Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

PopUpCollege palvelupolku

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

PopUpCollege palvelupolku

Herunterladen, um offline zu lesen

Uuden oppimisympäristön kehittämisessä hyödynnettiin palvelumuotoilua, sillä kehittämisessä haluttiin saada opiskelijoiden ääni kuuluviin, vastata koulutusreformin tavoitteisiin sekä löytää uusia oppimista edistäviä menetelmiä ja tapoja

Uuden oppimisympäristön kehittämisessä hyödynnettiin palvelumuotoilua, sillä kehittämisessä haluttiin saada opiskelijoiden ääni kuuluviin, vastata koulutusreformin tavoitteisiin sekä löytää uusia oppimista edistäviä menetelmiä ja tapoja

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie PopUpCollege palvelupolku (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

PopUpCollege palvelupolku

  1. 1. Palvelumuotoilu uuden oppimisympäristön kehittämisessä (ammatillinen 2.aste) Case PopUpCollege Kamppi Menetelminä puolistrukturoidut haastattelut, havainnonti sekä osallistava yhteiskehittäminen Kevät 2017 © 2017 Selina Nastase
  2. 2. PopUpCollege- uusi tapa oppia ammattia ja hankkia työelämätaitoja PopUpCollege – on kolmen ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteinen innovatiivinen oppimisympäristö, jossa oppiminen siirretään koulujen seinien ulkopuolelle keskelle Helsingin ydinkeskustaa. PopUpCollege on uusi tapa hankkia ammatillista osaamista ja työelämässä tarvittavia avaintaitoja. Toimintamallin kehittämiseen on saatu Opetushallituksen hankerahoitusta vuodelle 2017. Hankeverkostossa ovat mukana Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Stadin ammattiopisto ja Salon seudun ammattiopisto. Tavoitteena on vakiinnuttaa keväällä 2016 pilotoitu PopUpCollege –toimintamalli osaksi verkostossa mukana olevien ammatillisten koulutuksen järjestäjien toimintaa. Keväällä 2017 muutaman kuukauden aikana n. neljäkymmentä eri osaamisalojen eri-ikäistä opiskelijaa työskentelee Kampin kauppakeskuksessa Helsingin sydämessä PopUpCollegessa. Opiskelijat ideoivat ja jalkautuvat toteuttamaan erityyppisiä palveluja ympäröivän kauppakeskuksen yrityksille ja asiakkaille. Aitoja asiakasprojekteja toteutetaan monialaisissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Toinen vastaavanlainen PopUpCollege –konsepti tullaan toteuttamaan syksyllä 2017. Projekteissa työskentely kerryttää osaamispisteitä kunkin opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimisympäristössä sovelletaan tiimi- ja projektioppimisen pedagogisia menetelmiä. Tavoitteena on, että toteuttamalla asiakasprojekteja opiskelijat innostuvat aidoista työtehtävistä ja oppivat löytämään omia vahvuuksiaan sekä kirkastamaan omia tulevaisuuden suunnitelmiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Valmentajaopettajat tulevat yhteistyöverkoston oppilaitoksista ja he ohjaavat tiimien työskentelyä ja sparraavat opiskelijoita viikoittaisissa treeneissä. He myös antavat palautetta opiskelijoiden etenemisestä ja ohjaavat hankkimaan projekteissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Valmentajien työskentelyn tukena on tiimioppimisen asiantuntija. https://www.businesscollege.fi/uutisarkisto/tiedote-popupcollege-avautuu-jalleen-kampin- kauppakeskukseen-uusi-tapa-oppia-ammattia-ja-hankkia-tyoelamataitoja/ 2
