КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в

S
УКРАЇНСЬКА МОВАУКРАЇНСЬКА МОВА
10 клас10 клас
СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, ЕСКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е
У СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИС
СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗСКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ
ДЕФІСДЕФІС
Презентацію підготувала:
Вінтоняк Н.Г.,
вчитель української мови і літератури
комунального закладу освіти
середньої загальноосвітньої школи № 3
з профільними класами імені М.Островського
УЧНІУЧНІ
ЗНАЮТЬ:ЗНАЮТЬ:
 вживання сполучних
голосних О, Е у
складних словах;
 правопис складних
слів разом, окремо,
через дефіс.
ВМІЮТЬ:ВМІЮТЬ:
 правильно вживати
сполучні голосні О, Е у
складних словах;
 правильно писати
складні слова разом,
окремо, через дефіс;
 знаходити й пояснювати
вивчену орфограму в
словах;
 знаходити й виправляти
помилки на вивчену
орфограму.
Дослідження
Прочитайте текст. Випишіть складні слова,
виділіть у них основи. За допомогою яких
голосних звуків ці основи поєднано?
1. Вітер, вітер, вітровій біг по стежці
лісовій. 2. Вологий вітер двоє крил
поклав на білий небосхил. 3.
І духмяний, мов чебрець,
життєдайний вітерець. 4. І хмарини
срібнокрилі тануть угорі. У душі
сріблястий зорепад.
Основи складних слів можуть з'єднуватися за
допомогою сполучних звуків [о], [е]. На письмі ці
звуки позначаємо літерами о, е, є.
 Сполучний голосний [о] вживається у
складних словах, якщо перша частина
cклaднoгo слова утворена від прикметника
і закінчується на твердий приголосний:
чорнчорноогуз, яснгуз, яснооокий, рудокий, рудооволосийволосий.
 Якщо основа прикметника закінчується на
м'який приголосний, то перед літерою о
пишемо ь: синсиньоьоокий, давнокий, давньоьоруський,руський,
середнсередньоьовіччя, пізнвіччя, пізньоьоцвітцвіт..
 Коли перша основа cклaднoгo слова утворена
від іменника або займенника, то:
• після твepдoгo приголосного (зокрема
шиплячого) вживаємо [о]: самсамоовчитель,вчитель,
кроккрокоомір, пішмір, пішоохід, вужхід, вужооподібнийподібний;
• після м'якого приголосного вживаємо [е]:
землземлеетрус, зортрус, зореепад, морпад, морееплавець, волплавець, волеелюбнийлюбний;
• після [й], яким закінчується перша основа,
уживаємо [е] (позначаємо літерою є): кракраєєвид,вид,
змізмієєподібний, боподібний, боєєприпасиприпаси..
ОрфограмаОрфограма
«літери о,«літери о, е,е, є у складнихє у складних
словах»словах»
Моделювання
Перепишіть, на місці крапок уставляючи
пропущені літери. Позначте в словах
орфограму «літери о, е, є у складних словах».
Обґрунтуйте написання складних слів.
Пар .. плав, земл .. мір, ліс .. степ,
стал .. вар, нафт .. провід, піш .. хід,
місяц .. хід, каш .. вар, верб .. ліз,
чорн .. зем, житт .. пис, бур .. вій.
При творенні складних слів уживаються
сполучні звуки о, е (є): місяцехід, водограймісяцехід, водограй.
В окремих випадках сполучні звуки відсутні:
триярусний, всюдихід, тризуб, восьминігтриярусний, всюдихід, тризуб, восьминіг.
ФОРМУЛА
УТВОРЕННЯ
СЛОВА:
ПРИКЛАДИ
Числівник + основа П’ятирічний,П’ятирічний,
семиповерховийсемиповерховий
Дієслово + основа або
слово
Горицвіт, перекотиполеГорицвіт, перекотиполе
Складні слова пишуться разом :
Якщо утворені від підрядного
словосполучення: борода сива – сивобородuйборода сива – сивобородuй..
Усі складноскорочені слова та похідні від
них: універмаг, музучuлищеунівермаг, музучuлище..
Усі слова з першими частинами:
авіа-, фіто-, електро-, кіно- й под.:
авіаквиток, кінотеатр,авіаквиток, кінотеатр,
фотоальбомфотоальбом..
Усі слова, які є загальними назвами, з
першими частинами пів-, напів-, полу-: півсела,пів-, напів-, полу-: півсела,
піваркуша, напівсонпіваркуша, напівсон.. Але власні назви - через
дефіс: пів-Києва, пів-Англіїпів-Києва, пів-Англії..
Складні слова пишуться через дефіс :
складні слова, утворені поєднанням
незалежних слів: школа-інтернат, кімната-школа-інтернат, кімната-
музей, шафа-купе, фабрика-кухня, диван-музей, шафа-купе, фабрика-кухня, диван-
ліжко, купівля-продаж, шеф-кухар, ракета-ліжко, купівля-продаж, шеф-кухар, ракета-
носійносій;;
імена казкових персонажів: Кабан-Іклан,Кабан-Іклан,
Іван-Побиван, Вовчик-БратикІван-Побиван, Вовчик-Братик;;
назви деяких рослин: євшан-зілля, мати-й-євшан-зілля, мати-й-
мачуха, розрив-трава, сон-травамачуха, розрив-трава, сон-трава;;
слова з іншомовними елементами міні- ,
міді- , максі-: міні-диктант, міні-спідницяміні-диктант, міні-спідниця..
