Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tema 3. El sector secundari

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 61 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Tema 3. El sector secundari (20)

Weitere von salvavila (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Tema 3. El sector secundari

 1. 1. TEMA 3 EL SECTOR SECUNDARI Salvador Vila Esteve Geografia 3r d’ESO
 2. 2. TEMA 3. EL SECTOR SECUNDARI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. El sector secundari. La indústria. Els factors de producció industrial. Les matèries primeres. Les fonts d’energia. Tipus d’indústries. La localització industrial. Les conseqüències mediambientals. El sector secundari a Espanya. El sector secundari a la Comunitat Valenciana.
 3. 3. 1. El sector secundari. La indústria. Anomenem sector secundari al conjunt d’activitats que s’encarreguen de la transformació de les matèries primeres en productes elaborats Activitats del sector secundari: indústria i construcció, però també s’inclouen les relacionades amb l’extracció de les matèries primeres (mineria) i la producció d’energia
 4. 4. 1. El sector secundari. La indústria. La indústria engloba a tota activitat que transforma les matèries primeres en productes elaborats (destinats al consum) o semielaborats (serveixen per a elaborar altres productes) Utilitza màquines mogudes per una font d’energia no humana (en lloc de ferramentes) Característiques L’espai de treball són les fàbriques (en lloc dels tallers) S’imposa una divisió tècnica i social del treball: cada treballador s’especialitza en una fase de la producció, amb jerarquies de comandament
 5. 5. 1. El sector secundari. La indústria. El major grau d’industrialització d’un país, i especialment el major nombre d’indústries d’alta tecnologia, suposen un indicador bàsic del major desenvolupament d’eixe país
 6. 6. 1. El sector secundari. La indústria. Fins al segle XVIII el treball era artesà: es feia manualment, amb ferramentes, als tallers i una sola persona fabricava tot el producte Evolució històrica del treball industrial A finals del segle XVIII i durant el segle XIX té lloc la Revolució Industrial: es produeix amb màquines, en fàbriques i amb divisió del treball, augmentant la productivitat i canviant les relacions socials de producció (burgesos i proletaris) Des de mitjans del segle XX la indústria es caracteritza per l’automatització i robotització (reducció de mà d’obra) i la deslocalització industrial (trasllat de processos de fabricació a llocs on els costos laborals són més baixos)
 7. 7. Exercicis 1. El sector secundari. La indústria. 1. Què és el sector secundari? Quines activitats formen part d’ell? 2. Completa el mapa conceptual de baix i respon a partir d’ell: a) Quins elements són necessaris per a fabricar un producte? b) On es transformen les matèries primeres per a fabricar el producte industrial? c) Quins dos tipus de producte industrial hi ha? En què es diferencien? d) Què es la indústria? Quines característiques té? e) Quina relació hi ha entre el grau de desenvolupament d’un país i la seua indústria?
 8. 8. Exercicis 1. El sector secundari. La indústria. 3. A partir de la lectura del text, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Quan va passar Europa de ser un món rural a un altre d’urbà? d) En què es diferencia el treball en un taller artesà del treball en una fàbrica? e) Les condicions dels obrers de la fàbrica en la producció respecte a les de l’artesà són millors o pitjors? Justifica la resposta. f) Com definiries Revolució Industrial? g) Explica l’evolució històrica del treball industrial.
 9. 9. 2. Els factors de producció industrial. Matèries primeres: recursos naturals i productes semielaborats que s’utilitzen per a produir Factors de producció (I) Fonts d’energia: recursos naturals que, per mitjà de la seua transformació, permeten l’obtenció d’energia per al funcionament de les indústries i els transports i per a l’ús domèstic La força del treball (recursos humans): és l’element fonamental i consisteix en l’activitat de les persones que fan possible la producció
 10. 10. 2. Els factors de producció industrial. El capital: conjunt de matèries primeres, fonts d’energia, màquines, instal·lacions industrials, diners i persones necessàries per a la producció Factors de producció (II) La tecnologia: és el conjunt de maquinària, tècniques i materials per a produir, així com els coneixements necessaris per a manipular-los L’organització de l’empresa: és imprescindible una organització i gestió que combine de manera eficient tots els elements anteriors
 11. 11. 2. Els factors de producció industrial.
