еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"

Sevdie Alieva
Учител: Севдие Алиева
 Детските игри имат важно значение за здравето, възпитанието,
интелектуалното развитие на детето и въвеждането му в реалния живот. За
детето играта е първият урок по любов, смелост, уважение, приятелство,
разбирателство. По време на игра детето се чувства изцяло в свои води. То
играе заради самата игра без да се интересува от резултата. Играта е
основна дейност – детето учи играейки и играе учейки.
 Чрез водещата дейност през периода на ранното детство – играта,
децата опознават заобикалящата ги среда и удовлетворяват потребността
си от общуване. Играта изпълнява разнообразни функции в процеса на
израстване. Тя е средство и условие за развитие. Различните видове игриизрастване. Тя е средство и условие за развитие. Различните видове игри
имат пряко действие върху формирането на двигателния апарат,
познавателните процеси, речта и особеностите на личността.
 Чрез проектните дейности децата ще изявяват творческия си
потенциал в различни активности – игри-предизвикателства, конкурси,
инициативи, творчески дейности и други. В проекта се прилага STEM
проектно-базираното обучение. STEM обхваща 4-те принципа,
идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век:
творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. Чрез
този подход се осъществява интеграцията на теорията в практиката и
създаване на среда, в която детето е свой собствен учител,
изследовател и пътешественик в областите на науката.
1. Създаване на колекция от разнообразни образователни игри и
успешната им интеграция в образователния процес, които да позволят на
децата да развиват креативността си, критичното мислене и да постигат
целеви резултати в повече компетенции.
2. Сътрудничество, обмяна на опит и развиване на идеи.
3. Да се стимулира развитието на основните способности на децата
/двигателни, сензорни и интелектуални/.
4. Да се провокира творческото въображение, логическо мислене,
наблюдателност, сръчност и интерпретация чрез разнообразни дейности инаблюдателност, сръчност и интерпретация чрез разнообразни дейности и
активности.
5. Да се приложи STEM средата и обучението в обучителния процес на
предучилищна детска възраст чрез STEM игри.
6. Да се овладеят и прилагат образователни подходи, базирани на ключови
компетентности за работа със социални медии и уеб решения и как да се
разпространява в тях „добрият опит".
7. Да се развият дигитални форми на обучение, които ще допринесат за
дигитална грамотност и по-добра реализация на едно цяло поколение.
8. Да се изгради партньорство между родителите и осигуряване на
активното им участие в проектните дейностите.
• Представяне на училищата и детските градини партньори в проекта;
• Проучване и сътрудничество за предстоящи дейности – срещи, анкети;
• Представяне на проекта пред родителите и привличането им като активни
партньори в живота на техните деца в детската градина;
• Изработване на лого на проекта и избор чрез онлайн гласуване;
• Представяне /споделяне/ на разнообразни игри интегрирани към
образователните направления и активности с деца в планирани дейности:образователните направления и активности с деца в планирани дейности:
Физическа култура - септември
Изобразително изкуство - октомври
Конструиране и технологии – ноември
Музика - декември
Български език и литература – януари
Математика – февруари
Околен свят - март
STEM в природата - април
Творчески дейности и активности –
изложби, конкурси, инициативи;
Дейности по разпространение;
Проучване на учителите, децата и
родителите – оценка;
Изработване на общи продукти – ел.
книги, общи споделени платформи и
приложения, сборник с игри от
семейството, сборник с игри от учителя,
създаване на авторска песен -май.
 Запознаване на децата с живота на хората /възрастните/ по лесен и
забавен начин, въвлечени в играта.
 Развитие на умения за работа в екип, логическо мислене и воля за победа
в конкурентна среда.
 Подобряване на умения за вземане на правилни решения, стимулиране на
креативното мислене чрез използването на нестандартни подходи.
 Повишаване на социалните умения, концентрацията и решаване на Повишаване на социалните умения, концентрацията и решаване на
проблеми.
 Разгръщане и събуждане на потенциала на детето за учене и развитие на
неговите творчески способности.
 Създаване на интерактивна образователна среда за формиране на
ключови компетентности на децата чрез използване на STEM-принципите на
обучение.
 Сътрудничество и общуване на деца, родители и учители от различни
краища на България и създаване на общи продукти.
 Популяризиране на дейностите по проекта и постиженията на децата сред
родителите, обществеността и връстниците – TwinSpace, Facebook група,
медии, сайт на учебното заведение, ел. книги, онлайн платформи.
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
"Купа сено!"
"Пътечка!"
"Бум!"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
Деца, родители и учители от група “Мики Маус” на
ДГ “Слънце”, град Левски споделиха вълнуващи
преживявания от допира
с природата през лятото!
Направихме красиви снимки, сбирки от растения и насекоми,
пространствени композиции от камъчета и мидички.
Децата заедно с родителите откриха и споделиха обекти и явления,
които са интересни и красиви. Едновременно с това в детската градина
научихме повече за тяхната природа, особености и законите, на които се
подчиняват. Лятото и учебният процес станаха по-забавни и интересниподчиняват. Лятото и учебният процес станаха по-забавни и интересни
за малките любознайковци!
Красиво подготвените материали участват в
IV Национален конкурс "Красива природа, красива
наука” Лято 2020 г.
Конкурсът се организира от Община Шумен
и Научно-образователен център STEAM
Дейностите са част от вътрешно-образователен и eTwinning проект:
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"
Created by:
Sevdie Alieva
Kindergarten "Slantse",
city Levski, Bulgaria
„Mickey Mouse” Group
teacher
city Levski, Bulgaria
„Mickey Mouse” Group
За повече информация:
https://twinspace.etwinning.net/
122507/home
Facebook страница на проекта:
@IgrotekA4udnotekA
сайт на ДГ “Слънце” гр. Левски:
http://slynce.info/blog/
Изготвил: Севдие Алиева
1 von 30

