Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
hnkÀÖ acymZIÄ
‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫آداب‬
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
...
hnkÀÖw sshIn¡cpXv:
hnkÀÖw Bhiyambn h¶tijw ]n¶oSXn¶v
sshIn¸n¡mXncn¡p¶Xn aX]chpw
BtcmKy]chpamb Hcp]mSv KpW§fpണ്ടv.
WISD M w...
hnkÀÖ kab¯v
apKod¯p_vp ipAv_(d)hn n¶pw
nthZw, ‘_n (k) hnkÀÖ¯nv
t]mbm (P§fn n¶pw) AI¶ncn¡pw’
(AÂ AÀ_A:).
WISD M www.wisd...
im]tlXphm¡p¶ aq¶v
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
3 Øe§sf hÀÖn¡pI:
Pe...
net¯mSSp¡p¶Xphsc
KvX shfnhmImXncn¡m³ thണ്ടnbmWnXv.
Akv(d) hn n¶pw nthZw, At±lw
]dbp¶p: ‘_n(k) hnkÀÖw sN¿mncn
¡pt¼mÄ net¯m...
AÃmlphnsâ maapÅ
hfsc Anhmcyamb L«¯nsemgnsI AÃmlphnsâ
maapÅ H¶pambpw hnkÀÖØe¯v {]thin¡m³
]mSnÃ. ImcWw hnkÀÖØew hr¯ntISpIfpt...
Jn_ve¡v ap¶nSpItbm
A_qA¿q_p A³kzmcn(d)hn n¶pw nthZw,
_n(k) ]dªp: ‘n§fmsc¦nepw aeaq{X
hnkÀÖ¯nv sN¶m Jn_ve¡v A`napJamtbm
...
Jn_ve¡v ap¶nSpItbm
Cu nbaw acp`qant]mse Hgnª {]tZi¯v
am{Xw _m[IambXmWv. F¶m sI«nS§fnepw
hnkÀÖ¯nncn¡p¶hpw Jn_ve¡panS
bn a...
sI«nn¡p¶ shůnÂ
A_qlpssdd (d)hn n¶pw nthZw, _n (k)
]dªp: ‘n§fmcpw Xs¶ sI«nn¡p¶ shůnÂ
aq{Xn¡cpXv, F¶n«Xn Ipfn¡pIbpw Ac...
heXpssIsImണ്ടv iuNyw
A_qJXmZbn n¶pw nthZw, _n (k)
]dªp: ‘aq{X hnkÀÖ thfbn n§fmcpw
heXpssI sImണ്ടv enwKw kv]Àin¡cpXv,
aeh...
aq{Xn¡pt¼mÄ Ccn¡pI:
aq{XhnkÀÖ thfbn Ccn¡p¶XmWv D¯aw,
F¶m n¡p¶Xnpw hntcm[anÃ.
Bbni(d)bn n¶pw nthZw, ‘_n(k) n¶p
aq{Xsamg...
F¶m Xsâ icoc¯nepw hkv{X¯nepw amenyamhm
sXbpw, aäpÅhÀ ImWmnShcmsXbpw n¶v aq{Xn¡p¶
Xnv hntcm[anÃ. lpssZ^(d)hn n¶pw nthZw,A...
hnkÀÖ¯nnsS
hfsc AnhmcyambsX¦nsemgnsI hnkÀÖ¯nnsS
kwkmcn¡m³ ]mSnÃ. C_vpDaÀ(d)hn n¶pw nth
Zw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) aq{Xn¨psI...
IÃpsImണ്ടv iuNyw
FÃv, DW§nb NmWIw t]msebpÅXv sImണ്ടv ipNo
Icn¡p¶Xv Idml¯mWv. IÃpsImണ്ടv ipNoIcn¡pt¼m
Ä Ahsb Häbm¡Â D¯ahpam...
AI¯v {]thin¡pt¼mÄ
hnkÀÖ Øe¯v {]thin¡pt¼mÄ CSXvImev sh¨v
tIdepw ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm sh¨v Cd§epw
ZnIvdpIÄ sNmÃepw D¯aamWv. ...
]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm ap´n¡pIbpw
F¶pw ]dbmdpണ്ടmbncp¶p.
