Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Efektivní čtení odborného textu

91 Aufrufe

Veröffentlicht am

Slajdy k přednášce. Informační vzdělávání v Ústřední knihovně FF MU: http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Efektivní čtení odborného textu

 1. 1. Efektivní čtení odborného textu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 6. března 2019
 2. 2. Co nás čeká? → Úvod do problematiky – co znamená číst efektivně → Orientace v textu → Strategie a techniky efektivního čtení → Kritické čtení textu
 3. 3. Efektivní čtení Schopnost volit vhodnou formu práce s textem podle toho, co se od něj očekává.
 4. 4. Efektivní čtení Dovednosti spojené s efektivním čtením  výběr vhodných odborných textů a doporučené literatury  určení relevantních částí a kapitol vzhledem k účelu četby/řešenému úkolu  vyhodnocení přečteného
 5. 5. Proč číst efektivně? ANEB Čtenářská gramotnost na vysoké škole.
 6. 6. vysokoškolské studium množství odborných textů nevystačíme se základní čtenářskou gramotností
 7. 7. UČEBNICE ODBORNÉ TEXTY VERSUS
 8. 8. učebnice • logické řazení informací • text k zapamatování zvýrazněn • „návod k použití“ • didaktické cíle • přehlednost a systematičnosti • názornost odborné texty • prostředník komunikace mezi odborníky • předpokládají poučeného čtenáře • zprávy o výzkumech a jejich výsledcích • čtivost se odvíjí od stylu autora • autor může vycházet z různých koncepcí, ale nevykládá je
 9. 9. ODBORNÝ TEXT  studie ve sborníku  odborný článek  odborná monografie (rozsáhlejší než studie) … • Úvod (formulace otázky, dosavadní bádání) • Metodologie • Aplikace metodologie • Diskuse/závěr
 10. 10. Struktura textu a orientace v ní • vyhodnocení užitečnosti textu • orientace v textu a rychlý přístup k různým informacím • nalezení autorova přístupu k dokazování své analýzy – teorie, argumenty, skutečnosti
 11. 11. Příprava před čtením/vyhledáváním literatury • Co už vím? – Sepište stručně fakta, která již znáte (lze využít myšlenkovou mapu, volné psaní). • Proč chci číst tento text? - Potřebuji získat znalosti o daném tématu. Potřebuji získat informace pro zpracování písemné práce. • Seznam toho, co potřebuji zjistit. - Naleznu v textu odpovědi? Publikace – konkrétní oddíl. • Jedná se o nejvhodnější text pro tento účel? studie, učebnice, slovník, příručka
 12. 12. identifikace užitečných dokumentů
 13. 13. Cvičení Vyhledejte studie/odborné články k tématu Používání digitálních médií/technologií a jejich vliv na rozvoj dětí. Použijte nástroj discovery.muni.cz Dotaz:
 14. 14. Vyhledané články na téma: Používání digitálních médií/technologií a jejich vliv na rozvoj dětí.
 15. 15. Identifikace relevantních článků – obsahují užitečné informace? Odkud vezmeme potřebné informace?
 16. 16. Strategie efektivního čtení • Různé techniky a způsoby pro zefektivnění čtení a vstřebávání psaných informací. • Jejich použití se mění  účel četby  co od textu očekáváme  co o tématu víme
 17. 17. Strategie efektivního čtení  SQ3R  I.N.S.E.R.T  dvojitý deník  rychlé čtení
 18. 18. • metoda vhodná pro interaktivní čtení odborných textů • pracovní osnova pro zaznamenávání poznámek SQ3R - strategie efektivního čtení
 19. 19. SQ3R - strategie efektivního čtení Survey • udělejte si přehled Question • ptejte se Read • čtěte Recite • rekapitulujte Review • zpětně kontrolujte
 20. 20. Survey - udělejte si přehled  celkový přehled o dokumentu, obsahu, tématech  účel textu a zda je adekvátní pro splnění vašeho záměru  identifikace vhodných částí
 21. 21. Na co se v dokumentu zaměřit pro získání přehledu • titul • abstrakt/anotace • obsah • úvod • závěr • věcné a jmenné rejstříky • použité zdroje • předmluva • glosy na okraji stránky • úvody a závěry kapitol • infografika v textu
 22. 22. Titul  ne vždy adekvátně poukazuje na obsah
 23. 23. Anotace/ abstrakt
 24. 24. Úvod  Jaký problém autor řeší?  Jak ho pojímá?  Jaké používá metody?  K jakým závěrům směřuje?
