Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ckvemanse A`nhmZyw
k¿nZv kAv^À kzmZnJv aZon
Based on work of
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissio...
Ckvemanse A`nhmZyhNamb keman¶v
BZw _n-(A)--tbmfw ]g¡apണ്ടv.
kzÀKobhmknIÄ Cu hNw sImണ്ടmWv
]ckv]cw A`nhmZyw sN¿pI
WISD M ww...
“tl kXyhnizmknIsf,
n§fptSXÃm¯ hoSpIfn n-§Ä
IS¡cpXv. n§Ä AphmZw
tXSpIbpw B ho«p-Im-À-¡v kemw
]dbpIbpw sNbvXn«ÃmsX.” (qÀ: 2...
“n§Ä hà ho-SpIfnepw {]thin¡pIbm
sW¦n AÃmlphn¦Â n¶p-Å Ap{K
loXhpw ]mhhpamb Hcp D]Nmcsa¶
nebn n--§-Ä Atymyw kemw ]dbWw.”
(...
“n§Ä¡v A-`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«mÂ
AXns¡mÄ sa¨ambn (A-t§m«v) A`nhmZyw
AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xncn¨p-
ÂIpI.” (nkmAv: 86)
WISD M ww...
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “AÃmlp BZans
krjvSn-¨p, At±l¯nsâ ofw Adp]Xv
apgambncp¶p, F¶n«v ]-d-ªp: o B ImWp¶
ae¡pIfpsSbSp¯v t]mbn ...
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “n§Ä
hnizmknIfmhmsX kz-ÀK¯n IS¡pIbnÃ.
]ckv]cw kvtln¡msX n§Ä
hnizmknIfmhpIbnÃ. n§Ä ]ckv]cw
kvtln¡p-hmp...
Hcp apkvenanv asämcp apkvenansâ taepÅ
_m[yX B-dm-Ip¶p, {]hmNI³ (k)
tNmZn¡s¸«p, GsXÃmamIp¶p A-Xv. {]hmNI³
(k) ]dªp: “o Ahs ...
C_vp DaÀ(d)Ân¶v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p:
“A-t±lw A§mSnIfnte¡v t]mIpambncp¶p.
kemw ]dbp-hm³ thണ്ടnbmWv R§Ä
A§mSnIfn t]mIp¶Xv, R§-Ä...
kemw ]dbeneqsS al¯mb Bibam-Wv
shfnhmIp¶Xv, AXmbXv HcmÄ asämcmtfmSv
kemw ]d-bp-t¼mÄ AhnsS {]ISamIp¶Xv
Ahsâ hnbhpw a-äp-Å-h-...
kemw ]db kp¶¯pw, aS¡Â nÀ_Ôhpw
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “Hcp apkvenanv
asämcp apkvenan-sâ taepÅ _m[yX
BdmIp¶p. {]hmNI³ (k) tNmZ...
AÃmlp ]dbp¶p: “n§Ä-¡v A`nhmZyw
AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn
(At§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. AsænÂ
AXpXs¶ Xn-cn-¨pÂIpI.” (nkmAv: ...
Aen¿p_vp A_oXzmen_v (t) ]dbp¶p:
{]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “HcpIq«w BfpIÄ
S¶pt]mIpIbmsW¦n H-cmÄ kemw
]dªm aXnbmIp¶XmWv. Ccn¡p¶b...
kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w
‫عليكم‬ ‫السالم‬
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
kemw aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡mw
“{]hmNI³ (k) Hcp Imcys¯¸än DWÀ¯p
IbmsW¦n aq¶p{]mhiyw BhÀ-¯n¡pam
bncp¶p. AXpt]mse, Hcp kaql¯nsâ...
Camw _pJmcn Xsâ AZ_p ap^vdZnÂ
C_vp Dadn-s-s¯m«v Hcp AYÀ D²cn¡p¶p.
Ym_nXp_vp B_nZn ¶-v At±lw
]dbp¶p: “C_vp DaÀ DÅ Hcp kZÊ...
Camw hhn Xsâ AZvImdn ]dbp¶p: “kemw
]dbp¶hmIWsa¦n Ah³ _nNcybpkcn¨v
Dds¡ ]db-s«, kemw ]dbp¶Xv tI«n«nÃmsb¦nÂ
Ah³ kemw ]dª-h...