Recomendados

Игротека@Чуднотека von
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@ЧуднотекаStefkaLacheva
136 views30 Folien
Igroteka@Chudnoteka von
Igroteka@ChudnotekaIgroteka@Chudnoteka
Igroteka@Chudnotekastefkapavlova1
89 views28 Folien
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека von
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@ЧуднотекаСЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@ЧуднотекаSevdie Alieva
209 views14 Folien
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека von
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@ЧуднотекаГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@ЧуднотекаSevdie Alieva
166 views11 Folien
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ... von
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...Sevdie Alieva
315 views75 Folien
EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”. von
EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”. EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”.
EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”. Sevdie Alieva
187 views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ... von
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Sevdie Alieva
420 views17 Folien
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... von
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...Sevdie Alieva
146 views65 Folien
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) von
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)D. Andronova
735 views10 Folien
Etwinning von
EtwinningEtwinning
EtwinningD. Andronova
602 views29 Folien
пресконференция von
пресконференцияпресконференция
пресконференцияСемра Куриева
629 views25 Folien
Портфолио група “Снежанка” von
Портфолио група “Снежанка”Портфолио група “Снежанка”
Портфолио група “Снежанка”soukim
340 views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ... von Sevdie Alieva
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Sevdie Alieva420 views
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... von Sevdie Alieva
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
Sevdie Alieva146 views
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) von D. Andronova
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
D. Andronova735 views
Портфолио група “Снежанка” von soukim
Портфолио група “Снежанка”Портфолио група “Снежанка”
Портфолио група “Снежанка”
soukim340 views
Портфолио група "Звънчета" von soukim
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
soukim1.1K views
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot... von Sevdie Alieva
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sevdie Alieva174 views
икс с глогстер еду von Rose Sunrise
икс с глогстер едуикс с глогстер еду
икс с глогстер еду
Rose Sunrise981 views
Презентация за 1 клас von ElenaStaneva3
Презентация за 1 класПрезентация за 1 клас
Презентация за 1 клас
ElenaStaneva31.7K views
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о... von Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...
Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални о...
Геминг, геймификация или игра в учебно-възпитателната дейност в детската град... von Vladimira Teneva
Геминг, геймификация или игра в учебно-възпитателната дейност в детската град...Геминг, геймификация или игра в учебно-възпитателната дейност в детската град...
Геминг, геймификация или игра в учебно-възпитателната дейност в детската град...
Vladimira Teneva410 views
Портфолио на група „Палави козлета“ von soukim
Портфолио на група „Палави козлета“Портфолио на група „Палави козлета“
Портфолио на група „Палави козлета“
soukim1.8K views
целодневна детска градина von rossitsazlankova
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova2.4K views
Издателство Марк 91, Програмна система von Petar Ilievski
Издателство Марк 91, Програмна системаИздателство Марк 91, Програмна система
Издателство Марк 91, Програмна система
Petar Ilievski4.4K views
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... von Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
училище (1) von megikatq
училище (1)училище (1)
училище (1)
megikatq1.8K views
цдг космонавт коледна работилница von megikatq
цдг космонавт коледна работилницацдг космонавт коледна работилница
цдг космонавт коледна работилница
megikatq462 views

Similar a еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"

Портфолио на Катя Лукова Джубелиева von
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваПортфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваKatya Dzhubelieva
714 views6 Folien
saltanat.pdf von
saltanat.pdfsaltanat.pdf
saltanat.pdfSvetoslavStefanov7
2 views14 Folien
Presentazione linus bg von
Presentazione linus bgPresentazione linus bg
Presentazione linus bgIrecoop Toscana
243 views17 Folien
Методология и методи на изучаване von
Методология и методи на изучаванеМетодология и методи на изучаване
Методология и методи на изучаванеGretaMarcheva
46 views17 Folien
Naruchnik purvoklasnici 2011 von
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011rossmar68
718 views48 Folien
Nar von
NarNar
NarGulnaz Solakova
930 views48 Folien

