Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
21­12­2012 cyaa jagabauDIcao samaja­gaOrsamajamaayaa saMskRtItIla jyaaoitYa pMDItaMnaI kahI hjaar vaYaa-pUvaI- Asao BaakIt...
4. saUya-maalaocao¸ AakaSagaMgaocyaa p`tlaat samaaMtr haoNao Aqavaa Aaplyaa AakaSagaMgaotIla       kRYNaivavaranao saUya-m...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi

714 Aufrufe

Veröffentlicht am

Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi

  • Login to see the comments

Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi

  1. 1. 21­12­2012 cyaa jagabauDIcao samaja­gaOrsamajamaayaa saMskRtItIla jyaaoitYa pMDItaMnaI kahI hjaar vaYaa-pUvaI- Asao BaakIt kolao haoto kI¸ yaajagaacaa AMt javaL Aalaa Aaho va kahI hjaar vaYaa-Mt ho jaga saMpNaar Aaho. tsao pahtaAaQauinak tM~&anaacyaa yaa 21 vyaa SatkatIla maanavaasa sauwa Asao BaakIt krNao ho far kzINaAaho AaiNa %yaamauLo AadIma ikMvaa tM~&anaivahIna samaajaanao ikMvaa saMskRtInao kolaolyaa BaakItacyaaAaQaaro samaajaat BayagaMD inamaa-Na k$na svatÁcaI JaaoLI BarNaaáyaaMpasaUna dUr rahNao ho KrMca farcagarjaocao Aaho.AajaimatIsa AapNa jaIvaMt Aahaot mhNajao 21­12­2012 cao jyaaoitYaaMnaI kolaolao BaakIt ho%yaaMcyaa naohmaIcyaa BaakItaMp`maaNao pUNa-tÁ ASaas~Iya haoto ho isaw Jaalao Aaho. iva&ana ikMvaaKgaaola Saas~atIla ]plabQa maaihtIcaa ivacaar kolaa Asata ho na@kIca caukIcao isaw haoNaaryaabaabat Saas~&aMnaa itLmaa~ SaMka navhtI. trIsauwa jaga ksao saMpNaar Aaho yaabaabat kolaolyaaBaakItaMcaa va %yaatIla faolapNaacaa AapNa qaaoD@yaat AaZavaa GaoNaar Aahaot.1. KrMca maayaa saMskRtInao jagabauDIcao BaakIt kolao haoto kayaÆsa%ya Á naahI. KrM mhNajao jaunyaa saMskRtIkDUna puraNaaWaro Aqavaa iSalaalaoKaMWaro AaQauinak maanavaapya-Mt paohaocalaolaI bahutaMSa maaihtI hI samajaNyaasa ikMvaa Aqa- laavaNyaasa hvaI tovaZI saaopI naahI.%yaamauLo 21­12­2012 cyaa jagabauDIcao kolaolao BaakIt AaiNa %yaasaazI maayaa saMskRtIcaa GaotlaolaaAaQaar hI ek sTMTbaajaI AsaUna %yaatIla bahutaMSa Baaga ha ‘KptMya to ivaklaM jaatMya’ ASaap`karcyaa baajaarIkrNaacaa Aaho.2.saV kaLat eKaVa ga`hacyaa¸ ]pga`hacyaa¸ QaumakotUcyaa ikMvaa ASanaIcyaa (Asteroid) QaDkonao pRqvaI naahISaI haoNaar kaÆsa%ya Á naahI. AajaimatIsa pRqvaIlaa jyaaMcyaapasaUna Qaaoka ]<pnna hao} Saktao ASaa sava- laGauga`h¸ASanaI yaaMcaI naaoMd GaoNaara kaya-Ëma AaMtrraYT/Iya stravar rabaivalaa jaatao va %yaaMcyaakDo ]plabQamaaihtInausaar Asaa kuzlaahI Qaaoka javaLcyaa kahI vaYaa-t pRqvaIsa va pRqvaIvaaisayaaMnaa naahI.3.pRqvaIcyaa ]<ar Qa`uva va dixaNa Qa`uvaamaQyao haoNaarI Adlaabadla.sa%ya Á naahI. pRqvaIcyaa Qa`uvaaMmaQyao va cauMbakIya xao~atIla kahI badla AaQauinak maanavaasa maaihtIAsalao trIsauwa ho badla haoNyaasaazI laagaNaara kalaavaQaI baraca maaoza Asatao va jagabauDIcaaivacaar krta¸ Asaa Qa`uvaIya badla evaZyaa jalad hao} Sakt naahI va %yaamauLo pRqvaIcao Aist<vaikMvaa jaIvasaRYTIcao Aist<va naahIsao hao} Sakt naahI.
  2. 2. 4. saUya-maalaocao¸ AakaSagaMgaocyaa p`tlaat samaaMtr haoNao Aqavaa Aaplyaa AakaSagaMgaotIla kRYNaivavaranao saUya-maalaosakT pRqvaIlaa igaLUna TakNao.sa%ya Á naahI. AaplaI saUya-maalaa¸ Aaplyaa AakaSagaMgaocyaa maQyaapasaUna 20000 to 30000p`kaSavaYa- dUr Aaho. %yaamauLo AakaSagaMgaocyaa maQyaBaagaI Asalaolyaa kRYNaivavaranao Aaplyaa saUya-maalaosa ikMvaa AapNaaMsa kuzlaahI Qaaoka puZIla kahI laaK vaYao- trI naahI. tsaoca saUya-maalaocaoAakaSagaMgaocyaa p`tlaat samaaivaYT ikMvaa samaaMtr haoNyaacyaa idvasaacao BaakIt krNao saVtM~&anaacyaa xamatobaahorcao Aaho. %yaamauLo maayaa saMskRtIcyaa AadIma maanavaanao %yaacao BaakIt kolaohaoto yaavar ivaSvaasa zovaNao jara kzINa Aaho.5. saaOrvaadL Aqavaa saaOrjvaalaomauLo pRqvaIsa inamaa-Na hao} SakNaara Qaaoka.sa%ya Á vaYa- 2013 maQyao saUyaa-varIla saaOrjvaalaa AiQak raOd` $p QaarNa krNaar Aahot va %yaamauLoivaVutQaara va [lao@T/a^ina@saSaI saMbaMiQat AsaNaarI tM~&ana p`NaalaI va ]pkrNao yaaMvar ApayakarkpirNaama hao} Saktao. prMtu yaa gaaoYTIcaa 2012 cyaa jagabauDISaI saMbaMQa jaaoDlaa jaa} nayao.dr 11 vaYaa-MnaI Solar Maxima yaot Asatao. yaapUvaI-cao savaa-t jaast Apayakark AsaosaaOrvaadL 1859 maQyao Jaalao haoto.qaaoD@yaat saaMgaNao evaZoca Aaho kI¸ Aqa-hIna va Saas~Iya AaQaar nasalaolyaa Anaok gaaoYTIsamaaja kMTkaMkDUna vaoLaovaoLI psarivalyaa jaatat. yaabaabat yaaogya maaihtI imaLvaUna sava-p`karcyaa gaOrsamajaaMpasaUna dUr rahNao ho p`%yaok AaQauinak maanavaacao naOitk kt-vya Aaho.Regards.Santosh Takale,Scientific Officer, BARCPh - 0-9967584554.santoshatbarc@gmail.comPrint only if essential.......SAVE TREES" Go GREEN, Save Earth "

×