Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
 
 
“ TrÝ t­ëng t­îng m¹nh h¬n c¶ tri thøc”
Søc m¹nh trÝ t­ëng t­îng
Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí ...
Tưởng tượng là gì?
Khái niệm <ul><li>Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra </li></ul><ul><li>Trải nghiệm cuộc sống bên tron...
T¸c ®éng <ul><li>TÊt cả gi¸c quan </li></ul><ul><li>Kh ông gian, thời gian </li></ul><ul><li>T×nh c¶m </li></ul><ul><li>Kh...
 
Con mắt thứ 3 video
Liệu có tai thứ 3?
Tưởng tượng là gì?
Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí ...
Tăng khả năng Sáng tạo                       
 
 
 
 
 
Tăng khả năng kết nối <ul><li>Mọi giác quan </li></ul><ul><li>Quá khứ - Hiện tại - Tương lai </li></ul><ul><li>Các ý tưởn...
T
Đơn giản cuộc sống <ul><li>Ánh sáng, bản nhạc, triết lý </li></ul><ul><li>Ghi nhớ </li></ul><ul><li>Giải quyết vấn đề </li...
Kh«ng cã g× tèt hay xÊu chØ cã suy nghÜ  míi lµm nã trë nªn  tèt hoÆc xÊu -Hamlet-
 
C¸i thùc  & C¸i cho lµ thùc
Vận động viên Nga
 
Người đàn ông chết cóng
 
Sức mạnh của trí tưởng tượng <ul><li>Tăng khả năng kết nối </li></ul><ul><li>Tăng khả năng sáng tạo </li></ul><ul><li>Đơn ...
Vụ lở tuyết
 
Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí ...
Khó hay dễ? Khó ??
Mơ mộng  &  Không thực tế
 
Nuôi dưỡng niềm tin
Niềm tin & cảm xúc
Bạn nghĩ bạn làm được  hay không làm được , bạn đều đúng -Henry Ford-
Suy nghÜ cã ý thøc Cảm nhËn Liªn hÖ Đ¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh
Bản thiết kế  & Những viên gạch
Thấy mục tiêu
Hoạch định <ul><li>Ở đâu? </li></ul><ul><li>Làm gì? </li></ul><ul><li>Đến đâu? </li></ul>
Tầm nhìn chung
TËp trung cao ®é <ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>cao độ </li></ul>
Thành công trong tưởng tượng <ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>Cảm xúc </li></ul><ul><li>Trạn...
 
 
Tạo ra một hình ảnh
Gợi nhớ  một hình ảnh
§ãng vai
C¶ líp cïng nhau t­ëng t­îng mét t­¬ng lai t­¬I s¸ng cho ThÕ giíi
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

B8.The Power Of Imagination

suc manh tri tuong tuong - tam viet

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

B8.The Power Of Imagination

 1. 3. “ TrÝ t­ëng t­îng m¹nh h¬n c¶ tri thøc”
 2. 4. Søc m¹nh trÝ t­ëng t­îng
 3. 5. Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí tưởng tượng </li></ul>
 4. 6. Tưởng tượng là gì?
 5. 7. Khái niệm <ul><li>Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra </li></ul><ul><li>Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ </li></ul><ul><li>Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể </li></ul><ul><li>Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai </li></ul>
 6. 8. T¸c ®éng <ul><li>TÊt cả gi¸c quan </li></ul><ul><li>Kh ông gian, thời gian </li></ul><ul><li>T×nh c¶m </li></ul><ul><li>Kh«ng gièng nhau </li></ul>
 7. 10. Con mắt thứ 3 video
 8. 11. Liệu có tai thứ 3?
 9. 12. Tưởng tượng là gì?
 10. 13. Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí tưởng tượng </li></ul>
 11. 14. Tăng khả năng Sáng tạo                      
 12. 20. Tăng khả năng kết nối <ul><li>Mọi giác quan </li></ul><ul><li>Quá khứ - Hiện tại - Tương lai </li></ul><ul><li>Các ý tưởng </li></ul>
 13. 21. T
 14. 22. Đơn giản cuộc sống <ul><li>Ánh sáng, bản nhạc, triết lý </li></ul><ul><li>Ghi nhớ </li></ul><ul><li>Giải quyết vấn đề </li></ul><ul><li>C¶m gi¸c b×nh an </li></ul>
 15. 23. Kh«ng cã g× tèt hay xÊu chØ cã suy nghÜ míi lµm nã trë nªn tèt hoÆc xÊu -Hamlet-
 16. 25. C¸i thùc & C¸i cho lµ thùc
 17. 26. Vận động viên Nga
 18. 28. Người đàn ông chết cóng
 19. 30. Sức mạnh của trí tưởng tượng <ul><li>Tăng khả năng kết nối </li></ul><ul><li>Tăng khả năng sáng tạo </li></ul><ul><li>Đơn giản cuộc sống </li></ul><ul><li>Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ </li></ul><ul><li>Cảm giác thành công </li></ul><ul><li>Biến cái không thể thành có thể </li></ul>
 20. 31. Vụ lở tuyết
 21. 33. Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí tưởng tượng </li></ul>
 22. 34. Khó hay dễ? Khó ??
 23. 35. Mơ mộng & Không thực tế
 24. 37. Nuôi dưỡng niềm tin
 25. 38. Niềm tin & cảm xúc
 26. 39. Bạn nghĩ bạn làm được hay không làm được , bạn đều đúng -Henry Ford-
 27. 40. Suy nghÜ cã ý thøc Cảm nhËn Liªn hÖ Đ¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh
 28. 41. Bản thiết kế & Những viên gạch
 29. 42. Thấy mục tiêu
 30. 43. Hoạch định <ul><li>Ở đâu? </li></ul><ul><li>Làm gì? </li></ul><ul><li>Đến đâu? </li></ul>
 31. 44. Tầm nhìn chung
 32. 45. TËp trung cao ®é <ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>cao độ </li></ul>
 33. 46. Thành công trong tưởng tượng <ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>Cảm xúc </li></ul><ul><li>Trạng thái anpha </li></ul><ul><li>Tư duy hệ thống </li></ul>
 34. 49. Tạo ra một hình ảnh
 35. 50. Gợi nhớ một hình ảnh
 36. 51. §ãng vai
 37. 52. C¶ líp cïng nhau t­ëng t­îng mét t­¬ng lai t­¬I s¸ng cho ThÕ giíi

×