Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Informacja dla mikro-, małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Informacja dla mikro-, małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce (20)

Anzeige

Weitere von Sabina Cisek (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Informacja dla mikro-, małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

 1. 1. Informacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zakładanie i prowadzenie mikro- i małego przedsiębiorstwa Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 17.10.2009
 2. 2. Spis treści <ul><li>Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) </li></ul><ul><li>Regulacje prawne istotne w kontekście działalności brokera informacji oraz informacji biznesowej </li></ul><ul><li>Jak założyć i prowadzić firmę? Informacje, pomoc, porady </li></ul><ul><li>Klasyfikacje w działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>Rzetelność i wiarygodność finansowa klientów, konsumentów, partnerów gospodarczych, przedsiębiorców </li></ul><ul><li>Instytucje, organizacje i systemy wspierające przedsiębiorców </li></ul><ul><li>Biznes plan </li></ul>
 3. 3. Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)
 4. 4. Co to jest mikroprzedsiębiorstwo i MŚP? <ul><li>Definicje unijne </li></ul><ul><ul><li>Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Definicje inne </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst ujednolicony. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, wraz z późniejszymi zmianami. Rozdział 7. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Regulacje prawne istotne w kontekście działalności brokera informacji oraz informacji biznesowej
 6. 6. Dostęp do informacji 1 <ul><li>Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zwłaszcza artykuły 54, 61, 74) </li></ul><ul><ul><li>Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 61. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Art. 74. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. </li></ul></ul>
 7. 7. Dostęp do informacji 2 <ul><li>Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 wraz z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198 </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68 </li></ul><ul><li>Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227. </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828 </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712 </li></ul><ul><li>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji. Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1044 </li></ul>
 8. 8. Dostęp do informacji 3 <ul><li>Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Dz.U. 2003 nr 50 poz. 424, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030500424 </li></ul><ul><li>Dostęp do informacji ograniczają m.in.: </li></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990110095 </li></ul></ul>
 9. 9. Działalność gospodarcza <ul><li>Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst ujednolicony. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, wraz z późniejszymi zmianami. </li></ul><ul><ul><li>Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807 </li></ul></ul><ul><li>Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1186 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071681186 </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 10. 10. Jak założyć i prowadzić firmę? Informacje, pomoc, porady
 11. 11. Jak założyć firmę? Przykłady poradników w WWW <ul><li>ABC zakładania firmy w portalu Infor.pl http://mojafirma.infor.pl/abc-zakladania-firmy/ </li></ul><ul><li>Bierz Dotacje – pozyskaj dotacje, kredyty, pożyczki na założenie i rozwój Twojej firmy http://www.bierzdotacje.pl/ </li></ul><ul><li>Biznes-Firma.pl – Jak założyć firmę? http://www.biznes-firma.pl/d.102.Jak_zalozyc_firme.html </li></ul><ul><li>Formalności związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej http://biznes.elfin.pl/?id=biznes/twojafirma/artykuly//wswtl.html&id_artykulu=1240 </li></ul><ul><li>Ipo.pl Zakładam firmę http://www.ipo.pl/zakladam_firme/ </li></ul><ul><ul><li>Jak założyć własną firmę – poradnik http://www.ipo.pl/zakladam_firme/rejestracja_firmy/jak_zalozyc_wlasna_firme_-_poradnik_592943.html#rejestracjadzialalnosci </li></ul></ul><ul><li>Ministerstwo Gospodarki > Przedsiębiorcy > Jedno okienko http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/ </li></ul>