 25. 25. Obsah  přehled o členění látky  témata
 26. 26. závěr  zjištění  úskalí  otevřené otázky
 27. 27. Na co se v dokumentu zaměřit pro získání přehledu • titul • abstrakt/anotace • obsah • úvod • závěr • věcné a jmenné rejstříky • použité zdroje • předmluva • glosy na okraji stránky • úvody a závěry kapitol • infografika v textu
 28. 28. Na základě úvodu zjistěte cíle dokumentu. Nečtěte pečlivě. Pokuste se zachytit formulace, slova ve větách, která uvozují informace o obsahu dokumentu.
 29. 29. Získáte z knihy informace o každodenním životě lidí během 1. světové války?
 30. 30. V jaké kapitole byste hledali odpověď na otázku: Jaký byl postoj světových velmocí k narůstající agresivitě Hitlerova Německa před 2. světovou válkou? • zjistěte na základě obsahu
 31. 31. Nyní již víte, • jaké dokumenty a jejich části jsou pro vás relevantní (odpovídají účelu četby, úkolu).
 32. 32. QUESTION - ptejte se • Pokládáte si otázky, na které budete hledat v dokumentu odpovědi.  Nutí přemýšlet o tématu, dílčích tématech a souvisejících problémech.
 33. 33. QUESTION - tipy  přemýšlejte o souvisejících problémech, na které jste již narazili  témata dejte do kontextu s látkou probíranou na přednáškách a s tím, co již znáte  „rozcvička“ – přeformulujte titul knihy nebo názvy kapitol do otázek.
 34. 34. Jaký byl postoj světových velmocí k narůstající agresivitě Hitlerova Německa před 2. světovou válkou?  Jaké okolnosti stojí za těmito postoji?  Jakými argumenty tyto postoje odůvodňovaly
 35. 35. READ – čtěte Naformulované otázky vás nasměrují na úseky v dokumentu, kterým máte věnovat pozornost. hledání odpovědí
 36. 36. READ – čtěte Během čtení si dělejte poznámky, výpisky, zvýrazňujte text, používejte lepíky.  Kategorizace typů informací pomocí různých barev – myšlenky autora, argumenty, odkazy…  Zkratky pro různé typy poznámek – citace z textu, vlastní komentář, shrnutí apod., např. C:…….(s. 50)  U poznámek nezapomeňte zapsat číslo strany.
 37. 37. READ – tipy  Čtěte text po odstavcích a snažte se zachytit hlavní myšlenku/problém.  Není vhodné vpisovat do vypůjčených knih a podtrhávat v nich.
 38. 38. READ – tipy Obrázky  Ozřejmují složité souvislosti. Tabulky a grafy  Umožňují rychlý přístup ke kondenzovaným informacím.
 39. 39. RECITE - rekapitulujte  Záleží na složitosti textu, po jak velkých oddílech budete poznatky rekapitulovat.  Utřídění zjištěných informací z textu – poznámky, komentáře  Odpovědi na otázky.
 40. 40. REVIEW - zpětně kontrolujte  Celkový pohled na dokument.  Zaměřte se na celý text a pospojujte si jednotlivé nabyté poznatky v textu do jednolitého celku. Kam mě text posunul? Přečtu si od autora i jiné studie? Kontext s jinými texty v oboru.
 41. 41. REVIEW - zpětně kontrolujte Snažte se knihu, článek apod. zopakovat uceleným, shrnujícím způsobem. Využijte vašeho poznámkového aparátu z předchozích fází (otázky, klíčová slova, podtržené slova, poznámky).
 42. 42. INSERT/I.N.S.E.R.T. Metoda práce s textem pomocí značek:  podtrhávání zajímavých částí  přiřazování významových značek – standardizované, vlastní značky
 43. 43. INSERT/I.N.S.E.R.T. Označení informací v textu, které znáte, nejsou pro vás nové. Označení informací, které jsou v rozporu s tím, co víte nebo co jste slyšeli/rozpor uvnitř textu. Označení části textu s novou informací, která je zároveň důvěryhodná. Informace, které nerozumíte, která vás mate nebo byste se chtěli dozvědět více.
 44. 44. INSERT/I.N.S.E.R.T. Metoda práce s textem pomocí značek: • zápis do tabulky • systematická práce s dotazníky (?) • zaznamenání nových informací (+) • využití nástrojů pro tvorbu poznámek, např. OneNote , Evernote
 45. 45. Dvojitý deník  komentovat text  spojit text s vlastními myšlenkami  porozumět textu do hloubky MYŠLENKA KOMENTÁŘ /můj/ - proč jste vybrali tuto myšlenku - jaké otázky vyvolala - ...
 46. 46. Využití myšlenkové mapy pro zápis poznámek. více viz Bajer, Lukáš (2014)