Складні слова пишуться через дефіс :
Якщо утворені від сурядних сполучень
слів (ці слова можна з'єднати сурядним
сполучником): історuчнuй і культурний -історuчнuй і культурний -
історико-культурнийісторико-культурний.. Винятки:
жовтогарячuй, червоногарячuй, глухонімuй,
сліпоглухонімий, хитромудрuй, зловорожий .
Повторення того самого слова з метою
підсилення його значення: довгий-довгий,довгий-довгий,
тихо-тихотихо-тихо ..
Близькі за значенням слова, що передають
одне поняття: хліб-сіль (їжа), щастя-доляхліб-сіль (їжа), щастя-доля
(талан)(талан) ..
ОрфограмаОрфограма
« правопис складних слів« правопис складних слів
через дефіс або разом»через дефіс або разом»
“ФЛЕШКА”
 Поясніть правопис довільно й непослідовно
вибраних слів.
Самовчитель, тихо-тихо,
середньовіччя, соцстрах, хліб-сіль,
кількаразовий, важкоатлет, південно-
східний, ракета-носій, східнослов'ян-
ський, пів'ящика, працездатний,
всюдихід, глухонімий, гірничопромис-
ловий, часто-густо, чин чином.
Творче конструювання
Із поданих слів утворіть складні слова,
уживаючи єднальні голосні. Поясніть
правопис за допомогою правила.
ЗразокЗразок Праця, любитиПраця, любити -- працелюб.працелюб.
Рука, писати; чорний, слива; сіно,
косити; хвиля, різати; сірий, очі;
чорний, брови; русявий, коси; овочі,
сховати; північ, схід; багато, багато;
жовтий, гарячий; зелений,
коричневий.
Гра «Чи знаєте ви тварин?»Гра «Чи знаєте ви тварин?»
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
Орфографічна правка
Прочитайте слова. З'ясуйте, чи всі вони
відповідають орфографічним нормам.
Запишіть правильні варіанти, аргументуючи
свій вибір.
Кримсько-татарський,
військовозобов'язаний,
літературно-художній,
червоногарячий, жовтоблакитний,
лісо-степовий, мініспідниця, водо-
грай, кіно-театр, зірви голова.
Розподільча робота
Розкриваючи дужки, запишіть слова у дві колонки: 1) які
пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс.
Вугле(видобуток), озерно(болотний),
здивовано(розгублений), всесвітньо(відомий),
червоно(гарячий), вакуум(камера),
сніго(затримання), овоче(сховище),
м’ясо(молочний), вічно(зелений),
одно(денний), блок(схема), видимо(невидимо),
корабле(будів-ник), сніжно(білий),
легко(крилий), зменшено(пестливий).
Самостійна роботаСамостійна робота
1. Разом пишуться всі слова в рядку:
А напів/автомат, авіа/промисловість,
режисер/постановник;
Б північно/кримський, відео/апаратура,
навчально/виховний;
В одно/разовий, давньо/український,
загально/державний;
Г електро/устаткування, фізико/геогра-
фічний, західно/український
Д теле/компанія, пів/години, крем/брюле
2. Позначте, у якому рядку всі складні
слова пишуться через дефіс
А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гаря-
чий, ніжно/рожевий;
Б сніжно/білий, північно/східний,
світло/голубий, мовно/літературний;
В гірко/солоний, хіміко/біологічний,
західно/український, радіо/фізичний;
Г суспільно/політичний, високо/авторитет-
ний, зовнішньо/торговий, військово/мор-
ський.
3. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:
А генерал/майор, кіловат/година,
міні/комп'ютер
Б південно/бережний, південно/східний,
північно/західний
В військово/транспортний, військово/зо-
бов'язаний, військово/юридичний
Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотис-
тий
Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка
4. Літеру о треба писати в іменнику
А всюд..хід
Б земл..мір
В легк..атлет
Г бур..лом
Д овоч..сховище
5. Усі складні слова потрібно писати
через дефіс у рядку
А лимонно/жовтий, історико/культурний,
теоретико/пізнавальний
Б оздоровчо/спортивний,
вогняно/червоний, військово/полонений
В сліпучо/білий, середньо/віччя,
північно/східний
Г міжнародно/правовий,
організаційно/технічний, лимонно/кислий
Д дослідно/виробничий, пів/аркуш,
лірико/драматичний
6. Через дефіс треба писати всі слова в
рядку
А вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз,
коли/не/коли
Б хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому,
навік/віки
В по/батьківськи, крок/за/кроком,
часто/густо, з давніх/давен
Г по/сусідськи, по/одинці, де/не/де,
сяк/так
Д зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем,
довго/довго
Домашнє завдання
1. Усно скласти твір у науковому стилі на
лінгвістичну тему «Складні слова та їх
правопис».
2. Виписати з орфографічного словника
10-15 складних слів, що пишуться
разом і через дефіс. Пояснити їх
правопис за допомогою правил. Два
слова розібрати за будовою.
1 von 25

