انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی

انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
•‫وظهورتجارت‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬
‫الکترونیکی‬
•‫تجارت‬ ‫تحقق‬ ‫کارو‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬
‫الکترونیکی‬
 
•‫تجارت‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬
‫الکترونیکی‬
‫جلسه‬ ‫این‬ ‫مطالب‬
‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬
‫انقل ب‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫شکوفایی‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬
. ‫است‬ ‫دیجیتال‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫منظور‬
، ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مانند‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬
‫با‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اطلاعات‬
‫نیز‬ ‫و ب‬ ‫اقتصاد‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫اقتصاد‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫نام‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ، ‫جدید‬ ‫اقتصاد‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬
‫ایجاد‬ ‫جهانی‬ ‫محیطی‬ ، ‫ارتباطی‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬
‫هم‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشارکت‬ ، ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬
‫فناوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ ‫صطل ح‬
‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫محاسبات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬
‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫حاصله‬
. ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سازمانی‬ ‫شگرف‬ ‫تغییرات‬
، ‫صدا‬ ، ‫داده‬ ) ‫اطلاعات‬ ‫انواع‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ( ... ‫و‬ ‫تصویر‬
. ‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬
‫شده‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫وقوع‬ ‫بااعث‬ ‫دیجیتال‬ ‫قتصاد‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫بازرگانی‬ ‫وزارت‬ ‫ااعلم‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬
1999‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫اعملکرد‬ ‫وقوع‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬
‫انقل ب‬ ‫اصلی‬ ‫خصوصیات‬
‫دیجیتال‬ ‫تعریف‬ ‫حوزه‬
. ‫است‬ ‫زمره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫سازی‬ ‫جهانی‬ ‫حوزه‬
‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫سایر‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫از‬
. ‫شوند‬
‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حوزه‬
. ‫باشیم‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ، ‫اسناد‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫بلدرنگ‬ ‫معاملت‬ ‫انجام‬ ‫شاهد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫جستجوی‬ ‫ابزارهای‬ ‫اما‬ ، ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطلعات‬ ‫حجم‬ ‫چند‬ ‫هر‬
‫اطلعات‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫بیابند‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫توانند‬
. ‫شد‬ ‫خواهد‬
‫افزایش‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫اطلعات‬
‫فیزیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫جایگزین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ ‫ها‬ ‫بازار‬
. ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫نیز‬ ‫رقابت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫بازار‬ . ‫شوند‬ ‫می‬
‫بازارها‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
.‫باشند‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ، ‫ها‬ ‫کتاب‬ ، ‫موسیقی‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشماری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
. ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫موسسات‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬
‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫امروزه‬ . ‫هستند‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فراوان‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬
. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شکوفا‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫استعداد‬
‫نوآوری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫ابتکارات‬ ‫زیاد‬ ‫سرعت‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫حذف‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫کهنه‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
‫پردازند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫خطاکاران‬ ‫و‬ ‫مجرمین‬ ‫کلهبرداری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫ها‬ ‫جنگ‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫تجارت‬ ‫وتحقق‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬
‫الکترونیکی‬
•‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫هرچند‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تحقق‬ ‫بااعث‬
‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫حاضر‬
. ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ، ‫الکترونیکی‬
•‫تکنولوژیکی‬ ‫و‬ ، ‫اجتمااعی‬ ، ‫حقوقی‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫اعوامل‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫رقابتی‬ ‫کامل‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫بااعث‬
‫محیطی‬ ‫اعوامل‬ ‫این‬ . ‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬
‫قابل‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬
‫رئیس‬ ‫استرانگ‬ ‫جیمز‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫هوایی‬ ‫شرکت‬Qantas‫ما‬ ‫که‬ ‫درسی‬ " : ‫است‬ ‫گفته‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ایم‬ ‫آموخته‬
‫کرد‬ ‫اقتضا‬ ‫شرایط‬ ‫هرگاه‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬ ‫آماده‬ ‫باید‬ . ‫است‬ ‫تغییر‬
‫به‬ ‫هم‬ ‫سریعا‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ . " ‫کنیم‬ ‫حرکت‬ ‫سراعت‬ ‫به‬
‫جدید‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مشکلت‬
) ‫هوبر‬ ‫نظریه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2004‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫محیط‬ (
‫سریع‬ ‫و‬ ‫چشمگیر‬ ‫بسیار‬ ‫پیشرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬
‫بااعث‬ ‫ها‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اعلوم‬
‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دانشی‬ ‫ایجاد‬
‫رشد‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬
‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫پیدایش‬ ‫بااعث‬ ‫فناوری‬ ‫سریع‬
. ‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬
‫جدید‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫خصوصیات‬
•‫مشکلت‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ، ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫محیطی‬
، ‫بیشتر‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫حال‬ ‫اعین‬ ‫در‬ ‫و‬
‫است‬ ‫لزم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫شدیدتر‬ ‫رقابت‬
. ‫کنند‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫روند‬ ‫یا‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬
‫را‬ ‫گیران‬ ‫تصمیم‬ ‫تعداد‬ ‫یا‬ ‫بخشیده‬ ‫سراعت‬ ‫را‬
‫باید‬ ‫نیز‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫محدوده‬ . ‫داد‬ ‫افزایش‬
، ‫رقابت‬ ، ‫بازار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اعواملی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫یابد‬ ‫توسعه‬ ‫جهانی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫اعوامل‬
‫پشتیبانی‬ - ‫پاسخ‬ - ‫محیط‬ ‫مدل‬
‫این‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫در‬ ( ‫حیات‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ) ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬
‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ، ‫محیطی‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫حیاتی‬ ‫تغییرات‬
‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫مانند‬ ‫سنتی‬ ‫اقدامات‬
‫مانند‬ ‫مبتکرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ، ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آور‬ ‫سود‬
‫یا‬ ‫جدید‬ ‫محصولت‬ ‫ایجاد‬ ، ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫یا‬ ‫سازی‬ ‫اختصاصی‬
. ‫بگیرند‬ ‫بهره‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
‫فرآیندهای‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫این‬
‫درج‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫حقوقی‬ ‫لیست‬ ‫روزانه‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ، ‫سازمانی‬
. ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫سفارشات‬
، ‫باشند‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ضمنا‬
‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫درست‬Dell , Mark and Spencer‫می‬
‫مشکلی‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ . ‫دید‬ ‫توان‬
‫ابتکاری‬ ‫راهبردی‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫خاص‬
‫محیط‬ ‫ناحیه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫متعددی‬ ‫فشارهای‬ ‫امروزه‬
‫اساس‬ ‫بر‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫بازاری‬ ، ‫اجتمااعی‬
‫منظور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ، ‫پشتیبانی‬ – ‫پاسخ‬ – ‫محیط‬ ‫مدل‬
‫به‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫حفظ‬
. ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫مناسبی‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ ‫این‬ ‫تمامی‬
‫بین‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫رقابت‬ ‫وجود‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫بازاری‬ ‫فشارهای‬
‫و‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫تغییر‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬
‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشارهای‬ . ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬ ‫شدن‬ ‫قدرتمند‬
‫حاصل‬ ‫فشارهای‬ ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫اجتمااعی‬ ‫محیط‬
‫و‬ ‫مقررات‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫اجتمااعی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫از‬
‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫قوانین‬
‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫اشباع‬ ، ‫فناوری‬ ‫شدید‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬
‫در‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬ ‫سهولت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫فشارهای‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ . ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫مشکلت‬
‫تجارت‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ، ‫کار‬
‫به‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ . ‫بینید‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬
‫سه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ‫شکل‬
‫کشیده‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫منطقه‬
. ( ‫هستند‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ) ‫اند‬ ‫شده‬
‫نشان‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬
‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬
. ( ‫خارج‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ) ‫اند‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫کار‬ ‫و‬
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
‫سازمانی‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬
‫می‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعمل‬ ‫چگونه‬ ‫محیطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫به‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫؟‬ ‫کنند‬ ‫برخورد‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تهدید‬ ‫با‬ ‫توانند‬
‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫بیشتر‬ ، ‫کار‬
‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫چون‬ ‫البته‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫امروزی‬
‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫امروزی‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سنتی‬
‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫کرده‬ ‫اصل ح‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫باید‬ ، ‫نباشند‬
‫روش‬ . ‫گذاشت‬ ‫کنار‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫.در‬ ‫شود‬ ‫ابداع‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیگر‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬
‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
‫به‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استراتژیک‬ ‫مزیت‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬
‫را‬ ‫بازار‬ ‫سهام‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ، ‫آورده‬ ‫ارمغان‬
‫کال‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫بهتری‬ ‫ارتباط‬ ، ‫داده‬ ‫افزایش‬
‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫رقبا‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬
‫وجود‬ ‫متنواعی‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ . ‫شوند‬ ‫خود‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دارند‬
‫پیگیری‬ ‫سیستم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ .FedEx‫که‬ ‫است‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫شناسایی‬ ‫امکان‬
‫رقبای‬ ‫بیشتر‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نقطه‬FedEx‫این‬
‫اعوض‬ ‫در‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کپی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬FedEx‫سیستم‬
. ‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫و ب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫چابک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫چابک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