  3. 3. Student Journey: PopUp palvelupolku • Uuden oppimisympäristön kehittämisessä hyödynnettiin palvelumuotoilua, sillä kehittämisessä haluttiin saada opiskelijoiden ääni kuuluviin, vastata koulutusreformin tavoitteisiin (mm. osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys) sekä löytää uusia oppimista edistäviä menetelmiä ja tapoja. Kevyessä tutkimuksessa käytettiin perinteisiä, soveltavia sekä innovatiivisia menetelmiä. • Yhteenvetona syntyi palvelupolku, joka kuvaa PopUpCollegessa oppimista ja työskentelyä aina ensikontaktista opintokokonaisuuden loppuun asti. Se tarjoaa vaihtoehtoja, ideoita ja tapoja toteuttaa opintokokonaisuus suunnitellusti. Polussa on pyritty huomioimaan kaikkien sidosryhmien näkökulmat. • Optimoitu palvelupolku on syntynyt yhteiskehittämällä. Haastatteluiden, havainnoinnin, osallistavien työpajojen sekä palautekyselyn perusteella yksityiskohtia on kehitelty ja paranneltu. Polku ei ole valmis, vaan kehittyy edelleen. • Palvelupolku kuvataan visuaalisesti aikajanalle, mikä helpottaa havainnollistamaan sen eri vaiheet. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3© 2017 Selina Nastase Palvelupolun tavoitteet: 1. Ymmärtää kokonaisuutta paremmin 2. Havaita uusia mahdollisuuksia 3. Suunnitella tulevaisuuden toimintaa 4. Dokumentoida ja arvioida
  4. 4. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyys on lähestymistapa, jossa palvelu tai tuote (oppimisprosessi ja osaaminen) pyritään tekemään mahdollisimman hyvin asiakkaiden (opiskelijat ja työelämä) tarpeita vastaavaksi Osaamisperusteisuus: Osaamista voi hankkia ja osoittaa eri tavoin, mutta sen tulee vastata työelämän tarpeita. Oppimisprosessin yksilöllinen kustomointi ja yhteistoiminnallisuus Koulutusorganisaatio on palveluntuottaja, jonka asiakkaita ovat sekä opiskelijat että työelämä (yhteiskunta) Valmentaja on luovan oppimisprosessin ylläpitäjä ja mahdollistaja Laatu syntyy koulutuksen sisällöstä, oppimisympäristöstä ja toteutuksesta 4© 2017 Selina Nastase
  5. 5. NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI. PALVELUMUOTOILU TUKEE JA AUTTAA: Opiskelijan ja oppimisprosessin ymmärtäminen Täysin uusien menetelmien kehittäminen Olemassa olevien käytänteiden “virittäminen” Koulutusorganisaation strategian määrittely & opiskelija- ja valmentajakokemuksen johtaminen ONNISTUNEEN MUOTOILUPROSESSIN EDELLYTYS: Ei oleteta, vaan kysytään, tutkitaan ja osallistetaan= yhteiskehittäminen Fokus loppukäyttäjässä = opiskelijan kokemus (& työelämä) Empatia, luovuus ja tunneäly työkaluina Läpinäkyvä realismi, jolloin myös epäkohdat tunnistetaan ja tunnustetaan EMPAATTISUUS, ANALYYTTISYYS JA LUOVUUS YHDISTYVÄT 5© 2017 Selina Nastase
  6. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.VALMISTAUTUMINEN ALOITUS & RYHMÄYTYMINEN TAVOITTEET SELVIKSI MENETELMÄ: PROJEKTIOPPIMINEN RAPORTOINTI JA PALAUTE OSAAMISEN ARVIOINTI 1. VALMISTAUTUMINEN • Toteutuksen resurssit, tilat, toimijat, tavoitteet, toimintatavat ja viikkosuunnitelma. • Markkinointi ja ilmoittautuminen (milloin, miten ja kenelle?) • Opiskelijoiden osaamisen, taustojen ja tavoitteiden kartoitus 2. ALOITUS & RYHMÄYTYMINEN Mistä tunnistaa toimivan tiimin? • Toiminnallisuus, osallistaminen ja käytänteet selviksi 3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN Miten opiskelija hyötyy toteutuksesta ja mitä menestyminen vaatii? Perustelut hyödyistä. Toiminnan ja mahdollisuuksien esittely & tavoitteiden suunnittelu 4. OPPIMISMENETELMÄÄN PEREHTYMINEN; Mitä on projektioppiminen? Onnistuneen projektin tunnusmerkit? Työkaluja projektinhallintaan 5. RAPORTOINTI JA PALAUTE Mikä meni hyvin? Mitä opin? Mitä tekisin toisin? Parhaat mokat? Miten tiimi suoriutui tehtävästä? Miten saan oppimisen ja edistymisen näkyväksi? 6. OSAAMISEN ARVIOINTI • Mitä tulisi osata? Lista taidoista/ osaamisesta • Itsearviointi • Vertaisarviointi • Osaamisen tunnistaminen Student Journey: PopUp palvelupolku 6© 2017 Selina Nastase