Recomendados

Звіт про проходження педагогічної практики von
Звіт про проходження педагогічної практикиЗвіт про проходження педагогічної практики
Звіт про проходження педагогічної практикиAlla
257.3K views19 Folien
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних von
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихDmytro Kryvenko
5.7K views15 Folien
критерії оцінювання переказу von
критерії оцінювання переказукритерії оцінювання переказу
критерії оцінювання переказуoksanasushkova78
45.5K views7 Folien
Лексичні помилки von
Лексичні помилкиЛексичні помилки
Лексичні помилкиAlina Diadichenko
55.2K views27 Folien
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер. von
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.Vitaliy01
25.4K views14 Folien
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас von
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 класПовторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 класDmytro Kryvenko
3.5K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Види помилок von
Види помилокВиди помилок
Види помилокlabinskiir-33
103.3K views9 Folien
кома перед як von
кома перед яккома перед як
кома перед якТетяна Шинкаренко
239.8K views1 Folie
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx von
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docxЗбірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docxРепетитор Історія України
5.5K views28 Folien
Другорядні члени речення. тренувальні вправи von
Другорядні члени речення. тренувальні вправиДругорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправиNatalya Kunashenko
14.9K views10 Folien
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи von
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиКовпитська ЗОШ
7.5K views23 Folien
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф. von
 Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф. Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.velikokopanska zosh I-III st.
3.6K views26 Folien

Was ist angesagt?(20)

