Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Broker informacji - istota zawodu

9.861 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Broker informacji - istota zawodu

 1. 1. Broker informacji w społeczeństwie wiedzy: istota zawodu Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński
 2. 2. Plan prezentacji <ul><li>Terminologia </li></ul><ul><li>Istota profesji brokera informacji </li></ul><ul><li>Broker informacji jako pośrednik ( information intermediary ) w społeczeństwie wiedzy: wybrane aspekty </li></ul><ul><li>Co sprzedaje broker informacji? </li></ul><ul><li>Co to są odpowiednie umiejętności i wiedza? </li></ul><ul><li>Wykorzystane piśmiennictwo </li></ul>
 3. 3. Terminologia
 4. 4. Nazwa zawodu <ul><li>W języku polskim: broker informacji = infobroker </li></ul><ul><li>W języku angielskim: </li></ul><ul><ul><li>częściej information broker niż infobroker </li></ul></ul><ul><ul><li>inne określenia – independent information professional , info-entrepreneur [zob. http://www.batesinfo.com/info-brokering.html ] </li></ul></ul><ul><li>W języku niemieckim: infobroker </li></ul>
 5. 5. Nazwa działalności i dziedziny <ul><li>W języku polskim: </li></ul><ul><ul><li>działalność – infobrokering, infobroking </li></ul></ul><ul><ul><li>dziedzina (praktyka i teoria?) – infobrokerstwo </li></ul></ul><ul><ul><li>Uwaga! Występuje też termin „ infobrokerstwo systemowe ” – propagowany przez dr. Tadeusza Wojewódzkiego i serwis http://www.infobrokerstwo.pl/ ; „infobroker systemowy” = CIO? </li></ul></ul><ul><li>W języku angielskim: </li></ul><ul><ul><li>Information brokering, Information brokerage, Information broking </li></ul></ul><ul><ul><li>INFO-ENTREPRENEURSHIP </li></ul></ul>
 6. 6. Istota profesji brokera informacji
 7. 7. Cechy definicyjne brokera informacji (warunki konieczne) <ul><li>Jest pośrednikiem ( information intermediary ) pomiędzy zasobami informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy informacji potrzebują </li></ul><ul><li>Jest niezależny ( independent information professional ) – prowadzi własną działalność gospodarczą , ewentualnie jest zatrudniony w firmie infobrokerskiej </li></ul><ul><li>Swoje usługi oferuje odpłatnie </li></ul><ul><li>Sprzedaje NIE informację (w sensie – wiadomość, treść) – ale usługę informacyjną </li></ul><ul><li>Posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, kieruje się etyką zawodową , korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji </li></ul>
 8. 8. Czym zajmuje się broker informacji? Funkcje i obszary działalności <ul><li>Podstawowe zadanie (warunek sine qua non bycia infobrokerem) </li></ul><ul><ul><li>Mediacja w świecie informacji: określenie potrzeby informacyjnej; wyszukiwanie, filtracja, przetwarzanie, akredytacja, udostępnianie informacji; odpowiedź na pytanie klienta / zaspokojenie potrzeby informacyjnej </li></ul></ul><ul><ul><li>Infobrokerska mediacja powoduje przetworzenie informacji w wiedzę? </li></ul></ul><ul><li>Inne / opcjonalne zadania </li></ul><ul><ul><li>Monitoring – Internetu, konkurencji, mediów, newsów </li></ul></ul><ul><ul><li>Szkolenie użytkowników, udzielanie porad </li></ul></ul><ul><ul><li>Weryfikacja danych, faktów </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzanie informacją / zarządzanie wiedzą </li></ul></ul><ul><ul><li>Usługi tekstowe / copywriting </li></ul></ul>