 12. 12. Exercicis 2. Els factors de producció industrial. 1. Completa l’esquema i, a partir d’ell, explica els factors de producció industrial: 2.- Digues quins factors de producció industrial utilitzaries per a posar en marxa una panificadora (fàbrica on es fa pa).
 13. 13. 3. Les matèries primeres. Són els recursos, normalment naturals, que es transformen en productes elaborats o semielaborats mitjançant un procés industrial D’origen animal: de la ramaderia (llana, pells, llet,...) o de la pesca (peix per a conserves,...) Segons la procedència poden ser D’origen vegetal: productes agrícoles (cotó, lli, fruits,...) o forestals (fusta, cautxú,...) Minerals metàl·lics: ferro, bauxita, metalls preciosos, coure,... D’origen mineral Minerals no metàl·lics: sofre, argiles, fosfats, sal,... i les roques (granit, pissarra marbre,). Minerals energètics: petroli, carbó, urani,... D’origen artificial: raió, niló, plàstics, pvc,...
 14. 14. 3. Les matèries primeres. Anomenem mineria al conjunt de processos que s’utilitzen per a extraure els minerals del subsòl Les mines poden ser subterrànies o a cel obert
 15. 15. 3. Les matèries primeres. Els països més industrialitzats consumeixen la major part dels recursos minerals del món i les grans multinacionals dels països rics controlen els millors jaciments dels països pobres a canvi del pagament als governs d’una xicoteta part dels beneficis, llevant-los la riquesa
 16. 16. Exercicis 3. Les matèries primeres. 1. Què són les matèries primeres? 2. Completa l’esquema: 3.- Digues quin tipus de matèries primeres són les següents segons la seua procedència: - Carbó: - Bauxita: - Llana : - Cotó: - Petroli: - Fusta: - Marbre: - Sal: - Ferro: - Cuir: - Sofre: - Pells: - Urani: - Plata: - Niló: - Lli: - PVC: - Peix: - Argiles: - Coure: - Ivori:
 17. 17. Exercicis 3. Les matèries primeres. 4.- A partir del mapa de baix, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Quins nou països són els principals productors de minerals metàl·lics? d) Digues quin país és el principals productor de cadascun dels nou minerals que apareixen al mapa? e) Europa i Japó són dues grans àrees industrials. Disposen dels recursos minerals necessaris? Que faran? f) Explica el que sàpigues sobre la mineria i els recursos minerals.
 18. 18. 4. Les fonts d’energia. Són recursos naturals que, per mitjà de la seua transformació, permeten l’obtenció d’energia per al funcionament de les indústries i els transports i per a l’ús domèstic El consum d’energia ens indica el grau de desenvolupament d’un país: els països desenvolupats consumeixen moltíssima energia per les indústries, la urbanització i l’alt nivell de vida
 19. 19. 4. Les fonts d’energia. Classificació segons les possibilitats d’exhauriment Classificació segons la importància econòmica Renovables: procedeixen de recursos il·limitats i no s’esgoten No renovables: procedeixen de recursos limitats i es poden esgotar Tradicionals: són les més utilitzades i es gasten des de fa molts anys Alternatives: encara s’utilitzen poc i estan en procés de millora
 20. 20. 4. Les fonts d’energia. Fonts d’energia tradicionals (I) El carbó: la combustió d’aquesta roca fòssil produeix energia tèrmica que es transforma en electricitat. S’utilitzà molt en la Ia Revolució Industrial, però és molt contaminant i bastant cara El petroli: és un líquid oliós que s’utilitza com a combustible fòssil i és l’energia més utilitzada per ser bastant barat, tindre un fort poder calorífic, ser fàcil d’extraure i transportar i tindre moltes aplicacions (transport, producció d’electricitat, indústria química,...), encara que és molt contaminant, les reserves tradicionals s’estan exhaurint i cada vegada és més difícil d’extraure
