Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Deklarationstips 2011 näringsidkare

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Deklarationstips 2011 näringsidkare

 1. 1. Inför deklarationen 2011– för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretagI detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta dininkomstdeklaration. Dokumentet innehåller bl.a. allmän information avseende årets deklaration,nyheter och deklarationstips. Innehållsförteckning Deklarationstips för näringsverksamhet Avskrivningar (klicka på rubriklänkarna nedan för att komma direkt till Specifikation för näringsidkare | Att lämna Inkomst- Inventarier | Byggnader önskat avsnitt) deklaration 1 via Internet | Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring eller diskett/CD/DVD) | Avsättningar Allmän information Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare Räntefördelning | Expansionsfond | Periodiserings- Tidsplan för utskick av deklarationer | 2 maj – sista dag fond | Angående avsättning till expansionsfond för inlämning för dem som inte har anstånd | Anstånd Avdrag och/eller periodiseringsfond 2011 | Tidsplan för slutskattebeskeden | Förseningsav- Egenavgifter | Underskott | Omedelbart avdrag – gift | Omprövning | Överklagande nystartad verksamhet | Utgifter innan verksamheten Övrigt har kommit igång | Hyra m.m, eget företag | Resor Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Nyheter vid årets taxering till och från verksamhetslokal med bil | Tjänsteresor Inkomst av kapital | Inkomst av näringsverksamhet | | Representation Skatteverkets kontroller Fåmansföretag | Fastighetsbeskattning | Egenavgifter | Övrigt LänkarAllmän informationTidsplan för utskick av deklarationerInkomstdeklaration 1, alla fysikers deklaration med förtryckta uppgifter, började att skickas ut den 17 mars. Alla ska ha fått sin deklara-tion senast den 15 april.2 maj - sista dag för inlämning för dem som inte har anståndDenna dag gäller för såväl fysiska som juridiska personer och dödsbon. För dig som är bosatt utomlands är sista dagen den 31 maj 2011.Anstånd 2011Individuellt anståndGlöm inte att lämna in en anståndsansökan om du inte kan lämna in inkomstdeklarationen senast den 2 maj. Du bör lämna in an-ståndsansökan minst 10 dagar före den 2 maj. Du måste ha ett godtagbart skäl för att få anstånd.ByråanståndHar du hjälp av en revisor eller redovisningsbyrå söker ofta ditt ombud anstånd åt dig i form av ett byråanstånd. Ansökan om byråan-stånd bör lämnas till Skatteverket minst 10 dagar före den 2 maj.Leveransplan vid byråanstånd: Datum Deklarationer och anståndsansökan Deklarationer lämnas elektroniskt och Deklarationer och anståndsansökan lämnas på papper anståndsansökan på papper lämnas elektroniskt 2 maj 35 % 16 maj 60 % 60 % 50 % 31 maj 4% 20 % 25 % 15 juni 1% 20 % 25 %
 2. 2. Tidsplan för slutskattebeskedenDu som ska redovisa näringsverksamhet och du som är delägare eller företagsledare i fåmansbolag, får ditt besked i december. När kommer Du som anmält konto Du som inte anmält konto När ska ev. kvarskatt slutskattebeskedet? får dina skattepengar: får dina skattepengar: senast betalas? December vecka 49 vecka 50 12 mars 2012Räknar du med underskott kan du göra en extra inbetalning av skatt. För att slippa kostnadsränta skulle du ha betalt in belopp över20 000 kr på skattekontot (bokförda på Skatteverkets bank- eller plusgirokonto) senast den 14 februari. Belopp under 20 000 kr skavara betalda senast den 3 maj. Tänk på att räntan beräknas dag för dag så även om vi passerat 14 februari kan du minimera kostnads-räntan genom att betala så snart du kan.FörseningsavgiftFörseningsavgiften för inkomstdeklarationer som lämnas in efter deklarationstidpunkten uppgår till 5 000 kr för aktiebolag/ekonomiskaföreningar och 1 000 kr för övriga. Vid mer än tre månaders försening fördubblas förseningsavgiften och efter fem månader tredubblasförseningsavgiften.OmprövningOm du inte är nöjd med Skatteverkets taxeringsbeslut kan du begära omprövning. Omprövning ska begäras skriftligen hos det skatte-kontor som fattat det beslut du vill ha omprövat. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du vill ha omprövat. Skrivelsen med begäran omomprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 december 2016 avseende 2011 års taxering (den som gäller för inkomst-året 2010), dvs före utgången av femte året efter taxeringsåret.