Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Du aa

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Du aa

  1. 1. Znhkhpw ZpB sNøp∂hcmWv mw. DW¿∂Xv apX¬ Ddßp∂Xv hsc ]eZpBIfpw ZnIvdpIfpap≠v. Ap{Kl߃°pw Bizmk߃°pw mw A√mlpthmSvµn ]dbp∂p. Bhiyap≈ Imcy߃ A√mlpthmSv At]£n°p∂p. pΩsSBhiyßfpw BhemXnIfpw nch[nbmWv. F√mw A√mlphn¬ A¿∏n°pIbmWvmw sNøp∂Xv.F¥psIm≠mWv pΩsS ZpB A√mlpthmSmbXv ?Ah≥ F√mw tIƒ°p∂p, ImWp∂p, F√m‰npw DØcw ¬Im≥Ignhp≈hmWh≥.manhnsS Pn°pw aptº tΩmSv ]dbmsX, mw Bhiy∏SmsX, ap°vth≠X√mw AhmsWmcp°nØ∂Xv. `qan, sh≈w, hmbp, `£Ww F√mwAht‚XmWv. Aht‚X√mØ H∂pw Cu temIØn√; Hcp aW¬Øcn t]mepw, Hcpsh≈Øp≈n t]mepw, Hcn‰p hmbp t]mepw. AXpsIm≠v mahv µn ]dbp∂p.AhtmSv ZpB sNøp∂p.é­o´«[ ±Àny y½ œ« ¹¬«[ ²É Ô·½ˆobá ¹¬«[ »°˜³ ¼v˜b 5²É¼(A√mlphns‚ Ap{Kl߃ n߃ FÆpIbmsW¶ n¬ IW°m°mmhn√.n›bambpw A√mlp hfsc s]mdp°p∂hpw IcpWmn[nbpamIp∂p.)kqd:lv¬ 18ºz¤_«[å ²¼v_˜b ¶ÃÉ ±c´§²É ¹¬« ¼z¨ƒ[¼(n߃ A√mlphnv µn sNøq-˛Ahs am{XamWv n߃ Bcm[n°psX¶n¬ )kqd: A¬_Jd:172A√mlphns‚ Zmk≥am¿ AhtmSv ImWn°p∂ µnbpsS hnhn[ cq]ßfmWvmw sNøp∂ C_mZØpIƒ, Bcm[Iƒ, ApjvTm߃, Zm[¿Ω߃,klmb tkh߃, t¿® hgn]mSpIƒ F√mw. CsXms° sNbvXmepw A√mlpap°v sNbvXpX∂ Ap{Kl߃°p ]Icamhn√. ma{Xbpw Zp¿_ecmWvpΩsS "ZpB Isfms° Xncp_n(k) ]Tn∏n®XmWv. kzlm_nIfpw Ah¿°vtijw C∂phcbp≈hcpw AßsØs∂bmWv "ZpB Cc∂Xv. am‰an√ .Ahsb°pdn®v Hm¿Øp tm°q. √ Bib߃. `‡nbpw Bizmkhpw CuampwD≠mIp∂ {]m¿∞Iƒ. F√mw A√mlpthmSv am{Xw. A√mØ Hcp "ZpBbpwsΩ ]Tn∏n®hbn¬ C√. Ft¥ Aßsbmbn ?_n(k) {]m¿∞n®Xv A√mlpthmSv , kzlm_nIfpw A√mlpthmSv, tijap≈hcpw AhtmSv Xs∂ .Ft¥ Ahscms° A√mlpthmSv am{Xw "ZpB sNbvXp?.A√mlp AßsbmWv I¬]n®Xv. tm°q! B Xncp I¬]Iƒ.µk«[å [vn[ ã[ ™¯½—vb ؟ ¹¬« vk€°¬[²Ç¼(Xo¿®bmbpw ]≈nIsfms° A√mlphnp≈XmWv. AXnm¬ A√mlphntmsSm∏wn߃ BtcmSpw ZpB sNøcpXv.) kqd: Pn∂v :18µk«[å [vn[ ¹^ ¦zƒ[ ×¼ Á^y ½—u[ °³É ­£(]dbq. Rm≥ Fs‚ d∫ntmSv am{Xta "ZpB sNøpIbp≈q.Ahn¬ Btcbpw]¶ptN¿°pIbn√.) kqd: Pn∂v :20åRm≥