 21. 21. 4. Les fonts d’energia. Fonts d’energia tradicionals (II) El gas natural: sol estar associat al petroli i també s’utilitza com a combustible en la calefacció i producció d’electricitat i com a matèria primera en la indústria química i contamina menys que els anteriors L’energia hidràulica: les centrals hidroelèctriques produeixen electricitat aprofitant la força de la caiguda d’una gran massa d’aigua que mou una gran turbina. No provoca contaminació atmosfèrica, però té un gran impacte ambiental
 22. 22. 4. Les fonts d’energia. Fonts d’energia tradicionals (III) L’energia nuclear: produeix una gran quantitat d’energia elèctrica a partir d’urani enriquit i és molt barata, però la difícil gestió dels residus radioactius i al perill de catàstrofe nuclear són greus inconvenients L’energia eòlica: els aerogeneradors aprofiten la força del vent per a moure grans turbines i generar electricitat neta i de forma bastant eficient, però es bastant cara i provoca contaminació acústica i impacte ambiental i necessita força d’aire continuada
 23. 23. 4. Les fonts d’energia. Fonts d’energia alternatives (I) L’energia solar fotovoltaica: les plaques fotovoltaiques permeten convertir l’energia solar en electricitat de manera prou neta, però encara és cara i el rendiment és baix La biomassa aprofita la combustió de materials vegetals i animals per a calefacció i obtenció de biogàs i biocarburants, permetent reciclar residus, encara que contamina l’atmosfera. La llenya és el combustible principals als països pobres i la biomassa guanya terreny als països rics, encara que no és molt eficient, és més cara i contamina l’atmosfera
 24. 24. 4. Les fonts d’energia. Fonts d’energia alternatives (II) L’energia geotèrmica aprofita la calor interna de la terra per calefacció i producció d’electricitat, però encara és cara, contamina i té problemes tècnics i de transport (està en fase de desenvolupament) L’energia mareomotriu aprofita les ones i marees per a produir electricitat, però és molt cara, depèn de l’amplitud de les marees i és molt poc eficient (està en fase experimental)
 25. 25. Exercicis 4. Les fonts d’energia. 1. Completa la taula següent en dues fulles apaïsades: FONT D’ENERGIA RENOVABLE O NO RENOVABLE TRADICIONAL O ALTERNATIVA CARACTERÍSTIQUES AVANTATGES INCONVENIENTS
 26. 26. Exercicis 4. Les fonts d’energia. 2. A partir del document de baix, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Quins països tenen més varietat de recursos energètics? d) Completa el quadre següent posant en primer lloc al principal productor de cada recurs:
 27. 27. Exercicis 4. Les fonts d’energia. 3.- A partir dels documents de baix, respon: a) Tipus de cadascun d’ells. b) Tema conjunt als dos. c) Quins països o blocs de països del món consumeixen més energia? Per què? d) Quins països consumeixen més energia elèctrica per càpita o persona? Per què? e) Explica les causes de les diferències en la classificació d’un i altre documents de Xina i l’Índia.
 28. 28. 5. Tipus d’indústries. Segons els tipus de productes fabricats i el seu destí, la indústria pot ser indústria pesant, indústria de béns d’equipament o indústria lleugera o de béns d’ús i consum
 29. 29. 5. Tipus d’indústries. Transforma les matèries primeres en productes semielaborats per a altres indústries Manipula quantitats enormes de producte La indústria pesant Necessita grans espais per a instal·lacions immenses (lluny de les ciutats) Característiques Requereix inversions molt elevades Empra molta mà d’obra És molt contaminant Exemples: indústria extractiva, metal·lúrgia i siderúrgia, producció d’energia i química pesant
 30. 30. 5. Tipus d’indústries. Transforma els productes semielaborats en productes acabats destinats a altres activitats industrials i de serveis La indústria de béns d’equipament Exemples: indústria de materials de construcció, mecànica, aeroespacial, fustera i de paper,... Cal destacar la indústria d’alta tecnologia, que utilitza els últims avanços, inverteix molt en investigació i desenvolupament, necessita mà d’obra especialitzada i molt preparada i es situa en els parcs tecnològics dels països rics (microelectrònica, informàtica, telecomunicacions, òptica, robòtica, astronàutica,...)
