Seyfı arsan 20070179

S
SEYFİ ARŞAN,[object Object],20070179,[object Object],Çoklu Ortam Projesi,[object Object],B.Ö.T.E,[object Object],CEİT 356,[object Object]
Coklu ortam:,[object Object],Günümüzde bilgi, beceri ve tutumların öğretilmesinde geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bireyin, fiziksel ve sosyal çevresi ile etkileşim sürecinde, bilginin oluşmasına katkı sağlamak, öğrenmeyi öğrenmesine fırsatlar sunmak, günümüz eğitim süreçlerinin önemli amaçlarından biri olmuştur. Bu anlamda öğretmenin geleneksel rolü de değişmiştir. Geleneksel yaklaşımlarda öğretmenlerin rolü, hazır bilgileri öğrenciye aktarmaktı. Yapılandırmacı öğrenme kuramında bu rol, öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabileceği öğrenme ortamlarının tasarlanmasına dönüşmüştür (Şahan, 2002). ,[object Object],Öğrenme ortamları tasarımı, öğrenmeyi sağlayacak öğretim yönteminin seçilmesi ve buna uygun öğretim çevresinin planlanmasını konu alan oldukça yeni bir kavramdır (Güven, Karataş, 2004: 25–34) Öğrenmenin gerçekleşmesi için iletişimin de olması gerektiği dikkate alındığında, içerik ve öğrenenin buluşup iletişime geçeceği ortamların hazırlanması önem kazanmaktadır. Hangi tür olursa olsun, öğrenme ortamı tasarımı, oldukça çok değişkeni içinde barındıran karmaşık bir ,[object Object],bütündür (Akkoyunlu, Yılmaz, 2005:11). ,[object Object]
Öğrenme-öğretme ortamlarının nasıl düzenlenmesi gerektiği, bireyin öğrenmelerinin nasıl gerçekleştiği ve öğretmenlerin etkili bir şekilde bu sürece nasıl destek sağlayabileceği uzun yıllardan beri tartışılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında fiziki mekân, hem öğretmen için hem de öğrenci için yaşanılır bir çevre oluşturmaktadır. Cohen, Manion ve Morrison da fiziksel çevrenin öğrenmenin bir iskeletini oluşturduğunu ve öğrenmeyi ilerletmede katkıda bulunabileceği gibi öğrenmeyi engelleyebileceğini söylemektedirler. Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmenlerin fiziksel çevreyi mümkün olduğunca kontrol altında tutması gerekmektedir (Ak: Uludağ, Odacı; 2002: 8). ,[object Object],Öğrenme ortamları eğitilecek bireylerin ve programlarda yer alan hedeflerin özelliklerine göre tasarlanmalıdır. Ortamın özellikleri, öğrencilerin bu özelliklerle etkileşime girmesinde doğrudan etkilidir. Bu anlamda öğrencilerin daha etkin olarak öğrenme sürecinde yer almasını sağlayacak, araç ve gereçlerin işe koşulması gerekir(Alkan, 1979). Öğrenme ortamı, öğrenenlerin sorunlarına çözüm aradıkları, öğrenme hedeflerine götürücü birçok kaynak ve materyali barındıran, öğrenmenin oluşması için öğrenenin yaşantılar geçirmesini sağlayan ortamlardır. Kalıcı öğrenmelerin oluşması için de öğrenenin öğrenme ortamında geçireceği yaşantılar ön plana çıkmaktadır. Bu yasantılar, öğrenen ile öğrenme ortamının etkileşimi ile oluşmaktadır (Akkoyunlu, Yılmaz, 2005: 18). ,[object Object],Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımları gözüyle bakarsak, etkili öğretimin gerçekleşmesi, öğrenme ortamının, öğrencinin kendi tercihi ile seçimler yapabileceği şekilde tasarlanmasına da bağlıdır. Öğrenme çevresi öğrencilerin öğrenme amaçlarını belirlediği, kendi kendilerine öğrenmelerini, keşfetmelerini, öğrenme etkinliklerinin çekici bir faaliyet olarak görüldüğü yer olmalıdır (Wilson,1995). ,[object Object]
