دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین

‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
‫و‬
‫آنالین‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬
‫جمشیدی‬‫دکتر‬
‫کنندگان‬‫تهیه‬:
‫هرا‬‫ز‬‫باستانی‬‫حبیبی‬ ‫مریم‬
‫ی‬‫یز‬‫و‬‫امیرپر‬ ‫جاوید‬ ‫جاودانه‬
‫ی‬‫صفر‬ ‫محمد‬
‫مقدمه‬
‫ف‬ ‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مباحث‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫متغیر‬ ‫دنیای‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫وسیع‬ ‫تحوالت‬ ‫ات‬‫ز‬‫موا‬ ‫به‬‫اعه‬‫س‬‫تو‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ن‬
‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫الته‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫م‬ ،‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬.‫اوزه‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫الوترون‬ ‫تل‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫دو‬‫ف‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫مو‬ ‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ی‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬
‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ‫اال‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫ا‬ ‫ن‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫از‬ ‫اده‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫ه‬‫ز‬‫ارو‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ،‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬،‫انی‬
‫ع‬ ‫ارین‬‫ا‬‫ت‬‫کم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬‫ز‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ح‬ ‫در‬ ‫اد‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬ ‫ایوه‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ارعت‬‫ا‬‫س‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ،‫اادگی‬‫ا‬‫س‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫ااز‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اورد‬‫ا‬‫م‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬
‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫نمای‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬. .‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ایوه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ارین‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ره‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اینتر‬.‫ب‬ ‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ندا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫دو‬‫ااید‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اتریان‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬
‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫در‬ ،‫ادمت‬‫ا‬‫خ‬ ‫ارفتن‬‫ا‬‫گ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫این‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫اج‬‫ر‬‫م‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫اک‬‫ا‬‫س‬‫کیو‬.‫اهیال‬‫ا‬‫ه‬‫ت‬ ‫ار‬‫ا‬‫گ‬‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ح‬‫ااد‬‫ا‬ ‫ای‬ ‫تی‬
‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫می‬‫ز‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اتریان‬‫ا‬‫ش‬‫م‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫اایت‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫ااز‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اورد‬‫ا‬‫م‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ،‫ا‬‫ات‬‫ا‬‫د‬‫م‬ ‫از‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫آا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫اع‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬
‫اد‬‫ا‬‫ب‬‫یا‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫ااع‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫ارک‬ ‫ارعای‬‫ا‬‫س‬‫د‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫خوا‬.‫دی‬ ‫ااد‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ع‬ ‫االت‬‫ا‬‫ت‬ ‫در‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااد‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫و‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬
‫کنند‬ ‫آماده‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬.
‫الوترونی‬ ‫دولل‬ ‫تعریف‬
‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫از‬ ‫دولت‬‫اده‬ ‫است‬
‫ندان‬‫و‬‫اهر‬ ‫به‬‫خدمات‬ ‫و‬‫اطالعات‬–
‫ی‬‫ار‬ ‫ت‬ ‫ای‬ ‫ار‬–‫مندان‬‫ر‬‫ا‬–‫دیگر‬
‫دولتی‬ ‫جامعه‬ ‫عمچنین‬ ‫و‬‫عا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
‫که‬ ‫است‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫ق‬‫طر‬‫از‬
‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬
‫اختیار‬‫در‬ ‫اف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آمد‬‫ر‬‫ا‬ ،‫احت‬‫ر‬
‫داد‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ندان‬‫و‬‫اهر‬.
E-Government
‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫مخاطبان‬:
3‫د‬‫ر‬‫دا‬‫وجود‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬‫هود‬ ‫م‬‫در‬‫لو‬ ‫ا‬‫ه‬‫و‬‫گر‬:
‫د‬‫ر‬‫موا‬‫برخو‬‫در‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫وجود‬‫عدف‬‫عای‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫بین‬‫ایی‬‫ز‬ ‫م‬
ً
‫امال‬ ‫بندی‬‫ز‬‫مر‬‫الکترونیک‬‫دولت‬‫در‬‫کارکنان‬‫عدف‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫جزء‬ ‫ا‬‫ر‬
‫ند‬‫ر‬‫گی‬ ‫می‬‫نظر‬ ‫در‬.
‫الوترونی‬ ‫دولل‬‫چهارگانه‬ ‫های‬ ‫مدل‬:
G2C(‫ند‬‫و‬‫تهر‬‫ه‬ ‫ته‬‫ب‬‫دولل‬)–‫الکترو‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫برد‬‫ر‬‫اا‬ ‫او‬‫ن‬‫ن‬‫ار‬‫ت‬‫اترده‬‫ه‬‫گ‬‫و‬ ‫ارین‬‫ت‬‫مهم‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ،‫اک‬‫ی‬‫ن‬
‫دولت‬‫ند‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬ ‫اا‬‫ب‬‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫االعک‬‫ب‬‫و‬.‫ارت‬‫م‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫اه‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫ند‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬ ‫اد‬‫ی‬‫با‬‫اک‬‫ی‬‫الکترون‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫د‬‫ز‬‫اا‬‫س‬ ‫بط‬.
‫اام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬:‫اد‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫منا‬‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬–‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫گواعینا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫د‬ ‫ت‬‫ه‬
‫انندگی‬‫ر‬-‫اود‬ ‫می‬ ‫مختت‬ ‫عای‬ ‫بض‬ ‫پرداخت‬.
G2B(‫هرکل‬ ‫به‬ ‫دولل‬)–‫اا‬‫ع‬‫ااز‬‫ی‬‫ن‬‫اه‬‫ب‬‫و‬ ‫ارد‬‫ک‬‫ادا‬‫ی‬‫پ‬‫اعه‬‫س‬‫تو‬‫اه‬‫ک‬‫اود‬‫ب‬‫ای‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ‫اولین‬‫ی‬ ‫ا‬‫ص‬‫خا‬ ‫ی‬
‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ک‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫از‬.‫اده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫عر‬ ،‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫بن‬–‫ک‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬–
‫گردند‬‫می‬‫محهوب‬‫دولت‬ ‫ی‬ ‫ر‬
ً
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫و‬ ‫ی‬‫مشتر‬.
G2G(‫تل‬‫ل‬‫دو‬ ‫ته‬‫ب‬‫دولل‬)-‫ای‬‫ت‬‫دول‬‫اای‬‫ع‬‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫س‬
ً
‫اوال‬‫م‬‫مع‬‫اه‬‫ک‬‫ات‬‫س‬‫ا‬‫ااطر‬‫خ‬‫ادین‬‫ب‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ‫او‬‫ن‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫ای‬‫ک‬‫مت‬ ،
‫برخ‬ ‫ی‬ ‫خاص‬ ‫اعمیت‬ ‫از‬ ‫آاها‬ ‫بین‬ ‫الکترونیک‬ ‫تعام‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫عه‬‫دولتی‬ ‫نمایندگان‬ ‫دیگر‬‫به‬‫است‬‫دار‬‫ر‬‫و‬.
G2F(‫تان‬‫ن‬‫کارک‬ ‫ته‬‫ب‬ ‫تل‬‫ل‬‫دو‬)–‫ااتی‬‫ع‬‫اطال‬‫اه‬‫ک‬‫ات‬‫س‬‫ا‬‫اده‬‫ا‬ ‫او‬‫ه‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬‫ر‬‫او‬‫ظ‬‫من‬‫ادین‬‫ب‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ‫او‬‫ن‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬
‫ا‬‫بر‬‫ی‬ ‫وص‬ ‫خ‬ ‫عای‬‫ابکه‬ ‫یا‬‫دولتی‬‫داخلو‬‫ابکه‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬‫تا‬‫کند‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫عمومی‬ ‫بخ‬‫منابع‬‫طالعات‬
‫اد‬‫ن‬‫کن‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬‫ااپی‬‫ی‬‫ات‬‫س‬‫د‬ ‫اانی‬‫ه‬‫ان‬.‫ا‬‫س‬‫پر‬‫اتگی‬‫ا‬‫ه‬‫نش‬‫ز‬‫با‬‫اوش‬‫ب‬‫مر‬‫اات‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اام‬‫ا‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ارد‬‫ف‬ ، ‫ن‬
‫و‬ ‫پیشنهادات‬‫نظاد‬،‫خواست‬‫ر‬‫د‬...‫بااد‬ ‫می‬.
‫ایای‬‫ز‬‫م‬‫الوترونی‬ ‫دولل‬
1-‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫چ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ویو‬ ‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫الوترون‬ ‫تی‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫و‬‫دول‬ ‫تدماا‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬:‫ارگ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ردان‬
‫تأییدیه‬ ‫افت‬‫ر‬‫د‬ ‫جهت‬ ‫مختت‬‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫یا‬ ‫ه‬‫ر‬‫ادا‬‫چند‬ ‫میان‬ ‫مردد‬ ‫کردن‬‫به‬ ،‫دولتی‬ ‫عای‬
‫اد‬ ‫ان‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫نقهه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫امور‬ ‫تا‬ ‫دعند‬ ‫امکان‬ ‫آاها‬‫دعند‬
2-‫تاتی‬‫ت‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬ ‫تقات‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬ ‫تک‬‫ت‬‫ت‬‫ف‬‫ر‬:‫ر‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫جد‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫دستر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توان‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬
‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫برنا‬ ‫اق‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫طر‬ ‫از‬ ‫ندان‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫جوا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ایا‬‫ر‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اوزت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬ ‫و‬ ‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬
‫نمایند‬ ‫اع‬‫ر‬‫ف‬ ‫متنو‬
3-‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫آموزش‬ ‫امقان‬.:‫اات‬ ‫مخت‬ ‫از‬ ‫اه‬‫ک‬ ‫اه‬‫ت‬‫فرعیخ‬ ‫ار‬ ‫نیروی‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬‫دو‬‫ات‬‫ل‬
‫الکترونیک‬‫ارف‬‫ش‬‫پی‬ ‫اای‬‫ع‬ ‫اوزت‬‫م‬‫آ‬ ‫از‬ ‫اته‬‫س‬‫پیو‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ، ‫است‬‫اردی‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ته‬
‫بااد‬ ‫برخوردار‬
4-‫مردم‬ ‫با‬‫ها‬ ‫دولل‬ ‫میان‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬:‫اک‬‫م‬‫ک‬‫اه‬‫ب‬‫اد‬‫ن‬‫توان‬‫ای‬‫م‬‫اا‬‫ع‬‫ات‬‫ل‬‫،دو‬ ‫اه‬‫م‬‫ع‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫یکهان‬ ‫خدمات‬ ‫تأمین‬‫جای‬ ‫به‬‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ن‬‫ف‬
‫نمایند‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫خدمات‬‫آاها‬‫به‬‫و‬ ‫عم‬ ‫ا‬‫ز‬ ‫م‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫به‬‫مردد‬‫با‬‫جدید‬.
5-‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬:‫دعن‬‫ی‬‫یار‬‫اان‬‫ر‬‫امو‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫آاها‬،‫گانان‬‫ر‬‫باز‬‫به‬‫پیوسته‬‫خدمات‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫با‬‫توانند‬‫می‬‫عا‬‫دولت‬‫د‬.
6-‫مشارکوی‬ ‫حوومل‬ ‫نوع‬ ‫ی‬ ‫ایجاد‬:‫گرد‬‫منتهی‬ ‫مهتقی‬‫ی‬‫ساالر‬ ‫مردد‬‫یک‬‫به‬‫تواند‬‫می‬‫الکترونیکی‬‫دولت‬‫د‬.‫اا‬‫ع‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫او‬‫خ‬‫بر‬
‫فر‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ره‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫در‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫اینترن‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ی‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫گ‬‫ای‬‫ر‬ ‫و‬ ،‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫ت‬ ‫گ‬‫و‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ب‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ن‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫تر‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اابره‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫از‬،‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مح‬‫اهل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫در‬‫ادعای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آی‬
‫نمایند‬‫می‬‫حمایت‬ ‫خوی‬‫ی‬‫ساز‬ ‫می‬ ‫ت‬.
‫الوترونی‬‫دولل‬‫معایب‬:
‫نه‬‫عز‬‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ز‬‫آمو‬‫سنگین‬
‫وابهتگی‬‫به‬‫اد‬‫ز‬‫امپیوت‬‫ر‬
‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫اکاف‬
‫خهر‬‫عای‬ ‫حمته‬‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬
‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ز‬‫آمو‬‫سنگین‬ ‫نه‬‫عز‬
‫امپیوتر‬ ‫به‬‫اد‬‫ز‬ ‫وابهتگی‬
‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫اکاف‬
‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫عای‬ ‫حمته‬ ‫خهر‬
1-‫الع‬ ‫ا‬‫سانی‬‫ر‬:‫ای‬‫م‬‫داده‬‫ار‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬‫اختیار‬‫در‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫اطالعات‬‫اود‬‫ا‬.
‫گواعینامه‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫یا‬‫اکار‬ ‫ز‬‫و‬ ‫م‬ ‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫د‬‫ز‬‫ال‬ ‫اطالعات‬‫مانند‬‫انندگی‬‫ر‬
2-‫تا‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ف‬‫ر‬ ‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬:‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫اخی‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫م‬ ،‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬.
‫دعند‬‫می‬‫ار‬‫ر‬ ‫متقاییان‬‫اختیار‬‫در‬ ‫مختت‬‫عای‬‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عا‬ ‫فرد‬ ،‫عا‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اا‬‫م‬‫ا‬ ،
‫آاه‬‫ساا‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫پرکردن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫سنتی‬‫ت‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬‫باید‬‫عا‬‫فرد‬‫گرفتن‬‫از‬ ‫پ‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫ا‬‫کنند‬‫داد‬ ‫ا‬‫ا‬.
3-‫تویه‬‫ت‬‫س‬‫دو‬ ‫تا‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬:‫او‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫بت‬،‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ف‬‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫تن‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫توان‬‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫آا‬‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫آنال‬‫ت‬‫ر‬
‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ااا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ارده‬‫ا‬‫ک‬ ‫ار‬‫ا‬‫پ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬.‫تع‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫اامالت‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫مان‬ ‫اات‬‫ا‬‫ی‬‫عمت‬ ‫او‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬، ‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫الب‬‫ات‬‫ا‬‫عو‬ ‫این‬‫ا‬‫ی‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫سنتی‬ ‫ت‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫ز‬‫عنو‬ ‫ی‬ ‫متقاض‬
4-‫تامالا‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬ ‫ه‬ ‫تراک‬‫ت‬‫ت‬:‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫امکا‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫انه‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ادا‬‫ا‬‫ت‬‫اب‬ ‫از‬ ‫اات‬‫ا‬‫ی‬‫عمت‬ ‫و‬‫ادعا‬‫ا‬‫ن‬‫آی‬‫ر‬‫ف‬‫اامی‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ر‬‫او‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬
‫اود‬ ‫می‬ ‫اد‬ ‫ان‬ ‫الکترونیکی‬.‫ا‬ ‫پیاده‬ ‫باید‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫وجوه‬ ‫تمامی‬ ‫مرحته‬ ‫این‬ ‫در‬‫بااد‬‫ده‬.