‘AÃmlpth nt¶mSv Rm³ s]mdp¡ens
tXSp¶p’
WISD M www.wisdomislam.org | ...
hnkÀÖ tijw
A_qlpssdd (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp
¶p: ‘_n(k) aeaq{X hnkÀÖw S¯pIbpw, tijw
Hcp sNdnb ]m{X¯n n¶pw shÅsamgn...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Visarjana maryaathakal

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Visarjana maryaathakal

 1. 1. hnkÀÖ acymZIÄ ‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫آداب‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ZAvhm skâÀ þ in^ Based on work by
 2. 2. hnkÀÖw sshIn¡cpXv: hnkÀÖw Bhiyambn h¶tijw ]n¶oSXn¶v sshIn¸n¡mXncn¡p¶Xn aX]chpw BtcmKy]chpamb Hcp]mSv KpW§fpണ്ടv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 1
 3. 3. hnkÀÖ kab¯v apKod¯p_vp ipAv_(d)hn n¶pw nthZw, ‘_n (k) hnkÀÖ¯nv t]mbm (P§fn n¶pw) AI¶ncn¡pw’ (A AÀ_A:). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 2 adªncn¡pI:
 4. 4. im]tlXphm¡p¶ aq¶v WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 3 Øe§sf hÀÖn¡pI: Pemib¯nte¡pÅ hgn P§fpsS S¸mX hn{ia¯n¶ncn¡p¶ XW {]tZi§Ä
 5. 5. net¯mSSp¡p¶Xphsc KvX shfnhmImXncn¡m³ thണ്ടnbmWnXv. Akv(d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) hnkÀÖw sN¿mncn ¡pt¼mÄ net¯mSSp¡pt¼mgÃmsX hkv{Xw s]m¡n¸nSn¡mdpmbncp¶nÃ’ (A_qZmhqZv). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 4 hkv{Xw s]m¡cpXv:
 6. 6. AÃmlphnsâ maapÅ hfsc Anhmcyamb L«¯nsemgnsI AÃmlphnsâ maapÅ H¶pambpw hnkÀÖØe¯v {]thin¡m³ ]mSnÃ. ImcWw hnkÀÖØew hr¯ntISpIfptSbpw ameny§fpsSbpw CSamWv. AhnsS ]nimNp¡Ä kt½fn¡pIbpw sN¿p¶p. am{Xaà AXv AÃmlphnsâ mas¯ nµn¡mXncn¡epw alXzs¸Sp¯epamWv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 5 hbpambn {]thin¡cpXv:
 7. 7. Jn_ve¡v ap¶nSpItbm A_qA¿q_p A³kzmcn(d)hn n¶pw nthZw, _n(k) ]dªp: ‘n§fmsc¦nepw aeaq{X hnkÀÖ¯nv sN¶m Jn_ve¡v A`napJamtbm {]XnapJamtbm Ccn¡cpXv. aäp hi§fnte¡v n§Ä Xncnªncn¡pI’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6 ]n¶nSpItbm AcpXv:
 8. 8. Jn_ve¡v ap¶nSpItbm Cu nbaw acp`qant]mse Hgnª {]tZi¯v am{Xw _m[IambXmWv. F¶m sI«nS§fnepw hnkÀÖ¯nncn¡p¶hpw Jn_ve¡panS bn adbpÅnS§fnepw AXv AphZobamWv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6 ]n¶nSpItbm AcpXv:
 9. 9. sI«nn¡p¶ shůn A_qlpssdd (d)hn n¶pw nthZw, _n (k) ]dªp: ‘n§fmcpw Xs¶ sI«nn¡p¶ shůn aq{Xn¡cpXv, F¶n«Xn Ipfn¡pIbpw AcpXv ’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 7 aq{Xn¡cpXv:
 10. 10. heXpssIsImണ്ടv iuNyw A_qJXmZbn n¶pw nthZw, _n (k) ]dªp: ‘aq{X hnkÀÖ thfbn n§fmcpw heXpssI sImണ്ടv enwKw kv]Àin¡cpXv, aehnkÀÖtijw heXpssIsImണ്ടv ipNoIcn¡pIbpacpXv ’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 8 sN¿cpXv:
