Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Interior mornitoring committee_2012

741 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Interior mornitoring committee_2012

 1. 1. อัตลักษณ
 2. 2. อัตลักษณ
 3. 3. โครงสรางหลักสูตร สาขาวิชาออกแบบภายในคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. 4. Department of Interior designโครงสรางหลักสูตรชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts (Interior Design)ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ศล.บ. (การออกแบบภายใน)ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Interior Design)
 5. 5. Department of Interior designปรัชญา วัตุประสงคของหลักสูตรปรัชญา ศิลปะและงานทางดานการออกแบบ คือ ศาสตรซึ่งเกิดจากการบูรณาการอยางละเอียดออนระหวางศิลปะและเทคโนโลยี อันเปนผลของกระบวนการพัฒนาทางดานความคิดสรางสรรคของมนุษยชาติ เพื่อสรางสิ่งแวดลอมอันเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตทั้งทางดานกายภาพและจิตใจอีกทั้งเปนเครื่องบงบอกถึงวัฒนธรรม และความเปนอยูของผูคนในแตละยุคสมัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดการศึกษาทางดานการออกแบบภายใน เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหเยาวชนของชาติไดรับการสงเสริมและพัฒนาทางดานความคิดสรางสรรค ควบคูไปกับความเปนผูมีจริยธรรมอันดีงาม เพื่อนําความรูความสามารถไปปฏิบัติใหกอเกิดประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางไดผล
 6. 6. Department of Interior designปรัชญา วัตุประสงคของหลักสูตรความสําคัญ สาขาวิชาการออกแบบภายใน เปนสาขาวิชาที่มีความสําคัญในวงการวิชาการและวิชาชีพสถาปตยกรรม เพื่อสรางสรรคงานออกแบบภายในที่มีคุณคาและเปนประโยชน เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม และมุงเนนที่จะสรางจิตสํานึกของนักออกแบบภายในที่มีความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
 7. 7. Department of Interior designปรัชญา วัตุประสงคของหลักสูตรวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในกระบวนการวิชาชีพ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปตามมาตรฐานดังตอไปนี้ 1. โครงสรางหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรคสวนบุคคลของนักศึกษา 2.นักศึกษาจะตองไดรับการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความเปนที่ไววางใจได ความมีประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพรวมทั้งพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพ 3. นักศึกษาจะตองไดรับการปูพื้นฐานทางความรูศิลปะและหลักการออกแบบพื้นฐานทางทฤษฏีการออกแบบ พื้นฐานความรูทางประวัติศาสตร ความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย และความเขาใจในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะสามารถบูรณาการความรูอยางไดสัดสวนสมดุล รวมทั้งไดรับการปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะสอดแทรกในรายวิชาตางๆ 4. นักศึกษาจะตองเรียนรูและเขาใจหลักและกระบวนการออกแบบ ความรูทางทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบภายใน ทักษะในการออกแบบ และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติวิชาชีพไดจริง รวมทั้งไดรับการสงเสริมใหมีประสบการณทํางานจริงในระหวางศึกษา
 8. 8. Department of Interior designปรัชญา วัตุประสงคของหลักสูตรวัตถุประสงคของหลักสูตร 5. นักศึกษาจะตองไดรับการฝกทักษะในการสื่อสารและสามารถนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิผล 6. นักศึกษาจะตองมีความสามารถในการออกแบบ อยูบนพื้นฐานของความเขาใจงานระบบในอาคารและมีความสามารถในการเลือกใชวัสดุและผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับงานออกแบบภายในแตละประเภท 7. นักศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจทางดานกฎหมาย กฎระเบียบและรหัสตางๆ ตลอดจนมาตรฐานเกี่ยวกับการปองกันสุขภาพ ความปลอดภัยของผูใชอาคารและการคํานึงถึงสังคมทุกระดับชั้น 8. นักศึกษาจะตองมีพื้นฐานความรูในการนําธุรกิจควบคูไปกับการฝกปฏิบัติวิชาชีพจากประสบการณจริงและการทํางานเปนที
 9. 9. Department of Interior designโครงสรางหลักสูตรหลักสูตร จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 139 หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย 1) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 2) กลุมรายวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 3) กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 4) กลุมรายวิชาภาษา* 9 หนวยกิต 5) กลุมรายวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หนวยกิต * ไดมีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเปนภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 8 หนวยกิต รวมเปน 17 หนวยกิต
 10. 10. Department of Interior designโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หนวยกิต2) วิชาชีพ 77 หนวยกิต ก. วิชาชีพ-บังคับ 68 หนวยกิต ข. วิชาชีพ-เลือก 12 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