‫دولل‬ ‫مشوالا‬‫الوترونیقی‬:
‫ار‬‫ب‬ ‫اادی‬‫ز‬ ‫اکالت‬‫ش‬‫م‬ ، ‫ااده‬‫س‬ ‫اومی‬‫ه‬ ‫م‬ ‫اود‬‫ج‬‫و‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫دولت‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫ای‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫عا‬:
1-‫تب‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫منا‬ ‫روش‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫تدماا‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬:‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫با‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬
‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫اوپی‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬ ‫دی‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اند‬‫ا‬‫ا‬‫با‬ ‫اادر‬‫ا‬ ، ‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫مو‬ ‫م‬‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬
‫اوری‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مخت‬ ‫ادعای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫وا‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫تبا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ز‬‫ال‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫می‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬
‫ند‬‫ز‬‫سا‬ ‫اع‬‫ر‬‫ف‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫وص‬ ‫خ‬ ‫بخ‬ ‫ی‬‫عمکار‬ ‫و‬ ، ‫عمدیگر‬.
2-‫تل‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫تردم‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تل‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ر‬‫تهن‬‫و‬ ‫تذ‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ن‬‫فره‬:‫انتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫فرع‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫تعن‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫تغی‬‫در‬
‫داات‬ ‫خواعد‬ ‫ادی‬‫ز‬ ‫نه‬‫عز‬ ، ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫اده‬ ‫است‬ ‫مورد‬.
3-‫تل‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫تی‬‫ت‬‫ق‬‫الوترونی‬‫ا‬‫ر‬‫تا‬‫ت‬‫ج‬‫ت‬‫ترای‬‫ت‬‫ب‬‫تب‬‫ت‬‫س‬‫منا‬ ‫تانونی‬‫ت‬‫ق‬ ‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫تاد‬‫ت‬‫ج‬‫ای‬:‫در‬‫اا‬‫ا‬‫ی‬‫دن‬‫ن‬‫او‬‫ا‬‫چ‬‫ااا‬‫ا‬‫ح‬
‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫حر‬‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬ ‫دی‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ارف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫حا‬.‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫عرگو‬ ،‫اعیت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫و‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬
‫کند‬‫می‬‫پیدا‬‫نمود‬‫تر‬ ‫بی‬‫تلو‬ ‫ا‬‫بین‬‫عای‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬‫در‬‫انونی‬ ‫مغایرت‬.
4-‫تا‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬‫تتم‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬ ‫سر‬‫از‬ ‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫دمورات‬ ‫تتفاد‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫تدم‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫و‬‫تکی‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫د‬‫دموکرا‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ن‬‫و‬‫تز‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ف‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫تدی‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ز‬‫نیا‬‫ی‬
‫اسل‬ ‫دیجیتالی‬:‫اتی‬‫ر‬‫اوک‬‫م‬‫د‬‫ادگاه‬‫ی‬‫د‬‫از‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ن‬‫ف‬ ، ‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫اد‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫با‬‫از‬ ‫اا‬‫ی‬‫ای‬‫ث‬‫خن‬،‫کی‬
‫ق‬‫او‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬‫ا‬‫ر‬‫اردد‬‫ا‬‫م‬‫و‬‫ارده‬‫ا‬‫ب‬‫این‬‫ا‬‫ب‬‫از‬‫ا‬‫ر‬ ‫او‬‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫اه‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬‫در‬‫و‬‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ای‬‫ا‬‫م‬‫اده‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اط‬‫ا‬‫ت‬‫ط‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫آن‬‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬‫ای‬‫ا‬‫م‬
‫تعام‬ ‫جهانی‬‫جدید‬‫عای‬ ‫ت‬‫و‬‫ر‬‫اساس‬‫بر‬‫کنند‬
‫الوترونی‬ ‫دولل‬‫اثراا‬‫و‬‫ابعاد‬:
‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫س‬ ،‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫احت‬،‫اردی‬‫ا‬‫ف‬ ‫اات‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬‫در‬‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اداف‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫ادی‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫در‬‫و‬ ‫مانی‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫سیاس‬.
‫اود‬ ‫می‬‫مهرح‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نو‬‫چهار‬‫بندی‬‫طبقه‬‫این‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬:
1-‫ر‬‫محو‬‫فرد‬:‫دولتی‬ ‫خدمات‬‫به‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ان‬‫ت‬‫می‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬
2-‫ر‬‫محو‬‫جامعه‬:‫جامعه‬ ‫کمیاب‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫رهتر‬ ‫مندی‬‫رهره‬
3-‫ر‬‫محو‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬:‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اعضا‬‫کردن‬‫توانمند‬
4-‫ر‬‫محو‬‫ی‬ ‫سیاس‬:‫دولتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬
‫جهان‬‫و‬ ‫منطقه‬‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫الوترونیقی‬‫دولل‬‫تبه‬‫ر‬
‫ادا‬‫ا‬‫ح‬‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ح‬‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫آن‬ ‫اای‬‫ا‬‫گو‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫ار‬‫ا‬‫ی‬‫اخ‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫آما‬۱۰۰‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اان‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫اور‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬
‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫از‬.
‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اده‬‫ا‬ ‫ای‬‫ق‬‫تت‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫مه‬ ‫عای‬‫برنامه‬ ‫جزو‬‫گذاته‬‫عای‬‫ساا‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫طرح‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫ت‬.‫ان‬‫ی‬‫ا‬ ‫اا‬‫ب‬
‫اع‬‫ا‬‫ی‬‫و‬ ‫اای‬‫ا‬‫گو‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫آما‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫اار‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫ایار‬‫ا‬‫ه‬‫ب‬ ‫اای‬‫ا‬‫ج‬‫اوزه‬‫ا‬‫ح‬‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫عمچ‬ ‫اود‬‫ج‬‫و‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬ ‫یت‬
‫است‬ ‫حوزه‬‫این‬ ‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫مهتوب‬ ‫چندان‬.
‫ااا‬‫ا‬‫س‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اده‬‫ا‬‫ا‬ ‫االد‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫داده‬ ‫ااس‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬۲۰۱۶‫انگاپور‬‫ا‬‫س‬ ،‫اره‬‫ا‬‫ک‬ ، ‫اری‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬ ، ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫انگ‬ ‫اورعای‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ،‫ایالدی‬‫ا‬‫م‬،
‫عای‬‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ترت‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اوئد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫فنال‬۰.۹۲،۰.۹۱،۰.۸۹،۰.۸۸،۰.۸۸‫و‬۰.۸۷‫ان‬‫ت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫ن‬‫ااالتر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬
‫اند‬‫داده‬ ‫اص‬ ‫اخت‬ ‫خود‬‫به‬ ‫جهانی‬‫سهل‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫ااخی‬.
‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫آما‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اق‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ط‬۰.۴۶‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬۱۰۶‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫داده‬ ‫ااص‬‫ا‬‫ا‬ ‫اخت‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬
‫ساا‬ ‫با‬ ‫یاس‬۲۰۱۴‫است‬ ‫دااته‬ ‫نیت‬ ‫ا‬‫تدت‬ ‫تبه‬‫ر‬ ‫یک‬.
‫دولل‬‫تدماا‬ ‫برای‬‫امللل‬‫بین‬ ‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬
‫سال‬‫در‬ ‫الوترونی‬2017:
،‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫آنال‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫دعای‬‫ر‬‫اتاندا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ااس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬
‫است‬ ‫اده‬ ‫تعر‬ ‫انهانی‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫اتی‬‫ر‬‫مخاب‬ ‫عای‬‫رساخت‬‫ز‬.
‫ز‬‫مر‬ ‫تا‬ ‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫ااخی‬ ‫مقدار‬۰.۳۳‫جهانی‬‫میانگین‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫اع‬۰.۱۳‫ار‬‫ت‬‫کم‬
‫است‬.
‫تا‬‫نیت‬‫اتی‬‫ر‬‫مخاب‬ ‫عای‬‫رساخت‬‫ز‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬۰.۳۵‫ج‬‫اانگین‬‫ی‬‫م‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫این‬ ‫عمچنان‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫پیشرفت‬‫اانی‬‫ه‬
۰.۰۲‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ته‬ ‫فا‬.
‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬ ‫ک‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ان‬ ‫ارمایه‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اوص‬‫ا‬‫ا‬ ‫خ‬ ‫در‬۰.۷۱‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫اانگین‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫الب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اید‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬
۰.۰۷‫است‬ ‫باالتر‬.
‫ن‬ ‫ای‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫ر‬‫بر‬‫اه‬‫ق‬‫منه‬ ‫اهل‬‫س‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ای‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اعیت‬‫ی‬‫و‬ ‫اواعی‬‫خ‬‫ب‬‫اگر‬ ‫اما‬‫اه‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬ ‫ات‬‫ی‬۱۷
‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫یا‬‫می‬ ‫ااص‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اخت‬ ‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬.‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫در‬ ‫ادس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اغالگر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ژ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ترت‬ ‫ادین‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬۲۰‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫دن‬
‫مت‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ب‬ ‫عای‬‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫جای‬‫این‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫او‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫منه‬ ‫اهل‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ااص‬‫ا‬‫ا‬ ‫اخت‬‫اده‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬
‫ترتی‬ ‫به‬ ‫نیت‬ ‫آاها‬ ‫جهانی‬‫عای‬‫تبه‬‫ر‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫بعدی‬ ‫عای‬‫ده‬‫ر‬ ‫در‬۲۴‫و‬۲۹‫است‬.
‫الوترونی‬ ‫دولل‬ ‫مدل‬:
‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫ا‬‫ت‬‫م‬‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫س‬ ‫ای‬‫اه‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫پ‬ ‫مدا‬ ،‫عا‬ ‫مدا‬ ‫انوا‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اق‬‫ق‬‫تح‬ ‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫م‬‫ادا‬‫م‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬
‫دعد‬‫می‬‫نشان‬ ‫تی‬‫ارح‬ ‫به‬‫مرحته‬ ‫پن‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫الکترونیک‬:
1-‫ر‬‫تو‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫مرح‬:‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اتگاه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫از‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫در‬‫و‬
‫اود‬ ‫می‬‫عریه‬ ‫عا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هتا‬ ‫ا‬‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫خود‬ ‫عای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬.
2-‫یافته‬ ‫تقامل‬ ‫مرحله‬:‫بیش‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫عا‬ ‫سایت‬ ‫مرحته‬ ‫این‬ ‫در‬‫ای‬‫م‬ ‫ا‬‫جو‬ ‫تر‬
‫اوند‬.
3-‫ی‬ ‫تام‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ی‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫مرح‬:‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬‫لین‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫و‬ ‫اره‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫تخ‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توان‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫در‬‫اد‬
‫بااند‬ ‫تعام‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫از‬ ‫عا‬‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫رس‬ ‫ب‬ ‫الکترونیکی‬.
4-‫شکی‬ ‫تراک‬ ‫مرحله‬:‫اام‬‫ع‬‫م‬‫ار‬‫گ‬‫دی‬‫و‬ ‫اافتی‬‫ر‬‫د‬‫ادمات‬‫خ‬‫اه‬‫ن‬‫عز‬‫اد‬‫ن‬‫توا‬‫ای‬‫م‬ ‫بر‬‫ر‬‫اا‬ ‫مرحته‬ ‫این‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫خ‬‫الت‬
‫کند‬‫افت‬‫ر‬‫د‬‫و‬ ‫پرداخت‬‫عنگاد‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫به‬.
5-‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫چ‬‫ر‬‫ا‬ ‫یو‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫مرح‬:‫ی‬‫ادار‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ز‬‫مر‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫س‬ ‫در‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫چ‬‫ر‬‫یکپا‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫در‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬
‫اود‬ ‫می‬.
‫اینترنتی‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬:
‫است‬‫اد‬‫ر‬‫حاا‬‫در‬‫پیوسته‬ ‫اک‬ ‫به‬ ‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫مر‬‫ا‬.‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫ع‬ ‫وا‬ ‫در‬
‫ادگا‬‫ن‬‫کن‬‫ارف‬ ‫م‬‫و‬ ‫ادگان‬‫ن‬‫کن‬‫اد‬‫ی‬‫تول‬‫این‬‫ب‬‫اادالت‬‫ب‬‫م‬‫اه‬‫ک‬‫ات‬‫س‬‫ا‬‫ت‬‫و‬‫فر‬ ‫واسهه‬ ‫عمان‬‫اان‬‫س‬‫آ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ن‬
‫اا‬‫ع‬‫اه‬‫ن‬‫خا‬‫ر‬‫ا‬ ‫او‬‫ج‬‫و‬‫خر‬‫یا‬‫عا‬‫اگاه‬‫و‬‫فر‬ ‫در‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫فیتیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫د‬‫ز‬‫سا‬ ‫می‬‫ای‬‫م‬ ‫ااد‬ ‫ان‬
‫الکت‬‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫اده‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫از‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫اهالهو‬‫ا‬ ‫ا‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫م‬‫ا‬،‫ارد‬‫ا‬‫ی‬‫گ‬‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫رونی‬
‫است‬.
‫ا‬‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫در‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫گو‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ک‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬‫ت‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ارده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ن‬‫ر‬‫ینت‬
‫ادم‬‫ا‬‫خ‬‫و‬ ‫اوالت‬‫ا‬ ‫مح‬‫ت‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ف‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫اینترن‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫ادف‬‫ا‬‫ع‬،‫اند‬‫ا‬‫ا‬‫با‬‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬‫اتغاا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬
‫است‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬.
‫عا‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬ ‫ا‬‫تحو‬‫سیر‬:
1-‫مهتق‬ ‫و‬‫وچک‬ ‫عای‬‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬
2-‫بزرگ‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬
3-‫ای‬ ‫یره‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫عای‬ ‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬
4-‫ای‬ ‫یره‬ ‫ن‬‫ز‬‫بزرگ‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬
5-‫ترکیبی‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬(‫و‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫کتاب‬‫یا‬ ‫فرواگاه‬ ‫و‬‫بدتین‬ ‫پمپ‬‫ا‬‫تر‬)
6-‫د‬‫خر‬‫بزرگ‬ ‫عای‬ ‫تمع‬ ‫م‬
7-‫ی‬‫از‬ ‫م‬ ‫عای‬ ‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬
8-‫تلو‬ ‫ا‬ ‫بین‬‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫عای‬‫ارکت‬
‫هم‬‫یایی‬‫و‬‫ر‬‫رح‬‫ا‬:‫اینکه‬‫و‬‫اید‬‫و‬‫ر‬ ‫ب‬‫خواعید‬‫می‬‫ی‬‫چیت‬‫چه‬‫اما‬‫نقهه‬
.‫بود‬‫خواعد‬‫ا‬ ‫ک‬‫از‬‫اما‬‫آا‬ ‫ایده‬ ‫و‬‫ار‬
‫آنالین‬ ‫شکی‬‫و‬‫فر‬ ‫ترد‬ ‫ع‬‫و‬‫هر‬‫برای‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫مراحل‬:
‫ب‬ ‫ک‬‫رح‬ ‫ی‬ ‫ایجاد‬‫وکار‬:‫ر‬‫و‬‫عدف‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫امکانات‬‫و‬‫عا‬‫ت‬ ‫فر‬‫ا‬‫ر‬ ‫با‬
‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬،‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫و‬ ‫گ‬‫ر‬‫از‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬‫در‬‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫بگیر‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬ ‫ه‬‫ر‬‫اوا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬
‫بگیرید‬‫نظر‬‫در‬‫خود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫دستی‬‫دد‬‫و‬ ‫وچک‬.
(bussiness plan)
‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫یافتن‬:
‫اکثر‬‫سای‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫این‬ ‫فروت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫عه‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫اص‬ ‫اخت‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫آنالین‬ ‫فرواندگان‬‫ای‬‫م‬ ‫اود‬‫خ‬ ‫ت‬
‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬‫پردا‬.‫د‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اتقی‬‫ا‬‫ه‬‫م‬ ‫اور‬‫ا‬‫ط‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫اوالت‬‫ا‬ ‫مح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اهه‬‫ا‬‫س‬‫وا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اوالت‬‫ا‬ ‫مح‬ ‫اروت‬‫ا‬‫ف‬ ‫اای‬‫ا‬‫ج‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫خواع‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫آن‬‫ات‬‫ا‬‫س‬
‫برسانند‬ ‫اهایی‬‫کننده‬ ‫رف‬ ‫م‬.
