Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Project based learning

Project Based Learning PBL

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Project based learning

 1. 1. Project-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน อ.สานิตย์ หนูนิล ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี
 2. 2. Reasons for choose Project-Based Learning Dusit Thani College Page 2 of 5
 3. 3. เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 6 ที่ได้กาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี ความสุข โดยยึดการจัดการศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม Dusit Thani College Page 3 of 5
 4. 4. ในหมวด 4 มาตรา 23 ซึ่งเน้นให้ความสาคัญทั้งด้าน ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม ความเหมาะสมของผู้เรียนในแต่ละระดับ Dusit Thani College Page 4 of 5
 5. 5. Dusit Thani College Page 5 of 5 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) TQF
 6. 6. Dusit Thani College Page 6 of 5 www.p21.org
 7. 7. ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการ เรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตจบไปมีคุณลักษณะดังกล่าว โดยต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student - Centered Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์ มีโอกาสในการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งได้มีโอกาส ในการได้แก้ไขปัญหา สรุป และนาเสนอผลของการเรียนรู้โดยตัว ของผู้เรียนเอง ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทาง ดังกล่าวรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project – Based Learning) Dusit Thani College Page 7 of 5
 8. 8. Project-Based Learning? Dusit Thani College Page 8 of 5
 9. 9. The most top 3 popular learning style 1. VDO 2. Group Based (include PBL) 3. Questioning Technique Dusit Thani College Page 9 of 5 สานิตย์ หนูนิล, 2558
 10. 10. what is Project – Based Learning: PBL? Project Based Learning is a teaching method in which students gain knowledge and skills by working for an extended period of time to investigate and respond to an engaging and complex question, problem, or challenge. Grossman, 2007 Dusit Thani College Page 10 of 5
 11. 11. what is Project – Based Learning: PBL? เป็นการใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน บ้าน สถาบันการศึกษา หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคล หนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ ตรงหรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม วิชัย เสวกงาม, 2558 Dusit Thani College Page 11 of 5
 12. 12. ผลของการใช้ Project – Based Learning: PBL  ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนทาให้เกิดความกระตือรือร้น  ผู้เรียนมีการช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติจริง  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มขีดความสามารถ  ช่วยเปิ ดโอกาสทางอาชีพ เรียนรู้การใช้ระบบ IT  ลดการลาออกระหว่างเรียนได้ เพิ่มอัตราการเข้าเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2555; BIE, 2012; Grossman, 2007; Thomas, 2000 Dusit Thani College Page 12 of 5
 13. 13. ข้อจากัดของการใช้ Project – Based Learning: PBL การใช้ Project - Based Learning ผู้สอนอาจใช้เวลา เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน และต้องมี ภาวะงานมากขึ้น ผู้เรียนต่อต้านการเรียนการสอนที่ไม่ใช่วิธีการบรรยาย การประเมินผลทาได้ค่อนข้างลาบาก และมีการประเมิน หลายรูปแบบ Dusit Thani College Page 13 of 5
 14. 14. แนวทางในการแก้ปัญหา  ผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าในกรณีที่ใช้ Project – Based Learning: PBL  ทาให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้อื่น ๆ นอกเหนือจาก Lecture Based Learning  ผู้สอนต้องวางแผนในการประเมินผล ว่าจะใช้วิธีการประเมินผล อย่างไร มีการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินไว้อย่างชัดเจน (Rubric Score) และต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง Dusit Thani College Page 14 of 5
 15. 15. Dusit Thani College Page 15 of 5 “True learning is based on discovery . . . rather than the transmission of knowledge.” John Dewey
 16. 16. Dusit Thani College Page 16 of 5

×