Види помилок von labinskiir-33
Види помилокВиди помилок
Види помилок
labinskiir-33103.3K views
Другорядні члени речення. тренувальні вправи von Natalya Kunashenko
Другорядні члени речення. тренувальні вправиДругорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
Natalya Kunashenko14.9K views
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф. von velikokopanska zosh I-III st.
 Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф. Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс von Тетяна Шинкаренко
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефісНаписання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс
Дорожня карта для філолога в НУШ von Adriana Himinets
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШ
Adriana Himinets25.3K views
Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання (за романом Ліни Костенк... von Dmytro Kryvenko
Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання (за романом Ліни Костенк...Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання (за романом Ліни Костенк...
Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання (за романом Ліни Костенк...
Dmytro Kryvenko1.6K views
презентація. написання слів іншомовного походження von metodist_selid
презентація. написання слів іншомовного походженняпрезентація. написання слів іншомовного походження
презентація. написання слів іншомовного походження
metodist_selid13K views
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування von Тетяна Шинкаренко
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
оригінальна література княжої руси україни von Олена Хомко
оригінальна література княжої руси україниоригінальна література княжої руси україни
оригінальна література княжої руси україни
паспорт твору von Helen Golovina
паспорт творупаспорт твору
паспорт твору
Helen Golovina165.2K views
презентація до відкритого уроку von SvetaMytchenko
презентація до відкритого урокупрезентація до відкритого уроку
презентація до відкритого уроку
SvetaMytchenko13.2K views
презентація до батьківських зборів "Щоб дитина навчалась" von Наталья Полищук
презентація до батьківських зборів "Щоб дитина навчалась"презентація до батьківських зборів "Щоб дитина навчалась"
презентація до батьківських зборів "Щоб дитина навчалась"
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ von Dmytro Kryvenko
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
Dmytro Kryvenko14.3K views
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен... von olesya soverhsenko
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
olesya soverhsenko3.9K views
число іменників.-6-клас von Irina Vasilina
число іменників.-6-класчисло іменників.-6-клас
число іменників.-6-клас
Irina Vasilina5.9K views

Destacado

складні слова von
складні словаскладні слова
складні словаМарианна Климчук
3.2K views29 Folien
завдання з олімпіади хімія von
завдання з олімпіади  хіміязавдання з олімпіади  хімія
завдання з олімпіади хіміяaf1311
28.3K views12 Folien
Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять" von
Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять"Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять"
Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять"Ганна Бородіна
7.1K views10 Folien
Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016] von
Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016]Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016]
Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016]Ngb Djd
32.5K views291 Folien
презентація до відкритого уроку м.стельмах von
презентація до відкритого уроку м.стельмахпрезентація до відкритого уроку м.стельмах
презентація до відкритого уроку м.стельмахliliya2896
12.7K views17 Folien
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі... von
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі...Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі...
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі...Яна Іванова
19.9K views25 Folien

Destacado(9)

завдання з олімпіади хімія von af1311
завдання з олімпіади  хіміязавдання з олімпіади  хімія
завдання з олімпіади хімія
af131128.3K views
Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016] von Ngb Djd
Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016]Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016]
Підручник Українська література 8 клас Коваленко нова програма [2016]
Ngb Djd32.5K views
презентація до відкритого уроку м.стельмах von liliya2896
презентація до відкритого уроку м.стельмахпрезентація до відкритого уроку м.стельмах
презентація до відкритого уроку м.стельмах
liliya289612.7K views
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі... von Яна Іванова
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі...Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі...
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" / Т.В. Купрі...
Яна Іванова19.9K views
методика розвязування задач Dascalu von Ingulcik
методика розвязування задач Dascaluметодика розвязування задач Dascalu
методика розвязування задач Dascalu
Ingulcik63.7K views
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" : біографія ... von Яна Іванова
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" : біографія ...Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" : біографія ...
Презентація до уроку "Михайло Стельмах. Автобіографічна повість" : біографія ...
освіта калуш New.pptx von Miroslav Kussen
освіта калуш New.pptxосвіта калуш New.pptx
освіта калуш New.pptx
Miroslav Kussen628.5K views

Similar a КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в

урок von
урокурок
урокCshkilniy
1.2K views30 Folien
Довідник з української мови для учнів 1 4 класів von
Довідник з української мови для учнів 1 4 класівДовідник з української мови для учнів 1 4 класів
Довідник з української мови для учнів 1 4 класівSemenuk
1.3K views116 Folien
84 _____1-4_ von
84 _____1-4_84 _____1-4_
84 _____1-4_lerikston
1.6K views121 Folien
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина von
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частинаУкраїнська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частинаUlyana_M
18.5K views82 Folien
5 клас № 1 von
5 клас № 15 клас № 1
5 клас № 1aldoschina
911 views18 Folien
творення прислівників von
творення прислівників  творення прислівників
творення прислівників Тетяна Шинкаренко
7K views16 Folien