 12. 12. Jak prowadzić firmę? Przykłady serwisów WWW <ul><li>eGospodarka.pl http://www.egospodarka.pl/ </li></ul><ul><li>Elfin.pl Twoja firma http://biznes.elfin.pl/?id=biznes/twojafirma//twojafirma.html </li></ul><ul><li>INFOR.pl – Portal prawno-gospodarczy http://www.infor.pl/ , zwłaszcza serwis Moja Firma http://mojafirma.infor.pl/ </li></ul><ul><li>Money.pl Firma http://msp.money.pl/ </li></ul><ul><li>Onet.pl Firma http://firma.onet.pl/ </li></ul><ul><li>Portal finansowy IPO.pl http://www.ipo.pl/ </li></ul><ul><li>Twoja Firma – wortal dla MSP (w portalu Bankier.pl) http://www.twoja-firma.pl/ </li></ul><ul><li>Vat.pl http://www.vat.pl/ </li></ul>
 13. 13. Klasyfikacje w działalności gospodarczej
 14. 14. Klasyfikacje w Polsce <ul><li>Główny Urząd Statystyczny GUS – Metainformacje – Klasyfikacje http://www.stat.gov.pl/ , http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/www/com.gus.Search/ </li></ul><ul><li>Klasyfikacja Środków Trwałych: http://firma.onet.pl/kst/przegladanie.php </li></ul><ul><li>Klasyfikacje PKWiU, CPV, KŚT, PKD: http://www.klasyfikacje.pl/ </li></ul><ul><li>Klasyfikacje Polskie http://klasyfikacje.tejo.pl/ </li></ul><ul><li>Rzeczpospolita – Prawo – Klasyfikacje http://www.rp.pl/temat/55776.html </li></ul><ul><li>Taryfa Celna: Ministerstwo Finansów – Służba Celna – Taryfa Celna (w tym – Przeglądarka Taryfowa ISZTAR 2) http://www.mf.gov.pl/ , http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL </li></ul>
 15. 15. Klasyfikacje – świat <ul><li>NACE Rev. 2 i inne klasyfikacje w Unii Europejskiej </li></ul><ul><ul><li>European Commission – Eurostat – Statistics – Metadata – Classifications http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Europa > European Commission > Eurostat homepage > RAMON http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC </li></ul></ul><ul><li>NAICS The North American Industry Classification System </li></ul><ul><ul><li>North American Industry Classification System (NAICS) http://www.census.gov/eos/www/naics/ </li></ul></ul><ul><li>The United Nations – List of international family of economic and social classifications http://unstats.un.org/unsd/class/family/family1.asp </li></ul>
 16. 16. Rzetelność i wiarygodność finansowa klientów, konsumentów, partnerów gospodarczych, przedsiębiorców
 17. 17. Dane o długach i płatnościach osób fizycznych i przedsiębiorstw, czyli informacja gospodarcza <ul><li>Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Dz. U. nr 50 poz. 424 wraz z późn. zm., tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030500424 </li></ul><ul><li>ERIF Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG S.A. http://www.erif.pl/ </li></ul><ul><li>InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej S.A. http://www.infomonitor.pl/ </li></ul><ul><li>Krajowy Rejestr Długów http://www.krd.pl/Infoservice/ </li></ul><ul><li>PARP – Biura Informacji Gospodarczej http://www.parp.gov.pl/index/index/244 </li></ul>
 18. 18. Instytucje, organizacje i systemy wspierające przedsiębiorców
 19. 19. Instytucje i organizacje wspierające mikro- i MŚP <ul><li>Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://ksu.parp.gov.pl/ </li></ul><ul><li>Ministerstwo Gospodarki – Przedsiębiorcy – Poradnik przedsiębiorcy – Wsparcie dla MSP http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Poradnik+przedsiebiorcy/Wsparcie+dla+MSP/ </li></ul><ul><li>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) http://www.parp.gov.pl/ </li></ul><ul><ul><li>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): Bezpłatna pomoc informacyjna http://www.parp.gov.pl/pomoc.php </li></ul></ul><ul><li>Unia Europejska </li></ul><ul><li>Urzędy pracy </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 20. 20. Unia Europejska – różne programy <ul><li>Dotacje na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach tzw. programów operacyjnych </li></ul><ul><li>Szkolenia dla firm </li></ul><ul><li>Informacje na ten temat: </li></ul><ul><ul><li>oczywiście w różnych serwisach WWW UE i informacji europejskiej </li></ul></ul><ul><ul><li>w wortalu Bierz Dotacje http://www.bierzdotacje.pl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>w serwisach WWW ministerstw, na przykład Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>w serwisie WWW Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP </li></ul></ul>