Yapılan pek çok araştırmada, öğrenmenin nasıl kolaylaştırılabileceği ve öğrenmenin geliştirilmesi için teknolojinin nasıl kullanılacağı sorularına cevap aranmıştır. Özellikle, araştırmacılar yeni eğitim teknolojilerinin, bilgisayar ve multimedya ortamların, öğrenme üzerindeki etkisini ortaya koymak ve bunların etkinliğini değerlendirmek konusunu araştırmalarda önemle ele almışlardır (Savoy, Proctor, Salvendy, 2009). ,[object Object],Teknolojinin eğitim ortamlarına girmesi, farklı öğrenci özelliklerine uygun öğretim materyallerinin tasarlanmasını sağlayarak öğretim ortamlarını zenginleştirmenin yanında, öğretim ortamlarına ulaşılabilirliği, kolaylaştırıp, verimli öğrenme ortamlarının oluşmasına olanak vermektedir. Öğretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan öğrenme-ortamları, çeşitli kaynaklar ile daha çok duyuya hitap eden çevreler haline getirilerek, öğrenci motivasyon ve başarısını da artırmaktadır (Akkoyunlu, Yılmaz, 2005: 9) Öğrenme öğretme sürecide duyu organlarının önemine işaret edilen çalışmalarda, duyu organlarının öğrenme sürecindeki rolü, göz %83, kulağın %11 olduğu ifade edildiği (Yalın, 2003: 21) düşünülürse sınıf içindeki yaşantıların bu iki organı işe koşacak şekilde düzenlenmesi gereği de kendiliğinden ortaya çıkar. Öğrenme sürecinde öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse, öğrenme daha yüksek düzeyde gerçekleşmekte, unutma da daha geç olmaktadır (Çilenti, 1988). ,[object Object],Öte yandan, teknolojik yeniliklerin hızla artması ve ekonomide önemli bir pay haline gelmesi de, eğitimde teknoloji kullanımını teşvik etmiştir. Ancak, teknolojinin sadece “ürün” olarak okula girmesi etkili kullanımı için yeterli değildir. Önemli olan öğretmen, öğrenci, aile ve yönetimin teknolojiyi kendi amaçlarına uygun olarak kullanabilmesi, öğrenme-öğretme sürecinde bir yarar sağlayabilmesi, kendine yeterli olabilmesi, okul kültürüne dahil edilmesi ve bir sonraki yenilikler için öncül olabilmesidir (Aşkar, 2003).,[object Object]
Öğretmenler, mevcut ulaşılabilen teknoloji ürünlerini kullanma becerilerini geliştirememeleri durumunda, eğitim programlarında yer alan içeriği geleneksel yollar ve araçlarla aktarmada çeşitli güçlüklerle karsılaşabilmektedirler. Bu güçlüklerin en önemlilerinden birisi öğrencilerin beklenti ve ilgileri ile yaşam alanları içinde yer alan ve bunları etkileyen “teknoloji ürünleri”nin etkileriyle baş etmek ya da bunları eğitim amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilmektir (Aksoy, 2003:11). ,[object Object],Son otuz yılda öğretmenlerin mesajlarını öğrencilere ilettikleri araçlarda önemli değişimler yaşanmıştır. Tebeşir ve konuşma esaslı, çarpım tablolarının, bülten tahtalarının yer aldığı öğretim ortamlarından, tepegöz projeksiyonların kullanıldığı ortamlara, oradan da PowerPoint sunumların kullanıldığı ortamlara geçiş yaşanmıştır (Craig, Amernic; 2006). Öğretmenlerin öğretim teknolojilerinde meydana gelen değişimleri, yeni formları ve düşünme yolarını tanımaları öğretim süreci için oldukça önemlidir. Öğretim teknolojilerinde meydana gelen bu gelişmeler, bilgisayar-donanımı ve internet kullanımının okullarda yaygınlaşması, öğrenci merkezli uygulamalar için de kurtuluş ilacı olarak görülmüştür. Bilgisayar, bilgisayar programları-uygulamaları, internet ve projeksiyon gibi araçlar ile donanımlı sınıfların çoğalması ya da okullardaki sayıların artması, taşınabilir bellekler, dijital kamera, dijital fotoğraf makineleri, dijital donanım özelliklerine sahip cep telefonları, video, etkileşimli video, CD ve DVD çalar vb araçlar sınıf ortamında öğrenci merkezli uygulamalar için ya da öğrenme sürecinde daha çok duyu organının işe koşulmasında etkili araçlar haline gelmiştir. ,[object Object]