Adnbp¶htcmSpw Adnbm¯htcmSpw ]dbpI
{]hmNItmSv Hcp kzlm_n Ckveman GXp
ImcyamIp¶p Gähpw ÃsX¶v tNmZn¨p?
At¸mÄ {]hm-N-I-³ (k) ...
C_vp ajqZn(d)Â n¶pw D²cn¡p¶ lZoknÂ
{]hm-NI³ (k) ]dbp¶p: “A´ymfnsâ
ASbmf¯n s]«-Xm-Wv Adnbp¶hÀ¡v am{Xw
A`nhmZyw sN¿pIsb¶Xv....
kZÊnte¡v IS¶phcp¶hcmWv kemw ]dtbണ്ടXv
“{]hmNIsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. A-t±-lw
kemw ]dªp, At¸mÄ _n (k) ]dªp: “(AbmÄ-¡v)
...
“hml¸pd¯ncn¡p¶h³ S¡p¶hpw,
S¡p¶h³ C-cn-¡p¶hpw, Ipd¨pÅhÀ
IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]d-b-Ww.”
(_pJmcn, apkvenw)
WISD M www.wisdomisl...
“sNdn-bhÀ henbhÀ¡pw, S¡p¶h³
Ccn¡p¶hpw, Ipd¨pÅ-h-À
IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]dbWw.”
(_pJmcn, apkvenw)
WISD M www.wisdomislam.org ...
F¶m CXnp hn]coXambn Bsc¦nepw
kemw ]d-ªm AXnv Ipg¸anÃ. F¶mÂ,
Cu ]dª cq]¯nemWv Gähpw D¯aw.
hfsc sNdnb Ip«nItfmSpt]mepw kem...
Akp_vp amenIv (d) ]dbp-¶p: “At±lw
_nbpsS IqsS k©cn¡pt¼mÄ AhcpsS-
b-cn--IneqsS Ip«nIÄ IS¶pt]mbn. _n
Xncptan (k) A-h-À-¡v ke...
AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w
AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶ cq]w
hniZambn {]-hmNI³ (k) ap¡v ]Tn¸n¨p
X¶n«pണ്ടv. AXnÂs]«XmW...
“PqXss{I-kvX-htcmSv n§Ä kemw sImണ്ടv
XpS§cpXv.” (apkvenw)
Cn AhÀ Ct§m«v kemw ]dªm AhtcmSv
‫وعليكم‬ F-¶p am{Xw adp]Sn ]dbp...
Cn Hcp kZÊn apkvenwIfpw AapkvenwIfpw
CSIeÀ¶msW¦n AhtcmSv kemw ]dbmw.
_pJmcn D²cn¡p¶ o Hcp lZokn Im-Wmw.
apm^nJmb A_vZpÃ...
kemw Adnbn¡Â
Xsâ ktlmZc§Ä¡pw IpSpw_mZnIÄ¡pw aäpw
]c-kv]cw kemw ]dªb¡mw. AXnpÅ sXfnhv
_pJmcn D²cn¡p¶ Hcp lZokn ap¡v
ImWmw....
{]hmNI]Xvn Bbnj ‫رضي‬‫عنها‬ ‫هللا‬ D²cn¡p¶p:
“_n (k) Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ tbmSv ]dªp,
Pn_vco (A) n-§Ä¡v kemw ]dbp¶p. ...
_n(k)bpsSbSp¯v H-cmÄ h¶v “Fsâ ]nXmhv
n§Ä¡v kemw ]dªn«ps¶v A-dnbn¨p. At¸mÄ
_n (k) ]dªp: n¡pw nsâ ]nXm-hn-pw
AÃmlphnsâ c£bpm...
]Ånbnte¡pw ho«nte¡pw aäpw
{]thin¡pt¼mÄ k-emw ]dbmhp¶XmIp¶p.
Camw JpXzp_ nÀ-h-ln-¨p-sImണ്ടncn¡pt¼mÄ
kemw ]dbphm³ ]mSnÃ. Imc...
