Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

 1. 1. ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫سروناز‬‫فر‬ ‫آرین‬ ‫اردیبهشت‬93
 2. 2. ‫مهمترین‬‫مزایایی‬‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ •‫پایین‬ ‫هزینه‬ •‫ایجاد‬‫ارتباط‬‫دوطرفه‬ •‫قابلیت‬‫باالي‬‫اندازه‬‫گیري‬‫تب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫گیري‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬‫لیغات‬‫سنتی‬ •‫بسیار‬ ‫اي‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬ ‫تفکیک‬ ‫امکان‬‫پایین‬ •‫اطالعات‬ ‫ارائه‬‫و‬ ‫بیشتر‬‫قابلیت‬‫فروش‬ •‫تبدیل‬ ‫نرخ‬‫باال‬ •‫به‬‫روز‬‫رسانی‬‫آسان‬ •‫دسترسی‬‫جهانی‬‫شبانه‬ ‫و‬‫روزي‬
 3. 3. ‫ج‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بستر‬ ‫دومین‬ ‫اینترنت‬ ‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫هان‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬2013‫از‬ ‫بعد‬ ‫دوم‬ ‫جایگاه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ربود‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سبقت‬ ‫گوي‬ ‫رسید‬ ‫تلویزیون‬.‫این‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬2005‫تبلیغاتی‬ ‫هاي‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ششم‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫باز‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫رادیو‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ، ‫مجالت‬ ، ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫مثل‬.‫می‬ ‫انتظار‬‫این‬ ‫رود‬ ‫رشد‬20.6‫رقم‬ ‫به‬ ‫جاري‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫درصدي‬26.6%‫در‬‫سال‬2016‫که‬ ‫برسد‬30.7%‫متعلق‬ ‫آن‬ ‫این‬ ‫نرخ‬ ‫این‬ ‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آمریکا‬ ‫کشور‬ ‫به‬‫کشور‬‫عدد‬21.7‫باشد‬ ‫می‬ ‫درصد‬.
 4. 4. ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫کدام‬ ‫بیشت‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫رشد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫کاهشی‬ ‫شیب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫هاي‬ ‫سانه‬ ‫است‬ ‫ملموس‬ ‫چاپی‬.
 5. 5. ‫برگشت‬‫سرمایه‬‫رسانه‬‫چ‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ه‬ ‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫مقدار‬ ‫بیشترین‬‫برگشت‬‫سرمایه‬‫د‬‫ر‬ ‫تبلیغات‬‫آنالین‬(‫ایمیل‬‫مارک‬‫تینگ‬ ‫و‬‫تبلیغات‬‫اینترنتی‬)‫می‬‫ب‬‫اشد‬‫و‬ ‫کمترین‬‫برگشت‬‫سرمایه‬‫در‬ ‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬‫بوده‬‫اس‬‫ت‬.
 6. 6. ‫برای‬ ‫خریداران‬ ‫اصلی‬ ‫ابزار‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬‫تحقیقات‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫مصرف‬ ‫امروز‬‫کنندگان‬‫یه‬ ‫عنهوان‬ ‫بهه‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬‫ک‬ ‫از‬ ‫پهی‬ ‫تیقیقهات‬ ‫و‬ ‫هها‬ ‫بررسهی‬ ‫براي‬ ‫جدي‬ ‫ابزار‬ ‫سهال‬ ‫در‬ ،‫کننهد‬ ‫مهی‬ ‫اسهتفاده‬ ‫خود‬ ‫خرید‬2010، ‫ب‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربر‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫هشت‬‫ه‬‫وب‬ ‫مر‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫بررسی‬ ‫براي‬ ‫فروشندگان‬ ‫سایت‬‫اجعه‬ ‫نموده‬‫انهد‬‫مقهدار‬ ‫ایهن‬ ،3‫سهال‬ ‫از‬ ‫بیشهتر‬ ‫درصهد‬ 2009‫ههههههههههههههههت‬‫ه‬‫اس‬ ‫ههههههههههههههههوده‬‫ه‬‫ب‬. ‫کاربرانی‬‫از‬ ‫که‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬‫اعتقهاد‬ ، ‫خ‬ ‫در‬ ‫اساسهی‬ ‫نقه‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫ریهد‬ ‫ههههههههد‬‫ه‬‫کنن‬ ‫ههههههههی‬‫ه‬‫م‬ ‫هههههههها‬‫ه‬‫ایف‬ ‫هههههههها‬‫ه‬‫آنه‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫اعتماد‬2009
 7. 7. ‫روشهای‬‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ •‫تبلیغات‬‫بنري‬ •‫در‬ ‫تبلیغات‬‫موتورهاي‬‫جستجو‬ •‫بازاریابی‬‫ایمیلی‬ •‫بازاریابی‬‫میتوایی‬ •‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬‫اجتماعی‬ •‫بصري‬ ‫بازاریابی‬ •‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ •‫سئو‬ •‫ها‬ ‫کوکی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫تبلیغات‬‫مکانی‬(‫میلی‬ ‫تبلیغات‬)
 8. 8. ‫تبلیغات‬‫بنری‬ •‫شیوه‬‫ي‬‫تبلیغات‬‫بنري‬‫جمله‬ ‫از‬‫قدیمی‬‫ترین‬‫روش‬‫هاي‬‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬‫است‬. •‫ایران‬ ‫در‬‫هنوز‬ ‫برخی‬‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬‫بنري‬‫می‬‫شناسند‬ •‫شیوه‬ ‫این‬ ‫در‬‫بنر‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫تبلیغ‬‫اندازه‬‫هاي‬‫از‬ ‫میلی‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬‫ص‬‫فیه‬‫ي‬ ‫وب‬‫تبلیغ‬‫داده‬ ‫نمای‬ ‫گیرنده‬‫می‬‫شود‬. •‫تبلیغات‬‫کلیکی‬ •‫بنرهاي‬‫فل‬ •
 9. 9. ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬‫با‬ ‫اینترنتی‬ •‫این‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫تبلیغات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اتفاقات‬ ‫موثرترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫صنع‬‫می‬ ‫ت‬ ‫باشد‬. •‫گوگل‬‫کند‬ ‫می‬ ‫حراج‬ ‫را‬ ‫کلمات‬! •‫روش‬‫یا‬ •‫درآمد‬‫اصلی‬‫گوگل‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫بخ‬ ‫این‬ ‫از‬.
 10. 10. ‫بازاریابی‬‫ایمیلی‬ • • •
 11. 11. ‫بازاریابی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نکاتی‬‫ایمیلی‬ •‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ •‫از‬ ‫ایمیل‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫هاي‬ ‫روش‬‫وبسایت‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کاربران‬ ‫ایمیل‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫براي‬ ‫میتواي‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫کشی‬ ‫قرعه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫قرعه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ •‫اجازه‬‫مهم‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫است‬ •‫نرم‬‫افزارهای‬‫ایمیل‬‫مارکتینگ‬
 12. 12. ‫محتوایی‬ ‫بازاریابی‬ •‫یکی‬‫است‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ •‫جذ‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫میتواي‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫براي‬ ‫بازاریابی‬ ‫تکنیک‬ ‫یک‬‫و‬ ‫تصاحب‬ ،‫ب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫نمودن‬ ‫درگیر‬‫جامعه‬ •‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫اي‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کاري‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫وي‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫طوالنی‬‫وفاداري‬‫ش‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتري‬ ‫در‬ ‫همیشگی‬‫ود‬. •‫میتوایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫اجتماعی‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫مقاله‬‫هاي‬‫آنالین‬ ‫خبرنامه‬‫هاي‬‫الکترونیکی‬ ‫موردي‬ ‫مطالعات‬ ‫ویدیو‬‫و‬ ‫ها‬..
