Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Memorandum medzi Vladou SR a SBA

703 Aufrufe

Veröffentlicht am

Memeorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky a Slovenskou bankovou asociáciou

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Memorandum medzi Vladou SR a SBA

  1. 1. MEMORANDUM o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky a Slovenskou bankovou asociáciou
  2. 2. PREAMBULA Slovenská republika sa v súčasnosti podobne ako iné štáty Európy ale aj sveta nachádza v období, keď čelí priebehu a dopadom celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. V tomto období budú musieť všetky relevantné subjekty v záujme obyvateľstva Slovenskej republiky, v záujme rozvoja ekonomiky a hospodárskeho rastu, ako aj v záujme rozvoja samotného štátu, vynakladať všetko úsilie na to, aby tlmili dopady tejto krízy a jej priebeh a dôsledky v podmienkach nášho štátu na občanov a ekonomiku . Pôjde o zabezpečenie makroekonomickej stability, hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v kontexte vzájomnej solidarity. Očakávaný ekonomický rast, ktorý sa v SR očakáva aj počas krízy, podobne ako stabilné ekonomické prostredie, udržanie zamestnanosti a postupná konsolidácia verejných financií musia byť hlavnými predpokladmi pre ďalšie úspešné napredovanie slovenskej ekonomiky a udržanie, prípadne možný rast životnej úrovne jej obyvateľstva. Významnú a nezastupiteľnú úlohu v ekonomickom prostredí zohrávajú subjekty finančného trhu, osobitne banky, ktoré sú združené v Slovenskej bankovej asociácii. Bankový sektor je zdravý z dôvodu obozretného podnikania v minulosti. Žiadna banka nepotrebovala podporu štátu v súvislosti so svojou činnosťou. Bankový sektor úspešne a bez problémov zvládol prechod na euro, pričom znášal za štát a svojich klientov viaceré náklady spojené so zásobením podnikateľov a obyvateľov eurom. Má záujem na korektných vzťahoch so štátom postavených na princípe obojstranne výhodnej spolupráce verejného a súkromného sektora. Cieľom tohto memoranda ako vyjadrenia spoločného úsilia je - pomôcť prijímať a plniť opatrenia ekonomického a spoločenského charakteru smerujúce k eliminovaniu dopadov finančnej a hospodárskej krízy na obyvateľov, podnikateľský sektor a ekonomiku Slovenskej republiky, - udržiavať priaznivú ekonomickú kondíciu finančného trhu, ako základného predpokladu jeho ďalšieho fungovania aj v sťaženej ekonomickej situácii, - chrániť občanov Slovenskej republiky pred ekonomickým, spoločenským a sociálnym prepadom, - pôsobiť v záujme sociálnej súdržnosti ku konštruktívnej a zdravej celospoločenskej atmosfére, - aktívne spolupracovať pri vytváraní nových modelov spoločného financovania podnikateľov a obyvateľstva, vrátane využívania prostriedkov z fondov Európskej únie, - zabezpečovať východiská k ďalšiemu rastu spoločensko-ekonomického rozvoja Slovenska po prekonaní krízy, 2
  3. 3. a preto v záujme plnenia aktívnej úlohy bankového sektora v slovenskom spoločensko- ekonomickom prostredí a riešenia priebehu a dopadov finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Slovenskej republiky Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ako reprezentant výkonnej moci štátu a Slovenská banková asociácia (ďalej len „SBA“), ako jediná asociácia v slovenskom bankovom sektore zastupujúca záujmy bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich v SR (ďalej len „banky“) prijímajú toto MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI Čl. I Záväzky oboch strán Signatári memoranda vyjadrujú vôľu prispieť k naplneniu spoločného cieľa, t. j. pomôcť prekonať nepriaznivé ekonomické obdobie a jeho negatívne dopady na obyvateľov, na ekonomiku a na spoločnosť nasledovnými konkrétnymi záväzkami: Vláda sa zaväzuje 1. v čo najširšej miere podporovať konkurenčné prostredie v bankovom sektore, 2. účinnou a vhodnou legislatívou zabezpečovať podmienky pre efektívne a aktívne fungovanie bankového sektora, pričom akýmkoľvek legislatívnym návrhom bude predchádzať analýza súčasného stavu, existujúcej legislatívy v Európskej únii a dopadová štúdia, a to za aktívnej účasti bankového sektora, 3. informovať bankový sektor o akýchkoľvek negatívnych trendoch, ktoré sa podľa nej môžu prejaviť v bankovom sektore, 4. prostredníctvom Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) zabezpečiť, že Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „SZRB“) bude v súlade s osobitnými podmienkami dohodnutými samostatnými zmluvami s bankami poskytovať záruky za úvery podnikateľského sektora tým spôsobom, že SZRB a banka si individuálne dohodnú výšku celkových maximálnych ročných limitov v oblasti takýchto záruk na banku, pričom výška poskytnutej záruky pre individuálneho podnikateľa bude 55% z istiny poskytnutého úveru a 3