  2. 2. ²£z «[å ±§Ë—u ×½« Á^y ±¨^[Ì_˜¿ ¯ ­£(]dbpI: nßfpsS ZpB CÃmbncp¶psh¦n Fs‚ d∫v nßsf ]cnKWn¡nÃmbncp¶p.) kqd: ^pÀJm³F¥psIm≠v A√mlpthmSv am{Xw "ZpB Cc¡Wsa¶v A√mlp I¬]n®pF¶v nßÄ Nn´¨n«pt-m?1.tNmZn¡msXbpw ]dbmsXbpw Xs¶ ap°v th≠X√mw X¶Xv AhmWtÃm.F¦n tNmZn¨m ÂIp¶hpw Ah³ Xs¶.zŸ›å ±¨« `kc~Ç Å³½—u[ ±¨^y ª£¼(nßfpsS d∫v ]d™ncn°p∂p. nßsft∂mSv ZpB sNøpI. Rm≥ nßÄ°vDØcw ¬Ipw)Å«½_Àkc€À¬Ÿ ²—u [wÉ –[v«[ º½—u `ÀjÇ `¿z£ Á³ÊŸ Á´— ¾u_— ©«È~[wɼºz¤_«[å ²¼vƒz¿ ±¸¬˜« Á^ ½´¯ÌÀ«¼( Fs‚ Zmk≥am¿ Fs∂∏‰n Xm¶tfmSv tNmZn¨mÂ, RmmWv Xo¿®bmbpwG‰hpw ASpØh≥. Ft∂mSv ZpB sNbvXm¬ ZpB sNøp∂hs‚ ZpB°v Rm≥DØcw ¬Ipw AXpsIm≠v Ah¿ Ft∂mSv DØcw tXSs´!. Ah¿ F∂n¬nizkn°s´! Ah¿ k≥am¿K Ifmtb°mw) kqd: A¬_Jd:1862. Ah³ F√m‰npw Ignhp≈hmWv.zÃv£ÐÀƒ ­§ Á¬— ã[²É3. Ah³ {]m¿∞ tI´v DØcw sNøp∂hmWv.a‰p≈ B¿°pw ZpB tIƒ°mtm DØcw sNømtm Ignbn√. A√mlp ]dbp∂p:²¼z ¨¿ »¯À¤«[®½¿¼ ±¨« ½^kc~¯ ½˜°~ ½«¼ ±§Æ—u ½˜°€¿ ß ±·½—vb ²ÉzŸå ±¨§z„^n߃ AhtcmSv ZpB sNbvXm¬ nßfpsS ZpB Ah¿ tIƒ°pIbn√. tI´mepwDØcw sNøn√. A¥ymfn¬ nßfpsS in¿°ns Ah¿ (A√mlphnv ]pdsahnfn°s∏Sp∂ ¿) X≈n∏dbpw. ˛ kqd: ^mXzn¿ : 14Bsc]‰nbmWv A√mlp ]d™Xv ?zŸå ¹³¼uµ¯²½—vb µ¿x«[¼Ahv ]pdsa n߃ ZpB sNøp∂h¿ ˛ kqd: ^mXzn¿ : 13AXv BcmWv ?Jp¿B≥ AhXcn°p∂ ImeØv P߃ A√mlpthmsSm∏w "ZpB Cc∂XvC{_mlow _n(A) Cukm _n(A) adnbw _ohn(d) Chtcbpw a‰pamWv.Cßsbp≈ acn®pt]mbhsc hnfnn®p {]m¿∞n°p∂hsc°pdn®v A√mlp]dbp∂p:kqd: Km^n¿ :60nh±¸Î—u µ— ±·¼ »¯ÔÀ¤«[®½¿ Á«É ¹« `Àkc€¿ á µ¯ ã[ ²¼u µ¯½—v¿ µ°¯ ­‹Ç µ¯¼ž¤nÙ[ å ²½¬Ÿ›

×