‫دوران‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ) ‫را‬ ‫خود‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫سطح‬ ‫همواره‬
‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ . ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ( ‫تحولت‬ ‫و‬ ‫تغییر‬
‫از‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اطلاعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫قابلیتی‬ ‫چنین‬ ‫از‬
‫راه‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫حل‬
‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ، ‫صنعت‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬
‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ . ‫سازند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬
‫تا‬ ‫کنند‬ ‫گردآوری‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬
‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ . ‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬
. ‫بگیرند‬ ‫بهره‬ ‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬
‫را‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫یشتر‬
‫به‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ، ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫اصل ح‬ ‫برای‬
‫از‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬
‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬Dell , Intel. ‫کرد‬ ‫اشاره‬
Dell‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سفارش‬
‫نرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بلفاصله‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ERP. ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬Intel‫با‬ ‫نیز‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫بلدرنگی‬ ‫نظارت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫محصولت‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫تقاضای‬ ، ‫است‬ ‫اینترانت‬
‫فرآیندهای‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫اصلحات‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
•‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫بالیی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫درآن‬ ‫مشتریان‬
. ‫است‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫قدرت‬ ‫این‬ ‫و‬
‫مقایسه‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬
‫افزوده‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سریع‬
‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پادشاهی‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬ . ‫است‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تل ش‬ ‫تمام‬ ‫موظفند‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫آنان‬ ‫رضایت‬
.‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫رو ش‬ ‫از‬
•‫از‬ ‫پشتیبانی‬CRM‫تجاارت‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬
•‫اتحاد‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫اعقیده‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫بیشتر‬
‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫رقبا‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬
، ‫موتورز‬ ‫جنرال‬ ‫مثال‬ ‫یرای‬ . ‫باشد‬ ‫سودآور‬
‫اتومبیل‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫فورد‬
‫الکترونیکی‬ ‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ، ‫سازی‬B2B‫تشکیل‬
‫های‬ ‫مشارکت‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ . ‫اند‬ ‫داده‬
، ‫منابع‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ : ‫از‬ ‫اعبارتند‬ ‫اقتصادی‬
‫تل ش‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
. ‫تحقیقاتی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬
‫تجاری‬ ‫شرکای‬
•‫و‬ ‫اعمومی‬ ‫چه‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬
‫تجارت‬ ‫اوضاع‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ، ‫خصوصی‬ ‫چه‬
‫امکان‬ ‫ااعضا‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬
‫بیشتر‬ . ‫بدهند‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫بصورت‬ ‫رقابت‬
‫مشارکت‬ ‫نیازمند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬
‫گاهی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شرکت‬
‫می‬ ‫نیز‬ ‫رقبا‬ ‫مشارکت‬ ‫نیازمند‬ ‫اوقات‬
.‫باشد‬
‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬
•‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫منظور‬
‫ویژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫کارآمد‬ ‫فعالیتی‬
‫به‬ . ‫است‬ ‫مفید‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬
‫ایده‬ ‫یک‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ، ‫ترتیب‬ ‫همین‬
‫به‬ ‫اعرضه‬ ‫زمان‬ ) ‫اعمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫تا‬
‫محصولی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫زیرا‬ . ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫نیز‬ ( ‫بازار‬
‫یا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫به‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫رقابت‬ ‫اعرصه‬ ‫در‬ ، ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ . ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ ‫موفق‬
‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اکسترانت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫زمان‬ ‫چرخه‬ ‫کاهش‬
•‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫اعمل‬ ‫قدرت‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫در‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ، ‫بدهید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬
‫دست‬ ‫کارآمدتری‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫بخش‬ ‫کدام‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫باید‬ ‫مدیریت‬ . ‫یافت‬ ‫خواهند‬
‫کند‬ ‫ااعطا‬ ‫خاص‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختیارات‬ ‫از‬
‫انجام‬ ‫کمتری‬ ‫تاخیر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬
‫بخشی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کارکنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهند‬
‫کارکنان‬ . ‫باشد‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫از‬
‫بیشتری‬ ‫سراعت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فرو ش‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬
‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫رضایت‬
‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ . ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫وفاداری‬
‫در‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫طریق‬ ‫این‬
‫کارکنان‬ ‫توانمندی‬
•‫تاخیر‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫بهبود‬ ‫را‬ ‫انبارداری‬ ، ‫شده‬ ‫کال‬ ‫تامین‬ ‫در‬
. ‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫نقایص‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬
‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬
‫برنامه‬ ‫خودکارسازی‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬
‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کارخانه‬ ‫زمانبندی‬
. ‫داد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫انبارها‬
‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫بهبود‬
•‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬
‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینجا‬ ‫مشکل‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تقاضا‬ ‫را‬
‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫نمود‬ ‫ارائه‬ ‫متنواعی‬ ‫محصولت‬ ‫توان‬
‫سوی‬ ‫به‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫باید‬
‫بین‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ . ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫متنوع‬ ‫تولید‬
‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫طراحان‬ ‫و‬ ‫خریداران‬
‫تر‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫صحیح‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصولت‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سفارشات‬ ‫ضمنا‬ . ‫کنند‬ ‫پیکربندی‬
‫توجه‬ . ‫رسد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫ظرف‬ ‫آنلین‬
‫ساده‬ ‫کار‬ ‫چندان‬ ‫متنوع‬ ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬
‫کمک‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫البته‬ . ‫نیست‬ ‫ای‬
‫تقاضا‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬
‫اتوماسیون‬
•‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫موضواعاتی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫اعکس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫کند‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫العمل‬
. ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اتوماسیون‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬)KM(
•‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫دانش‬ ‫اکتسا ب‬ ‫یا‬ ‫ایجاد‬ ‫فرآیند‬ ‫به‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ، ‫رسانی‬ ‫بهنگام‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬
. ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬
‫با‬ ‫معمول‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫هستند‬ ‫همراه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫به‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دانش‬
‫می‬ ‫آموز ش‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهد‬
‫تجارت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫مانند‬ ‫الکترونیکی‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬
•‫است‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫یکی‬
. ‫شود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ایجاد‬ ‫بااعث‬ ‫که‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انجام‬ ‫شیوه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫درآمدی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬
‫مدل‬ ‫این‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬
‫چه‬ ‫در‬ ‫ااعتبار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫رتبه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
‫در‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یعنی‬ . ‫است‬ ‫جایگاهی‬
. ‫است‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصولت‬ ‫ارز ش‬ ‫افزایش‬ ‫پی‬
‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجمواعه‬ ‫ارز ش‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارز ش‬ ‫افزایش‬
‫انجام‬ ‫تولید‬ ‫فرآیند‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬
•‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫هستند‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫برخی‬
Wal-Mart‫ها‬ ‫آن‬ ، ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫کالهایی‬
‫در‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫اعاید‬ ‫سودی‬ ‫و‬ ‫فروشد‬ ‫می‬ ‫را‬
‫به‬ ‫رایگان‬ ‫تبلیغات‬ ‫تلویزیونی‬ ‫ایستگاه‬ ‫اعوض‬
‫ایستگاه‬ ‫این‬ ‫حیات‬ ‫ادامه‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعرضه‬ ‫بینندگان‬
‫مسئولین‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫مدل‬ ‫به‬
‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغات‬ ‫محتوای‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬
‫مانند‬ ‫اینترنت‬ ‫اعمومی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬
Yahoo!‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫نیز‬
‫چندین‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ . ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجمواعه‬ ‫زیر‬ ‫کار‬ ‫و‬
‫گرفته‬ ‫اشتباه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫معمول‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ . ‫هستند‬
•‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫چندین‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ، ‫شرکت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬
. ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬Weill and Vitale‫برای‬ ‫چارچوبی‬
. ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫ابتکاری‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫ارزیابی‬
‫اصلی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مدل‬ ‫هشت‬ ، ‫چارچو ب‬ ‫این‬ ‫طبق‬
‫ترکیب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫مدل‬ ‫هشت‬ ‫این‬ . ‫نمود‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫کارآمد‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫تامین‬ ، ‫گری‬ ‫واسطه‬ ، ‫مستقیم‬ ‫بازاریابی‬ : ‫از‬ ‫اعبارتند‬ ‫اصلی‬
، ‫اشتراکی‬ ‫زیرساخت‬ ، ‫کامل‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ، ‫محتوا‬ ‫کننده‬
‫کننده‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫جامعه‬ ، ‫ارزشی‬ ‫شبکه‬ ‫ساز‬ ‫یکپارچه‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬
‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬Amazon.com، ‫مستقیم‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬
‫برای‬ . ‫است‬ ‫محتوا‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫جامعه‬ ، ‫گری‬ ‫واسطه‬
‫چهار‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اتمی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساختار‬
‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫ارتباط‬ ‫نوع‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫شود‬
. ‫مشتریان‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫قیمت‬
‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬
. ‫شود‬ ‫ارائه‬
‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬
. ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫ارسال‬
‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬
‫باید‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تولید‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬
. ‫شوند‬ ‫تهیه‬ ‫پیمانکار‬ ‫توسط‬
‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬
. ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫اعقیده‬ ‫به‬McKay and Marshall‫باید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جامع‬ ‫مدل‬ ،
‫باشد‬ ‫اعنصر‬ ‫شش‬ ‫از‬ ‫متشکل‬
•‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدلی‬ ‫درآمد‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫چگونه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫دهد‬
‫درآمد‬ ‫مدل‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬
‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫راهکارهای‬
Godiva‫محل‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
. ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫انلین‬ ‫فرو ش‬
) ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫مدل‬Revenue Model(
•‫فرو ش‬:‫فرو ش‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫و ب‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کال‬
‫مثال‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫آورند‬Wal-Mart‫یا‬Godiva
. ‫رسانند‬ ‫می‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصولی‬
•: ‫کمیسیون‬ ‫هزینه‬‫معامله‬ ‫مبلغ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شرکت‬
‫می‬ ‫بر‬ ‫کمیسیون‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درصدی‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬
‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫مالکی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬
‫به‬ ‫کمیسیون‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫باید‬ ‫معمول‬ ، ‫فروشد‬
‫معامله‬ ‫قیمت‬ ‫هرچه‬ . ‫کند‬ ‫پرداخت‬ ‫فرو ش‬ ‫واسطه‬
. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫کمیسیون‬ ‫مبلغ‬ ، ‫باشد‬ ‫بالتر‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کمیسیون‬ ‫مبلغ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫رو ش‬
‫حجم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫معاملت‬ ‫تعداد‬
‫درآمد‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬
•: ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬‫را‬ ‫ثابت‬ ‫مبلغی‬ ‫مشتریان‬
‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معمول‬
‫مثال‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫خدمات‬
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬AOL‫اشاره‬
‫درآمد‬ ‫مدل‬ . ‫کرد‬AOL‫است‬ ‫نامی‬ ‫ثبت‬ ‫مدل‬
. ( ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ )
•: ‫تبلیغاتی‬ ‫درآمد‬‫دریافت‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫مبالغی‬
. ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغی‬
•: ‫ارجاع‬ ‫هزینه‬‫دریافت‬ ‫کمیسیونی‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
•: ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬‫ممکن‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برخی‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫است‬
‫نمایند‬ ‫استفاده‬.‫دریافت‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫مجوز‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬
‫عنوان‬ ‫به‬ . ‫شود‬ ‫دریافت‬ ‫استفاده‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫سالیانه‬
‫ایستگاه‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫چنین‬ ‫مایکروسافت‬ ‫مثال‬
‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫کاری‬ ‫های‬Windows NT
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
‫ارزش‬ ‫ارائه‬
‫نیز‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫دل‬
‫منافع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫منافع‬ ، ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫منظور‬ . ‫هستند‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کمیتی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ناملموس‬
‫تجارت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بزای‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عاید‬ ‫مدل‬ ‫این‬
‫الکترونیکی‬B2B‫چگونه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬
‫می‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یک‬
‫ارزش‬ ‫ارائه‬ . ‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫تواند‬
‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫بازاریابی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬
. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬
: ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آنلین‬ ‫ازاریابی‬‫مدل‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬
‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصولت‬ ‫فروش‬
‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫مستقیما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ . ‫است‬
‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫خرید‬
‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬
‫کند‬ ‫خریداری‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫مشتری‬
‫این‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کارآمدتر‬ ‫توزیع‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬
‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫مدل‬
‫می‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ، ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫قابل‬ ‫که‬
: ‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬ ‫های‬ ‫یستم‬‫سازمانی‬ ‫خریداران‬
‫با‬ ‫اقلمی‬ ‫معمول‬ ، ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ، ‫بزرگ‬
‫می‬ ‫خریداری‬ ‫مناقصه‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بال‬ ‫تعداد‬
‫در‬ ‫شوند‬ ‫برگزار‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫مناقصات‬ . ‫کنند‬
. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬
‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
‫روز‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ‫شرکت‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بیشتری‬ ‫شهرت‬ ‫روز‬ ‫به‬
: ‫مشتری‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قیمت‬ ‫علم‬‫از‬ ‫قیمت‬ ‫اعلم‬ ‫مدل‬
‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫سوی‬priceline.com‫معرفی‬
‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫قیمتی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫خریدار‬ ‫به‬ ‫شد‬
: ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫افتن‬‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫نیاز‬ ‫مشتری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫نیز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫مدل‬
‫مانند‬ ‫واسطه‬ ‫شرکت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬
hotwire.com‫جستجو‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫شصت‬ ‫تا‬ ‫سی‬ ‫فقط‬ ‫خریدار‬ ‫سپس‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫فرصت‬ ‫دقیقه‬
‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫گونه‬ . ‫کند‬ ‫رد‬
‫در‬ ‫را‬ ‫بیمه‬ ‫تقاضای‬ ‫مشتری‬ ‫مثل‬ : ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بیمه‬
Insweb.com‫پیشنهاد‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬
‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬
. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫مشابه‬
: ‫وابسته‬ ‫ازاریابی‬‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توافق‬ ‫نوعی‬ ‫مدل‬ ‫این‬
‫فرد‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫)تاجر،سازمان‬ ‫بازاریاب‬ ‫شریک‬
‫ارجاع‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معمولی(مشتریان‬
‫آرم‬ ‫یا‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنر‬ ‫نمایش‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارجاع‬ ‫دهد.این‬ ‫می‬
‫صورت‬ ‫وابسته‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬
‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ارجاع‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫گیرد.هنگامی‬
‫وابسته‬ ‫کند،شریک‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫فروشنده‬
‫را‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫درصد(از‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫بین‬ ‫)معمول‬ ‫کمیسیونی‬
‫با‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫.به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬
‫مجازی‬ ‫فروش‬ ‫نیروی‬ ‫نوعی‬ ‫وابسته‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫مفهوم‬ ‫داشت.این‬ ‫خواهد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬CD
NOW‫توسط‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫شد،در‬ ‫(معرفی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫)رجوع‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫هزاران‬
:‫افراد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ازاریابی‬‫مدل‬ ‫طبق‬
‫می‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫بازاریابی‬
‫یا‬ ‫کرده‬ ‫تبلیغ‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫برای‬ ‫تواند‬
‫وبرای‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫حتی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫این‬
‫سایرین‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫که‬
‫تشویق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫ارسال‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫ملحق‬ ‫به‬
:‫گروهی‬ ‫خرید‬‫تجارت‬ ‫دردنیای‬off-line‫در‬ ‫معمول‬
‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫بال‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اقلمی‬ ‫که‬ ‫مواردی‬
‫نیز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫تخفیف‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گروهی‬ ‫تقاضای‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مفهومی‬ ‫دارای‬
‫یا‬ ‫کوچک‬ ‫موسسات‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫ثالثی‬ ‫شخص‬ ‫آن‬
‫گردآوری‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫،سفارشات‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫متوسطی‬
‫با‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫سفارشات‬ ‫تعداد‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫پایین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مناقصه(معامله‬ ‫برگزاری‬ ‫)یا‬ ‫مذاکره‬
‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بنابراین‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬
‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫گروهی‬ ‫خرید‬
‫برخوردار‬ ‫تخفیفی‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫حتی‬ ‫تاجریا‬
‫های‬ ‫زایده‬Online:‫نام‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬eBay‫شنیده‬ ‫را‬
‫مزایده‬ ‫سایت‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫اند‬online‫است‬ ‫دنیا‬ ‫در‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫شرکت‬ ‫صدها‬Amazon.com‫و‬
Yahoo!‫های‬ ‫مزایده‬ ‫نیز‬Online.‫کنند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫را‬
‫مزایده،خریداران‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫مرسوم‬ ‫در‬Online‫قیمت‬
‫می‬ ‫اظهار‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیشنهادی‬
‫بال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫فروخته‬ ‫کسی‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫قلم‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫های‬ ‫مزایده‬ .‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬Oline
‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫ازمدل‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مختلفی‬ ‫اشکال‬ ‫دارای‬
‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬eBay‫کارمند‬ ‫هزار‬ ‫ازچهل‬
‫سفارشات‬ ‫کارمندان‬ ‫گیردکه‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
:‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫فارشی‬
‫است‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬
‫مشخص‬ ‫نیازهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫که‬
‫جدیدی‬ ‫مدل‬ ‫روش‬ ‫کنیم.این‬ ‫تولید‬ ‫خریدار‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬
‫سریع‬ ‫ارائه‬ ‫توانایی‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫نکته‬ ‫اما‬ ‫نیست‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫محصولت‬Online‫مشتریان‬ ‫برای‬
‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫مشابه‬ ‫اقلم‬ ‫زیادتراز‬ ‫که‬ ‫اسن‬ ‫قیمتی‬ ‫با‬
. ‫نیست‬Dell‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬PC‫را‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬Dell‫می‬ ‫پیروی‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫اتومیل‬ ‫صنعت‬ .‫کنند‬
‫با‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫دهدو‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬
:‫الکترونیکی‬ ‫ازارهای‬
‫که‬ ‫است‬ ‫دهه‬ ‫چندین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬
‫می‬ ‫کارگرفته‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬
(‫سهام‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫شود)برای‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫اما‬1999‫الکترونیکی‬ ‫بازار‬ ‫صدها‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫قابلیت‬
‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .‫کردند‬ ‫معرفی‬
‫مزایای‬ ‫شوند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬
‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬
: ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫اسطه‬‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬
‫امنیت،اعتماد،تطابق،جستجو،محتوا‬ ‫مانند‬ ‫خدماتی‬
‫کنند)مانند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫نظایر‬ ‫و‬
Bizrate.com‫یا‬google.com(
:‫پایاپای‬ ‫مبادله‬‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
‫یا‬ ‫ندارند‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫مبادله‬
. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬
‫بازار)مانند‬ ‫صاحب‬Web-barter.com‫یا‬
،Tradeaway.com‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫را‬ ‫مبادلت‬ ‫(این‬
:‫ضویت‬‫مدل‬ ‫همان‬Off-line‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عضویت‬
‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اعضای‬ ‫فقط‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬Online
‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫نیز‬.
:‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫کنندگان‬ ‫امل‬‫ارائه‬ ‫خدماتی‬ ‫مدل‬ ‫دراین‬
‫هم‬ ‫به‬ ‫اطلعاتی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬
‫برای‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫هستند.در‬ ‫وابسته‬
.‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫تر‬ ‫مفید‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫مشتریان‬
‫مثال‬ ‫برای‬Carpoint.com‫خرید‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬
‫را‬ ‫بیمه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مانند‬ ‫اتومبیل‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
:‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫مدل‬ ‫ایجاد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬
‫زنجیره‬ ‫میدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬
‫ونمونه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫تامین‬
‫آن‬Orbis‫تبدیل‬ ‫تر‬ ‫جالب‬ ‫.نکته‬ ‫است‬
‫و‬ ‫قیمت‬ ‫،گران‬ ‫آهسته‬ ‫که‬ ‫خطی‬ ‫تولید‬
‫فعالیت‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫منوط‬
)Hub.‫باشد‬ ‫می‬ (
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مزایا‬
:‫سازمان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫زایای‬
‫جهانی‬ ‫سترسی‬
‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اهش‬
‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬
‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫فزایش‬
‫محصولت‬ ‫نوع‬
:‫جهانی‬ ‫سترسی‬‫بازارهای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫اللملی‬ ‫بین‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معمولی‬
‫توانند‬ ‫می‬ ‫تل ش‬ ‫می‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کند.شرکت‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬
‫تولیدکنندگان‬ ‫بهترین‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬
‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫،مشتریان‬
‫به‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫افزایش‬ ،‫بیابند‬ ‫جهانی‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫اجناس‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
.‫برسانند‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬
:‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اهش‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
: ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬‫مانند‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫معایب‬ ‫برخی‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫انبارداری‬
‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫رساند‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫اتومبیل‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫خودروسازی‬ ‫صنعت‬
‫ها‬ ‫ده‬ ‫سالنه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سفارشی‬
‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫دلر‬ ‫میلیارد‬
. ‫کرد‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫انبارداری‬
:‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫فزایش‬‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫همیشه‬ ‫وب‬ ‫در‬
)24‫سیصدوشصت‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫،هفت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫ساعت‬
‫و‬ ‫کاری‬ ‫اضافه‬ ‫ساعات‬ ‫به‬ ‫ونیازی‬ ‫است‬ (‫سال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫وپنج‬
.‫نیست‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬
•:‫بسیارویژه‬ ‫محصولت‬ ‫ارائه‬‫امکان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫بسیار‬ ‫محصولت‬ ‫ارائه‬
‫مثال‬ ‫نیست.برای‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬
‫می‬ ‫سگ‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫فروشگاهی‬
)‫فروشد‬Dogtoys.com‫عجیب‬ ‫زیاد‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ (
‫مشتری‬ ‫فروشگاهی‬ ‫چنین‬ ‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نیست،اما‬
.‫ندارد‬ ‫کافی‬
•:‫بازار‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫سرعت‬‫یک‬ ‫پیدایش‬ ‫زمان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫ایده‬
‫مختلف‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫از‬ ‫منظور‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بهره‬
•:‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
•:‫کارآمد‬ ‫خرید‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫الکترونیکی‬ ‫خرید‬
‫قیمت‬ ‫بیشتر،کاهش‬ ‫یا‬ ‫درصد‬ ‫هشتاد‬ ‫تا‬ ‫مدیریتی‬
‫چرخه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫بین‬ ‫ها‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫زمانی‬
•: ‫مشتریان‬ ‫روابط‬ ‫بهبود‬‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫نزدیک‬ ‫ارتباط‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
‫این‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫تری‬
‫امر‬ ‫گیرد.این‬ ‫صورت‬ ‫واسطه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬
‫و‬ ‫،محصولت‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫به‬ ‫منجر‬
‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مزایای‬
‫جا‬ ‫همه‬ ‫ضوردر‬
‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬
‫سفارشی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬
‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫باقیمت‬ ‫وخدمات‬ ‫حصولت‬
‫بلدرنگ‬ ‫رسال‬
:‫جا‬ ‫همه‬ ‫ضوردر‬‫مصرف‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫در‬ ‫و‬ ‫ساعته‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کنندگان‬
‫یاسایر‬ ‫خرید‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫روزهای‬ ‫تمام‬
.‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫معاملت‬
:‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬‫حق‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تری‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬
‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مارک‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫دهد‬
.‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫بیشتری‬ ‫محصولت‬
:‫سفارشی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
:‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫باقیمت‬ ‫وخدمات‬ ‫حصولت‬‫تجارت‬
‫با‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫معمول‬ ‫الکترونیکی‬
‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫قیمت‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫آن‬
‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محصولت‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خرید‬
.‫کنند‬ ‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬
:‫بلدرنگ‬ ‫رسال‬‫محصولت‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫را‬ ‫ارسال‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دیجیتال،تجارت‬
:‫ها‬ ‫مزایده‬ ‫در‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫شرکت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫مزایده‬
‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫فروشندگان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کند.مزایده‬
‫اجازه‬ ‫خریداران‬ ‫وبه‬ ‫بفروشند‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجناس‬
‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وحتی‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫کلکسیونی‬ ‫اقلم‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬
.‫کنند‬ ‫معاوضه‬ ‫خود‬ ‫اقلم‬ ‫با‬
:‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫انجمن‬‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫مشتریان‬
‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫انجمن‬
‫با‬ ‫یکدیگر‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مبادله‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫،عقاید‬
.‫شوند‬ ‫اطلع‬
‫جامعه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مزایای‬
‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬
‫زندگی‬ ‫بالتر‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬
‫ملی‬ ‫امنیت‬
‫فقرا‬ ‫برای‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫افزایش‬
‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
: ‫اجتماعی‬ ‫فاه‬‫منزل‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬
‫کمتر‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫وسفرهای‬ ‫کنند‬ ‫کار‬
‫دیده‬ ‫ها‬ ‫جاده‬ ‫در‬ ‫کمتری‬ ‫ترافیک‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫هوا‬ ‫آلودگی‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫شده‬
:‫زندگی‬ ‫بالتر‬ ‫های‬ ‫ستاندارد‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کال‬ ‫برخی‬
‫و‬ ‫رساند‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫نازل‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫توان‬
‫می‬ ‫کمتر‬ ‫مالی‬ ‫استطاعت‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
‫بالتری‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بیشترخرید‬ ‫توانند‬
.‫برسانند‬ ‫فقر‬ ‫خط‬ ‫از‬
:‫فقرا‬ ‫برای‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫فزایش‬‫در‬ ‫مردم‬
‫در‬ ‫نشین‬ ‫فقیر‬ ‫ومناطق‬ ‫سوم‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬
‫توانند‬ ‫می‬ ‫اکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬
‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫از‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ .‫نداشتند‬ ‫وجود‬ ‫گذشته‬
‫را‬ ‫تخصصی‬ ‫شغلی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
.‫رابگیرند‬ ‫دانشکاهی‬ ‫مدرک‬ ‫یا‬ ‫فراگرفته‬
:‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫سترسی‬‫عمومی‬ ‫خدمات‬
‫و‬ ‫وپرور ش‬ ‫،آموز ش‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫مانند‬
‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫توزیع‬
.‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫بهتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬
‫وغیر‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫محدویت‬
‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫تکنولوژیکی‬
‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحقیقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬CommerceNet‫سال‬ ‫در‬2000‫مانع‬ ‫ده‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اهمیت‬ ‫کاهش‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬
‫امنیت‬
‫ریسک‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬
‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫پرسنل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫مناسب‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫فرهنگ‬
‫مناسب‬ ‫عمومی‬ ‫زیرساخت‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫کاربران‬ ‫مجوز‬ ‫تعیین‬
‫سازماندهی‬
‫کلهبرداری‬
‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیمایش‬
‫فرهنگ‬ ‫همچون‬ ‫موانعی‬ ‫جهانی‬
‫های‬ ‫،رابط‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬B2B
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬
‫،امنیت‬ ‫کیفیت‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫جهانی‬ ‫استانداردهای‬ ‫قدان‬
‫واعتماد‬
‫برای‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫سیار‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫باند‬ ‫نهای‬
.‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫سیار‬ ‫تجارت‬
‫وتکامل‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ساخت‬ ‫بزارهای‬
.‫هستند‬ ‫بیشتر‬
‫با‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫کپارچه‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬
‫مشتریان‬ ‫شودتا‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫محرمانه‬ ‫اطلعات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫گرانی‬
.‫کنند‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫خرید‬ ‫از‬
‫می‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫ناآشنا‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫دم‬
.‫شود‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فراوانی‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫سائل‬
. ‫است‬ ‫نشده‬ ‫حا‬ ‫کامل‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تداخل‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫دولتی‬ ‫وانین‬
‫شناخته‬ ‫هنوز‬ ‫تبلیغات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مثل‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫رخی‬
.‫است‬ ‫نشده‬
‫ها‬ ‫وسازمان‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫مناسب‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مرحله‬ ‫ولین‬
‫تجارت‬ ‫اعظم‬ ‫.قسمت‬ ‫است‬ ‫اتصالی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬
‫به‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫سازمانی‬ ‫اینترانت‬ ‫یا‬ ‫اینترنت‬
‫ورود‬ ‫مدخل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬
‫برای‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫،کارمندان‬ ‫مشتریان‬
‫آن‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقرای‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