  4. 4. maximálna výška takéhoto úveru bude 1 mil. Eur. Pôjde o modifikáciu bankových záruk, dohodnutých už samostatným memorandom medzi SZRB, EXIMBANKOU SR, SBA a MF SR dňa 15. januára 2009. Prípadné vymáhanie nesplatených pohľadávok z takéhoto obchodného vzťahu bude zabezpečovať banka do ich vymoženia podľa vzájomnej dohody, pričom bude dohodnutý aj mechanizmus pomerného uspokojovania z vymoženého výťažku, 5. naďalej podporovať poskytovanie úverov na bývanie formou hypotekárnych úverov pre mladých, prostredníctvom systému stavebného sporenia a iných dlhodobých úverov na bývanie v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania, 6. pomôcť obyvateľom – klientom bánk, ktorí čerpajú hypotekárne úvery a nie sú schopní ich splácať z dôvodu straty zamestnania v dôsledku hospodárskej krízy a nemajú iné majetkové či finančné zdroje na splácanie úverov. Takáto pomoc bude časovo obmedzená do konca roka 2010, bude sa priebežne monitorovať a podľa potrieb aktualizovať. V tejto súvislosti prostredníctvom MF SR pripraví, v spolupráci s SBA, vecný zámer systému štátnej podpory na reštrukturalizáciu týchto úverov a navrhne spôsob, ako vhodnou formou zabezpečiť záväzky obyvateľov voči bankám, ak títo nebudú z dôvodu straty zamestnania schopní ich uhrádzať voči bankám, 7. spolupracovať s bankovým sektorom pri vytváraní právneho rámca a začlenení verejných inštitúcií do jednotného európskeho platobného priestoru v rámci Slovenska. SBA sa zaväzuje 1. pôsobiť na svojich členov, aby a) naďalej zabezpečovali aktívne financovanie podnikateľského sektora, b) podieľali sa na reštrukturalizácií úverov s cieľom zabezpečovať ďalšiu aktívnu činnosť podnikateľov, pri ktorých je predpoklad riadneho ďalšieho fungovania, a to za podmienky dodržiavania všetkých pravidiel obozretného bankového podnikania, vrátane riadenia rizika, 2. v záujme podpory konkurenčného prostredia vytvoriť systém, ktorý umožní realizovať obyvateľom zámer zmeniť banku, a to minimalizáciou príslušných administratívnych prekážok, 3. spolupracovať pri vypracúvaní legislatívnych návrhov a dopadových štúdií týkajúcich sa fungovania bankového sektora a pripravovať v tomto smere priebežne pre vládu a MF SR vhodné iniciatívne podnety, 4. informovať vládu o zistených problémoch v bankovom sektore, ktoré by mohli mať celospoločenský dopad, 5. pôsobiť na svojich členov, aby v prípade úverov na bývanie, a to: hypotekárnych úverov, úverov v rámci stavebného sporenia alebo iných druhov úverov poskytnutých účelovo na zabezpečenie bývania, v prvom rade vhodne reštrukturalizovali takéto úvery v rámci súčasného zachovania pravidiel obozretného podnikania, ak sa ich dlžníci – obyvatelia 4
  5. 5. dostanú do prechodnej platobnej neschopnosti z dôvodu straty zamestnania, a v druhom rade riešili takéto úvery prostredníctvom spomínaného systému štátnej podpory, ktorý navrhne MF SR v spolupráci s SBA tak, aby títo dlžníci neboli zbavovaní založených nehnuteľností, resp. možnosti bývania v nich, 6. pracovať na implementácii jednotného európskeho platobného systému na Slovensku. Čl. II. Záverečné ustanovenia 1. Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach spojených s riešením dopadov finančnej a hospodárskej krízy. 2. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými podpísanými stranami. 3. Dokument sa uzatvára na dobu určitú – do 31. 12. 2010 a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu. Jeho platnosť môže byť predĺžená. V Bratislave, dňa 5.2. 2009 Za vládu Slovenskej republiky: Za Slovenskú bankovú asociáciu: 5

×