‫هما‬‫وکار‬‫ب‬ ‫ک‬‫در‬‫نیاز‬‫مورد‬ ‫آنالین‬ ‫تدماا‬ ‫دهندگان‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫تجو‬ ‫ج‬
‫اما‬‫برس‬ ‫موفقیت‬‫به‬ ‫تا‬‫بااید‬‫تالت‬‫پر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ّ‫جد‬ ‫ار‬ ‫در‬ ‫و‬‫بااید‬‫دااته‬‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫خال‬ ‫عایتان‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ر‬‫عموا‬‫باید‬‫ید‬.‫باید‬ ‫اما‬
‫است‬ ‫ای‬‫پیچیده‬ ‫ار‬ ‫سایت‬‫وب‬‫یک‬‫اهو‬‫ر‬‫ط‬‫که‬‫داات‬‫توجه‬.
‫هما‬ ‫هگا‬‫و‬‫فر‬ ‫ترش‬ ‫گ‬‫و‬‫معرفی‬:
‫ما‬‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫به‬ ‫اخت‬‫ر‬‫پ‬‫با‬‫و‬‫کنید‬‫ساا‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫جهت‬‫عای‬‫ر‬‫موتو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫ناد‬‫باید‬‫و‬ ‫تیک‬
‫خو‬‫خدمات‬‫و‬‫اال‬ ‫معرفو‬‫به‬‫تبتیغاتی‬‫عای‬‫کمپین‬‫اد‬ ‫ای‬‫و‬ ‫تبتیغاتی‬‫عای‬‫ت‬‫و‬‫ر‬‫سایر‬‫د‬‫ز‬‫بپردا‬‫د‬.
‫به‬‫ها‬‫یس‬‫و‬‫سر‬ ‫بهترین‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫مشتریان‬:
‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫بای‬ ‫ر‬ ‫اایر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫از‬‫اما‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اایز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫مت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توا‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫ژ‬‫و‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ان‬‫ر‬
‫اود‬ ‫تضمین‬‫و‬ ‫یافته‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫اما‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫اود‬ ‫اما‬ ‫به‬‫دد‬ ‫م‬ ‫اجعه‬‫ر‬‫م‬.
‫ید‬‫ر‬‫نگهدا‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تود‬ ‫ر‬‫هموا‬:
‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬‫ااتی‬‫ا‬‫ط‬‫تبا‬‫ر‬‫ا‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬ ،‫اایت‬‫ا‬‫س‬ ‫وب‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫تول‬‫اط‬‫ا‬‫خ‬‫ه‬‫ر‬‫اوا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫کن‬‫تریان‬
‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ز‬‫نیا‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬‫ت‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااختار‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫کن‬‫اانی‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬‫تریان‬
‫دعید‬‫تغییر‬‫خود‬
‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬‫آنالین‬:
1-‫تا‬‫ت‬‫ه‬ ‫ته‬‫ت‬‫ن‬‫هزی‬ ‫تاهه‬‫ت‬‫ک‬:‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫فرو‬ ‫و‬ ‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫فیتی‬ ‫اای‬‫ا‬‫ض‬‫ف‬ ،‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اهه‬‫ا‬‫س‬‫وا‬ ‫اذف‬‫ا‬‫ح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫اینترن‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫نده‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫عا‬ ‫نه‬‫عز‬ ‫اع‬.
2-‫تا‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تامالا‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬ ‫تترش‬‫ت‬‫ت‬ ‫گ‬:‫د‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫جد‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ،‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اینتر‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬ ‫ارده‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫اترت‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫گ‬‫ایوه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ر‬
‫گشاید‬ ‫می‬ ‫نداات‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫امکان‬ ‫سنتی‬ ‫پخ‬.
3-‫سرضه‬ ‫سرسل‬ ‫ایه‬‫ز‬‫اف‬:‫کوتا‬‫انهها‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫ر‬‫و‬ ‫رهره‬‫فعالیت‬‫یک‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫چرخه‬‫کردن‬
4-‫تمایز‬:‫اود‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫یافت‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬ ‫در‬
ً
‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدمتی‬ ‫و‬ ‫اال‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫تهیه‬.‫مان‬‫آمازون‬ ‫ند‬
5-‫بان‬ ‫مخا‬‫از‬ ‫تور‬‫ز‬‫با‬ ‫یافل‬‫ر‬‫د‬:‫ا‬ ‫پیاد‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫نده‬ ‫فرس‬ ‫بین‬ ‫ه‬ ‫دوسو‬ ‫تباش‬‫ر‬‫ا‬ ‫امکان‬‫ست‬.
‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬ ‫معای‬:
1-‫ر‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫به‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬‫خرده‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫در‬ ‫اردن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫موردتو‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫انه‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫با‬‫ت‬
‫ط‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫این‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫م‬ ،‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫عر‬ ‫در‬ ‫اافتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫مر‬ ‫ان‬‫ت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫از‬ ‫ااالتر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ر‬‫د‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫می‬‫ور‬
‫بااید‬ ‫فعالیت‬ ‫ا‬‫مشغو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫و‬‫تماد‬.
2-‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫ر‬
ً
‫اا‬‫ا‬‫م‬‫عمو‬ ،‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫می‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬‫مه‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اغلو‬‫ا‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬ ‫فر‬ ‫ار‬‫ا‬‫ع‬ ‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ایار‬‫ا‬‫ه‬
‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫گ‬‫می‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬.‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬ ‫و‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫از‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ع‬ ‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬ ‫اد‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫وا‬ ‫در‬‫زه‬
‫اوند‬‫می‬ ‫برخوردار‬.
3-‫مم‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ر‬‫ندا‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ن‬‫چ‬‫آن‬ ‫اابقه‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اار‬‫ا‬ ‫ادای‬‫ا‬‫ت‬‫اب‬ ‫در‬
ً
‫اا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫اما‬‫ا‬‫ا‬ ‫اانی‬‫ا‬‫م‬‫ز‬ ‫اه‬‫ا‬‫م‬‫برنا‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ک‬
‫نبااد‬ ‫منظ‬ ‫و‬ ‫اده‬ ‫دهو‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫چنان‬‫آن‬
‫ت‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫ق‬‫طر‬‫از‬‫تباش‬‫ر‬‫ا‬‫در‬‫رفو‬ ‫م‬‫االعای‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫مهیر‬:
‫د‬‫خر‬ ‫به‬‫آاها‬‫میلو‬ ‫پی‬‫و‬‫کنندگان‬ ‫رف‬ ‫م‬‫اعتماد‬‫عدد‬ ‫عت‬
‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫در‬‫الکترونیکی‬:
1-‫الکترونیک‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫بردعای‬‫ر‬‫ا‬ ‫با‬ ‫محدود‬ ‫آانایی‬
2-‫فرواندگ‬ ‫با‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫مهتقی‬ ،‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫ابهه‬‫ر‬ ‫ی‬‫ار‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫به‬ ‫مردد‬ ‫تمای‬‫ان‬
3-‫الکترونیک‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫بودن‬ ‫پیچیده‬ ‫بر‬ ‫مبای‬ ‫عمومی‬ ‫تتقی‬
4-‫الکترونیک‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫محدود‬ ‫آانایی‬
5-‫اینترنتی‬ ‫فرواندگان‬ ‫به‬ ‫ک‬ ‫اعتماد‬
6-‫معامته‬ ‫در‬ ‫اطذی‬ ‫اسناد‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫و‬ ‫افت‬‫ر‬‫د‬ ‫به‬ ‫مردد‬ ‫تمای‬
7-‫اینترنتی‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬ ‫اپی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫یع‬
8-‫جامعه‬ ‫از‬ ‫عایی‬ ‫بخ‬ ‫در‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬
9-‫اال‬ ‫فیتیکی‬ ‫مشاعده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫به‬ ‫تمای‬
‫ساا‬‫در‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ ‫نعت‬ ‫برندعای‬ ‫ن‬‫برتر‬2017:
‫مارت‬‫وال‬
‫برند‬‫با‬‫کایی‬‫آمر‬269‫ا‬‫او‬‫تبه‬‫ر‬ ‫در‬‫که‬‫دنیا‬ ‫اسر‬‫ر‬‫س‬ ‫و‬‫کا‬‫آمر‬ ‫در‬ ‫اعبه‬
‫ارگرفت‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬.‫ساا‬ ‫در‬ ‫ت‬‫ر‬‫ما‬‫واا‬ ‫سود‬2017‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ،25
‫ساا‬‫به‬‫ت‬ ‫نه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دی‬ ‫ر‬‫د‬2016‫داات‬.
CVS
‫سالمت‬‫موسهه‬CVS‫پ‬ ،‫دنیا‬ ‫اسر‬‫ر‬‫س‬ ‫در‬ ‫رهدااتی‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬‫عا‬‫داروخانه‬‫ن‬‫برتر‬ ‫دااتن‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬‫از‬
‫گرفت‬‫ار‬‫ر‬ ‫میالدی‬‫گذاته‬ ‫ساا‬ ‫عا‬‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬‫ن‬‫برتر‬‫دود‬ ‫ده‬‫ر‬ ‫در‬ ‫ت‬‫ر‬‫ما‬‫واا‬.167‫و‬ ‫ما‬ ‫سود‬ ،‫دالر‬‫د‬‫ر‬‫میتیا‬
CVS‫ساا‬ ‫در‬2017‫بود‬.
‫آمازون‬
‫این‬‫بین‬ ‫در‬ ‫ع‬ ‫باز‬ ‫برند‬10‫ات‬‫ف‬‫گر‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬ ‫برتر‬ ‫مارک‬.‫ا‬‫ی‬‫جز‬ ‫ار‬‫ی‬‫تغی‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬‫اخ‬ ‫اازون‬‫م‬‫آ‬‫در‬ ‫ی‬
‫ارده‬‫ا‬‫ک‬ ‫ااد‬‫ا‬ ‫ای‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫االحات‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫او‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬ ،‫تی‬‫ادیر‬‫ا‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫بد‬.‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫انت‬ ‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫با‬ ‫این‬‫ر‬‫ااب‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫در‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬ ‫ار‬
‫ساا‬ ‫پایان‬2017‫از‬ ‫بی‬ ‫سودی‬ ،25‫اود‬ ‫برند‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫گذاته‬ ‫ساا‬ ‫ی‬‫یورو‬ ‫ن‬‫میتیو‬!
‫بابا‬‫ی‬ ‫س‬
‫این‬‫ساا‬ ‫ابتدایی‬ ‫عای‬‫ماه‬‫در‬ ‫خوب‬ ‫خیلو‬ ‫ارکت‬2017‫گذاات‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫فرودعا‬ ‫و‬ ‫از‬‫ر‬‫ف‬
‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬12‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ج‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫جای‬ ،‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫سود‬ ‫در‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ر‬‫د‬10‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ازرگ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬‫خرده‬
‫کرد‬ ‫یت‬ ‫تث‬.
‫کاستوو‬
‫و‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫دعا‬‫خر‬ ،‫دنیا‬ ‫االی‬ ‫انبار‬‫ن‬‫تر‬‫بزرگ‬ ‫در‬‫اد‬ ‫ان‬ ‫رت‬
‫اتکو‬‫س‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫او‬‫ض‬‫ع‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫دااتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫اود؛‬‫می‬.‫او‬‫س‬‫دی‬16
‫د‬‫ر‬‫آو‬ ‫مغان‬‫ر‬‫ا‬ ‫به‬ ‫استکو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ب‬ ‫ساا‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬.
‫الوس‬
‫اگاه‬‫ا‬‫ا‬‫فرو‬‫ااا‬‫ا‬‫س‬ ‫عای‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫میا‬ ‫از‬ ‫اانگی‬‫ا‬‫خ‬ ‫د‬‫ز‬‫اوا‬‫ا‬‫ل‬ ‫ای‬‫اره‬‫ا‬‫ی‬ ‫ن‬‫ز‬2016‫ارفت‬‫ا‬‫ش‬‫پی‬ ‫ایر‬‫ا‬‫ه‬‫م‬ ‫در‬
‫ای‬‫ا‬‫ل‬‫او‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اایی‬‫ا‬‫ج‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ارد؛‬‫ا‬‫ک‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ن‬‫اوا‬‫ر‬‫ف‬ ‫ی‬‫ر‬‫اودآو‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫گر‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫در‬ ‫اار‬‫ا‬‫ب‬ ‫ن‬
‫جمع‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خودت‬ ‫گذاته‬ ‫دعه‬ ‫یک‬10‫داد‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬ ‫برتر‬ ‫برند‬.‫سود‬
‫ساا‬ ‫در‬ ‫الوس‬2017،87‫اد‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫یورو‬ ‫ن‬‫میتیو‬.
‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬ ‫ت‬‫ز‬‫ار‬‫یره‬ ‫ن‬‫ز‬:
‫ر‬‫دا‬‫ار؛‬‫ز‬‫اا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ب‬ ‫اه‬‫ی‬‫عر‬‫اا‬‫ت‬ ‫و‬‫ادی‬‫ی‬‫تول‬ ‫اد‬‫ح‬‫وا‬‫اه‬‫ب‬ ‫اه‬‫ی‬‫اول‬ ‫اواد‬‫م‬‫ااا‬‫ق‬‫انت‬ ‫از‬ ،‫ی‬ ‫ا‬‫ش‬‫فرو‬ ‫ارده‬‫خ‬ ،‫پورتر‬ ‫مایک‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بنا‬‫ا‬‫ع‬ ‫و‬‫اده‬‫ی‬‫فا‬ ‫ای‬
‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ع‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫عز‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬.‫از‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫اته‬‫ا‬‫ه‬‫واب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫کی‬‫اتز‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ز‬‫ت‬‫ز‬‫ار‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬4‫و‬ ‫الو‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬4
‫اوند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اکی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬ ‫اتیبانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫پ‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬.‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫ت‬‫ز‬‫ار‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫اودآو‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫ی‬‫ازوده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫ت‬‫ز‬‫ار‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬
‫کند‬‫می‬‫کمک‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬‫ارکت‬‫ابتی‬ ‫ر‬ ‫عیت‬ ‫مو‬‫عمچنین‬.
‫هامل‬‫ی‬ ‫اص‬‫های‬ ‫فعالیل‬:
(‫ودی‬‫ر‬‫و‬ ‫ات‬ ‫تدار‬)‫ادی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫واحد‬ ‫داخ‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫انتقاا‬
(‫عمتیات‬)‫اهایی‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫تبدی‬
(‫خروجو‬ ‫ات‬ ‫تدار‬)‫تولیدی‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫ر‬‫دو‬
(‫فروت‬ ‫و‬ ‫اپی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬)‫بااند‬ ‫می‬ ‫والت‬ ‫مح‬‫این‬ ‫اپی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬.
‫هامل‬ ‫پشتربانی‬ ‫های‬ ‫فعالیل‬:
‫ند‬ ‫عه‬ ‫ارکت‬ ‫بنیادی‬ ‫تشکیالت‬ ‫و‬ ‫انهانی‬ ‫منابع‬ ‫ت‬‫مدیر‬،‫ک‬ ‫تکنولوژ‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ،‫ات‬ ‫تدار‬.
‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫و‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬:
‫ب‬ ،‫ندان‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ااطی‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫الو‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ن‬‫اتو‬‫ا‬‫س‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ااه‬‫ا‬‫گ‬‫ن‬
‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫وا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫س‬ ‫م‬ ‫اایر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ارک‬ ،‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ااش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬
‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ح‬‫و‬‫ر‬ ‫اده‬‫ا‬‫ن‬‫دع‬ ‫اکی‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬.‫آنال‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫بر‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬
‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اارکت‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬ ‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ظ‬‫من‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫در‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬ ‫تین‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ارف‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬ ‫ااد‬‫ا‬‫م‬‫اعت‬ ‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫با‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ن‬
‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫تعر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫امن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫و‬ ‫خ‬ ‫اوت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫د‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اطمی‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫نما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ج‬‫ی‬
‫اد‬‫ا‬ ‫اد‬‫ع‬‫نخوا‬.‫الکت‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااد‬ ‫ای‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ز‬‫ال‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ربنا‬‫ز‬ ‫اد‬‫ی‬‫با‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫ا‬‫ع‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ع‬‫ب‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫رون‬
‫ای‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬ ‫د‬‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫پای‬ ‫و‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ‫اال‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ابکه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اع‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬
‫نماید‬.
‫آنالین‬ ‫شکی‬‫و‬‫فر‬ ‫ترد‬‫در‬ ‫الوترونی‬ ‫دولل‬‫نقه‬:
1-‫ساده‬‫دسترس‬ ‫تههی‬ ‫و‬‫مشتریان‬‫به‬ ‫خدمات‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫نحوه‬ ‫ی‬‫ساز‬‫به‬ ‫ی‬
‫آنان‬
2-‫عا‬ ‫واسهه‬‫حذف‬ ‫ق‬‫طر‬‫از‬ ‫دولت‬‫ی‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫ایی‬‫ر‬‫ا‬ ‫رهبود‬
3-‫اطالعات‬‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫تههی‬
4-‫عا‬‫نه‬‫عز‬ ‫اع‬ ،‫مژسهات‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫که‬‫ایندعای‬‫ر‬‫ف‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ساده‬‫از‬
‫اید‬‫ز‬ ‫عای‬ ‫سیهت‬‫حذف‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫ق‬‫طر‬
5-‫مشتریان‬‫به‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫ویعیت‬ ‫رهبود‬
‫آنالی‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ ‫در‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬‫به‬‫توجه‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫یر‬‫ن‬:
‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫ته‬ ‫فا‬ ‫عا‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫احهاس‬ ‫مردد‬‫اخیر‬ ‫عای‬‫دعه‬ ‫در‬.‫ادگاه‬‫ی‬‫د‬ ‫در‬ ‫الته‬‫ه‬‫م‬ ‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫اان‬‫ن‬‫جوا‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫اتر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫بی‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ن‬.‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫سیا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫اورعا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ادگی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬ ‫ای‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫چ‬‫و‬
‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اده‬‫ا‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ن‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬ ‫ان‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬ ‫ادر‬‫ا‬‫ک‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬ ‫اومی‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫اع‬‫ا‬‫ی‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫و‬ ‫اادی‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ت‬.
‫ا‬‫ح‬ ‫در‬ ، ‫اد‬‫ن‬‫کن‬ ‫ای‬‫م‬ ‫ااد‬‫ی‬ ‫ار‬‫س‬‫د‬‫ر‬‫پرد‬ ، ‫ار‬‫ب‬ ‫اه‬‫ن‬‫عز‬ ، ‫ار‬‫ب‬ ‫اان‬‫م‬‫ز‬ ‫ادی‬‫ن‬‫آی‬‫ر‬‫ف‬ ‫اوان‬‫ن‬‫ع‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫ه‬‫ز‬‫امرو‬ ‫مردد‬‫اه‬‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬
‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫د‬ ‫ار‬‫ی‬‫تغی‬
ً
‫اامال‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اور‬ ‫ت‬ ‫ان‬‫ی‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫توا‬ ‫ای‬‫م‬ ‫اک‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ش‬ ‫اند‬.‫ابت‬ ‫اک‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫ات‬‫ی‬
‫اد‬‫ا‬‫ش‬‫بخ‬ ‫اود‬‫ا‬‫ب‬‫ره‬
ً
‫اامال‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬ ‫ا‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫مت‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫ک‬ ‫اور‬‫ا‬‫ط‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اان‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬.‫آن‬‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫چ‬
‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫ادگانی‬‫ا‬‫ن‬‫نمای‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫ت‬ ‫ااده‬‫س‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫ت‬‫ره‬ ‫ااش‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ، ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫دا‬ ‫اار‬‫ظ‬‫انت‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫از‬
ً
‫اا‬‫ع‬ ‫وا‬‫داده‬ ‫ی‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫آن‬ ‫ه‬
‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬.‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬ ‫و‬ ‫اور‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ااد‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫با‬ ‫او‬‫ا‬‫گ‬ ‫اخ‬‫ا‬‫س‬‫پا‬ ‫اتر‬‫ا‬‫ش‬‫بی‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫خوا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫خواع‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫آن‬‫امالت‬
‫بخشد‬ ‫رهبود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آاها‬ ‫میان‬.
.
‫مردد‬‫بااند‬ ‫دااته‬ ‫دولت‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آیندعای‬‫ر‬‫ف‬ ‫در‬ ‫ی‬‫تر‬ ‫اف‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ثرتر‬ ‫م‬ ‫نق‬ ‫که‬ ‫خواعند‬ ‫می‬.
‫اردد‬‫ا‬‫م‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫ت‬‫کم‬‫ای‬ ‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫عز‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ادتر‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫مع‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ،‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ااده‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬ ‫اوپی‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫گ‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اود‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫خوا‬.
‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ااع‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬‫اومتی‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مخت‬‫اهوح‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ون‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫حکو‬ ‫و‬‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬‫اامالت‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬ ‫ی‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫عز‬،‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫د‬.
‫د‬ ‫اه‬‫ن‬‫عز‬، ‫ابکه‬‫ا‬ ‫اق‬‫طر‬‫از‬ ‫ای‬‫ت‬‫دول‬ ‫اات‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اه‬‫ب‬ ‫اردد‬‫م‬‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫دستر‬ ‫اه‬‫ک‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫اخیر‬ ‫عای‬ ‫ساا‬ ‫ربیات‬ ‫ت‬‫اه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫اا‬‫ع‬‫ات‬‫ل‬‫و‬
‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫ااع‬‫ا‬‫ا‬ ‫اوجهی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫اور‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬.‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ، ‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫پیو‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫اومی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫دستر‬ ‫اأمین‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬
‫ا‬‫ض‬‫ف‬، ‫اانگی‬‫خ‬ ‫اای‬‫ع‬‫ابکه‬‫ا‬‫در‬‫اته‬‫س‬‫پیو‬ ‫اورت‬ ‫اه‬‫ب‬ ‫اطالعات‬ ‫دادن‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬ ‫اد‬ ‫ای‬ ‫ار‬ ‫است‬ ‫توانهته‬ ‫دولت‬، ‫عمومی‬‫ادمت‬‫خ‬ ‫ای‬
‫اد‬‫ع‬‫د‬‫ااد‬ ‫ان‬ ، ‫مدت‬‫وتاه‬ ‫عای‬‫نه‬‫عز‬‫از‬ ‫کمتر‬‫ای‬ ‫نه‬‫عز‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬‫طیره‬‫و‬‫اطالعاتی‬ ‫پایگاه‬ ، ‫وب‬‫اهو‬‫ر‬‫ط‬، ‫سان‬‫ر‬.‫انت‬‫اردد‬‫م‬‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ظ‬
‫ا‬‫ی‬‫با‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫و‬‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫تغییر‬ ‫حاا‬ ‫در‬‫افزون‬ ‫روز‬‫طور‬‫به‬ ‫آن‬ ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫یت‬ ‫کی‬‫و‬‫نحوه‬ ‫نیت‬ ‫و‬‫والت‬ ‫مح‬ ،‫خدمات‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫اد‬‫ن‬‫بتوا‬ ‫د‬
‫تحقق‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫ق‬‫طر‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫فقط‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬‫بااد‬ ‫عا‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫ی‬‫پاسخگو‬‫یابد‬.
‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫در‬ ‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫بر‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬‫توسعه‬‫ند‬‫و‬‫ر‬:
‫تو‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫در‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اور‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ح‬ ‫و‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬ ‫فر‬‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬ ‫دروا‬‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اعه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬
‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ااختن‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫می‬،‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫عمتکرد‬ ‫ااختار‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ره‬ ‫و‬ ‫اسرد‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫پی‬ ‫اوص‬‫ا‬‫ا‬ ‫خ‬ ‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫مان‬‫و‬‫ایی‬‫ر‬‫ا‬
‫اد‬‫ا‬‫با‬ ‫ای‬‫م‬‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫عای‬ ‫کشور‬ ‫با‬ ‫موجود‬ ‫ته‬ ‫فا‬ ‫اع‬.‫ا‬ ‫ان‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫برر‬ ‫ااس‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫اه‬‫ک‬‫در‬ ‫اده‬‫ا‬ ‫اد‬
‫گشت‬ ‫حا‬ ‫ر‬‫ز‬ ‫نتای‬ ‫توسعه‬ ‫روند‬‫مورد‬:
1-‫د‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫اایت‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫اده‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬‫اخی‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫د‬‫ر‬‫ادا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫و‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اینتر‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫اایت‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫از‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫لی‬ ‫ایل‬‫ا‬‫ع‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ول‬
‫بااد‬.
2-‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫برگیر‬ ‫در‬‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫ح‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫اده‬‫ا‬‫ا‬‫او‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬ ‫اعی‬‫ا‬‫ی‬ ‫ی‬‫ادر‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫اایت‬‫ا‬‫س‬‫وب‬‫از‬ ‫او‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬‫ااد‬‫ا‬‫ن‬ ‫ده‬
‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬home page‫است‬ ‫نبوده‬
3-‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫وابهته‬ ‫عای‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫با‬ ‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬ ،‫موجود‬‫دولتی‬ ‫عای‬ ‫سایت‬ ‫اکثر‬
4-‫کنند‬‫ی‬ ‫ن‬ ‫پیروی‬ ‫ی‬ ‫خاص‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫عیل‬‫از‬ ‫موجود‬‫عای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ن‬
‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ر‬‫د‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫چ‬ ‫ار‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫د‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اان‬‫ا‬‫ش‬‫ن‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ه‬‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫خا‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫برر‬
‫ال‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اق‬‫ا‬‫ق‬‫تح‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫اتگاه‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫اادگی‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫او‬‫ا‬‫م‬ ‫م‬ ‫در‬ ،‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫یاف‬ ‫اق‬‫ا‬‫ق‬‫تح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ای‬‫گ‬‫ژ‬ ‫و‬‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫کترونی‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫اایین‬‫ا‬‫پ‬ ‫اهوح‬‫ا‬‫س‬ ‫در‬.‫ایدن‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬ ‫اع‬‫ا‬‫ی‬‫و‬ ‫از‬ ‫اذر‬‫ا‬‫گ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ی‬‫ارور‬‫ا‬‫ی‬ ‫این‬‫ر‬‫ااب‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬
‫اوند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گذا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ادو‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫منا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫برنا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااالی‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ر‬‫د‬.‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫م‬‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬
‫الکتر‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ی‬‫ااز‬‫ا‬‫س‬ ‫ااده‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ارطی‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اود‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫خوا‬ ‫اردد‬‫ا‬‫م‬ ‫اایت‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬ ‫ا‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ، ‫ار‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫ونی‬
‫گیرد‬ ‫ورت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫صحیل‬ ‫طور‬.‫اه‬‫ک‬ ‫ان‬‫ی‬‫ا‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫دولت‬ ، ‫دیگر‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬ ‫به‬‫اک‬‫ی‬ ‫اد‬‫ن‬‫توا‬ ‫ای‬‫م‬
‫است‬ ‫نیت‬ ‫انگیت‬‫ر‬‫ب‬ ‫چال‬ ، ‫بااد‬ ‫عا‬‫دولت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫اساس‬ ‫گاد‬.‫ال‬ ‫ادمات‬‫خ‬ ‫نتوانند‬ ‫عا‬ ‫دولت‬ ‫اگر‬‫ای‬‫ک‬‫کترونی‬
‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ، ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫اد‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫اخت‬ ‫در‬ ، ‫اترس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫یکنوا‬ ‫اورت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬
‫و‬ ، ‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اایتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬‫نا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫اها‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫در‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬ ‫اکاف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬‫ا‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬
‫خواعداد‬ ‫مشکالت‬.‫د‬ ‫اود‬‫ج‬‫و‬ ‫اورمان‬‫ش‬‫ک‬ ‫در‬ ‫اادی‬‫ز‬ ‫االقوه‬‫ب‬ ‫عای‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫که‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫باید‬ ‫خاتمه‬ ‫در‬‫اه‬‫ک‬ ‫د‬‫ر‬‫ا‬
‫پ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫س‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ه‬‫می‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬ ‫دی‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ه‬‫سی‬ ‫اق‬‫ا‬‫طر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫اردن‬‫ا‬‫ک‬ ‫ااده‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬ ‫اان‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬‫ارفت‬‫ا‬‫ش‬‫ی‬
‫است‬ ‫موثر‬‫اسالمی‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫و‬ ‫اجتما‬ ‫و‬ ‫ادی‬ ‫ت‬ ‫ا‬.
