Lisa Forss - tukea työllistämiseen

1
Jobi-työpajapäivä 15.9.2015
Tukea työllistämiseen
15.9.2015 Lisa Forss
2
Työllistämisen tukimuotoja
• Palkkatuki
• Työllistämisen Kouvola-lisä
Muita väyliä
• Työkokeilu
• Kuntouttava työtoiminta
15.09.2015 Lisa Forss
3
Palkkatuki
• TE -toimiston myöntämää palkkatukea voi saada, kun palkkaa
työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä (esim. pitkä
työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus)
• Palkkatukea voivat saada yritykset; muut yhteisöt, kuten yhdistykset,
säätiöt ja seurakunnat; kunnat ja kuntayhtymät; kotitaloudet
• Määrärahasidonnainen ja aina harkinnanvarainen perustuen
työttömän työnhakijan tarpeisiin
• TE -toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan
• Voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että
määräaikaiseen työsuhteeseen sekä myös oppisopimus-
koulutukseen
• Tukea voidaan maksaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-
toimisto pitää osa-aikaista työsuhdetta tarkoituksenmukaisena
edistämään henkilön mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille
15.09.2015 Lisa Forss
4
Palkkatuki
• Työantajan pitää maksaa työsuhteeseen sovellettavan
työehtosopimuksen mukaista palkkaa
• Muille työnantajille kuin kotitalouksille palkkatuki on veronalaista
tuloa
• Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa
olevien puutteiden takia, tuen määrä ja kesto määräytyvät
palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella:
– Työttömyys kestänyt alle vuoden => tuki 30 % palkkauskustannuksista ja
tukijakso enintään 6 kuukautta (poikkeuksena 2015-2016 alle 30-vuotiaat nuoret,
joilla tukijakso enintään 10 kuukautta)
– Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana) => tuki 40 %
palkkauskustannuksista ja tukijakso enintään 12 kuukautta
– Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana) => tuki 50 %
palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan ja 30 %
palkkauskustannuksista seuraavien 12 kuukauden ajan. Tukijakso enintään 24
kuukautta.
15.09.2015 Lisa Forss
5
Palkkatuki, yhdistykset ja säätiöt
• Kun yhdistys tai säätiö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa
vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tukijakson
enimmäiskesto on 24 kuukautta
• Palkkatuki on ensimmäisten 12 kuukauden aikana 100 % aina
65 %:een työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 2 000 euroa
kuukaudessa. Toiset 12 kuukautta tuen taso on 30 %
palkkauskustannuksista.
15.09.2015 Lisa Forss
6
Sanssi-kortti
• TE-toimisto voi antaa alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle
Sanssi-kortin omatoimiseen työnhakuun
• Kortti ei ole palkkatuen myöntämisen edellytys, mutta osoittaa, että
työnantaja voi saada palkkatukea kortin haltijan
palkkauskustannuksiin
• Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan työtä haettaessa
• Työnantaja voi saada palkkatukea 30, 40 tai 50 %
palkkauskustannuksista enintään 10 kuukauden ajan
• Oppisopimuskoulutukseen tukea voidaan myöntää koko
koulutuksen ajaksi
15.09.2015 Lisa Forss
7
Lomautusten, irtisanomisten ja osa-
aikaisten työsuhteiden vaikutus palkkatuen
myöntämiseen
• Palkkatukea voidaan myöntää, jos työntekijä ennen
palkkatukihakemuksen tekemistä on tarjonnut työsopimuslain
mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu
taloudellisista tai tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka
tekevät osa-aikatyötä.
• Työntarjoamisvelvollisuudesta voidaan poiketa, kun
– Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö ottaa palkkatuella työsuhteeseen
henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteissa
edellyttäen, että työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa
valmennusyksikössä, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön
valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille
– Yhdistys tai säätiö palkkaa ei-elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin henkilön,
joka on ollut vähintään 24 kuukautta työtön välittömästi palkkatuen myöntämistä
edeltäneiden 28 kuukauden aikana
15.09.2015 Lisa Forss
8
Työllistämisen Kouvola-lisä
• Kouvolan kaupunki tukee palkkatukityöllistämistä maksamalla
työllistämisen Kouvola-lisää
• Työllistämisen Kouvola-lisän edellytyksenä on TE-toimiston
myöntämä palkkatuki
• Kun työnantaja palkkaa työntekijän työsuhteeseen, jonkun
seuraavista ehdoista on täytyttävä:
– Työllistettävä on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään
300 päivää;
– Työllistettävä on nuorisotakuun piiriin kuuluva nuori; tai
– Henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä
• Yleishyödyllinen järjestö, yhdistys, säätiö tai yhteisö on oikeutettu
hakemaan työllistämisen Kouvola-lisää myös niissä tapauksissa,
joissa työttömän palkkaamiseen myönnetty palkkatuki on 100 % ja
haettavalla työllistämisen Kouvola-lisällä on tarkoitus lisätä
palkattavan henkilön kuukausittaista työtuntien kokonaismäärää
15.09.2015 Lisa Forss
9
Työkokeilu
• Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- tai
uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille
• Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen
elinkeinonharjoittaja, yhteisö (esimerkiksi kunta tai yhdistys), säätiö
tai valtion virasto/laitos tai työpaja
• Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa
tehtäviä töitä
• Työkokeilu voidaan järjestää, jos työkokeilun järjestäjä on ennen
työkokeilusopimuksen tekemistä tarjonnut työsopimuslain
edellyttämällä tavalla työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-
aikatyötä tekeville työntekijöilleen
• Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva, TE-toimisto
ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen
15.09.2015 Lisa Forss
10
Työkokeilu
• Työkokeilun kesto vaihtelee ja se voi kestää enintään 12 kk –
samalla työnantajalla kuitenkin enintään 6 kk
• Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella
henkilön tilanteesta riippuen
• Usein 1-3 kk sopimus on riittävä
• Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4-
8 tuntia päivässä
• Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se
kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä
• Työkokeilu on työllistymistä edistävä aktivointitoimenpide ja henkilö
on työkokeilussa työttömyysetuudellaan
• TEM hankkii työkokeiluun osallistuvalle vakuutuksen työkokeilun
ajalle ammattitautien ja tapaturmien sekä työkokeilun järjestäjälle
aiheutettujen vahinkojen varalta
15.09.2015 Lisa Forss
11
Kuntouttava työtoiminta
• Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä
vastaa kunta ja sitä ohjaa oma laki (Lkuty 189/2001)
• Palvelun tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleen
henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työhön
palaamiselle ja työllistymiselle
• Työtoimintapaikkoina voivat toimia kaikki kunnan, kuntayhtymän,
valtion, yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhteisöjen
toimipisteet
• Yksityisissä yrityksissä kuntouttavaa työtoimintaa ei voi toteuttaa
• Voi sisältää erilaisia avustavia, palvelu- ja tuotannollisia tehtäviä
• Palvelussa huomioidaan henkilön ammatillinen osaaminen,
työhistoria ja mielenkiinnon kohteet
• Palveluun pääseminen edellyttää, että henkilö on työhallinnon
palvelussa työttömänä työnhakijana
15.09.2015 Lisa Forss
12
Kuntouttava työtoiminta
• Kuntouttavasta työtoiminnasta laaditaan yhdessä henkilön itsensä
sekä tarvittavan verkoston kanssa aktivointisuunnitelma tai
monialainen työllistymissuunnitelma (TYP)
• Kuntouttava työtoiminta on työllistymistä edistävä
aktivointitoimenpide ja henkilö on palvelussa työttömyysetuudellaan
• Palvelun kesto 3-24 kuukautta, enintään 4 päivänä viikossa, kesto
4-8 tuntia päivässä
• Minimi 4 tuntia kerrallaan yhtenä päivänä viikossa
15.09.2015 Lisa Forss
1315.09.2015 Lisa Forss
1 von 13