 9. 9. Czym różni się broker informacji (infobroker) od bibliotekarza? <ul><li>rejestrem funkcji/zadań : </li></ul><ul><ul><li>infobroker: przede wszystkim ma zadania informacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>bibliotekarz: oprócz funkcji informacyjnej pełni jeszcze inne – edukacyjną, intelektualną, estetyczną, rozrywkową, integracyjną, substytutywną oraz obywatelską </li></ul></ul><ul><li>komercjalizacją usług: broker informacji oferuje swoje usługi odpłatnie w ramach własnej działalności gospodarczej, usługi biblioteczne są darmowe dla użytkowników </li></ul><ul><li>zakresem przetwarzania informacji : infobroker najczęściej przetwarza informację w większym stopniu/zakresie niż bibliotekarz </li></ul><ul><li>indywidualizacją i personalizacją usług: broker informacji z reguły oferuje usługi i treści bardziej spersonalizowane i zindywidualizowane niż czyni to bibliotekarz </li></ul>
 10. 10. Broker informacji jako pośrednik ( information intermediary ) w społeczeństwie wiedzy: wybrane aspekty
 11. 11. Na czym polega bycie pośrednikiem – czyli mediacja? Etapy działania brokera informacji <ul><li>Kompetentne identyfikowanie/ustalanie rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów/odbiorców/użytkowników </li></ul><ul><li>Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu (Internet – różne narzędzia/usługi, komercyjne serwisy informacyjne, biblioteki, archiwa, wywiadownie gospodarcze etc.) </li></ul><ul><li>Wybór – wartościowanie – powtórny wybór zasobów/źródeł/treści = filtracja informacji </li></ul><ul><li>Przetwarzanie informacji : analiza, synteza, tworzenie źródeł pochodnych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta </li></ul><ul><li>Akredytacja informacji : gwarancja jakości </li></ul><ul><li>Udostępnianie informacji : odpowiedź na pytanie/zamówienie klienta, a nawet – zaspokojenie jego potrzeb informacyjnych (jeżeli to możliwe) </li></ul>
 12. 12. Co trzeba umieć i wiedzieć aby być kompetentnym pośrednikiem w świecie informacji? <ul><li>Z jednej strony – znać zasoby informacyjne i umieć pozyskiwać z nich informację; nadto: wyszukaną informację wartościować, filtrować, następnie – przetwarzać, udostępniać i rekomendować. Efektem wymienionych działań jest akredytacja informacji </li></ul><ul><li>Z drugiej strony – rozumieć/znać aktualnych/potencjalnych klientów/użytkowników, w tym – ich potrzeby i zachowania informacyjne </li></ul>
 13. 13. W jaki sposób poznać i zrozumieć potrzeby i zachowania informacyjne klientów? <ul><li>(A) Na poziomie „teoretycznym”: na podstawie literatury przedmiotu (koncepcje, modele, wyniki badań empirycznych) z zakresu nauki o informacji, ekonomiki informacji (bada m.in. potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych), nauk o zarządzaniu </li></ul><ul><li>(B) Na poziomie „praktycznym”: na podstawie komunikacji z klientem, wywiadu informacyjnego </li></ul><ul><li>Umiejętne połączenie (A) i (B)  sukces. Przykład: identyfikacja rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów </li></ul>
 14. 14. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (1) <ul><li>Wiedza z zakresu inib </li></ul><ul><ul><li>Potrzeby i zachowania informacyjne (np. zadawane pytania) to NIE jest to samo </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrzeby informacyjne są dynamiczne, zmieniają się również w trakcie pozyskiwania i przetwarzania informacji </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrzeby informacyjne nie zawsze są uświadomione </li></ul></ul><ul><ul><li>Na potrzeby informacyjne wpływa wiele czynników, także – „niemerytoryczne” </li></ul></ul>
 15. 15. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (2) <ul><li>Doświadczenia praktyków [zob. np. Pastuszka 2007] </li></ul><ul><ul><li>Nie zawsze zadawane/zgłaszane pytania odzwierciedlają faktyczne potrzeby informacyjne klienta/użytkownika </li></ul></ul><ul><ul><li>Broker informacji musi określić – w komunikacji z klientem – jego rzeczywiste potrzeby informacyjne, to jest sprawa kluczowa dla sukcesu infobrokera </li></ul></ul><ul><ul><li>W trakcie współpracy z klientem często następuje modyfikacja, rozszerzenie, zmiana potrzeb i pytań: trzeba ten proces ustawicznie monitorować </li></ul></ul>
 16. 16. Co sprzedaje broker informacji?
