Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentació projecte educatiu_professorat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Anzeige

Ähnlich wie Presentació projecte educatiu_professorat (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Presentació projecte educatiu_professorat

 1. 1. PROJECTE EDUCATIU 2010 - 2014 SES Gurb
 2. 2. Projecte Educatiu
 3. 3. Identitat: missió, visió, valors i principis <ul><li>Missió : raó per la qual la institució existeix, propòsit. </li></ul><ul><li>Missió de la SES Gurb: </li></ul><ul><li>Millorar els resultats acadèmics dels alumnes i el grau de cohesió social en un context d’equitat </li></ul>
 4. 4. Identitat: missió, visió, valors i principis <ul><li>Visió : Representació de la situació ideal a què aspira a arribar en el futur una organització, que s‘ utilitza com a instrument de la planificació estratègica. </li></ul><ul><li>Visió de la SES de Gurb: </li></ul><ul><li>Ser un centre d’educació secundària que respongui a les demandes de la societat del segle XXI </li></ul>
 5. 5. Identitat: missió, visió valors i principis <ul><li>Valors : és la manifestació escrita dels principis d’una organització. </li></ul><ul><li>Valors compartits: com a centre públic ens regim pels valors de les societats democràtiques </li></ul>
 6. 6. Valors compartits d’un centre públic <ul><li>Respecte per les llibertats individuals dintre d’un context social. </li></ul><ul><li>Dret d’opinió i deure de respectar les opinions dels altres. </li></ul><ul><li>Comprensió i respecte de la diversitat cultural i ideològica. </li></ul><ul><li>Solidaritat. </li></ul><ul><li>Resolució pacífica i dialogada dels conflictes. </li></ul><ul><li>Capacitat de comprendre punts de vista i maneres d’actuar diverses. </li></ul>
 7. 7. Valors propis de la SES Gurb <ul><li>Diversitat. </li></ul><ul><li>Innovació. </li></ul><ul><li>Qualitat. </li></ul><ul><li>Formació. </li></ul><ul><li>Col·laboració. </li></ul><ul><li>Comunicació. </li></ul><ul><li>Reflexió i avaluació. </li></ul><ul><li>Civilitat. </li></ul><ul><li>Respecte per l’entorn. </li></ul>
 8. 8. Principis relacionals <ul><li>Respecte. </li></ul><ul><li>Col·laboració. </li></ul><ul><li>Professionalitat. </li></ul><ul><li>Transparència. </li></ul><ul><li>Reflexió. </li></ul><ul><li>Creativitat. </li></ul>
 9. 9. Principis pedagògics
 10. 10. Principis pedagògics <ul><li>Innovació: integració avançada de les TAC (tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement). </li></ul><ul><li>Investigació: aplicació del paradigme científic i els seus mètodes com a pont entre l’escola i l’entorn natural, social i tecnològic. </li></ul><ul><li>Comunicació: capacitat d’expressar-se i relacionar-se en diverses llengües i comprendre-les. </li></ul><ul><li>Pràctica de l’esport : foment de la col·laboració i la cooperació i aprenentatge d’hàbits de vida sostenibles. </li></ul>
 11. 11. Projecte de centre
 12. 12. Criteris d’organització pedagògica <ul><li>Agrupaments heterogenis. </li></ul><ul><li>Metodologia de treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>Flexibilització horària </li></ul><ul><li>Projectes de treball </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul>
 13. 13. Principis educatius <ul><li>Aprenentatge actiu, basat en problemes. </li></ul><ul><li>Atenent les intel·ligències múltiples. </li></ul><ul><li>Aprenentatge competencial. </li></ul><ul><li>Adquisició de les habilitats de pensament superior. </li></ul><ul><li>Aprenentatge autònom i personalitzat. </li></ul><ul><li>Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement </li></ul>
 14. 14. Prioritats <ul><li>Participació. </li></ul><ul><li>Individu i grup. </li></ul><ul><li>Relació: esforç, eficàcia, qualitat. </li></ul><ul><li>Iniciativa personal i grupal, establiment de reptes </li></ul><ul><li>Competències bàsiques. </li></ul><ul><li>TIC: eina de suport a l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>TAC: mitjà per a l’adquisició de coneixements. </li></ul><ul><li>Pràctica esportiva per a l’adquisició d’hàbits de vida sostenible i aprenentatge de la convivència. </li></ul><ul><li>Actitud crítica comprendre el món, millorar-lo i preservar-lo. </li></ul><ul><li>Desenvolupar habilitats cognitives complexes. </li></ul>
 15. 15. Model d’atenció a la diversitat i procediments d’inclusió <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Millorar els resultats acadèmics de tots els alumnes </li></ul><ul><li>Aplicar metodologies de treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>Utilitzar eines web 2.0 </li></ul><ul><li>Optimitzar de recursos humans i materials per a l’atenció d’alumnes a l’aula ordinària. </li></ul><ul><li>Desvincular el concepte de diversitat del concepte de dificultat. </li></ul>
 16. 16. Model d’AD: estratègies organitzatives <ul><li>Creació d’un grup coordinador d’inclusió a nivell de centre. </li></ul><ul><li>Participació en el Grup coordinador Central d’Escoles Inclusives de la comarca d’Osona. </li></ul><ul><li>Departament d’orientació </li></ul><ul><li>Model de SCP </li></ul>
 17. 17. Model d’AD: estratègies pedagògiques
 18. 18. Coordinació d’inclusió: components <ul><li>Cap d’estudis. </li></ul><ul><li>Psicopedagoga </li></ul><ul><li>Un professor per a cada nivell. </li></ul><ul><li>Especialista de l’EAP. </li></ul>
 19. 19. Coordinació d’inclusió <ul><li>Funcions: </li></ul><ul><li>Anàlisi de variables contextuals per a la millora acadèmica </li></ul><ul><li>Generar alternatives possibles als problemes que plantegi el professorat en relació a l’atenció dels alumnes en el context de l’aula ordinària. </li></ul><ul><li>Proposar canvis o ajustaments metodològics. </li></ul><ul><li>Orientar el professorat en la presa de decisions pedagògiques. </li></ul><ul><li>Liderar la implementació del SCP. </li></ul><ul><li>Aconsellar el professorat, l’equip directiu i el Consell Escolar en la resolució d’incompliment de la normativa. </li></ul><ul><li>Proposar iniciatives de formació per al professorat i les famílies </li></ul>
 20. 20. Avaluació del PE

×