.‫است‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫کنندگان‬ ‫تهیه‬
‫فر‬ ‫پورزاده‬ ‫صادق‬
‫خسروی‬ ‫رضا‬
‫محترم‬ ‫استاد‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬
‫خسروی‬ ‫مهندس‬
‫سال‬ ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92
1 von 64

Más contenido relacionado

Similar a انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی (20)

BPM and Sales BPM and Sales
BPM and Sales
Khorasan home of Industrial, mine and trade75 views
Big data and business analyticsBig data and business analytics
Big data and business analytics
Mehdi Amirsadeghi212 views
مزیت رقابتی رصد نشانه هامزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
Hossein Nourian, DBA59 views
مبانی مدیریت.pptxمبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptx
ssuserc4b72e10 views
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
Hosseinieh Ershad Public Library116 views
ثروت افرینان.ثروت افرینان.
ثروت افرینان.
کسب و کار شما44 views
RaySharesPortal (Rayvarz Share Holders Portal)RaySharesPortal (Rayvarz Share Holders Portal)
RaySharesPortal (Rayvarz Share Holders Portal)
Rayvarz Software Engineering Company | شرکت مهندسی نرم افزار رایورز718 views

انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی

 • 2. •‫وظهورتجارت‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫الکترونیکی‬ •‫تجارت‬ ‫تحقق‬ ‫کارو‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫الکترونیکی‬   •‫تجارت‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫الکترونیکی‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫مطالب‬
 • 3. ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫انقل ب‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫شکوفایی‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ . ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ، ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مانند‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اطلاعات‬ ‫نیز‬ ‫و ب‬ ‫اقتصاد‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫اقتصاد‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫نام‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ، ‫جدید‬ ‫اقتصاد‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫ایجاد‬ ‫جهانی‬ ‫محیطی‬ ، ‫ارتباطی‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشارکت‬ ، ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬
 • 4. ‫فناوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ ‫صطل ح‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫محاسبات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫حاصله‬ . ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سازمانی‬ ‫شگرف‬ ‫تغییرات‬ ، ‫صدا‬ ، ‫داده‬ ) ‫اطلاعات‬ ‫انواع‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ( ... ‫و‬ ‫تصویر‬ . ‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫شده‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫وقوع‬ ‫بااعث‬ ‫دیجیتال‬ ‫قتصاد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫بازرگانی‬ ‫وزارت‬ ‫ااعلم‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬ 1999‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫اعملکرد‬ ‫وقوع‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬
 • 5. ‫انقل ب‬ ‫اصلی‬ ‫خصوصیات‬ ‫دیجیتال‬ ‫تعریف‬ ‫حوزه‬ . ‫است‬ ‫زمره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫سازی‬ ‫جهانی‬ ‫حوزه‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫سایر‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫از‬ . ‫شوند‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حوزه‬ . ‫باشیم‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ، ‫اسناد‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫بلدرنگ‬ ‫معاملت‬ ‫انجام‬ ‫شاهد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫جستجوی‬ ‫ابزارهای‬ ‫اما‬ ، ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطلعات‬ ‫حجم‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫اطلعات‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫بیابند‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫توانند‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫فیزیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫جایگزین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ ‫ها‬ ‫بازار‬ . ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫نیز‬ ‫رقابت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫بازار‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بازارها‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ، ‫ها‬ ‫کتاب‬ ، ‫موسیقی‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشماری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ . ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫امروزه‬ . ‫هستند‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فراوان‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شکوفا‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫استعداد‬ ‫نوآوری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫ابتکارات‬ ‫زیاد‬ ‫سرعت‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫حذف‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کهنه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پردازند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫خطاکاران‬ ‫و‬ ‫مجرمین‬ ‫کلهبرداری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫ها‬ ‫جنگ‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
 • 6. ‫تجارت‬ ‫وتحقق‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫الکترونیکی‬ •‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫هرچند‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تحقق‬ ‫بااعث‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫حاضر‬ . ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ، ‫الکترونیکی‬ •‫تکنولوژیکی‬ ‫و‬ ، ‫اجتمااعی‬ ، ‫حقوقی‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫اعوامل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫رقابتی‬ ‫کامل‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫بااعث‬ ‫محیطی‬ ‫اعوامل‬ ‫این‬ . ‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫قابل‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫رئیس‬ ‫استرانگ‬ ‫جیمز‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫هوایی‬ ‫شرکت‬Qantas‫ما‬ ‫که‬ ‫درسی‬ " : ‫است‬ ‫گفته‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ایم‬ ‫آموخته‬ ‫کرد‬ ‫اقتضا‬ ‫شرایط‬ ‫هرگاه‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬ ‫آماده‬ ‫باید‬ . ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫سریعا‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ . " ‫کنیم‬ ‫حرکت‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مشکلت‬
 • 7. ) ‫هوبر‬ ‫نظریه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2004‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫محیط‬ ( ‫سریع‬ ‫و‬ ‫چشمگیر‬ ‫بسیار‬ ‫پیشرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫بااعث‬ ‫ها‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اعلوم‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دانشی‬ ‫ایجاد‬ ‫رشد‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫پیدایش‬ ‫بااعث‬ ‫فناوری‬ ‫سریع‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬
 • 8. ‫جدید‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫خصوصیات‬ •‫مشکلت‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ، ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫محیطی‬ ، ‫بیشتر‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫حال‬ ‫اعین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫شدیدتر‬ ‫رقابت‬ . ‫کنند‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫روند‬ ‫یا‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گیران‬ ‫تصمیم‬ ‫تعداد‬ ‫یا‬ ‫بخشیده‬ ‫سراعت‬ ‫را‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫محدوده‬ . ‫داد‬ ‫افزایش‬ ، ‫رقابت‬ ، ‫بازار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اعواملی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫یابد‬ ‫توسعه‬ ‫جهانی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫اعوامل‬
 • 9. ‫پشتیبانی‬ - ‫پاسخ‬ - ‫محیط‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫در‬ ( ‫حیات‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ) ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ، ‫محیطی‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫حیاتی‬ ‫تغییرات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫مانند‬ ‫سنتی‬ ‫اقدامات‬ ‫مانند‬ ‫مبتکرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ، ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫محصولت‬ ‫ایجاد‬ ، ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫یا‬ ‫سازی‬ ‫اختصاصی‬ . ‫بگیرند‬ ‫بهره‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫این‬ ‫درج‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫حقوقی‬ ‫لیست‬ ‫روزانه‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ، ‫سازمانی‬ . ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫سفارشات‬ ، ‫باشند‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ضمنا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫درست‬Dell , Mark and Spencer‫می‬ ‫مشکلی‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ . ‫دید‬ ‫توان‬ ‫ابتکاری‬ ‫راهبردی‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫خاص‬
 • 10. ‫محیط‬ ‫ناحیه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫متعددی‬ ‫فشارهای‬ ‫امروزه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫بازاری‬ ، ‫اجتمااعی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ، ‫پشتیبانی‬ – ‫پاسخ‬ – ‫محیط‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫حفظ‬ . ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫مناسبی‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫بین‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫رقابت‬ ‫وجود‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫بازاری‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫تغییر‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشارهای‬ . ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬ ‫شدن‬ ‫قدرتمند‬ ‫حاصل‬ ‫فشارهای‬ ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫اجتمااعی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫اجتمااعی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫از‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫قوانین‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫اشباع‬ ، ‫فناوری‬ ‫شدید‬
 • 11. ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬ ‫در‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬ ‫سهولت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فشارهای‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ . ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫مشکلت‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ، ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ . ‫بینید‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ‫شکل‬ ‫کشیده‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫منطقه‬ . ( ‫هستند‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ) ‫اند‬ ‫شده‬ ‫نشان‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ . ( ‫خارج‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ) ‫اند‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫کار‬ ‫و‬
 • 13. ‫سازمانی‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعمل‬ ‫چگونه‬ ‫محیطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫؟‬ ‫کنند‬ ‫برخورد‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تهدید‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫بیشتر‬ ، ‫کار‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫چون‬ ‫البته‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫امروزی‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫امروزی‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سنتی‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫کرده‬ ‫اصل ح‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫باید‬ ، ‫نباشند‬ ‫روش‬ . ‫گذاشت‬ ‫کنار‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫.در‬ ‫شود‬ ‫ابداع‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬
 • 14. ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استراتژیک‬ ‫مزیت‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫سهام‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ، ‫آورده‬ ‫ارمغان‬ ‫کال‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫بهتری‬ ‫ارتباط‬ ، ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫رقبا‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫وجود‬ ‫متنواعی‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ . ‫شوند‬ ‫خود‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫پیگیری‬ ‫سیستم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ .FedEx‫که‬ ‫است‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫شناسایی‬ ‫امکان‬ ‫رقبای‬ ‫بیشتر‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نقطه‬FedEx‫این‬ ‫اعوض‬ ‫در‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کپی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬FedEx‫سیستم‬ . ‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫و ب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جدید‬ ‫های‬
 • 15. ‫چابک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫چابک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ) ‫را‬ ‫خود‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫سطح‬ ‫همواره‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ . ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ( ‫تحولت‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اطلاعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫قابلیتی‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫راه‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ، ‫صنعت‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ . ‫سازند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫گردآوری‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ . ‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ . ‫بگیرند‬ ‫بهره‬ ‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬
 • 16. ‫را‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫یشتر‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ، ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫اصل ح‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬Dell , Intel. ‫کرد‬ ‫اشاره‬ Dell‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سفارش‬ ‫نرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بلفاصله‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ERP. ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬Intel‫با‬ ‫نیز‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫بلدرنگی‬ ‫نظارت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محصولت‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫تقاضای‬ ، ‫است‬ ‫اینترانت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫اصلحات‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
 • 17. •‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫بالیی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫درآن‬ ‫مشتریان‬ . ‫است‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫قدرت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫افزوده‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پادشاهی‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬ . ‫است‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تل ش‬ ‫تمام‬ ‫موظفند‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫آنان‬ ‫رضایت‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫رو ش‬ ‫از‬ •‫از‬ ‫پشتیبانی‬CRM‫تجاارت‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬
 • 18. •‫اتحاد‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫اعقیده‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫بیشتر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫رقبا‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ، ‫موتورز‬ ‫جنرال‬ ‫مثال‬ ‫یرای‬ . ‫باشد‬ ‫سودآور‬ ‫اتومبیل‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫فورد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ، ‫سازی‬B2B‫تشکیل‬ ‫های‬ ‫مشارکت‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ . ‫اند‬ ‫داده‬ ، ‫منابع‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ : ‫از‬ ‫اعبارتند‬ ‫اقتصادی‬ ‫تل ش‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ . ‫تحقیقاتی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬
 • 19. •‫و‬ ‫اعمومی‬ ‫چه‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫تجارت‬ ‫اوضاع‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ، ‫خصوصی‬ ‫چه‬ ‫امکان‬ ‫ااعضا‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ . ‫بدهند‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫بصورت‬ ‫رقابت‬ ‫مشارکت‬ ‫نیازمند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫گاهی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫رقبا‬ ‫مشارکت‬ ‫نیازمند‬ ‫اوقات‬ .‫باشد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬
 • 20. •‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫منظور‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫کارآمد‬ ‫فعالیتی‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫مفید‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ، ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اعرضه‬ ‫زمان‬ ) ‫اعمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫تا‬ ‫محصولی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫زیرا‬ . ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫نیز‬ ( ‫بازار‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫رقابت‬ ‫اعرصه‬ ‫در‬ ، ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ . ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اکسترانت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫زمان‬ ‫چرخه‬ ‫کاهش‬
 • 21. •‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫اعمل‬ ‫قدرت‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ، ‫بدهید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫دست‬ ‫کارآمدتری‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخش‬ ‫کدام‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫باید‬ ‫مدیریت‬ . ‫یافت‬ ‫خواهند‬ ‫کند‬ ‫ااعطا‬ ‫خاص‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختیارات‬ ‫از‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬ ‫تاخیر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بخشی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کارکنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهند‬ ‫کارکنان‬ . ‫باشد‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫سراعت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فرو ش‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫رضایت‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ . ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫وفاداری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫کارکنان‬ ‫توانمندی‬
 • 22. •‫تاخیر‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫انبارداری‬ ، ‫شده‬ ‫کال‬ ‫تامین‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫نقایص‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫خودکارسازی‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کارخانه‬ ‫زمانبندی‬ . ‫داد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫انبارها‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫بهبود‬
 • 23. •‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینجا‬ ‫مشکل‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تقاضا‬ ‫را‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫نمود‬ ‫ارائه‬ ‫متنواعی‬ ‫محصولت‬ ‫توان‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫باید‬ ‫بین‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ . ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫متنوع‬ ‫تولید‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫طراحان‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫صحیح‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصولت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سفارشات‬ ‫ضمنا‬ . ‫کنند‬ ‫پیکربندی‬ ‫توجه‬ . ‫رسد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫ظرف‬ ‫آنلین‬ ‫ساده‬ ‫کار‬ ‫چندان‬ ‫متنوع‬ ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کمک‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫البته‬ . ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫تقاضا‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬
 • 24. ‫اتوماسیون‬ •‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫موضواعاتی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اعکس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫کند‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫العمل‬ . ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اتوماسیون‬
 • 25. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬)KM( •‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫دانش‬ ‫اکتسا ب‬ ‫یا‬ ‫ایجاد‬ ‫فرآیند‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ، ‫رسانی‬ ‫بهنگام‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ . ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫معمول‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫هستند‬ ‫همراه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دانش‬ ‫می‬ ‫آموز ش‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهد‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫مانند‬ ‫الکترونیکی‬
 • 26. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ •‫است‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ایجاد‬ ‫بااعث‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انجام‬ ‫شیوه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫درآمدی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫ااعتبار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫رتبه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یعنی‬ . ‫است‬ ‫جایگاهی‬ . ‫است‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصولت‬ ‫ارز ش‬ ‫افزایش‬ ‫پی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجمواعه‬ ‫ارز ش‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارز ش‬ ‫افزایش‬ ‫انجام‬ ‫تولید‬ ‫فرآیند‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬
 • 27. •‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫هستند‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫برخی‬ Wal-Mart‫ها‬ ‫آن‬ ، ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫کالهایی‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫اعاید‬ ‫سودی‬ ‫و‬ ‫فروشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫تبلیغات‬ ‫تلویزیونی‬ ‫ایستگاه‬ ‫اعوض‬ ‫ایستگاه‬ ‫این‬ ‫حیات‬ ‫ادامه‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعرضه‬ ‫بینندگان‬ ‫مسئولین‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغات‬ ‫محتوای‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫مانند‬ ‫اینترنت‬ ‫اعمومی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ Yahoo!‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ . ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجمواعه‬ ‫زیر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫اشتباه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫معمول‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ . ‫هستند‬
 • 28. •‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫چندین‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ، ‫شرکت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ . ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬Weill and Vitale‫برای‬ ‫چارچوبی‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫ابتکاری‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مدل‬ ‫هشت‬ ، ‫چارچو ب‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫ترکیب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مدل‬ ‫هشت‬ ‫این‬ . ‫نمود‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫کارآمد‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تامین‬ ، ‫گری‬ ‫واسطه‬ ، ‫مستقیم‬ ‫بازاریابی‬ : ‫از‬ ‫اعبارتند‬ ‫اصلی‬ ، ‫اشتراکی‬ ‫زیرساخت‬ ، ‫کامل‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ، ‫محتوا‬ ‫کننده‬ ‫کننده‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫جامعه‬ ، ‫ارزشی‬ ‫شبکه‬ ‫ساز‬ ‫یکپارچه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬Amazon.com، ‫مستقیم‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫محتوا‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫جامعه‬ ، ‫گری‬ ‫واسطه‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اتمی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساختار‬
 • 29. ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫ارتباط‬ ‫نوع‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫شود‬ . ‫مشتریان‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ . ‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ . ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫ارسال‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تولید‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ . ‫شوند‬ ‫تهیه‬ ‫پیمانکار‬ ‫توسط‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ . ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اعقیده‬ ‫به‬McKay and Marshall‫باید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جامع‬ ‫مدل‬ ، ‫باشد‬ ‫اعنصر‬ ‫شش‬ ‫از‬ ‫متشکل‬