 21. 21. Biznes plan
 22. 22. Biznes plan <ul><li>Gdzie znaleźć informacje, porady, wskazówki na temat opracowania biznes planu? </li></ul><ul><ul><li>w Internecie, np. w serwisach </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.findict.pl/academy/firma/biznesplan/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.ipo.pl/biznes_plany/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.ipo.pl/dmdocuments/przewodnik_jak_napisac_efektywny_biznesplan.pdf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.bierzdotacje.pl/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>w poradnikach drukowanych </li></ul></ul><ul><ul><li>w instytucjach/organizacjach wspierających przedsiębiorczość, zwłaszcza mikro- i małe firmy </li></ul></ul>
 23. 23. Biznes plan – co to jest? Charakterystyka ogólna <ul><li>Biznes plan jest to: „podstawowy dokument opisujący działalność przedsiębiorstwa i jego rozwój” http://dlafirmy.bzwbk.pl/12965#plan </li></ul><ul><li>„ Nie istnieje coś takiego, jak uniwersalny wzór biznes planu. Jego koncepcja, zawartość i układ zależą głównie od jego autora, wymagań odbiorcy wewnętrznego (np. dla kierownictwa) lub zewnętrznego (np. dla banku, inwestora), a także – a może nawet przede wszystkim – od specyfiki, indywidualnego charakteru oraz wielkości planowanego przedsięwzięcia” http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-start/biznesplan/czy-biznes-plan-moze-byc-uniwersalny/ </li></ul><ul><li>„ W biznesplanie muszą znaleźć się informacje na temat: 1.analizy finansowej; 2.analizy rynku; 3.analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa (…); 4.szans i możliwości (…); 5.zagrożeń dotyczących przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia takich jak pojawienie się konkurencyjnego produktu; 6.celów krótko i długofalowych przedsiębiorstwa; 7.opisu oferowanych produktów albo usług. Wielkość i zawartość biznesplanu zależy od skali planowanego przedsięwzięcia” http://www.ipo.pl/biznes_plany/artykuly/biznes_plan_-_mapa_z_ktora_dojdziesz_do_celu_592006.html </li></ul>
 24. 24. Biznes plan – kto go sporządza, dla kogo i po co? <ul><li>Kto? </li></ul><ul><ul><li>My sami </li></ul></ul><ul><ul><li>Zlecamy specjalistycznej firmie </li></ul></ul><ul><li>Dla kogo? </li></ul><ul><ul><li>Dla siebie </li></ul></ul><ul><ul><li>Dla innych </li></ul></ul><ul><li>Po co? Cele i funkcje </li></ul><ul><ul><li>Planowanie, kontrola, informacja </li></ul></ul>
 25. 25. Czym się cechuje dobry biznes plan? <ul><li>Forma </li></ul><ul><li>Treść </li></ul><ul><ul><li>Interesująca </li></ul></ul><ul><ul><li>Realistyczna </li></ul></ul><ul><ul><li>Uporządkowana </li></ul></ul><ul><ul><li>Zrozumiała dla odbiorcy </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwięzła </li></ul></ul><ul><li>Struktura </li></ul>
 26. 26. Struktura biznes planu <ul><li>Strona tytułowa </li></ul><ul><li>Spis treści </li></ul><ul><li>Streszczenie (ważne, bo na jego podstawie odbiorca decyduje czy przeczyta całość!) </li></ul><ul><li>Opis firmy – szczegóły: nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, data rozpoczęcia działalności, numery (KRS, NIP, REGON) </li></ul><ul><li>Ludzie – kwalifikacje </li></ul><ul><li>Opis przedsięwzięcia: cel i zakres działalności, oferowane usługi, inwestor, aspekty formalnoprawne, </li></ul><ul><li>Rynek: charakterystyka potencjalnych klientów, konkurenci, tendencje na rynku </li></ul><ul><li>Planowana strategia marketingowa: ceny, działalność promocyjna, rozwój w przyszłości </li></ul><ul><li>Prognozy finansowe: posiadany majątek trwały, spodziewane koszty założenia i prowadzenia firmy, prognoza wyniku finansowego w perspektywie roku, dwu lat etc.; bilans, koszty, przychody, zyski </li></ul><ul><li>Analiza silnych i słabych stron, możliwości/szans i zagrożeń </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Załączniki </li></ul>

×