Similar a КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в(20)

урок von Cshkilniy
урокурок
урок
Cshkilniy1.2K views
Довідник з української мови для учнів 1 4 класів von Semenuk
Довідник з української мови для учнів 1 4 класівДовідник з української мови для учнів 1 4 класів
Довідник з української мови для учнів 1 4 класів
Semenuk1.3K views
84 _____1-4_ von lerikston
84 _____1-4_84 _____1-4_
84 _____1-4_
lerikston1.6K views
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина von Ulyana_M
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частинаУкраїнська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина
Ulyana_M18.5K views
5 клас № 1 von aldoschina
5 клас № 15 клас № 1
5 клас № 1
aldoschina911 views
КЛЛ 11 кл повторення орфограф¦¬ von school8zv
КЛЛ 11 кл повторення орфограф¦¬ КЛЛ 11 кл повторення орфограф¦¬
КЛЛ 11 кл повторення орфограф¦¬
school8zv589 views
вчимося правильному слововживанню von ssv2013
вчимося правильному слововживаннювчимося правильному слововживанню
вчимося правильному слововживанню
ssv20135.6K views
укр мова фраз. von innapol
укр мова фраз.укр мова фраз.
укр мова фраз.
innapol566 views
будова слова3109 1 0 von suhodlg
будова слова3109 1 0будова слова3109 1 0
будова слова3109 1 0
suhodlg8.9K views
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol von kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-molUkrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
kreidaros124 views
Українська мова von ssuser708a9a
Українська моваУкраїнська мова
Українська мова
ssuser708a9a76 views
відкритий світ von valentina31415
відкритий світвідкритий світ
відкритий світ
valentina314153.2K views
4 klas-ukrayinska-mova-ponomarova-2021-1 von cgf gfgfg
4 klas-ukrayinska-mova-ponomarova-2021-14 klas-ukrayinska-mova-ponomarova-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-ponomarova-2021-1
cgf gfgfg2.2K views
Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів. von lidiyavergoti
Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.
Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.
lidiyavergoti4.9K views
фонетика,орфографія von Lidiya29
фонетика,орфографіяфонетика,орфографія
фонетика,орфографія
Lidiya295.9K views
прикметник von Ugledar_UVK
прикметникприкметник
прикметник
Ugledar_UVK2.3K views

Más de school8zv

проект вчитель року von
проект вчитель рокупроект вчитель року
проект вчитель рокуschool8zv
555 views36 Folien
презентація конкурс 2017 світлий фон von
презентація конкурс 2017 світлий фонпрезентація конкурс 2017 світлий фон
презентація конкурс 2017 світлий фонschool8zv
407 views19 Folien
презентація усенко л.а. von
презентація усенко л.а.презентація усенко л.а.
презентація усенко л.а.school8zv
296 views23 Folien
проект красночуб о.в. von
проект красночуб о.в.проект красночуб о.в.
проект красночуб о.в.school8zv
304 views25 Folien
звіт про заходи військово патріотичного виховання von
звіт про заходи військово патріотичного вихованнязвіт про заходи військово патріотичного виховання
звіт про заходи військово патріотичного вихованняschool8zv
383 views17 Folien
звіт військово патріотичне виховання гімназія von
звіт військово патріотичне виховання гімназіязвіт військово патріотичне виховання гімназія
звіт військово патріотичне виховання гімназіяschool8zv
378 views16 Folien

Más de school8zv(20)