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین
‫از‬ ‫فراوان‬ ‫سپاس‬ ‫با‬
‫شما‬ ‫توجه‬
1 von 41

Recomendados

شهروندالکترونیک von
شهروندالکترونیکشهروندالکترونیک
شهروندالکترونیکmostafa smm
65 views15 Folien
Presentation Feel 2016 - WEB von
Presentation Feel 2016 - WEB Presentation Feel 2016 - WEB
Presentation Feel 2016 - WEB Behrang Tonekaboni
81 views32 Folien
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول von
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولAidin Azari
155 views14 Folien
Badkoobeh covid-19 pandemic von
Badkoobeh covid-19 pandemicBadkoobeh covid-19 pandemic
Badkoobeh covid-19 pandemicArmanAzizi4
23 views67 Folien
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک von
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکنقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکsarahekmat2
277 views32 Folien
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن von
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنS. M. Masoud Sadrnezhaad
125 views85 Folien

Más contenido relacionado

Similar a دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین

بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها von
بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانهابررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها
بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانهاسیدمحمدحسن شیخ الاسلامی
128 views34 Folien
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Erfan Taherkhani
139 views22 Folien
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Ali Rahmanpour
156 views22 Folien
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98 von
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98HaMiD Fadaei
290 views38 Folien
E government in iran von
E government in iranE government in iran
E government in iranmajid asgharizadeh
519 views20 Folien
تلگرام ناجی کسب و کار نیست von
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیستAli Moghadam
24 views2 Folien

Similar a دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین (20)

Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Erfan Taherkhani
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Erfan Taherkhani139 views
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Ali Rahmanpour
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Ali Rahmanpour156 views
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98 von HaMiD Fadaei
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
HaMiD Fadaei290 views
تلگرام ناجی کسب و کار نیست von Ali Moghadam
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیست
Ali Moghadam24 views
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن von Yaser Derakhshan
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آنساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن
Yaser Derakhshan276 views
Digital 2021 Palestine (January 2022) von iPoke
Digital 2021 Palestine (January 2022)Digital 2021 Palestine (January 2022)
Digital 2021 Palestine (January 2022)
iPoke33 views
Persian 021912 email tounitedstatescongress von VogelDenise
Persian  021912 email tounitedstatescongressPersian  021912 email tounitedstatescongress
Persian 021912 email tounitedstatescongress
VogelDenise465 views
نوین محاسب 950128 von Reza Novin
نوین محاسب 950128نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128
Reza Novin112 views
نوین محاسب 950128 von Reza Novin
نوین محاسب 950128نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128
Reza Novin38 views
امکانات قسمت پذیرش و جوابدهی von novin tashkhis
امکانات قسمت پذیرش و جوابدهیامکانات قسمت پذیرش و جوابدهی
امکانات قسمت پذیرش و جوابدهی
novin tashkhis235 views
پیش بینی قیمت آهن در پساکرونا von bahareq
پیش بینی قیمت آهن در پساکروناپیش بینی قیمت آهن در پساکرونا
پیش بینی قیمت آهن در پساکرونا
bahareq11 views
innovative crowd funding presentation von KHALID MEHMOOD
innovative crowd funding presentationinnovative crowd funding presentation
innovative crowd funding presentation
KHALID MEHMOOD105 views

دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین

 • 1. ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ ‫جمشیدی‬‫دکتر‬
 • 3. ‫مقدمه‬ ‫ف‬ ‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مباحث‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫متغیر‬ ‫دنیای‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫وسیع‬ ‫تحوالت‬ ‫ات‬‫ز‬‫موا‬ ‫به‬‫اعه‬‫س‬‫تو‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫الته‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫م‬ ،‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬.‫اوزه‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫الوترون‬ ‫تل‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫دو‬‫ف‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫مو‬ ‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ی‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ‫اال‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫ا‬ ‫ن‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫از‬ ‫اده‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫ه‬‫ز‬‫ارو‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ،‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬،‫انی‬ ‫ع‬ ‫ارین‬‫ا‬‫ت‬‫کم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬‫ز‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ح‬ ‫در‬ ‫اد‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬ ‫ایوه‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ارعت‬‫ا‬‫س‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ،‫اادگی‬‫ا‬‫س‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫ااز‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اورد‬‫ا‬‫م‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫نمای‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬. .‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ایوه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ارین‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ره‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اینتر‬.‫ب‬ ‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ندا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫دو‬‫ااید‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اتریان‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫در‬ ،‫ادمت‬‫ا‬‫خ‬ ‫ارفتن‬‫ا‬‫گ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫این‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫اج‬‫ر‬‫م‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫اک‬‫ا‬‫س‬‫کیو‬.‫اهیال‬‫ا‬‫ه‬‫ت‬ ‫ار‬‫ا‬‫گ‬‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ح‬‫ااد‬‫ا‬ ‫ای‬ ‫تی‬ ‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫می‬‫ز‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اتریان‬‫ا‬‫ش‬‫م‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫اایت‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫ااز‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اورد‬‫ا‬‫م‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ،‫ا‬‫ات‬‫ا‬‫د‬‫م‬ ‫از‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫آا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫اع‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ا‬‫ب‬‫یا‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫ااع‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫ارک‬ ‫ارعای‬‫ا‬‫س‬‫د‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫خوا‬.‫دی‬ ‫ااد‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ع‬ ‫االت‬‫ا‬‫ت‬ ‫در‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااد‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫و‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬ ‫کنند‬ ‫آماده‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬.
 • 4. ‫الوترونی‬ ‫دولل‬ ‫تعریف‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫از‬ ‫دولت‬‫اده‬ ‫است‬ ‫ندان‬‫و‬‫اهر‬ ‫به‬‫خدمات‬ ‫و‬‫اطالعات‬– ‫ی‬‫ار‬ ‫ت‬ ‫ای‬ ‫ار‬–‫مندان‬‫ر‬‫ا‬–‫دیگر‬ ‫دولتی‬ ‫جامعه‬ ‫عمچنین‬ ‫و‬‫عا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬. ‫که‬ ‫است‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫ق‬‫طر‬‫از‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫اختیار‬‫در‬ ‫اف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آمد‬‫ر‬‫ا‬ ،‫احت‬‫ر‬ ‫داد‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ندان‬‫و‬‫اهر‬. E-Government
 • 5. ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫مخاطبان‬: 3‫د‬‫ر‬‫دا‬‫وجود‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬‫هود‬ ‫م‬‫در‬‫لو‬ ‫ا‬‫ه‬‫و‬‫گر‬: ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫برخو‬‫در‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫وجود‬‫عدف‬‫عای‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫بین‬‫ایی‬‫ز‬ ‫م‬ ً ‫امال‬ ‫بندی‬‫ز‬‫مر‬‫الکترونیک‬‫دولت‬‫در‬‫کارکنان‬‫عدف‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫جزء‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ند‬‫ر‬‫گی‬ ‫می‬‫نظر‬ ‫در‬.
 • 6. ‫الوترونی‬ ‫دولل‬‫چهارگانه‬ ‫های‬ ‫مدل‬: G2C(‫ند‬‫و‬‫تهر‬‫ه‬ ‫ته‬‫ب‬‫دولل‬)–‫الکترو‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫برد‬‫ر‬‫اا‬ ‫او‬‫ن‬‫ن‬‫ار‬‫ت‬‫اترده‬‫ه‬‫گ‬‫و‬ ‫ارین‬‫ت‬‫مهم‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ،‫اک‬‫ی‬‫ن‬ ‫دولت‬‫ند‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬ ‫اا‬‫ب‬‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫االعک‬‫ب‬‫و‬.‫ارت‬‫م‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫اه‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫ند‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬ ‫اد‬‫ی‬‫با‬‫اک‬‫ی‬‫الکترون‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫د‬‫ز‬‫اا‬‫س‬ ‫بط‬. ‫اام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬:‫اد‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫منا‬‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬–‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫گواعینا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫د‬ ‫ت‬‫ه‬ ‫انندگی‬‫ر‬-‫اود‬ ‫می‬ ‫مختت‬ ‫عای‬ ‫بض‬ ‫پرداخت‬. G2B(‫هرکل‬ ‫به‬ ‫دولل‬)–‫اا‬‫ع‬‫ااز‬‫ی‬‫ن‬‫اه‬‫ب‬‫و‬ ‫ارد‬‫ک‬‫ادا‬‫ی‬‫پ‬‫اعه‬‫س‬‫تو‬‫اه‬‫ک‬‫اود‬‫ب‬‫ای‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ‫اولین‬‫ی‬ ‫ا‬‫ص‬‫خا‬ ‫ی‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ک‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫از‬.‫اده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫عر‬ ،‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫بن‬–‫ک‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬– ‫گردند‬‫می‬‫محهوب‬‫دولت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ً ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫و‬ ‫ی‬‫مشتر‬.
 • 7. G2G(‫تل‬‫ل‬‫دو‬ ‫ته‬‫ب‬‫دولل‬)-‫ای‬‫ت‬‫دول‬‫اای‬‫ع‬‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫س‬ ً ‫اوال‬‫م‬‫مع‬‫اه‬‫ک‬‫ات‬‫س‬‫ا‬‫ااطر‬‫خ‬‫ادین‬‫ب‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ‫او‬‫ن‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫ای‬‫ک‬‫مت‬ ، ‫برخ‬ ‫ی‬ ‫خاص‬ ‫اعمیت‬ ‫از‬ ‫آاها‬ ‫بین‬ ‫الکترونیک‬ ‫تعام‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫عه‬‫دولتی‬ ‫نمایندگان‬ ‫دیگر‬‫به‬‫است‬‫دار‬‫ر‬‫و‬. G2F(‫تان‬‫ن‬‫کارک‬ ‫ته‬‫ب‬ ‫تل‬‫ل‬‫دو‬)–‫ااتی‬‫ع‬‫اطال‬‫اه‬‫ک‬‫ات‬‫س‬‫ا‬‫اده‬‫ا‬ ‫او‬‫ه‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬‫ر‬‫او‬‫ظ‬‫من‬‫ادین‬‫ب‬‫اه‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬ ‫او‬‫ن‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫بر‬‫ی‬ ‫وص‬ ‫خ‬ ‫عای‬‫ابکه‬ ‫یا‬‫دولتی‬‫داخلو‬‫ابکه‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬‫تا‬‫کند‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫عمومی‬ ‫بخ‬‫منابع‬‫طالعات‬ ‫اد‬‫ن‬‫کن‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬‫ااپی‬‫ی‬‫ات‬‫س‬‫د‬ ‫اانی‬‫ه‬‫ان‬.‫ا‬‫س‬‫پر‬‫اتگی‬‫ا‬‫ه‬‫نش‬‫ز‬‫با‬‫اوش‬‫ب‬‫مر‬‫اات‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اام‬‫ا‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ارد‬‫ف‬ ، ‫ن‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬‫نظاد‬،‫خواست‬‫ر‬‫د‬...‫بااد‬ ‫می‬.
 • 8. ‫ایای‬‫ز‬‫م‬‫الوترونی‬ ‫دولل‬ 1-‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫چ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ویو‬ ‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫الوترون‬ ‫تی‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫و‬‫دول‬ ‫تدماا‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬:‫ارگ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ردان‬ ‫تأییدیه‬ ‫افت‬‫ر‬‫د‬ ‫جهت‬ ‫مختت‬‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫یا‬ ‫ه‬‫ر‬‫ادا‬‫چند‬ ‫میان‬ ‫مردد‬ ‫کردن‬‫به‬ ،‫دولتی‬ ‫عای‬ ‫اد‬ ‫ان‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫نقهه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫امور‬ ‫تا‬ ‫دعند‬ ‫امکان‬ ‫آاها‬‫دعند‬ 2-‫تاتی‬‫ت‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬ ‫تقات‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬ ‫تک‬‫ت‬‫ت‬‫ف‬‫ر‬:‫ر‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫جد‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫دستر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توان‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫برنا‬ ‫اق‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫طر‬ ‫از‬ ‫ندان‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫جوا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ایا‬‫ر‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اوزت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬ ‫و‬ ‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫نمایند‬ ‫اع‬‫ر‬‫ف‬ ‫متنو‬ 3-‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫آموزش‬ ‫امقان‬.:‫اات‬ ‫مخت‬ ‫از‬ ‫اه‬‫ک‬ ‫اه‬‫ت‬‫فرعیخ‬ ‫ار‬ ‫نیروی‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬‫دو‬‫ات‬‫ل‬ ‫الکترونیک‬‫ارف‬‫ش‬‫پی‬ ‫اای‬‫ع‬ ‫اوزت‬‫م‬‫آ‬ ‫از‬ ‫اته‬‫س‬‫پیو‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ، ‫است‬‫اردی‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ته‬ ‫بااد‬ ‫برخوردار‬
 • 9. 4-‫مردم‬ ‫با‬‫ها‬ ‫دولل‬ ‫میان‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬:‫اک‬‫م‬‫ک‬‫اه‬‫ب‬‫اد‬‫ن‬‫توان‬‫ای‬‫م‬‫اا‬‫ع‬‫ات‬‫ل‬‫،دو‬ ‫اه‬‫م‬‫ع‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫یکهان‬ ‫خدمات‬ ‫تأمین‬‫جای‬ ‫به‬‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ن‬‫ف‬ ‫نمایند‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫خدمات‬‫آاها‬‫به‬‫و‬ ‫عم‬ ‫ا‬‫ز‬ ‫م‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫به‬‫مردد‬‫با‬‫جدید‬. 5-‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬:‫دعن‬‫ی‬‫یار‬‫اان‬‫ر‬‫امو‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫آاها‬،‫گانان‬‫ر‬‫باز‬‫به‬‫پیوسته‬‫خدمات‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫با‬‫توانند‬‫می‬‫عا‬‫دولت‬‫د‬. 6-‫مشارکوی‬ ‫حوومل‬ ‫نوع‬ ‫ی‬ ‫ایجاد‬:‫گرد‬‫منتهی‬ ‫مهتقی‬‫ی‬‫ساالر‬ ‫مردد‬‫یک‬‫به‬‫تواند‬‫می‬‫الکترونیکی‬‫دولت‬‫د‬.‫اا‬‫ع‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫او‬‫خ‬‫بر‬ ‫فر‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ره‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫در‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫اینترن‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ی‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫گ‬‫ای‬‫ر‬ ‫و‬ ،‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫ت‬ ‫گ‬‫و‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ب‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ن‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫تر‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اابره‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫از‬،‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مح‬‫اهل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫در‬‫ادعای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آی‬ ‫نمایند‬‫می‬‫حمایت‬ ‫خوی‬‫ی‬‫ساز‬ ‫می‬ ‫ت‬.
 • 10. ‫الوترونی‬‫دولل‬‫معایب‬: ‫نه‬‫عز‬‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ز‬‫آمو‬‫سنگین‬ ‫وابهتگی‬‫به‬‫اد‬‫ز‬‫امپیوت‬‫ر‬ ‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫اکاف‬ ‫خهر‬‫عای‬ ‫حمته‬‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ز‬‫آمو‬‫سنگین‬ ‫نه‬‫عز‬ ‫امپیوتر‬ ‫به‬‫اد‬‫ز‬ ‫وابهتگی‬ ‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫اکاف‬ ‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫عای‬ ‫حمته‬ ‫خهر‬
 • 11. 1-‫الع‬ ‫ا‬‫سانی‬‫ر‬:‫ای‬‫م‬‫داده‬‫ار‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬‫اختیار‬‫در‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫اطالعات‬‫اود‬‫ا‬. ‫گواعینامه‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫یا‬‫اکار‬ ‫ز‬‫و‬ ‫م‬ ‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫د‬‫ز‬‫ال‬ ‫اطالعات‬‫مانند‬‫انندگی‬‫ر‬ 2-‫تا‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ف‬‫ر‬ ‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬:‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫اخی‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫م‬ ،‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬. ‫دعند‬‫می‬‫ار‬‫ر‬ ‫متقاییان‬‫اختیار‬‫در‬ ‫مختت‬‫عای‬‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عا‬ ‫فرد‬ ،‫عا‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اا‬‫م‬‫ا‬ ، ‫آاه‬‫ساا‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫پرکردن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫سنتی‬‫ت‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬‫باید‬‫عا‬‫فرد‬‫گرفتن‬‫از‬ ‫پ‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫ا‬‫کنند‬‫داد‬ ‫ا‬‫ا‬.
 • 12. 3-‫تویه‬‫ت‬‫س‬‫دو‬ ‫تا‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬:‫او‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫بت‬،‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ف‬‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫تن‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫توان‬‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫آا‬‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫آنال‬‫ت‬‫ر‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ااا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ارده‬‫ا‬‫ک‬ ‫ار‬‫ا‬‫پ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬.‫تع‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫اامالت‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫مان‬ ‫اات‬‫ا‬‫ی‬‫عمت‬ ‫او‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬، ‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫الب‬‫ات‬‫ا‬‫عو‬ ‫این‬‫ا‬‫ی‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫سنتی‬ ‫ت‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫ز‬‫عنو‬ ‫ی‬ ‫متقاض‬ 4-‫تامالا‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬ ‫ه‬ ‫تراک‬‫ت‬‫ت‬:‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫امکا‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫انه‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ادا‬‫ا‬‫ت‬‫اب‬ ‫از‬ ‫اات‬‫ا‬‫ی‬‫عمت‬ ‫و‬‫ادعا‬‫ا‬‫ن‬‫آی‬‫ر‬‫ف‬‫اامی‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ر‬‫او‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬ ‫اود‬ ‫می‬ ‫اد‬ ‫ان‬ ‫الکترونیکی‬.‫ا‬ ‫پیاده‬ ‫باید‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫وجوه‬ ‫تمامی‬ ‫مرحته‬ ‫این‬ ‫در‬‫بااد‬‫ده‬.