es ve grafiklerin bütünleştirmesi, bilgisayarları veri ve çalışma istasyonu haline getirmiş, bu özellikleri ile eğitimde de kullanım artmıştır (Fahy, 2004). Bilgisayarların eğitimdeki rolü ve kullanım alanları giderek artmaktadır. Öğretim etkinliklerinde öğrenci odaklı yaklaşımı benimseyerek, bilgisayarları kullanan kurumlarda bilgisayara dayalı öğrenmeden ya da bilgisayarlı öğrenmeden sıkça söz edilmektedir. Bilgisayarlı öğrenme terimi kavrayıcı diğer bir deyişle şemsiye niteliği taşıyan bir terimdir (Kaya, 2005:209). Bilgisayarların hem farklı programlarla, hem de bilgisayar destekli öğretim yazılımları ile doğrudan eğitim ve öğretimin değişik alanlarında kullanılabilmesi, sınıf ortamında farklı uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda bilgisayarlar doğrudan öğretim aracı olarak ders sürecinde kullanıldığı (Yalın,2003:162) gibi projeksiyon yardımıyla öğretim süreci içinde yapılan çalışmaları aktarım aracı olarakta kullanılabilmektedir. ,[object Object],Öğretim teknolojilerindeki bu dönüşüm, çoklu öğrenme (multimedya) ortamlarının oluşmasını sağlamıştır. Çoklu ortam, basit bir anlatım ile göze, kulağa, dokunma duyusuna hitap eden çevreler olarak ifade edilmektedir. Çoklu ortam sıfat olarak kullanıldığında; metin, grafik, film ve sesin birleştirilerek bir paket haline getirildiği uygulamaları nitelemektedir. Çoklu ortam isim olarak ele alındığında ise iki farklı anlamda kullanılabilmektedir. Birçok aracın (film, müzik, klip, CD-ROM, internet) eğlence veya eğitim için düzenlenmesi bu açıklamalardan bir tanesidir. Bir diğeri ise: “Birçok aracın (TV, radyo, el ilanı, internet, vb.) reklâm ya da yayım amacıyla düzenlenmesi” şeklindedir (Akkoyunlu, Yılmaz, 2005: 10–11). Oliver’de çoklu ortamların sadece bilgisayar temelli ortam anlamına gelmediğini, orijinalde yazılı, basılı, görsel materyaller ve ses ileten araçları da ifade ettiğini belirtmektedir (Ak: Fahy, 2004). ,[object Object],Bilişsel öğrenme kuramlarına göre, resim ve kelimelimelerin, farklı sunum yöntemleri(multimedya) ile gönderilen uyarıcıları, kulak ve gözler yardımıyla, değişik uyarıcı modlarıyla duyusal hafızamıza girerler. Bu anlamda multimedyanın anlamı(çoklu ortam)kelime ve resimlerin oluşturduğu birleşimdir. Multimedyayla sunulan davranışlar kelime ve resimler aracılığı ile iletilir. Bu yüzden multimedya sunumları daima dual kodlama öğrenmesi ya da dual kanalla öğrenme olarak tanımlanmaktadır (Jenq-MuhHsu, Yen-ShouLai, andPao-Ta Yu, 2007). Çoklu ortam kavramı bilgisayar sanayisi tarafından da benimsenmiştir. Tek bir bilgisayarda görüntü, s,[object Object]
Bilgisayar destekli öğretim ortamlarında çok amaçlı ders sunumları tasarlamak ve belirli bir gruba sunmak için kullanılabilen programlar arasında yer alan sunu yazılımlardan bir tanesi de Microsoft PowerPoint programıdır. Bu program Microsoft Office programı içinde yer almaktadır. Bir PowerPoint slaytı metin, tablo, resim, fotoğraf, ses, video v.b öğelerden oluşmaktadır. Belirli bir konunun bir gruba bilgisayar aracılığı ile konferans salonlarda aktarmak ve bilgisayar temelli öğrenme amacıyla kullanılır. Bu özelliklerinden dolayı öğretmenler kompleks öğrenme kavramları ile ilgili basit yollu, resimler ekli, video ve animasyonları içeren dersin önemli yanlarını vurgulayan iyi organize edilmiş, PowerPoint sunumları hazırlayabilirler (Jenq,Yen,-ShouLai, andPao-Ta Yu, 2007). Aslında, PowerPoint sunumlar ticari ve iş amaçlarını gerçekleştirmek için geliştirilmiş, ancak öğretim kurumlarında bilimsel ve eğitim amaçlı olarak kullanımı hızla yaygınlaşmıştır (Szabo, Hastings, 2000, Kaya, 2005:273-274). Dünyada yaklaşık olarak bir günde 30 milyon kişi tarafından PowerPointle sunum yapılmakta, yaklaşık 250 milyon bilgisayar üzerinde PowerPoint programı kullanılmatadır (Savoy, Proctor, Salvendy, 2009).,[object Object]
