Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Energies alternatives

 1. LES ENERGIES ALTERNATIVES CARLA RIERA, ITZIAR CEDAR I MIREIA MONCANUT
 2. QUÈ SÓN LES ENERGIES ALTERNATIVES? Una energia alternativa seria equivalent al concepte d'energia renovable o energia verda, mentre que les definicions més àmplies consideren energies alternatives a totes les fonts d'energia que no impliquen la crema de combustibles fòssils com el carbó el gas i el petroli. Les principals energies alternatives són: l'energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica, mareomotriu i la RSU.
 3. Permet de transformar directament de l'energia solar en energia elèctrica. Els dispositius encarregats de realitzar aquest tipus de transformació s'anomenen cèl·lules fotovoltaiques. Una cèl·lula fotvoltaica està constituida per dues capes de silici una de tipus P i l'altre de tipus N, cal dir que aquesta darrera és la capa que s'exposa al sol. Quan la llum incideix sobre aquesta capa, s'originen una sèrie de fenòmens a escala atòmica que generen una força electromotriu capaç de produir corrent elèctric. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA
 4. ENERGIA SOLAR TÈRMICA Consisteix en l'absorció de l'energia solar i la seva transformació en calor. El sistema més utilitzat per a l'aprofitament tèrmic actiu de l'energia solar el constitueixen els col·lectors. Un col·lector és un dispositiu capaç d'absorbir la radiació solar i de transmetre-la a un fluid, de manera que aquest augmenti sensiblement la seva temperatura. Segons el rendiment tèrmic que es desitja obtenir, s'utilitzen col·lectors plans o de concentració. Els col·lectors plans estan formats per una caixa recoberta de material aïllant la part superior de la qual és de vidre transparent. Els col·lectors de concentració estan format per dispositius que concentren la radiació solar sobre una superfície reduïda, una línia o un sol punt.
 5. AVANTATGES: És neta i no contaminant. La durada d’una instal·lació solar és molt llarga tot i que no és il·limitada. INCONVENIENTS: No és emmagatzemable sense transformació. Per a la seva captació es necessiten grans superfícies. FUTUR: El principal inconvenient per al creixement i desenvolupament d'aquesta font d'energia és l'elevat cost que requereix, encara que les innovacions en aquesta àrea són constants, com les noves bateries solars compostes per una capa de silici de tan sols 50 micròmetres d'espessor, que han fet que els preus de fabricació siguin més assequibles.
 6. ENERGIA ÈOLICA L'energia eòlica s'obté mitjançant l'energia cinètica del vent. Aquest tipus d'energia té el seu origen en el Sol, ja que és el responsable del cicle del vent. Les centrals eòliques són aquelles que transformen l'energia cinètica del vent en energia elèctrica, mitjançant aerogeneradors d'eix vertical o aerogeneradors d'eix horitzontal. Els aerogeneradors necessiten uns sistemes d'orientació, que els dirigeix constantment en la direcció perpendicular al vent. Alhora disposen d'uns sistemes de regulació i frenada per a poder aturar-los quan sobrepassin la velocitat màxima o per a disminuir la seva velocitat.
 7. AVANTATGES: És renovable. És una energia neta, que no genera residus. És molt fàcil d'obtenir. INCONVENIENTS: L'espai que requereix la seva instal·lació. A causa dels aspes del molí es moren moltes aus, tot i que, estudis recents diuen que aquestes ja s'han acostumat a aquest tipus de molins el e medi natural. FUTUR: El seu ús va en augment, encara que en l'actualitat el cost de les instal·lacions és molt elevat. Segons un estudi elaborat per l'Institut de Medi Ambient d'Estocolm, en l'any 2100, juntament amb l'energia solar, podria aportar més del 75% del consum energètic mundial.
 8. L'energia hidràulica és l'obtinguda a partir del moviment de l'aigua. Té el seu origen al Sol, ja que es l'encarregat del cicle de l'aigua. La força de l'aigua es transforma en energia mecànica al moure les aspes d'una turbina, que es on es transforma en energia elèctrica. Dins d'una central hidroelèctrica podem distingir les següents parts: 1. La presa: s'encarrega d'emmagatzemar l'aigua, i elevar-ne el nivell per a la seva utilització hidroelèctrica. 2. El canal de derivació canalitza l'aigua de l'embassament fins a les turbines. 3. La cambra de pressió regula la pressió de l'aigua. 4. La canonada de pressió condueix l'aigua fins a la cambra de turbines. 5. La cambra de turbines és el lloc on es troben les turbines que s'encarreguen de transformar l'energia mecànica de l'aigua en energia elèctrica mitjançant alternadors que es troben enllaçats a l'eix de la turbina. 6. El canal de desguàs té la funció de tornar l'aigua a la llera del riu. 7. El parc de transformadors eleva la tensió del corrent per evitar pèrdues. ENERGIA HIDRÀULICA
 9. AVANTATGES: És renovable. És una energia neta que no genera cap tipus de residus. Produeix molta energia. INCONVENIENTS: És molt car construir les infraestructures i tenen un gran impacte mediambiental. Per poder emmagatzemar aigua a la presa es tenen que inundar valls. FUTUR: En l'actualitat, aquesta font genera un 23% de la producció elèctrica mundial i s'espera que aquesta quantitat es dupliqui cap a l'any 2025.