“n§fmsc¦nepw Hcp kZÊnte¡v {]thin¨mÂ
kemw ]-dbpI. AhnsSn¶pw hncan¡phm³
Dt±in¨mepw kemw ]-d-bpI. BZys¯Xpw
Ahkms¯Xpw Htc t]ms...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Islamilae abhivaadyam

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Islamilae abhivaadyam

 1. 1. Ckvemanse A`nhmZyw k¿nZv kAv^À kzmZnJv aZon Based on work of WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. Ckvemanse A`nhmZyhNamb keman¶v BZw _n-(A)--tbmfw ]g¡apണ്ടv. kzÀKobhmknIÄ Cu hNw sImണ്ടmWv ]ckv]cw A`nhmZyw sN¿pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. “tl kXyhnizmknIsf, n§fptSXÃm¯ hoSpIfn n-§Ä IS¡cpXv. n§Ä AphmZw tXSpIbpw B ho«p-Im-À-¡v kemw ]dbpIbpw sNbvXn«ÃmsX.” (qÀ: 27) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. “n§Ä hà ho-SpIfnepw {]thin¡pIbm sW¦n AÃmlphn¦Â n¶p-Å Ap{K loXhpw ]mhhpamb Hcp D]Nmcsa¶ nebn n--§-Ä Atymyw kemw ]dbWw.” (qÀ: 61) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. “n§Ä¡v A-`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (A-t§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xncn¨p- ÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “AÃmlp BZans krjvSn-¨p, At±l¯nsâ ofw Adp]Xv apgambncp¶p, F¶n«v ]-d-ªp: o B ImWp¶ ae¡pIfpsSbSp¯v t]mbn kemw ]-d-bp-I, AhÀ ns¶ A`nhmZyw sN¿p¶Xv tIÄ¡pIbpw sN-¿p-I. AXmIp¶p nsâbpw nsâ k´m§fpsSbpw A`n-hmZyhNw.” (_pJmcn, apkvenw ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “n§Ä hnizmknIfmhmsX kz-ÀK¯n IS¡pIbnÃ. ]ckv]cw kvtln¡msX n§Ä hnizmknIfmhpIbnÃ. n§Ä ]ckv]cw kvtln¡p-hmp-Å Hcp Imcys¯¸än Rm³ Adnbn¨pXcs«tbm? n§Ä¡nS-bn kemw {]Ncn¸n¡pI.” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. Hcp apkvenanv asämcp apkvenansâ taepÅ _m[yX B-dm-Ip¶p, {]hmNI³ (k) tNmZn¡s¸«p, GsXÃmamIp¶p A-Xv. {]hmNI³ (k) ]dªp: “o Ahs Iണ്ടm kemw ]dbp-I,....” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 9. 9. C_vp DaÀ(d)Ân¶v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p: “A-t±lw A§mSnIfnte¡v t]mIpambncp¶p. kemw ]dbp-hm³ thണ്ടnbmWv R§Ä A§mSnIfn t]mIp¶Xv, R§-Ä Iണ്ടpap«n bhtcmsSÃmw kemw ]dbpambncp¶p F¶v ]-dbmdpണ്ടmbncp¶p.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 10. 10. kemw ]dbeneqsS al¯mb Bibam-Wv shfnhmIp¶Xv, AXmbXv HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]d-bp-t¼mÄ AhnsS {]ISamIp¶Xv Ahsâ hnbhpw a-äp-Å-h-tcmSpÅ kvtlhpamIp¶p. am{XaÃ, AXphgn Xsâ sIm¨p lrZbw AkqbbnÂn¶pw, Ipip¼nÂn¶pw hntZz-j-¯n n-¶pw Al¦mc¯nÂn¶pw nµn¡enÂn¶pw apà-am- Ip-I-bpw sN¿p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. kemw ]db kp¶¯pw, aS¡Â nÀ_Ôhpw {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “Hcp apkvenanv asämcp apkvenan-sâ taepÅ _m[yX BdmIp¶p. {]hmNI³ (k) tNmZn¡-s¸«p, GsXÃmamIp¶p AXv? {]hmNI³ (k) ]dªp: o A-h-s Im kemw ]dbpI.” (lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. AÃmlp ]dbp¶p: “n§Ä-¡v A`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (At§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xn-cn-¨pÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. Aen¿p_vp A_oXzmen_v (t) ]dbp¶p: {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “HcpIq«w BfpIÄ S¶pt]mIpIbmsW¦n H-cmÄ kemw ]dªm aXnbmIp¶XmWv. Ccn¡p¶bm-fp-I- fn- HcmÄ aS¡nbmepw aXnbmIp¶XmWv.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w ‫عليكم‬ ‫السالم‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. kemw aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡mw “{]hmNI³ (k) Hcp Imcys¯¸än DWÀ¯p IbmsW¦n aq¶p{]mhiyw BhÀ-¯n¡pam bncp¶p. AXpt]mse, Hcp kaql¯nsâbSp¯v sN¶m _n (k) AhtcmSv aq¶p{]mhiyw kemw ]dbpambn-cp¶p.” (_pJmcn ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 16. 16. Camw _pJmcn Xsâ AZ_p ap^vdZn C_vp Dadn-s-s¯m«v Hcp AYÀ D²cn¡p¶p. Ym_nXp_vp B_nZn ¶-v At±lw ]dbp¶p: “C_vp DaÀ DÅ Hcp kZÊn Rm³ h¶p. At¸mÄ At±lw ]dªp: o kemw ]dbpIbm-sW-¦n i_vZw DbÀ¯n ]dbpI, XoÀ¨bmbpw AXv Hcp D¶Xhpw ÃXpamb A`nhmZyamIp¶p.”