Recomendados

Tyottomyysturva 2016 von
Tyottomyysturva 2016Tyottomyysturva 2016
Tyottomyysturva 2016Kela
640 views31 Folien
Esittelyaineisto: Työttömyysturva von
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaEsittelyaineisto: Työttömyysturva
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaKela
512 views34 Folien
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista von
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaTHL
274 views30 Folien
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut von
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutTHL
280 views14 Folien
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli von
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
2.6K views5 Folien
Työttömyysturva von
TyöttömyysturvaTyöttömyysturva
TyöttömyysturvaLAL Luonnontieteilijät
1.2K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Outi Alanko-Kahiluoto: Ay-liike ja prekaraatti von
Outi Alanko-Kahiluoto: Ay-liike ja prekaraattiOuti Alanko-Kahiluoto: Ay-liike ja prekaraatti
Outi Alanko-Kahiluoto: Ay-liike ja prekaraattiSAK
286 views25 Folien
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva von
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturvaTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturvaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
687 views16 Folien
Ministeri Lindströmin esitys työllisyyspaketista von
Ministeri Lindströmin esitys työllisyyspaketistaMinisteri Lindströmin esitys työllisyyspaketista
Ministeri Lindströmin esitys työllisyyspaketistaTyö- ja elinkeinoministeriö
768 views10 Folien
Maahanmuuttajanuorten työllistymistarinat von
Maahanmuuttajanuorten työllistymistarinatMaahanmuuttajanuorten työllistymistarinat
Maahanmuuttajanuorten työllistymistarinatTyöterveyslaitos
3.7K views43 Folien
Tuet von
TuetTuet
Tuetguest70fecb
263 views6 Folien