 31. 31. 5. Tipus d’indústries. Produeix articles destinats directament al mercat i als consumidors La indústria lleugera o de béns d’ús i consum Grandària molt variada i menor que en les anteriors Necessiten menys mà d’obra i capital Produeixen béns de menor volum Característiques Utilitzen menys matèries primeres i energia Són menys contaminants Solen estar en polígons industrials prop de les ciutats i les vies de comunicació Exemples: indústria alimentària, automobilística, tèxtil, calçat, química lleugera,...
 32. 32. Exercicis 5. Tipus d’indústries. 1. Completa la taula següent en un full apaïsat: TIPUS D’INDÚSTRIA DEFINICIÓ CARACTERÍSTIQUES EXEMPLES
 33. 33. Exercicis 5. Tipus d’indústries. 2. Fixa’t en les fotografies i indica a quin tipus d’indústria fan referència i per què.
 34. 34. 6. La localització industrial. La proximitat a les matèries primeres i fonts d’energia Factors tradicionals de localització industrial La proximitat als consumidors La disponibilitat de mitjans de transport i bones comunicacions L’existència de mà d’obra adequada: qualificada i cara en alguns casos, i abundant, poc qualificada i barata en altres El desenvolupament econòmic de la zona i la presència d’altres indústries La disponibilitat i preu del sòl Les polítiques industrials: sòl públic, subvencions i ajudes, legislació laboral,...
 35. 35. 6. La localització industrial. Les indústries pesants busquen més la proximitat a les matèries primeres i energia, mentre que les lleugeres es situen prop dels consumidors i amb bones comunicacions La millora dels mitjans de transport ha afavorit la deslocalització industrial: trasllat dels processos de fabricació a llocs on els costos són més baixos Mentre les indústries d’alta tecnologia i els processos de disseny, direcció i màrqueting es concentren als països rics, buscant mà d’obra qualificada; les indústries que necessiten mà d’obra abundant i amb escassa formació s’han traslladat a països on la mà d’obra és molt barata i no té quasi drets Fabricació de xips (Intel)
 36. 36. 6. La localització industrial. Europa, Estats Units, Rússia i Japó continuen sent regions industrials importants i tradicionals Les regions industrials La deslocalització ha afavorit el creixement industrial en altres països que estan superant als anteriors: Xina especialment, però també Corea del Sud, el sud-est asiàtic, l’Índia, Brasil o Mèxic Àfrica continua sent el continent menys industrialitzat
 37. 37. 6. La localització industrial. Els espais industrials Les indústries s’agrupen en certs espais (espais industrials) situats en la perifèria de les ciutats i ben comunicats, encara que també hi ha indústries aïllades Principals espais industrials Els polígons industrials: solen concentrar indústries lleugeres en la perifèria de les ciutats Els parcs tecnològics: concentren indústries d’alta tecnologia junt a centres d’estudi i investigació
 38. 38. Exercicis 6. La localització industrial. 1. Completa el diagrama dels factors tradicionals de localització industrial: 2. A l’hora de situar una indústria siderúrgica en un lloc o en un altre, explica quins dels següents aspectes tindries en compte i quins no, donant les raons en cada cas: - Prop d’una mina de ferro. - En una zona de muntanya. - En les proximitats d’un port. - En una zona turística. - En el centre d’una gran ciutat. - Prop d’una mina de carbó.
 39. 39. Exercicis 6. La localització industrial. 3. A partir dels tres documents, respon: a) Tipus de cada document, incloent data i lloc en el cas del text. b) Tema conjunt als tres documents. c) On es situen les fàbriques d’Intel que requereixen una gran o mitjana formació dels treballadors? I les que no requereixen formació? Per què? d) Què és la deslocalització industrial? Per què la estan fent les empreses “de marca”? A quins llocs es van a produir? Per què no volen parlar del tema? e) Explica el significat de la vinyeta. Fabricació de xips (Intel)
 40. 40. Exercicis 6. La localització industrial. 4. A partir del document de baix, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Digues el nom de les vint grans zones industrials del món. d) On es situen les grans regions industrials tradicionals? e) Quines zones han crescut molt en els últims anys? Per què? f) Quin continent és el menys industrialitzat?