 • 13. ‫دولل‬ ‫مشوالا‬‫الوترونیقی‬: ‫ار‬‫ب‬ ‫اادی‬‫ز‬ ‫اکالت‬‫ش‬‫م‬ ، ‫ااده‬‫س‬ ‫اومی‬‫ه‬ ‫م‬ ‫اود‬‫ج‬‫و‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫دولت‬‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫ای‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫عا‬: 1-‫تب‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫منا‬ ‫روش‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫تدماا‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬:‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫با‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫اوپی‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬ ‫دی‬ ‫اات‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اند‬‫ا‬‫ا‬‫با‬ ‫اادر‬‫ا‬ ، ‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫مو‬ ‫م‬‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬ ‫اوری‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مخت‬ ‫ادعای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫وا‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫تبا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ز‬‫ال‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫می‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ند‬‫ز‬‫سا‬ ‫اع‬‫ر‬‫ف‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫وص‬ ‫خ‬ ‫بخ‬ ‫ی‬‫عمکار‬ ‫و‬ ، ‫عمدیگر‬. 2-‫تل‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫تردم‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تل‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ر‬‫تهن‬‫و‬ ‫تذ‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ن‬‫فره‬:‫انتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫فرع‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫تعن‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫تغی‬‫در‬ ‫داات‬ ‫خواعد‬ ‫ادی‬‫ز‬ ‫نه‬‫عز‬ ، ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫اده‬ ‫است‬ ‫مورد‬.
 • 14. 3-‫تل‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫تی‬‫ت‬‫ق‬‫الوترونی‬‫ا‬‫ر‬‫تا‬‫ت‬‫ج‬‫ت‬‫ترای‬‫ت‬‫ب‬‫تب‬‫ت‬‫س‬‫منا‬ ‫تانونی‬‫ت‬‫ق‬ ‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫تاد‬‫ت‬‫ج‬‫ای‬:‫در‬‫اا‬‫ا‬‫ی‬‫دن‬‫ن‬‫او‬‫ا‬‫چ‬‫ااا‬‫ا‬‫ح‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫حر‬‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬ ‫دی‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ارف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫حا‬.‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫عرگو‬ ،‫اعیت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫و‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬ ‫کند‬‫می‬‫پیدا‬‫نمود‬‫تر‬ ‫بی‬‫تلو‬ ‫ا‬‫بین‬‫عای‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬‫در‬‫انونی‬ ‫مغایرت‬. 4-‫تا‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬‫تتم‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬ ‫سر‬‫از‬ ‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ی‬‫دمورات‬ ‫تتفاد‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫تدم‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫و‬‫تکی‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫د‬‫دموکرا‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ن‬‫و‬‫تز‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ف‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫تدی‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ز‬‫نیا‬‫ی‬ ‫اسل‬ ‫دیجیتالی‬:‫اتی‬‫ر‬‫اوک‬‫م‬‫د‬‫ادگاه‬‫ی‬‫د‬‫از‬ ‫ی‬‫ر‬‫ااو‬‫ن‬‫ف‬ ، ‫و‬ ‫یتا‬ ‫دی‬ ‫اد‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫با‬‫از‬ ‫اا‬‫ی‬‫ای‬‫ث‬‫خن‬،‫کی‬ ‫ق‬‫او‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬‫ا‬‫ر‬‫اردد‬‫ا‬‫م‬‫و‬‫ارده‬‫ا‬‫ب‬‫این‬‫ا‬‫ب‬‫از‬‫ا‬‫ر‬ ‫او‬‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫اه‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬‫در‬‫و‬‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ای‬‫ا‬‫م‬‫اده‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اط‬‫ا‬‫ت‬‫ط‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫آن‬‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫تعام‬ ‫جهانی‬‫جدید‬‫عای‬ ‫ت‬‫و‬‫ر‬‫اساس‬‫بر‬‫کنند‬
 • 15. ‫الوترونی‬ ‫دولل‬‫اثراا‬‫و‬‫ابعاد‬: ‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫س‬ ،‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫احت‬،‫اردی‬‫ا‬‫ف‬ ‫اات‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬‫در‬‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اداف‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫ادی‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫در‬‫و‬ ‫مانی‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫سیاس‬. ‫اود‬ ‫می‬‫مهرح‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نو‬‫چهار‬‫بندی‬‫طبقه‬‫این‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬: 1-‫ر‬‫محو‬‫فرد‬:‫دولتی‬ ‫خدمات‬‫به‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ان‬‫ت‬‫می‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬ 2-‫ر‬‫محو‬‫جامعه‬:‫جامعه‬ ‫کمیاب‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫رهتر‬ ‫مندی‬‫رهره‬ 3-‫ر‬‫محو‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬:‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اعضا‬‫کردن‬‫توانمند‬ 4-‫ر‬‫محو‬‫ی‬ ‫سیاس‬:‫دولتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬
 • 16. ‫جهان‬‫و‬ ‫منطقه‬‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫الوترونیقی‬‫دولل‬‫تبه‬‫ر‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ح‬‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ح‬‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫آن‬ ‫اای‬‫ا‬‫گو‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫ار‬‫ا‬‫ی‬‫اخ‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫آما‬۱۰۰‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اان‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫اور‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫از‬. ‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اده‬‫ا‬ ‫ای‬‫ق‬‫تت‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫مه‬ ‫عای‬‫برنامه‬ ‫جزو‬‫گذاته‬‫عای‬‫ساا‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫طرح‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫ت‬.‫ان‬‫ی‬‫ا‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫اع‬‫ا‬‫ی‬‫و‬ ‫اای‬‫ا‬‫گو‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫آما‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫اار‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫ایار‬‫ا‬‫ه‬‫ب‬ ‫اای‬‫ا‬‫ج‬‫اوزه‬‫ا‬‫ح‬‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫عمچ‬ ‫اود‬‫ج‬‫و‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬ ‫یت‬ ‫است‬ ‫حوزه‬‫این‬ ‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫مهتوب‬ ‫چندان‬. ‫ااا‬‫ا‬‫س‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اده‬‫ا‬‫ا‬ ‫االد‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫داده‬ ‫ااس‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬۲۰۱۶‫انگاپور‬‫ا‬‫س‬ ،‫اره‬‫ا‬‫ک‬ ، ‫اری‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬ ، ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫انگ‬ ‫اورعای‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ،‫ایالدی‬‫ا‬‫م‬، ‫عای‬‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ترت‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اوئد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫فنال‬۰.۹۲،۰.۹۱،۰.۸۹،۰.۸۸،۰.۸۸‫و‬۰.۸۷‫ان‬‫ت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫ن‬‫ااالتر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اند‬‫داده‬ ‫اص‬ ‫اخت‬ ‫خود‬‫به‬ ‫جهانی‬‫سهل‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫ااخی‬. ‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫آما‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اق‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ط‬۰.۴۶‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬۱۰۶‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫داده‬ ‫ااص‬‫ا‬‫ا‬ ‫اخت‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬ ‫ساا‬ ‫با‬ ‫یاس‬۲۰۱۴‫است‬ ‫دااته‬ ‫نیت‬ ‫ا‬‫تدت‬ ‫تبه‬‫ر‬ ‫یک‬.
 • 17. ‫دولل‬‫تدماا‬ ‫برای‬‫امللل‬‫بین‬ ‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫سال‬‫در‬ ‫الوترونی‬2017: ،‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫آنال‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫دعای‬‫ر‬‫اتاندا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ااس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫است‬ ‫اده‬ ‫تعر‬ ‫انهانی‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫اتی‬‫ر‬‫مخاب‬ ‫عای‬‫رساخت‬‫ز‬. ‫ز‬‫مر‬ ‫تا‬ ‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫ااخی‬ ‫مقدار‬۰.۳۳‫جهانی‬‫میانگین‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫اع‬۰.۱۳‫ار‬‫ت‬‫کم‬ ‫است‬. ‫تا‬‫نیت‬‫اتی‬‫ر‬‫مخاب‬ ‫عای‬‫رساخت‬‫ز‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬۰.۳۵‫ج‬‫اانگین‬‫ی‬‫م‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫این‬ ‫عمچنان‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫پیشرفت‬‫اانی‬‫ه‬ ۰.۰۲‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ته‬ ‫فا‬. ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬ ‫ک‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ان‬ ‫ارمایه‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اوص‬‫ا‬‫ا‬ ‫خ‬ ‫در‬۰.۷۱‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬‫اانگین‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫الب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اید‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ۰.۰۷‫است‬ ‫باالتر‬. ‫ن‬ ‫ای‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫ر‬‫بر‬‫اه‬‫ق‬‫منه‬ ‫اهل‬‫س‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ای‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اعیت‬‫ی‬‫و‬ ‫اواعی‬‫خ‬‫ب‬‫اگر‬ ‫اما‬‫اه‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬ ‫ات‬‫ی‬۱۷ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫یا‬‫می‬ ‫ااص‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اخت‬ ‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬.‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫در‬ ‫ادس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اغالگر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ژ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ترت‬ ‫ادین‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬۲۰‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫دن‬ ‫مت‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ب‬ ‫عای‬‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫جای‬‫این‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫او‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫منه‬ ‫اهل‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ااص‬‫ا‬‫ا‬ ‫اخت‬‫اده‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫ترتی‬ ‫به‬ ‫نیت‬ ‫آاها‬ ‫جهانی‬‫عای‬‫تبه‬‫ر‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫بعدی‬ ‫عای‬‫ده‬‫ر‬ ‫در‬۲۴‫و‬۲۹‫است‬.
 • 18. ‫الوترونی‬ ‫دولل‬ ‫مدل‬: ‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫ا‬‫ت‬‫م‬‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫س‬ ‫ای‬‫اه‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫پ‬ ‫مدا‬ ،‫عا‬ ‫مدا‬ ‫انوا‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اق‬‫ق‬‫تح‬ ‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫م‬‫ادا‬‫م‬‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬ ‫دعد‬‫می‬‫نشان‬ ‫تی‬‫ارح‬ ‫به‬‫مرحته‬ ‫پن‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫الکترونیک‬: 1-‫ر‬‫تو‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬ ‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫مرح‬:‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اتگاه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫از‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫در‬‫و‬ ‫اود‬ ‫می‬‫عریه‬ ‫عا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هتا‬ ‫ا‬‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫خود‬ ‫عای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬. 2-‫یافته‬ ‫تقامل‬ ‫مرحله‬:‫بیش‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫عا‬ ‫سایت‬ ‫مرحته‬ ‫این‬ ‫در‬‫ای‬‫م‬ ‫ا‬‫جو‬ ‫تر‬ ‫اوند‬.
 • 19. 3-‫ی‬ ‫تام‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ی‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫مرح‬:‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬‫لین‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫و‬ ‫اره‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫تخ‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توان‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫در‬‫اد‬ ‫بااند‬ ‫تعام‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫از‬ ‫عا‬‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫رس‬ ‫ب‬ ‫الکترونیکی‬. 4-‫شکی‬ ‫تراک‬ ‫مرحله‬:‫اام‬‫ع‬‫م‬‫ار‬‫گ‬‫دی‬‫و‬ ‫اافتی‬‫ر‬‫د‬‫ادمات‬‫خ‬‫اه‬‫ن‬‫عز‬‫اد‬‫ن‬‫توا‬‫ای‬‫م‬ ‫بر‬‫ر‬‫اا‬ ‫مرحته‬ ‫این‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫خ‬‫الت‬ ‫کند‬‫افت‬‫ر‬‫د‬‫و‬ ‫پرداخت‬‫عنگاد‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫و‬ ‫به‬. 5-‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫چ‬‫ر‬‫ا‬ ‫یو‬‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫مرح‬:‫ی‬‫ادار‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ز‬‫مر‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫س‬ ‫در‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫چ‬‫ر‬‫یکپا‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مرح‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫در‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫اود‬ ‫می‬.
 • 20. ‫اینترنتی‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬: ‫است‬‫اد‬‫ر‬‫حاا‬‫در‬‫پیوسته‬ ‫اک‬ ‫به‬ ‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫مر‬‫ا‬.‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫ع‬ ‫وا‬ ‫در‬ ‫ادگا‬‫ن‬‫کن‬‫ارف‬ ‫م‬‫و‬ ‫ادگان‬‫ن‬‫کن‬‫اد‬‫ی‬‫تول‬‫این‬‫ب‬‫اادالت‬‫ب‬‫م‬‫اه‬‫ک‬‫ات‬‫س‬‫ا‬‫ت‬‫و‬‫فر‬ ‫واسهه‬ ‫عمان‬‫اان‬‫س‬‫آ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫اا‬‫ع‬‫اه‬‫ن‬‫خا‬‫ر‬‫ا‬ ‫او‬‫ج‬‫و‬‫خر‬‫یا‬‫عا‬‫اگاه‬‫و‬‫فر‬ ‫در‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫فیتیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫د‬‫ز‬‫سا‬ ‫می‬‫ای‬‫م‬ ‫ااد‬ ‫ان‬ ‫الکت‬‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫اده‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫از‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫اهالهو‬‫ا‬ ‫ا‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫م‬‫ا‬،‫ارد‬‫ا‬‫ی‬‫گ‬‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫رونی‬ ‫است‬. ‫ا‬‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫در‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫گو‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ک‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬‫ت‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ارده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ن‬‫ر‬‫ینت‬ ‫ادم‬‫ا‬‫خ‬‫و‬ ‫اوالت‬‫ا‬ ‫مح‬‫ت‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ف‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫اینترن‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫ادف‬‫ا‬‫ع‬،‫اند‬‫ا‬‫ا‬‫با‬‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬‫اتغاا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬ ‫است‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬.