Similar a Lisa Forss - tukea työllistämiseen

Polkuja Työelämään von
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja TyöelämäänPeppiTervoHiltula1
111 views18 Folien
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut von
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutVates-saatio
181 views21 Folien
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna von
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaTyöterveyslaitos
4K views10 Folien
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto von
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliittoTyönantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliittoUudistuva hevostalous
1.2K views16 Folien
Työnantajan perhevapaakorvaus von
Työnantajan perhevapaakorvausTyönantajan perhevapaakorvaus
Työnantajan perhevapaakorvausTua Kyrklund
65 views10 Folien

Similar a Lisa Forss - tukea työllistämiseen(20)

TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut von Vates-saatio
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
Vates-saatio181 views
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna von Työterveyslaitos
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto von Uudistuva hevostalous
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliittoTyönantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Työnantajan perhevapaakorvaus von Tua Kyrklund
Työnantajan perhevapaakorvausTyönantajan perhevapaakorvaus
Työnantajan perhevapaakorvaus
Tua Kyrklund65 views
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Suomen Ekonomit483 views
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke von Kela
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Kela1.3K views
Tyonantajan rekrytointituet von Harri Hietala
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala267 views
Tyonantajan rekrytointituet von Harri Hietala
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala235 views
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi von Työterveyslaitos
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiOsa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Työterveyslaitos4.7K views
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta SavinkoKestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko
Suomen Ekonomit575 views
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Suomen Ekonomit485 views
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1 von Suomen Ekonomit
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
Suomen Ekonomit1.1K views
Kestävä johtajuus degerlund_30102014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus degerlund_30102014Kestävä johtajuus degerlund_30102014
Kestävä johtajuus degerlund_30102014
Suomen Ekonomit352 views
Kestävä johtajuus degerlund_21102014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus degerlund_21102014Kestävä johtajuus degerlund_21102014
Kestävä johtajuus degerlund_21102014
Suomen Ekonomit365 views
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515 von Suomen Ekonomit
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515
Suomen Ekonomit588 views

Más de Samuli Sukkula

Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015 von
Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015
Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015Samuli Sukkula
2.7K views15 Folien
Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille von
Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajilleAsiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille
Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajilleSamuli Sukkula
316 views15 Folien
Työnantajakysely 2014 von
Työnantajakysely 2014Työnantajakysely 2014
Työnantajakysely 2014Samuli Sukkula
2.6K views12 Folien
Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1... von
Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1...Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1...
Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1...Samuli Sukkula
3.2K views27 Folien
Työterveyshuollon järjestäminen. von
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Samuli Sukkula
2.8K views14 Folien
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä... von
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...Samuli Sukkula
2.9K views24 Folien

Más de Samuli Sukkula(20)

Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015 von Samuli Sukkula
Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015
Asiakastyytyväisyyskysely pp esitys_2015
Samuli Sukkula2.7K views
Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille von Samuli Sukkula
Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajilleAsiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille
Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille
Samuli Sukkula316 views
Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1... von Samuli Sukkula
Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1...Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1...
Ergonomia henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien iltapäiväkoulutus 14.1...
Samuli Sukkula3.2K views
Työterveyshuollon järjestäminen. von Samuli Sukkula
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
Samuli Sukkula2.8K views
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä... von Samuli Sukkula
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
Samuli Sukkula2.9K views
Työsuojelun vastuualue 2015 von Samuli Sukkula
Työsuojelun vastuualue 2015Työsuojelun vastuualue 2015
Työsuojelun vastuualue 2015
Samuli Sukkula2.8K views
Henkilökohtainen apu eksotessa von Samuli Sukkula
Henkilökohtainen apu eksotessaHenkilökohtainen apu eksotessa
Henkilökohtainen apu eksotessa
Samuli Sukkula2.5K views
Henkilökohtaisen avun päivä 21.10.2015 von Samuli Sukkula
Henkilökohtaisen avun päivä 21.10.2015Henkilökohtaisen avun päivä 21.10.2015
Henkilökohtaisen avun päivä 21.10.2015
Samuli Sukkula363 views
Aikuissosiaalityön aamukahvit Petteri Paasio 15.10.2015 von Samuli Sukkula
Aikuissosiaalityön aamukahvit Petteri Paasio 15.10.2015Aikuissosiaalityön aamukahvit Petteri Paasio 15.10.2015
Aikuissosiaalityön aamukahvit Petteri Paasio 15.10.2015
Samuli Sukkula1K views
Yhdistykset työllistäjinä - Kyselyn tuloksia von Samuli Sukkula
Yhdistykset työllistäjinä - Kyselyn tuloksiaYhdistykset työllistäjinä - Kyselyn tuloksia
Yhdistykset työllistäjinä - Kyselyn tuloksia
Samuli Sukkula574 views
Tuntilista - sähkoinen esimerkki von Samuli Sukkula
Tuntilista - sähkoinen esimerkkiTuntilista - sähkoinen esimerkki
Tuntilista - sähkoinen esimerkki
Samuli Sukkula5.9K views
Kuusankoski henkka 22.4.15 JHL von Samuli Sukkula
Kuusankoski henkka 22.4.15 JHLKuusankoski henkka 22.4.15 JHL
Kuusankoski henkka 22.4.15 JHL
Samuli Sukkula3.2K views
Henkilökohtainen apu 22.4.2015 von Samuli Sukkula
Henkilökohtainen apu 22.4.2015Henkilökohtainen apu 22.4.2015
Henkilökohtainen apu 22.4.2015
Samuli Sukkula3.2K views
Econia yrityspalvelut oy kouvola 22.4.2015 von Samuli Sukkula
Econia yrityspalvelut oy kouvola 22.4.2015Econia yrityspalvelut oy kouvola 22.4.2015
Econia yrityspalvelut oy kouvola 22.4.2015
Samuli Sukkula3.5K views
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015 von Samuli Sukkula
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Samuli Sukkula1.7K views

