Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hong Kong Gezi Notları

724 Aufrufe

Veröffentlicht am

2011 Ağustos'ta 7 günlük Hong Kong seyahatimin notları.

Veröffentlicht in: Reisen
  • Als Erste(r) kommentieren

Hong Kong Gezi Notları

  1. 1. GEZ‹ Hong Kong Dr. Sertaç Do¤anay Hepinize tekrar merhaba. Geçen say›da gündeme getirdi¤im konu bal›k av›nda gözetilecek kriterlerdi hat›rlars›n›z. Greenpeace ve Fikir Sahibi Damaklar örgütünün yürüttü¤ü, benim de elimden geldi¤i kadar destek verdi¤im kampanya sonunda “en az›ndan” avlanacak lüferlerin boyunun 20 cm. alt›nda olmamas› karar› bakanl›k taraf›ndan al›nd›. Bu olumlu geliflme di¤erlerini tetikler umar›m. Bu sefer de genelde bir haftal›k Uzak Do¤u turlar› aras›nda 2-3 günle geçifltirilen dünyan›n en kozmopolit flehirlerinden biri olan Hong Kong’la ilgili izlenimlerimi anlataca¤›m. Zevkle okuman›z dile¤iyle… Pazarlama ve Sat›fl Profesyoneli ‹laç ve Sa¤l›k Sektörü sertacdoganay@gmail.com Causeway Bay semtinde Lanson Place Otel’de kald›m. Otelin özellikle concierge personeli her talebimi karfl›lamak için tüm imkanlar› seferber etti. Bu da insan› rahatlat›yor elbette. fiehrin her yeri gece yar›lar›na kadar çok ama çok kalabal›k ve yolda ç›plak yürüseniz kimsenin dönüp bakmayaca¤› kadar özgür hissedilen bir yer. Çok geç saatlere kadar iflleyen metro dahil flehrin geneli güvenlik aç›s›ndan sorunsuz. Yine de taksi kullanmak isterseniz pek çok ülkeye göre son derece ucuz oldu¤unu söyleyebilirim. Çok k›sa: Hong Kong (HK) yönetimi 2002 y›l›nda ‹ngilizlerden Çinlilere geçmifl. ‹ç ifllerinde özerk, d›fl ifllerinde Çin’e ba¤l›lar. Kanton (cantonese) halk› olarak an›l›yorlar. 4 Hong Kong Dolar› yaklafl›k 1 TL’ye denk geliyor. Hava sürekli s›cak oldu¤undan duruma uygun k›yafet götürmek iyi olur. fiort, sandalet, bolca tiflört. En fl›k restoran veya kafede bile (sadece baz› gece kulüpleri hariç) flort, tiflört do¤al karfl›lan›yor. Bizim yaz mevsimimiz oran›n en nemli ve ya¤›fll› mevsimine denk geliyor. Dolay›s›yla k›fl›m›z HK seyahati için en uygun zaman kabul edilebilir… H ong Kong (HK) ile ilgili teknik bilgiyi her yerden bulabilirsiniz. Ben her yerde bulamayacaklar›n›z› da anlataca¤›m, sahne arkas›n›. Dakika:1 Gol:1 Otelime yerlefltikten sonra, plans›z ilk ve tek günümü sokakta dolaflarak geçirmeye karar vermifltim. Ana caddeye ç›kt›m ve… Reklam›n, halkla iliflkilerin gücü: 88 ‹fl dünyas› buna “Think Global, Act Local” diyor. Hayat›n akt›¤› yer Hong Kong adas› (merkez bölgeye verilen isim) oldu¤undan konaklama için Causeway Bay veya Wan Chai bölgesini tercih etmek en iyisi. Buraya ilk defa gidenler için HK tam bir bilinmeyen oldu¤undan, oteli seçerken, birkaç internet sitesinden otelin lokasyonu, imkanlar› gibi detaylar›n yan›nda, otel personelinin yard›mseverli¤ini de araflt›r›p öyle karar vermek en do¤rusu. Ben HK dünyan›n en pahal› flehirlerinden biri olmas›na ra¤men özellikle yemek konusunda kifli bafl› 10 TL’den, 1.000 TL’ye kadar “binlerce” alternatif mevcut. Her sene dünya çap›nda yap›lan farkl› de¤erlendirmelerde dünyan›n en karakterli, en iyi 100 restoran›ndan dördü-befli Hong Kong’dan ç›k›yor. fiu kadar›n› söyleyeyim, Türk kebapç›s›ndan Nepal restoran›na, ileri düzeyde deneysel ve inovatif mutfak sanatlar›na kafay› takm›fl restoranlardan geleneksel Çin mutfa¤›na, sushi barlar›na kadar can›n›z›n istedi¤i her fleyi bulabilece¤iniz bir flehir! Kurba¤a baca¤›n› merak ediyorsan›z do¤ru yer buras›. Bir not daha; sokakta yemek bir yaflam biçimi.