 41. 41. Exercicis 6. La localització industrial. 5.- Quin són els principals espais industrials actuals? Explica la diferència entre ells i digues a quin correspon cadascuna de les imatges.
 42. 42. 7. Les conseqüències mediambientals. Sobre el paisatge: les instal·lacions industrials modifiquen l’entorn en què s’instal·len, alterant l’aspecte de ciutats, ports i llocs propers Efectes sobre el medi ambient (I) Contaminació de les aigües per abocaments de residus industrials a rius i mars Contaminació atmosfèrica per emissions de fums i gasos que, segons els components, poden provocar pluja àcida, reducció de la capa d’ozó o increment de l’efecte hivernacle, amb el consegüent efecte sobre l’augment de la temperatura del planeta (canvi climàtic)
 43. 43. 7. Les conseqüències mediambientals. Contaminació del sòl per abocament de residus sòlids contaminants, metalls pesats,.. Efectes sobre el medi ambient (II) Contaminació acústica pels alts nivells de soroll d’algunes indústries, que afecten especialment als treballadors Esgotament dels recursos naturals que s’utilitzen abusivament com a matèries primeres o fonts d’energia
 44. 44. 7. Les conseqüències mediambientals. La principal solució és la presa de consciència ecològica sobre la magnitud del problema i posar en pràctica un desenvolupament sostenible que tinga en compte tant el desenvolupament econòmica com el medi ambient Possibles solucions (I) Aplicar polítiques mediambientals per reduir o evitar els impactes negatius: tecnologia neta (sistemes de depuració, filtrat,...), millor gestió dels residus (ús de materials biodegradables, reciclatge,...), aplicar mesures preventives per evitar desastres (estudis d’impacte ambiental) i rehabilitar les àrees industrials degradades o abandonades
 45. 45. 7. Les conseqüències mediambientals. Possibles solucions (II) Adopció, per part de tots, d’hàbits com un consum moderat dels recursos naturals o el reciclatge Estalvi energètic, consum de productes reciclats i més resistents i aprofitament racional i sostenible de les matèries primeres per a evitar l’esgotament dels recursos
 46. 46. Exercicis 7. Les conseqüències mediambientals. 1. Completa la taula següent associant a cada problema la possible solució: CONSEQÜÈNCIA MEDIAMBIENTAL DEL SECTOR SECUNDARI POSSIBLES SOLUCIONS
 47. 47. 8. El sector secundari a Espanya. Actualment és el segon sector més important, amb més del 20% de la població activa La producció minera a Espanya és reduïda i insuficient i cal importar la majoria de minerals, encara que destaquen algunes roques i minerals industrials (pissarra, marbre, granit, caolí, arena de sílice,...) El sector secundari no industrial a Espanya Espanya consumeix molta més energia que produeix i necessita importar grans quantitats de petroli (principal font d’energia) i gas natural, encara que la producció d’electricitat és suficient, destacant en aquest sentit l’eòlica i la nuclear La construcció va ser un sector clau en l’economia espanyola entre 1998 i 2007, però l’excessiva construcció és una de les causes de la crisi que va començar en 2007 i és el sector que més ha patit aquesta crisi
 48. 48. 8. El sector secundari a Espanya. La industrialització espanyola comença al segle XIX, però sols en algunes zones, i no es pot considerar completa fins la segona meitat del segle XX, amb molt de retard Característiques de la indústria a Espanya (I) Les indústries que més han crescut en els últims anys són l’automobilística, la química, la de material elèctric i electrònic, la informàtica i la d’alimentació Les indústries d’alta tecnologia són rellevants, però depenen de les multinacionals estrangeres i la tecnologia exterior en gran part i es dedica poca inversió a la investigació i desenvolupament comparant-se amb altres països
 49. 49. 8. El sector secundari a Espanya. Característiques de la indústria a Espanya (II) Les indústries tradicionals, en general, estan patint una forta i llarga crisi que, en la majoria dels casos, continua (siderúrgia, construcció naval, electrodomèstics, moble, tèxtil,...) Predominen les petites i mitjanes empreses (PIMES)
 50. 50. 8. El sector secundari a Espanya. Les regions industrials més importants són Catalunya, Madrid, el País Basc i la Comunitat Valenciana, amb altres nuclis industrials dispersos (Saragossa, Valladolid, Sevilla, Múrcia,...) Regions industrials espanyoles Aquestes regions formen dos grans eixos industrials connectats amb Europa: l’eix de l’Ebre (comunica Catalunya i el País Basc, passant per Saragossa, Navarra i La Rioja) i l’eix mediterrani (Catalunya, Comunitat Valenciana i Múrcia) Les regions poc industrialitzades serien les illes Balears i Canàries, Extremadura, Andalusia i les dues Castelles, amb excepcions puntuals
 51. 51. Exercicis 8. El sector secundari a Espanya. 1. A partir del document de baix, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Explica l’evolució de la població ocupada en la construcció. d) Explica l’evolució dels obrers aturats. e) Per què a partir del 2007 hi ha menys ocupats i més aturats en la construcció a Espanya?