ÖverklagandeDu kan överklaga Skatteverkets taxeringsbeslut hos förvaltningsrätt. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontorsom fattat taxeringsbeslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut överklagandet avser. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverketföre utgången av femte året efter taxeringsåret, dvs senast den 31 december 2016 om det gäller 2011 års taxering (2010 års inkomster).Nyheter vid årets taxeringHär följer några av de viktigaste nyheterna för taxeringsår 2011 (inkomstår 2010)Inkomst av kapitalBeskattning av andelsbyten vid utflyttningEtt andelsbyte sker om man får aktier utbytta i samband med att ett bolag går samman med ett annat bolag. Reglerna om beskattningav andelsbyten har ändrats så att de inte strider mot EU-rätten. Bl.a. ska man, vid flyttning inom EES-området, inte beskattas för vinstsom uppkommit vid ett andelsbyte. Beskattning sker i stället om man inte längre är bosatt inom EES eller stadigvarande vistas där.Inkomst av näringsverksamhetBiträde årsbokslutNytt för i år är att enskilda näringsidkare på sin NE-blankett ska svara på frågan om ditt årsbokslut har upprättats med biträde avuppdragstagare. En uppdragstagare är någon som inte är anställd i ditt företag och som har utfört tjänster mot betalning. Det kant.ex. vara en redovisningskonsult eller revisor. Om du har rådfrågat eller fått hjälp i någon enstaka fråga anses uppdragstagaren inte habiträtt dig med årsbokslutet. Observera att uppgiften endast avser bokslutet och inte deklarationen.
 3. 3. FåmansföretagKlyvningsregeln gäller inte längreDen 1 januari 2010 upphörde den s.k. klyvningsregeln, eller regeln om 50/50-fördelning som den också kallats, för delägare av kvali-ficerade aktier och andelar i fåmansföretag att gälla. Det betyder att om du säljer ditt fåmansföretag med vinst ska hela den vinst somöverstiger det s.k. sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget tjänst. Liksom tidigare kan du dock aldrig beskattas för merän 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst med anledning av försäljningen.Klyvningsregeln slopades egentligen redan vid utgången av år 2005. Genom övergångsbestämmelser återinfördes den dock på avytt-ringar som skett under åren 2007-2009. Taxeringsåret 2010, var alltså sista gången du kunde tillämpa klyvningsregeln.Sista chansen att utnyttja sparat lättnadsutrymmeOm du är delägare i ett fåmansföretag kan du ha ett så kallat sparat lättnadsutrymme. Lättnadsutrymmet innebär att du som delägarekan få utdelning från företaget skattefritt med lika stort belopp som ditt lättnadsutrymme. Har du gjort en vinst när du sålt aktier iföretaget (eller andelar i en ekonomisk förening) kan du istället använda lättnadsutrymmet för att slippa betala skatt på en så stor delav kapitalvinsten.Reglerna om lättnadsutrymme har upphört att gälla. I deklarationen 2011 är det därför sista gången du kan använda ditt sparadelättnadsutrymme. För att kunna använda lättnadsutrymmet 2011 måste du ha fått utdelning under kalenderåret 2010. Om du vill an-vända ditt lättnadsutrymme för att slippa betala skatt på en del av en kapitalvinst, måste aktierna vara sålda under kalenderåret 2010.FastighetsbeskattningUppskov med vinst från försäljning av privatbostad • Sänkt tak för uppskovsbelopp. För försäljningar den 1 januari 2010 eller senare har det högsta möjliga uppskovsbeloppet sänkts från 1 600 000 kr till 1 450 000 kr (multiplicerat med din andel av den sålda bostaden). • Det särskilda tillägget på 10 % vid återföring av preliminärt uppskov har slopats. Det återförda beloppet omfattas i stället av reglerna om schablonintäkt (se nästa punkt). • Schablonintäkt för alla uppskov. Schablonintäkt (1,67 % x uppskovsbeloppet) beräknas på alla uppskovsbelopp, oavsett om det finns en ersättningsbostad eller inte.Ändringar avseende fastighetsavgift/fastighetsskatt • Fastighetsavgift för småhus utan byggnadsvärde. Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar byggnads- värde får fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt. • Småhus på ofri grund får lägre fastighetsavgift. För småhus som står på ofri grund sänks det fasta maxbeloppet för avgiften till hälften av det vanliga maxbeloppet. • Arrendetomter med småhus får fastighetsavgift. Tomtmark (t.ex. arrendetomt) som är bebyggd enbart med småhus som har annan ägare (dvs. på ofri grund) får fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt. Fast maxbelopp för avgiften blir hälften av det vanliga maxbeloppet.EgenavgifterKarensdagar, ändring fr.o.m. 1 juli 2010Egenföretagare och andra som betalar egenavgifter har fram till och med juni 2010 haft en karenstid i sjukförsäkringen på en dag.Den som önskat förlängd karenstid har kunnat välja antingen 3 eller 30 karensdagar.Från juli 2010 gäller sjukförsäkringen med en karenstid på sju dagar. Om du vill ha förlängd karenstid kan du hos Försäkringskassanvälja antingen 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.Om du har valt karensdagar sänks sjukförsäkringsavgiften på nedanstående sätt fr.o.m. juli 2010: • Vid 14 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,94 % • Vid 30 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,78 % • Vid 60 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,60 % • Vid 90 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,48 %På den del av inkomsten som överstiger 7,5 prisbasbelopp är sjukförsäkringsavgiften 6,04 %.
 4. 4. Nedsättning (avdrag) av egenavgifterEnskilda näringsidkare och fysisk person som är delägare i handelsbolag ska betala egenavgifter på överskott i aktiv näringsverksam-het. En ny nedsättning (avdrag) av egenavgifter har införts. Vid beräkning av egenavgifter får du göra avdrag med 5 % av avgiftsun-derlaget, dock högst med 10 000 kr. För handelsbolag är nedsättningen begränsad till högst 20 000 kronor för samtliga delägare.Detta gäller om • du har avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet • din avgiftspliktiga inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kr • du är född 1945 – 1983 och inte bara ska betala ålderspensionsavgift • ditt avdrag uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverkNedsättning medges inte i inkomstslaget tjänst eller vid passiv näringsverksamhet.Övrigt • Jobbskatteavdraget har höjts • Det förhöjda grundavdraget för pensionärer har höjtsDeklarationstips för näringsverksamhetDet börjar dra ihop sig till deklarationstider. Vårt första tips är ett bra skatteprogram, Hogia Skatt. Ett komplett program fördeklaration, skatteberäkning och analyser. För de delar som nämns nedan finner du beräkningsstöd i Hogia Skatt.Specifikation för näringsidkareAlla näringsidkare kommer att få en separat specifikation på samma sätt som förra året. På den visas, förutom kontrolluppgifter, enmängd uppgifter som inte förtrycks på inkomstdeklarationen. Exempelvis påförda egenavgifter och särskild löneskatt, periodiserings-fonder, expansionsfond, sjukpenning och skogskontouppgifter. Kontrollera så uppgifterna är korrekta innan du använder dem.Då uppgifter kommer vara förtryckta på inkomstdeklarationen i inkomstslagen tjänst och kapital är det extra viktigt för dig att kon-trollera de förtryckta uppgifterna så att inget som egentligen hör till näringsverksamheten blir beskattat i tjänst eller kapital.Se till att deklarationen görs med slutgiltigt bokslut som underlag så att du inte missar eventuella ändringar.Tillsammans med deklarationsblanketten får du också en preliminär skatteuträkning där bl.a. din debiterade F-skatt kommer att varaspecificerad. Observera dock att i den preliminära skatteuträkningen har inte hänsyn tagits till näringsverksamhetens resultat.Att lämna Inkomstdeklaration 1 via InternetDu kan deklarera på Internet med dina personliga säkerhetskoder om du ska begära avdrag för resor till och från arbetet eller bara skagodkänna uppgifterna i din deklaration.Med e-legitimation kan du fylla i och lämna bl.a. näringsbilagorna NE, NEA, N8, N9 samt momsbilagan.Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring eller diskett/CD/DVD)Deklarationer med näringsuppgifter m.m. kan lämnas till Skatteverket på olika sätt. Du kan lämna uppgifterna på fastställda deklara-tionsblanketter i pappersform, elektroniskt via filöverföring eller spara filerna på diskett/CD/DVD som sedan skickas till Skatteverket.Upprättar du deklarationer åt andra eller har flera deklarationer att lämna in kan du använda Skatteverkets filöverföringstjänst för attskicka in filer med näringsuppgifter, anstånd, tjänst och kapital (så kallade SRU-filer) för inkomståret 2010. Inkomstdeklaration 1 ochförsta sidan av Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 måste skrivas under och lämnas in till Skatteverket. SRU-filerna avser alltså inlämning avresterande uppgifter i deklarationen.