Lisa Forss - tukea työllistämiseen

 • 2. 2 Työllistämisen tukimuotoja • Palkkatuki • Työllistämisen Kouvola-lisä Muita väyliä • Työkokeilu • Kuntouttava työtoiminta 15.09.2015 Lisa Forss
 • 3. 3 Palkkatuki • TE -toimiston myöntämää palkkatukea voi saada, kun palkkaa työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä (esim. pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus) • Palkkatukea voivat saada yritykset; muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat; kunnat ja kuntayhtymät; kotitaloudet • Määrärahasidonnainen ja aina harkinnanvarainen perustuen työttömän työnhakijan tarpeisiin • TE -toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan • Voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen sekä myös oppisopimus- koulutukseen • Tukea voidaan maksaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE- toimisto pitää osa-aikaista työsuhdetta tarkoituksenmukaisena edistämään henkilön mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille 15.09.2015 Lisa Forss
 • 4. 4 Palkkatuki • Työantajan pitää maksaa työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa • Muille työnantajille kuin kotitalouksille palkkatuki on veronalaista tuloa • Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella: – Työttömyys kestänyt alle vuoden => tuki 30 % palkkauskustannuksista ja tukijakso enintään 6 kuukautta (poikkeuksena 2015-2016 alle 30-vuotiaat nuoret, joilla tukijakso enintään 10 kuukautta) – Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana) => tuki 40 % palkkauskustannuksista ja tukijakso enintään 12 kuukautta – Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana) => tuki 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan ja 30 % palkkauskustannuksista seuraavien 12 kuukauden ajan. Tukijakso enintään 24 kuukautta. 15.09.2015 Lisa Forss
 • 5. 5 Palkkatuki, yhdistykset ja säätiöt • Kun yhdistys tai säätiö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tukijakson enimmäiskesto on 24 kuukautta • Palkkatuki on ensimmäisten 12 kuukauden aikana 100 % aina 65 %:een työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 2 000 euroa kuukaudessa. Toiset 12 kuukautta tuen taso on 30 % palkkauskustannuksista. 15.09.2015 Lisa Forss
 • 6. 6 Sanssi-kortti • TE-toimisto voi antaa alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle Sanssi-kortin omatoimiseen työnhakuun • Kortti ei ole palkkatuen myöntämisen edellytys, mutta osoittaa, että työnantaja voi saada palkkatukea kortin haltijan palkkauskustannuksiin • Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan työtä haettaessa • Työnantaja voi saada palkkatukea 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 10 kuukauden ajan • Oppisopimuskoulutukseen tukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi 15.09.2015 Lisa Forss
 • 7. 7 Lomautusten, irtisanomisten ja osa- aikaisten työsuhteiden vaikutus palkkatuen myöntämiseen • Palkkatukea voidaan myöntää, jos työntekijä ennen palkkatukihakemuksen tekemistä on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka tekevät osa-aikatyötä. • Työntarjoamisvelvollisuudesta voidaan poiketa, kun – Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö ottaa palkkatuella työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteissa edellyttäen, että työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille – Yhdistys tai säätiö palkkaa ei-elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin henkilön, joka on ollut vähintään 24 kuukautta työtön välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 28 kuukauden aikana 15.09.2015 Lisa Forss
 • 8. 8 Työllistämisen Kouvola-lisä • Kouvolan kaupunki tukee palkkatukityöllistämistä maksamalla työllistämisen Kouvola-lisää • Työllistämisen Kouvola-lisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki • Kun työnantaja palkkaa työntekijän työsuhteeseen, jonkun seuraavista ehdoista on täytyttävä: – Työllistettävä on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää; – Työllistettävä on nuorisotakuun piiriin kuuluva nuori; tai – Henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä • Yleishyödyllinen järjestö, yhdistys, säätiö tai yhteisö on oikeutettu hakemaan työllistämisen Kouvola-lisää myös niissä tapauksissa, joissa työttömän palkkaamiseen myönnetty palkkatuki on 100 % ja haettavalla työllistämisen Kouvola-lisällä on tarkoitus lisätä palkattavan henkilön kuukausittaista työtuntien kokonaismäärää 15.09.2015 Lisa Forss
 • 9. 9 Työkokeilu • Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- tai uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille • Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhteisö (esimerkiksi kunta tai yhdistys), säätiö tai valtion virasto/laitos tai työpaja • Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä • Työkokeilu voidaan järjestää, jos työkokeilun järjestäjä on ennen työkokeilusopimuksen tekemistä tarjonnut työsopimuslain edellyttämällä tavalla työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa- aikatyötä tekeville työntekijöilleen • Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva, TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen 15.09.2015 Lisa Forss
 • 10. 10 Työkokeilu • Työkokeilun kesto vaihtelee ja se voi kestää enintään 12 kk – samalla työnantajalla kuitenkin enintään 6 kk • Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen • Usein 1-3 kk sopimus on riittävä • Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4- 8 tuntia päivässä • Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä • Työkokeilu on työllistymistä edistävä aktivointitoimenpide ja henkilö on työkokeilussa työttömyysetuudellaan • TEM hankkii työkokeiluun osallistuvalle vakuutuksen työkokeilun ajalle ammattitautien ja tapaturmien sekä työkokeilun järjestäjälle aiheutettujen vahinkojen varalta 15.09.2015 Lisa Forss
 • 11. 11 Kuntouttava työtoiminta • Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta ja sitä ohjaa oma laki (Lkuty 189/2001) • Palvelun tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työhön palaamiselle ja työllistymiselle • Työtoimintapaikkoina voivat toimia kaikki kunnan, kuntayhtymän, valtion, yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhteisöjen toimipisteet • Yksityisissä yrityksissä kuntouttavaa työtoimintaa ei voi toteuttaa • Voi sisältää erilaisia avustavia, palvelu- ja tuotannollisia tehtäviä • Palvelussa huomioidaan henkilön ammatillinen osaaminen, työhistoria ja mielenkiinnon kohteet • Palveluun pääseminen edellyttää, että henkilö on työhallinnon palvelussa työttömänä työnhakijana 15.09.2015 Lisa Forss
 • 12. 12 Kuntouttava työtoiminta • Kuntouttavasta työtoiminnasta laaditaan yhdessä henkilön itsensä sekä tarvittavan verkoston kanssa aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma (TYP) • Kuntouttava työtoiminta on työllistymistä edistävä aktivointitoimenpide ja henkilö on palvelussa työttömyysetuudellaan • Palvelun kesto 3-24 kuukautta, enintään 4 päivänä viikossa, kesto 4-8 tuntia päivässä • Minimi 4 tuntia kerrallaan yhtenä päivänä viikossa 15.09.2015 Lisa Forss