  7. 7. 1. ALKUVALMISTELUT Valmentajat ja sisäinen toiminta (backstage): • Resurssit Toteutuksen tavoitteet, toimintatavat ja viikkosuunnitelma. ”Lupaus valmentajilta ja organisaatiolta ” • Valmentajien vahvuudet, tarpeet ja odotukset -> Ryhmäytyminen ja tehtävien jako • Koulutusorganisaation odotukset, tarpeet ja tavoitteet • Yhteiskunnallinen tavoite ja päämäärä (opiskelijan hyvinvointi, työllistyminen ja reformi, koulutuksen vaikuttavuus) Ilmoittautuminen & opiskelijavalinnat • Määrittely toivotusta ”tasosta”(tarvitaanko erityisopettaja, S2 etc.) • Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus (opot, RO:t, viestintä, kuka ja miten?) • Sähköinen haku/ ilmoittautuminen, jossa: o Infopaketti o opiskelijan alustavat tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet o Ennakkotehtävä esim. blogin tms. perustaminen, oppimissopimus ja tiimioppimiseen perehtyminen Haastattelu (& työsopimus) • Jos toiminta on jatkuvaa, haastattelut voi hoitaa ”vanhat” opiskelijat • Opiskelijoiden kiinnostuksenkohteiden, osaamisen, taustojen ja tavoitteiden kartoitus (profilointi) 2. ALOITUS(LEIRI) JA RYHMÄYTYMINEN Mistä tunnistaa hyvin toimivan tiimin? • Luottamuksellisen työympäristön luominen ja sen ylläpidon edellytykset • Tiimityöskentelyn ja tiimioppimisen pelisäännöt! • Toiminnallista tutustumista • Dialogin periaatteet tutuksi • Tiimijaot, kapteenien valinta ja tiimien pelisäännöt (1.viikko) Yksityiskohtien optimointi 1. 2. ”Dialogitaitoja, tiimityötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja täytyy harjoitella. Oppiminenkin on taito” 7© 2017 Selina Nastase
  8. 8. 3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN Miten opiskelija hyötyy toteutuksesta ja mitä menestyminen vaatii opiskelijalta? Perustelut hyödyistä. Toiminnan ja tavoitteiden esittely • Esimerkkejä mahdollisuuksista ja muiden onnistumisista (videot, blogit, vierailijat etc.) • Valmis rasti-ruutuun lomake asioista, jotka opiskelija aikoo/ haluaa saavuttaa ja oppia (itsearviointi) • Lupaus vapaudesta, tilasta luovuudelle ja valmentajan tuesta 4. OPPIMISMENETELMÄÄNPEREHTYMINEN Mitä on projektioppiminen? Millainen on täydellinen projekti? • Aloita pienestä, mutta tähtää korkealle • Tiimityötaidot, tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot, verkosto- osaaminen (slack tms.) • Projektinhallintatyökalut (trello tms.) 3. 4. 5. RAPORTOINTI JA PALAUTE • Prosessin eteneminen näkyväksi. Tähän kaivataan uusia työkaluja. Miten oppiminen ja edistyminen saadaan näkyviin? Aikataulutettu raportointi? • Projektin esittely ”yleisölle” voisi toimia raportoinnin välineenä (Pitch, Dia-esitys, video, Pecha Kucha, sisäinen seminaari) • Vertaispalaute tavoitteiden mukaan (3 onnistumista, 1 kehitettävä asia) • Jälkimotorola 6. OSAAMISEN ARVIOINTI • Mitä pitäisi osata? Lista taidoista/ osaamisesta (Tulevaisuuden työtaidot huomioitava) • Itsearviointi • Vertaisarviointi • Osaamisen tunnistaminen • Mitä hyötyä osaamisestani on yhteiskunnallisesti, mihin voin vaikuttaa? • Työtodistus ja suositukset • Jatkossa osaamismerkit käyttöön! 5. 6. • Kohdat 1-4 luovat pohjan ja mahdollistavat tarkoituksenmukaisen projektioppimisen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua useampaan projektiin samaan aikaan riippuen omasta roolista ja projektin laajuudesta/ vaativuudesta/ aikataulusta. • Kohdat 5-6 toistetaan uudestaan jokaisen projektin päätyttyä 8© 2017 Selina Nastase

×