Similar a еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"(20)

Портфолио на Катя Лукова Джубелиева von Katya Dzhubelieva
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваПортфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева
Katya Dzhubelieva714 views
Методология и методи на изучаване von GretaMarcheva
Методология и методи на изучаванеМетодология и методи на изучаване
Методология и методи на изучаване
GretaMarcheva46 views
Naruchnik purvoklasnici 2011 von rossmar68
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011
rossmar68718 views
наръчник за първокласници 2011 von imur57
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011
imur574.8K views
Book from pаrents von iskam
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrents
iskam1.2K views
BGR-steps-together-manual-bg-web.pdf von ssuser09adb2
BGR-steps-together-manual-bg-web.pdfBGR-steps-together-manual-bg-web.pdf
BGR-steps-together-manual-bg-web.pdf
ssuser09adb211 views
еразъм+ кд1 bg von D. Andronova
еразъм+ кд1  bgеразъм+ кд1  bg
еразъм+ кд1 bg
D. Andronova280 views
inovaciq - prezentaciq.pptx von ElenaStaneva3
inovaciq - prezentaciq.pptxinovaciq - prezentaciq.pptx
inovaciq - prezentaciq.pptx
ElenaStaneva3341 views
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност von Разнообразни и равни
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностСоциалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
готовността на детето за обучение в училище(1) von imur57
готовността на детето за обучение в училище(1)готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)
imur5712.8K views

Más de Sevdie Alieva

еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf von
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdfеTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdfSevdie Alieva
23 views12 Folien
Картинна аззбука за напреднали.ppt von
Картинна аззбука за напреднали.pptКартинна аззбука за напреднали.ppt
Картинна аззбука за напреднали.pptSevdie Alieva
17 views30 Folien
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx von
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxДни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxSevdie Alieva
14 views1 Folie
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з... von
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...Sevdie Alieva
102 views6 Folien
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН... von
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...Sevdie Alieva
224 views30 Folien
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ” von
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”Sevdie Alieva
206 views20 Folien

Más de Sevdie Alieva(20)

еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf von Sevdie Alieva
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdfеTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
Sevdie Alieva23 views
Картинна аззбука за напреднали.ppt von Sevdie Alieva
Картинна аззбука за напреднали.pptКартинна аззбука за напреднали.ppt
Картинна аззбука за напреднали.ppt
Sevdie Alieva17 views
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx von Sevdie Alieva
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxДни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Sevdie Alieva14 views
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з... von Sevdie Alieva
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
Sevdie Alieva102 views
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН... von Sevdie Alieva
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
Sevdie Alieva224 views
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ” von Sevdie Alieva
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
Sevdie Alieva206 views
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ von Sevdie Alieva
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“
Sevdie Alieva387 views
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус” von Sevdie Alieva
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”
Sevdie Alieva247 views
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д... von Sevdie Alieva
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...
Sevdie Alieva72 views
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "... von Sevdie Alieva
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...
Sevdie Alieva102 views
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ... von Sevdie Alieva
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva195 views
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ... von Sevdie Alieva
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ..."ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ...
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ...
Sevdie Alieva113 views
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА... von Sevdie Alieva
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...
Sevdie Alieva55 views
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау... von Sevdie Alieva
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...
Sevdie Alieva625 views
STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... von Sevdie Alieva
 STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...
STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...
Sevdie Alieva423 views
„Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ... von Sevdie Alieva
 „Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ... „Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ...
„Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ...
Sevdie Alieva66 views
"Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ... von Sevdie Alieva
"Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ..."Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ...
"Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ...
Sevdie Alieva71 views
еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група... von Sevdie Alieva
еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група...еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група...
еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група...
Sevdie Alieva206 views
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ... von Sevdie Alieva
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
Sevdie Alieva146 views
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... von Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva410 views

еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мики Маус"