 17. 17. Co sprzedaje broker informacji? <ul><li>Informacja jako towar w gospodarce opartej na wiedzy = wyrób lub usługa lub dostęp [Materska 2007, s. 207-212] </li></ul><ul><li>Broker informacji sprzedaje usługę informacyjną polegającą na pośredniczeniu pomiędzy utrwalonym zasobem informacji/wiedzy a jego użytkownikami </li></ul><ul><li>Albo: Infobroker sprzedaje usługę informacyjną , polegającą na zaspokojeniu konkretnych, zindywidualizowanych potrzeb informacyjnych jednostek bądź organizacji (głównie firm) </li></ul><ul><li>Albo: Broker informacji sprzedaje usługę informacyjną , polegającą na przekształceniu informacji w zindywidualizowaną wiedzę (?) </li></ul><ul><li>Albo: Infobroker sprzedaje swoją umiejętność zaspokojenia konkretnych potrzeb informacyjnych … / przekształcania informacji w zindywidualizowaną wiedzę </li></ul>
 18. 18. Dlaczego „niebezpiecznie” jest twierdzić, że infobroker sprzedaje informację? <ul><li>To zależy – rzecz jasna – od definicji informacji  </li></ul><ul><li>Informacja (w sensie: wiadomość, wiedza, treść) jest z reguły czyjąś własnością (zatem infobroker nie może jej sprzedawać – bo nie należy do niego!) albo stanowi dobro publiczne (czy wolno sprzedawać dobro publiczne?) </li></ul>
 19. 19. Co to są odpowiednie umiejętności i wiedza?
 20. 20. Kwalifikacje zawodowe brokera informacji <ul><li>Kwalifikacje biznesowe – w zakresie etyki oraz pragmatyki zawodowej (prowadzenie działalności gospodarczej) </li></ul><ul><li>Kwalifikacje informacyjne </li></ul><ul><ul><li>Zna istniejące zasoby informacyjne, nie tylko elektroniczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi opracować i zastosować odpowiednią strategię wyszukiwawczą </li></ul></ul><ul><ul><li>Umie trafnie dobrać źródła informacji, dokonać wyboru oraz oceny </li></ul></ul><ul><ul><li>Umie odpowiednio opracować, przetworzyć i przedstawić informację – dokonać analizy i syntezy, sporządzać bazy danych, bibliografie, notatki, prezentacje, raporty, streszczenia, wykazy, zestawienia, także – serwisy WWW </li></ul></ul><ul><li>Kwalifikacje komunikacyjne – komunikacja interpersonalna z klientami, marketing i PR </li></ul><ul><li>Kwalifikacje pedagogiczne – prowadzenie kursów, szkoleń, udzielanie porad </li></ul><ul><li>Kwalifikacje techniczne – znajomość technologii informacyjnej </li></ul>
 21. 21. Wykorzystane piśmiennictwo <ul><li>Broker informacji (2007) [dok. elektr.]. W: Wikipedia [wersja w języku polskim]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Broker_informacji </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2007) [dok. elektr. prezentacja .ppt]. Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Dostępny w WWW: http://149.156.160.7/~cisek/broker%20_informacji/Cisek_infobrokerstwo_w_Polsce.ppt lub http://www.slideshare.net/sabinacisek/ </li></ul><ul><li>Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP </li></ul><ul><li>Nowak, Elżbieta Paulina (2006). Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 (87), s. 51-63 </li></ul><ul><li>Pastuszka, Bartosz (2007). Infobroker w świecie biznesu – kiedy i do jakich zadań przedsiębiorstwa potrzebują usług brokera informacji? W: III Seminarium z cyklu Infobroker: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci (2007). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki </li></ul><ul><li>Reitz, Joan M. (2007) [dok. elektr.]. Information broker. W: Online Dictionary for Library and Information Science. Dostępny w WWW: http://lu.com/odlis/odlis_i.cfm </li></ul>

×