 5. 5. För att logga in till Skatteverkets filöverföringstjänst krävs någon av de på marknaden förekommande e-legitimationerna eller Elda-certifikatet (den s.k. smartdisken).För att sända filer via filöverföringstjänsten (eller via flyttbart media) skall filerna vara framställda enligt ett format fastställt av Skatte-verket. Vid varje överföringstillfälle kan endast två filer sändas, info.sru och blanketter.sru. • info.sru med uppgifter om dig som lämnare av materialet och • blanketter.sru med alla deklarationsuppgifter, där Hogia Skatt sammanfogar alla deklarationsfilerna du valt ut att lämna till Skatte- verket på detta sätt.Du får därefter två filer att lämna vidare via Skatteverkets webbplats. För instruktioner i detalj, hänvisar vi till hjälpsystemet i Hogia Skatt.Följande blanketter kan lämnas elektroniskt: • Ansökan om byråanstånd • Alla K-bilagor • Alla N-bilagor + momsbilagan • Alla T-bilagor • Allt utom sidan 1 på inkomstdeklarationerna 2,3 och 4Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkareFr.o.m. den 1 januari 2007 ska alla enskilda näringsidkare avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Enskilda näringsidkaresom har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får upprätta ett s.k. förenklat årsbokslut. Alternati-vet till att upprätta ett förenklat årsbokslut är att upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen och övrig normgivning från Bokförings-nämnden.Det förenklade årsbokslutet ligger också till grund för deklarationen.I Hogia Skatt finns följande blanketter från Skatteverket: • Förenklat årsbokslut Enskilda näringsidkare, d.v.s. bokslutsblanketten. Denna ska skrivas ut, skrivas under och arkiveras tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial i 10 år. • Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare, NE, d.v.s. blanketten som lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet. • Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare, NEA, d.v.s. blanketten som lämnas av fysisk person och dödsbo som har flera verksamheter.För att färdigställa din deklaration finns givetvis beräkningsstöd i form av Hogia Skatts egna hjälpbilagor.AvdragKom ihåg att en del kostnader aldrig är avdragsgilla, t.ex. böter, viten, felparkeringsavgifter, skattetillägg, förseningsavgifter, räntan påskattekontot, representation överstigande Skatteverkets beloppsbegränsningar och en del medlemsavgifter.EgenavgifterSchablonavdragNär du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Skattemässigt räknas dessa somen kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte exakt hur stora dina egenavgifter blir för beskatt-ningsåret. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverk-samheten.