 11. 11. ผูรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาออกแบบภายในคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 12. 12. ผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจารยเกรียงศักดิ์ สุวรรณบูลสถ.บ. (ออกแบบภายใน)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังMaster of Science in Interiro-Environmental Design, Pratt Institute, USA.อาจารยไพลิน โภคทวีสถ.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยM.F.A. (Interior Design)Savannah College of Art and Design, U.S.A.อาจารยอริยธัช ฉัตรบูรณยนต ศป.บ. (ออกแบบภายใน)มหาวิทยาลัยรังสิตMA (Exhibition Design)Fashion Institute of Technology,New York, USA.
 13. 13. Department of Interior design’s instructorอาจารยประจํา สาขาวิชาออกแบบภายใน 10 ทาน อริยธัช ฉัตรบูรณยนต  วิรุจน ไทยแชม อริยธัช ฉัตรบูรณยนต  เกรียงศักดิ์ สุวรรณบูล คงรัฐ สุนทรโรจนพัฒนา ถวัลย วงษสวรรคอริยธัช ฉัตรบูรณยนต  อริยธัช ฉัตรบูรณยนต  ณัฐพงศ ศรีปุงวิวัฒน อรรถกฤษณ อุทัยกาญจน
 14. 14. Department of Interior design’s studentจํานวนนักศึกษา ชั้นป จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษา รับเขา คงเหลือ ชั้นปที่ 1 176 คน 175 คน ชั้นปที่ 2 167 คน 118 คน ชั้นปที่ 3 153 คน 103 คน ชั้นปที่ 4 146 คน 104 คน รวม 500 คน
 15. 15. Department of Interior designสํารวจภาวะการทํางานของบัณฑิต ชั้นป จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษา รับเขา คงเหลือ ชั้นปที่ 1 176 คน 175 คน ชั้นปที่ 2 167 คน 118 คน ชั้นปที่ 3 153 คน 103 คน ชั้นปที่ 4 146 คน 104 คน รวม 500 คน
 16. 16. INT 130วิชาเทคนิคการแสดงแบบ PRESENTATION TECHNIQUE สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 17. 17. Perspective drawing
 18. 18. Perspective rendering
 19. 19. INT 321 student works Model making
 20. 20. INT 244วิชาวัสดุเพื่อการออกแบบภายใน Interior Design Material สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 21. 21. INT 320วิชาการออกแบบภายใน 3 Interior Design III สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 22. 22. Project : CC space
 23. 23. Project : CC space
 24. 24. INT 320 student works Hip hotelINT 320 student works Hip hotel
 25. 25. INT 320 student works Hip hotel INT 320 student works Hip hotel
 26. 26. INT 320 student works Hip hotel
 27. 27. INT 320 student works Hip hotel INT 320 student works Hip hotel
 28. 28. INT 320 student works Hip hotel INT 320 student works Hip hotel
 29. 29. INT 320 student works Kiosk project
 30. 30. INT 320 student works Kiosk project
 31. 31. INT 321 student works Commercial space
 32. 32. INT 321 student works Commercial space
 33. 33. INT 320 student works Kiosk project
 34. 34. INT 320 student works Kiosk project
 35. 35. INT 341 วิชางานระบบและเทคโนโลยี่อาคารInterior Environmental Control Systems and Technology สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 36. 36. Interior Environmental Control Systems and Technology
 37. 37. Interior Environmental Control Systems and Technology
 38. 38. Interior Environmental Control Systems and Technology
 39. 39. INT 440 ศิลปนิพนธ THESIS สาขาวิชาออกแบบภายในคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 40. 40. Quality control Occupation safety standard
 41. 41. INT 496วิชาการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร Quality Control and Occupation Safety Standard สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 42. 42. การเรียนการสอนรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ ประจําป 2554
 43. 43. การเรียนการสอนTHESIS EXHIBITION 2012Central wolrd , Zone Eden
 44. 44. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 สาขาวิชาออกแบบภายใน 9 มิถุนายน 2555ณ หอง 8-601 อาคารคุณหญิง พัฒนา
 45. 45. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2554
 46. 46. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2554
 47. 47. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2554
 48. 48. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2554
 49. 49. งานวิจัย
 50. 50. งานวิจัย
 51. 51. งานวิจัย
 52. 52. งานออกแบบThe Bus : Lecture space project
 53. 53. งานออกแบบKhon Kaen
 54. 54. งานออกแบRachaburi,Thailand
 55. 55. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทัลอารต เปนผูรับผิดชอบในโครงการพนสีสวน “อวตาร”
 56. 56. การบริหารการจัดการRSU Art and design Communication in Organization channel
 57. 57. การบริหารการจัดการRSU Art and design Communication in Organization channel
 58. 58. ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2554
 59. 59. Consultant Planner Engineer ArchitecturalInterior designArchitect Council of Thailand monitoring committee for Nation standard of Professional in Interior design education

×