 10. BIOMASSA La biomassa es pot definir com el conjunt de la matèria orgànica renovable de procedència vegetal o animal. L'origen de la biomassa es trova en l'energia solar, ja que mitjançant la funció fotosintètica els vegetals prenen del terra l'aigua i sals minerals. Per a l'obtenció de la bioenergia existeixen molts processos, dels quals destaquem el procés físic (consisteix en la compactació o redució i l'assecament), el procés biològic i el procés tèrmic.
 11. AVANTATGES: El procés d'obtenció és senzill. Escassa contaminació. Aprofitament dels residus mitjançant digestors. INCONVENIENTS: En el cas de la biomassa natural, la demanda actual excedeix el ritme de regeneració dels boscos, i això influeix directament en l'increment de l'efecte hivernacle. FUTUR: En l'actualitat s'està produint un augment considerable del cultius energètics.
 12. ENERGIA GEOTÈRMICA L'energia geotèrmica és aquella que té el seu origen en la calor interna de la Terra ja que en zones de l'escorça terrestre on existeix activitat volcànica o sísmica, es produeix un escalfament de les aigües subterrànies. Aquest tipus d'aprofitament energètic té lloc en els jaciments energètics, que es classifiquen segons si el focus de calor és de baixa o alta temperatura. Posteriorment mitjançant la tecnologia s'injecta aigua freda que es converteix en vapor sobreescalfat per efecte del focus de calor i tot seguit aquest vapor s'extreu. El vapor generat acciona el grup turbina- alternador i es genera l'energia elèctrica.
 13. AVANTATGES: No presenta efectes negatius sobre el medi ambient. Amb una planificació adequada, els dipòsits podrien durar molts segles. INCONVENIENTS: L'aprofitament d'aquesta energia es força costós a causa tant de factors geològics com tecnològics. FUTUR: Un 10% de la superfície terrestre conté recursos geotèrmics accessibles.
 14. ENERGIA MAREOMOTRIU Existeixen tres aplicacions energètiques del mar: L'energia mareomotriu, al pujar la marea es dóna la possibilitat de que l'aigua s'embassi en un dic, i que es deixi anar quan baixi el nivell de la mar, fet que provoca el moviment d'una turbina que genera energia. Un altre mètode consisteix en la instal·lació de turbines submarines que, aprofitant la força de les marees, fan girar les seves pales. Un sistema similar és utilitzat per obtenir energia de la força de les onades amb turbines eòliques situades a la superfície.
 15. AVANTATGES: Cap de les tres aplicacions esmentades anteriorment produeixen residus. INCONVENIENTS: En el cas de l'energia mareomotriu, es requereix un alt nivell d'inversions i només és factible en llocs on existeixi una diferència mínima de deu metres entre les marees. A l'igual que en el cas anterior, per instal·lar les turbines es necessiten grans inversions i poden suposar efectes negatius per a la fauna marina, ja que existeix la possibilitat de que aquesta resulti danyada per les seves pales. FUTUR: En l'actualitat la seva aportació a la producció energètica mundial és pràcticament irrellevant. Es necessitaran grans inversions en el seu desenvolupament i tecnologia perquè resultin rentables.
 16. Els RSU (Residus Sòlids Urbans) constitueixen una realitat que es presenta en les grans ciutats i la seva eliminació constitueix un dels principals problemes en els quals s'hi troben els municipis. Els residus es poden classificar segons la naturalesa dels seus elements constituents. Així, distingirem entre residus inerts (els metalls, els vidres, la runa, la terra, les escòries i les cendres), orgànics fermentables (restes d'aliments frescos o cuinats) i combustibles (el paper, el cartró, els plàstics, les gomes, els cuirs i les matèries tèxtils). Les possibilitats de tractament d'aquests residus són molt variades depenent de llur naturalesa: 1. Abocament controlat 2. Reciclatge de materials 3. Incineració amb recuperació d'energia 4. Compostatge RSU
 17. AVANTATGES: El seu tractament presuposa un control dels residus i alhora el seu reciclatge. Segons "El Instituto para la Diversificación para el ahorro de la Energía" la incineració disminueix la necessitat d'abocadors fins a un 90%. INCONVENIENTS: Greenpeace rebutja el tractament dels residus mitjançant la incineració, ja que agreuja els problemes del medi ambient degut a que els compostos que genera la seva combustió són de gran toxicitat. Però en canvi dóna suport a la transformació de la matèria orgànica d'aquests residus mitjançant el compostatge. FUTUR: Tot i que els costos d'eliminació avui en dia són molt elevats i la seva rendibilitat és escassa, segons el Ministeri d'Indústria, la magnitud de les deixalles urbanes en tot el món fan del seu tractament una necessitat prioritària per a tots els governs.
 18. CONCLUSIÓ Creiem que aquest tipus d'energies nombrades i explicades durant el treball s'haurien de potenciar molt, ja que són renovables, són netes, és a dir, no contaminen i no produeixen residus. Actualment s'utilitzen moltes energies no renovables però creiem que de mica en mica em d'aconseguir que la societat mundial utilitzi més les energies alternatives que les convencionals.
 19. GRACIES PER ESCOLTAR-NOS!
Anzeige