 6. 6. Bedriver du aktiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst • 10 procent om du är född 1938 – 1944 • 25 procent om du är född 1945 – 1983 • 10 procent om du är född 1945 eller senare och under hela år 2010 har uppburit hel ålderspension, • 10 procent om du under hela eller del av år 2010 har fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning, • 14 procent om du är född 1984 eller senareBedriver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.Det schablonavdrag du gör i år måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du får dra av de egenavgifter som du verkli-gen fick betala enligt slutskattebeskedet.Nedsättning av egenavgifterEn ny nedsättning av egenavgifter har införts. Vid beräkning av egenavgifter får du göra avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget,dock högst med 10 000 kr.Detta gäller om • du har avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet • din avgiftspliktiga inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kr • du är född 1945 – 1983 och inte bara ska betala ålderspensionsavgift • ditt avdrag uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverkÄr du enskild näringsidkare begär du nedsättning genom ett kryss på inkomstdeklarationen. Delägare i handelsbolag måste självaräkna ut nedsättningsbeloppet.UnderskottGlöm inte att dra av underskott av näringsverksamhet från föregående år. Om näringsverksamheten efter avdrag för tidigare års un-derskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år o.s.v. Någon tidsbegränsning för underskottsavdrag finns inte.Omedelbart avdrag – nystartad verksamhetOm du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet dras av samma år som det har uppkommit. Underskottet får dras avsom allmänt avdrag, d.v.s. från inkomst av annan näringsverksamhet och från inkomst av tjänst. Verksamheten ska ha påbörjats år2006 eller senare och bedrivas aktivt. Avdrag får göras under de första fem åren med högst 100 000 kr per år. Överskjutande del fårtas med till nästa år och får bara kvittas mot framtida överskott i verksamheten (vissa restriktioner finns).Tänk på att avdraget kan vara mer värt att utnyttja mot kommande vinster i näringsverksamheten, då du betalar egenavgifter påinkomst av näringsverksamhet.Utgifter innan verksamheten har kommit igångEn skattskyldig som driver näringsverksamhet har i vissa fall rätt till avdrag i efterhand för utgifter i verksamheten före verksamhetenspåbörjande. Avdraget får endast avse utgifter under det år verksamheten påbörjades och närmast föregående kalenderår. En förutsätt-ning för avdragsrätt är också att det är fråga om kostnader som till sin karaktär är omedelbart avdragsgilla.Hyra m.m, eget företagOm du inte har någon särskilt inredd lokal kan du göra ett schablonavdrag för arbetsrum. Du kan då göra avdrag med 2 000 kr omarbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make. Har du arbetsrum i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är avdraget4 000 kr. I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden, t.ex. kostnader för värme, vatten, el m.m. Enförutsättning för att få avdrag är att du har arbetat minst 800 timmar i din bostad. Det får heller inte vara fråga om arbetsuppgiftersom du lika gärna kunde ha gjort i en särskild lokal som du har för din verksamhet.
 7. 7. Om särskild del av fastigheten inrättats för näringsverksamheten får du göra avdrag för skälig andel av kostnaderna för hyra,värme, vatten m.m. Räntor dras av under inkomst av kapital.Om delägare i fåmansföretag (AB och HB) hyr ut enstaka kontorsrum eller garage till företaget får denne avdrag för de direktamerkostnaderna i form av el, uppvärmning, slitage o dyl. Normalt medges avdrag med mellan 1 000 och 3 000 kr. Uppburen hyramed avdrag enligt föregående mening beskattas som inkomst av kapital till den del den motsvarar marknadsmässig hyra (ortens pris).Överstigande del beskattas enligt allmänna regler såsom lön i inkomstslaget tjänst.Om upplåtelsen avser en hyreslägenhet eller en bostadsrättslägenhet medges i regel avdrag med så stor del av hyran/avgiften somsvarar mot den del av ytan som används av företaget. Avdrag medges även för skälig del av kostnader för värme, vatten och avloppsamt elektrisk ström som inte ingår i hyran/avgiften.Resor till och från verksamhetslokal med bilSom enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare har du rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen enligt samma reglersom gäller för löntagare.Detta innebär bland annat att om du använt egen bil och är berättigad till avdrag, kan du få avdrag med 18,50 kr per mil. Om duanvänder egen, närståendes eller sambos förmånsbil kan du få avdrag med utgifter för diesel med 6,50 kr per mil eller för annatdrivmedel med 9,50 kr per mil.Avdrag kan endast medges för den del av kostnaderna som överstiger 9 000 kr. Har du kostnader för resor till och från arbetet bådesom anställd och som egen företagare sker minskningen av avdraget i första hand under inkomst av tjänst.TjänsteresorOm du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten och haft ökade levnadskostnader för exempelvis kost och logi, kan du fåavdrag för dessa kostnader. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom 50 km (närmaste färdväg) från din bostad och/eller din verksamhetslokal.Om du inte kan visa dina verkliga kostnader, får du avdrag med ett schablonbelopp. Det gäller också avdrag för logi. Du måstekunna göra sannolikt att du har haft kostnaderna. Principerna för avdrag är desamma som för anställda.Kan du inte visa dina merkostnader får du vid resor i Sverige avdrag med 210 kr för hel dag och 105 kr för halv dag. Avdrag för logimedges med 105 kr per natt. Avdrag för endagsförrättningar medges inte eftersom någon fördyring inte anses uppkomma vid dessa.Dessa regler gäller inte om du arbetat mer än tre månader i följd på samma ort utanför din vanliga verksamhetsort. Du får då avdragmed den verkliga merkostnaden. Kan du inte visa de verkliga merkostnaderna kan du få avdrag enligt schablon med 63 kr (30% avmaxbeloppet) per dag om arbetsorten ligger i Sverige.RepresentationUtgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsomdå det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum ellerpersonalvård. Utgifter i samband med en näringsidkares personliga högtidsdag ska dock inte dras av t ex bjudning för affärsvänner ianslutning till femtioårsdag.För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för moms. Restau-rangnota, dokumentation över sambandet med verksamheten och vilka som deltagit ska finnas. Vid representation i hemmet ska detfinnas kvitton med motsvarande uppgifter.Ej avdragsgill representation ska återföras till beskattning.
 8. 8. AvskrivningarInventarierInventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan t.ex. vara maskiner som tillverkar olikaprodukter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning. Avskrivning (värdeminskning) betyder att du får dra avutgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas.Om du köper in maskiner och inventarier finns tre olika sätt att få avdrag på. • Omedelbart avdrag • Avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning • Avdrag genom restvärdesavskrivningOmedelbart avdragInventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten (såkallade korttids- eller treårsinventarier). Det är bolaget som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år.Inventarier av mindre värde får också dras av i sin helhet året de skaffas till näringsverksamheten. Med ”mindre värde” menar mantaxeringsåret 2011 ett värde som understiger 21 200 kronor exklusive moms (dvs. ett halvt prisbasbelopp). När man ska avgöra vadsom är mindre värde, räknas flera inventarier som på ett naturligt sätt hör ihop som ett inventarium. Samma sak gäller om inköp avolika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.Räkenskapsenlig avskrivningVid räkenskapsenlig avskrivning ska avdraget vid beskattningen motsvara den avskrivning som har gjorts i räkenskaperna.Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ:Enligt alternativ 1 (huvudregeln) får du dra av högst 30 procent av • inventariernas bokförda värde vid årets början (= förra årets utgående värde), • ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut, • minskat med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år, • minskat med försäkringsersättning du fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år, • minskat med ersättningsfond som du använt.Enligt alternativ 2 (kompletteringsregeln) får du full avskrivning på fem år, dvs. motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent. Dumåste veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren (och som fortfarandefinns kvar i verksamheten).RestvärdesavskrivningRestvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning och kan sägas vara en förenklad version av denna. Denstörsta skillnaden är att vid restvärdesavskrivning behöver det skattemässiga värdet inte stämma överens med det bokförda värdet. Enannan skillnad är att restvärdesavskrivning får ske med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Vid restvärdesavskrivning finnsingen motsvarighet till kompletteringsregeln.Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska värdeminskningsavdraget (oavsett om det beräknats enligt räken-skapsenlig- eller restvärdesavskrivning) justeras i motsvarande mån.