 52. 52. Exercicis 8. El sector secundari a Espanya. 2.- A partir del següent document, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Quins cinc sectors industrials ocupen un major nombre de treballadors? d) Quins cinc sectors industrials tenen unes majors xifres de negoci? e) Calcula productivitat de cada sector dividint les xifres de negoci entre el nombre de treballadors. Quins són els cinc sectors amb una major productivitat? Coincideixen amb les classificacions anteriors? Per què? Quins cinc sectors tenen una menor productivitat? f) Explica el que sàpigues sobre les característiques de la indústria espanyola.
 53. 53. Exercicis 8. El sector secundari a Espanya. 3.- A partir del mapa de baix, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Quines àrees industrials estan més desenvolupades? Quines ocupen a més gent? d) Quins són els principals eixos industrials? e) Quines zones tenen una menor industrialització? f) Explica el que sàpigues sobre les regions industrials espanyoles.
 54. 54. CONFECCIONEM GRÀFIQUES (I) CONSUM D’ENERGIA EN ESPANYA EN KTEP (milers de tones equivalents a petroli) 1994 2000 2006 2012 CARBÓ PETROLI GAS NATURAL 19.341 51.134 5.872 21.635 64.663 15.223 17.999 75.315 26.905 14.986 54.108 28.242 NUCLEAR HIDROELÈCTRICA 16.118 2.237 16.211 2.535 16.570 2.794 15.994 1.763 3.777 4.526 9.670 14.015 98.479 124.793 149.073 129.108 ALTRES RENOVABLES TOTAL Font: Institut Nacional d’Estadística (2013) 1.- A partir de les dades de consum total: a) Confecciona una gràfica lineal simple amb l’evolució del consum total d’energia a Espanya entre 1994 i 2012. (1’5 punts) b) Explica com ha segut l’evolució d’aquest consum a Espanya fins al 2006. Per què creus que s’ha donat aquesta evolució? (0’5 punts) c) Què ha passat entre el 2006 i el 2012? Per què? (0’5 punts)
 55. 55. CONFECCIONEM GRÀFIQUES (II) CONSUM D’ENERGIA EN ESPANYA EN KTEP (milers de tones equivalents a petroli) 1994 2000 2006 2012 CARBÓ PETROLI GAS NATURAL 19.341 51.134 5.872 21.635 64.663 15.223 17.999 75.315 26.905 14.986 54.108 28.242 NUCLEAR HIDROELÈCTRICA 16.118 2.237 16.211 2.535 16.570 2.794 15.994 1.763 3.777 4.526 9.670 14.015 98.479 124.793 149.073 129.108 ALTRES RENOVABLES TOTAL Font: Institut Nacional d’Estadística (2013) 2.- A partir de les dades del quadre de l’any 2012: a) Confecciona una gràfica de sectors amb el consum d’energia a Espanya segons la font d’energia de què prové. (2 punts) b) Quina és la principal font d’energia utilitzada? Per què creus que és així? Quins inconvenients té? Quines són les dues següents? Quins avantatges i inconvenients tenen?(0’7 punts) c) Quines són les tres menys utilitzades? Per què creus que és així? (0’3 punts)
 56. 56. CONFECCIONEM GRÀFIQUES (III) CONSUM D’ENERGIA EN ESPANYA EN KTEP (milers de tones equivalents a petroli) 1994 2000 2006 2012 CARBÓ PETROLI GAS NATURAL 19.341 51.134 5.872 21.635 64.663 15.223 17.999 75.315 26.905 14.986 54.108 28.242 NUCLEAR HIDROELÈCTRICA 16.118 2.237 16.211 2.535 16.570 2.794 15.994 1.763 3.777 4.526 9.670 14.015 98.479 124.793 149.073 129.108 ALTRES RENOVABLES TOTAL Font: Institut Nacional d’Estadística (2013) 3.- A partir de les dades del quadre: a) Confecciona una gràfica lineal múltiple amb l’evolució del consum de les diferents fonts d’energia entre 1994 i 2012, prenent l’any 1994 com a base 100 (1994=100). (3 punts) b) Quina font d’energia ha experimentat un creixement major? Per què creus que és així? (0’5 punts) c) Quines són les segones que més han crescut? Per què creus que és així? (0’5 punts) d) Explica l’evolució que han tingut les altres quatre fonts d’energia. (0’5 punts)