  2. 2. Mutlaka: Asla: Taksi d›fl›nda tüm toplu tafl›ma araçlar›nda kullan›labilen “Octopus Card” al›n. Metroda otobüste bozuk parayla u¤raflmazs›n›z, görece ucuza seyahat edersiniz. ‹stedi¤iniz zaman içinde kalan paray› kart› al›rken ödedi¤iniz depozitoyla beraber iade al›yorsunuz. E¤er birkaç günden fazla kalacaksan›z Türkiye’den giderken mobil telefonunuzda tak›l› olan sim kart›n› kullanmay›n. Çok daha ucuza konuflabilece¤iniz ve data kullanarak internete ba¤lanabilece¤iniz yerel bir firman›n kart›n› al›n. Bütün rehber kitaplar›n dedi¤ine itiraz›m yok, Peak Tram (Zirve tramvay›) ile en tepeye ç›k›p muhteflem manzaray› görüp foto¤raf çekin. Bütün bunlar› yaparken, bilet kuyru¤undan zirvedeki yap›n›n beflinci kat›ndaki terasa ç›kana kadar ehil ellerin her ad›m› nas›l paraya çevirdi¤ine flahit olun. Yüzlerce elektronik malzeme satan dükkan aras›nda pazarl›ks›z ve karfl›laflt›rmas›z al›flverifl yapmay›n. Emin olun daha ucuzu hep var. Özellikle foto¤raf makinesi almay› düflünüyorsan›z istedi¤iniz marka ve modelin küçük ama k›ymetli bir parças›n› (lens) ç›kar›p yerine çok daha ucuzunu koymufl olma olas›l›¤›n› unutmay›n. Halk›n “Ding Ding” dedi¤i cams›z tramvaylara binip flehri hem çok ucuza, hem de biraz yukar›dan izlemek çok zevkli. Buras› Türkiye’den çok daha ucuz de¤il, heyecana gerek yok. Detaylar… fiehrin kalbi Wan Chai-Central bölgesi. Her fley bu merkez etraf›nda flekilleniyor. Gökdelenlerin yo¤unlaflt›¤› bölge buras›. O kadar fazla yüksek bina var ki, günün ortas›nda günefl yüzü görmeden etrafta gezinebiliyorsunuz. Causeway Bay ise flehirdeki en lüks ma¤aza ve butiklerin topland›¤› semt. Bu iki merkezin bulundu¤u Hong Kong “Adas›”n›n tam karfl›s›nda flehrin di¤er bölümü var. Karfl› yakan›n ismi Kowloon. Bu yakan›n en ilgi çekici bölümü birkaç kilometrelik sahil fleridi. Buras› günefl batmadan önce kalabal›klafl›yor, batt›¤›ndaysa kalabal›k “pik” yap›yor. Gün bat›m›nda Hong Kong adas›ndaki say›s›z gökdelenin görüntüsü, her ne kadar yapay güzellik olsa da flüphesiz çok etkileyici. Star Ferry denen; bizim flehir hatlar› vapurlar›n›n flafl›rt›c› derecede benzeri olan vapurlarla iki yaka aras›nda bolca foto¤raf karesi yakalayabilece¤iniz bir tur at›n. En popüleri Wan Chai-Kowloon aras› olan›. Bol bol foto¤raf, bol bol foto¤raf! 89
  3. 3. GEZ‹ Sokak lezzetlerini deneyin. Mak’s, oran›n bilinen esnaf lokantas› tarz› mekanlar›ndan biri. Birkaç flubesi var ve “wonton noodles” (sulu mant› veya makarna türü yemek çeflidi) konusunda flöhretliler. Ben hiç olmayacak birini (kim karidesli mant›yla beraber piflen bir et yeme¤ini ak›l eder ki) denedim ve çok memnun kald›m. (‹çinde 4 parça karidesli mant› olan, a¤›r ateflte uzun sürede piflen az ya¤l› dana etiyle beraber servis edilen sulu yemek.) Memnun kalmam›n nedeni, etin çok yumuflayana kadar piflmifl olmas› ve içindeki otlar›n katt›¤› de¤iflik lezzetti. Bu