 13. 13. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬ •‫اجتماعی‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬ ‫هدف‬‫مخاطبان‬ ‫بر‬ ‫گذاشتن‬ ‫تاثیر‬‫است‬ ‫کلیدي‬.‫همان‬ ‫که‬‫دایره‬ ‫فرد‬ ‫دوستان‬‫میباشد‬.‫این‬‫فعالیت‬‫درجهت‬‫اف‬ ‫عالیق‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ‫براي‬ ‫شرایط‬ ‫ایجاد‬‫راد‬‫بصورت‬ ‫ارادي‬‫توسط‬ ‫و‬‫است‬ ‫خودشان‬‫می‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫پایداري‬ ‫باعث‬ ‫که‬‫شود‬‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫سودرسانی‬‫تمام‬ ‫به‬‫اعضا‬‫یک‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫فروشنده‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫خریدار‬ ‫چه‬‫خد‬‫مات‬ ‫است‬. •‫است‬ ‫مبیث‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫صییح‬ ‫انتخاب‬. •‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫مشتریان‬ •‫مخاطبان‬ ‫آسان‬ ‫تفکیک‬
 14. 14. ‫با‬‫کردن‬‫هرصفحه‬‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ، ‫داده‬ ‫های‬ ‫انباره‬ ‫در‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬‫فیسبو‬‫ک‬ ‫می‬ ‫گردآوری‬‫شود‬: •‫نام‬‫شخصی‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬‫شما‬ •‫شما‬ ‫کاربري‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ •‫صفیه‬ ‫عنوان‬‫که‬ ‫اي‬‫کرده‬‫اید‬ •‫زمان‬‫کردن‬‫آن‬‫صفیه‬ •‫را‬ ‫صفیه‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫دوستانی‬ ‫مشخصات‬‫کرده‬‫اند‬ •‫زمانی‬ ‫فاصله‬‫شما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫دوستان‬ ‫کردن‬(‫زودتر‬ ‫کسی‬ ‫چه‬‫کرده‬‫است؟‬) •‫اثر‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دوستانی‬‫را‬ ‫صفیه‬ ‫آن‬ ،‫شما‬ ‫کردن‬‫کرده‬‫اند‬. •‫شما‬ ‫شدن‬ ‫آنالین‬ ‫معمول‬ ‫هاي‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬‫در‬ ،‫باال‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫دوستان‬ ‫و‬ ‫فیس‬‫بوک‬
 15. 15. ‫از‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫باید‬ ‫دهندگان‬ ‫تبلیغ‬ ‫ارائه‬‫شود‬: •‫شامل‬ ‫تبلیغ‬ ‫مشخصات‬:‫کلمات‬ ‫تعداد‬ ،‫متن‬ ‫فرمت‬ ،‫تصویر‬ ،‫متن‬ ،‫عنوان‬،‫کلیدي‬ ‫کلمات‬‫مرتبط‬ •‫تبلیغ‬ ‫دهنده‬ ‫سفارش‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫مشخصات‬:‫و‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ،‫کاربري‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫نام‬ •‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫مشخصات‬‫تبلیغ‬ •‫فیس‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫صفیه‬‫بوک‬‫و‬‫وب‬‫سایت‬ •‫مانند‬ ‫بالقوه‬ ‫مخاطبان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫مشخصات‬:‫خیابان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫منطقه‬ ،‫شهر‬ ،‫کشور‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ي‬ ‫میدوده‬. •‫مشتریان‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سنی‬ ‫ي‬ ‫میدوده‬ •‫جنیست‬‫مشتریان‬ •‫مشتریان‬ ‫مذهبی‬ ‫هاي‬ ‫دیدگاه‬ •‫کشیدن‬ ‫میزان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الکلی‬ ‫مشروبات‬ ‫نوشیدن‬ ‫مانند‬ ‫مشتریان‬ ‫رفتارهاي‬‫سیگار‬. •‫مشتریان‬ ‫دوستی‬ ‫و‬ ‫خانوادگی‬ ‫روابط‬ ‫نوع‬:‫داشتن‬ ،‫متاهل‬ ،‫مجرد‬‫رابطه‬ •‫شغل‬ ‫نوع‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ،‫کار‬ ‫میل‬ ،‫شغل‬ ‫درباره‬ ‫اطالعاتی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬‫و‬
 16. 16. ‫بازاریابی‬‫بصری‬ •‫امروزه‬‫بصری‬ ‫محتوای‬‫جایگاه‬‫اي‬‫ویژه‬‫درعلم‬‫دارد‬ ‫بازاریابی‬.‫دار‬ ‫متعددي‬ ‫دالیل‬ ‫مساله‬ ‫این‬‫از‬ ،‫د‬ ‫آنکه‬ ‫جمله‬90‫منتقل‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫شود‬‫می‬‫میتواي‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تصاویر‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ،‫بصري‬60‫برابر‬ ‫هزار‬‫تر‬‫سریع‬‫پردازش‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫متنی‬ ‫میتواي‬ ‫از‬‫شود‬‫می‬ •‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ •‫تبلیغاتی‬ ‫تصاویر‬