 • 2.  Детските игри имат важно значение за здравето, възпитанието, интелектуалното развитие на детето и въвеждането му в реалния живот. За детето играта е първият урок по любов, смелост, уважение, приятелство, разбирателство. По време на игра детето се чувства изцяло в свои води. То играе заради самата игра без да се интересува от резултата. Играта е основна дейност – детето учи играейки и играе учейки.  Чрез водещата дейност през периода на ранното детство – играта, децата опознават заобикалящата ги среда и удовлетворяват потребността си от общуване. Играта изпълнява разнообразни функции в процеса на израстване. Тя е средство и условие за развитие. Различните видове игриизрастване. Тя е средство и условие за развитие. Различните видове игри имат пряко действие върху формирането на двигателния апарат, познавателните процеси, речта и особеностите на личността.  Чрез проектните дейности децата ще изявяват творческия си потенциал в различни активности – игри-предизвикателства, конкурси, инициативи, творчески дейности и други. В проекта се прилага STEM проектно-базираното обучение. STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. Чрез този подход се осъществява интеграцията на теорията в практиката и създаване на среда, в която детето е свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на науката.
 • 3. 1. Създаване на колекция от разнообразни образователни игри и успешната им интеграция в образователния процес, които да позволят на децата да развиват креативността си, критичното мислене и да постигат целеви резултати в повече компетенции. 2. Сътрудничество, обмяна на опит и развиване на идеи. 3. Да се стимулира развитието на основните способности на децата /двигателни, сензорни и интелектуални/. 4. Да се провокира творческото въображение, логическо мислене, наблюдателност, сръчност и интерпретация чрез разнообразни дейности инаблюдателност, сръчност и интерпретация чрез разнообразни дейности и активности. 5. Да се приложи STEM средата и обучението в обучителния процес на предучилищна детска възраст чрез STEM игри. 6. Да се овладеят и прилагат образователни подходи, базирани на ключови компетентности за работа със социални медии и уеб решения и как да се разпространява в тях „добрият опит". 7. Да се развият дигитални форми на обучение, които ще допринесат за дигитална грамотност и по-добра реализация на едно цяло поколение. 8. Да се изгради партньорство между родителите и осигуряване на активното им участие в проектните дейностите.
 • 4. • Представяне на училищата и детските градини партньори в проекта; • Проучване и сътрудничество за предстоящи дейности – срещи, анкети; • Представяне на проекта пред родителите и привличането им като активни партньори в живота на техните деца в детската градина; • Изработване на лого на проекта и избор чрез онлайн гласуване; • Представяне /споделяне/ на разнообразни игри интегрирани към образователните направления и активности с деца в планирани дейности:образователните направления и активности с деца в планирани дейности: Физическа култура - септември Изобразително изкуство - октомври Конструиране и технологии – ноември Музика - декември Български език и литература – януари Математика – февруари Околен свят - март STEM в природата - април Творчески дейности и активности – изложби, конкурси, инициативи; Дейности по разпространение; Проучване на учителите, децата и родителите – оценка; Изработване на общи продукти – ел. книги, общи споделени платформи и приложения, сборник с игри от семейството, сборник с игри от учителя, създаване на авторска песен -май.
 • 5.  Запознаване на децата с живота на хората /възрастните/ по лесен и забавен начин, въвлечени в играта.  Развитие на умения за работа в екип, логическо мислене и воля за победа в конкурентна среда.  Подобряване на умения за вземане на правилни решения, стимулиране на креативното мислене чрез използването на нестандартни подходи.  Повишаване на социалните умения, концентрацията и решаване на Повишаване на социалните умения, концентрацията и решаване на проблеми.  Разгръщане и събуждане на потенциала на детето за учене и развитие на неговите творчески способности.  Създаване на интерактивна образователна среда за формиране на ключови компетентности на децата чрез използване на STEM-принципите на обучение.  Сътрудничество и общуване на деца, родители и учители от различни краища на България и създаване на общи продукти.  Популяризиране на дейностите по проекта и постиженията на децата сред родителите, обществеността и връстниците – TwinSpace, Facebook група, медии, сайт на учебното заведение, ел. книги, онлайн платформи.
 • 21. Деца, родители и учители от група “Мики Маус” на ДГ “Слънце”, град Левски споделиха вълнуващи преживявания от допира с природата през лятото! Направихме красиви снимки, сбирки от растения и насекоми, пространствени композиции от камъчета и мидички. Децата заедно с родителите откриха и споделиха обекти и явления, които са интересни и красиви. Едновременно с това в детската градина научихме повече за тяхната природа, особености и законите, на които се подчиняват. Лятото и учебният процес станаха по-забавни и интересниподчиняват. Лятото и учебният процес станаха по-забавни и интересни за малките любознайковци! Красиво подготвените материали участват в IV Национален конкурс "Красива природа, красива наука” Лято 2020 г. Конкурсът се организира от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM Дейностите са част от вътрешно-образователен и eTwinning проект:
 • 30. Created by: Sevdie Alieva Kindergarten "Slantse", city Levski, Bulgaria „Mickey Mouse” Group teacher city Levski, Bulgaria „Mickey Mouse” Group За повече информация: https://twinspace.etwinning.net/ 122507/home Facebook страница на проекта: @IgrotekA4udnotekA сайт на ДГ “Слънце” гр. Левски: http://slynce.info/blog/ Изготвил: Севдие Алиева