 57. 57. 9. El sector secundari a la Comunitat Valenciana. El sector secundari dóna feina a més del 25% de la població ocupada El sector secundari no industrial Els recursos minerals, especialment els minerals, són escassos i sols destaca la producció de sal (Torrevella) i els productes de pedrera (argiles, marbre, arena o guix) La producció d’energia elèctrica valenciana és excedentària: central nuclear de Cofrents, central tèrmica de Castelló, centrals hidroelèctriques de Cortes i Millars i parcs eòlics, però hem d’importar el petroli (refineria de Castelló) i el gas natural Consum energia C.V.
 58. 58. 9. El sector secundari a la Comunitat Valenciana. Té el seu origen al segle XIX, amb centres molt importants com Alcoi, però el seu major creixement es va produir entre 1960 i 1980 i, actualment, és una de les zones més industrialitzades d’Espanya La indústria valenciana (I) Predominen les petites i mitjanes empreses d’origen valencià situades en polígons Característiques Es dedica a la producció de béns de consum directe Exporta gran part de la seua producció Exportacions valencianes gener-agost 2013 (milions d’€)
 59. 59. 9. El sector secundari a la Comunitat Valenciana. Es situa al voltant d’un ampli eix que va des de Castelló a València per la costa i continua per l’interior (Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi,...) fins Elx i Alacant La indústria valenciana (II) Cada regió industrial valenciana té una especialització productiva: la ceràmica a la Plana de Castelló, una indústria és variada als voltants de València (moble, tèxtil, química, alimentària,...), l’automòbil d’Almussafes, el paper i el tèxtil a les comarques centrals (Xàtiva, Ontinyent, Alcoi), el joguet i el plàstic a la Foia de Castalla i el calçat i el cuir al Vinalopó (Elda, Elx,...)
 60. 60. Exercicis 9. El sector secundari a la Comunitat Valenciana. 1. A partir del document de baix, respon: a) Tipus. b) Tema. c) Quins són els cinc sectors industrials amb més persones ocupades i els cinc amb més valor econòmic? d) Posa tres exemples de sectors amb una productivitat alta i tres sectors amb una productivitat baixa i digues per què. e) Explica el que sàpigues sobre el sector secundari a la Comunitat Valenciana.
 61. 61. Exercicis de síntesi 1. Vocabulari: sector secundari, indústria, revolució industrial, matèria primera, mineria, font d’energia, deslocalització industrial, pluja àcida, efecte hivernacle, reciclatge. 2. Explica la diferència entre: a) Mina subterrània i mina a cel obert. b) Energia renovable i no renovable. c) Energia tradicional i alternativa. d) Indústria pesant, indústria de béns d’equipament i indústria lleugera o be béns de consum. e) Polígon industrial i parc tecnològic.

×