 • 30. •‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدلی‬ ‫درآمد‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫چگونه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫دهد‬ ‫درآمد‬ ‫مدل‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫راهکارهای‬ Godiva‫محل‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ . ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫انلین‬ ‫فرو ش‬ ) ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫مدل‬Revenue Model(
 • 31. •‫فرو ش‬:‫فرو ش‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫و ب‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کال‬ ‫مثال‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫آورند‬Wal-Mart‫یا‬Godiva . ‫رسانند‬ ‫می‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ •: ‫کمیسیون‬ ‫هزینه‬‫معامله‬ ‫مبلغ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫کمیسیون‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درصدی‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫مالکی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫به‬ ‫کمیسیون‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫باید‬ ‫معمول‬ ، ‫فروشد‬ ‫معامله‬ ‫قیمت‬ ‫هرچه‬ . ‫کند‬ ‫پرداخت‬ ‫فرو ش‬ ‫واسطه‬ . ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫کمیسیون‬ ‫مبلغ‬ ، ‫باشد‬ ‫بالتر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کمیسیون‬ ‫مبلغ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫رو ش‬ ‫حجم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫معاملت‬ ‫تعداد‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬
 • 32. •: ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬‫را‬ ‫ثابت‬ ‫مبلغی‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫مثال‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬AOL‫اشاره‬ ‫درآمد‬ ‫مدل‬ . ‫کرد‬AOL‫است‬ ‫نامی‬ ‫ثبت‬ ‫مدل‬ . ( ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ) •: ‫تبلیغاتی‬ ‫درآمد‬‫دریافت‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫مبالغی‬ . ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغی‬ •: ‫ارجاع‬ ‫هزینه‬‫دریافت‬ ‫کمیسیونی‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
 • 33. •: ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬‫ممکن‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برخی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬.‫دریافت‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫مجوز‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ . ‫شود‬ ‫دریافت‬ ‫استفاده‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫سالیانه‬ ‫ایستگاه‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫چنین‬ ‫مایکروسافت‬ ‫مثال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫کاری‬ ‫های‬Windows NT .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
 • 35. ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫نیز‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫دل‬ ‫منافع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫منافع‬ ، ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫منظور‬ . ‫هستند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کمیتی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ناملموس‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بزای‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عاید‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬B2B‫چگونه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ . ‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫تواند‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫بازاریابی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬
 • 36. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ : ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آنلین‬ ‫ازاریابی‬‫مدل‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصولت‬ ‫فروش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫مستقیما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ . ‫است‬ ‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫خرید‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫کند‬ ‫خریداری‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫مشتری‬ ‫این‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کارآمدتر‬ ‫توزیع‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ، ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫قابل‬ ‫که‬
 • 37. : ‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬ ‫های‬ ‫یستم‬‫سازمانی‬ ‫خریداران‬ ‫با‬ ‫اقلمی‬ ‫معمول‬ ، ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ، ‫بزرگ‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫مناقصه‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بال‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫برگزار‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫مناقصات‬ . ‫کنند‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫روز‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ‫شرکت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بیشتری‬ ‫شهرت‬ ‫روز‬ ‫به‬ : ‫مشتری‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قیمت‬ ‫علم‬‫از‬ ‫قیمت‬ ‫اعلم‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫سوی‬priceline.com‫معرفی‬ ‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫قیمتی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫خریدار‬ ‫به‬ ‫شد‬
 • 38. : ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫افتن‬‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیاز‬ ‫مشتری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫نیز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫مدل‬ ‫مانند‬ ‫واسطه‬ ‫شرکت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ hotwire.com‫جستجو‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شصت‬ ‫تا‬ ‫سی‬ ‫فقط‬ ‫خریدار‬ ‫سپس‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫فرصت‬ ‫دقیقه‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫گونه‬ . ‫کند‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیمه‬ ‫تقاضای‬ ‫مشتری‬ ‫مثل‬ : ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بیمه‬ Insweb.com‫پیشنهاد‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫مشابه‬
 • 39. : ‫وابسته‬ ‫ازاریابی‬‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توافق‬ ‫نوعی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫)تاجر،سازمان‬ ‫بازاریاب‬ ‫شریک‬ ‫ارجاع‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معمولی(مشتریان‬ ‫آرم‬ ‫یا‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنر‬ ‫نمایش‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارجاع‬ ‫دهد.این‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫وابسته‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ارجاع‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫گیرد.هنگامی‬ ‫وابسته‬ ‫کند،شریک‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫فروشنده‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫درصد(از‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫بین‬ ‫)معمول‬ ‫کمیسیونی‬ ‫با‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫.به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مجازی‬ ‫فروش‬ ‫نیروی‬ ‫نوعی‬ ‫وابسته‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫مفهوم‬ ‫داشت.این‬ ‫خواهد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬CD NOW‫توسط‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫شد،در‬ ‫(معرفی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫)رجوع‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫هزاران‬
 • 40. :‫افراد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ازاریابی‬‫مدل‬ ‫طبق‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫بازاریابی‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫تبلیغ‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫وبرای‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫حتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫سایرین‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫که‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫ارسال‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫ملحق‬ ‫به‬
 • 41. :‫گروهی‬ ‫خرید‬‫تجارت‬ ‫دردنیای‬off-line‫در‬ ‫معمول‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫بال‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اقلمی‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫نیز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫تخفیف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گروهی‬ ‫تقاضای‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مفهومی‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫کوچک‬ ‫موسسات‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫ثالثی‬ ‫شخص‬ ‫آن‬ ‫گردآوری‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫،سفارشات‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫متوسطی‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫سفارشات‬ ‫تعداد‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مناقصه(معامله‬ ‫برگزاری‬ ‫)یا‬ ‫مذاکره‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بنابراین‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫گروهی‬ ‫خرید‬ ‫برخوردار‬ ‫تخفیفی‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫حتی‬ ‫تاجریا‬
 • 42. ‫های‬ ‫زایده‬Online:‫نام‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬eBay‫شنیده‬ ‫را‬ ‫مزایده‬ ‫سایت‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫اند‬online‫است‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫شرکت‬ ‫صدها‬Amazon.com‫و‬ Yahoo!‫های‬ ‫مزایده‬ ‫نیز‬Online.‫کنند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫را‬ ‫مزایده،خریداران‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫مرسوم‬ ‫در‬Online‫قیمت‬ ‫می‬ ‫اظهار‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیشنهادی‬ ‫بال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫فروخته‬ ‫کسی‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫قلم‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫های‬ ‫مزایده‬ .‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬Oline ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫ازمدل‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مختلفی‬ ‫اشکال‬ ‫دارای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬eBay‫کارمند‬ ‫هزار‬ ‫ازچهل‬ ‫سفارشات‬ ‫کارمندان‬ ‫گیردکه‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
 • 43. :‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫فارشی‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫مشخص‬ ‫نیازهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫مدل‬ ‫روش‬ ‫کنیم.این‬ ‫تولید‬ ‫خریدار‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫سریع‬ ‫ارائه‬ ‫توانایی‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫نکته‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫محصولت‬Online‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫مشابه‬ ‫اقلم‬ ‫زیادتراز‬ ‫که‬ ‫اسن‬ ‫قیمتی‬ ‫با‬ . ‫نیست‬Dell‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬PC‫را‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬Dell‫می‬ ‫پیروی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫اتومیل‬ ‫صنعت‬ .‫کنند‬ ‫با‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫دهدو‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬
 • 44. :‫الکترونیکی‬ ‫ازارهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دهه‬ ‫چندین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫می‬ ‫کارگرفته‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ (‫سهام‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫شود)برای‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫اما‬1999‫الکترونیکی‬ ‫بازار‬ ‫صدها‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫قابلیت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫مزایای‬ ‫شوند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬
 • 45. : ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫اسطه‬‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬ ‫امنیت،اعتماد،تطابق،جستجو،محتوا‬ ‫مانند‬ ‫خدماتی‬ ‫کنند)مانند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ Bizrate.com‫یا‬google.com( :‫پایاپای‬ ‫مبادله‬‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫ندارند‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫مبادله‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫بازار)مانند‬ ‫صاحب‬Web-barter.com‫یا‬ ،Tradeaway.com‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫را‬ ‫مبادلت‬ ‫(این‬
