Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Orientimi marketing ne biznes ( marketing )

3.064 Aufrufe

Veröffentlicht am

Parimet e marketingut

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Orientimi marketing ne biznes ( marketing )

  1. 1. Kapitulli IOrientimi marketing I biznesitTermi marketing ka prejardhje anglo-saksione,market-treg dhe sufiksi –ingShoqata amerikane per marketing jep kete definicion per marketingun:Marketingu eshteaktivitet qe drejton rrjedhat e mallit dhe te sherbimeve prej te prodhuesi deri tekkonsumatori.Filip Kotler:Marketingu nenkupton biznesin e tregut,per permbushjen e nevojave dhedeshirave te njerezve.Roko: Marketingu nenkupton aktivitet biznesor qe e lidh prodhuesin mekonsumatoret,dhe permbushjen maksimale te nevojave te konsumatoreve qe ne tregparaqiten si kerkesa.Marketingu eshte teresia e aktiviteteve me te cilat prodhimi optimalizohet perpermbushjen e nevojave dhe kerkesave te konsumatoreve, ngase tregu sugjeron permenyren e prodhimit,asortimentit,shperndarjen dhe cmimin.Orientimet e marketingut :1) Orientimet ne prodhim: karakterisitike eshte ajo se ndermarjet prodhonin shume dukee anashkaluar tregun.Orientimi ne prodhim zgjati nga viti 1850 deri 1930.ne dekaden etrete te shekullit XX paraqitet kriza e madhe ekonomike si shkak I hiperprodhimit tepakontrolluar.2) Orientimi ne shitje:ngaqe nga prodhimi I tepert u alarmua se ndihet nevoja e aftesimitte shitjes.kjo zgjati 2 dekada deri ne 1950.i jepet rol I rendesishem personelit te sherbimitne shitje.3) Orientimi ne marketing : aktivitetin e fillon te konsumatori ( kerkesat ,deshirat,nevojat) e nderlidh me prodhimin me qellim te realizimit te prodhimit te suksesshem qekenaq konsumatorin.programin e prodhimit e mbeshtet ne kerkesat e konsumatorit.Zhvillimi I marketingut mund te shihet edhe sipas llojit te ekonomise :1) ekonomia e prodhimit :oferta eshte me e ulet se kerkesa.ne kete lloj ekonomie duhetvetem te dish te prodhosh per te qene I suksesshem.2 ) ekonomia e shperndarjes : oferta barazohet me kerkesen, nuk mjafton vetem teprodhosh por duhet te dish edhe te shesesh dhe duhet ndikuar ne treg.3 ) ekonomia e tregut :oferta me e larte se kerkesa, ndermarja ndikohet nga faktoretteknologjik,ekonomik,sociologjik,politik etj.ne shekullin ne te cilin jetojme konsumatorieshte shume I rendesishem.Funksionet e marketingut jane:univerzale per faktin se ato duhet te realizohen per tegjitha sistemet e marketingut.ndahen ne:A) Funksioni I shkembbimit : perbehet nga blerja dhe shitja.funksioni I shitjes eshtendoshta funksioni me tipik I marketingut dhe ze nje vend qendror ne te. Ai ka te beje meidentifikimin e bleresve,hartimin e realizimin e fushatave promovuese me qellim ritjen eshitjes.B) Funksioni I shperndarjes fizike ( transporti dhe ruajta) : nenkupton levizjen eprodukteve nga vendi ku ato prodhohen apo blihen ne drejtim te vendit ku ato kerkohen,pra transportimi I tyre.Funksioni ruajtes ka te beje me sigurimin e produktit deri nekerkesen e klientit.ne kete menyre perdorim depot ose hapsira me qira.C) Funksioni I lehtesive : ka te beje me standardizimin dhe klasifikimin, financimin,perfitimin e informacioneve, marjen persiper te rezikut-te gjitha keta e lehtesojne
  2. 2. realizimin e shperndarjes.a.standardizimi-si funksion shpjegon kategorine e produktit psh(permasat,pesha,lartesia,gjeresia,ngjyra)b. klasifikimi – ka te beje me ndarjen e produkteve ne klasa sipas cilesise.c.financimi – shpjegon pagesat qe I mer furnitori ose prodhuesi per mallrat.d. informimi- ka te beje me mbledhjen , analizen e informacionit do te na sherbeje per teplanifikuar. ( reagimi I konsumatoreve ne treg, sjellla e konsumatove ne treg etj )dh. Reziku- marja persiper e rezikut dmth ndermarjet nuk jane asnjehere te sigurta seproduktin do ta blejne konsumatoret ose se produkti nuk do te demtohet ose te vidhetpara se te shitet..Instrumentet (politikat) kryesore te marketingut miks :Produkti , Shperndarja , Cmimi , Promocioni.Tregjet:1) Tregjet gjenerike – kuptojme nevojat relativisht te ngjajshme per te cilat shitesitpropozojne menyra te ndryshme per ti plotesuar ato.2) Treg produkti – kuptojme nevojat krejtesisht te ngjajshme, per te cilat shitesi propozonose ofron zevendesues te perafert per ti kenaqur ato, ato ndahen ne : a. objekti- lloji I produktit b . qellimi - nevojat funksionale te klientit c . destinacioni – tipi I klientit d. vendiKritika ne lidhje me marketingun :a. publiciteti genjeshter- nxit shpenzime te kota, manipulon konsumatorin.b. marketingu nxit isntikte materialiste tek njerezitc. kredia ne konsum – shty njerezit te blejne objekte per te cilat nuk kane nevoje.

×