 17. 17. ‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ •‫ظهور‬‫رشد‬ ‫و‬‫گسیخته‬‫لجام‬‫هاي‬‫سایت‬‫بود‬ ‫بصري‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫انقالبی‬ ،‫ویدیو‬ ‫اشتراک‬ •‫میکنند‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویدئو‬ ‫مردم‬. •‫در‬ ‫ها‬ ‫ویدئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کمپین‬‫مینامند‬ ‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ ‫را‬ ‫بازاریابی‬. • • • • •
 18. 18. ‫سئو‬ •‫سئو‬‫معناي‬ ‫به‬‫تکنیکهایی‬‫نظ‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫گوگل‬‫سایر‬ ‫و‬‫موتورهاي‬‫داد‬ ‫بهبود‬ ‫جستجو‬.‫متخصصین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫سئو‬‫د‬ ‫باالترین‬ ‫از‬‫در‬ ‫رآمد‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫متخصصین‬ ‫انواع‬ ‫بین‬‫برخوردار‬‫هستند‬ •‫که‬ ‫ویژگی‬ ‫مهمترین‬‫سئو‬‫ر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫هدایت‬ ،‫دارد‬‫ایگان‬ ‫است‬.‫گوگل‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫بلکه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاري‬ ‫چنین‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫زمانی‬‫به‬‫شما‬ ‫سایت‬‫م‬ ‫هدایت‬‫کند‬ ‫ی‬ ‫بازدهی‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خرید‬ ‫براي‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬‫سئو‬‫تم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬‫هاي‬ ‫روش‬ ‫ام‬ ‫است‬ ‫دیگر‬ ‫تبلیغاتی‬.
 19. 19. ‫ها‬ ‫کوکی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫آ‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اخیر‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫طرفدار‬ ‫پر‬ ‫هاي‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬‫بر‬ ‫ن‬ ‫هاي‬ ‫کوکی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مبناي‬‫مرورگر‬‫ردیابی‬ ‫براي‬‫وب‬‫سایت‬‫هایی‬‫ک‬ ‫بازدید‬ ‫کاربران‬ ‫که‬‫رده‬‫اند‬، ‫باشد‬ ‫می‬.‫ک‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫میصول‬ ‫آمد‬ ‫بیرون‬ ‫خاصی‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫شکل‬ ‫بدین‬‫مشاهده‬ ‫ه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫تبلیغات‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کرده‬‫وب‬‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫وي‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫هاي‬ ‫سایت‬.‫و‬ ‫در‬‫اقع‬ ‫خرید‬ ‫لیظه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫مخاطب‬ ‫ذهن‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫روانی‬ ‫تاثیر‬‫ي‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫خرید‬ ‫این‬ ‫بعدها‬ ،‫او‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫نام‬ ‫ماندن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫ندهد‬ ‫انجام‬.
 20. 20. ‫مکانی‬ ‫تبلیغات‬(‫محلی‬ ‫تبلیغات‬) ‫اینگونه‬‫شامل‬ ‫تبلیغات‬: •‫نقشه‬ ‫روي‬ ‫تبلیغات‬‫گوگل‬ •‫میلی‬ ‫هاي‬ ‫دایرکتوري‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ •‫تبلیغات‬‫کلیکی‬‫گوگل‬‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫در‬ •‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫براي‬ ‫سایت‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬
 21. 21. ‫ای‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫وضعیت‬‫نترنتی‬ ‫در‬‫تیقیقات‬‫صورت‬ ‫گرفته‬‫توسط‬‫بازاری‬‫ابان‬ ‫می‬‫توان‬‫نتیجه‬‫گرفت‬ ‫که‬SEO‫و‬‫ایمیل‬ ‫مارکتینگ‬،‫بهتری‬‫ن‬ ‫روش‬‫های‬‫تبلیغات‬ ‫اینترنتی‬‫هستند‬‫و‬ ‫استفاده‬‫از‬‫آنها‬‫می‬ ‫تواند‬‫بازگشت‬‫سرم‬‫ایه‬ ‫ي‬‫چشم‬‫گیري‬‫را‬ ‫نصیب‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ه‬‫ا‬ ‫کند‬.

×