 11. 11. aq{Xn¡pt¼mÄ Ccn¡pI: aq{XhnkÀÖ thfbn Ccn¡p¶XmWv D¯aw, F¶m n¡p¶Xnpw hntcm[anÃ. Bbni(d)bn n¶pw nthZw, ‘_n(k) n¶p aq{Xsamgn¨psh¶v n§tfmSmsc¦nepw ]dªm n§fXv hnizkn¡cpXv, At±lw Ccp¶psImÃmsX aq{Xn¡mdpmbncp¶nÃ’ (kmC). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 9
 12. 12. F¶m Xsâ icoc¯nepw hkv{X¯nepw amenyamhm sXbpw, aäpÅhÀ ImWmnShcmsXbpw n¶v aq{Xn¡p¶ Xnv hntcm[anÃ. lpssZ^(d)hn n¶pw nthZw,At±lw ]dbp¶p: ‘Rm³ _ntbmsSm¸apÅ Hchkc¯n P§Ä Iq«nbn« Ip¸¡p¶nsâ ASpt¯¡v amdns¨¶v At±lw n¶psImണ്ടv aq{Xn¡pIbpmbn. Rm³ At±l¯n  n¶pw amdnn¶p. At¸mÄ _n(k) ]dªp: ‘ASp¯p hcq’. RmSp¯v sN¶p At±¯nsâ sXm«Sp¯v n¶p. A§s At±lw hpZpshSp¯p. At±lw Xsâ Jp^v^Ifn³ta XShpIbpw sNbvXp’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. hnkÀÖ¯nnsS hfsc AnhmcyambsX¦nsemgnsI hnkÀÖ¯nnsS kwkmcn¡m³ ]mSnÃ. C_vpDaÀ(d)hn n¶pw nth Zw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) aq{Xn¨psImണ്ടncns¡ At±l¯nsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. At¶cw AbmÄ _n(k) tbmSv kemw ]dªp, At±lw kemw aS¡nbnÃ’ (apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 10 kwkmcn¡cpXv:
 14. 14. IÃpsImണ്ടv iuNyw FÃv, DW§nb NmWIw t]msebpÅXv sImണ്ടv ipNo Icn¡p¶Xv Idml¯mWv. IÃpsImണ്ടv ipNoIcn¡pt¼m Ä Ahsb Häbm¡Â D¯ahpamWv. kÂamp ^mcnkn (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp¶p: ‘aq¶n Ipdª IÃpIÄ sImണ്ടv R§Ä iuNyw sN¿p¶Xpw, FÃv, DW§nb ImjvTw XpS§nbh sImണ്ടv ip²oIcn¡p¶Xpw _n(k) R§tfmSv hntcm[n¨ncn ¡p¶p’ (apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 11 sN¿pt¼mÄ:
 15. 15. AI¯v {]thin¡pt¼mÄ hnkÀÖ Øe¯v {]thin¡pt¼mÄ CSXvImev sh¨v tIdepw ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm sh¨v Cd§epw ZnIvdpIÄ sNmÃepw D¯aamWv. Akv (d)hn n¶pw nthZw, hnkÀÖØe¯v {]thin¡pt¼mÄ _n(k) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 12 ‘AÃmlpth FÃmhn[ t¾ÑXIfn n¶pw t¾Ñ Øe§ fn n¶pw Rm³ nt¶mSv c£ tXSp¶p’ (_pJmcn).
 16. 16. ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm ap´n¡pIbpw F¶pw ]dbmdpണ്ടmbncp¶p. ‘AÃmlpth nt¶mSv Rm³ s]mdp¡ens tXSp¶p’ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 13 ]pd¯phcpt¼mÄ
 17. 17. hnkÀÖ tijw A_qlpssdd (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp ¶p: ‘_n(k) aeaq{X hnkÀÖw S¯pIbpw, tijw Hcp sNdnb ]m{X¯n n¶pw shÅsamgn¡pIbpw ]n¶oSv Xdbnepc¨v ssIIgpIn hr¯nbm¡pIbpw sNbvXp’ (A_qZmhqZv, C_vpamP). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 14 ssI IgpIÂ:
 18. 18. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×