 17. 17. Camw hhn Xsâ AZvImdn ]dbp¶p: “kemw ]dbp¶hmIWsa¦n Ah³ _nNcybpkcn¨v Dds¡ ]db-s«, kemw ]dbp¶Xv tI«n«nÃmsb¦n Ah³ kemw ]dª-hmbn ]cnKWn¡pIbnÃ, tIÄ¡m¯ kemanv aS¡Â n-À-_ÔhpanÃ. AXpt]mse aS¡p¶hpw {i²nt¡Xv X-t¶m-Sv kemw sNmÃnbh³ tIÄ¡p¶ cq]¯n i_vZw Db-À-¯n aSt¡XmIp¶p, F¦nte nÀ_Ô _m[yXbmb ^À-fn- Ân¶v tamNnXmhpIbpÅq, CÃmsb¦n Ahsâ taep-Å ^Àfv hoSpIbnÃ.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 18. 18. Adnbp¶htcmSpw Adnbm¯htcmSpw ]dbpI {]hmNItmSv Hcp kzlm_n Ckveman GXp ImcyamIp¶p Gähpw ÃsX¶v tNmZn¨p? At¸mÄ {]hm-N-I-³ (k) ]dªp: “o `£Ww ÂIpI, Adnbp¶htcmSpw A-dn-bm¯htcmSpw kemw ]dbpI.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. C_vp ajqZn(d) n¶pw D²cn¡p¶ lZokn {]hm-NI³ (k) ]dbp¶p: “A´ymfnsâ ASbmf¯n s]«-Xm-Wv Adnbp¶hÀ¡v am{Xw A`nhmZyw sN¿pIsb¶Xv.” asäm-cp dnt¸mÀ«n ImWmw: “HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]dbp¶p, A-h³ Adnbp¶hÀ¡ÃmsX kemw ]dbpIbnÃ.” (AÂ_m-n kzlolm¡nb lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 20. 20. kZÊnte¡v IS¶phcp¶hcmWv kemw ]dtbണ്ടXv “{]hmNIsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. A-t±-lw kemw ]dªp, At¸mÄ _n (k) ]dªp: “(AbmÄ-¡v) ]¯v Iqensb¶v” thsdsbmcmÄ S¶pt]mbn ‫السالم‬‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليك‬ F¶v kemw ]dªp. {]hmNI³ (k) ]dªp: (A-bmÄ-¡v) Ccp]Xv Iqensb¶v. thsdsbmcmÄ S¶ph¶v ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليكم‬ ‫السالم‬ F¶v kemw ]dªt¸mÄ (AbmÄ¡v) ap¸Xv Iq-enbmbnsb¶v {]hmNI³ (k) ]dªp.” (A_qZmhqZv, A-Â_mn kzlolm¡nb lZokv.) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 21. 21. “hml¸pd¯ncn¡p¶h³ S¡p¶hpw, S¡p¶h³ C-cn-¡p¶hpw, Ipd¨pÅhÀ IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]d-b-Ww.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 22. 22. “sNdn-bhÀ henbhÀ¡pw, S¡p¶h³ Ccn¡p¶hpw, Ipd¨pÅ-h-À IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]dbWw.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 23. 23. F¶m CXnp hn]coXambn Bsc¦nepw kemw ]d-ªm AXnv Ipg¸anÃ. F¶mÂ, Cu ]dª cq]¯nemWv Gähpw D¯aw. hfsc sNdnb Ip«nItfmSpt]mepw kemw ]-d-b- Ww. ImcWw AXhÀ¡v ]cnioehpw CkvemanI-Nn-Ó-§-Ä apdpsI]nSn¡phmpÅ Hcp t{]mÕmlhpamIp¶p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 24. 