 • 46. :‫ضویت‬‫مدل‬ ‫همان‬Off-line‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عضویت‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اعضای‬ ‫فقط‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬Online ‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫نیز‬. :‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫کنندگان‬ ‫امل‬‫ارائه‬ ‫خدماتی‬ ‫مدل‬ ‫دراین‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫اطلعاتی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫هستند.در‬ ‫وابسته‬ .‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫تر‬ ‫مفید‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫مشتریان‬ ‫مثال‬ ‫برای‬Carpoint.com‫خرید‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫را‬ ‫بیمه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مانند‬ ‫اتومبیل‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
 • 47. :‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مدل‬ ‫ایجاد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬ ‫زنجیره‬ ‫میدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ونمونه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫تامین‬ ‫آن‬Orbis‫تبدیل‬ ‫تر‬ ‫جالب‬ ‫.نکته‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫،گران‬ ‫آهسته‬ ‫که‬ ‫خطی‬ ‫تولید‬ ‫فعالیت‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫منوط‬ )Hub.‫باشد‬ ‫می‬ (
 • 48. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫سازمان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫زایای‬ ‫جهانی‬ ‫سترسی‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اهش‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫فزایش‬ ‫محصولت‬ ‫نوع‬
 • 49. :‫جهانی‬ ‫سترسی‬‫بازارهای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اللملی‬ ‫بین‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معمولی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تل ش‬ ‫می‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کند.شرکت‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫بهترین‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫،مشتریان‬ ‫به‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫افزایش‬ ،‫بیابند‬ ‫جهانی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجناس‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ .‫برسانند‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ :‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اهش‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
 • 50. : ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬‫مانند‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫معایب‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫انبارداری‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫رساند‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اتومبیل‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫خودروسازی‬ ‫صنعت‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫سالنه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سفارشی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫دلر‬ ‫میلیارد‬ . ‫کرد‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫انبارداری‬ :‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫فزایش‬‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫همیشه‬ ‫وب‬ ‫در‬ )24‫سیصدوشصت‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫،هفت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫اضافه‬ ‫ساعات‬ ‫به‬ ‫ونیازی‬ ‫است‬ (‫سال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫وپنج‬ .‫نیست‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬
 • 51. •:‫بسیارویژه‬ ‫محصولت‬ ‫ارائه‬‫امکان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫بسیار‬ ‫محصولت‬ ‫ارائه‬ ‫مثال‬ ‫نیست.برای‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫می‬ ‫سگ‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫فروشگاهی‬ )‫فروشد‬Dogtoys.com‫عجیب‬ ‫زیاد‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ( ‫مشتری‬ ‫فروشگاهی‬ ‫چنین‬ ‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نیست،اما‬ .‫ندارد‬ ‫کافی‬ •:‫بازار‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫سرعت‬‫یک‬ ‫پیدایش‬ ‫زمان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫ایده‬ ‫مختلف‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ •:‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
 • 52. •:‫کارآمد‬ ‫خرید‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫الکترونیکی‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫بیشتر،کاهش‬ ‫یا‬ ‫درصد‬ ‫هشتاد‬ ‫تا‬ ‫مدیریتی‬ ‫چرخه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫بین‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫زمانی‬ •: ‫مشتریان‬ ‫روابط‬ ‫بهبود‬‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫نزدیک‬ ‫ارتباط‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫تری‬ ‫امر‬ ‫گیرد.این‬ ‫صورت‬ ‫واسطه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫،محصولت‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫به‬ ‫منجر‬
 • 53. ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مزایای‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫ضوردر‬ ‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬ ‫سفارشی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫باقیمت‬ ‫وخدمات‬ ‫حصولت‬ ‫بلدرنگ‬ ‫رسال‬
 • 54. :‫جا‬ ‫همه‬ ‫ضوردر‬‫مصرف‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساعته‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کنندگان‬ ‫یاسایر‬ ‫خرید‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫روزهای‬ ‫تمام‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫معاملت‬ :‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬‫حق‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تری‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مارک‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫دهد‬ .‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫بیشتری‬ ‫محصولت‬ :‫سفارشی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
 • 55. :‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫باقیمت‬ ‫وخدمات‬ ‫حصولت‬‫تجارت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫معمول‬ ‫الکترونیکی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫قیمت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محصولت‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خرید‬ .‫کنند‬ ‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ :‫بلدرنگ‬ ‫رسال‬‫محصولت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارسال‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دیجیتال،تجارت‬
 • 56. :‫ها‬ ‫مزایده‬ ‫در‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫شرکت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫مزایده‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫فروشندگان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کند.مزایده‬ ‫اجازه‬ ‫خریداران‬ ‫وبه‬ ‫بفروشند‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجناس‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وحتی‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫کلکسیونی‬ ‫اقلم‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ .‫کنند‬ ‫معاوضه‬ ‫خود‬ ‫اقلم‬ ‫با‬ :‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫انجمن‬‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫مشتریان‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫انجمن‬ ‫با‬ ‫یکدیگر‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مبادله‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫،عقاید‬ .‫شوند‬ ‫اطلع‬
 • 57. ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مزایای‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫زندگی‬ ‫بالتر‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫فقرا‬ ‫برای‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫افزایش‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
 • 58. : ‫اجتماعی‬ ‫فاه‬‫منزل‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫کمتر‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫وسفرهای‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫دیده‬ ‫ها‬ ‫جاده‬ ‫در‬ ‫کمتری‬ ‫ترافیک‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هوا‬ ‫آلودگی‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫شده‬ :‫زندگی‬ ‫بالتر‬ ‫های‬ ‫ستاندارد‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کال‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫رساند‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫نازل‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫مالی‬ ‫استطاعت‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بالتری‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بیشترخرید‬ ‫توانند‬ .‫برسانند‬ ‫فقر‬ ‫خط‬ ‫از‬
 • 59. :‫فقرا‬ ‫برای‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫فزایش‬‫در‬ ‫مردم‬ ‫در‬ ‫نشین‬ ‫فقیر‬ ‫ومناطق‬ ‫سوم‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ .‫نداشتند‬ ‫وجود‬ ‫گذشته‬ ‫را‬ ‫تخصصی‬ ‫شغلی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ .‫رابگیرند‬ ‫دانشکاهی‬ ‫مدرک‬ ‫یا‬ ‫فراگرفته‬ :‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫سترسی‬‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫وپرور ش‬ ‫،آموز ش‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫مانند‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫توزیع‬ .‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫بهتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
 • 60. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫وغیر‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫محدویت‬ ‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحقیقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬CommerceNet‫سال‬ ‫در‬2000‫مانع‬ ‫ده‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اهمیت‬ ‫کاهش‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬ ‫امنیت‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫پرسنل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫مناسب‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫فرهنگ‬ ‫مناسب‬ ‫عمومی‬ ‫زیرساخت‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫کاربران‬ ‫مجوز‬ ‫تعیین‬ ‫سازماندهی‬ ‫کلهبرداری‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیمایش‬ ‫فرهنگ‬ ‫همچون‬ ‫موانعی‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ ‫،رابط‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬B2B
 • 61. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫،امنیت‬ ‫کیفیت‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫جهانی‬ ‫استانداردهای‬ ‫قدان‬ ‫واعتماد‬ ‫برای‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫سیار‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫باند‬ ‫نهای‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫سیار‬ ‫تجارت‬ ‫وتکامل‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ساخت‬ ‫بزارهای‬ .‫هستند‬ ‫بیشتر‬ ‫با‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫کپارچه‬
 • 62. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫مشتریان‬ ‫شودتا‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫محرمانه‬ ‫اطلعات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫گرانی‬ .‫کنند‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫ناآشنا‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫دم‬ .‫شود‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فراوانی‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫سائل‬ . ‫است‬ ‫نشده‬ ‫حا‬ ‫کامل‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تداخل‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫دولتی‬ ‫وانین‬ ‫شناخته‬ ‫هنوز‬ ‫تبلیغات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مثل‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫رخی‬ .‫است‬ ‫نشده‬
 • 63. ‫ها‬ ‫وسازمان‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫مناسب‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مرحله‬ ‫ولین‬ ‫تجارت‬ ‫اعظم‬ ‫.قسمت‬ ‫است‬ ‫اتصالی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫سازمانی‬ ‫اینترانت‬ ‫یا‬ ‫اینترنت‬ ‫ورود‬ ‫مدخل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫برای‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫،کارمندان‬ ‫مشتریان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقرای‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .‫است‬
 • 64. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬ ‫فر‬ ‫پورزاده‬ ‫صادق‬ ‫خسروی‬ ‫رضا‬ ‫محترم‬ ‫استاد‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫خسروی‬ ‫مهندس‬ ‫سال‬ ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92