проект вчитель року von school8zv
проект вчитель рокупроект вчитель року
проект вчитель року
school8zv555 views
презентація конкурс 2017 світлий фон von school8zv
презентація конкурс 2017 світлий фонпрезентація конкурс 2017 світлий фон
презентація конкурс 2017 світлий фон
school8zv407 views
презентація усенко л.а. von school8zv
презентація усенко л.а.презентація усенко л.а.
презентація усенко л.а.
school8zv296 views
проект красночуб о.в. von school8zv
проект красночуб о.в.проект красночуб о.в.
проект красночуб о.в.
school8zv304 views
звіт про заходи військово патріотичного виховання von school8zv
звіт про заходи військово патріотичного вихованнязвіт про заходи військово патріотичного виховання
звіт про заходи військово патріотичного виховання
school8zv383 views
звіт військово патріотичне виховання гімназія von school8zv
звіт військово патріотичне виховання гімназіязвіт військово патріотичне виховання гімназія
звіт військово патріотичне виховання гімназія
school8zv378 views
звіт предмету захист вітчизни нвк №6 von school8zv
звіт предмету захист вітчизни нвк №6звіт предмету захист вітчизни нвк №6
звіт предмету захист вітчизни нвк №6
school8zv442 views
звіт сш№8 про заходи з військово патріотичного виховання von school8zv
звіт сш№8 про заходи з військово патріотичного вихованнязвіт сш№8 про заходи з військово патріотичного виховання
звіт сш№8 про заходи з військово патріотичного виховання
school8zv282 views
презентация Cш№12 von school8zv
презентация Cш№12презентация Cш№12
презентация Cш№12
school8zv127 views
сш№10 підсумки місячника оборонно масової роботи von school8zv
сш№10 підсумки місячника оборонно масової роботисш№10 підсумки місячника оборонно масової роботи
сш№10 підсумки місячника оборонно масової роботи
school8zv157 views
Сергій Шилов von school8zv
Сергій ШиловСергій Шилов
Сергій Шилов
school8zv485 views
Війна в Україні von school8zv
Війна в УкраїніВійна в Україні
Війна в Україні
school8zv334 views
Шлях до незалежності України. von school8zv
Шлях до незалежності України.Шлях до незалежності України.
Шлях до незалежності України.
school8zv377 views
Шлях до незалежності України von school8zv
Шлях до незалежності УкраїниШлях до незалежності України
Шлях до незалежності України
school8zv331 views
Пам’ять про вас у нашім von school8zv
Пам’ять про вас у нашімПам’ять про вас у нашім
Пам’ять про вас у нашім
school8zv288 views
Українці –історія етносу von school8zv
Українці –історія етносуУкраїнці –історія етносу
Українці –історія етносу
school8zv261 views
Самоцвіти рідного краю von school8zv
Самоцвіти рідного краюСамоцвіти рідного краю
Самоцвіти рідного краю
school8zv261 views
Наші земляки. чепрасов а.а. von school8zv
Наші земляки. чепрасов а.а.Наші земляки. чепрасов а.а.
Наші земляки. чепрасов а.а.
school8zv264 views
Кодекс дивосвітівця von school8zv
Кодекс дивосвітівцяКодекс дивосвітівця
Кодекс дивосвітівця
school8zv264 views
Жовтоводців знає держава. Партала Л.П. von school8zv
Жовтоводців знає держава. Партала Л.П.Жовтоводців знає держава. Партала Л.П.
Жовтоводців знає держава. Партала Л.П.
school8zv209 views

Último

ІКТ .pptx von
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
6 views6 Folien
Літературні дати 2024 року von
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
88 views30 Folien
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 views231 Folien
Експресіонізм von
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
5 views14 Folien
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
137 views14 Folien
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 views10 Folien

Último(20)

Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a89188 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891137 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891136 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views

КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в

 • 1. УКРАЇНСЬКА МОВАУКРАЇНСЬКА МОВА 10 клас10 клас СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, ЕСКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е У СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗСКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІСДЕФІС Презентацію підготувала: Вінтоняк Н.Г., вчитель української мови і літератури комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи № 3 з профільними класами імені М.Островського
 • 2. УЧНІУЧНІ ЗНАЮТЬ:ЗНАЮТЬ:  вживання сполучних голосних О, Е у складних словах;  правопис складних слів разом, окремо, через дефіс. ВМІЮТЬ:ВМІЮТЬ:  правильно вживати сполучні голосні О, Е у складних словах;  правильно писати складні слова разом, окремо, через дефіс;  знаходити й пояснювати вивчену орфограму в словах;  знаходити й виправляти помилки на вивчену орфограму.
 • 3. Дослідження Прочитайте текст. Випишіть складні слова, виділіть у них основи. За допомогою яких голосних звуків ці основи поєднано? 1. Вітер, вітер, вітровій біг по стежці лісовій. 2. Вологий вітер двоє крил поклав на білий небосхил. 3. І духмяний, мов чебрець, життєдайний вітерець. 4. І хмарини срібнокрилі тануть угорі. У душі сріблястий зорепад.
 • 4. Основи складних слів можуть з'єднуватися за допомогою сполучних звуків [о], [е]. На письмі ці звуки позначаємо літерами о, е, є.  Сполучний голосний [о] вживається у складних словах, якщо перша частина cклaднoгo слова утворена від прикметника і закінчується на твердий приголосний: чорнчорноогуз, яснгуз, яснооокий, рудокий, рудооволосийволосий.  Якщо основа прикметника закінчується на м'який приголосний, то перед літерою о пишемо ь: синсиньоьоокий, давнокий, давньоьоруський,руський, середнсередньоьовіччя, пізнвіччя, пізньоьоцвітцвіт..
 • 5.  Коли перша основа cклaднoгo слова утворена від іменника або займенника, то: • після твepдoгo приголосного (зокрема шиплячого) вживаємо [о]: самсамоовчитель,вчитель, кроккрокоомір, пішмір, пішоохід, вужхід, вужооподібнийподібний; • після м'якого приголосного вживаємо [е]: землземлеетрус, зортрус, зореепад, морпад, морееплавець, волплавець, волеелюбнийлюбний; • після [й], яким закінчується перша основа, уживаємо [е] (позначаємо літерою є): кракраєєвид,вид, змізмієєподібний, боподібний, боєєприпасиприпаси..
 • 6. ОрфограмаОрфограма «літери о,«літери о, е,е, є у складнихє у складних словах»словах»
 • 7. Моделювання Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограму «літери о, е, є у складних словах». Обґрунтуйте написання складних слів. Пар .. плав, земл .. мір, ліс .. степ, стал .. вар, нафт .. провід, піш .. хід, місяц .. хід, каш .. вар, верб .. ліз, чорн .. зем, житт .. пис, бур .. вій.
 • 8. При творенні складних слів уживаються сполучні звуки о, е (є): місяцехід, водограймісяцехід, водограй. В окремих випадках сполучні звуки відсутні: триярусний, всюдихід, тризуб, восьминігтриярусний, всюдихід, тризуб, восьминіг. ФОРМУЛА УТВОРЕННЯ СЛОВА: ПРИКЛАДИ Числівник + основа П’ятирічний,П’ятирічний, семиповерховийсемиповерховий Дієслово + основа або слово Горицвіт, перекотиполеГорицвіт, перекотиполе
 • 9. Складні слова пишуться разом : Якщо утворені від підрядного словосполучення: борода сива – сивобородuйборода сива – сивобородuй.. Усі складноскорочені слова та похідні від них: універмаг, музучuлищеунівермаг, музучuлище.. Усі слова з першими частинами: авіа-, фіто-, електро-, кіно- й под.: авіаквиток, кінотеатр,авіаквиток, кінотеатр, фотоальбомфотоальбом.. Усі слова, які є загальними назвами, з першими частинами пів-, напів-, полу-: півсела,пів-, напів-, полу-: півсела, піваркуша, напівсонпіваркуша, напівсон.. Але власні назви - через дефіс: пів-Києва, пів-Англіїпів-Києва, пів-Англії..
 • 10. Складні слова пишуться через дефіс : складні слова, утворені поєднанням незалежних слів: школа-інтернат, кімната-школа-інтернат, кімната- музей, шафа-купе, фабрика-кухня, диван-музей, шафа-купе, фабрика-кухня, диван- ліжко, купівля-продаж, шеф-кухар, ракета-ліжко, купівля-продаж, шеф-кухар, ракета- носійносій;; імена казкових персонажів: Кабан-Іклан,Кабан-Іклан, Іван-Побиван, Вовчик-БратикІван-Побиван, Вовчик-Братик;; назви деяких рослин: євшан-зілля, мати-й-євшан-зілля, мати-й- мачуха, розрив-трава, сон-травамачуха, розрив-трава, сон-трава;; слова з іншомовними елементами міні- , міді- , максі-: міні-диктант, міні-спідницяміні-диктант, міні-спідниця..