 • 21. ‫عا‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬ ‫ا‬‫تحو‬‫سیر‬: 1-‫مهتق‬ ‫و‬‫وچک‬ ‫عای‬‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ 2-‫بزرگ‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬ 3-‫ای‬ ‫یره‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫عای‬ ‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ 4-‫ای‬ ‫یره‬ ‫ن‬‫ز‬‫بزرگ‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬ 5-‫ترکیبی‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬(‫و‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫کتاب‬‫یا‬ ‫فرواگاه‬ ‫و‬‫بدتین‬ ‫پمپ‬‫ا‬‫تر‬) 6-‫د‬‫خر‬‫بزرگ‬ ‫عای‬ ‫تمع‬ ‫م‬ 7-‫ی‬‫از‬ ‫م‬ ‫عای‬ ‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ 8-‫تلو‬ ‫ا‬ ‫بین‬‫ی‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫عای‬‫ارکت‬
 • 22. ‫هم‬‫یایی‬‫و‬‫ر‬‫رح‬‫ا‬:‫اینکه‬‫و‬‫اید‬‫و‬‫ر‬ ‫ب‬‫خواعید‬‫می‬‫ی‬‫چیت‬‫چه‬‫اما‬‫نقهه‬ .‫بود‬‫خواعد‬‫ا‬ ‫ک‬‫از‬‫اما‬‫آا‬ ‫ایده‬ ‫و‬‫ار‬ ‫آنالین‬ ‫شکی‬‫و‬‫فر‬ ‫ترد‬ ‫ع‬‫و‬‫هر‬‫برای‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫مراحل‬: ‫ب‬ ‫ک‬‫رح‬ ‫ی‬ ‫ایجاد‬‫وکار‬:‫ر‬‫و‬‫عدف‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫امکانات‬‫و‬‫عا‬‫ت‬ ‫فر‬‫ا‬‫ر‬ ‫با‬ ‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬،‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫و‬ ‫گ‬‫ر‬‫از‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬‫در‬‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫بگیر‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬ ‫ه‬‫ر‬‫اوا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫بگیرید‬‫نظر‬‫در‬‫خود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫دستی‬‫دد‬‫و‬ ‫وچک‬. (bussiness plan)
 • 23. ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫یافتن‬: ‫اکثر‬‫سای‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫این‬ ‫فروت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫عه‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫اص‬ ‫اخت‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫آنالین‬ ‫فرواندگان‬‫ای‬‫م‬ ‫اود‬‫خ‬ ‫ت‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬‫پردا‬.‫د‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اتقی‬‫ا‬‫ه‬‫م‬ ‫اور‬‫ا‬‫ط‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫اوالت‬‫ا‬ ‫مح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اهه‬‫ا‬‫س‬‫وا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اوالت‬‫ا‬ ‫مح‬ ‫اروت‬‫ا‬‫ف‬ ‫اای‬‫ا‬‫ج‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫خواع‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫آن‬‫ات‬‫ا‬‫س‬ ‫برسانند‬ ‫اهایی‬‫کننده‬ ‫رف‬ ‫م‬. ‫هما‬‫وکار‬‫ب‬ ‫ک‬‫در‬‫نیاز‬‫مورد‬ ‫آنالین‬ ‫تدماا‬ ‫دهندگان‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫تجو‬ ‫ج‬ ‫اما‬‫برس‬ ‫موفقیت‬‫به‬ ‫تا‬‫بااید‬‫تالت‬‫پر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ّ‫جد‬ ‫ار‬ ‫در‬ ‫و‬‫بااید‬‫دااته‬‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫خال‬ ‫عایتان‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ر‬‫عموا‬‫باید‬‫ید‬.‫باید‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ای‬‫پیچیده‬ ‫ار‬ ‫سایت‬‫وب‬‫یک‬‫اهو‬‫ر‬‫ط‬‫که‬‫داات‬‫توجه‬.
 • 24. ‫هما‬ ‫هگا‬‫و‬‫فر‬ ‫ترش‬ ‫گ‬‫و‬‫معرفی‬: ‫ما‬‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫به‬ ‫اخت‬‫ر‬‫پ‬‫با‬‫و‬‫کنید‬‫ساا‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫جهت‬‫عای‬‫ر‬‫موتو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫ناد‬‫باید‬‫و‬ ‫تیک‬ ‫خو‬‫خدمات‬‫و‬‫اال‬ ‫معرفو‬‫به‬‫تبتیغاتی‬‫عای‬‫کمپین‬‫اد‬ ‫ای‬‫و‬ ‫تبتیغاتی‬‫عای‬‫ت‬‫و‬‫ر‬‫سایر‬‫د‬‫ز‬‫بپردا‬‫د‬. ‫به‬‫ها‬‫یس‬‫و‬‫سر‬ ‫بهترین‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫مشتریان‬: ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫بای‬ ‫ر‬ ‫اایر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫از‬‫اما‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اایز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫مت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توا‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫ژ‬‫و‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ان‬‫ر‬ ‫اود‬ ‫تضمین‬‫و‬ ‫یافته‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫اما‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫اود‬ ‫اما‬ ‫به‬‫دد‬ ‫م‬ ‫اجعه‬‫ر‬‫م‬.
 • 25. ‫ید‬‫ر‬‫نگهدا‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تود‬ ‫ر‬‫هموا‬: ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬‫ااتی‬‫ا‬‫ط‬‫تبا‬‫ر‬‫ا‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬ ،‫اایت‬‫ا‬‫س‬ ‫وب‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫تول‬‫اط‬‫ا‬‫خ‬‫ه‬‫ر‬‫اوا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫کن‬‫تریان‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ز‬‫نیا‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬‫ت‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااختار‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫کن‬‫اانی‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬‫تریان‬ ‫دعید‬‫تغییر‬‫خود‬
 • 26. ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬‫آنالین‬: 1-‫تا‬‫ت‬‫ه‬ ‫ته‬‫ت‬‫ن‬‫هزی‬ ‫تاهه‬‫ت‬‫ک‬:‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫فرو‬ ‫و‬ ‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫فیتی‬ ‫اای‬‫ا‬‫ض‬‫ف‬ ،‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اهه‬‫ا‬‫س‬‫وا‬ ‫اذف‬‫ا‬‫ح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫اینترن‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫نده‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫عا‬ ‫نه‬‫عز‬ ‫اع‬. 2-‫تا‬‫ت‬‫ت‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تامالا‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬ ‫تترش‬‫ت‬‫ت‬ ‫گ‬:‫د‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫جد‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ،‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اینتر‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬ ‫ارده‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫اترت‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫گ‬‫ایوه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫گشاید‬ ‫می‬ ‫نداات‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫امکان‬ ‫سنتی‬ ‫پخ‬. 3-‫سرضه‬ ‫سرسل‬ ‫ایه‬‫ز‬‫اف‬:‫کوتا‬‫انهها‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫ر‬‫و‬ ‫رهره‬‫فعالیت‬‫یک‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫چرخه‬‫کردن‬ 4-‫تمایز‬:‫اود‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫یافت‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬ ‫در‬ ً ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدمتی‬ ‫و‬ ‫اال‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫تهیه‬.‫مان‬‫آمازون‬ ‫ند‬ 5-‫بان‬ ‫مخا‬‫از‬ ‫تور‬‫ز‬‫با‬ ‫یافل‬‫ر‬‫د‬:‫ا‬ ‫پیاد‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫نده‬ ‫فرس‬ ‫بین‬ ‫ه‬ ‫دوسو‬ ‫تباش‬‫ر‬‫ا‬ ‫امکان‬‫ست‬.
 • 27. ‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬ ‫معای‬: 1-‫ر‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫به‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬‫خرده‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫در‬ ‫اردن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫موردتو‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫انه‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫با‬‫ت‬ ‫ط‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫این‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫م‬ ،‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫عر‬ ‫در‬ ‫اافتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫مر‬ ‫ان‬‫ت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫از‬ ‫ااالتر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ر‬‫د‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫می‬‫ور‬ ‫بااید‬ ‫فعالیت‬ ‫ا‬‫مشغو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫و‬‫تماد‬. 2-‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫ر‬ ً ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫عمو‬ ،‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫می‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬‫مه‬ ‫اوزه‬‫ا‬‫ح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اغلو‬‫ا‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬ ‫فر‬ ‫ار‬‫ا‬‫ع‬ ‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ایار‬‫ا‬‫ه‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫گ‬‫می‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬.‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬ ‫و‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫از‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ع‬ ‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬ ‫اد‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫وا‬ ‫در‬‫زه‬ ‫اوند‬‫می‬ ‫برخوردار‬. 3-‫مم‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ر‬‫ندا‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ن‬‫چ‬‫آن‬ ‫اابقه‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اار‬‫ا‬ ‫ادای‬‫ا‬‫ت‬‫اب‬ ‫در‬ ً ‫اا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫اما‬‫ا‬‫ا‬ ‫اانی‬‫ا‬‫م‬‫ز‬ ‫اه‬‫ا‬‫م‬‫برنا‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ک‬ ‫نبااد‬ ‫منظ‬ ‫و‬ ‫اده‬ ‫دهو‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫چنان‬‫آن‬
 • 29. ‫د‬‫خر‬ ‫به‬‫آاها‬‫میلو‬ ‫پی‬‫و‬‫کنندگان‬ ‫رف‬ ‫م‬‫اعتماد‬‫عدد‬ ‫عت‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫در‬‫الکترونیکی‬: 1-‫الکترونیک‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫بردعای‬‫ر‬‫ا‬ ‫با‬ ‫محدود‬ ‫آانایی‬ 2-‫فرواندگ‬ ‫با‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫مهتقی‬ ،‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫ابهه‬‫ر‬ ‫ی‬‫ار‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫به‬ ‫مردد‬ ‫تمای‬‫ان‬ 3-‫الکترونیک‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫بودن‬ ‫پیچیده‬ ‫بر‬ ‫مبای‬ ‫عمومی‬ ‫تتقی‬ 4-‫الکترونیک‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫محدود‬ ‫آانایی‬ 5-‫اینترنتی‬ ‫فرواندگان‬ ‫به‬ ‫ک‬ ‫اعتماد‬ 6-‫معامته‬ ‫در‬ ‫اطذی‬ ‫اسناد‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫و‬ ‫افت‬‫ر‬‫د‬ ‫به‬ ‫مردد‬ ‫تمای‬ 7-‫اینترنتی‬ ‫عای‬ ‫فرواگاه‬ ‫اپی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫یع‬ 8-‫جامعه‬ ‫از‬ ‫عایی‬ ‫بخ‬ ‫در‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ 9-‫اال‬ ‫فیتیکی‬ ‫مشاعده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫به‬ ‫تمای‬
 • 30. ‫ساا‬‫در‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ ‫نعت‬ ‫برندعای‬ ‫ن‬‫برتر‬2017: ‫مارت‬‫وال‬ ‫برند‬‫با‬‫کایی‬‫آمر‬269‫ا‬‫او‬‫تبه‬‫ر‬ ‫در‬‫که‬‫دنیا‬ ‫اسر‬‫ر‬‫س‬ ‫و‬‫کا‬‫آمر‬ ‫در‬ ‫اعبه‬ ‫ارگرفت‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬.‫ساا‬ ‫در‬ ‫ت‬‫ر‬‫ما‬‫واا‬ ‫سود‬2017‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ،25 ‫ساا‬‫به‬‫ت‬ ‫نه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دی‬ ‫ر‬‫د‬2016‫داات‬. CVS ‫سالمت‬‫موسهه‬CVS‫پ‬ ،‫دنیا‬ ‫اسر‬‫ر‬‫س‬ ‫در‬ ‫رهدااتی‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬‫عا‬‫داروخانه‬‫ن‬‫برتر‬ ‫دااتن‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬‫از‬ ‫گرفت‬‫ار‬‫ر‬ ‫میالدی‬‫گذاته‬ ‫ساا‬ ‫عا‬‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬‫ن‬‫برتر‬‫دود‬ ‫ده‬‫ر‬ ‫در‬ ‫ت‬‫ر‬‫ما‬‫واا‬.167‫و‬ ‫ما‬ ‫سود‬ ،‫دالر‬‫د‬‫ر‬‫میتیا‬ CVS‫ساا‬ ‫در‬2017‫بود‬.
 • 31. ‫آمازون‬ ‫این‬‫بین‬ ‫در‬ ‫ع‬ ‫باز‬ ‫برند‬10‫ات‬‫ف‬‫گر‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬ ‫برتر‬ ‫مارک‬.‫ا‬‫ی‬‫جز‬ ‫ار‬‫ی‬‫تغی‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬‫اخ‬ ‫اازون‬‫م‬‫آ‬‫در‬ ‫ی‬ ‫ارده‬‫ا‬‫ک‬ ‫ااد‬‫ا‬ ‫ای‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫االحات‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫او‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬ ،‫تی‬‫ادیر‬‫ا‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫بد‬.‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫انت‬ ‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫با‬ ‫این‬‫ر‬‫ااب‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫در‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫دا‬ ‫ار‬ ‫ساا‬ ‫پایان‬2017‫از‬ ‫بی‬ ‫سودی‬ ،25‫اود‬ ‫برند‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫گذاته‬ ‫ساا‬ ‫ی‬‫یورو‬ ‫ن‬‫میتیو‬! ‫بابا‬‫ی‬ ‫س‬ ‫این‬‫ساا‬ ‫ابتدایی‬ ‫عای‬‫ماه‬‫در‬ ‫خوب‬ ‫خیلو‬ ‫ارکت‬2017‫گذاات‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫فرودعا‬ ‫و‬ ‫از‬‫ر‬‫ف‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬12‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ج‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫جای‬ ،‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫سود‬ ‫در‬ ‫ادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ر‬‫د‬10‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ازرگ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫فرو‬‫خرده‬ ‫کرد‬ ‫یت‬ ‫تث‬.
 • 32. ‫کاستوو‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫دعا‬‫خر‬ ،‫دنیا‬ ‫االی‬ ‫انبار‬‫ن‬‫تر‬‫بزرگ‬ ‫در‬‫اد‬ ‫ان‬ ‫رت‬ ‫اتکو‬‫س‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫او‬‫ض‬‫ع‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫دااتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫اود؛‬‫می‬.‫او‬‫س‬‫دی‬16 ‫د‬‫ر‬‫آو‬ ‫مغان‬‫ر‬‫ا‬ ‫به‬ ‫استکو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ب‬ ‫ساا‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬. ‫الوس‬ ‫اگاه‬‫ا‬‫ا‬‫فرو‬‫ااا‬‫ا‬‫س‬ ‫عای‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫میا‬ ‫از‬ ‫اانگی‬‫ا‬‫خ‬ ‫د‬‫ز‬‫اوا‬‫ا‬‫ل‬ ‫ای‬‫اره‬‫ا‬‫ی‬ ‫ن‬‫ز‬2016‫ارفت‬‫ا‬‫ش‬‫پی‬ ‫ایر‬‫ا‬‫ه‬‫م‬ ‫در‬ ‫ای‬‫ا‬‫ل‬‫او‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اایی‬‫ا‬‫ج‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ارد؛‬‫ا‬‫ک‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ن‬‫اوا‬‫ر‬‫ف‬ ‫ی‬‫ر‬‫اودآو‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ف‬‫گر‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫در‬ ‫اار‬‫ا‬‫ب‬ ‫ن‬ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خودت‬ ‫گذاته‬ ‫دعه‬ ‫یک‬10‫داد‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫فروش‬‫خرده‬ ‫برتر‬ ‫برند‬.‫سود‬ ‫ساا‬ ‫در‬ ‫الوس‬2017،87‫اد‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫یورو‬ ‫ن‬‫میتیو‬.
 • 33. ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬ ‫ت‬‫ز‬‫ار‬‫یره‬ ‫ن‬‫ز‬: ‫ر‬‫دا‬‫ار؛‬‫ز‬‫اا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ب‬ ‫اه‬‫ی‬‫عر‬‫اا‬‫ت‬ ‫و‬‫ادی‬‫ی‬‫تول‬ ‫اد‬‫ح‬‫وا‬‫اه‬‫ب‬ ‫اه‬‫ی‬‫اول‬ ‫اواد‬‫م‬‫ااا‬‫ق‬‫انت‬ ‫از‬ ،‫ی‬ ‫ا‬‫ش‬‫فرو‬ ‫ارده‬‫خ‬ ،‫پورتر‬ ‫مایک‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بنا‬‫ا‬‫ع‬ ‫و‬‫اده‬‫ی‬‫فا‬ ‫ای‬ ‫ند‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ع‬‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫عز‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬.‫از‬ ‫اود‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫اته‬‫ا‬‫ه‬‫واب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫کی‬‫اتز‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ز‬‫ت‬‫ز‬‫ار‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬4‫و‬ ‫الو‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬4 ‫اوند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اکی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬ ‫اتیبانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫پ‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬.‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫ت‬‫ز‬‫ار‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫اودآو‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫فعال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫ی‬‫ازوده‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫ت‬‫ز‬‫ار‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫کند‬‫می‬‫کمک‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬‫ارکت‬‫ابتی‬ ‫ر‬ ‫عیت‬ ‫مو‬‫عمچنین‬. ‫هامل‬‫ی‬ ‫اص‬‫های‬ ‫فعالیل‬: (‫ودی‬‫ر‬‫و‬ ‫ات‬ ‫تدار‬)‫ادی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫واحد‬ ‫داخ‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫انتقاا‬ (‫عمتیات‬)‫اهایی‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫تبدی‬ (‫خروجو‬ ‫ات‬ ‫تدار‬)‫تولیدی‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫ر‬‫دو‬ (‫فروت‬ ‫و‬ ‫اپی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬)‫بااند‬ ‫می‬ ‫والت‬ ‫مح‬‫این‬ ‫اپی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬. ‫هامل‬ ‫پشتربانی‬ ‫های‬ ‫فعالیل‬: ‫ند‬ ‫عه‬ ‫ارکت‬ ‫بنیادی‬ ‫تشکیالت‬ ‫و‬ ‫انهانی‬ ‫منابع‬ ‫ت‬‫مدیر‬،‫ک‬ ‫تکنولوژ‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ،‫ات‬ ‫تدار‬.