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEDE ÇOKLU ORTAM DESTEĞi,[object Object],Çoklu ortamların öğretim süreçlerinde kullanım alanlarından biri de öğretimin değerlendirilmesi aşamasıdır. Öğretimin değerlendirilmesi, öğrenme sürecine etki eden tüm faktörler dikkate alınarak öğrenci öğrenmelerinin bir sonraki adımını belirlemek, öğretme yöntemleriyle ilgili karar vermek ve öğrencilerin başarı seviyelerini belirlemek için çoğunlukla öğretmenler ve profesyoneller tarafından yürütülen sistemli bir bilgi toplama ve karar verme sürecidir (EADSNE, 2007). ,[object Object],Öğretimin değerlendirilmesi sürecinde en önemli amaçlardan biri öğrencilerin potansiyel başarılarını objektif bir biçimde ortaya koymaktır. Bunun için de öğretimin değerlendirilmesinde öğrencilerin anlamalarını kolaylaştıran çoklu ortam bileşenlerinin kullanılması önem taşımaktadır. Öğrenci başarılarını değerlendirmek amacıyla çoklu ortamlardan yararlanılması öğrenci öğrenmesinin ve motivasyonunun artırılması (Beacham, 2005), öğrenci algılamasının artırılması ve buna bağlı olarak sınav süresinin azalması gibi çeşitli katkılar sağlamaktadır. ,[object Object]
Ölçme ve değerlendirmede bilgisayarların kullanımını Bilgisayar Destekli Değerlendirme ve Bilgisayar Temelli Değerlendirme olmak üzere iki farklı şekilde incelemek mümkündür. Questionmark (2008) sözlüğünde Bilgisayar Destekli Değerlendirme, “değerlendirmelerin desteklenmesi için bilgisayar kullanımı” şeklinde tanımlanırken Bilgisayar Temelli Değerlendirme, “ölçme araçlarının sunulması, puanlama, derecelendirme ve değerlendirmelerin analizinde bilgisayar kullanımı” şeklinde tanımlanmıştır. Buna rağmen her iki alan için de Bilgisayar Destekli Değerlendirme [ComputerAssistedAssessment(CAA)] ifadesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Bilgisayar Destekli Değerlendirme puanlama, derecelendirme ve analiz işlemleri için değil, ölçme aracının aynı ortamda öğrencilere sunulması amacıyla kullanılmıştır. ,[object Object],Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirmenin en önemli özelliklerinden birinin, ölçme araçlarının objektifliğini ve dolayısıyla kalitesini arttırmak için sağladıkları çoklu ortam desteği olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bilgisayar destekli değerlendirmede çoklu ortam kullanımı, öğrencilerin sınavı bitirmesi için gerekli motivasyonu sağlayabilir, değerlendirmeleri daha gerçekçi ve ilginç kılabilir ve öğrencilerin sorulan soruları anladıklarına ilişkin bize açık bir fikir sağlayabilir (Beacham, 2005). ,[object Object],İster bilgisayar destekli değerlendirmede isterse bilgisayar temelli değerlendirmede olsun çoklu ortamların değerlendirme kalitesine olan katkısı büyük önem taşımaktadır (Herrington ve Herrington, 1998). Bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte alanyazında bu konuyla ilgili yapılan araştırma ve uygulama örneklerinin de arttığı görülmektedir. Öğretimin Değerlendirilmesinde ,[object Object]
İş Dünyasında Çoklu Ortam,[object Object],Çoklu ortamlar işletmelerde sunum, eğitim, pazarlama, ürün demoları, veritabanları, reklam, simülasyon, kataloglar, anlık mesajlaşma ve ağiletişimlerinde kulanılabilir. Ağ yapıları ve internet protokolleri sayesinde birçok yerel ve geniş alanda video konferans ve sesli mesajlaşma özellikleri kullanılabilir. Birçok sunum hazırlama yazılımları (ör: Microsoft Office PowerPoint) kullanıcılara hazırladıkları sunumlar içerisine video klipler, sesler, grafikler ve metinler eklemelerine olanak sağlayarak etkili materyaller yaratmalarınısağlar. Düşününki farklı ülkelerde bulunan ortaklarınızla toplantı yapmanız gerekiyor ve video konferans sistemi sayesinde mekandan bağımsız olarak bir araya gelebiliyorsunuz.,[object Object]
Çoklu ortamlar sunum ve satış aracı olarak mükemmel bir etkiye sahiptir. Online ürün katologlarınız sayesinde yeni ürünlerinizi müşterilerinize istedikleri anda ulaşma fırsatı sağlamış olursunuz. Birçok işyerinin ofisleri çoklu ortamlarla donatılmıştır. İmaj yakalama donanımları sayesinde çalışanların ID’lerini yaratma ve veritabanlarına kaydetme mümkündür. Örneğin personelin dijital fotoğrafları bilgisayarlara entegre edilmiş küçük kameralarla çekilip kişisel dosyalarına kaydedilebilir. Personelin parmak izini tanıyan bilgisayar sistemleri kullanarak verilerinizin güvenliğini artırabilirsiniz. Hazırladığınız sunum dökümanlarını toplantıya katılamayan çalışanlarınıza e-posta attachment özelliğini kullanarak kolayca gönderebilirsiniz. Laptoplar ve yüksek çözünürlüğe sahip projeksiyonlar çoklu ortam sunumundaki başlıca araçlar olmuştur. Cep telefonları, PDA’lar, bluetooth’lar ve Wi-Fi iletişim araçlarıyla çalışanlar kendi aralarında veya ilgili diğer kişilerle kolayca iletişim kurarak etkili bir iş ortamı sağlanmış olurlar.,[object Object]
Evlerde Çoklu Ortam,[object Object],Çoklu ortam uygulamaları yemek tariflerinden, temizlik ürünlerine, çocuk bakımına, ev ve bahçe dizaynına kadar evlerimize girmiştir. Çoklu ortam projeleri bir TV ekranı, bilgisayarlar, cep telefonları aracılığıyla evlere ulaşmıştır. Bugün hemen hemen tüm evlerde CD-ROM, DVD-ROM veya BD (Blu-ray)sürücüsü bulunan bir bilgisayara veya playstation vb. cihazlar mevcuttur. Bireyler kendilerini geliştirmek istediği alanlardaki çoklu ortam projelerine ulaşarak kendilerini geliştirebilirler. Örneğin Fotoğrafçılık alanında kendisini geliştirmek isteyen bir birey simülater ve gerekli bilgileri içeren NationalGeographicinteraktif fotoğraf okulu yazılımlarını kullanarak kendilerini geliştirebilirler.,[object Object],Halka Açık Alanlarda Çoklu Ortam:Ulusal alanlarda otellerde, müzelerde, alış veriş merkezlerinde, kütüphanelerde, hava alanlarında müşterilere bilgi vermek için bağımsız terminaller, kiosklar hizmet sunmaktadır. Tatil için bir otel seçerken öncelikli olarak kontrol edilenler arasında artık internet hizmetinin sağlanıp sağlanmadığı olmuştur. Bireyler tatile çıktığı için işlerini geride bırakmak istemezler. Hava alanında uçak saatini beklerken PDA’nız ile gerekli bankacılık işlemlerini yapmak isteyebilirsiniz,[object Object]
Sanal Gerçeklik,[object Object],Teknolojinin ve yaratıcı buluşların bir araya gelmesiyle sanal gerçeklik ortaya çıkmıştır. Sanal gerçeklik çoklu ortamın genişletilmiş halidir ve sanal gerçeklikte çoklu ortamın ses, grafik, animasyon gibi temel elementleri kullanılmaktadır. Sanal Gerçeklik, katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan, üç boyutlu bir benzetim modelidir. Sanal gerçeklik uygulamaları eğlence dünyasından, eğitim dünyasından, tıp alanındaki karmaşık bilimsel deneylere kadar pek çok alanda kullanılmaktadır (Bayraktar & Kaleli, 2007). Sanal gerçeklik cyberspacolaraktabilinmektedir,[object Object],Gözlük, stereo kulaklık, başlık, özel eldiven seti ve tuhaf arayüzlerlesizin vücut hareketlerinizi algılayarak kendinizi içerisinde hissettiğiniz 3 boyutlu sanal dünya içerisinde yaşam gibi deneyimler elde etmenizi sağlar.,[object Object]
TESEKKURLER,[object Object],      PROJEMI,[object Object],         IZLEDIGINIZ,[object Object],                ICIN,[object Object]
Seyfı arsan 20070179
1 von 15

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Sanal siniflarSanal siniflar
Sanal siniflar
GÜRKAN AKKAN1K views
MateryalMateryal
Materyal
yasydemiryilmaz3.8K views
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
SumeyraDaldal44 views
1008 3947-3-pb1008 3947-3-pb
1008 3947-3-pb
suleyman11341 views
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
Ramazan Şenol475 views
EogrenmeEogrenme
Eogrenme
HASANKARAMAN5209 views
E öğrenme yaklaşımlarıE öğrenme yaklaşımları
E öğrenme yaklaşımları
Hüseyin özkaya1.2K views
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
Halit Cocuk2.4K views
Yapay ZekaYapay Zeka
Yapay Zeka
Slide Sharer2.9K views
Probleme dayalı öğrenmeProbleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenme
miracbu4K views
SlaytlarSlaytlar
Slaytlar
selinkaya551.1K views
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimiAcik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Merve Gülşah Kıyıcı98 views
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
hrnasl42 views
Bdö özeti̇Bdö özeti̇
Bdö özeti̇
Mustafa Arslan595 views

Destacado(20)

February 2012 News LetterFebruary 2012 News Letter
February 2012 News Letter
sevalayamurali224 views
NutriciónNutrición
Nutrición
zapatilla7504 views
Brand Week Cmo Article 2008Brand Week Cmo Article 2008
Brand Week Cmo Article 2008
dehrenkranz226 views
Bad HabitsBad Habits
Bad Habits
Vivianna Andrade245 views
gomm-qs-mar2013gomm-qs-mar2013
gomm-qs-mar2013
BobKryczko240 views
Embrio Part2Embrio Part2
Embrio Part2
CEMA652 views
Parasites in pet reptilesParasites in pet reptiles
Parasites in pet reptiles
HeigoHausenberg330 views
LeptosDxEpidLeptosDxEpid
LeptosDxEpid
Efrain Benavides Ortiz316 views
4 T4EU - presentazione 1° flusso4 T4EU - presentazione 1° flusso
4 T4EU - presentazione 1° flusso
IFOA - EU Projects Dpt.301 views
Ludlow CamapignLudlow Camapign
Ludlow Camapign
Reuben151 views
July 2011 NewsletterJuly 2011 Newsletter
July 2011 Newsletter
sevalayamurali198 views
Googol 1Googol 1
Googol 1
Alberto Casaca692 views
Collin's B-DayCollin's B-Day
Collin's B-Day
Amy Willison Collyer183 views
October Newsletter 2012October Newsletter 2012
October Newsletter 2012
sevalayamurali264 views
SE25 Hypothesis testsSE25 Hypothesis tests
SE25 Hypothesis tests
jhonmarulo198 views
Psychology of email marketingPsychology of email marketing
Psychology of email marketing
Pure360 475 views

Similar a Seyfı arsan 20070179(20)

öZetöZet
öZet
newabask256 views
Yapacagımız makaleYapacagımız makale
Yapacagımız makale
mehmetkarhan2.7K views
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Nesibe Yüce901 views
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
ilhaps2.2K views
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
kemal99724 views
WwWw
Ww
ERENCEEN43 views
1 sunu1 sunu
1 sunu
kemal akabay2.2K views
Mustafa baliMustafa bali
Mustafa bali
MustafaBali435 views
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Merve Gülşah Kıyıcı38 views
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
Murat Eser207 views
Kisisel ogr. ort. cercevesiKisisel ogr. ort. cercevesi
Kisisel ogr. ort. cercevesi
OsmanFTC306 views
DD
D
ERENCEEN32 views
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
murat tasin115 views

Seyfı arsan 20070179

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.