 9. 9. ByggnaderDet skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnadenåsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.Byggnadstyp och procentsatsSmåhus (120 och 213-223) 2 %Hyreshus • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 % • Kiosk (323) 5 % • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %Ekonomibyggnad • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 % • Övriga (120-121) 4 %Industribyggnad • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 % • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4 % • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4 % • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5 %Specialbyggnad (820-829 och 890) 3 %AvsättningarRäntefördelningRäntefördelning kan ge dig lägre skatt genom att en del av vinsten i den enskilda näringsverksamheten eller för handelsbolagsdeläga-ren flyttas från beskattning i näringsverksamhet till beskattning i kapital. Räntan beräknas på ett underlag som i princip utgörs av detegna kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets ingång. Den avdragna räntan ska du ta upp som en ränteintäkt i inkomstslagetkapital och samtidigt får du göra avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten. Detta kallas positiv räntefördelning. Förberäkning, se Hogias hjälpbilaga RE för enskilda näringsidkare och blankett N3A för delägare i handelsbolag.Vid räntefördelning i näringsverksamhet är den s.k. positiva räntefördelningen frivillig. Om sådan inte görs, sparas den till nästa år. Detkan därför löna sig, om du har en inkomst före räntefördelningen under brytpunkten för statlig inkomstskatt, att skjuta räntefördel-ningen till nästa år om du då beräknas ha en inkomst över brytpunkten.Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du skadärför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten och dra av motsvarande belopp i inkomstslagetkapital. Detta kallas negativ räntefördelning och är tvingande.Räntefördelning ska endast ske om kapitalunderlaget överstiger 50 000 kr respektive -50 000 kr.ExpansionsfondÄr du en fysisk person och näringsidkare eller delägare i handelsbolag får du ta hänsyn till en särskild post som kallas expansionsfondnär du beräknar resultatet av näringsverksamheten. Dessa regler gäller även dödsbon. Avsättningen innebär att du får avdrag vidinkomsttaxeringen med beloppet. Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång.På det belopp du avsätter till expansionsfonden betalar du bara 26,3 % i skatt. När du senare år minskar expansionsfonden ska du taupp minskningen som en intäkt som du betalar skatt på. I slutskattebeskedet tillgodoräknas du de 26,3 % du redan tidigare betalat iskatt. För beräkning, se Hogias hjälpbilaga RE för enskilda näringsidkare och blankett N3A för delägare i handelsbolag.
 10. 10. PeriodiseringsfondNär du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare ochfysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 % av inkomsten.Inom en sexårsperiod bestämmer du i princip själv när du vill återföra fonden till beskattning. Enligt nya regler som gäller fr.o.m.taxeringsåret 2010 återförs periodiseringsfonderna i en bestämd ordning. Den äldsta periodiseringsfonden ska alltid återföras först.Periodiseringsfonden ska återföras till beskattning på en gång när du inte längre bedriver någon näringsverksamhet.Avsättningar som görs taxeringsåret 2011 återförs senast vid 2017 års taxering.Glöm inte att återföra ev. periodiseringsfond från 2005 års taxering i årets deklaration!Angående avsättning till expansionsfond och/eller periodiseringsfondDriver du enskild näringsverksamhet eller är handelsbolagsdelägare bör du göra en prognos över din verksamhets resultat innanavsättning. Beräknas din taxerade förvärvsinkomst framöver överstiga brytpunkterna för statlig inkomstskatt kanske du ska avstå frånavsättning. Skatteeffekten kommer i retur vid återföring.Använd Hogia Skatts beräkningsbilaga för att beräkna uppskjuten skatt på obeskattade vinster. Simulera skattekostnaden om avsätt-ningarna återförs under olika antal år och vid olika inkomstlägen.ÖvrigtFastighetsavgift/FastighetsskattDen som är ägare till fastigheten den 1 januari 2010 ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten för hela kalenderåret 2010. Ettägarbyte under 2010 innebär alltså att en ny ägare börjar betala avgift/skatt först från och med inkomståret 2011.Fastighetsavgift på småhus/hyreshusAlla bostäder i småhus och hyreshus får en kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostäder får ingen fastighetsavgift de första femåren, och halv avgift de följande fem åren.För småhus är avgiften 6 387 kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.För hyreshus är avgiften 1 277 kr för varje bostadslägenhet, eller 0,4 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.För tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår tillminst 50 000 kr) är avgiften 6 387 kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgiftFör småhus på ofri grund är avgiften 3 193 kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.För tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (d.v.s. småhuset och marken har olika ägare eller ägarkretsar) äravgiften 3 193 kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.Det som nu sagts om småhus gäller också småhus och tomtmark på lantbruksenhet.Fastighetsskatt på småhus/hyreshusFastigheter som inte är taxerade som färdigbyggda bostäder, får statlig fastighetsskatt på sitt taxeringsvärde • obebyggd tomtmark • småhus och bostadshyreshus under uppförande
 11. 11. Skatteverkets kontrollerSkatteverket har publicerat inriktningen på kontroller som kommer att göras av inkomstdeklarationen 2011. De flesta kontroller ärrena överförings-/avstämningskontroller och har du Hogia Skatt är detta något som programmet sköter med automatik. Följ länkennedan om du vill läsa mer om Skatteverkets kontroller.Länkar • Skatteverket • Avdragslexikon för företag • Skatteverkets kontroller

×