 • 34. ‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫و‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬: ‫ب‬ ،‫ندان‬‫و‬‫اهر‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ااطی‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫الو‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ن‬‫اتو‬‫ا‬‫س‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ااه‬‫ا‬‫گ‬‫ن‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫وا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫س‬ ‫م‬ ‫اایر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ارک‬ ،‫اادی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ااش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ح‬‫و‬‫ر‬ ‫اده‬‫ا‬‫ن‬‫دع‬ ‫اکی‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬.‫آنال‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ارده‬‫ا‬‫خ‬‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫بر‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫اارکت‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬ ‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ظ‬‫من‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫در‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬ ‫تین‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ارف‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬ ‫ااد‬‫ا‬‫م‬‫اعت‬ ‫اد‬‫ا‬‫ی‬‫با‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫تعر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫امن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫و‬ ‫خ‬ ‫اوت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫خ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫د‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اطمی‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫نما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ج‬‫ی‬ ‫اد‬‫ا‬ ‫اد‬‫ع‬‫نخوا‬.‫الکت‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااد‬ ‫ای‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ز‬‫ال‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫ربنا‬‫ز‬ ‫اد‬‫ی‬‫با‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫ا‬‫ع‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ع‬‫ب‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫رون‬ ‫ای‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬ ‫د‬‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫پای‬ ‫و‬ ‫اانی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ‫اال‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬‫ا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ابکه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اع‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫نماید‬.
 • 35. ‫آنالین‬ ‫شکی‬‫و‬‫فر‬ ‫ترد‬‫در‬ ‫الوترونی‬ ‫دولل‬‫نقه‬: 1-‫ساده‬‫دسترس‬ ‫تههی‬ ‫و‬‫مشتریان‬‫به‬ ‫خدمات‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫نحوه‬ ‫ی‬‫ساز‬‫به‬ ‫ی‬ ‫آنان‬ 2-‫عا‬ ‫واسهه‬‫حذف‬ ‫ق‬‫طر‬‫از‬ ‫دولت‬‫ی‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫ایی‬‫ر‬‫ا‬ ‫رهبود‬ 3-‫اطالعات‬‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫تههی‬ 4-‫عا‬‫نه‬‫عز‬ ‫اع‬ ،‫مژسهات‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫که‬‫ایندعای‬‫ر‬‫ف‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ساده‬‫از‬ ‫اید‬‫ز‬ ‫عای‬ ‫سیهت‬‫حذف‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫ق‬‫طر‬ 5-‫مشتریان‬‫به‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫ویعیت‬ ‫رهبود‬
 • 36. ‫آنالی‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ ‫در‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬‫به‬‫توجه‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫یر‬‫ن‬: ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫ته‬ ‫فا‬ ‫عا‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫احهاس‬ ‫مردد‬‫اخیر‬ ‫عای‬‫دعه‬ ‫در‬.‫ادگاه‬‫ی‬‫د‬ ‫در‬ ‫الته‬‫ه‬‫م‬ ‫ان‬‫ی‬‫ا‬‫اان‬‫ن‬‫جوا‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫اتر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫بی‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ن‬.‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫سیا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫اورعا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ادگی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬ ‫ای‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫چ‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اده‬‫ا‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ن‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬ ‫ان‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬ ‫ادر‬‫ا‬‫ک‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬ ‫اومی‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫اع‬‫ا‬‫ی‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬ ‫و‬ ‫اادی‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ت‬. ‫ا‬‫ح‬ ‫در‬ ، ‫اد‬‫ن‬‫کن‬ ‫ای‬‫م‬ ‫ااد‬‫ی‬ ‫ار‬‫س‬‫د‬‫ر‬‫پرد‬ ، ‫ار‬‫ب‬ ‫اه‬‫ن‬‫عز‬ ، ‫ار‬‫ب‬ ‫اان‬‫م‬‫ز‬ ‫ادی‬‫ن‬‫آی‬‫ر‬‫ف‬ ‫اوان‬‫ن‬‫ع‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫ه‬‫ز‬‫امرو‬ ‫مردد‬‫اه‬‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫د‬ ‫ار‬‫ی‬‫تغی‬ ً ‫اامال‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اور‬ ‫ت‬ ‫ان‬‫ی‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫توا‬ ‫ای‬‫م‬ ‫اک‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ش‬ ‫اند‬.‫ابت‬ ‫اک‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫ات‬‫ی‬ ‫اد‬‫ا‬‫ش‬‫بخ‬ ‫اود‬‫ا‬‫ب‬‫ره‬ ً ‫اامال‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬ ‫ا‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫مت‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫ک‬ ‫اور‬‫ا‬‫ط‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اان‬‫ا‬‫ی‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫ه‬‫اب‬‫ر‬.‫آن‬‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫چ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫ادگانی‬‫ا‬‫ن‬‫نمای‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫ت‬ ‫ااده‬‫س‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫ت‬‫ره‬ ‫ااش‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ، ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫دا‬ ‫اار‬‫ظ‬‫انت‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫از‬ ً ‫اا‬‫ع‬ ‫وا‬‫داده‬ ‫ی‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬.‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬ ‫و‬ ‫اور‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ااد‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫با‬ ‫او‬‫ا‬‫گ‬ ‫اخ‬‫ا‬‫س‬‫پا‬ ‫اتر‬‫ا‬‫ش‬‫بی‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫خوا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫خواع‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫آن‬‫امالت‬ ‫بخشد‬ ‫رهبود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آاها‬ ‫میان‬. .
 • 37. ‫مردد‬‫بااند‬ ‫دااته‬ ‫دولت‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آیندعای‬‫ر‬‫ف‬ ‫در‬ ‫ی‬‫تر‬ ‫اف‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ثرتر‬ ‫م‬ ‫نق‬ ‫که‬ ‫خواعند‬ ‫می‬. ‫اردد‬‫ا‬‫م‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫ت‬‫کم‬‫ای‬ ‫اه‬‫ا‬‫ن‬‫عز‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ادتر‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫مع‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ،‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ااده‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬ ‫اوپی‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫گ‬‫ا‬ ‫اک‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اود‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫خوا‬. ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ااع‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬‫اومتی‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫مخت‬‫اهوح‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ون‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫حکو‬ ‫و‬‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬‫اامالت‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬ ‫ی‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫عز‬،‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫د‬. ‫د‬ ‫اه‬‫ن‬‫عز‬، ‫ابکه‬‫ا‬ ‫اق‬‫طر‬‫از‬ ‫ای‬‫ت‬‫دول‬ ‫اات‬‫ع‬‫اطال‬ ‫اه‬‫ب‬ ‫اردد‬‫م‬‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫دستر‬ ‫اه‬‫ک‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫اخیر‬ ‫عای‬ ‫ساا‬ ‫ربیات‬ ‫ت‬‫اه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫اا‬‫ع‬‫ات‬‫ل‬‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫ااع‬‫ا‬‫ا‬ ‫اوجهی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫اور‬‫ا‬‫ا‬‫ط‬.‫اوان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ، ‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫پیو‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫اومی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫دستر‬ ‫اأمین‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬ ‫ا‬‫ض‬‫ف‬، ‫اانگی‬‫خ‬ ‫اای‬‫ع‬‫ابکه‬‫ا‬‫در‬‫اته‬‫س‬‫پیو‬ ‫اورت‬ ‫اه‬‫ب‬ ‫اطالعات‬ ‫دادن‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬ ‫اد‬ ‫ای‬ ‫ار‬ ‫است‬ ‫توانهته‬ ‫دولت‬، ‫عمومی‬‫ادمت‬‫خ‬ ‫ای‬ ‫اد‬‫ع‬‫د‬‫ااد‬ ‫ان‬ ، ‫مدت‬‫وتاه‬ ‫عای‬‫نه‬‫عز‬‫از‬ ‫کمتر‬‫ای‬ ‫نه‬‫عز‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬‫طیره‬‫و‬‫اطالعاتی‬ ‫پایگاه‬ ، ‫وب‬‫اهو‬‫ر‬‫ط‬، ‫سان‬‫ر‬.‫انت‬‫اردد‬‫م‬‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ی‬‫با‬ ‫ات‬‫ل‬‫دو‬‫و‬‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫تغییر‬ ‫حاا‬ ‫در‬‫افزون‬ ‫روز‬‫طور‬‫به‬ ‫آن‬ ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫یت‬ ‫کی‬‫و‬‫نحوه‬ ‫نیت‬ ‫و‬‫والت‬ ‫مح‬ ،‫خدمات‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫اد‬‫ن‬‫بتوا‬ ‫د‬ ‫تحقق‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫ق‬‫طر‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫فقط‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬‫بااد‬ ‫عا‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫ی‬‫پاسخگو‬‫یابد‬.
 • 38. ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫در‬ ‫آنالین‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫خرده‬‫بر‬ ‫الکترونیک‬‫دولت‬‫توسعه‬‫ند‬‫و‬‫ر‬: ‫تو‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫در‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫اور‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ک‬‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ح‬ ‫و‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬ ‫فر‬‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬ ‫دروا‬‫اک‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫الکترون‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬‫اعه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ااختن‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫می‬،‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫عمتکرد‬ ‫ااختار‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ره‬ ‫و‬ ‫اسرد‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫پی‬ ‫اوص‬‫ا‬‫ا‬ ‫خ‬ ‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫مان‬‫و‬‫ایی‬‫ر‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫با‬ ‫ای‬‫م‬‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫عای‬ ‫کشور‬ ‫با‬ ‫موجود‬ ‫ته‬ ‫فا‬ ‫اع‬.‫ا‬ ‫ان‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫برر‬ ‫ااس‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫اه‬‫ک‬‫در‬ ‫اده‬‫ا‬ ‫اد‬ ‫گشت‬ ‫حا‬ ‫ر‬‫ز‬ ‫نتای‬ ‫توسعه‬ ‫روند‬‫مورد‬: 1-‫د‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫اایت‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫اده‬‫ا‬‫ن‬‫کن‬‫اخی‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫د‬‫ر‬‫ادا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫و‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اینتر‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫اایت‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫از‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫لی‬ ‫ایل‬‫ا‬‫ع‬‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ول‬ ‫بااد‬. 2-‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫برگیر‬ ‫در‬‫ای‬‫ا‬‫ت‬‫ح‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫اده‬‫ا‬‫ا‬‫او‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬ ‫اعی‬‫ا‬‫ی‬ ‫ی‬‫ادر‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬‫اای‬‫ا‬‫ع‬‫اایت‬‫ا‬‫س‬‫وب‬‫از‬ ‫او‬‫ا‬‫خ‬‫بر‬‫ااد‬‫ا‬‫ن‬ ‫ده‬ ‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬home page‫است‬ ‫نبوده‬ 3-‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫وابهته‬ ‫عای‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫با‬ ‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬ ،‫موجود‬‫دولتی‬ ‫عای‬ ‫سایت‬ ‫اکثر‬ 4-‫کنند‬‫ی‬ ‫ن‬ ‫پیروی‬ ‫ی‬ ‫خاص‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫عیل‬‫از‬ ‫موجود‬‫عای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
 • 39. ‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ر‬‫د‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫چ‬ ‫ار‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫د‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اان‬‫ا‬‫ش‬‫ن‬ ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫دول‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ه‬‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫خا‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫برر‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اق‬‫ا‬‫ق‬‫تح‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫اتگاه‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫اادگی‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫او‬‫ا‬‫م‬ ‫م‬ ‫در‬ ،‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫یاف‬ ‫اق‬‫ا‬‫ق‬‫تح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ای‬‫گ‬‫ژ‬ ‫و‬‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫کترونی‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫اایین‬‫ا‬‫پ‬ ‫اهوح‬‫ا‬‫س‬ ‫در‬.‫ایدن‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اود‬‫ا‬‫ج‬‫مو‬ ‫اع‬‫ا‬‫ی‬‫و‬ ‫از‬ ‫اذر‬‫ا‬‫گ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ی‬‫ارور‬‫ا‬‫ی‬ ‫این‬‫ر‬‫ااب‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اوند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اته‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گذا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ادو‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫منا‬ ‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫برنا‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااالی‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ر‬‫د‬.‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫م‬‫ن‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫الکتر‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ی‬‫ااز‬‫ا‬‫س‬ ‫ااده‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ارطی‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اود‬‫ا‬‫ب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫خوا‬ ‫اردد‬‫ا‬‫م‬ ‫اایت‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬ ‫ا‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ، ‫ار‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ا‬‫ک‬‫ونی‬ ‫گیرد‬ ‫ورت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫صحیل‬ ‫طور‬.‫اه‬‫ک‬ ‫ان‬‫ی‬‫ا‬ ‫اا‬‫ب‬ ‫ای‬‫ک‬‫الکترونی‬ ‫دولت‬ ، ‫دیگر‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬ ‫به‬‫اک‬‫ی‬ ‫اد‬‫ن‬‫توا‬ ‫ای‬‫م‬ ‫است‬ ‫نیت‬ ‫انگیت‬‫ر‬‫ب‬ ‫چال‬ ، ‫بااد‬ ‫عا‬‫دولت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫اساس‬ ‫گاد‬.‫ال‬ ‫ادمات‬‫خ‬ ‫نتوانند‬ ‫عا‬ ‫دولت‬ ‫اگر‬‫ای‬‫ک‬‫کترونی‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ، ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫اد‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫اخت‬ ‫در‬ ، ‫اترس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫د‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬‫یکنوا‬ ‫اورت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫و‬ ، ‫اردد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اایتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬‫نا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫اها‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫در‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬ ‫اکاف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫الکترونی‬‫ا‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫خواعداد‬ ‫مشکالت‬.‫د‬ ‫اود‬‫ج‬‫و‬ ‫اورمان‬‫ش‬‫ک‬ ‫در‬ ‫اادی‬‫ز‬ ‫االقوه‬‫ب‬ ‫عای‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫که‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫باید‬ ‫خاتمه‬ ‫در‬‫اه‬‫ک‬ ‫د‬‫ر‬‫ا‬ ‫پ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫س‬ ‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ه‬‫می‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬ ‫دی‬ ‫اای‬‫ا‬‫ع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ه‬‫سی‬ ‫اق‬‫ا‬‫طر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ادمات‬‫ا‬‫خ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫اردن‬‫ا‬‫ک‬ ‫ااده‬‫ا‬‫ی‬‫پ‬ ‫اان‬‫ا‬‫ک‬‫ام‬‫ارفت‬‫ا‬‫ش‬‫ی‬ ‫است‬ ‫موثر‬‫اسالمی‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫و‬ ‫اجتما‬ ‫و‬ ‫ادی‬ ‫ت‬ ‫ا‬.
 • 41. ‫از‬ ‫فراوان‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫توجه‬