ಩ಕಜ ಹೆ ಂದ್ರದುಿ ಷಂದೆೋವಗಳನುಾ ರವಹನಿಷುತಿವೆ
 38. 38. ಩ರ಺಴ರ್ತೋತ್ ಚ಺಩ದ 5 ಭ಺ಗಗಳು  ಗಹರಸಕ – ಜ್ಞಹನೆೋಂದ್ರರಯ ಜ್ಞಹನವಹಹಿ ನರಕೆ ೋವ- ಕ್ರರಯಹವಹಹಿ ನರಕೆ ೋವ- ಕಹಯಜ ನಿವಹಜಸಕ- ಷಂಫಂಧ ಕಲಿಿಷು಴ ನರಕೆ ೋವ
 39. 39. ಩ರಿಧಿ ನರ಴ಯಯಹ
 40. 40. 3.ಸವಯಂನಿಯಂತ್ಾಕ ನರ಴ಯಯಹ ಸೃದಯ,ಜೋಣಜನಹಳ,ಶ್ಹವಷಕೆ ೋವ ಮತುಿ ಑ಳ ಄ಂಗಗಳು ವಿಶ್ೆೋಶವಹದ ಩ರಿಧಿನರಗಳ ಷಂ಩ಕಜ ಹೆ ಂದ್ರದೆ ಎರಡು ಭಹಗಗಳು-1,಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ 2 ಪ್ಹುರ ಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ
 41. 41. ಮಿದುಳು
 42. 42. II ಜ್ಞ಺ನ ೇಂದ್ಧಾಯಗಳು ಕಣುಣ- ಮ ಗು- ನಹಲಿಗೆ- ಕ್ರವಿ- ಚಮಜ
 43. 43. 1 ಕಣಿುನ ರಚ್ನ ಸಿಕಿರಹ ರೆಟಿನಹ ಚಹಕ್ಷುಶ ನರ ಐರಿಸ್ ಸಿಲಿಯರಿ ಸ್ಹಾಯುಗಳು ಕಹನಿಜಯ ಕಂಜಕೆಟೈ಴ ಪ್ಹಪ್ೆ ಮಷ ರ ಄ಲಂಫಕ ಫಂದ ಸಳದ್ರ ಩ರದೆೋವ
 44. 44. • ಮಧುಮೋಸ ಄ಕ್ಷಿ಩ಟಲ • ಄ಷಮ ದೃಷ್ಟಟದೆ ೋಶ • ಗಹುಕೆ ೋಮಹ
 45. 45. 2. ಕ್ಸವಿಯ ರಚ್ನ
 46. 46. 3 ಮೂಗತ ಮತ್ತು ಄ದರ ಭ಺ಗಗಳು
 47. 47. 4. ನ಺ಲ್ಲಗ ಯ ರಚ್ನ ಸಿಹಿ ಈ಩ುಿ ಈ಩ುಿ ಕಹಿ ಸುಳಿ ಸುಳಿ
 48. 48. 5. ಚ್ಮೋದ ಭ಺ಗಗಳು
 49. 49. ಧನಯ಴಺ಧಗಳು

×