 • 11. Складні слова пишуться через дефіс : Якщо утворені від сурядних сполучень слів (ці слова можна з'єднати сурядним сполучником): історuчнuй і культурний -історuчнuй і культурний - історико-культурнийісторико-культурний.. Винятки: жовтогарячuй, червоногарячuй, глухонімuй, сліпоглухонімий, хитромудрuй, зловорожий . Повторення того самого слова з метою підсилення його значення: довгий-довгий,довгий-довгий, тихо-тихотихо-тихо .. Близькі за значенням слова, що передають одне поняття: хліб-сіль (їжа), щастя-доляхліб-сіль (їжа), щастя-доля (талан)(талан) ..
 • 12. ОрфограмаОрфограма « правопис складних слів« правопис складних слів через дефіс або разом»через дефіс або разом»
 • 13. “ФЛЕШКА”  Поясніть правопис довільно й непослідовно вибраних слів. Самовчитель, тихо-тихо, середньовіччя, соцстрах, хліб-сіль, кількаразовий, важкоатлет, південно- східний, ракета-носій, східнослов'ян- ський, пів'ящика, працездатний, всюдихід, глухонімий, гірничопромис- ловий, часто-густо, чин чином.
 • 14. Творче конструювання Із поданих слів утворіть складні слова, уживаючи єднальні голосні. Поясніть правопис за допомогою правила. ЗразокЗразок Праця, любитиПраця, любити -- працелюб.працелюб. Рука, писати; чорний, слива; сіно, косити; хвиля, різати; сірий, очі; чорний, брови; русявий, коси; овочі, сховати; північ, схід; багато, багато; жовтий, гарячий; зелений, коричневий.
 • 15. Гра «Чи знаєте ви тварин?»Гра «Чи знаєте ви тварин?»
 • 17. Орфографічна правка Прочитайте слова. З'ясуйте, чи всі вони відповідають орфографічним нормам. Запишіть правильні варіанти, аргументуючи свій вибір. Кримсько-татарський, військовозобов'язаний, літературно-художній, червоногарячий, жовтоблакитний, лісо-степовий, мініспідниця, водо- грай, кіно-театр, зірви голова.
 • 18. Розподільча робота Розкриваючи дужки, запишіть слова у дві колонки: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс. Вугле(видобуток), озерно(болотний), здивовано(розгублений), всесвітньо(відомий), червоно(гарячий), вакуум(камера), сніго(затримання), овоче(сховище), м’ясо(молочний), вічно(зелений), одно(денний), блок(схема), видимо(невидимо), корабле(будів-ник), сніжно(білий), легко(крилий), зменшено(пестливий).
 • 19. Самостійна роботаСамостійна робота 1. Разом пишуться всі слова в рядку: А напів/автомат, авіа/промисловість, режисер/постановник; Б північно/кримський, відео/апаратура, навчально/виховний; В одно/разовий, давньо/український, загально/державний; Г електро/устаткування, фізико/геогра- фічний, західно/український Д теле/компанія, пів/години, крем/брюле
 • 20. 2. Позначте, у якому рядку всі складні слова пишуться через дефіс А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гаря- чий, ніжно/рожевий; Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний; В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний; Г суспільно/політичний, високо/авторитет- ний, зовнішньо/торговий, військово/мор- ський.
 • 21. 3. Через дефіс пишуться всі слова в рядку: А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний В військово/транспортний, військово/зо- бов'язаний, військово/юридичний Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотис- тий Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка
 • 22. 4. Літеру о треба писати в іменнику А всюд..хід Б земл..мір В легк..атлет Г бур..лом Д овоч..сховище
 • 23. 5. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку А лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний Б оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений В сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний Г міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий Д дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний
 • 24. 6. Через дефіс треба писати всі слова в рядку А вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли Б хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки В по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен Г по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так Д зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго
 • 25. Домашнє завдання 1. Усно скласти твір у науковому стилі на лінгвістичну тему «Складні слова та їх правопис». 2. Виписати з орфографічного словника 10-15 складних слів, що пишуться разом і через дефіс. Пояснити їх правопис за допомогою правил. Два слова розібрати за будовою.