24. Akp_vp amenIv (d) ]dbp-¶p: “At±lw _nbpsS IqsS k©cn¡pt¼mÄ AhcpsS- b-cn--IneqsS Ip«nIÄ IS¶pt]mbn. _n Xncptan (k) A-h-À-¡v kemw ]dbpIbp ണ്ടmbn.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 25. 25. AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶ cq]w hniZambn {]-hmNI³ (k) ap¡v ]Tn¸n¨p X¶n«pണ്ടv. AXnÂs]«XmWv A-hn-izmknItfmSv At§m«v kemw ]dbcpXv, adn¨v Ct§m«v ]-d-ªm AXpt]mse At§m«v aS¡mw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 26. 26. “PqXss{I-kvX-htcmSv n§Ä kemw sImണ്ടv XpS§cpXv.” (apkvenw) Cn AhÀ Ct§m«v kemw ]dªm AhtcmSv ‫وعليكم‬ F-¶p am{Xw adp]Sn ]dbpI {]hmNI³ (k) ]dªp: “thZw -ÂIs¸« Bsc¦nepw n§tfmSv kemw ]dªm AhtcmSv ‘h-AsseIpw’ F¶v ]dbpI” (_pJmcn). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 27. 27. Cn Hcp kZÊn apkvenwIfpw AapkvenwIfpw CSIeÀ¶msW¦n AhtcmSv kemw ]dbmw. _pJmcn D²cn¡p¶ o Hcp lZokn Im-Wmw. apm^nJmb A_vZpÃmln_vp D_¿n_vp kpeqepw, PqX·mcpw, ss{IkvXhcpw, hn{Klmcm[Icpw AS§nb Hcp k-ZÊntmSv _n (k) kemw ]dbpIbpmbn. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 28. 28. kemw Adnbn¡Â Xsâ ktlmZc§Ä¡pw IpSpw_mZnIÄ¡pw aäpw ]c-kv]cw kemw ]dªb¡mw. AXnpÅ sXfnhv _pJmcn D²cn¡p¶ Hcp lZokn ap¡v ImWmw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 29. 29. {]hmNI]Xvn Bbnj ‫رضي‬‫عنها‬ ‫هللا‬ D²cn¡p¶p: “_n (k) Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ tbmSv ]dªp, Pn_vco (A) n-§Ä¡v kemw ]dbp¶p. At¸mÄ Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‘A-t±l¯nsâ ta AÃmlphnsâ kam[mhpw Ap{Klhpw Dണ്ടm hs«’sb¶v kemw aS¡n.” (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 30. 30. _n(k)bpsSbSp¯v H-cmÄ h¶v “Fsâ ]nXmhv n§Ä¡v kemw ]dªn«ps¶v A-dnbn¨p. At¸mÄ _n (k) ]dªp: n¡pw nsâ ]nXm-hn-pw AÃmlphnsâ c£bpmhs«.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 31. 31. ]Ånbnte¡pw ho«nte¡pw aäpw {]thin¡pt¼mÄ k-emw ]dbmhp¶XmIp¶p. Camw JpXzp_ nÀ-h-ln-¨p-sImണ്ടncn¡pt¼mÄ kemw ]dbphm³ ]mSnÃ. ImcWw Jp-Xzp_ tIÄ¡pt¼mÄ kwkmcn¡phm³ ]mSnÃ. kZÊnÂn¶v ]ncnªpt]mIpt¼mgpw kemw ]dbWw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 32. 32. “n§fmsc¦nepw Hcp kZÊnte¡v {]thin¨m kemw ]-dbpI. AhnsSn¶pw hncan¡phm³ Dt±in¨mepw kemw ]-d-bpI. BZys¯Xpw Ahkms¯Xpw Htc t]msebm-Ip¶p.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 33. 33. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×