 47. 47. Rychlé čtení/rychločtení „Speciální metoda vnímání textu očima a jeho myšlenkové zpracování, při němž dochází současně se zvyšováním rychlosti i k lepšímu zapamatování přečteného a k lepšímu odlišení podstatného a druhořadého.“ (Rychločtení. In: Wikipedia) Běžný čtenář 200 slov za minutu Rychlý čtenář 500 >
 48. 48. Online kurz Knihy ve fondu ÚK FF
 49. 49. Kritické čtení  Porozumění obsahu různých textů.  Reflexe toho, co chtěl autor textem sdělit.  Zhodnocení, co jste o daném tématu četli.  Rozvíjení vlastních myšlenek a názorů.  Chápání čtení jako rozvoj vlastního myšlení.
 50. 50. Kritické čtení • Neustále se zamýšlejte nad tím, jakými důkazy a způsoby se vás autor snaží o něčem přesvědčit.  teorie – něco, co je prokázáno  argumenty – důvody pro a proti  skutečnosti – doložitelná fakta
 51. 51. Kritické čtení – analýza argumentace Jaká jsou hlavní tvrzení/argumenty textu? Čím autor své argumenty dokládá? Jaká hypotéza/předpoklady se skrývá za uvedenými důkazy či argumenty? Uvádí autor adekvátní důkazy, které vysvětluje na relevantních příkladech?
 52. 52. Kritické čtení – důvěryhodnost informací Jde o autorovo shrnutí výzkumu, který provedl někdo jiný? • spojení v textu: podle…., studie o výzkumu…, xxx zkoumal… Zní daný argument důvěryhodně? • příklady výzkumů, výsledky, odkazy na zdroje • ověření z jiného zdroje
 53. 53. Kritické čtení – důvěryhodnost informací Jedná se o uznávanou teorii? • Slyšeli jste již o ní? • informace o autorovi Lze důkazy vyvrátit? • názor druhých na danou věc • použité metody ke shromažďování důkazů
 54. 54. Kritické čtení – důvěryhodnost informací Jedná se o uznávanou teorii? • Slyšeli jste již o ní? (přednášky, semináře, učebnice) • informace o autorovi Lze důkazy vyvrátit? • názor druhých na danou věc • použité metody ke shromažďování důkazů
 55. 55. CVIČENÍ Sledujte, jak autor dokládá svá tvrzení. Analyzujte argumentaci. • Jaká jsou hlavní tvrzení, argumentace? • Jsou tvrzení důvěryhodné, přesvědčivé? • Čím jsou informace doloženy?
 56. 56. Použitá a doporučená literatura BAJER, Lukáš. Jak zpracovat poznámky z knihy do myšlenkové mapy. In Mít vše hotovo.cz [online]. 3. 7. 2014 [cit. 2016- 02-18]. Dostupné z http://www.mitvsehotovo.cz/2014/07/jak-zpracovat-poznamky-z-knihy-do- myslenkove-mapy/ !!!! ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Efektivní čtení, s. 148-165. In Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978–80–88123–13–2. Dostupné z http://eknihy.knihovna.cz/static/files/kurz-prace-s-informacemi.pdf Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské odborné práce? 1. část Jak efektivně číst odborné texty [online]. Textová opora kurzu KPI – Kurz práce s informacemi, 2007. 7 s. [cit. 2016- 03-18]. Dostupné z http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni- psani1_opora.pdf. - součástí materiálu je podrobné vysvětlení metody SQ3R
 57. 57. Použitá a doporučená literatura LUHAN, Jaroslav. Jak přečíst knihu a hodně si zapamatovat? Metoda OPIR. In Mít vše hotovo.cz [online]. 24. 6. 2013 [cit. 2016- 02-18]. Dostupné z http://www.mitvsehotovo.cz/2013/06/jak-precist-knihu-a-hodne-si-zapamatovat- metoda-opir/ !!!! PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 231-294. ISBN 978-80-247-2527-7 - výborný průvodce dovednostmi, které potřebují vysok. studenti k úspěšnému studiu, např. jak si dělat poznámky, prezentování, jak zlepšit dovednost číst, psát, kritické čtení - kniha je dostupná v ÚK FF MU , možnost prezenčky Rychločtení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11. 6. 2017 [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlo%C4%8Dten%C3%AD
 58. 58. Použitá a doporučená literatura ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
 59. 59. Děkuji za pozornost Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. presova@phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz referenční služby reference@phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník Děkujeme!

×