Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ਨਾਂਵ

3.903 Aufrufe

Veröffentlicht am

noun and its types in punjabi

Veröffentlicht in: Bildung
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tmxzvb7 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tmxzvb7 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/tmxzvb7 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tmxzvb7 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tmxzvb7 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/tmxzvb7 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

ਨਾਂਵ

 1. 1. ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਂ - ਨਮਨ ਮੰਗਲਾ ਜਮਾਤ - ਸੱਤਵੀ ਮੰਗਲਾ ਰੋਲ ਨੰ ਬਰ - 37
 2. 2. ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ O ਮਨੱ ਖਾਂ, ਥਾਂਵਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਆਕਦ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ " ਨਾਂਵ " ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਜਵੇਂ ਕਨਰਮਲ ਿੌਰ , ਅੰਬ, ਤਾਜ ਮਕਹਲ , ਿਰਸੀ, ਝੂਠ ਆਕਦ l
 3. 3. ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ O ਖਾਸ ਨਾਂਵ O ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਂਵ O ਵਸਤੂ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ O ਇੱਿਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ O ਭਾਵ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ
 4. 4. ਖਾਸ ਨਾਂਵ O ਖਾਸ ਨਾਂਵ: ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੱ ਖ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ "ਖਾਸ ਨਾਂਵ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਕਜਵੇਂ: O ਸੁਰਰਿੰ ਦਰ ਰਸਿੰ ਘ ਸਿੂਲ ਦਾ ਕਪਰੰਕਸਪਲ ਹੈl O ਰਦਿੱ ਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈl O ਕੋਰਿਨੂਰ ਇੱਿ ਿੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈl
 5. 5. ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਂਵ O ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਂਵ: ਇੱਿ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਗਣਨਯੋਗ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ "ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਂਵ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਜਵੇਂ ਿਾਪੀ, ਸਲੇਟ, ਲੜਿੇ ਆਕਦl O ਇਹ ਮੇਜ ਵਧੀਆ ਹੈl O ਕਾਪੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਿੰਮ ਿਕਰਆ ਿਰੋl O ਇਹ ਮੁਿੰ ਡੇ ਹਕਸ਼ਆਰ ਹਨl
 6. 6. ਵਸਤੂ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ O ਵਸਤੂ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ : ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਂ ਨੂੰ “ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ;ਕਜਵੇਂ ਆਟਾ , ਰੇਤ , ਦੱਧ , ਆਕਦ O ਮੈਂ ਇੱਿ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਕਦਆ l O ਦੁਿੱ ਧ ਮਕਹੰਗਾ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ l
 7. 7. ਇੱਿਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ O ਇੱਿਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ : ਕਿਸੇ ਇੱਿਠ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਂਵ ਨੂੰ "ਇਿੱ ਕਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ " ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ;ਕਜਵੇਂ ਿੰਪਨੀ , ਜਮਾਤ , ਵੱਗ ਆਕਦ O ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਕਵਚ ਵੀਹ ਬੱਚੇ ਹਨl O ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਕਿੰ ਪਨੀ ਕਵਚ ਹੈl O ਹਰ ਧਰਮੀ ਸਿੰ ਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਕਰਆ ਿਰਦਾ ਹੈl
 8. 8. ਭਾਵ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ O ਭਾਵ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ : ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿੀਤੀਆ ਜਾਣ ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ “ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਝੂਠ, ਖਸ਼ੀ, ਕਮਠਾਸ, ਸਰਦੀ ਆਕਦ O ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਖਾਸ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl O ਅੱਜ ਬਹਤ ਗਰਮੀ ਹੈl O ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈl
 9. 9. ਧੰਨਵਾਦ

×