otlar›n bafl›nda limon çiçe¤i otu geliyor, ard›ndan sar›msak ve so¤an. http://en.wikipedia.org/wiki/Mak's_Noodle Kanton (cantone) mutfa¤›n› iyi icra eden bir yerde yemek yiyin. Antep’te Halil Usta ne ise, burada Yung Kee o. Gerçek kanton mutfa¤› (Çin mutfa¤›n›n türevi sayal›m) yemekleri icra ediyorlar. Menünün en meflhur 90 yeme¤i “f›r›nda ördek”. Ben elbette bunun tad›na bakt›m, yan›nda bir yerel çorba ve XO soslu jumbo karides siparifl ettim. XO sosuna özel kitaplar bas›ld›¤›n› biliyorum, de¤erli ve lezzetli bir sos. fiimdiye kadar yedi¤im en pahal› yemek olmasa da cüzdan›m› biraz hafifletti¤ini söyleyebilirim. Bir haftal›k sürede önünde kuyruk oldu¤una flahit oldu¤um tek restoran buras›yd›. Rezervasyonsuz gitmeyin. www.yungkee.com.hk
  4. 4. Hong Kong konusu ile ilgisiz not: E¤er yemek sizin için bir merak konusu ve zevk arac› ise, 2011’de dünyan›n en iyi 64. restoran› seçilen ve slogan› “X-treme Chinese Cuisine” olan Bo Innovation do¤ru adreslerden biri. Bu “ad›n›n hakk›n› veren” mekana yolda yürürken rastlama ihtimali “s›f›r”. Ara sokaklardan birinde yer al›yor ve haftalar öncesinden rezervasyon gerekiyor. Tam anlam›yla “doyumluk de¤il, tad›ml›k” porsiyonlarla, son derece deneysel sanat eserlerini masaya getirip, uzunca hangi malzemeler kullan›ld›¤›n› ve hangi yöntemlerle piflirildi¤ini anlat›yorlar. Evet, bu da cüzdan hafifleten türden, ama net olarak flu kadar›n› söyleyebilirim, hayat›mda yedi¤im en “farkl› ve benzersiz” yemekti. www.boinnovation.com Pazar günleri Filipinli kad›nlar flehri kuflat›yorlar. Hong Kong’da çal›flan Bir süredir yeme içme konusuyla zevk için ilgili oldu¤umdan, gitti¤im yerlerdeki önerilen lokantalar›, kafeleri ziyaret etmeye çabal›yorum. Vard›¤›m kan›y› paylaflmak istedim. Dünyan›n en iyi restoranlar› s›ralamas›na giren veya-en bilinenlerden biri oldu¤u için ad›n› vermekte sak›nca görmüyorumMichelin Y›ld›z› sahibi baz› restoranlar›n asl›nda flekil flemalden çok, yeme¤in ola¤anüstülü¤üyle ve sunumuyla ilgilendi¤ine, personelinin son derece kibar ve mütevaz› oldu¤una flahit oluyorum. Baz›lar›ndaysa müthifl elit, lüks bir servisle sizi memnun etmeye çal›flan personelin güler yüzü ve nezaketi dikkatimi çekiyor. Aç›k konuflmak gerekirse baz›lar›n›n da bu methiyeleri hiç hak etmedi¤ini düflünüyorum. ‹stanbul sakinleri olarak da e¤er devler liginde mücadele edeceksek ki afla¤›s› kurtarmaz, kendimizi iyi ifade etmenin ve tan›tman›n ne derece önemli oldu¤unu fark etmemiz gerekli san›r›m. Filipinli kad›nlar flehrin göbe¤ine tabir yerindeyse “kamp kuruyorlar”. Yüzlerce katl› gökdelenlerin önünde çekirdek ç›tlat›p iskambil oynuyorlar. Me¤er onlar›n tatil anlay›fl› buymufl. fiehirde gece hayat› Lan Kwai Fong (LKF) bölgesinde yaflan›yor. 20-30 civar› fl›k restoran, gece kulübü ve bar mevcut. Evet, hareketli bir bölge ama ‹stanbul’da gece hayat›na bir kez flahit olduysan›z Hong Kong’un “dünyaca ünlü” diye abart›lan gece e¤lencesinin gerçek bir balon oldu¤undan flüphe duymay›n. Son olarak flunu söyleyebilirim; Hong Kong son sürüm bir bilgisayar oyunu gibi… Fazlas›yla renkli, uyar›c›, h›zl›, uçuk, s›n›rs›z varyasyonlu… Bir dahaki say›da görüflmek üzere, hoflça kal›n. 91

×